Programa Oficial de Doutoramento en Estudos Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura

2024/2025

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Lorenzo Modia, María Jesús
Coordinadora
Estévez Saá, José Manuel
Secretario
Moskowich-Spiegel Fandiño, Isabel Sofía
Vogal PDI
Simal González, Begoña
Vogal PDI
Clark Mitchell, David Mitchell
Vogal PDI
Cabarcos Traseira, María Jesús
Vogal PDI
Núñez Puente, Carolina
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 14
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 14
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 8
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 29
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 37,5
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 13,79
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 25
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 55,17
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 17,24
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 27,59
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 3,45
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 0
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 11,11
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 2
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.758
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 33,33
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 33,33
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 0
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 14
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 11
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 4
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 23
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 50
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 17,39
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 52,17
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 13,04
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 34,78
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 0
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 2.026
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 26,92
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 14
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 16
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 7
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 1
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 33
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 28,57
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 15,15
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 14,29
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 69,7
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 6,06
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 24,24
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 33,33
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 13,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 6
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 2
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 4
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.460
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 16,67
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 33,33
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 33,33
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 23,08

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Capítulo de Libro
Corbalan Labora, Valentina Sofía. "Ethno-racial Divisions Under the Politics of Exclusion: Space and the Other in Kit de Waal's My Name is LeonPost-Urban Spaces In Contemporary Irish Fiction: Transcultural Spaces and Places, editado por Eduardo Barros-Grela y David Clark, 2023, págs. 95-107.
Martínez Misa, Irene. "Instapoetry and the Creation of Affective Online Communities." Ensayos ciberfeministas, edited by Tasia Aránguez Sánchez and Ozana Olariu, Dyckinson, S.L., 2023, pp. 716-33, https://www.dykinson.com/libros/ensayos-ciberfeministas/9788411703574/.
Vazquez-Lorenzo, Silvia. ""Could You Make a Soul out of Spare and Found Parts? Why Not?": A Study of the Paradox of the Irish Feminine in Sarah María Griffin's Other Words for Smoke and Spare and Found Parts." Post-Urban Spaces in Contemporary Irish Fiction: Transcultural Spaces and Places, edited by Eduardo Barros-Grela and David Clark, TIR, 2023, pp. 109-121.
Recensións
Corbalán Labora, Valentina Sofía. Review of Environmental Justice in a Moment of Danger by Julie Sze. Revista Canaria de Estudios Ingleses, 86; 2023, pp-203-206. DOI: doi.org/10.25145/j.recaesin.2023.86.13 
Martínez de Osaba Rañón, M. del M. (2023). Robert Hampson and Véronique Pauly (eds.), The Reception of Joseph Conrad in Europe. Philologica Canariensia29, 423–427. https://doi.org/10.20420/Phil.Can.2023.609
Martínez Misa, Irene. "Yo soy porque nosotras somos: Identidad y comunidad en las auto/biografías de autoras en inglés, Belén Martín-Lucas." AEDEAN Nexus, n. 01, 2023, pp. 89-92. https://aedean.org/wp-content/uploads/nexus-2023-01-27062023.pdf 
Recensión de: Susana Onega and Jean-Michel Ganteau, eds. The Poetics and Ethics of (Un-)Grievability in Contemporary Anglophone Fiction. New York and London: Routledge, 2023, 229 p., ISBN: 978-1-032-38976-9. Études britanniques contemporaines, vol. 65, 2023, https://doi.org/10.4000/ebc.14284
Artigos en revistas internacionais
Diruscio, C.; Gonnella, M.; Católica, V.; Torres Zanotti, C. "Los dispositivos atenuantes: su uso en la sección de introducción de los artículos académico-científicos de las ciencias agrícolas en revistas en inglés" [en línea]. En Revista Americana de Emprendimiento e Innovacióned. Adilson Anacleto. João Gualberto, Paranaguá: Departamento de Administración y Grupo de Graduados en Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Estado de Paraná, vol. 4, N°2 (en proceso), 2022. ISSN 2674 – 7170. Disponible en línea en: https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/raei/article/view/4575
“Nonhuman Others and (F)Oulipian Bugs Bunnies: The Body-as-Object in Contemporary Feminist Poetry.” Gramma: Journal of Theory and Criticism, vol. 28, May 2021
“Speculative Care in Mary Jo Bang’s Elegy: Reclaiming Motherhood Through Feminist Poetry.” Contemporary Women’s Writing. Special issue: Material Feminisms and Contemporary Women’s Writing, edited by Barbara Franchi and Émilie Walezak. Aceptado y pendiente de publicación. 
