Programa Oficial de Doutoramento en Investigación Agraria e Forestal

2022/2023

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Paz González, Antonio
Coordinador
Cabaleiro Sobrino, Cristina
Vogal PDI
Iglesias Díaz, María Isabel
Vogal PDI
Paz González, Antonio
Vogal PDI
Lado Liñares, Marcos
Vogal PDI
Vidal Vázquez, Eva
Vogal PDI
Lombardero Díaz, María Josefa
Vogal PDI
Sainz Oses, María Jesús
Vogal PDI
López Mosquera, María Elvira
Vogal PDI
Pereira Lorenzo, Santiago
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 8
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 15
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 11
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 32
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 100
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 78,13
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 87,5
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 3,13
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 9,38
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 9,38
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 25
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 36,36
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 4
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 75
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 25
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 4
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 775,7
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 2.819
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 75
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 25
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 50
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 25
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 0
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 8
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 5
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 5
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 26
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 100
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 76,92
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 92,31
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 7,69
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 7,69
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 57,14
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.225
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 66,67
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 33,33
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 66,67
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 4,76
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 8
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 8
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 8
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 25
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 100
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 76
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 92
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 8
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 8
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.463
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 100
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 5,88
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2018/2019 8
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2018/2019 12
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2018/2019 7
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2018/2019 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2018/2019 18
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2018/2019 100
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2018/2019 72,22
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2018/2019 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2018/2019 88,89
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2018/2019 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2018/2019 11,11
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2018/2019 5,56
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2018/2019 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2018/2019 n/a
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2018/2019 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2018/2019 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2018/2019 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2018/2019 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2018/2019 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2018/2019 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2018/2019 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2018/2019 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2018/2019 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2018/2019 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2018/2019 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2018/2019 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2018/2019 n/a
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2018/2019 n/a
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2018/2019 n/a
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2018/2019 0

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Martín-Cacheda, L., Vázquez-González, C., Rasmann, S., Röder, G., Abdala-Roberts, L., & Moreira, X. (2023). Plant genetic relatedness and volatile-mediated signalling between Solanum tuberosum plants in response to herbivory by Spodoptera exigua.Phytochemistry206, 113561.
Artigos en revistas internacionais
Cassani, M.T., Sabatté, M.L., Riveira Rubín, M.A., Sfeir, A.J., Massobrio,M.J. 2021. Litter decomposition by soil fauna: effect of land use in agroecosystems, HELIYON. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08127 
Figueiredo, Tomás de; Royer, Ana Carolina; Fonseca, Felícia; Schütz, Fabiana Costa de Araújo; Hernandez Hernandez, Zulimar (2021). Regression models for soil water storage estimation using the ESA CCI satellite soil moisture product: a case study in Northeast Portugal. Water. ISSN 2073-4441. 13:1, p. 1-26 10.3390/w13010037
Royer, Ana Caroline; Figueiredo, Tomás de; Fonseca, Felícia; Schutz, Fabiana Costa de Araújo; Hernandez Hernandez, Zulimar (2021). Trends of change in precipitation and in drought susceptibility as assessed by thestandardized precipitation index (spi) in Northeast Portugal = Tendências de mudança na precipitação e na susceptibilidade à seca avaliada pelo Índice de Precipitação Normalizada (SPI) no nordeste de Portugal. Territorium: Revista Internacional de Riscos. ISSN 0872-8941. 28:II, p. 13-26.10.14195/1647-7723_28-2_2
Fonseca, Felícia; Silva, Diego; Bueno, Paulo; Hernández, Zulimar; Royer, Ana Caroline; de Figueiredo, Tomás. "Temporal dynamics of carbon storage in a Mediterranean mountain scrubland managed by prescribed fire". CATENA 212 (2022): 106107. http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2022.106107.
SOUZA, I. M. D.; SOUZA, M. A. V. ; KIBAYASHI, M. M. A. ; SILVA, L. N. ; BORGES, W. L. B. . Produção de soja em sistema de semeadura direta e de integração lavoura-pecuária em Votuporanga, SP. COLLOQUIUM AGRARIAE (UNOESTE), v. 10, p. 135, 2014.
SOUZA, M. A. V. ; BORGES, W. L. B. ; FREITAS, R. S. ; SOUZA, I. M. D. ; GODOY, C. H. ; RONQUI, M. B. . Desenvolvimento de duas variedades de cana-de-açúcar em argissolo vermelho- amarelo em Votuporanga, SP. COLLOQUIUM AGRARIAE (UNOESTE), v. 10, p. 74, 2014
SOUZA, I. M. D.; BORGES, W. L. B. ; BAZZO, V. A. . Alterações químicas em um argissolo sob sistema agrossilvipastoril em Votuporanga, SP. COLLOQUIUM AGRARIAE (UNOESTE), v. 10, p. 29, 2014.
SOUZA, I. M. D.; BORGES, W. L. B. ; BAZZO, V. A. ; SOUZA, M. A. V. . Alterações físicas em um argissolo sob sistema agrossilvipastoril em Votuporanga, SP. COLLOQUIUM AGRARIAE (UNOESTE), v. 10, p. 22, 2014.
BARBOSA BORGES, WANDER LUIS ; DALTO DE SOUZA, ISABELA MALAQUIAS ; BAZZO, VANDA APARECIDA . Chemical and physical changes in an Argisol under agrosilvopastoral system in Votuporanga, São Paulo State, Brazil. Acta Agronomica, v. 66, p. 75-80, 2016.
BORGES, W.L.B. ; SOUZA, I.M.D. ; SÁ, M.E. ; ALVES, M.C. . Estabilidade de agregados em Latossolos sob plantas de cobertura em rotação com soja e milho. Agrária (Recife. Online), v. 11, p. 156-162, 2016.
BORGES, W.L.B. ; SOUZA, I.M.D. ; SÁ, M.E. ; ALVES, M.C. . Alterações físicas em Latossolos cultivados com plantas de cobertura em rotação com soja e milho. Agrária (Recife. Online), v. 11, p. 149-155, 2016.
BORGES, WANDER LUIS BARBOSA ; HIPÓLITO, JORGE LUIZ ; SOUZA, ISABELA MALAQUIAS DALTO DE ; ANDREOTTI, MARCELO ; GOMES, EDVALDO NOVELLI ; STRADA, WILSON LUIZ . AGRICULTURAL HYDRATED LIME USE IN SUSTAINABLE MAIZE PRODUCTION SYSTEMS IN THE NORTHWEST REGION OF SÃO PAULO STATE, BRAZIL.. NUCLEUS (ITUVERAVA. IMPRESSO), v. 1, p. 37-44, 2018.
BORGES, WANDER LUIS BARBOSA ; HIPÓLITO, JORGE LUIZ ; BENSCH, CARLOS HENRIQUE ; GASPARINO, ADRIANO CUSTÓDIO ; TOKUDA, FLÁVIO SUEO ; SOUZA, ISABELA MALAQUIAS DALTO DE ; FREITAS, ROGÉRIO SOARES DE ; MATEUS, GUSTAVO PAVAN . AGRICULTURAL LIMESTONE, GYPSUM AND HYDRATED LIME USE IN AGROPASTORAL SYSTEM IN THE NORTHWEST OF SÃO PAULO STATE, BRAZIL: EFECTS ON SOYBEAN CROP. NUCLEUS (ITUVERAVA. IMPRESSO), v. 1, p. 45-54, 2018.
BORGES, WANDER LUIS BARBOSA ; HIPÓLITO, JORGE LUIZ ; SOUZA, ISABELA MALAQUIAS DALTO DE ; TOKUDA, FLÁVIO SUEO ; GASPARINO, ADRIANO CUSTÓDIO ; ANDREOTTI, MARCELO . LIMING AND GYPSUM APPLICATION IN SUSTAINABLE MAIZE PRODUCTION SYSTEMS IN THE NORTHWEST REGION OF SÃO PAULO STATE, BRAZIL. NUCLEUS (ITUVERAVA. IMPRESSO), v. 1, p. 7-16, 2018.
NICODEMO, M.L.F. ; BORGES, W.L.B. ; SOUZA, I.M.D. . Atributos físicos do solo em quatro sistemas de uso da terra em São Carlos, SP. REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS AGRARIAS, v. 13, p. 1-7, 2018.
BORGES, W.L.B. ; SOUZA, I.M.D. ; SARTO, M.V.M. ; CALONEGO, J.C. ; FREITAS, R.S. ; ROSOLEM, C.A. . Chemical and physical attributes of an Ultisol under sustainable agricultural production systems. REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS AGRARIAS, v. 14, p. 1-8, 2019.
BORGES, WANDER LUIS BARBOSA ; HIPÓLITO, JORGE LUIZ ; BENSCH, CARLOS HENRIQUE ; TOKUDA, FLÁVIO SUEO ; SOUZA, ISABELA MALAQUIAS DALTO DE ; FREITAS, ROGÉRIO SOARES DE ; MATEUS, GUSTAVO PAVAN . USO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA, GESSO AGRÍCOLA E CAL HIDRATADA AGRÍCOLA EM SISTEMA AGROPASTORIL NO NOROESTE PAULISTA: EFEITOS NA CULTURA DO MILHO. NUCLEUS (ITUVERAVA. IMPRESSO), v. 1, p. 7-14, 2019.
BORGES, WANDER LUIS BARBOSA ; HIPÓLITO, JORGE LUIZ ; SOUZA, ISABELA MALAQUIAS DALTO DE ; ANDREOTTI, MARCELO ; TOKUDA, FLÁVIO SUEO ; GOMES, EDVALDO NOVELLI ; STRADA, WILSON LUIZ . USO DE CAL HIDRATADA AGRÍCOLA EM SISTEMA DE SEMEADURA DIRETA DE SOJA NO NOROESTE PAULISTA. NUCLEUS (ITUVERAVA. IMPRESSO), v. 1, p. 85-90, 2019.
BORGES, WANDER LUIS BARBOSA ; TOKUDA, FLÁVIO SUEO ; HIPÓLITO, JORGE LUIZ ; SOUZA, ISABELA MALAQUIAS DALTO DE ; ANDREOTTI, MARCELO ; GASPARINO, ADRIANO CUSTÓDIO . CALAGEM E GESSAGEM EM SISTEMA DE SEMEADURA DIRETA DE SOJA NO NOROESTE PAULISTA. NUCLEUS (ITUVERAVA. IMPRESSO), v. 1, p. 77-83, 2019.
BORGES, WANDER L. B. ; HIPÓLITO, JORGE L. ; SOUZA, ISABELA M. D. ; JULIANO, PEDRO H. G. ; RODRIGUES, LETÍCIA N. F. ; ANDREOTTI, MARCELO . Methodologies for Applying Calcium Compounds in Agropastoral Systems: Changes in Soil Chemical Attributes. AGRONOMY JOURNAL, v. 113, p. 1-13, 2021.
MATEUS, M. P. B.; TAVANTI, R. F. R. ; TAVANTI, T. R. ; SANTOS, E. F. ; JALAL, A. ; REIS, A. R. . Selenium biofortification enhances ROS scavenge system increasing yield of coffee plants. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, v. 1, p. 111772, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.111772
Galindo, F. S.; Pagliari, P. H.; Buzetti, S.; Rodrigues, W. L.; Fernandes, G. C.; Biagini, A. L. C.; Marega, E. M. R.; Tavanti, R. F. R.; Jalal, A.; Teixeira Filho, M. C. M. (2021). Corn shoot and grain nutrient uptake affected by silicon application combined with Azospirillum brasilense inoculation and nitrogen rates. Journal of Plant Nutrition, 45(2), 168-184. DOI: https://doi.org/10.1080/01904167.2021.1943436
Galindo, F. S.; Pagliari, P. H.; Buzetti, S.; Rodrigues, W. L.; Fernandes, G. C.; Biagini, A. L. C.; Tavanti, R. F. R.; Teixeira Filho, M. C. M. (2021). Corn shoot and grain nutrient uptake affected by silicon application combined with Azospirillum brasilense inoculation and nitrogen rates. Journal of Plant Nutrition, 45(2), 168-184. DOI: https://doi.org/10.1002/agj2.20802
Soares, M. B.; Tavanti, R. F. R.; Rigotti, A. R.; de Lima, J. P.; da Silva Freddi, O.; Petter, F. A. (2021). Use of cover crops in the southern Amazon region: What is the impact on soil physical quality?. Geoderma, 384, 114796. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114796
Tavanti, T. R., Tavanti, R. F., Galindo, F. S., Simões, I., Dameto, L. S., & Sá, M. E. D. (2019). Yield and quality of soybean seeds inoculated with Bacillus subtilis strains. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 24, 65-71. DOI: https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v24n1p65-71
Gericó, T. G.; Tavanti, R. F. R.; de Lima, J. P.; Ribeiro, R. P.; dos Santos, L. C. C.; da Silva, M. S.; dos Reis, A. R. (2020). Cobalt and molybdenum stimulate compounds of primary metabolism, nitrogen forms, and photosynthetic pigments in peanut plants (Arachis hypogaea L.). Journal of Plant Nutrition, 43(12), 1907-1922. DOI: https://doi.org/10.1080/01904167.2020.1750646
Silva, W. M. D.; Carvalho, M. A. C. D.; Yamashita, O. M.; Tavanti, T. R.; Tavanti, R. F. R. (2019). Bone meal as a source of phosphorus for forage sugarcane. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 49, p. 1-8, 2019. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-40632019v4955629
Santos, A. C. D.; de Carvalho, M. A.; Yamashita, O. M.; Tavanti, T. R.; Tavanti, R. F. (2019). Maize productivity in succession to cover crops, nitrogen fertilization and inoculation with Azospirillum brasilense. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 23, 966-971. DOI: https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v23n12p966-971
REIS, H. P. G.; BARCELOS, J. P. Q.; SILVA, V. M.; SANTOS, E. F.; TAVANTI, R. F. R.; PUTTI, F. F.; YOUNG, S. D.; BROADLEY, M. R.; WHITE, P. J.; REIS, A. R. Agronomic biofortification with selenium impacts storage proteins in grains of upland rice. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, v.12, p.1, 2019. DOI: https://doi.org/10.1002/jsfa.10212
SILVA, P. R. T. ; Montanari, R. ; TROLEIS, M. J. B. ; LIMA, C. G. R. ; SOUZA, P. T. . Interaction of chemical attributes of an Red Oxisol in the brazilian Savannah cultivated with soy under two management systems. RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT, v. 9, p. 124985443, 2020.
Artigos en revistas nacionais
Santiago C, García MI, Báez D, 2021. Eficiencia na utilización do nitróxeno en granxas de vacas de leite dos diferentes sistemas de alimentación en Galicia, Revista de divulgación do agro galego, Agroexprés, 3: 25-27.
Salcedo G, Báez D, García I, Castro J, Santiago C, 2021. Emisións e pegada de carbono nas explocións leiteiras de Galicia, Revista de divulgación do agro galego, Agroexprés, 2: 33-36.
TROLEIS, M. J. B. ; SENA, K. N. ; SOUZA, P. T. ; BARBIERI, R. S. ; YANO, E. H. ; GONZÁLEZ, A. P.Montanari, R. . Sistemas de manejo e qualidade do solo na produção de soja no cerrado de baixa altitude. RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT, v. 9, p. 1-23, 2020.SOUZA, P. T. ; SILVA, T. C. ; TROLEIS, M. J. B. ; SENA, K. N. ; SILVA, A. C. R. ; SANTOS, T. E. B. ; Montanari, R. . Variabilidade espacial da biomassa e atividade microbiana do solo sob sistema de integração lavoura pecuária- floresta. CIÊNCIA FLORESTAL (ONLINE), v. 31, p. 1949-1967, 2021.BARBIERI, R. S. ; TROLEIS, M. J. B. ; SOUZA, P. T. ; RODRIGUES, B. H. V. ; SABBAG, O. J. ; Montanari, R. . Análise técnico-econômica de sistemas de recuperação de pastagens de Urochloa brizantha cv. marandu. RAMA - Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, v. 15, p. e8380, 2022.MARTINS, I. M. S. ; SILVA, T. C. ; TROLEIS, M. J. B. ; SOUZA, P. T. ; SENA, K. N. ; MONTANARI, R . Linear and spatial variability of eucalyptus dendrometric attributes correlated with the properties of a Typic Haplustox soil (Oxisol) in the Brazilian savannah. SEMINA. CIÊNCIAS AGRÁRIAS (ONLINE), v. 43, p. 3, 2022.
Capítulo de Libro
Fonseca, Felícia; Silva, Diego; Hernández, Zulimar; Royer, Ana Caroline; Figueiredo, Tomás de (2021). Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha: efeito do fogo controlado. In Geografia, Riscos e Proteção Civil. Homenagem ao Professor Doutor Luciano Lourenço. Volume 2. Coimbra: RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. p. 115-124. ISBN 978-989-9053-05-2. http://hdl.handle.net/10198/24149
BORGES, W. L. B. ; SOUZA, I. M. D. ; ALVES, M. C. ; SÁ, M. E. de. . Chemical and Physical Characteristics of Soil in Different Sustainable Production Systems. In: Prathamesh Gorawala; Srushti Mandhatri.. (Org.). Agricultural Research Updates. 1ed.New York: Nova Science Publishers, 2017, v. 21, p. 57-118.
BORGES, WANDER LUIS BARBOSA ; Juliano, Pedro Henrique Gatto ; SOUZA, ISABELA MALAQUIAS DALTO DE ; FREITAS, ROGÉRIO SOARES DE ; HIPÓLITO, JORGE LUIZ ; GASPARINO, ADRIANO CUSTÓDIO ; TOKUDA, FLÁVIO SUEO . CALAGEM E GESSAGEM PELA PORCENTAGEM DE CA NA CTC E CTCE, EM SISTEMA AGROPASTORIL. Desenvolvimento Tecnológico em Ciência do Solo. 1ed.: Atena Editora, 2020, v. , p. 37-47.
BORGES, WANDER LUIS BARBOSA ; SOUZA, ISABELA MALAQUIAS DALTO DE ; Juliano, Pedro Henrique Gatto ; Rodrigues, Letícia Nayara Fuzaro ; HIPÓLITO, JORGE LUIZ ; TOKUDA, FLÁVIO SUEO ; GASPARINO, ADRIANO CUSTÓDIO . CAL HIDRATADA AGRÍCOLA EM SISTEMA AGROPASTORIL. Desenvolvimento Tecnológico em Ciência do Solo. 1ed.: Atena Editora, 2020, v. , p. 26-36.
Báez, MD, García I, Botana A, Castro J, Salcedo G, Santiago C, Resch C, Flores G, 2022. La sostenibilidad del vacuno de leche en Galicia y en la cornisa cantábrica, parte II, capítulo 10 en libro Sostenibilidad en la Producción Ganadera, edición: Cajamar Caja Rural, 167-192.
Libro
Royer, Ana Caroline; Figueiredo, Tomás de; Fonseca, Felícia (2021). O fogo e os solos em territórios de montanha do NE de Portugal: livro-guia da visita técnica. Coimbra: RISCOS. ISBN 978-989-9053-10-6. http://hdl.handle.net/10198/24029
Artigos en revistas internacionais
SILVA, E. F. F. E. ; TOMILLO, A. G. ; SOUZA, D. H. S. ; VIDAL-VAZQUEZ, E. ; SIQUEIRA, G. M. ; DANTAS, D. C. ; PAZ-GONZALEZ, A. . Multifractal and joint multifractal analysis of soil micronutrients extracted by two methods along a transect in a coarse textured soil. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, v. 71, p. 1-16, 2020.
Wijesekara H., Colyvas K., Rippon P., Hoang S.A., Bolan N.S., Manna M.C., Thangavel R., Seshadri B., Vithanage M., Awad Y.M., Surapaneni A., Saint C., Tian G., Torri S.l, Ok Y.S., Kirkham, M.B. 2021. Carbon sequestration value of biosolids applied to soil: A global meta-analysis. Journal of Environmental Management284, Article number 112008. doi: 10.1016/j.jenvman.2021.112008
Torri, SI Cabrera M.N., Alberti, C. 2020. Comparative dissipation of anthracene and phenanthrene in a pristine typic Hapludoll soil. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 36 (3), 711-727).doi: 10.20937/RICA.53442.
