Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias Sociais e do Comportamento

2024/2025

Que se aprende

Sinálanse a continuación as competencias básicas, as capacidades e destrezas persoais, e outras competencias adicionais que se pretenden crear e fomentar con este Programa:

 • Competencias básicas:
 • CB11 Comprensión sistemática dun campo de estudo e dominio das habilidades e métodos de investigación relacionados co devandito campo.
 • CB12 Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación ou creación.
 • CB13 Capacidade para contribuír á ampliación das fronteiras do coñecemento a través dunha investigación orixinal.
 • CB14 Capacidade de realizar unha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas novas e complexas.
 • CB15 Capacidade de comunicación coa comunidade académica e científica e coa sociedade en xeral acerca dos seus ámbitos de coñecemento nos modos e idiomas de uso habitual na súa comunidade científica internacional.
 • CB16 Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance científico, tecnolóxico, social, artístico ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento.

Capacidades e destrezas persoais:

 • CA01 Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.
 • CA02 Atopar as preguntas craves que hai que responder para resolver un problema complexo.
 • CA03 Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.
 • CA04 Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinar.
 • CA05 Integrar coñecementos, enfrontarse á complexidade e formular xuízos con información limitada.
 • CA06 A crítica e defensa intelectual de solucións.
 • Outras competencias:

  • CE1 Coñecer e saber utilizar as bases de datos bibliográficas de principal relevancia nas ciencias sociais e do comportamento.
  • CE2 Posuír coñecementos metodolóxicos adecuados como para poder planificar e desenvolver posteriormente unha investigación nas ciencias sociais e do comportamento.
  • CE3 Posuír coñecementos das técnicas de recollida de información nas ciencias sociais e do comportamento.
  • CE5 Ter unha capacidade de integración que permita albiscar, tras a lectura e revisión da bibliografía pertinente, as mellores formas de planificar unha investigación
  • CG2 Crear formas de investigación e intervención que redunden no beneficio da sociedade e do avance do coñecemento.
  • CG3 Saber enlazar os coñecementos teóricos coas formas de investigación e intervención metodológicamente correctas.
  • CG4 Ter a capacidade de comprender as teorías sociais e do comportamento, creando unha visión integrada das mesmas.
  • CT1 Utilización do coñecemento científico para a promoción do benestar social e a potenciación e o empoderamiento dos colectivos máis desfavorecidos.

  Competencias xenéricas

  Capacidades e destrezas persoais:

  • CA01 Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.
  • CA02 Atopar as preguntas craves que hai que responder para resolver un problema complexo.
  • CA03 Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.
  • CA04 Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinar.
  • CA05 Integrar coñecementos, enfrontarse á complexidade e formular xuízos con información limitada.
  • CA06 A crítica e defensa intelectual de solucións.
  • Outras competencias:

  • CE1 Coñecer e saber utilizar as bases de datos bibliográficas de principal relevancia nas ciencias sociais e do comportamento.
  • CE2 Posuír coñecementos metodolóxicos adecuados como para poder planificar e desenvolver posteriormente unha investigación nas ciencias sociais e do comportamento.
  • CE3 Posuír coñecementos das técnicas de recollida de información nas ciencias sociais e do comportamento.
  • CE5 Ter unha capacidade de integración que permita albiscar, tras a lectura e revisión da bibliografía pertinente, as mellores formas de planificar unha investigación
  • CG2 Crear formas de investigación e intervención que redunden no beneficio da sociedade e do avance do coñecemento.
  • CG3 Saber enlazar os coñecementos teóricos coas formas de investigación e intervención metodológicamente correctas.
  • CG4 Ter a capacidade de comprender as teorías sociais e do comportamento, creando unha visión integrada das mesmas.
  • CT1 Utilización do coñecemento científico para a promoción do benestar social e a potenciación e o empoderamiento dos colectivos máis desfavorecidos.

  Competencias específicas

  Capacidades e destrezas persoais:

  • CA01 Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.
  • CA02 Atopar as preguntas craves que hai que responder para resolver un problema complexo.
  • CA03 Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.
  • CA04 Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinar.
  • CA05 Integrar coñecementos, enfrontarse á complexidade e formular xuízos con información limitada.
  • CA06 A crítica e defensa intelectual de solucións.
  • Outras competencias:
  • CE1 Coñecer e saber utilizar as bases de datos bibliográficas de principal relevancia nas ciencias sociais e do comportamento.
  • CE2 Posuír coñecementos metodolóxicos adecuados como para poder planificar e desenvolver posteriormente unha investigación nas ciencias sociais e do comportamento.
  • CE3 Posuír coñecementos das técnicas de recollida de información nas ciencias sociais e do comportamento.
  • CE5 Ter unha capacidade de integración que permita albiscar, tras a lectura e revisión da bibliografía pertinente, as mellores formas de planificar unha investigación
  • CG2 Crear formas de investigación e intervención que redunden no beneficio da sociedade e do avance do coñecemento.
  • CG3 Saber enlazar os coñecementos teóricos coas formas de investigación e intervención metodológicamente correctas.
  • CG4 Ter a capacidade de comprender as teorías sociais e do comportamento, creando unha visión integrada das mesmas.
  • CT1 Utilización do coñecemento científico para a promoción do benestar social e a potenciación e o empoderamiento dos colectivos máis desfavorecidos.

  Saídas profesionais e académicas

  Saídas profesionais e académicas

  A saída académica é a máis clásica, consistente en poder optar competitivamente ás prazas que convocan as universidades. Para iso, é practicamente imprescindible a posesión do título de Doutor.

  Respecto diso, resulta de especial interese referirse á RES/ESN (European Sociological Network). A Universidade da Coruña asinou un convenio para a Implementación de Estudos na Rede Europea de Socioloxía. Este programa académico está baseado nunha rede universitaria que abarca varios países europeos co obxectivo de coordinar dobres titulacións universitarias nos tres ciclos de estudos (Grao, Máster e Doutoramento) e brindarlles aos estudantes a posibilidade de conseguir títulos neste contexto de universidades da RES/ESN (European Sociological Network) de diferentes países europeos.

  Ademais, para o desenvolvemento adecuado do Programa de Doutoramento cóntase coa colaboración dun número considerable de entidades, que poden supoñer para o estudante un contacto co mundo profesional, e unha fonte de futuro laboral. Enuméranse algunhas delas coas cales colaboran habitualmente os Departamentos asociados ao programa de Doutoramento, e cos cales xa se dispoñen de convenios para os estudos de grao e master, recubren o ámbito da Administración pública e o terceiro sector, incluíndo igualmente a consultoras, axencias de publicidade e de recursos humanos

  Ademais das colaboracións con estas entidades, tanto a Facultade de Socioloxía, como o Departamento de Psicoloxía, dispoñen de convenios internacionais de colaboración con diversas universidades estranxeiras que poderán servir de plataforma para establecer a mobilidade entre estudantes do programa de doutoramento, que desexen realizar estancias de investigación. A modo de exemplode exemplo, a Facultade de Socioloxía ten asinados 46 convenios con universidades estranxeiras. Ver link na páxina web da UDC: https://udc.moveon4.com/publisher/1/spa

  Empresas e institucións colaboradoras

  Algunhas entidades colaboradoras, tanto públicas como privadas, son as seguintes:

  ACCEM BAP e Conde .Concello da Coruña .Concello de Betanzos .Concello de Culleredo .Concello de Miño .Concello de Oleiros .Concello de Sada .Cruz Vermella da Coruña .Deputación da Coruña .Ecos do Sur .Equus Zebra .Forinlab .Fundación Mulleres .Mestura .Obradoiro de Socioloxia .RAY Human Capital .Solidaridade Internacional de Galicia .Sondaxe .Viraventos

  As áreas de coñecemento e os profesores que integran este Programa de Doutoramento posúen unha ampla relación e están integradas en redes internacionais. Esta coordinación establécese na actualidade con Europa e con América Latina.

