Grao en Ciencias Empresariais

2024/2025 · 240 créditos

Que se aprende

O plan de estudos combina materias básicas, obrigatorias e optativas até acadar os 240 ECTS nos ámbitos das técnicas instrumentais (matemáticas, estatística, econometría etc.), formación económica (teoria micro e macroeconómica, estrutura económica, historia económica etc.), formación xurídica e social (dereito, socioloxía, etc.) e formación empresarial (organización, sistemas de información para a dirección, márketing, finanzas, fiscalidade, dirección e estratexia). O plan de estudos inclúe a realización de prácticas en empresas e un traballo de fin de grao.

Competencias completas do estudo

Saídas profesionais e académicas

Os graduados en Ciencias Empresariais deberán aplicar os conceptos e técnicas propias das diferentes áreas funcionais da empresa, así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización. Así mesmo, están capacitados para tomaren decisións e asumiren tarefas directivas.

Os graduados en Ciencias Empresariais serán profesionais con gran capacidade analítica para a resolución de problemas. Cómpre salientar a profundidade dos coñecementos que adquiren no ámbito da contabilidade e dos sistemas de información na empresa.

Contorno profesional no que se sitúa

Os graduados en Ciencias Empresariais deberán afrontar responsabilidades en postos de tipo medio ou alta dirección nun contexto económico e empresarial caracterizado pola súa crecente complexidade e dinamismo. Os procesos de globalización económica, coas súas repercusións no ámbito da internacionalización das empresas, determinarán o contorno de traballo destes titulados.

Saídas profesionais e académicas

Os graduados en Ciencias Empresariais teñen preferencia para acceder aos mestrados universitarios que se imparten na Facultade de Economía e Empresa da UDC. Posteriormente, poderán acceder ao programa de doutoramento impartido neste centro.

Estes titulados están preparados para acceder a postos de traballo de responsabilidade media ou alta en calquera empresa. A súa formación polivalente permítelles coordinar, controlar, organizar, dirixir e planificar os programas de actuación e a política xeral dunha compañía.

Os titulados poderán desenvolver a súa actividade profesional nas áreas de contabilidade, marketing-comercialización, vendas, finanzas, loxística, recursos humanos, organización, estratexia, dirección, sistemas de información etc. A modo de exemplo, cítanse os seguintes perfís:

  • Directivo empresarial nivel medio
  • Alta dirección
  • Analista empresarial
  • Consultoría
  • Auditoría
  • Administración pública
  • Autoemprego e emprendedorismo
  • Analista de mercados
  • Exercicio profesional libre
  • Ensino universitario, ESO, FP e bacharelato

Empresas e institucións colaboradoras

A Facultade de Economía e Empresa ten convenios asinados con empresas de diferentes sectores de actividade para a realización de prácticas con recoñecemento académico.

O centro ofrece información detallada sobre esta cuestión en:

Prácticas Académicas Externas

Planificación do ensino

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Introdución ao Dereito Formación básica 6 ECTS
Principios de Microeconomía Formación básica 6 ECTS
Economía da Empresa: Función Organizativa Formación básica 6 ECTS
Matemáticas I Formación básica 6 ECTS
Historia da Empresa Formación básica 6 ECTS
Dereito Mercantil Obrigatorio 6 ECTS
Economía Mundial e Española Obrigatorio 6 ECTS
Economía da Empresa: Función Financeira Formación básica 6 ECTS
Estatística I Formación básica 6 ECTS
Matemáticas II Formación básica 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Réxime Fiscal da Empresa I Obrigatorio 6 ECTS
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa Formación básica 6 ECTS
Contabilidade Financeira I Obrigatorio 6 ECTS
Análise das Operacións Financeiras Obrigatorio 6 ECTS
Macroeconomía Formación básica 6 ECTS
Organización de Empresas Obrigatorio 6 ECTS
Contabilidade Financeira II Obrigatorio 6 ECTS
Estatística II Obrigatorio 6 ECTS
Dirección Financeira I Obrigatorio 6 ECTS
Informática Aplicada á Empresa Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Réxime Fiscal da Empresa II Obrigatorio 6 ECTS
Bases de Datos para a Empresa Obrigatorio 6 ECTS
Contabilidade de Custos Obrigatorio 6 ECTS
Introdución á Econometría Obrigatorio 6 ECTS
Dirección Financeira II Obrigatorio 6 ECTS
Dereito do Traballo e da Seguridade Social Obrigatorio 6 ECTS
Réxime Fiscal da Empresa III Obrigatorio 6 ECTS
Sistema Financeiro Español Obrigatorio 6 ECTS
Inglés Empresarial Obrigatorio 6 ECTS
Contabilidade de Sociedades Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Análise de Estados Financeiros Obrigatorio 6 ECTS
Aplicacións Informáticas para a Empresa Optativo 6 ECTS
Inglés Empresarial Avanzado Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos de Mercadotecnia Optativo 6 ECTS
Mercado de Traballo na Perspectiva Histórica Optativo 6 ECTS
Finanzas Internacionais Optativo 6 ECTS
Mercados e Intermediarios Financeiros Optativo 6 ECTS
Introdución á Auditoría Optativo 6 ECTS
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa Optativo 6 ECTS
Economía e Xestión da Empresa Familiar Optativo 6 ECTS
Comercio Exterior Optativo 6 ECTS
Traballo Fin de Grao Obrigatorio 12 ECTS
Prácticas Externas Optativo 12 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Dereito Privado, Dereito Público, Economía, Empresa, Letras, Matemáticas e Socioloxía e Ciencias da Comunicación.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.

Accións concretas do centro

Existen convenios con universidades europeas (Erasmus), iberoamericanas (bilaterais) e españolas (Sicue) para cursar materias da titulación con recoñecemento académico.

A facultade ofrece o detalle sobre estas accións de mobilidade en:

Mobilidade e Intercambio Internacional

Mobilidade e Intercambio Nacional