Torri S.I., Amaturo, I, Sanchez L, Pacheco Rudz, E. Efecto de la incorporación de zeolitas sobre la actividad microbiana y otras propiedades de un suelo enmendado con biosólidos. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, aceptado.
De Nicola, M., Aradas Diaz, M. E., Pascuale, A.,  Farias A., Lázzari,  J.,  Aseguinolaza,  B. (2019). Características del consumo en el modelo de producción-distribución-consumo agroecológico en Rosario / Características do consumo no modelo agroecológico produção-distribuição-consumo em Rosário.  Brazilian Journal of Development, 5, (7): 8401-8597.ISSN: 2525-8761.
De Nicola, M.; Aradas Díaz, M. E.; Lazzari, J.; Aseguinolaza, B.; Pascuale, A.; Farias A., Pepino A. (2020). “Políticas públicas para la producción de alimentos en áreas periurbana. Revista americana de empreendedorismo e inovação / American journal of entrepreneurship and innovation, 2 (1); 439-448. ISSN: 2674-7170.
Sabatté, M.L., Massobrio M.J., Cassani, M. T., Momo F. Macro and mesofauna soil food webs in two temperate grasslands: responses to forestation with Eucalyptus. Heliyon, Volume 7, Issue 1, (2021), e05869, ISSN 2405-8440, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05869.
Cassani, M.T., Sabatté, M.L., González Arzac, A., Massobrio M.J. Mesofauna as an indicator of agroecosystem stability: degree of artificialization effect on land uses in Azul district, Argentina. SN Appl. Sci. 2, 324 (2020). https://doi.org/10.1007/s42452-020-2119-3
Artigos en revistas nacionais
LIRA, R. M. ; SILVA, E. F. F. E. ; SILVA, G. F. ; SOUZA, D. H. S. ; Pedrosa, E. M. R. ; GODIN, L.C. . Content, extraction and export of nutrients in sugarcane under salinity and leaching fraction.. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, v. 23, p. 432-438, 2019.
SILVA, J. S. ; SILVA, E. F. F. E. ; SIQUEIRA, G. M. ; SILVA, G. F. ; SOUZA, D. H. S. . Spatial continuity of elctrical conductivity, soil water content and texture on a cultivated area with cane sugar. Revista Caatinga, v. 31, p. 434-445, 2018.
Cristóbal- Miguez A. Pacheco E., Sarti G.C. 2020.”Influencia de monocultivos forestales y un pastizal nativo sobre propiedades bioquímicas y físicas en la llanura pampeana”. Revista del Museo de La Plata, Vol 5 (2):536-543. Argentina.
Sarti G. C. Miguez Cristóbal J. A. Curá. 2019. Optimización de las condiciones de cultivo para el desarrollo de una biopelícula bacteriana y su aplicación como biofertilizante en Solanum lycopersicum L.var. Río grande.” Revista Protección Vegetal. Vol 34N°. E-ISSN: 2224-4697. Cuba
Sarti G, Effron D. 2019. “Evaluación de parámetros biológicos en un andisol bajo distintas especies forestales de la Patagonia Argentina”. Revista Cubana de Ciencias Forestales ISSN:1996-2452.Vol 14(2), 171-183. Cuba.
Sarti G. 2019.”Metabolitos con actividad antifúngica producidos por el género bacillus”. Revista Terra Mundus de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Argentina. ISSN:24083887.Vol5 N°1.
Pacheco Rudz, E.; Kucher, H.; Torri, S.I.; Bertini, L.M. 2020. Biodisponibilidad de elementos potencialmente tóxicos en suelos del margen del arroyo Morón, prov. de Buenos Aires, Revista del Museo de La Plata, Vol 5 (2): 529-535
Espinosa A. E., Aradas Diaz, M. E. Integrantes: Fernández C., Alvarez J., Enria G. Auxiliares: Fidelef S., Quaglino C., Coradello J., Baraldi M., Tabbuso M., Dulcich B., Cullen C., Brignoli O., Serra F., Demicco O., Chenevier D., Santa Cruz D., Asenjo F., Maderna J., Vignoli A. (2019).Botellas de PET aplastadas verticalmente B-PET-AV destinadas a integrar partes constructivas de viviendas económicas : verificación sobre su contribución a favorecer el bienestar ambiental interior con impacto en la salud de sus habitantes [en línea]. 16 (16), 22-28.. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9828
Capítulo de Libro
Torri, S.I,  Lavado R.S. 2020. Uso de biosólidos como enmienda orgánica. En: Dinámica de elementos traza en suelos enmendados con biosólidos, Uso sustentable de residuos urbanos. Editores: S.I.Torri y F.Fumeiro, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-40409-1, 105 p.
Torri S.I.; Lavado R.S. 2020. Destino de los elementos traza en los agroecosistemas. En: Dinámica de elementos traza en suelos enmendados con biosólidos, Uso sustentable de residuos urbanos. Editores: S.I.Torri y F.Fumeiro, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-40409-1, 105 p.
Torri , S.I.; Lavado R.S. 2020. Distribución de elementos traza en suelos enmendados con biosólidos. En: Dinámica de elementos traza en suelos enmendados con biosólidos, Uso sustentable de residuos urbanos. Editores: S.I.Torri y F.Fumeiro, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-40409-1, 105 p.