Praga, Martín. “‘And This is What I Saw’: (Un)Natural Waste in Cathy Park Hong’s ‘Fable of the Last Untouched Town.’”Revista Canaria de Estudios Ingleses, n. 86. Universidad de La Laguna, España, 2023. ISSN 0211-5913, pp. 39-52.
Capítulo de Libro
Autores (p. o. de firma): Barsaglini-Castro, Anabella Título: "Persuasion in English scientific writing: Exploring Suasive Verbs in the Corpus of English Life Sciences Texts and Posthumanism English Texts" En Moskowich, Isabel; Lareo, Inés and Camiña Rioboó, Gonzalo (eds.), "All families and genera": Exploring the Corpus of English Life Sciences Texts Páginas: 169-188 Fecha: 2021 Lugar de publicación: Amsterdam/Philadelphia Editorial: John Benjamins ISBN: 9789027209245 / 9789027259622 https://doi.org/10.1075/z.237.09bar
‘Written for the Self’: The Case of Bernadette Mayer’s and Eileen Myles’s Poetry.” Fantasies of the Subject: Affecting Selves in Contemporary American Literature, edited by Paula Barba and Laura de la Parra. Aceptado y pendiente de publicación. 
“Animal Ethics and Zoopoetics: Alice Fulton’s Barely ComposedWomen Who Write Animals, edited by Lorraine Kerslake and Diana Villanueva Romero. Aceptado y pendiente de publicación. 
Rivera de la Vega, Antía. "Translingual Translation Strategies in La casa de los ángeles rotos". España y Norteamérica en el corredor transatlántico. Relaciones internacionales, derechos humanos y cartografías de la representación, editado por Juan Carlos Mercado y Carlos Aguasaco. Editorial Universidad de Alcalá, 2023.
Outras publicacións
Crespo, Begoña; Barsaglini-Castro, Anabella; Montoya, Ana y Estefanía Sánchez Barreiro (eds.). 2021. e-AESLA 7 (2021). Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) / Centro Virtual Cervantes (Instituto Cervantes). 1-141. ISSN 2444–197X.https://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/eaesla_07.htm
Praga, Martín. "Azaleas and so on. Introduction," en Revista Canaria de Estudios Ingleses. (España): Universidad de La Laguna, 2023. ISSN 0211-5913
Recensións
Martín Praga. Review of The Death of Things: Ephemera and the American Novel. Revista Canaria de Estudios Ingleses. (España): Universidad de La Laguna, 2023. ISSN 0211-5913
Artigos en revistas internacionais
"Objects Can Be Unintentionally Beautiful: Feminist Ekphrasis and Object-Orientation in the Poetry of Mary Jo Bang and Bernadette Mayer." Atlantis: Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies, vol. 44, no. 1, June 2022, pp. 92-112. 
Vázquez-Novo, Vanesa. "Under Her Husband's Shadow: Zelda's Lifelong Quest for Artistic Independence." Huarte de San Juan: Filología y Didáctica de la Lengua.(O artigo foi aceptado o 9 de setembro de 2022 e está en proceso de produción)
Capítulo de Libro
Villamarín-Freire, Sara. "Father Figures and New Masculinities in Contemporary US Literature: Hegemonic and Counter-hegemonic Strategies of Paternal Representation." The Routledge Companion to Masculinity in American Literature and Culture, edited by Lydia R. Cooper, Routledge, 2021, pp.: 330-343.
Rivera de la Vega, Antía. "Narrative and Linguistic Strategies in Luis Alberto Urrea's Into the Beautiful North and The House of Broken Angels", en Spatial Absences in Contemporary Fiction, editado por Eduardo Barros Grela, Francis Boutle Publishers, 2022, pp. [].
Artigos en revistas internacionais
Currás-Prada, Paula. "'Objects Can Be Unintentionally Beautiful': Feminist Ekphrasis and Object-Orientation in Mary Jo Bang's and Bernadette Mayer's Poetry." Atlantis, no. 44, vol. 1, June 2022. Aceptado e pendente de publicación. 
Vázquez-Novo, Vanesa. “‘The Long Roads to Forgotten Regretted nostalgias’: Traumatic Wounds in the Letters of Zelda Sayre Fitzgerald”. Revista De Estudios Norteamericanos, vol. 25, June 2021, doi:10.12795/REN.2021.i25.05.
