Máster Universitario en Intelixencia Artificial

2022/2023 · 90 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao EEES que soliciten acceso ás ensinanzas oficiais de másteres universitarios que habilitan para o exercicio de profesión regulada, necesariamente deberán ter o seu título homologado ou declarado equivalente polo ministerio competente.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

El MIA es un título de posgrado para la especialización en IA en el que se presupone una formación universitaria previa (como mínimo de grado, diplomatura o ingeniería técnica) y estar en posesión de unos conocimientos previos recomendados tales como:
 • Matemáticas (análisis, álgebra lineal, geometría, estadística básica y probabilidad).
 • Programación, estructuras de datos y algoritmos
 • Fundamentos de estructura de computadores.

Requisitos de acceso comúns

Al impartirse el máster íntegramente en inglés, se requiere que el estudiante posea conocimientos mínimos de inglés correspondientes al nivel B1 (aunque se recomienda B2 o superior) del marco común europeo de referencia, en los términos que determine la Comisión de Selección y Admisión de Estudiantes.

El alumnado debe contar, preferentemente, con alguna de las siguientes titulaciones universitarias de grado, licenciatura o ingeniería técnica en los siguientes ámbitos (incluyendo aquellos títulos con denominaciones equivalentes o alternativas a las incluidas en el listado):

 • Ingeniería Informática
 • Ciencia e Ingeniería de Datos
 • Inteligencia Artificial
 • Robótica
 • Matemáticas
 • Física
 • Ingeniería de Telecomunicaciones
 • Ingeniería Industrial

En el caso del alumnado que solicite su admisión y posea un título diferente a los incluidos en el listado anterior, se valorará su admisión en función de que pueda justificar que sus estudios previos hayan conducido a la adquisición de los conocimientos recomendados incluidos en esta misma sección.

No se prevén complementos formativos para adquirir los conocimientos básicos previos.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na plataforma da UDC.

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

A matrícula na UDC para o novo alumnado podes facela aquí ou se es un alumno/a que continúa estudos na UDC, podes facelo desde a Secretaría Virtual do Estudante.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

 • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
 • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

20 prazas ofertadas no curso 2022/2023

Criterios e procedementos de admisión

El sistema de admisión del alumnado se realizará de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en las 3 universidades, siempre siguiendo los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad. Será responsabilidad de la Comisión de Selección y Admisión de Estudiantes. Los baremos con que se evaluarán las solicitudes tendrán en cuenta:
 • Adecuación de la titulación de acceso a los contenidos del máster
 • Expediente académico
 • Otros méritos relacionados con el ámbito de la IA (experiencia laboral, formación extracurricular, participación en actividades relacionadas con el ámbito de la IA, etc.)

El primero de los criterios es excluyente, de modo que los candidatos para los que se establezca la no adecuación del título de acceso quedarán excluidos. Para el resto, el expediente académico tendrá un peso máximo del 70% del total, y los otros méritos un peso máximo del 30%. Los criterios concretos para cada curso académico serán establecidos y publicados con anterioridad al comienzo de los períodos de preinscripción y matrícula.

Prazos

Prazo especial para o estudantado de sistemas universitarios estranxeiros alleos ao sistema universitario español con título non homologado para o curso 2022/2023 (os másteres que habilitan para o exercicio de profesión regulada non contan con este prazo especial xa que necesariamente o título debe estar homologado previamente):

 • Do 17 de xaneiro ao 17 de abril de 2022: Preinscrición
 • Do 23 ao 17 de maio de 2022: Reserva de praza
 • Do 9 ao 15 de agosto de 2022: Matrícula

Os prazos xerais para o curso 2022/2023 son:

Primeiro prazo

 • Do 2 de maio ao 18 de xullo de 2022: Preinscrición.
 • Do 9 ao 15 de agosto de 2022: Matrícula.

Segundo prazo

 • Do 22 ao 30 de agosto de 2022: Preinscrición.
 • Do 9 ao 16 de setembro de 2022: Matrícula.

Terceiro prazo

 • Do 26 de setembro ao 4 de outubro de 2022: Preinscrición.
 • Do 11 ao 16 de outubro de 2022: Matrícula.

Os prazos xerais están tamén dispoñibles neste calendario.

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: