WWW.
UDC.GAL

 • Oficial

O grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios ofrece a formación que precisan os profesionais da lingua española e das literaturas e culturas hispánicas. Proporciona unha ampla perspectiva das literaturas española e hispanoamericana e das correntes lingüísticas e da ciencia literaria. Os dous primeiros cursos son comúns aos graos en Galego e en Español.

Os estudantes que cursan esta carreira na Facultade de Filoloxía do campus da Coruña reciben unha completa formación sobre a lingua e a literatura en español e sobre materias como cultura clásica, lingüística, morfoloxía, fonética, fonoloxía, lexicoloxía, semántica ou literatura comparada. Ademais, adquiren coñecementos avanzados das linguas e literaturas galega e inglesa, así como o coñecemento práctico doutras linguas (francés, italiano, portugués e latín). Os programas de simultaneidade dan a oportunidade de obter un segundo grao (Inglés ou Galego e Portugués) con só un ano adicional.

Os graduados en Español disporán dunha especialización moi alta no ámbito lingüístico e literario hispánico. Conectarán cun contexto profesional tamén especializado con itinerarios laborais como o ensino nos ámbitos público e privado (academias, colexios, institutos, escolas de idiomas, lectorados de universidades estranxeiras), a xestión cultural ou o asesoramento lingüístico e sociocultural, a tradución, elaboración ou corrección de textos etcétera, en contornas laborais dos medios de comunicación, editoriais, institucións e gabinetes.

María Esperanza Acín Villa 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios ofrece unha sólida formación en lingua, literatura e cultura para o ámbito galego-portugués a través das diferentes materias que o integran e dos 240 créditos que debe cursar o seu alumnado.

Nos dous primeiros cursos deste grao todas as materias son obrigatorias e comúns aos graos en Inglés e en Español, polo que están moi presentes estas linguas e as súas literaturas, así como o francés e o italiano e materias como lingua e cultura clásica, técnicas de tradución ou lingüística xeral. A partir desa formación común, en terceiro e cuarto os estudantes do grao en Galego e Portugués profundan no estudo das linguas galega e portuguesa e das literaturas correspondentes, con base tamén nas materias complementarias e transversais. Un ano adicional de estudo dá opción a obter un segundo grao en Inglés ou en Español.

Entre os principais perfís de saídas académico-laborais destacan os seguintes: docencia, tradución e interpretación; asesoramento e mediación lingüística cultural e editorial; asesoramento cultural e lingüístico no mundo empresarial; dinamización e normalización lingüística, medios de comunicación, xestión cultural, publicidade etcétera.

Carlos Cayetano Vizcaíno Fernández 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Internacional

O grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios ofrece a formación que precisan os profesionais da lingua inglesa e das literaturas e culturas anglófonas. Proporciona o dominio da lingua inglesa e unha ampla perspectiva das literaturas en inglés e das correntes lingüísticas e da ciencia literaria aplicadas a esta lingua.

O plan de estudos dos dous primeiros cursos deste grao é común aos graos de Español e de Galego e Portugués que se imparten na mesma Facultade de Filoloxía do campus da Coruña, polo que as linguas e as súas correspondentes literaturas forman o núcleo dos programas deses dous cursos. En terceiro e cuarto profúndase no estudo de lingua e literatura inglesas con materias como inglés científico-técnico, literatura norteamericana, cultura e civilización dos países de fala inglesa ou fonética da lingua inglesa, así como coa opción de materias como italiano, galego, francés ou linguas románicas, entre outras. Pódese optar á dobre titulación coa Universidade de South Wales (Reino Unido) e obter un segundo grao (o de Español ou o de Galego-Portugués) cursando un ano adicional dentro dun programa de simultaneidade.

Os graduados e graduadas en Inglés insírense no mercado laboral en ámbitos como o ensino desta lingua ou de español para estranxeiros, a xestión sociocultural, empresas editoriais e xornalísticas, tradución, contidos en internet, bibliotecas ou investigación e crítica literaria.

Eduardo Barros Grela 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Xestión Dixital de Información e Documentación implantouse na Facultade de Humanidades e Documentación, no Campus Industrial de Ferrol, no curso 2019-2020. É unha titulación única no sistema universitario galego. Está orientada a formar profesionais para xestionaren procesos de transformación dixital das empresas, con formación humanística para a toma de decisións e formación técnica para executalas.

No tres primeiros cursos impártense materias e obradoiros prácticos en campos como a informática para o tratamento e xestión da información, fontes de información recursos dixitais, comportamento informacional, biblioteconomía, ciencia de datos, xestión da información dixital, xestión electrónica de documentos, conservación da información na era dixital… En cuarto curso pódese optar entre dúas mencións ou especialidades: Biblioteconomía e Arquivística (xestión e planificación de arquivos e bibliotecas, industriais editoriais e culturais…) ou Información para a Ciencia e a Tecnoloxía (deseño e xestión de sitios web, edición de contidos dixitais, recuperación de información…)

Os titulados poden traballar como analistas de datos, xestores de contidos e comunidades dixitais, técnicos de intelixencia empresarial e competitivos, responsables de centros de documentación, arquivo e biblioteca. Desenvolven o seu labor en empresas de análises e xestión de datos, de creación de contidos editoriais, mercadotecnia dixital, centros de documentación (medios de comunicación, editoriais, hospitais, asesorías…) e calquera empresa que realice xestión de contidos dixitais.

Miguel Ángel Rodríguez Luaces 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Simultaneidade (dobre)

O tres graos que ofrece a Facultade de Filoloxía no campus da Coruña pódense combinar entre si para, cun ano máis de estudo, obter unha dobre titulación. Unha das combinacións posibles é estudar o grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios co grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.

Este programa de simultaneidade, único no sistema universitario galego, consta de 324 créditos. Como os dous primeiros cursos xa son comúns ao tres graos que se cursan nesta facultade (Galego-Portugués, Inglés e Español), é nos tres anos restantes cando se concentran as materias obrigatorias de cada un dos graos implicados no programa de simultaneidade. Ademais, a selección entre 40 materias optativas en 4.º e 5.º curso permite personalizar o itinerario final de cada estudante.

A dobre titulación amplía e reforza as opcións laborais do alumnado que completa este programa de simultaneidade: ensino nos ámbitos público e privado (academias, colexios, institutos, escolas de idiomas, lectorados de universidades estranxeiras), asesoramento lingüístico e sociocultural, dinamización e normalización lingüística, tradución, elaboración ou corrección de textos etcétera, en contornas laborais dos medios de comunicación, as editoriais, institucións e gabinetes e xestión cultural.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Simultaneidade (dobre)

O programa de simultaneidade dos graos en Inglés e en Español, que se cursan na Facultade de Filoloxía do campus da Coruña, ofrece a posibilidade de obter os dous títulos engadindo un ano máis para poder completar os 324 créditos de que consta o programa.

O tres graos que se imparten neste centro (en Español, en Inglés e en Galego-Portugués) teñen en común os dous primeiros cursos. No programa de simultaneidade (ao que se pode incorporar o alumnado en terceiro), as materias obrigatorias de 3.º e 4.º do grao en Inglés e do grao en Español repártense no tres cursos restantes para completar o dobre grao.

O coñecemento profesional das linguas e literaturas española e inglesa co dobre título reforza de forma notable o currículo para a inserción laboral de cada grao por separado, potenciada tamén polo coñecemento práctico doutras linguas (francés, italiano, portugués). Os graduados e graduadas en Inglés insírense en ámbitos como o ensino desta lingua ou de español para estranxeiros, a xestión sociocultural, empresas editoriais e xornalísticas, tradución, contidos en internet, bibliotecas ou investigación ou crítica literaria. Igualmente, o grao en Español permite acceder a saídas laborais como o ensino nos ámbitos público e privado (academias, colexios, institutos, escolas de idiomas, lectorados de universidades estranxeiras) ou a xestión cultural, o asesoramento lingüístico e sociocultural, a tradución, a elaboración ou corrección de texto etcétera, en medios de comunicación, editoriais, institucións e gabinetes.

 

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Simultaneidade (dobre)

O programa de simultaneidade dos graos en Inglés e en Galego e Portugués ofrece unha sólida formación na lingua, a literatura e a cultura dos ámbitos anglófono e galego-portugués. Ademais, facilita a adquisición de coñecementos avanzados da lingua e a literatura española e o coñecemento práctico doutros idiomas que elixe o propio alumnado (francés, italiano). Consta de 324 créditos distribuídos en cinco anos e impártese na Facultade de Filoloxía do campus da Coruña.

Nos dous primeiros cursos, que son comúns ao tres graos que se imparten na Facultade de Filoloxía, estúdanse as linguas galega, inglesa e española e as súas correspondentes literaturas, así como materias de cultura clásica, historia ou tecnoloxías da información. No tres cursos restantes adquírense os coñecementos das materias obrigatorias de 3.º e 4.º de cada un dos dous graos, profundando no coñecemento de ambos os sistemas lingüísticos e literarios, así como do portugués.

O dobre grao reforza as opcións de integración dos egresados e egresadas no mercado laboral, ao sumar as competencias de ambos os títulos para traballar na docencia, tradución, xestión sociocultural, empresas editoriais, medios de comunicación, normalización lingüística ou asesoramento cultural, entre outros ámbitos.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

Se trata del único máster universitario en el panorama nacional que aúna las especialidades de Museos, Bibliotecas y Archivos históricos. Está enfocado y dirigido a todos los graduados y licenciados en Artes, Humanidades, y Ciencias Sociales y Jurídicas. Se caracteriza por su interdisciplinariedad, su innovación científica y la apuesta por la mejora del capital humano.

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

Mestrado Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións(MIEIA), organizado conxuntamente pola Universidade da Coruña (UDC), a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Universidade de Vigo (Uvigo), é un programa acreditado que cumpre cos altos estándares de excelencia do sistema europeo de educación superior.

O mestrado consta tanto de formación presencial como de formación en liña: cada materia (3 créditos ECTS) está composta por 14 horas lectivas presenciais e 7 horas en liña. En conxunto desenvolve un programa de 60 créditos ECTS durante un curso académico.

As clases lévanse a cabo en cada unha das tres universidades participantes, de modo que o estudantado pode escoller a localidade e o horario que mellor se adapte as súas necesidades e intereses.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

O Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada permite que os estudantes adquiran e/ou reforcen unha formación lingüística avanzada e se especialicen nun dos bloques temáticos de carácter esencialmente aplicado nos cales están agrupados as materias optativas:

 • Adquisición e ensino de linguas
  • Lingüística aplicada á adquisición de linguas
  • Ensino de segundas linguas
  • Lingua de signos española
 • Comunicación e recursos lingüísticos
  • Linguas e tecnoloxías
  • Comunicación profesional
  • Mediación e planificación
 • Léxico, gramática e variación
  • O universo do léxico
  • Semántica, gramática e pragmática
  • Lingüística contrastiva e variación

Facultade de Filoloxía
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade é unha titulación oficial de 60 créditos ECTS e cunha duración dun curso académico.

Impártese na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña, ao longo de dous cuadrimestres: no primeiro cúrsanse os módulos obrigatorios, mentres que no segundo se realizan o módulo de especialización e o Traballo de Fin de Mestrado.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

María Jesús Lorenzo Modia 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Margarita María Alonso Ramos 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

María do Carme Fernández Pérez-Sanjulián 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Wenceslao José González Fernández 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

 • Oficial

Wenceslao José González Fernández 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

 • Oficial
 • Bilingüe

A bioloxía é a ciencia que pretende comprender a vida en todas as súas facetas e desde distintos niveis de complexidade. Desde o estudo a nivel molecular ata a análise dos ecosistemas, todas as aproximacións ao estudo do fenómeno vital caen no ámbito de formación de biólogos e biólogas.

Ao cursar o grao en Bioloxía adquírense coñecementos de morfoloxía, sistemática, estrutura, función e interacción dos seres vivos, así como dos métodos de análise relacionados con estes, tanto desde o punto de vista docente e investigador, como desde o da súa utilización aplicada.

Os titulados en Bioloxía desenvolven a súa profesión en múltiples ámbitos, como investigación, industria farmacéutica, industria agroalimentaria, protección do medio ambiente, ensino ou análises clínicas.

Lucía Couceiro López 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía ten como obxectivo impartir ao alumnado formación superior multidisciplinar que combine os coñecementos e competencias necesarias do ámbito da física, química, bioloxía, matemáticas e enxeñaría de materiais coa finalidade de facilitar a comprensión e adquisición dos coñecementos e competencias fixadas. A titulación estuda os fenómenos a escala nanoscópica e a manipulación, preparación e caracterización de nanomateriais.

O Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía é un programa de estudos copleto, multidisciplinar e transversal para formar profesionais e emprendedores nestes sectores considerados de vital importancia cara ó futuro. No contexto actual, e no medio prazo, a Nanociencia e a Nanotecnoloxía conslidaranse como un sector industrial que proporcionará ao consumidor unha gran cantidad de productos de base tecnolóxica. O enorme abano de posibilidades que abrirá este novo sector industrial, altamente tecnificado, convirte en esencial dispor de especialistas neste campo, que constituirá un piar esencial da nova industria, a competitividade dun país e de todos so aspectos da sociedade do coñecemento.

Ana María Ferreiro Ferreiro 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Bilingüe

O grao en Química impártese na Facultade de Ciencias, no campus da Coruña, en que se preparan profesionais para traballar en calquera dos múltiples campos (sanitario, industrial, ambiental, laboratorio, investigación, docencia…) nos que se desenvolve ou se aplican os coñecementos nesta ciencia, en constante e rápida evolución.

Os 240 créditos do plan de estudos distribúense, ademais de polas materias básicas (xeoloxía, física, matemáticas), entre as distintas especialidades da química: analítica, orgánica, inorgánica, física, bioquímica, enxeñaría química… Existe a posibilidade de optar por un itinerario bilingüe e cursar parte das materias en inglés.

Os químicos traballan en hospitais, industria química de explotación de recursos naturais, industria alimentaria, industria farmacéutica, industria de materiais, centros de investigación e/ou educación, tratamento de augas, química biolóxica, química forense, industria agroquímica etc.

Maria Jose Gonzalez Castro 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Simultaneidade (dobre)

O programa de simultaneidade dos graos de Bioloxía e de Química proporciona aos alumnos/as unha formación científico-técnica acorde coas metodoloxías científicas actuais, que lles permiten valorar a importancia da aplicación da bioloxía e da química nos contextos industrial, económico, ambiental e social. Co dobre título, os graduados acceden aos mercados laborais de ambas as áreas e moi en particular ás áreas en que especificamente se precisa a colaboración das dúas disciplinas.

O groso dos 369 créditos deste dobre grao distribúense ao longo de cinco cursos, en tanto 33 resérvanse para o sexto (21 correspondentes aos traballos de fin de grao). O programa inclúe as materias nucleares de ambos os graos: química física, química analítica, química orgánica, química inorgánica, bioquímica, enxeñería química, microbioloxía, citoloxía, fisioloxía animal, fisioloxía vexetal, zooloxía, botánica, xenética, ecoloxía etcétera.

As posibilidades de emprego cos dous graos son moi amplas, tanto no traballo de laboratorio, como no sector industrial e a docencia. A complementariedade de ambos os estudos proporciona unha sólida bagaxe profesional moi axeitada para o mundo empresarial: sectores de biotecnoloxía, plásticos, hospitais, centros de docencia e investigación, industria química de recursos naturais (petroquímicas, metalúrxicas, madeireiras…), industria farmacéutica, acuicultura, industria agroalimentaria, industrias de materias, agroquímica, tratamento de residuos etcétera.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

Este mestrado foi deseñado para proporcionar ao estudante unha formación avanzada, específica e multidisciplinar orientada á formación académica, investigadora e profesonalizante en acuicultura. Ofrecerá ao estudante os coñecementos, destrezas e aptitudes básicos que lle permitirán deseñar e levar a cabo investigación no campo da acuicultura, deseñar, xestionar e controlar instalacións continentais e mariñas, avaliar o seu impacto ambiental e responder ás necesidades de I I+D+i do sector, implementando estratexias que permitan o futuro desenvolvemento da industria acuícola.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

Un máster interuniversitario que cubre todos os aspectos relacionados coa biodiversidade terrestre, centrado en proporcionar ferramentas de traballo a futuros profesionais ou investigadores. Dividido en catro módulos (instrumental, caracterización, conservación e xestión) seguidos de prácticas externas en empresas ou centros de investigación e un traballo de fin de máster, pretende proporcionar coñecementos básicos para un bo desempeño profesional e investigador no ámbito do medio ambiente.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

Este mestrado ten como obxectivo formar profesionais en tarefas relacionadas coa bioloxía mariña e mellorar a formación daquelas persoas xa implicados nestas actividades. Trátase de adestrar persoal investigador para a súa incorporación en centros de investigación científica en bioloxía mariña ou equipos de investigación de organismos públicos, privados e corporativos.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Internacional

O Mestrado proporciona unha formación académica que permite unha especialización, logo de obter a correspondiente titulación de acceso da rama de ciencias experimentais ou das ciencias da saúde. No ámbito científico o alumnado que curse este mestrado estará capacitado para traballar en laboratorios de investigación de orientación celular, molecular ou xenética. Poderá tamén proseguir a formación investigadora e realizar unha tese de doutoramento. No ámbito profesional preténdese a formación de especialistas que poidan optar con vantaxe a postos de traballo nos distintos sectores I+D+i: clínicos e bioindustriais, e tamén no ensino superior e na Administración pública. O Mestrado pode servir, ademáis, á formación continuada de profesionais en activo, tanto dos distintos sectores industriáis como do ensino e da Administración pública. Pode cursarse en modalidade presencial ou semipresencial. Información: http://ciencias.udc.es/

Facultade de Ciencias
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

A biotecnoloxía actual inclúe un conxunto de técnicas e tecnoloxías moi sofisticadas, que están a substituír ás metodoloxías clásicas, favorecendo resultados máis inmediatos e permitindo abordar novos retos impensables ata hai poucas décadas. Hoxe en día requírense profesionais altamente cualificados para poder afrontar os novos retos ante os que se enfronta este sector biotecnolóxico, tanto no ámbito empresarial como no investigador. É por iso, que o obxectivo deste mestrado é duplo:

 • Profesionalizante: Formar os alumnos que pretendan dedicarse profesionalmente á industria biotecnolóxica e/ou actualizar os coñecementos, e mellorar a formación dos profesionais xa dedicados a esta actividade.
 • Académico-investigador: Formar os alumnos que pretendan incorporarse en centros científicos de investigación en biotecnoloxía dos equipos de investigación de organismos públicos, privados e empresas.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

O mestrado universitario en Investigación Química e Química Industrial e un mestrado interuniversitario e se ensina nas universidades de Santiago de Compostela (USC, coordinador), A Coruña (UDC) e Vigo (IUV), coa colaboración da Colexio Oficial de Química en Galicia. Este mestrado inclúe unha orientación de investigación (cinco especialidades) e unha orientación profesional, e a súa duración é dun ano (60 ECTS). O seu obxectivo é proporcionar aos alumnos con habilidades para obter unha base sólida en química avanzada e técnicas instrumentais químicas e biolóxicas que lles permitan orientar cara a investigación ou para o desenvolvemento profesional en cuestións relevantes da ciencia e da tecnoloxía química.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

Mestrado Universitario en Técnicas Estatísticas está organizado polas tres universidades galegas e impártese de xeito presencial na Facultade de Informática da UDC, a Facultade de Matemáticas da USC e a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Uvigo. Un sistema de videoconferencia permite a asistencia a todas as clases desde unha única facultade. A súa duración é dun ano e medio.

Este mestrado, iniciado no ano 2007, provén dun programa oficial de posgrao con mención de calidade nos seus estudos conducentes ao título de doutor/a. Os seus obxectivos de formación son equivalentes aos das mellores propostas do noso contorno europeo.

Pode obterse máis información actualizada na web do mestrado.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

Mónica Lamas Maceiras 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Maria del Carmen Veiga Barbazán 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial

Juan Arturo Santaballa López 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Viviana Peña Freire 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Mario Francisco Fernández 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Joaquín Cayetano López Lago 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Eva Vidal Vázquez 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Miguel Brozos Vázquez 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Aurora María Grandal D'Anglade 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial

Jesús José Fernández Sánchez 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial

O grao en Enfermaría impártese na Facultade de Enfermaría e Podoloxía do campus da UDC en Ferrol e tamén se pode seguir na Escola Universitaria de Enfermaría da Coruña, centro adscrito á Universidade da Coruña. O título ten como obxectivo formar enfermeiras e enfermeiros xeneralistas con preparación científica e humana e capacidade para responder ás necesidades de coidados de saúde de persoas ou grupos desde unha perspectiva integral.

O estudante de Enfermaría recibe ensino de alta calidade, cunha énfase especial na formación clínica, a través de prácticas simuladas para o desenvolvemento de habilidades e a súa continuación con prácticas clínicas en centros asistenciais que permiten integrar e incorporar coñecementos, habilidades, actitudes e valores profesionais e explorar as diferentes realidades asistenciais. Anatomía, bioloxía, fisioloxía, nutrición, farmacoloxía, especialidades de enfermaría ou estadías clínicas forman o núcleo básico da súa formación.

As enfermeiras e enfermeiros traballan centros sanitarios e asistenciais públicos e privados, cun elevado grao de inserción laboral.

A Coruña

Consulta co centro adscrito para coñecer os prezos de matrícula.
 • Oficial

O grao en Enfermaría impártese na Facultade de Enfermaría e Podoloxía do campus da UDC en Ferrol e tamén se pode seguir na Escola Universitaria de Enfermaría da Coruña, centro adscrito á Universidade da Coruña. O título ten como obxectivo formar enfermeiras e enfermeiros xeneralistas con preparación científica e humana e capacidade para responder ás necesidades de coidados de saúde de persoas ou grupos desde unha perspectiva integral.

O estudante de Enfermaría recibe ensino de alta calidade, cunha énfase especial na formación clínica, a través de prácticas simuladas para o desenvolvemento de habilidades e a súa continuación con prácticas clínicas en centros asistenciais que permiten integrar e incorporar coñecementos, habilidades, actitudes e valores profesionais e explorar as diferentes realidades asistenciais. Anatomía, bioloxía, fisioloxía, nutrición, farmacoloxía, especialidades de enfermaría ou estadías clínicas forman o núcleo básico da súa formación.

As enfermeiras e enfermeiros traballan centros sanitarios e asistenciais públicos e privados, cun elevado grao de inserción laboral.

Emma Rodríguez Maseda 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Fisioterapia é unha das titulacións que ofrece a Universidade da Coruña na rama de coñecemento de ciencias da saúde. Impártese na Facultade de Fisioterapia, onde se forman profesionais xeneralistas capacitados para identificaren e trataren problemas de saúde aos que se lles pode dar resposta desde a fisioterapia, fundamentalmente aplicando medios físicos para curar ou recuperar persoas afectadas por limitacións funcionais ou cambios na función física ou no estado de saúde.

Polas súas características intrínsecas, o plan de estudos do grao en Fisioterapia ten un elevado compoñente práctico mediante estadías clínicas. Algunhas das materias do plan son anatomía, fisioloxía, valoración funcional, biomecánica, cinesiterapia, fisioterapia de patoloxías específicas ou psicoloxía.

Os fisioterapeutas (profesión regulada) traballan no ámbito clínico asistencial público e privado (centros de saúde, áreas de rehabilitación hospitalaria, mutuas), na investigación e na docencia. Exercen en clínicas e hospitais, residencias de maiores, ximnasios, clubs deportivos, centros de educación especial, atención a domicilio ou hidroterapia, entre outros.

Asenet López García 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Logopedia é un título da Facultade de Ciencias da Educación pertencente á área de ciencias da saúde. Habilita para o exercicio da profesión regulada de logopedista, os profesionais que tratan todos os aspectos da comunicación que poden manifestarse como trastornos na voz, articulación, comprensión, simbolización e expresión oral e escrita, relacións sociais e pensamento.

O plan de estudos proporciona formación básica en lingüística, educación, psicoloxía, anatomía, fisioloxía e patoloxía da fala e da audición, da linguaxe e da comunicación, así como coñecementos e habilidades para a intervención terapéutica nos diferentes trastornos da linguaxe, a fala e a voz como técnicas de modificación da conduta, intervención temperá, avaliación, diagnóstico, fisioterapia ou rehabilitación especializada.

Os e as logopedistas traballan na prevención, detección e tratamento dos problemas de expresión oral ou escrita en centros escolares, na rehabilitación no ámbito hospitalario e asistencial de persoas con problemas de comunicación derivados de deficiencias físicas ou sensoriais, tanto en centros públicos como en gabinetes ou clínicas privadas. Tamén na investigación e na docencia.

Mónica Vilameá Pérez 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

A Facultade de Enfermaría e Podoloxía do Campus Industrial de Ferrol imparte o grao en Podoloxía, que forma profesionais cos coñecementos, destrezas e aptitudes necesarios para levar a cabo actividades de prevención, diagnóstico e tratamento de afeccións e deformidades dos pés mediante procedementos terapéuticos podolóxicos.

Xunto á formación básica en áreas como anatomía, fisioloxía, microbioloxía, farmacoloxía ou bioloxía, os estudantes de Podoloxía cursan materias propias da súa titulación como podoloxía xeral, ortopodoloxía, quiropodoloxía, cirurxía podolóxica ou dermatoloxía.

Os graduados en Podoloxía, cun elevado grao de inserción laboral, traballan en centros sanitarios e hospitais públicos ou privados e asistencia domiciliaria en funcións de prevención, atención e rehabilitación da saúde do pé.

Pedro Gil Manso 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Terapia Ocupacional é un título da Facultade de Ciencias da Saúde, no campus coruñés de Oza.

Ao longo do catro anos da carreira o alumnado aprende o coñecemento relevante das ciencias biolóxicas, médicas, humanas, psicolóxicas, sociais, tecnolóxicas e ocupacionais xunto coas teorías de ocupación e participación. No tres primeiros cursos adquírese formación básica en terapia ocupacional e disciplinas relacionadas, amais de formación para a intervención en terapia ocupacional segundo o ciclo vital (infancia, adolescencia, adultos e maiores). Algunhas materias desta fase son fisioloxía, anatomía, psicoloxía, psiquiatría, teoría e técnicas de terapia ocupacional, xeriatría, rehabilitación, así como as estadías prácticas, que tamén se seguen en 4.º xunto con estudos de caso e materias sobre inclusión sociolaboral, educación para a saúde, diversidade funcional ou técnicas aplicadas, entre outras.

Os profesionais da terapia ocupacional traballan en distintos campos de actuación, pública ou privada, no social, a saúde, a investigación e a docencia. No ámbito sanitario, en centros de saúde, mutuas, centros de maiores. No ámbito social, en servizos sociais, atención a discapacidades, loita contra drogadiccións. No ámbito educativo, en educación especial, colectivos asistenciais, docencia etcétera. Desempeñan o seu labor en hospitais, residencias de maiores, servizos sociais municipais, colexios de educación especial, institucións penais, asociacións e fundacións especializadas, centros educativos etcétera.

Nereida María Canosa Domínguez 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria (MAIS) é un título da Facultade de Ciencias da Saúde cuxa duración é de 60 ECTS (anual). Pertence á rama de coñecemento de Ciencias da Saúde e está orientado cara á formación en investigación básica e clínica.

Facultade de Ciencias da Saúde
Campus de Oza
15006 A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

Mestrado Universitario en Discapacidade e Dependencia é un título da Facultade de Fisioterapia. A súa carga lectiva equivale a 60 ETCS (anual). Pertence á rama de coñecemento de ciencias da Saúde, ten unha orientación investigadora que aglutina diferentes disciplinas, e que se plasman en forma de dúas especialidades: -Intervención psicolóxica na discapacidade e na dependencia: a súa estrutura curricular caracterizase por un enfoque integral, abordando dende a atención temperá e a intervención nos trastornos do desenvolvemento, ata o deterioro cognitivo e as problemáticas familiares e de coidado derivadas das situacions de discapacidade y dependencia, así coma nas estratexias para a súa adecuada prevención. -Rehabilitación funcional na discapacidade e na dependencia: esta especialidade estructurase de maneira que se aporta ao alumnado formación de carácter avanzado na rehabilitación funcional de procesos que conlevan discapacidade e dependencia, como disfuncións cardio-respiratorias, neurolóxicas ou que implican a presenza de dor crónica. Ademáis, capacitase ao estudante na xestión e avaliación de recursos socio-sanitarios neste ámbito, dotándoo ademáis de coñecementos sobre las tecnoloxías de apoio ás persoas con discapacidade.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

O Máster en Neurociencia implantouse no bienio 2006-2008, con data de autorización pola Xunta de Galicia 8/11/2006 (DOG 16/11/2006) como titulación ofertada polo Programa Oficial de Postgrado en Neurociencia. 

Co cambio de normativa, o Máster integrado no programa oficial de Postgrado dou lugar ao Máster en Neurociencia, informado pola ACSUG (informe previo á verificación de 15 de decembro de 2008) y verificado pola Comisión de Verificación de Planos de Estudos designada polo Pleno do Consello de Universidades, na súa sesión do 1 de xuño de 2009 (resolución da Secretaría Xeneral do Consello de Coordinación Universitaria de 24 de xuño de 2009). 

No 2009 foi proposto un novo plan de estudos que foi informado favorablemente pola dirección xeral de universidades e implantado no curso 2011-2012. 

O Máster de Neurociencia foi inscrito no "Registro de Universidades, Centros y Títulos", segundo resolución do 26/04/2011 (BOE 11/05/2011). 

Membro da Network of European Neuroscience Schools (NENS, Red Europea de Programas de Neurociencia).

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

O Mestrado Universitario en Xerontoloxía (MUG), cunha longa tradición na Universidade da Coruña, comeza a súa andaina constando de 120 ECTS (BOE do 3 de xullo de 2006), reconverténdose máis tarde en 90 ECTS (BOE do 25 de novembro de 2014), para finalmente adaptarse a 60 ECTS, que é a carga lectiva de que constará a partir da edición 2021-2022.

Cunha tripla orientación académica, investigadora e profesionalizante, o Mestrado é un título interuniversitario no que participa tamén a Universidade de Santiago (USC), constando dun primeiro cuadrimestre común e un segundo cuadrimestre, onde o estudantado pode elixir entre a especialidade clínica (UDC) e a especialidade social (USC). Ademáis, o estudantado pode elixir a dobre especialidade, para o que, deberá realizar as materias obrigatorias de ambas especialidades.

Unha vez realizado o MUG, o estudantado pode acceder ao programa de doutoramento en Ciencias da Saúde.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

Ana Belén Maseda Rodríguez 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Antonio Manuel Castro Castro 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Francisco Javier Cudeiro Mazaira 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Miguel Ángel Saavedra García 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Francisco Javier Blanco García 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial

A Universidade da Coruña, no seu obxectivo de ofrecer alternativas de formación que melloren a oferta dispoñible, posibilita que un estudante poida comezar os seus estudos na universidade sen necesidade de decidir inmediatamente o grao que cursar, mediante a proposta do programa de Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas, na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas.

Os graos abertos están pensados para aquel alumno que, tendo a nota de acceso para varios graos, non quere decidirse aínda por ningún e prefire darse un tempo para descubrir que grao é o que finalmente máis lle motiva. Os graos incluidos na oferta do grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas na UDC son: Grao en Administración e Dirección de Empresas, Grao en Dereito, Grao en Economía, Grao en Ciencias Empresariais, Grao en Socioloxía, Grao en Turismo e Grao en Educación Social. O estudante poderá estar no grao aberto durante un curso antes de tomar a decisión de que grao finalmente cursará.

Os graos abertos tamén están dirixidos a aqueles estudantes que desexan enriquecerse da transversalidade do seu currículo académico, debido a que ao finalizar o período en que un estudante pode estar no grao aberto e unha vez decidido o grao que cursará finalmente, pode continuar a súa formación multidisciplinar a través do Programa de Formación Complementaria, no que poderá matricularse de materias dos diferentes graos que compoñen o programa para completar a súa formación.

Nuria Begoña Calvo Babío 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Bilingüe

O grao en Administración e Dirección de Empresas, que se imparte na Facultade de Economía e Empresa do campus de Elviña, proporciona ao alumnado formación en xestión empresarial orientada á análise e á toma de decisión desde postos de responsabilidade directiva.

O plan de estudos combina materias de formación económica (historia económica, microeconomía, macroeconomía…) e técnicas instrumentais (matemáticas, estatística…) con formación empresarial (organización, márketing, finanzas) e con formación xurídica e social (socioloxía, dereito...). O alumnado pode optar por cursar o 50% dos créditos en inglés mediante o programa bilingüe.

Os estudantes prepáranse para se converter en profesionais capaces de desenvolver labores de dirección, xestión, asistencia e avaliación en organizacións empresariais en calquera das súas áreas: produción, márketing, vendas, finanzas, recursos humanos, organización, loxística, control de calidade... Traballan fundamentalmente para empresas, para as administracións públicas, en consultorías, en banca e en docencia.