Vázquez-Novo, Vanesa. "Zelda Fitzgerald's Magazine Articles in Spain: La Vida Moderna (2019) and Other Publications. GAUDEAMUS: Journal of the Association of Young Researchers of Anglophone Studies, vol. 1, Summer 2021, 147-157. 
Artigos en revistas nacionais
Barsaglini-Castro, Anabella & Valcarce Silva, Daniel. 2020. "The Coruña Corpus Tool: Ten Years On". Procesamiento del Lenguaje Natural, 64: 13-19. ISSN: 1135-5948 http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/6190
Outras publicacións
Publicación de poema "'tis one of those days i write" na revista literaria "Porridge" ISSN: 2517-4916
Artigos en revistas internacionais
Prevista publicación del artículo "Flowers of Fire: Humanism and Sociopolitical Activism in U2's 'War' and 'The Joshua Tree'" en el próximo número del French Journal of Irish Studies/Etudes Irlandaises en 2021
Artigos en revistas nacionais
Publicación del artículo "The Creation of Identity in Women's Transcultural Literature." En R. Hernández Arias, G. Rivera Rodríguez y M. T. del Préstamo Landín (Eds.) Nuevas perspectivas literarias y culturales II (II CIJIELC). Vigo: MACC-ELICIN. ISBN 978-84-697-4315-7. pp. 219-228.
Capítulo de Libro
Villamarín-Freire, Sara. “Transnational Latino/a Literature and the Transmodern Meta-narrative. An Alternative Reading of Junot Díaz’s The Brief Wondrous Life of Oscar WaoTranscending the Postmodern: The Singular Response of Literature to the Transmodern Paradigm, edited by Susana Onega and Jean-Michel Ganteau, Routledge, 2020, pp. 49-67.
Capítulo de Libro
Autores (p. o. de firma): Barsaglini-Castro, Anabella & Moskowich, Isabel. Título: "Coruña Corpus Tool 2019 Manual". Incluido en la herramienta del Coruña Corpus (CCT). Páginas: 1-31 Fecha: 2019 Lugar de publicación: Repositorio Universidade da Coruña (RUC). Acceso Abierto. https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/21850
Capítulo de Libro
Barreiro Neira, Tamara. "Humour and Protest in Chicano Cinema: QuinceañeraQuestions ofCultural Value:The London Film & Media Reader 5, edited by Phillip Drummond, The London Symposium, 2018, pp. 254-64.
Canido Muiño, Elena (2017) “The Creation of Identity in Women’s Transcultural Literature”. En R. Hernández Arias, G. Rivera Rodríguez y M. T. del Préstamo Landín (Eds.) Nuevas perspectivas literarias y culturales IIII CIJIELC). Vigo: MACC-ELICIN. ISBN 978-84-697-4315-7. pp.219-228
Artigos en revistas internacionais
Puente-Castelo, Luis & Leida Maria Monaco. 2016. “it is proper ſubſerviently, to inquire into the nature of experimental chemiſtry”: Difficulties in reconciling discipline-based characteristics and compilation criteria in the selection of samples for CECheT.EPiC Series in Language and Linguistics, 1: 351-360.ISSN: 2398-5283
Monaco, Leida Maria (2016). Was late Modern English scientific writing impersonal? Comparing Philosophy and Life Sciences texts from the Coruña Corpus. International Journal of Corpus Linguistics 21(4), 499-526.
Puente-Castelo, Luis Miguel & Monaco, Leida Maria (2016). :  ‘It is proper ſubſerviently, to inquire into the nature of experimental chemiſtry’: Difficulties in reconciling discipline-based characteristics and compilation criteria during the selection of samples for CECheTEPiC Series in Language and Linguistics 1, 351-360.
López Arias, Francisco J. "The Spanish Civil War in Spanish Alternate History: Jesús Torbado's En el día de hoyScience Fiction Studies 44.2 (2017): 258-270. Print
"Entrevista: Alicia Palomo. Ruta Hispana". TECLA, revista de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda, número 3/2016 (páxinas 7-9).
"El camino de Santiago". TECLA, revista de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda, número 3/2016 (páxinas 22-27).
Artigos en revistas nacionais
Rego Freire, Avelino. A ninfa e a morte: a tradición folclórica xermano-escandinava en Ondina de Benjamin Lacombe. Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil [en liña]. 4 September 2017, vol. 0, no. 4 [consultado: 13 September 2017]. Dispoñible en: http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/article/view/1706 ISSN 2386-7620.
Capítulo de Libro
Puente-Castelo, Luis. 2016. Uses of Conditionals in the work of eighteenth and nineteenth century female scientists: applying quantitative methods to the study of female discourse in the Coruña Corpus. In Begoña Crespo, Isabel Moskowich, & Carolina Núñez-Puente (eds.) Queering Women's and Gender Studies: A Multi-disciplinary and Multi-lingual Approach. Newcastle-Upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 21-43. ISBN: 9781443809559)
Monaco, Leida Maria (2016). Female abstract thinking: The use of abstract style by Late Modern English women scientists. In Moskowich, I., Crespo, B. & Núñez-Puente, C. (Eds.), Queering Women's and Gender Studies: A Multi-Disciplinary and Multi-Lingual Approach (1-20). Newcastle-Upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Recensións
López Arias, Francisco J. "11.22.63." Rev. of 11.22.63. Created by Bridget Carpenter. SFRA Review 318 (Fall 2016):33-34. Print.
Artigos en revistas internacionais
Puente-Castelo, Luis & Leida Maria Monaco. 2016. The might of ‘might’: a mitigating strategy in eighteenth and nineteenth century female scientific discourse.Revista Canaria de Estudios Ingleses,  72: 143-268.(ISSN: 0211-5913)
Puente-Castelo, Luis-Miguel & Monaco, Leida Maria (2016). The might of might: A mitigating strategy in eighteenth and nineteenth century female scientific discourse. Revista Canaria de Estudios Ingleses 72, 143-168.
Moskowich, Isabel & Monaco, Leida Maria (2016). Linking ideas in women's writing: Evidence from the Coruña Corpus. Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 11, 35-49.
"Spanish in Action: la experiencia CLIL/AICLE en español de St. Faith's School (Cambridge)". TECLA, revista de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda, número 4/2015 (páxinas 19-21).
Artigos en revistas nacionais
"Looking for Austen in the 21st Century: from Pride and Prejudice to The Lizzie Bennet Diaries". Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua, nº 15 (2015): 129-148. ISSN: 1136-081X
Bobadilla-Pérez, M. & Galán-Rodríguez, N. M."CLIL Materials in Secondary Education: Focusing on the Language of Instruction in the Subject Area of Mathematics". El Guiniguada, nº 24 (2015): 32-49. DOI 10.20420/GUIN.2015.0076.
Fraga Viñas, Lucía y María Bobadilla Pérez. "Action research in the communicative language classroom: using alternative assessment techniques with efl secondary-school students". Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la LenguaNº 15. 2015: 66-67. En línea.
Capítulo de Libro
Puente-Castelo, Luis. 2016. Conditional constructions and their uses in eighteenth-century philosophy and life sciences texts. In Francisco Alonso Almeida, Ivalla Ortega Barrera, Elena Quintana Toledo and Margarita Sánchez Cuervo (eds.) Input a Word, Analyse the World: Selected Approaches to Corpus Linguistics. Newcastle-Upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 241-255             (ISBN: 9781443885133)
Puente-Castelo, Luis. 2016. Explaining the use of If... then... structures in CEPhiT. In Moskowich, Isabel, Gonzalo Camiña-Rioboo, Inés Lareo & Begoña Crespo (eds.) The Conditioned and the Unconditioned”: Late Modern English Texts on PhilosophyAmsterdam/ Philadelphia: John Benjamins 167-181.  (ISBN: 9789027212290)
Monaco, Leida Maria (2016). Abstractness as diachronic variation in CEPhiT: Biber's Dimension 5 applied. In Moskowich, I. & Crespo, B. (Eds.), 'The Conditioned and the Unconditioned': Late Modern English Texts on Philosophy (pp. 99-121). Amsterdam: John Benjamins.
Outras publicacións
Galán-Rodríguez, N. M. & Bobadilla-Pérez, M. "Reflections on the Initiatives Taken in order to Develop the Communicative Competence and to Promote Plurilingualism in Spain". En Díez Mediavilla, A. et al. Aprendizajes plurilingües y literarios. Nuevos enfoques didácticos. 2016. pp. 104-111. ISBN 978-84-16724-30-7
Recensións
López Arias, Francisco J. "The Man in the High Castle: Season 1." Rev. of The Man in the High Castle. Created by Frank Spotnitz. SFRA Review 315 (Winter 2016):34-36. Print.
López Arias, Francisco J. "Possible Worlds". Rev. of Alternate History: Playing with Contingency and Necessity, by Kathleen Singles. Science Fiction Studies 43.1 (2016): 171-172. Print.

Oferta de prazas

curso 2023/2024
Oferta xeral 14