Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias da Saúde

2021/2022 · 90 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

O estudante que accede a este título debe proceder dunhs titulación do ámbito tecnolóxico con contidos en computación ou do ámbito das ciencias da saude con contidos de aplicabilidade na bioinformática como son a xenética, xenómica e bioloxía molecular

Requisitos de acceso comúns

Para este máster establécense as seguintes prioridades respecto das titulacións de procedencia dos alumnos:

 • Informática
 • Bioloxía
 • Química e Física
 • Ciencias da Saúde

Tamén poderán ser admitidos solicitantes con outras titulacións tras ser valorado a súa curriculum pola Comisión de Selección. A Comisión de Selección avaliará a admisión dos alumnos en base aos seguintes criterios:

 • Expediente académico
 • Adecuación curricular aos contidos do máster
 • Experiencia laboral

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na plataforma da UDC.

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

A matrícula na UDC para o novo alumnado podes facela aquí ou se es un alumno/a que continúa estudos na UDC, podes facelo desde a Secretaría Virtual do Estudante.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

 • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
 • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

25 prazas ofertadas no curso 2021/2022

Criterios e procedementos de admisión

https://www.master.bioinformatica.fic.udc.es/

Prazos

Prazo especial para o estudantado de sistemas universitarios estranxeiros alleos ao sistema universitario español para o curso 2021/2022:

 • 16 de xaneiro ao 30 de abril de 2021: Preinscrición
 • Primeiro prazo xeral - 2 a 6 de agosto de 2021: Matrícula

Os prazos xerais para o curso 2021/2022 son:

Primeiro prazo

 • Do 3 de maio ao 20 de xullo de 2021: Preinscrición.
 • Do 2 ao 6 de agosto de 2021: Matrícula.

Segundo prazo

 • Do 23 ao 31 de agosto de 2021: Preinscrición.
 • Do 13 ao 19 de setembro de 2021: Matrícula.

Terceiro prazo

 • Do 24 de setembro ao 4 de outubro de 2021: Preinscrición.
 • Do 18 ao 21 de outubro de 2021: Matrícula.

Os prazos xerais están tamén dispoñibles neste calendario.

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: