Programa Oficial de Doutoramento en Estudos Literarios

2024/2025

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Coordinadora
Rodríguez González, Olivia Carmen
Secretaria
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 12
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 11
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 6
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 28
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 16,67
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 17,86
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 60,71
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 14,29
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 25
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 3,57
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 3,57
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 22,22
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 33,33
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 1
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 2.573
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 2.553
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 33,33
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 13,04
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 12
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 9
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 5
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 31
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 80
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 16,13
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 64,52
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 9,68
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 25,81
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 9,68
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 3,23
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 0
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 18,18
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 4
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 75
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 25
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 1
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.597
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 2.696
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 25
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 75
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 75
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 50
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 15,38
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 12
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 12
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 11
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 32
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 54,55
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 15,63
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 68,75
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 3,13
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 28,13
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 3,13
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 3,13
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 50
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 16,67
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 2
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 50
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 50
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 1
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 2.088
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 2.565
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 20

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Pazos-Justo, Carlos & Paz-Félix, Alberto (2023). "Ressemantização e eurorregionalização. Contributos para a análise das linhas de força do quadro relacional galego-português no século XXI". População e Sociedade, nº 40, p. 32-44.
Carlota Fernández Travieso y Manuel Garrobo Peral «Avances en la creación de BIDISO TEXTOS. Edición académica digital de Relaciones de sucesos», Historias Fingidas, Número Especial 1 (2022) Humanidades Digitales y estudios literarios hispánicos, pp. 219-244. DOI: https://doi.org/10.13136/2284-2667/1099-ISSN: 2284-2667.
Garrobo Peral, M., (2021). «Un héroe polaco en las relaciones de sucesos. Memoria e historia editorial de una liberación de esclavos cristianos en el Mediterráneo (1628)». Hipogrifo, 9.1, pp. 373-393.https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7942703
Doval_Porto, Inma. (2022). Unha poética da dor desde a extimidade na arte verbal e visual de Emma PedreiraGaliza21, L (38-54). https://www.galicia21journal.org/L/pdf/Galicia21_L_03_Doval.pdf
Artigos en revistas nacionais
Doval_Porto, Inma. (2024, 15 de marzo). Ana Tomé: Intemporalidade. Palavracomum. https://palavracomum.com/ana-tome-intemporalidade-inma-doval/
Capítulo de Libro
Garrobo Peral, M., (2021). «Una traducción italohispánica: la liberación de cautivos cristianos en el Mediterráneo (1628)». Pesaro: Editorial Metauro. En La traducción en las relaciones de sucesos(DIALNET): https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8100189
Cernadas, Lucia (2024). "O campo editorial galego de 2003 a 2019: uma aproximação empírica e relacional". Tocco, Valeria, Medeiros Araújo, Filipa e Ascenso André, Carlos: Mundos de língua portuguesa – olhares cruzados (II): Reflexões interartes sobre Cultura e Teoria literária. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. DOI: https://doi.org/10.14195/978-989-26-2532-4
Outras publicacións
13-16/10/21. «El viaje, la corte y la fiesta: el motivo de la despedida colectiva en el ciclo del Amadís de Gaula (1508-1553)». En I Congreso Internacional. El viaje a través e la palabra. Convegno celebrato alla Coruña (Spagna) coordinado por la Universidade da Coruña y la Xunta de Galicia.https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8879317
Recensións
Paz-Félix, Alberto (2023). Elias J. Torres Feijó, Portugal, para quê? Seis marcos no relacionamento galego-português, Santiago de Compostela, Andavira Editora, 2019, 158 páginas. Revista Galega de Filoloxía, Vol. 24, pp. 163-167. 
Artigos en revistas internacionais
TOMASELLI, Bianca. SURHI. Caracterización del surrealismo hispánico. Recuperación, digitalización y edición de las revistas surrealistas de México, Perú y República Dominicana. Resultados del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y dirigido desde la Universidad de A Coruña (España): https://surhi.es/. Colindancias: Revista de la Red de Hispanistas de Europa Central, v. 12, p. 273-278, 2021.
Artigos en revistas nacionais
Boletim da Academia Galega da Língua Portuguesa nº 13 em homenagem ao Prof. Carvalho Calero (2023). Santiago de Compostela: Academia Galega da Língua Portuguesa.
Capítulo de Libro
TOMASELLI, Bianca. Meyer Filho, os galos são telefones. In: NUNES, Kamilla (org.); BRESOLA, Gabi (org). Arquivos Implacáveis de Meyer Filho. Florianópolis: Cais, Instituto Meyer Filho, 2022. p. 346-352.
A corte do conde de Barcelos: o ciclo dos privados, en Ricardo Pichel (ed.), “Tenh’eu que mi fez el i mui gram bem” Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer.. Silex. Pp. 241-245. Decembro 2022.
O gusto polas rúbricas nos trobadores tardo-medievais:o entorno de Estevan de Guarda, en Estudios de Lírica gallego-portuguesa y poesía castellana. Maria Isabel Toro, Gema Vallín (ed). Reichenberger Xaneiro 2023
Libro
Doval-Porto, Inma. (2022). Entre leiras e labores: literatas-artistas artistas-literatas. Antoloxía verbo-visual de autoras galegas. Urutau, 2022
Outras publicacións
Participei na antologia poética "A boca no ouvido de alguém. Corpo-Identidade-Língua." de Tiago Alves Costa.
Artigos en revistas internacionais
TOMASELLI, Bianca. Reseña de La Casa del Maestro - libro organizado por Florência Antequera. In: Revista Res gesta, Año 56, Instituto de Historia – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, Pontificia Universidad Católica Argentina, 2020. ISSN: 2525-0884 (on line), 0325-772X (impreso), URI: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11015
Doval-Porto, Inma. (2021). Lectura performativa dunha imaxe de Estíbaliz Espinosa lactante. Itinerarios: revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, 33. Doi: 10.7311/ITINERARIOS.33.2021.08 
Artigos en revistas nacionais
Doval-Porto, Inma. (2022, 1 de marzo). “Este non é o poema”, de Emma Pedreira [Crítica de arte]. Palavra comum. https://palavracomum.com/este-non-e-o-poema-de-emma-pedreira-inma-doval-porto/
Libro
Fernandes Mirás, Paulo  (2021). Ernesto Guerra da Cal: Antologia da poesia em galego. Santiago de Compostela: Através editora.
Doval Porto, Inma. (2021). ⊙ [círculo_dentro_do_círculo]. Urutau
Fernandes Mirás, Paulo (2022): Estado DementeComrazão. Santiago de Compostela. Através Editora.
Outras publicacións
Pombo, Alberto (2021): "O sálvame deluxe das nosas letras". La Voz de Galicia. 10/XI/2021.
Artigos en revistas nacionais
García-González, Ariana (2021): «"La caída de Ícaro", de Olvido García Valdés. (Re)lectura de un mito» Castilla. Estudios De Literatura 12, 457-483. https://doi.org/10.24197/cel.12.2021.457-483
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2017): "Una casa solariega y su reflejo en la obra de Valle-Inclán", Cuadrante 35, 50-116, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2016): "De tiempo inmemorial a esta parte", Cuadrante 32, 116-195, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier & Rei Núñez, Luis (2015): "Roteiro literario "A ría de Arousa na literatura":viaxe ao Salnés de Valle-Inclán e Cabanillas", Cuadrante 30, 180-220, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2012): "Acerca del entorno social y geográfico del joven Valle-Inclán (1866-1891): mitos y realidad", ADE Teatro 143, 130-147 ISSN 1133-8792
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2014): "Acerca del entorno social y geográfico del joven Valle-Inclán (1866-1891): falsos mitos y realidad", Cuadrante 28, 183-216, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2012): "Un conto de Valle-Inclán e os montes comunais galegos", Cuadrante 23, 115-130, ISSN 1698-3971
Francisco Xavier Charlín Pérez (2010): "Las villas de Valle-Inclán", El Extramundi y los papeles de Iria Flavia 64, 59-79, ISSN 1134-9905
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2009): "Antón Risco, crítico de Valle-Inclán", Cuadrante 18, 58-82, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2007): "Valle-Inclán e o discurso histórico murguiano (II)", Cuadrante 14, 5-48, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2007): "Valle-Inclán e o discurso histórico murguiano (III)", Cuadrante 15, 13-26, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2006): "Valle-Inclán e o discurso histórico murguiano (I)", Cuadrante 13, 27-50, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2004): "Valle-Inclán en galego", Cuadrante 9, 12-32, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2005): "De gremio de mareantes a proletarios do mar: os mariñeiros na Galicia de Valle-Inclán", Cuadrante 11, 10-60 ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2004): "Pleitos y revueltas en la Galicia de Valle-Inclán: Divinas Palabras y Cara de PlataADE-Teatro 103, 121-150, ISSN 1133-8792
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2002): "Preitos e revoltas na Galicia de Valle-Inclán", Cuadrante 5, 5-36, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2001): "O Salnés: un escenario na obra de Valle-Inclán", Cuadrante 2, 59-75, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2001): "A lingua galega na obra de Valle-Inclán: denominacións e interferencias lingüísticas", Cuadrante 3, 13-42, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier & Menéndez Villalva, Anselmo (2000): "O ferrocarril compostelano e Ramón del Valle Bermúdez", Cuadrante 1, 44-57, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2000): "Onomástica vilanovesa na obra de tema galego de Valle-Inclán", Cuadrante 0, 50-61, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2011): "Valle-Inclán en Medina del Campo", ADE Teatro 137, 312-313, ISSN 1133-8792
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2013): "Entre luces de la Ilustración. Crónica del seminario "Moratín, Comella, Fandiño y el teatro de la Ilustración", ADE-Teatro 144, 167-170, ISSN 1133-8792
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2020): "De 1878 a 1884: fábricas, delfines y farsas en la villa marinera del joven Valle-Inclán", Cuadrante 40, 120-163, ISSN 1698-3971
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2020): "De 1878 a 1884: fábricas, delfines y farsas en la villa marinera del joven Valle-Inclán", Cuadrante 40, 120-163, ISSN 1698-3971
Capítulo de Libro
"Camilo Díaz Baliño: as mans da revolución estética galega". As miradas de Isaac. Centenario de Isaac Díaz Pardo. Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Fundación Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela, 2020. 
"Juan Agraz, interlocutor poético de Mena, Santillana y Montoro", en Pedro Cátedra y Juan Miguel Valera, dir., Patrimonio textual y humanidades digitalesIII Edade Media, Salamanca, Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales, 2021.
Libro
A orixinalidade radica nas orixes. O concepto da imaxe galega na estética de Vicente Risco. Editorial Doutor Alveiros - Fundación Vicente Risco. (Santiago de Compostela/Allariz).Publicación: Xoves, 30 de Xulio do 2020.
Notas
Colaboradora no Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, fascículo 33, secciones «Literatura castellana medieval» e «Literatura gallega medieval»
Outras publicacións
DOVAL-PORTO, Imna (2020), “Manuel Xestoso”, in A Europa face à Europa: poetas escrevem a Europa. ISBN: 978-989-99999-1-6 . https://aeuropafaceaeuropa.ilcml.com/pt/verbete/manuel-xestoso/
Recensións
Charlín Pérez, Francisco Xavier (2004): "Catálogo de la Exposición "Pontevedra e Valle-Inclán" by VV.AA", Anales de la literatura española contemporánea, ALEC, vol 31, nº 3 (ejemplar dedicado a Anuario Valle-Inclán VI), 1026-1030, ISSN 0272-1635É recensión de: (2004) Catálogo de la Exposición "Pontevedra e Valle-Inclán", (Pontevedra: Concello de Pontevedra, Caixa Galicia).
Artigos en revistas internacionais
Tosar, Javier (2020),Estudio y edición del poema "Poderoso dominable" (ID 6787) de Juan Alfonso de Baena", Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 9, pp. 154-208.
Capítulo de Libro
Fernández Berrocal, Mª Encina (en prensa): "Un texto singular en el Cancionero de Palacio (SA7): la 'Considerazión' de Rodrigo de Torres (ID2497, SA7-108)"
(2018): “Sobre ruptura(s) coa heteronormatividade e (homo)erotismo na poesía galega”, en Boguszewicz, Maria / González, Ana Garrido / Vilavedra Fernández, Dolores, en Identidade(s) e xénero(s) na cultura galega: unha achega interdisciplinaria, 87-114 (Varsovia: Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos da Universidade da Varsovia, Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia).
(2015). O suxeito poético performativo como alternativa ás lecturas biografistas e/ou sexualizantes Novo espazo público : a emerxencia cultural, 3, 57-68. ISBN: 978-84-16533-85-5
(2020): "Outras lentes para lermos a obra de María Reimóndez. Achegármonos, reflexionarmos, sobre Pirata (2009) e En vías de extinción (2012)", en Ánxela Lema París e Andrea Nunes Brións, Andrea (coord.), Tecermos redes, crearmos comunidade.Estudos sobre a obra de María ReimóndezISBN 978-84-9121-676-6)
Novoa Blanco, Francisco Javier (2019). «"Aquel pastorcico, madre", tradición y pervivencia de una canción popular medieval» en Martos, Josep Lluís y Mangas, Natalia A, eds. Pragmática y metodologías para el estudio de la poesía medieval. Alicante, Universidad de Alicante, 503-513.
Jimeno Rodríguez, Juan Antonio (2020): «"Fecundo y facundo": Lope de Vega en las dos versiones de la "Agudeza" de Baltasar Gracián», en Alejandro García-Reidy & Arturo López Martínez (ed.), Patrimonio textual y humanidades digitales, V. Las letras del siglo XVII: Archivos, intertextualidades y herramientas digitales, 107-126 (Salamanca: IEMYRhd & laSEMYR). 
Libro
(2018) As nosas letras de Muller a Muller : un percorrido pola historia do Día das Letras Galegas / textos Ánxela Lema París, ilustracións María Eiras
Notas
Colaboradora no Boletín Bibliográfico da Asociación HIspánica de Literatura Medieval. Año 2018
Colaboradora no Boletín Bibliográfico da Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Año 2019
Outras publicacións
(2017) "Rosalía de Castro con acento francés", Follas Novas. Revista de estudos rosalianos, 223-225.
Recensións
Luz Pozo Garza (dir.). 2018. Clave Orión. Números XVIXVII. Homenaxe a Aurora López e Andrés Pociña. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 197 pp.
Artigos en revistas internacionais
Rivadulla Costa, Diego, "Non hai noite tan longa: investigación, historia e memoria do tardofranquismo", Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 21, 2018, pp. 205-216 [ISSN 1138-9664] [ISSN Dixital 1988-3285] [DOI http://dx.doi.org/10.5209/MADR.62601].
Rivadulla Costa, Diego, "De memoria histórica y apariciones fantasmagóricas: el espectro en Non hai noite tan longa de Agustín Fernández Paz", Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios, 16, 2018, pp. 52-75 [ISSN 2174-2464].
Jimeno Rodríguez, Juan Antonio (En prensa): «Fecundo y facundo»: Lope de Vega en las dos versiones de la Agudeza de Baltasar Gracián (Salamanca: La SEMYR)
Capítulo de Libro
Fernández Berrocal, Mª Encina (en prensa), "Los ecos de Ordiales en el ocaso literario de la Edad Media: cancionero, romancero y otros textos cuatrocentistas".
Aurora en la trayectoria literaria de Joaquín Dicenta" en VV. AA., Espacios de libertad: nuevos modos, medios y motivos de creación literaria y comunicación social, editado por Fidel López Criado, Santiago de Compostela, Andavira, págs. 45-58.
Rivadulla Costa, Diego, "Os modos de memoria transnacionais e o estudo da novela galega da memoria", en Cristina Martínez Tejero e Santiago Pérez Isasi (eds.): Perspetivas críticas sobre os estudos ibéricos, Venezia (Italia), Edizioni Ca’ Foscari, 2019, pp. 275-293 [ISBN 978-88-6969-324-3] [ISBN Dixital 978-88-6969-323-6] [DOI 10.30687/978-88-6969-323-6/012]
“Juan Agraz a través de los textos”, en R. Alviti, A. Garribba, M. Marini, M. Nogués, I. Turull y D. Vaccari, eds., Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico, San Millán de la Cogolla, Fundación San Millán de la Cogolla-Cilengua.