Torri S.I.; Lavado R.S. 2020. Fitoestabilización de elementos traza en suelos enmendados con biosólidos. En: Dinámica de elementos traza en suelos enmendados con biosólidos, Uso sustentable de residuos urbanos. Editores: S.I.Torri y F.Fumeiro, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-40409-1, 105 p.
Torri S.I. 2020. Los micronutrientes vegetales. En: Nutrición vegetal con micronutrientes. Dinámica de los micronutrientes en los suelos, fuente de micronutrientes y tecnologías de fertilización. Editor: S.I.Torri, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-42870-7, 217 p.
 Torri, S.I. 2020. Función metabólica de los micronutrientes y requerimiento vegetal. En: Nutrición vegetal con micronutrientes. Dinámica de los micronutrientes en los suelos, fuente de micronutrientes y tecnologías de fertilización. Editor: S.I.Torri, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-42870-7, 217 p
Torri, S.I. 2020. Absorción vegetal de micronutrientes. En: Nutrición vegetal con micronutrientes. Dinámica de los micronutrientes en los suelos, fuente de micronutrientes y tecnologías de fertilización. Editor: S.I.Torri, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-42870-7, 217 p
Torri, S.I. 2020. Factores edáficos que afectan la disponibilidad de micronutrientes. En: Nutrición vegetal con micronutrientes. Dinámica de los micronutrientes en los suelos, fuente de micronutrientes y tecnologías de fertilización. Editor: S.I.Torri, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-42870-7, 217 p.
Torri, S.I. 2020. Características de los micronutrientes. En: Nutrición vegetal con micronutrientes. Dinámica de los micronutrientes en los suelos, fuente de micronutrientes y tecnologías de fertilización. Editor: S.I.Torri, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-42870-7, 217 p.
Torri, S.I. 2020. Metodología de diagnóstico nutricional de micronutrientes. En: Nutrición vegetal con micronutrientes. Dinámica de los micronutrientes en los suelos, fuente de micronutrientes y tecnologías de fertilización. Editor: S.I.Torri, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-42870-7, 217 p
Torri, S.I. 2020. Suelos con deficiencia de micronutrientes. En: Nutrición vegetal con micronutrientes. Dinámica de los micronutrientes en los suelos, fuente de micronutrientes y tecnologías de fertilización. Editor: S.I.Torri, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-42870-7, 217 p.
 Torri, S.I. 2020. Fuentes de micronutrientes y tecnología de fertilización. En: Nutrición vegetal con micronutrientes. Dinámica de los micronutrientes en los suelos, fuente de micronutrientes y tecnologías de fertilización. Editor: S.I.Torri, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-42870-7, 217 p.
Torri, S.I. 2020. Biofortificación. En: Nutrición vegetal con micronutrientes. Dinámica de los micronutrientes en los suelos, fuente de micronutrientes y tecnologías de fertilización. Editor: S.I.Torri, Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-42870-7, 217 p.
De Nicola, M.; Aradas Diaz, M.E.; Pascualle, A.; Questa, M. (2019) “El modelo de producción-distribución-consumo (p-d-c) agroecológico en el territorio”. En: A Face Multidisciplinar das Ciências Agrárias. Ed. Atena. ISBN: 978-85-7247-494-8.DOI: 10.22533/at.ed.948192407
Benedetto, M.V.; Aradas Díaz, M.E; Cardozo, F.V.; Guglielmone, P; Longo, A.D.; Timoni, R.E. (2019). Producción de harina de trigo sin uso de agroquímicos en el Módulo Agroecológico Extensivo de la EEA INTA Oliveros, Santa Fe”. Serie PMP/Para Mejorar la Producción INTA EEA OLIVEROS, 58, 9 pp. Disponible en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta-oliveros.produccion-harina-trigo-sin-uso-agroquimicos.pdf
Aradas Diaz, M. E.; Benedetto, V.; Cardozo, F.; Longo, A.; Timoni; R (2020), ¿Cómo validar la producción agroecológica de alimentos locales?. Oportunidad para los periurbanos del sur dela provincia de Santa Fe. Revista PMP/Para Mejorar la Producción INTA EEA OLIVEROS, 59,10 pp. Disponible en: https://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/handle/20.500.12123/8561.
PÉREZ S.P.; CASSANI M.T.; MASSOBRIO M.J. 2021. Cambios en el promedio anual de la precipitación en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. En: E.E.Spers (ed.), Agrárias: Pesquisa e Inovação nas Ciências que Alimentam o Mundo Vol. V. Editora Artemis. Brasil. 362 pp. ISBN 978-65-87396-34-7. DOI 10.37572/EdArt_290421347
Libro
Torri S.I., Lavado R.S. 2020. Dinámica de elementos traza en suelos enmendados con biosólidos. Uso sustentable de residuos urbanos. Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-40409-1, 105 p
Torri, S.I. 2020. Nutrición vegetal con micronutrientes. Dinámica de los micronutrientes en los suelos, fuente de micronutrientes y tecnologías de fertilización. Editorial Académica Española, ISBN: 978-620-0-42870-7, 217 p.