María Carmen Sánchez Sellero 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Ciencias Empresariais, impartido na Facultade de Economía e Empresa, proporciónalle ao alumnado unha sólida formación en xestión empresarial orientada á resolución de problemas operativos, tácticos e estratéxicos.

O plan de estudos inclúe formación en técnicas instrumentais básicas (estatística, matemáticas, econometría…), teoría económica (estrutura, historia, macro- e microeconomía…), materias do ámbito xurídico e social (dereito, socioloxía…) e formación empresarial específica (organización, fiscalidade, contabilidade, comercio exterior, márketing, dirección, estratexia, inglés empresarial…).

Os graduados en Ciencias Empresariais están preparados, cun coñecemento extenso e profundo do mundo da empresa, para responder de xeito crítico e responsable aos retos que se lles presentan nas áreas financeiras, contable e fiscal de empresas, entidades financeiras e administracións públicas. Son profesionais versátiles que traballan en xestión e dirección de empresas, como consultores, analistas de mercados, xestores comerciais, auditores, responsables de vendas ou técnicos de márketing, entre outros.

María Isabel Ana Suárez Massa 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Comunicación Audiovisual é un dos títulos que se imparten na Facultade de Ciencias da Comunicación, no campus coruñés de Elviña.

Os estudantes deste grao reciben formación en tecnoloxía dos medios audiovisuais e multimedia, procesos de ideación e narrativa audiovisual, organización e produción audiovisual e multimedia, procesos de ideación e narrativa audiovisual, análise e efectos dos discursos audiovisuais, expresión oral, deseño e animación, teoría dos medios audiovisuais e técnicas e procesos creativos de produción, realización e posprodución.

Nesta facultade fórmase un profesional especializado e tecnicamente preparado para a creación audiovisual en contornas dixitais, o deseño de produción integral e as funcións consultivas, organizativas e directivas en todo tipo de medios e soportes audiovisuais e tecnolóxicos. As súas figuras profesionais máis características son as de director, guionista e realizador audiovisual, produtor e xestor audiovisual, deseño de produción e posprodución visual e sonora, así como investigador, docente ou experto en estudos visuais.

Teresa Nozal Cantarero 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos, que se imparte na Facultade de Ciencias da Comunicación, incorporouse á oferta académica da Universidade da Coruña no curso 2019-2020. O título abrangue o proceso completo de produción de animación e videoxogos desde diferentes puntos de vista, incluíndo o creativo, técnico, artístico e comercial. Céntrase en dous aspectos da creación dixital (animación e videoxogos), nacidos da incorporación dos gráficos por computador á industria dos contidos audiovisuais.

Os alumnos e alumnas deste grao fórmanse nos métodos de creación de contidos dixitais aplicables para ambos os formatos. O plan de estudos, de orientación xeneralista e multidisciplinar, forma en materias como deseño, desenvolvemento e produción de videoxogos, programación, gráficos por computador, guión, dirección e realización, animación, debuxo anatómico, modelaxe, deseño sonoro, materiais, iluminación ou efecto visuais.

A industria da creación dixital é un sector de gran proxección nacional e internacional e demanda profesionais especializados. A preparación dos egresados/as nas facetas artística, narrativa, técnica e de produción permitiralles desenvolver as súas capacidades en calquera desas liñas, tanto como membros de equipos de traballo como na faceta emprendedora con novos proxectos empresariais.

Antonio José Seoane Nolasco 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Bilingüe

O grao en Dereito é unha das carreiras que se poden estudar na Facultade de Dereito, no campus coruñés de Elviña. É un grao plurilingüe, polo que o alumnado ten a opción de cursar ao menos un 40% dos créditos en inglés e tamén a obter unha dobre titulación (pola UDC e pola University of South Wales) cursando o cuarto curso en Reino Unido.

Un total de 204 dos 240 créditos deste grao corresponden a materias de formación básica e obrigatoria para adquirir ampla formación en todos os ámbitos do Dereito: teoría, fundamentos, constitucional, penal, civil, empresarial, financeiro, tributario, mercantil, traballo, internacional, Unión Europea etcétera.

Os graduados e graduadas en Dereito teñen acceso a múltiples saídas profesionais, ben sexa traballando para as administracións públicas, en asesorías xurídicas, fiscais, laborais e de administración e xestión para persoas ou empresas ou co exercicio libre da profesión. Desenvolven a súa profesión como avogados, fiscais, xuíces, notarios, secretarios de concellos, letrados, procuradores, rexistradores, asesores xurídicos, laborais e fiscais, docentes, responsables de recursos humanos etcétera.

Jorge Antonio Quindimil López 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Bilingüe

O grao en Economía é un do tres que se poden estudar na Facultade de Economía e Empresa, ademais de dous programas de simultaneidade. Este grao proporciónalle ao alumnado unha sólida formación para comprender o funcionamento do sistema económico xeral. Os estudos están orientados á análise económica da realidade xeral e empresarial e á elaboración de políticas que contribúan á mellora do nivel de vida do conxunto da sociedade.

O programa de estudos abarca materias como macro e microeconomía, política económica, historia da Economía, política monetaria, facenda pública, econometría, operacións financeiras, estatística, análise económica ou economía europea e rexional. O alumnado pode optar por cursar o 50% dos créditos en inglés mediante o programa bilingüe.

As saídas profesionais para os graduados en Economía van desde a administración, organización e dirección de empresas e a asesoría e consultoría fiscal, contable e financeira a outras como técnicos ou inspectores do Estado, auditoría de contas, expertos de institucións e entidades públicas ou privadas, servizos de estudos, dirección de vendas e/ou márketing, corredoría de comercio, interventores, docencia ou investigación.

Laura Varela Candamio 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Educación Infantil é un dos títulos que se imparten na Facultade de Ciencias da Educación, no campus da Coruña, para formar os futuros profesionais da educación. Neste caso para os mestres e mestras dedicados á instrución dos máis pequenos.

A preparación dos futuros profesionais da Educación Infantil require formación especializada en áreas como as didácticas das linguas, da expresión plástica, da expresión musical, da educación ambiental, da educación inclusiva, entre outras, así como en materias como psicoloxía infantil, recursos, teoría da educación, deseño e avaliación de currículos, xogos, psicomotricidade, hábitos saudables etcétera.

Os profesores e as profesoras de infantil desenvolven o seu labor educativo en centros públicos e privados de atención a menores de seis anos.

María Begoña Lasa Álvarez 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Grao en Educación Primaria é un título que habilita para a profesión regulada de mestre en educación primaria. Os estudos de Maxisterio teñen unha longa tradición académica e coa actual reforma prodúcese un importante avance: a súa equiparación co resto das titulacións universitarias.

Este título está regulado polo Estado e responde a unha necesidade social básica: formar o profesorado que permitirá dar satisfacción ao dereito de todos os cidadáns e cidadás á educación, neste caso primaria. Trátase, por tanto, dun título eminentemente profesionalizador.

As disciplinas científicas que conflúen neste campo son diversas: pedagoxía, didácticas específicas, psicoloxía, socioloxía etc. De feito, unha boa parte da investigación psicopedagóxica realizada en España nos dous últimos séculos está directamente vinculada á formación do profesorado de ensino infantil e primaria.

Juan José Lorenzo Castiñeiras 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

Os educadores e as educadoras sociais son profesionais encargados de dar resposta ás desigualdades sociais desde o campo da educación, pero tamén desde perspectivas ligadas ás políticas de benestar social. O grao en Educación Social é un dos que se poden cursar na Facultade de Ciencias da Educación, no campus da Coruña.

Os alumnos e alumnas de Educación Social adquiren formación en materias como acción socioeducativa, dinamización social, resolución de conflitos, psicoloxía do desenvolvemento, psicoloxía social, animación sociocultural, intervención con discapacitados, igualdade, educación multicultural, intervención en contextos familiares de risco, psicoxerontoloxía, educación de maiores ou orientación e políticas de emprego.

O obxectivo principal do traballo dos/os educadores sociais é o apoio e a integración de persoas ou colectivos con risco de exclusión social. Desenvolven o seu labor en centros de carácter público, privado ou ONG dedicados a atender a menores ou adultos en risco de exclusión (inmigrantes, indixentes, menores inadaptados, drogodependentes, persoas con discapacidades…), en residencias, hospitais, escolas, prisións centros sociais ou centros culturais.

María Barba Núñez 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.

O Grao bilingüe en Relacións Internacionais está dirixido a estudantes con vocación internacional que desexen recibir unha formación integral e interdisciplinaria e lles capacite para traballar tanto en entidades públicas como privadas, en España ou no extranxeiro. Política internacional, economía global, dereito internacional e relacións internacionais son ámbitos chave para afrontar os problemas e desafíos da sociedade internacional contemporánea que son desenvolvidos dende as súas diferentes perspectivas no plano de estudos. A súa complexidade require de especialización á que poderán acceder nos dous últimos anos do grao a través de dúas mencións, unha sobre cooperación internacional para o desenvolvemento, e outra sobre xestión de proxectos e negocios internacionais. 

Ademáis, se complementará a formación do estudante con capacidades lingüísticas e tecnolóxicas que lle permitan desempeñar con solvencia a súa actividade profesional nun entorno internacional. 

O novo Grao bilingüe en Relacións Internacionais está chamado a converterse na titulación de referencia para a formación de internacionalistas en Galicia e a súa contorna, ao tratarse dunha titulación única en todo o noroeste de España. O seu carácter interuniveristario como titulación conxunta da Universidade da Coruña e da Universidade de Vigo, así como o gran respaldo que obtén grazas ao apoio de máis de trinta empresas, organizacións internacionais e outras entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, fan do novo Grao bilingüe en Relacións Internacionais unha das opcións máis atractivas do panorama universitario para o curso 2022/2023.

ATENCION: este grao conta con requisitos previos de acceso. Se estás pensando en cursalo é importante que revises a información relativa á acreditación do nivel de inglés.

Félix Puime Guillén 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos impártese no campus da Coruña na Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña, centro privado adscrito á UDC. Forma especialistas na defensa e asesoramento de traballadores e empresarios, cunha sólida formación en dereito do traballo e da seguridade social, coñecemento do ámbito empresarial dos recursos humanos e preparación sociolóxica e económica.

O alumnado deste grao adquire formación ampla en dereito (do traballo, da seguridade social, sindical, societario, administrativo, procesual…), en economía, prevención de riscos laborais, socioloxía do traballo xestión de recursos humanos etc.

O grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos capacita como profesionais e expertos en organización, xestión e asesoramento da política de persoal das empresas, así como na xestión e asesoramento en materia xurídico-laboral. Os graduados e graduadas traballan en empresas, administracións públicas, sindicatos, asociacións empresariais ou no exercicio libre da profesión. Negocian, asesoran, auditan, realizan peritaxes como asesores xudiciais, seleccionan persoal, dirixen departamentos de relacións laborais etcétera.

A Coruña

Consulta co centro adscrito para coñecer os prezos de matrícula.
 • Oficial

O grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos impártese na Facultade de Ciencias de Traballo, no Campus Industrial de Ferrol. Forma especialistas na defensa e asesoramento de traballadores e empresarios, cunha sólida formación en dereito do traballo e da seguridade social, coñecemento do ámbito empresarial dos recursos humanos e preparación sociolóxica e económica.