Recensións
García González, Ariana (2018): "A Rosalía de Castro de Luisa Carnés", Follas Novas. Revista de Estudos Rosalianos 3, pp. 186-192.
Artigos en revistas nacionais
Martínez Alejos, O. (2017). La resistencia de la música al concepto filosófico: una aproximación al pensamiento del límite / Strength of music to the philosophic concept: an approach to the limit thought. Bajo Palabra, 0(17). doi:http://dx.doi.org/10.15366/bp2017.17.026
Capítulo de Libro
Fernández Berrocal, Mª Encina (en prensa), "Rodrigo de Torres, Martín el Tañedor y el hermano de este: tres poetas del Cancionero de Palacio (SA7) pretendidamente menores", Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico.
Rivadulla Costa, Diego, "Entre a memoria e a confrontación histórica: sobre o modo de reconstrución do pasado recente en tres novelas galegas actuais", en R. Hernández Arias, G. Rivera Rodríguez y M. T. del Préstamo Landín (Eds.): Nuevas perspectivas literarias y culturales II (II CIJIELC), Vigo, MACC-ELICIN, 2017, pp. 275-284 [ISBN 978-84-697-4315-7]
Artigos en revistas internacionais
Artículo aceptado en ALPHA: Revista de Artes, Letras y Filosofía (Chile), actualmente en fase de revisión por pares externos. 
POMBO AÑÓN, ALBERTO - La poderosa universalidad de lo particular. En: Whirlwinds of Words Across the Daliangshan Highlands - Xichang-Qionghai Silk Road International Poetry Week Anthology of Poems and Essays. Xichang, China, 2016. P. 12-16
Artigos en revistas nacionais
Rivadulla Costa, Diego, "Memoria narrada en galego: una aproximación a la novela gallega de la guerra civil y el franquismo", Contrapunto. Revista de crítica e información literaria, 36, 2017, pp. 49-59 [ISSN 2340-8081]
Selección de artículos aceptados para revisión y próxima publicación en las revistas que se detallan.
Lema París, Ánxela (2017). «A heteronormatividade como obstáculo na lectura poética. O caso Elvira Riveiro Tobío». Abriu6161-172. ISSN: 20148526. e-ISSN: 20148534
Capítulo de Libro
2016. “La mujer deseada y deseosa en Diez, de Juan Emar”. En Begoña Crespo, Isabel Moskowich, Carolina Núñez-Puente, Queering Women's and Gender Studies: A Multi-disciplinary and Multi-lingual Approach (83-101). Newcastle (Reino Unido): Cambridge Scholars Publishing.
Martín Molares, Mónica (en prensa). «Paratextos legales en las relaciones de sucesos impresas entre 1550 y 1650», La materialidad del libro. Zaragoza, Prensas Universidad de Zaragoza, 2017.
Afinidades ideológicas en tres textos teatrales de 1907: DanielÁguila de blasón y Los intereses creados», en VV. AA., El arte en un mundo en crisis: la literatura, el cine y la prensa como instrumentos de transformación social, editado por Fidel López Criado, Santiago de Compostela, Andavira, págs. 155-165.
Libro
BOUSO GONZALEZ, S.; COUTO CANTERO, P.; NÚÑEZ RAMOS, R. y PAZ GAGO, J.M. (eds) (2016). La pantalla ficticia. Literatura y tecnologías de la comunicación. Madrid: LITECOM.
Outras publicacións
Axeitos Valiño, Ricardo (2017). “Semblanza de La Propaganda Literaria”. En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED [en proceso de publicación]
Rivadulla Costa, Diego, "Arredor de Carlos Casares", Espazo FEE, 11, Universidade da Coruña, 2017, p. 4.
Como si no bastase ya ser (Antología de narradoras peruanas). Lima: Peisa, 2017. Cuento antologado: "Con Alfredo, en La Coruña".