Aradas Díaz, María ElenaSegovia, Adolfo EduardoEnria, GracielaDachesky, MelinaGiménez, Laura ItatíGonzález, Betiana Lorena (2020). “Integrando saberes del barrio y la universidad”, Buenos Aires Editorial Educa. 90 pp. 978-987-620-411-8. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9458
Notas
Entrevista en programa radial ECOS. FM 95.7 - RadioUniversidad Nacional de Mar del Plata. 27/04/2019. Tema: difusión de resultados de la tesis de Maestría y problemáticas ambientales de la producción intensiva de ganado bovino. En:https://drive.google.com/file/d/1jfeg70DgaKnwHjCXYs_xqIcX2srZZBDY/view
Artigos en revistas internacionais
Troleis, M. J. B., Montanari, R., Sena, K. N., Souza, P. T. de, Barbieri, R. S., Yano, Élcio H., & González, A. P. (2020). Management systems and soil quality in soybean production in the low altitude closure. Research, Society and Development9(8), e571985862. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5862
SORIA, J.E.; ANDREOTTI, M.; ALVES, M.R.; MONTANARI, R.; TROLEIS, M.J.B. Influência do teor de argila nas relações entre atributos químicos de solos no Noroeste do Estado de São Paulo. Cultura Agronômica, v.28, p.1, 2019.
TROLEIS, M.J.B.; MONTANARI, R.; SENA, K.N.; SOUZA, P.T.; BARBIERI, R.S.; HIROYOSHI, E.Y.; GONZÁLEZ, A.P. Sistemas de manejo e qualidade do solo na produção de soja no carrado de baixa altitude. Research, Society and Development, v.9, p.1-23, 2020. 
SILVA, P.R.T.; MONTANARI, R.; ROCHA, C.G.; TROLEIS, M.J.B.; SOUZA, P.T. Interaction of chemical attributes of an Red Oxisol inte brazilian Savannah cultivated with soy under two management systems. Research, Society and Developmente, v.9, p.1-29, 2020.
ANDRADE, M.G.O.; VIANA, R.S.; TRINDADE, W.D.R.; SÁ, M.E.; LIMA, S.F.; TROLEIS, M.J.B. Saccharin sorghum submitted to application of phosphorus and ethephon. Researcch, Society and Development, v.9, p. 1-19, 2020.
Tavanti, R. F., Montanari, R., Panosso, A. R., Freddi, O. D. S., & Paz-González, A. (2020). Pedotransfer function to estimate the soil structural “S” index and spatial variability in an oxisol within a livestock farming system. Engenharia Agrícola40(1), 34-44. DOI: https://doi.org/10.1590/1809-4430-eng.agric.v40n1p34-44/2020 
Tavanti, R. F. R., Montanari, R., Panosso, A. R., La Scala Jr, N., Neto, M. C., da Silva Freddi, O., Paz González, Carvalho, M. A. C., Soares, M. B., Tavanti, T. R., Galindo, F. S. (2020). What is the impact of pasture reform on organic carbon compartments and CO2 emissions in the Brazilian Cerrado?. CATENA194, 104702. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104702
Tavanti, R. F. R., da Silva Freddi, O., Marchioro, V., Tavanti, T. R., Galindo, F. S., Wruck, F. J., Shiratsuchi, L. S., Breda, C. C. (2019). Least limiting water as a soil indicator in an integrated crop-livestock systems of the Cerrado, Brazil. Geoderma regional19, e00232. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2019.e00232
Tavanti, R. F. R., David Queiroz, G., Caroline Da Rocha Silva, A., Moya Peres, W., Pereira Paixão, A., Galindo, F. S., Silva, V. M., Bossolani, J. W., Melero, M. M., Oliveira, G., S., Furlani Júnior, E., Reis, A. R. (2020). Changes in photosynthesis and antioxidant metabolism of cotton (Gossypium hirsutum L.) plants in response to manganese stress. Archives of Agronomy and Soil Science66(6), 743-762. DOI: https://doi.org/10.1080/03650340.2019.1637857
Soares, M. B., Freddi, O. D. S., Matos, E. D. S., Tavanti, R. F., Wruck, F. J., de Lima, J. P., Marchioro, V., Franchini, J. C. (2020). Integrated production systems: An alternative to soil chemical quality restoration in the Cerrado-Amazon ecotone. CATENA185, 104279. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104279
Breda, C. C., Soares, M. B., Tavanti, R. F. R., Viana, D. G., da Silva Freddi, O., Piedade, A. R., Mahl, D., Traballi, R. C., Guerrini, I. A. (2020). Successive sewage sludge fertilization: Recycling for sustainable agriculture. WASTE MANAGEMENT109, 38-50. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.04.045
Silva, V. M., Tavanti, R. F. R., Gratão, P. L., Alcock, T. D., Reis, A. R. (2020). Selenate and selenite affect photosynthetic pigments and ROS scavenging through distinct mechanisms in cowpea (Vigna unguiculata (L.) walp) plants. Ecotoxicology and Environmental Safety201, 110777. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110777