  No caso de Europa, na actualidade están a desenvolverse Proxectos europeos como o denominado” Green Lifestyles, Alternative Models And Upscaling Rexional Sustainability (Glamurs)”, o “Transformative Social Innovation Theory (Transit)”, ou o “Low Carbon At Work Modelling Agents And Organisations To Achieve Transition To A Low Carbon Europe”, financiados polo 7th Framework Program of the European Union. Tamén existe colaboración co Proxecto ACI de l” Université de Poitiers, e participación en grupos de traballo de diversas Accións COST (European Cooperation in Sciences and Technology) financiadas polo programa Horizonte 2020, como “Ageism” a multi-national, interdisciplinary perspective” ou “Modelling nanomaterial toxicity”. No caso de América Latina, existe colaboración no proxecto financiado pola UE “Fortalecemento do dialogo e da cooperación entre a Unión Europea (UE) e América Latina E Caribe (ALC)” para o establecemento de modelos de xestión sobre migración e Políticas de desenvolvemento, a través da Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración e Políticas Públicas (FIIAP).

  Os profesores do programa que se propón manteñen colaboracións con multitude de universidades, asociacións científicas e centros de investigación.

  Liñas de investigación

  Estas son as liñas de investigación principáis deste programa de doutoramento:

  • Ciencias do Comportamento
  • Ciencias Sociais

  Planificación do ensino

  Complementos de formación específicos

  No caso de que o doutorando careza da formación previa completa esixida no programa, a súa admisión no programa poderá quedar condicionada á superación de complementos de formación específicos, que poderán ser materias ou módulos de máster e grao. Os complementos asignados a un mesmo doutorando non poderán superar os 15 créditos ECTS e poderán realizarse de forma previa ou simultánea á matrícula en tutela académica no programa.

  No caso de realización simultánea o alumnado deberá matricularse destes complementos no momento de formalizar a matrícula de tutela académica no programa, que deberán superarse no prazo máximo de tres cuadrimestres consecutivos. De non facelo así, o alumnado causará baixa no programa.

  Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admisión.

  Actividades formativas da EIDUDC

  Actividades formativas da EIDUDC

  Actividades formativas do programa

  Cada alumno deberá ir subindo á plataforma de Doutoramento as actividades que realiza, e que lle son esixidas por parte do Programa, como logo especifícase. Ditas actividades serán avaliadas polo titor que se lle asigne ao alumno.

  Non se contemplan complementos de formación, xa que non se consideran necesarios. Estímase que as titulacións de acceso garanten que os estudantes posúen os coñecementos e as competencias necesarias como para poder ser admitidos no Programa de Doutoramento.

  Especifícanse a continuación as actividades formativas a realizar durante o período do Doutoramento:

  • Xornada de orientación (4 horas)
  • Formación en procura de información e documentación en Ciencias Sociais (10 horas)
  • Formación en planificación da investigación e viabilidade da mesma (1 hora)
  • Habilidade de desenvolvemento de actividades de investigación en ámbitos científicos (20 horas)
  • Presentación pública dos avances no traballo de investigación (1 hora)

  Compromiso documental de supervisión

  Especifica a relación académica entre o doutorando e a Universidade, os seus dereitos e deberes, incluídos os posibles dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial derivados da investigación, así como a aceptación do procedemento de resolución de conflitos e a súa duración. Inclúe tamén os deberes do/a titor/a do doutorando e do seu director ou directora de tese.

  O devandito compromiso será asinado por unha representación específica designada pola universidade, o/a titor/a e o doutorando, nun prazo máximo dun mes que comezará a contar desde a data da matrícula, mentres que a sinatura do/a director/a se incorporará no momento da súa designación.

  Este compromiso de supervisión engadirase ao documento de actividades do doutorando no momento da súa sinatura por todas as persoas implicadas.

  Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 31: Compromiso de supervisión.

  Plan de investigación

  Nun prazo de seis meses logo da matrícula, o estudante elaborará un Plan de Investigación que incluirá a metodoloxía, os obxectivos, os medios e a planificación temporal. O plan presentarase avalado co informe do director e/ou titor e deberá ser aprobado pola CAPD. Este plan poderá mellorarse no proceso de avaliación anual contando co aval do director e/ou titor.

  Anualmente, a CAPD avaliará o Plan de Investigación, xunto cos informes que a tal efecto deberán emitir o titor/a e/ou o director/a, e o documento de actividades. A avaliación positiva será requisito indispensable para continuar no programa. En caso de avaliación negativa, o estudante elaborará un novo Plan que será avaliado no prazo de seis meses. En caso de nova avaliación negativa, causará baixa definitiva no programa.

  Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 30: Plan de investigación.

  Accións para a mobilidade do estudantado

  A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

  Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

  As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

  As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.