Gracias Totales. Tributo narrativo a Soda Stereo-27 relatos para resistir el temblor. Lima: Ediciones Altazor, 2017. Cuento antologado: "Cae el sol".
Artigos en revistas internacionais
Rivadulla Costa, Diego, "O “real/histórico” ao servizo da ficción. Usos da Historia e da realidade en Resistencia de Rosa Aneiros", Impossibilia. Revista internacional de estudios literarios, 11, 2016, pp. 125-148 [ISSN 2174-2464].
Publicación no ano 2016 do artigo «O diversificado entrecruzamento das concepcións teatral e muralística en El nacimiento del teatro argentino de Luís Seoane» nas actas Nuevas perspectivas literarias y culturales do I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Literarios y culturales, Vigo, MACC-ELICIN. Dispoñíbel en:https://cijielc.wordpress.com/actas/Rei Castro, Micaela (2016): «O diversificado entrecruzamento das concepcións teatral e muralística en El nacimiento del teatro argentino de Luís Seoane», in Nuevas perspectivas literarias y culturales (I CIJIELC), (Vigo: MACC-ELICIN): 88-96. (ISBN 978-84-608-6759-3)
Bonome, Antonio José. "How Burroughs Plays with the Brain, or Ritornellos as a Means to Produce Déjà-Vu." CLCWeb: Comparative Literature and Culture 18.5 (2016): https://doi.org/10.7771/1481-4374.2962
Artigos en revistas nacionais
Rico Alonso, Sonia. (2015). “Miltín 1934, de Juan Emar: la reformulación paródica de la Historia”. Anales de Literatura Hispanoamericana, 44Número especial: Los descubrimientos de América: el continente en su literatura), 83-94.
Publicación do artigo titulado «As relacións interartísticas entre o muralismo e o teatro de Luís Seoane» no volume 2 do nº XVIII da revista HesperiaAnuario de Filología Hispánica, publicado no ano 2015 polo Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo en formato papel, con ISSN 1139-3181.Rei Castro, Micaela (2015): «As relacións interartísticas entre o muralismo e o teatro de Luís Seoane», in Hesperia. Anuario de Filología Hispánica, nº XVIII (volume II): 99-109. (ISSN 1139-3181)(Nota aclaratoria: adxuntamos como xustificante as catro primeiras páxinas do artigo)
González Gómez, Sofía / Rivadulla Costa, Diego, "El cine de Manuel Gutiérrez Aragón", Contrapunto. Revista de Crítica e Información Literaria, 26, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2016, pp. 6-11 [ISSN 2340-8081].
Revista: Fol de Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza. Nº 6-2016.Edita: Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA)Título del Artículo: Leabhar Gabhála Éireann: Apoxeo e decadencia do mito gaélico (73-85)
Axeitos Valiño, Ricardo e Manuel González Prieto, “La zurcidora: Emilia Pardo Bazán en El Día y La Nación”, en La Tribuna. Cadernos de estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, número 10, 2014/15, pp. 93-120 [Publicación electrónica: url: http://revistalatribuna.gal/index.php/TRIBUNA/article/view/219
Axeitos Valiño, Ricardo, “Verbas violentadastres pequenas batallas de Antón Villar Ponte contra o control ideolóxico do discurso público (I)”, en A Trabe de Ouro, v. 26, n. 101 (2015), pp. 33-45
Axeitos Valiño, Ricardo, “Verbas violentadastres pequenas batallas de Antón Villar Ponte contra o control ideolóxico do discurso público (II)”, en A Trabe de Ouro, v. 26, n. 102 (2015), pp. 155-171
Grupo de Investigación La Tribuna (Patricia Carballal Miñán, Xosé Ramón Barrreiro Fernández, Ricardo Axeitos Valiño, Jacobo Manuel Caridad Martínez), “Nuevos documentos relativos al asesinato de la abuela materna de doña Emilia Pardo Bazán”, en La Tribuna. Cadernos de estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, número 11, 2016, pp. 127-136 [Publicación electrónica: url: http://revistalatribuna.gal/index.php/TRIBUNA/article/view/237/251]
Capítulo de Libro
Rei Castro, Micaela (2016): «O diversificado entrecruzamento das concepcións teatral e muralística en El nacimiento del teatro argentino de Luís Seoane», in Nuevas perspectiva literarias y culturales (I CIJIELC) [R. Hernández Arias, G. Rivera Rodríguez, S. Cuba López, D. Pérez Álvarez (Eds.)], publicación actas I Congreso Internacional Jóvenes Investigadores de Estudios Literarios y Culturales. Vigo: MACC-ELICIN: 88-96. (ISBN 978-84-608-6759-3). Formato dixital, descarga dispoñíbel en:https://cijielc.wordpress.com/actas/
Rivadulla Costa, Diego, "Do espazo e do tempo históricos en Resistencia, de Rosa Aneiros", en Hernández Arias, R., Rivera Rodríguez, G., Cuba López, S. e Pérez Álvarez, D. (eds.): Nuevas perspectivas literarias y culturales (I CIJIELC), Vigo, MACC-ELICIN, 2016, pp. 65-77 [ISBN 978-84-608-6759-3].