O alumnado deste grao adquire formación ampla en dereito (do traballo, da seguridade social, sindical, societario, administrativo, procesual…), en economía, prevención de riscos laborais, socioloxía do traballo xestión de recursos humanos etc.

O grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos capacita como profesionais e expertos en organización, xestión e asesoramento da política de persoal das empresas, así como na xestión e asesoramento en materia xurídico-laboral. Os graduados e graduadas traballan en empresas, administracións públicas, sindicatos, asociacións empresariais ou no exercicio libre da profesión. Negocian, asesoran, auditan, realizan peritaxes como asesores xudiciais, seleccionan persoal, dirixen departamentos de relacións laborais etcétera.

José María Rolón Varela 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Socioloxía, que se imparte na facultade do mesmo nome, no campus da Coruña, instrúe no coñecemento académico e científico da realidade social, a evolución das sociedades contemporáneas, os procesos sociais que se desenvolven nelas e como afectan o comportamento humano e á interacción entre persoas.

Neste grao estúdanse os múltiples campos de estudo da socioloxía (xénero, traballo, migracións, comunicación, economía, organizacións, educación, familia, política...), antropoloxía social, psicoloxía social e outras materias vinculadas e adquírese formación especializada en métodos e técnicas de investigación social e en estatística.

Os egresados/as da Facultade de Socioloxía traballan en investigación social aplicada (mercados, opinión pública, consumo) no deseño de políticas públicas, asesoramento en políticas sociais en partidos, sindicatos, centros de investigación sociolóxica, ONG e administracións públicas, documentalismo político e sociolóxico, elaboración de estatísticas etcétera.

Laura Suárez Grimalt 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

Desde o curso 2020-2021 o grao en Turismo, que antes se impartía nun centro privado adscrito, incorporouse como titulación propia á oferta académica da Universidade da Coruña. Impártese na Facultade de Filoloxía, no campus da Coruña.

O programa de estudos abrangue tanto materias xeneralistas (xeografía, historia, idiomas, socioloxía, dereito, economía…) como coñecementos en áreas específicas deste sector: patrimonio, xestión de recursos turísticos, TIC aplicadas ao turismo, recursos territoriais turísticos, fiscalidade turística, aloxamento e restauración etcétera.

Os graduados e graduadas en Turismo traballan como operadores de turismo, en axencias de viaxes, hostalaría, oficinas de información turística, organismos de turismo a todos os niveis, empresas de turismo rural, parques recreativos, estacións de esquí, convencións, balnearios, márketing turístico, etcétera.

No curso 2020-2021 o grao en Turismo comeza a implantación dun grupo con modalidade online en primeiro curso. 

Elena Martín Cancela 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.

O grao en Xestión Industrial da Moda, que se imparte na Facultade de Humanidades e Documentación do Campus Industrial de Ferrol, é o primeiro grao bilingüe en inglés do sistema universitario galego e impártese desde o curso 2018-2019. Ten unha clara orientación internacional e práctica. Ofrece formación cunha visión integral de todas as áreas de xestión empresarial da cadea de valor da moda.

De acordo con a orientación interdisciplinar do grao, o seu plan de estudos estrutúrase en cinco módulos: deseño e moda, xestión e administración empresarial, enxeñaría de procesos e sistema de información, responsabilidade social empresarial e área transversal ou multidisciplinar.

Algunhas das saídas profesionais dos titulados en xestión industrial da moda son a xestión do produto, xestión de márketing retallista, técnico de apoio en servizos centrais de calidade, aprovisionamento, loxística ou RSE, técnico de expansión internacional e franquías, comprador internacional, xestor de comercialización visual, xestor da cadea de subministración etcétera.

ATENCION: este grao conta con requisitos previos de acceso. Se estás pensando en cursalo é importante que revises a información relativa á acreditación do nivel de inglés.

Manuel Escourido Calvo 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Simultaneidade (dobre)

O programa de simultaneidade do grao en Administración e Dirección de Empresas (ADE) e o grao en Dereito inclúe materias dos ambos os plans de estudos e permite obter as dúas titulacións tras cursar 402 créditos (seis anos). O alumnado completa a súa formación cun perfil profesional especializado en dúas disciplinas complementarias.

Así, cúrsanse materias de ADE, como economía de empresa, microeconomía, contabilidade, estatística, facenda pública, investigación de mercados, planificación financeira etcétera, xunto a outras correspondentes ao grao en Dereito (dereito financeiro, mercantil, procesual, penal, da Unión Europea, constitucional, do traballo, empresarial, de familia… ), ata completar 72 créditos por ano, a excepción do sexto, que consta de 36 créditos, doce dos cales corresponden aos traballos fin de grao.

As saídas profesionais multiplícanse ao disporen os egresados de dúas titulacións. Son as saídas propias de ADE (dirección, xestión, asistencia e avaliación en organizacións empresariais en calquera das súas áreas: produción, márketing, vendas, finanzas, recursos humanos, organización, loxística, control de calidade...) e as de Dereito (avogados, fiscais, xuíces, notarios, secretarios de concellos, letrados, procuradores, rexistradores, asesores xurídicos, laborais e fiscais, docentes, responsables de recursos humanos…), pero, sobre todo, a dobre titulación responde a un perfil de economista de empresa con profundos coñecementos xurídicos ou un xurista con especialización profunda en temas de empresa.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Simultaneidade (dobre)

O programa de simultaneidade dos graos en Turismo e en Ciencias Empresariais consta de 354 créditos distribuídos ao longo dos cinco cursos deste dobre título da Universidade da Coruña. Nos primeiros cuadrimestres estúdanse materias propias do grao en Ciencias Empresariais e no segundo as específicas do grao en Turismo.

Os créditos do grao en Ciencias Empresariais corresponden a materias como economía da empresa, operacións financeiras, microeconomía, macroeconomía, organización de empresas, estatística, contabilidade financeira e de custos, réxime fiscal da empresa ou contabilidade. Os créditos do grao en Turismo repártense en materias como xeografía turística, patrimonio cultural, márketing turístico, intermediación turística e transporte, idiomas, aloxamento e restauración ou comercialización de produtos turísticos, entre outras materias.

O dobre grao habilita para postos de traballo propios de cada un dos dous graos, sobre todo para desenvolver responsabilidades de xestión e planificación no ámbito empresarial turístico. Os graduados en Ciencias Empresariais son profesionais versátiles que traballan en xestión e dirección de empresas, como consultores, analistas de mercados, xestores comerciais, auditores, responsables de vendas ou técnicos de márketing, entre outras saídas profesionais. Pola súa banda, os graduados e graduadas en Turismo desempeñan labores profesionais en hostalaría, como operadores de turismo, oficinas de información, axencias de viaxes e establecementos turísticos, recreativos e de lecer de todo tipo.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

A UDC presenta o Mestrado Universitario en Banca e Finanzas da UDC con validez en todo o territorio español. O programa estrutúrase nun curso de 60 créditos ECTS , en que todas as materias son cuadrimestrais. O obxectivo xeral do Mestrado en Banca e Finanzas é proporcionar unha formación académica avanzada no ámbito financeiro que lles permita aos estudantes converterse en futuros profesionais polivalentes con elevada cualificación técnica e capacidade de xestión. Tamén se persegue que sexan capaces de aplicar os coñecementos á práctica cun espírito crítico e creativo, e que, a través do estímulo da cultura do risco e a iniciativa nas ideas e os razoamentos, consigan adaptarse no futuro dun xeito flexible a novas situacións; esixencia esta ineludible no contorno empresarial actual, complexo e permanentemente cambiante.

Visita súa páxina web:

Mestrado Universitario en Banca e Finanzas

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

Este mestrado universitario permitirá acadar a formación necesaria para o desempeño de actividades profesionais por conta propia ou allea na área da contabilidade e da auditoría de contas.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Máster Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial(MUDDIA) responde aos retos xurídicos dunha sociedade presidida pOlas tecnoloxías da información e a comunicación e polo desenvolvemento da intelixencia artificial. O MUDDIA garantiza unha formación especializada e proporciona as ferramentas necesarias para deenvolver a actividade profesional nun enorno dixital que transformou o tráfico xurídico e as relacións entre administracións, entre o Estado e a súa cidadanía e entre particulares. O MUDDIA profunda no estudo da normativa de protección de datos persoais a contratación no sector público e privado, os delitos cibernéticos ou a seguridade internacional, e incorpora ámbitos novidosos como a robótica, a intelixencia artificial, o internet das cousas ou os drons, sen esquecer a súa influenza nas persoas e no exercicio dos dereitos, entre eles os dereitos dixitais.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

A Facultade de Economía e Empresa da UDC oferta o Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas (MBA) orientado, principalmente, a unha formación eminentemente práctica no eido da xestión empresarial. 

Visita súa páxina web:

Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

A existencia de estudos avanzados de economía e empresa é unha necesidade de toda sociedade moderna que pretenda desenvolver unha actividade económica que satisfaga as necesidades da cidadanía e lle proporcione benestar de forma sustentábel no tempo. A Facultade de Economía e Empresa da UDC ofrece un mestrado interuniversitario en Economía (MiE) orientado a formar profesionais en economía e empresa cunha elevada capacitación académica que lles permita tomar decisións estratéxicas ou, de ser o caso, afrontar con éxito posteriores estudos de doutoramento. Visita a páxina web: https://www.mastereconomia.gal

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

Este mestrado interuniversitario constitúe unha transformación doutro precedente impartido exclusivamente na Universidade da Coruña desde o curso 2015-16. Nel participan as tres universidades galegas e impartirase integramente nas universidades da Coruña, Santiago e Vigo. O seu carácter interuniversitario permite incrementar a colaboración entre as universidades potenciando as súas posibilidades e recursos materiais e humanos, aumentando así a súa calidade.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

O presente título supón a transformación en Mestrado interuniversitario do previamente existente na Universidade de Vigo e é froito da colaboración entre a Universidade de Vigo e a Universidade da Coruña. Orixinalmente o título comezou a súa andadura na Universidade de Vigo no curso 2009-2010, iniciándose a súa impartición como título inter-universitario, unha vez verificada a súa memoria, no curso 2015-2016. Na Comunidade Autónoma de Galicia hai dúas Universidades que imparten a titulación de Grado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, concretamente na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra) e na Facultade de Deporte e a Educación Física na Universidade da Coruña. En ambos centros hai grupos de investigación que centran o seu traballo sobre a Actividade Física, o Deporte e a Saúde. É por iso que este Mestrado supón unha optimización dos recursos económicos de ambalas dúa universidades. O máster conta cunha páxima propia aloxada na web da universidade de Vigo, á que se pode acceder dende a seguinte dirección: http://masde.webs.uvigo.es/gl/

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

A proposta de creación do Mestrado en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria (MOPS) xurde como alternativa ó Mestrado Universitario en Migracións Internacionais: Investigación, Políticas Migratorias e Mediación Intercultural (MOMI), que está en extinción despois de sete cursos académicos de andadura. 

A conformación do novo Título, máis orientado cara políticas sociais, a exclusión social e a intervención social e comunitaria nace da necesidade das emerxentes demandas de cualificación profesional, pero tamén de actualización de coñecementos por parte do ámbito académico-científico, que permitan a actuación antes as problemáticas sociais emerxentes na actualidade. 

O Mestrado está enfocado cara o amplo colectivo de egresados/as principalmente dos ámbitos da Socioloxía, a Ciencia Política, a Economía, a Educación Social e o Traballo Social, ao tempo que tamén resulta de interese para titulados/as de outras disciplinas, principalmente do ámbito das Ciencias Sociais e Xurídicas. 

O Mestrado ten unha duración de dous cursos académicos. No primeiro curso ofrécese unha formación especializada en políticas sociais, procesos de exclusión e intervención sociocomunitaria con materias de contidos teórico-prácticos e metodolóxicos. No segundo curso o estudantado deberá escoller unha especialidade: Migracións, Xénero, ou Envellecemento e transformacións familiares. O proceso formativo culmina ca realización das prácticas e do Traballo Fin de Mestrado (TFM).

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

As altas cifras de sinistralidade laboral e non-laboral, as políticas de prevención que está a impulsar a Unión Europea e a necesidade de formar universitariamente profesionais como técnicos de prevención en riscos laborais e riscos comúns fan que os mestrados de especialización nesta materia, como o Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns, estean a ser demandados con maior insistencia co paso do tempo.

Páxina web da Facultade

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas é un título da Facultade de Ciencias da Educación pertencente á área das Ciencias Sociais e Xurídicas que conta con 60 créditos ECTS teórico-prácticos distribuídos da seguinte maneira: módulo xenérico, 16 créditos; módulo específico, 26 créditos; Prácticum e Traballo de Fin de Mestrado, 18 créditos.

O módulo xenérico é común para todo o estudantado matriculado e ten carácter presencial obrigatorio. No tocante ao módulo específico e o prácticum, son distintos en función das peculiaridades de cada itinerario ou especialidade. O Prácticum ten tamén carácter presencial e desenvólvese nos centros de educación secundaria que se sinalaren por convenio coa Xunta de Galicia.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas é un título da Facultade de Ciencias da Educación pertencente á área das Ciencias Sociais e Xurídicas que conta con 60 créditos ECTS teórico-prácticos distribuídos da seguinte maneira: módulo xenérico, 16 créditos; módulo específico, 26 créditos; Prácticum e Traballo de Fin de Mestrado, 18 créditos.

O módulo xenérico é común para todo o estudantado matriculado e ten carácter presencial obrigatorio. No tocante ao módulo específico e o prácticum, son distintos en función das peculiaridades de cada itinerario ou especialidade. O Prácticum ten tamén carácter presencial e desenvólvese nos centros de educación secundaria que se sinalaren por convenio coa Xunta de Galicia.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas é un título da Facultade de Ciencias da Educación pertencente á área das Ciencias Sociais e Xurídicas que conta con 60 créditos ECTS teórico-prácticos distribuídos da seguinte maneira: módulo xenérico, 16 créditos; módulo específico, 26 créditos; Prácticum e Traballo de Fin de Mestrado, 18 créditos.

O módulo xenérico é común para todo o estudantado matriculado e ten carácter presencial obrigatorio. No tocante ao módulo específico e o prácticum, son distintos en función das peculiaridades de cada itinerario ou especialidade. O Prácticum ten tamén carácter presencial e desenvólvese nos centros de educación secundaria que se sinalaren por convenio coa Xunta de Galicia.

Facultade de Ciencias da Educación
Campus de Elviña
15071 A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas é un título da Facultade de Ciencias da Educación pertencente á área das Ciencias Sociais e Xurídicas que conta con 60 créditos ECTS teórico-prácticos distribuídos da seguinte maneira: módulo xenérico, 16 créditos; módulo específico, 26 créditos; Prácticum e Traballo de Fin de Mestrado, 18 créditos.

O módulo xenérico é común para todo o estudantado matriculado e ten carácter presencial obrigatorio. No tocante ao módulo específico e o prácticum, son distintos en función das peculiaridades de cada itinerario ou especialidade. O Prácticum ten tamén carácter presencial e desenvólvese nos centros de educación secundaria que se sinalaren por convenio coa Xunta de Galicia.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas é un título da Facultade de Ciencias da Educación pertencente á área das Ciencias Sociais e Xurídicas que conta con 60 créditos ECTS teórico-prácticos distribuídos da seguinte maneira: módulo xenérico, 16 créditos; módulo específico, 26 créditos; Prácticum e Traballo de Fin de Mestrado, 18 créditos.

O módulo xenérico é común para todo o estudantado matriculado e ten carácter presencial obrigatorio. No tocante ao módulo específico e o prácticum, son distintos en función das peculiaridades de cada itinerario ou especialidade. O Prácticum ten tamén carácter presencial e desenvólvese nos centros de educación secundaria que se sinalaren por convenio coa Xunta de Galicia.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas é un título da Facultade de Ciencias da Educación pertencente á área das Ciencias Sociais e Xurídicas que conta con 60 créditos ECTS teórico-prácticos distribuídos da seguinte maneira: módulo xenérico, 16 créditos; módulo específico, 26 créditos; Prácticum e Traballo de Fin de Mestrado, 18 créditos.

O módulo xenérico é común para todo o estudantado matriculado e ten carácter presencial obrigatorio. No tocante ao módulo específico e o prácticum, son distintos en función das peculiaridades de cada itinerario ou especialidade. O Prácticum ten tamén carácter presencial e desenvólvese nos centros de educación secundaria que se sinalaren por convenio coa Xunta de Galicia.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas é un título da Facultade de Ciencias da Educación pertencente á área das Ciencias Sociais e Xurídicas que conta con 60 créditos ECTS teórico-prácticos distribuídos da seguinte maneira: módulo xenérico, 16 créditos; módulo específico, 26 créditos; Prácticum e Traballo de Fin de Mestrado, 18 créditos.

O módulo xenérico é común para todo o estudantado matriculado e ten carácter presencial obrigatorio. No tocante ao módulo específico e o prácticum, son distintos en función das peculiaridades de cada itinerario ou especialidade. O Prácticum ten tamén carácter presencial e desenvólvese nos centros de educación secundaria que se sinalaren por convenio coa Xunta de Galicia.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas é un título da Facultade de Ciencias da Educación pertencente á área das Ciencias Sociais e Xurídicas que conta con 60 créditos ECTS teórico-prácticos distribuídos da seguinte maneira: módulo xenérico, 16 créditos; módulo específico, 26 créditos; Prácticum e Traballo de Fin de Mestrado, 18 créditos.

O módulo xenérico é común para todo o estudantado matriculado e ten carácter presencial obrigatorio. No tocante ao módulo específico e o prácticum, son distintos en función das peculiaridades de cada itinerario ou especialidade. O Prácticum ten tamén carácter presencial e desenvólvese nos centros de educación secundaria que se sinalaren por convenio coa Xunta de Galicia.

 

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas é un título da Facultade de Ciencias da Educación pertencente á área das Ciencias Sociais e Xurídicas que conta con 60 créditos ECTS teórico-prácticos distribuídos da seguinte maneira: módulo xenérico, 16 créditos; módulo específico, 26 créditos; Prácticum e Traballo de Fin de Mestrado, 18 créditos.

O módulo xenérico é común para todo o estudantado matriculado e ten carácter presencial obrigatorio. No tocante ao módulo específico e o prácticum, son distintos en función das peculiaridades de cada itinerario ou especialidade. O Prácticum ten tamén carácter presencial e desenvólvese nos centros de educación secundaria que se sinalaren por convenio coa Xunta de Galicia.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas é un título da Facultade de Ciencias da Educación pertencente á área das Ciencias Sociais e Xurídicas que conta con 60 créditos ECTS teórico-prácticos distribuídos da seguinte maneira: módulo xenérico, 16 créditos; módulo específico, 26 créditos; Prácticum e Traballo de Fin de Mestrado, 18 créditos.

O módulo xenérico é común para todo o estudantado matriculado e ten carácter presencial obrigatorio. No tocante ao módulo específico e o prácticum, son distintos en función das peculiaridades de cada itinerario ou especialidade. O Prácticum ten tamén carácter presencial e desenvólvese nos centros de educación secundaria que se sinalaren por convenio coa Xunta de Galicia.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O obxectivo do Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada é dar formación investigadora de posgrao. O plan de estudos consta de 60 créditos ECTS e está pensado para obter o título nun curso académico (de outubro a xullo), aínda que tamén se prevé que poida estudarse a tempo parcial, simultaneando os estudos co traballo, en cuxo caso a duración sería de dous cursos.

Pódese optar polas especialidades de Psicoloxía da Saúde ou Intervención Psicolóxica en Contextos Educativos, as cales, á súa vez, teñen continuidade nos respectivos doutoramentos a que dan acceso, permitindo ao alumnado estender a súa formación até a obtención do título de doutor/a.

As clases son impartidas por profesorado doutor de acreditado prestixio docente e investigador, en horario de tarde para facilitar a compatibilidade coa actividade laboral.

Para obter máis información pode consultar a WEB DO MESTRADO.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Máster Universitario en Psicopedagogía apóiase nunha tradición que se ha ir consolidando no tempo. Desde finais da década dos setenta, en que empezan a funcionar os primeiros servizos psicopedagógicas en España, foise fortaleciendo unha rede no noso sistema educativo que contribuíu ao desenvolvemento da psicopedagogía como profesión e a esclarecer os requisitos académicos que esixe a formación neste campo. O desenvolvemento profesional da Psicopedagogía puxo de manifesto a súa importancia dentro das institucións educativas e sociais e contribuíu a xerar unha conciencia da súa utilidade e da súa necesidade nas mesmas.

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

As tarefas de xestión e dirección laboral poden ser analizadas desde múltiples perspectivas: xurídica, técnica, psicolóxica, sociolóxica e económica, entre outras. Así, o Mestrado Universitario en Xestión e Dirección Laboral pretende ofrecer ao seu alumnado unha formación integral, en que se desenvolvan de forma progresiva as competencias requiridas e se achegue o conxunto de comportamentos, facultades de análise, toma de decisións e transmisión da información que se consideran necesarios para o eficaz desempeño da profesión.

A natureza claramente multidisciplinar desta formación implica a articulación dos estudos de mestrado propostos, cunha ampla variedade de titulacións de acceso (graos, licenciaturas, diplomaturas e enxeñarías) en ámbitos procedentes principalmente da rama das Ciencias Sociais e Xurídicas.

Páxina web da Facultade

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

Emma María Iglesias Vázquez 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Manuel Avelino Giráldez García 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial

Pablo Clemente Espinosa Breen 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Isabel Piñeiro Aguín 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial

Pedro Serna Bermúdez 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Jaime Francisco Rodríguez Arana Muñoz 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Rosa María Fernández García 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

Mercedes González Sanmamed 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

 • Oficial
 • Interuniversitario

José Luis Calvo Rolle 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

 • Oficial

A Universidade da Coruña, no seu obxectivo de ofrecer alternativas de formación que melloren a oferta dispoñible, posibilita que un estudante poida comezar os seus estudos na universidade sen necesidade de decidir inmediatamente o grao que cursar, mediante a proposta de Grao Aberto en Enxeñaría Industrial, na rama de Enxeñaría e Arquitectura.