"A contrución da nacion, a destrución da utopia en A Geração da Utopia"Rebelo, Helena (coord.) (2008), Lusofonia. Tempo de Reciprocidades, vol. 1, Edições Afrontamento, Porto, pp. 411-42
BOUSO GONZÁLEZ, S. (2016). Transmedialización: De los cuentos populares europeos a los largometrajes de Disney. El Método comparativo semiótico-textual. Blancanieves y La Sirenita. En, BOUSO GONZALEZ, S.; COUTO CANTERO, P.; NÚÑEZ RAMOS, R. y PAZ GAGO, J.M. (2016) La pantalla ficticia. Literatura y tecnologías de la comunicación. Madrid: PIGMALION.
Antonio José Bonome García. "Río de fundamento: Mailer tras Burroughs tras Barney...". La pantalla ficticialiteratura y tecnologias de la comunicacion Sara Bouso ,[ et al.]. Madrid Pigmalión2016. ISBN978-84-16447-48-0
Outras publicacións
Rico Alonso, Sonia. (2016). “Simultaneidad, punto y conciencia en Ayer, de Juan Emar”. En Soledad Cuba, Rocío Hernández, David Pérez y Gabriela Rivera (eds.), Nuevos perspectivas literarias y culturales (I CIJIELC) (247-256). Vigo: MACC-ELICIN. En línea en https://cijielc.files.wordpress.com/2016/02/nuevas_perspectivas_literarias_y_culturales.pdf
González Gómez, Sofía / Rivadulla Costa, Diego, "Entrevista a Manuel Gutiérrez Aragón: Una vida dedicada al cine", Contrapunto. Revista de Crítica e Información Literaria, 26, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2016, pp. 62-66 [ISSN 2340-8081].
Artigos en revistas internacionais
Publicación do artigo titulado «As Figuraciós de Luís Seoane como creación híbrida» na Revista Internacional de Estudios Literarios Impossibilia publicación de carácter electrónico‒, en concreto, dentro do apartado Interacciones artísticas» do nº 9 Literaturas, culturas y migración do mes de abril do ano 2015 (ISSN 2174-2464).Referencia bibliográfica:Rei Castro, Micaela (2015): «As Figuraciós de Luís Seoane como creación híbrida», in Literaturas, culturas y migración [«Interacciones artísticas»](Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios, nº9, abril 2015): 168-193. Dispoñíbel en:http://www.impossibilia.org/as-figuracios-de-luis-seoane-como-creacion-hibrida/
Artigos en revistas nacionais
Martín Molares, Mónica (en prensa). «Tratado copioso y verdadero de la determinación del gran monarca Felipe II, para el casamiento del tercero con la serenísima Margarita de Austria. Notas para un estudio», Hesperia. Anuario de Filología Hispánica, 18
Recensións
Lema París, Ánxela (2015): « Pirata », María Reimóndez. Madrygal. 18. pp. 302-303

Oferta de prazas

curso 2023/2024
Oferta xeral 12