Os graos abertos están pensados para aquel alumno que, tendo a nota de acceso para varios graos, non quere decidirse aínda por ningún e prefire darse un tempo para descubrir que grao é o que finalmente máis lle motiva. Os graos incluidos na oferta do grao aberto en Enxeñaría Industrial na UDC son: Grao en Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial, Grao en Enxeñaría Mecánica, Grao en Enxeñaría Eléctrica e Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática. O estudante ten un curso académico para decidir cal dos 4 graos integrados no programa será o seu grao destino. 

Os graos abertos tamén están dirixidos a aqueles estudantes que desexan enriquecerse da transversalidade do seu currículo académico, debido a que ao finalizar o período en que un estudante pode estar no grao aberto e unha vez decidido o grao que cursará finalmente, pode continuar a súa formación multidisciplinar a través do Programa de Formación Complementaria, no que poderá matricularse de materias dos diferentes graos que compoñen o programa para completar a súa formación.

María Isabel Lamas Galdo 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O Grao de Arquitectura Técnica da UDC é o único que se imparte en Galicia que habilita para o exercicio da profesión regulada de arquitecto técnico. O período para esta formación é de catro anos.

Este grao ten numerosas saídas profesionais, non só no territorio español senón tamén no ámbito internacional.

Unha parte da reactivación da nosa economía pasa pola rehabilitación do patrimonio arquitectónico existente e a creación de edificacións de obra nova eficientes, o que fai necesaria a formación de profesionais ben capacitados para exerceren como técnicos e dirixentes do proceso edificatorio.

A edificación, en todas as súas vertentes, absorbe gran parte de man de obra de técnicos e traballadores, tanto en empresas construtoras de calquera tamaño, como en empresas de industrias auxiliares.

Marta Benítez García 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos, que se imparte na Facultade de Informática, é  un dos de máis recente incorporación á oferta académica da Universidade da Coruña (curso 2019-2020). Responde á alta demanda de profesionais no tratamento de datos para axudar a tomar decisións a nivel científico, empresarial, político ou administrativo. É un dos poucos existentes no ámbito español e o único no sistema universitario galego.

O avance das novas tecnoloxías e o desenvolvemento do tratamento masivo de datos requiren de profesionais altamente cualificados con habilidades e formación multidisciplinar nos ámbitos da informática, as matemáticas, a estatística e os negocios. O plan de estudos combina a formación en materias como as matemáticas e a informática co manexo avanzado das novas tecnoloxías dixitais da información e a comunicación (estatística, intelixencia artificial, aprendizaxe autónoma…).

Os perfís profesionais máis relevantes neste ámbito son o de científico de datos, centrado na análise dos datos para extraer valores deles, e o enxeñeiro de datos, máis centrado na xestión de infraestruturas para facer posible o proceso de análise.

José Ramón Paramá Gabía 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O deseño industrial, como disciplina, procura integrar dentro dos campos estratéxicos todos os atributos que o futuro usuario valorará nos produtos, ben sexa de forma emocional, funcional ou sociocultural. Responde á necesidade de adaptar os produtos fabricados industrialmente (novos ou existentes) ás tendencias do mercado. Este grao impártese na Escola Universitaria de Deseño Industrial de Ferrol cun elevado grao de interacción co ámbito empresarial.

Os estudantes desta enxeñaría adquiren formación especializada para desenvolver novos produtos cursando fundamentos básicos interdisciplinares (matemáticas, física, informática, estatística, expresión gráfica, sistemas mecánicos), metodoloxía do deseño, proxectos de deseño industrial, estética, tecnoloxías da información e a comunicación, márketing, lexislación, entre outras materias.

Os graduados en Deseño Industrial poden desenvolver a súa creatividade e capacidade de innovación en calquera sector industrial, o mesmo como deseñadores que como técnicos de desenvolvemento de procesos, amais de en centros tecnolóxicos públicos ou privados, en consultorías privadas ou como profesores de deseño.

Pablo José Fernández Galdo 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Certificado EUR-ACE

O grao en Enxeñaría de Obras Públicas, que se imparte na ETS de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, do campus da Coruña, proporciona formación específica no ámbito da actuación técnica da enxeñaría civil e a construción e permite acceder á profesión regulada de enxeñaría técnica de obras públicas, así como ao máster en Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos.

O grao consta de tres itinerarios especializados posibles. Os dous primeiros anos son comúns e os seus créditos repártense en materias básicas como álxebra, cálculo, debuxo, xeoloxía, hidráulica, resistencia de materiais, enxeñaría ambiental e enerxética etcétera. O terceiro e cuarto ano cúrsase algún do tres itinerarios especializados: construcións civís (análises de estruturas, obras, construción, enxeñaría do terreo, abastecemento e saneamento…), hidroloxía (análise de estruturas, obras hidráulicas, presas, calidade das augas, enxeñaría do terreo…) ou transportes e servizos urbanos (estrutura, construción, medio ambiente, obras, camiños, aeroportos, ferrocarrís, sistema urbanos…).

Os enxeñeiros e enxeñeiras de obras públicas actúan fundamentalmente na construción e control de execución de obras públicas e en tarefas afíns. Traballan en empresas de construción, en consultorías de enxeñaría, control de calidade, planificación de transportes e servizos de mantemento, entre outros ámbitos, tanto en administracións públicas como no sector privado.

María Isabel Martínez Lage 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Formación Dual

O grao en Enxeñaría Eléctrica estúdase na Escola Politécnica de Enxeñaría, no Campus Industrial de Ferrol. É o primeiro grao no sistema universitario galego que permite unha formación dual, de tal maneira que o cuarto e último ano da carreira se pode cursar cun módulo de formación académica ou ben cun de formación remunerada nunha empresa.

No itinerario de formación dual a empresa corresponsabilízase da formación do alumno en coordinación coa UDC e baixo supervisión de cadanseu titor por parte da universidade e da empresa. Na carreira, ademais das materias básicas (física, cálculo, química etcétera) estúdanse materias como ciencia de materiais, termodinámica, resistencia de materiais, instalacións, circuítos, centrais, automatización, transporte de enerxía eléctrica, automatización, enxeñería gráfica ou oficina técnica.

Alén de nos sectores clásicos de xeración e transporte de enerxía eléctrica (deseño de centrais enerxéticas, parques eólicos, enerxía solar, centros de transformación…) e de deseño de instalacións, os graduados en Enxeñaría Eléctrica (profesión regulada) poden traballar na aplicación dos avances tecnolóxicos no sistema enerxético, nos novos sistemas de mobilidade e transporte con vehículos e infraestruturas eléctricos, no deseño da cidade eficiente e, en xeral, no desenvolvemento do concepto de enerxía intelixente en todos os ámbitos.

Manuel Ángel Graña López 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática, que habilita para a profesión regulada de enxeñeiro técnico industrial, cúrsase na Escola Politécnica de Enxeñaría do Campus Industrial de Ferrol. O título dá acceso directo, entre outros, ao Máster de Enxeñaría Industrial, titulación académica que habilita para a profesión regulada de enxeñeiro industrial.

Xunto coa formación básica en materias fundamentais (física, química, álxebra…) o alumnado deste grao recibe formación en materias como mecánica de fluídos, teoría de máquinas, tecnoloxías de fabricación, electrónica, automatización, enxeñaría de control, informática industrial ou sistemas dixitais.

Ao se tratar dunha titulación práctica, con presenza en todos os sectores industriais estratéxicos, os titulados neste grao poden xestionar e dirixir proxectos de enxeñaría nos ámbitos da electrónica, a automática e a robótica e aplicar os seus coñecementos nas tecnoloxías habilitantes da industria 4.0.

Francisco Zayas Gato 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais é un dos títulos que se poden cursar na Escola Politécnica de Enxeñaría do Campus Industrial de Ferrol, centro do que saíron boa parte dos enxeñeiros que dan soporte tecnolóxico e dirixen as empresas que constitúen a armazón industrial de Galicia. Esta enxeñaría, a máis xeneralista das que se imparten, permite formar profesionais con capacidade para deseñaren, construíren, manteren e xestionaren equipos e instalacións industriais.

Os futuros enxeñeiros industriais adquiren amplos coñecementos nas diferentes áreas desta enxeñaría: enxeñaría mecánica, eléctrica, electrónica, enxeñaría enerxética, do medio ambiente, automática, materiais, organización industrial, produción, enxeñaría do deseño, enxeñarías de construción e instalacións industriais, enxeñaría do automóbil e enxeñaría do transporte.

Trátase dunha carreira cun moi elevado nivel de inserción laboral, pola amplitude multidisciplinar dos campos en que poden desenvolver a súa profesión. Intégranse en departamentos de produción, calidade, loxística, I+D, produción ou planificación. Realizan traballos como deseños de novos materiais, proxección e explotación de parques eólicos, centrais hidráulicas, pilas de combustible, construcións bioclimáticas etcétera.

Alberto Arce Ceinos 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Internacional
 • Bilingüe
 • Certificado EUR-INF

Na Facultade de Informática, do Campus Innova da Coruña, estúdase o grao en Enxeñaría Informática. É o único centro de Galicia en que a carreira asegura a cobertura de todas as competencias que se poden adquirir hoxe en día no ámbito da enxeñaría informática, pois os estudantes poden elixir, a partir do terceiro curso, entre algunha das cinco especialidades ou mencións existentes no sistema universitario español ou ben simultanear dúas delas: Computación, Enxeñaría de Computadores, Sistemas de Información, Tecnoloxías da Información e Enxeñaría do Sóftware.

Nos dous primeiros cursos e o primeiro cuadrimestre de terceiro estúdanse materias básicas e obrigatorias como programación, sistemas intelixentes, algoritmos, cálculo, álxebra, tecnoloxía electrónica, redes, deseño de sóftware ou xestión de proxectos. O resto das materias son específicas de cada unha das especialidades mencionadas. É unha titulación plurilingüe, polo que se pode optar a cursar parte da carreira en inglés.

A profesión de enxeñeiro informático é transversal e pode desenvolverse nas administracións públicas ou no sector privado, tanto se é do sector das tecnoloxías da información e as comunicacións coma se é o departamento de informática calquera tipo de empresa ou consultoría. Os profesionais xestionan sistemas informáticos e redes de comunicación, desenvolven sóftware, controlan a seguridade ou asumen a dirección ou execución de plans de innovación tecnolóxica.

Javier Parapar López 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Enxeñaría Mecánica, que se cursa na Escola Politécnica de Enxeñaría do Campus Industrial de Ferrol, conduce ao título de graduado en Enxeñaría Mecánica e permite a especialización, ben en Estruturas e Construción, ben en Máquinas, a partir de terceiro e cuarto curso.

Os estudantes adquiren amplos coñecementos nas diferentes áreas desta enxeñaría: enxeñaría gráfica, cálculo, deseño e ensaio de máquinas, eléctrica, electrónica, enxeñaría térmica, deseño e cálculo de estruturas e construcións industriais, sistema fluído-mecánicos, enxeñaría de materiais, metroloxía, control de calidade ou procesos de fabricación, entre outras.

As principais saídas profesionais atópanse na produción e fabricación na industria en xeral e, en particular, a automobilística, equipos e compoñentes, maquinaria, electrodomésticos, robótica, mobiliario etcétera. Tamén teñen unha grande aceptación no mantemento industrial dos sectores enerxético, mecánico, metalúrxico, téxtil ou de alimentación, así como en departamentos de loxística e de calidade ou I+D+i.

Jesús Cardenal Carro 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

O grao en Enxeñaría Naval e Oceánica é un dos títulos que se imparten na Escola Politécnica de Enxeñaría do Campus Industrial de Ferrol, o segundo centro máis antigo de España que imparte esta carreira, moi vinculada á tradición marítima de Galicia e de Ferrol en particular. Habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro técnico naval coas atribucións profesionais das especialidades de Estruturas Mariñas e de Propulsión e Servizos do Buque.

O obxectivo da formación que se imparte neste grao é dotar o alumnado da capacidade profesional para abordar o conxunto do proxecto de buques e artefactos oceánicos, desde embarcacións de recreo ata grandes estruturas offshore, incluíndo a totalidade do proceso de deseño e construción do casco, sistema de propulsión e sistemas auxiliares.

As saídas profesionais dos graduados en Enxeñaría Naval e Oceánica abarcan todos os campos do sector. Inclúen a integración en oficinas técnicas navais, en estaleiros de construción e reparación naval, compañías navieiras, fábricas de motores e outros equipos auxiliares, consultorías, portos, explotación de recursos mariños (industria petroleira, enerxías renovables, acuicultura…), organismos públicos e privados de investigación, docencia, etcétera.

 

Alicia Munín Doce 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Bilingüe

A Escola Técnica Superior de Arquitectura, no campus da Coruña, é o único centro do sistema universitario galego que forma aos futuros arquitectos. Estes han de cursar o grao en Estudos de Arquitectura, de 300 créditos, como requisito indispensable para acceder ao Máster en Arquitectura, que é o título que habilita legalmente para o exercicio da profesión con plenas atribucións.

Ao longo do cinco anos da carreira, os alumnos e as alumnas reciben formación intensa en materias como construción, estruturas, proxectos, instalacións e urbanística, así como en materias básicas, como matemáticas e física para a arquitectura, teoría e historia da arquitectura, xeometría ou debuxo.

Ademais de dar acceso exclusivo ao Máster en Arquitectura, título profesional habilitante, o grao en Estudos de Arquitectura permite colaborar en procesos de deseño arquitectónico, plan urbanístico e territorial e intervención no patrimonio arquitectónico, así como no deseño de instalacións, na industria dos materiais e as técnicas da construción.

José Manuel Bermúdez Graíño 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

A Intelixencia Artificial (IA) é unha das áreas que máis interese atrae no ámbito das Ciencias da Computación, tanto dende o punto de vista científico-académico como do das súas aplicacións en múltiples sectores de actividade. Todos os seus avances están transformando o mundo e causando un enorme impacto en múltiples ámbitos e sectores da economía, a empresa e a sociedade.

O Grao en Intelixencia Artificial ten como obxectivo formar estudantes no deseño, desenvolvemento e despliegue de aplicacións de intelixencia artificial que permitan xestionar a complexidade crecente de grandes problemas actuais e darlles unha solución computacional. Por citar so uns poucos exemplos de áreas de aplicación típicas serían a mediciña personalizada, os sistemas de soporte á decisión, o vehículo autónomo, a robotización de procesos, as redes sociais ou o comercio electrónico. Para elo os estudos proporcionarán unha sólida formación científica e tecnolóxica nas bases e os modelos da intelixencia artificial, habilidades propias da enxeñería e coñecemento das tecnoloxías da información. Ademáis, se profundizará no estudo do aprendizaxe automático, o procesamiento da linguaxe natural, a visión artificial, o procesamento de grandes cantidades de datos e outras tecnoloxías clave como IoT, Ciberseguridade ou Robótica.

Con este novo grao a Facultade de Informática e o Sistema Universitario Gallego (SUG) se posicionan como referente no contexto educativo español para ofrecer titulados/as con formación xeneralista no ámbito da Enxeñaría Informática e unha especialización profunda no ámbito da Intelixencia Artificial.

Berta María Guijarro Berdiñas 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

Os estudos do Grao en Máquinas Navais teñen carácter enxeñeril e tecnolóxico. Dan acceso ao exercicio, a bordo de buques, das profesións de Oficial de Máquinas da mariña mercante, e xunto co mestrado en Enxeñaría Mariña á profesión de Xefe de Máquinas da mariña mercante.

O plan de estudos está deseñado para capacitar o estudantado de cara á realización de actividades de operación, mantemento e xestión de todas as instalacións con que conta un buque e no sector industrial terrestre.

Javier Romero Gómez 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

Un dos catro títulos (dous graos e dous másteres) que se imparten na Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas, no campus da Coruña, é o grao en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo que habilita para o exercicio, a bordo dos buques, da profesión de piloto da mariña mercante, así como para acceder ao máster obrigatorio para a profesión de capitán da mariña mercante.

Todo o alumnado adquire formación en materias fundamentais (matemáticas, química, inglés…) e outras básicas como teoría do buque, dereito marítimo, manobra, navegación, sistemas enerxéticos e auxiliares, meteoroloxía, seguridade marítima ou estiba. En terceiro e cuarto, ademais das materias comúns, os estudantes optan entre dous itinerarios ou mencións. Un é o de Operación Náutica do Buque, que inclúe materias como transportes especiais, radiocomunicación, manobras, navegación ou simulación náutica. O outro é o de Xestión e Administración Marítima, con materias específicas, como xestión de empresas marítimas, xestión da contaminación, inspeccións, operador de tráfico, administración marítima ou códigos e convenios internacionais.

Ademais do exercicio profesional como piloto (a través da mención “operación náutica do buque”) a formación dos graduados en Náutica e Transporte Marítimo facilita a súa inserción laboral noutros ámbitos como as administracións marítimas central e periférica, autoridade portuaria, empresas navieiras, empresas aseguradoras, prácticos dos portos, estaleiros, oficiais do Servizo de Vixilancia Aduaneira, control do tráfico, instalacións náutico-deportivas etcétera.

María Natividad López López 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Interuniversitario

O primeiro grao compartido entre dúas universidades galegas é o grao en Paisaxe, introducido no sistema universitario no curso 2018-2019. Estúdase unha parte (1.º e 2.º cursos) na Escola Politécnica Superior do campus da Universidade de Santiago en Lugo e os dous anos restantes na Escola Técnica Superior de Arquitectura do campus da Coruña. Trátase dunha titulación con tradición na maioría países europeos coa que se quere fornecer a empresas e administracións os profesionais altamente cualificados necesarios para a planificación, o deseño e a xestión da paisaxe tanto en ambientes urbanos como rurais, forestais ou do medio natural.

Os alumnos e alumnas do grao en Paisaxe reciben formación multidisciplinar en materias diversas como proxecto, urbanística, topografía, arquitectura, medio ambiente, botánica, edafoloxía, bioloxía, arte, historia, ecoloxía, xeoloxía, hidroloxía, construción, xeografía, economía, socioloxía etc.

Os graduados en Paisaxe traballan no deseño e xestión de espazos abertos privados e públicos, como xardíns, parques, viarios ou prazas axardinados, contornas de complexos urbanísticos, industriais, comerciais ou deportivos, así como na contorna de infraestruturas públicas como estradas, minas, vertedoiros etcétera. Tamén na realización de avaliacións de impacto ambiental, na restauración de espazos alterados e en estudos de distinta índole para proxectos relacionados co paisaxismo e a contorna construída.

Juan Antonio Caridad Graña 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Bilingüe
 • Certificado EUR-ACE

O grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil, que se imparte na ETS de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro técnico de obras públicas, especialidade de construción civil, e dá acceso ao máster de dous anos que habilita para o exercicio da profesión de enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos.

Ao longo do catro cursos do grao, o alumnado adquire unha sólida formación físico-matemática e especializada, estudando materias como álxebra, física aplicada, cálculo infinitesimal, materiais de construción, estruturas, hidráulica, xeotécnica, mecánica computacional, resistencia de materiais, debuxo ou formigón estrutural ou edificación e prefabricación, por citar algúns exemplos.

Os graduados e graduadas en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil traballan nas administracións, en empresas de construción, empresas de enxeñería, oficinas de proxectos, oficinas de consultoría técnica, universidades, centros de I+D+i ou no exercicio libre da profesión.

María Isabel Martínez Lage 
Coordinador/a do estudo

A Coruña

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial
 • Simultaneidade (dobre)

A Escola Politécnica de Enxeñaría imparte no Campus Industrial de Ferrol un dobre grao para acceder simultaneamente aos títulos de Enxeñaría Mecánica e de Enxeñaría Naval e Oceánica. É a única posibilidade en toda España de obter os dous graos ao mesmo tempo.

A duración dos estudos é de dez cuadrimestres, con 333 créditos. Cúrsanse materias de ambos os graos como matemáticas, física, mecánica, construción naval, ciencia, enxeñaría e resistencia de materiais, sistemas auxiliares do buque, estruturas mariñas, sistemas de propulsión, construcións industriais, hidrostática, hidrodinámica, debuxo naval, sistemas auxiliares do buque, proxecto do buque e artefactos mariños etcétera.

A dobre titulación incrementa de forma notable as saídas laborais que teñen cada un dos graos, debido ao coñecemento de dúas ramas da enxeñaría con gran relación, que se incrementará co desenvolvemento de aplicacións offshore. As principais saídas profesionais dos enxeñeiros mecánicos son a produción e fabricación na industria en xeral e en particular a automobilística, equipos e compoñentes, maquinaria, electrodomésticos, robótica, mobiliario, etcétera. Tamén teñen unha grande aceptación no mantemento industrial dos sectores enerxético, mecánico, metalúrxico, téxtil ou de alimentación, así como en departamentos de loxística e de calidade ou I+D+i. As saídas profesionais dos graduados en Enxeñaría Naval e Oceánica abarcan todos os campos do sector: oficinas técnicas navais, estaleiros de construción e reparación naval, compañías navieiras, fábricas de motores e outros equipos auxiliares, consultorías, portos, explotación de recursos mariños (industria petroleira, enerxías renovables, acuicultura…), organismos públicos e privados de investigación, docencia etcétera.

 

Emilio Saavedra Otero 
Coordinador/a do estudo

Ferrol

i Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
ii Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
 • Oficial

Título habilitante para o exercicio da profesión regulada de Arquitecto, que haberá de cursarse despóis do Grao en Estudos de Arquitectura.

O obxectivo é formar profesionais que:

1. Teñan aptitude para proxectar, redactar proxectos de construción e, dunha maneira mais xeral, investigar, crear e xestionar procesos complexos.

2. Coñezan a historia e as teorías da arquitectura, así como as artes, a tecnoloxía e as ciencias humanas relacionadas co habitar.

3. Coñezan o urbanismo e as súas técnicas de planificación.

4. Comprendan as relaci&