Galindo, F. S., Buzetti, S., Rodrigues, W. L., Boleta, E. H. M., Silva, V. M., Tavanti, R. F. R., ... & Teixeira Filho, M. C. M. (2020). Inoculation of Azospirillum brasilense associated with silicon as a liming source to improve nitrogen fertilization in wheat crops. Scientific reports10. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-63095-4
Tavanti, R. F., Freddi, O. D. S., Tavanti, T. R., Rigotti, A., Magalhães, W. D. A. (2019). Pedofunctions applied to the least limiting water range to estimate soil water content at specific potentials. Engenharia Agrícola39(4), 444-456. DOI: https://doi.org/10.1590/1809-4430-eng.agric.v39n4p444-456/2019 
Gouveia, G. C. C., Galindo, F. S., Lanza, M. G. D. B., da Rocha Silva, A. C., de Brito Mateus, M. P., da Silva, M. S., ... & Dos Reis, A. R. (2020). Selenium toxicity stress-induced phenotypical, biochemical and physiological responses in rice plants: Characterization of symptoms and plant metabolic adjustment. Ecotoxicology and Environmental Safety202, 110916. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110916
de Brito Mateus, M. P., Tavanti, R. F. R., Galindo, F. S., da Rocha Silva, A. C., Gouveia, G. C. C., Aparecido, C. F. F., ... & dos Reis, A. R. (2020). Coffea arabica seedlings genotypes are tolerant to high induced selenium stress: Evidence from physiological plant responses and antioxidative performance. Ecotoxicology and Environmental Safety203, 111016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.111016
SCHNEIDERS, D. ; BERTOL, I. ; SANTOS, M. A. N. ; BAGIO, B. ; MECABO JUNIOR, J. . Impacts of Pig Slurry Applied to Two Different Soils on Nutrient Transport by Runoff. REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO (ONLINE), v. 43, p. 01-16, 2019.
SANTOS, M. A. N. ; BERTOL, I. ; SCHNEIDERS, D. ; MECABO JUNIOR, J. ; BAGIO, B. . Rusle parameters for modeling the loss of a soil subjected to pig slurry application. PESQUISA AGROPECUARIA BRASILEIRA, v. 53, p. 1167-1176, 2018.
WOLSCHICK, N. H. ; BARBOSA, F. T. ; BERTOL, I. ; BAGIO, B. ; SCHNEIDERS, D. . Long-term effect of soil use and management on organic carbon and aggregate stability. REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO, v. 42, p. 01-13, 2018.
Artigos en revistas nacionais
Báez D, García MI, Castro JF, Louro A, Gilsanz C, García V y Santiago C, 2020. Rotaciones de maíz con cultivos de invierno: producciones de los cultivos independientes y efectos en la rotación. Revista técnica de vacuno lechero Vaca Pinta, en prensa.Salcedo G, Báez D, García MI, Castro J, Santiago C, 2019, Emisiones y huella de carbono en las explotaciones lecheras de Galicia. Revista técnica de vacuno lechero Vaca Pinta, 14:150-161.
Barbieri, R. S., Unda, S. A. B., Carrillo, J. E. C., González, A. P., & Montanari, R. (2020). DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ATRIBUTOS DO SOLO NA REGIÃO DE EL ORO, EQUADOR. Colloquium Agrariae. ISSN: 1809-821516(4), 46-60. Recuperado de https://revistas.unoeste.br/index.php/ca/article/view/2973
ANDRADE, ANDREIA PATRICIA ; RAUBER, LUIZ PAULO ; BAGIO, BÁRBARA ; WOLSCHICK, NEURO HILTON ; MAFRA, ÁLVARO LUIZ ; BERTOL, ILDEGARDIS . CHEMICAL AND PHYSICAL FRACTIONATION OF THE ORGANIC MATTER OF A CAMBISOL AFTER 21 YEARS UNDER DIFFERENT PREPARATIONS. REVISTA DE AGRICULTURA (PIRACICABA), v. 95, p. 1-12, 2020.
PADILHA, J. ; BERTOL, I. ; MAGRO, B. A. ; BAGIO, B. ; MARIOTI, J. ; RAMOS, J. C. . WATER EROSION UNDER THREE TILLAGE METHODS IN A CULTIVATION OF Eucalyptus benthamii. Revista Árvore (on-line), v. 41, p. 01-09, 2018.
FONTANIVE, M. ; BERTOL, I. ; WOLSCHICK, N. H. ; BAGIO, B. ; KLOCKNER, S. L. . Erosão hídrica em um Cambissolo Háplico após aplicação de dejeto líquido de suínos. REVISTA DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS, v. 18, p. 240-249, 2019.
Outras publicacións
Sena, K.N. ; MALTONI, K.L. ; TROLEIS, M. J. B. ; FARIA, G.A. . ATRIBUTOS FÍSICOS E SUA RELAÇÃO COM O MANEJO DE RESÍDUOS FLORESTAIS DO EUCALIPTO. In: III Simpósio Brasileiro de SOLOS ARENOSOS, 2019, CAMPO GRANDE, MS. ATRIBUTOS FÍSICOS E SUA RELAÇÃO COM O MANEJO DE RESÍDUOS FLORESTAIS DO EUCALIPTO, 2019.
Artigos en revistas nacionais
Ano acadêmico 2018/2019- Publicação de artigo científico em revista nacional: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e AmbientalArtigo 01.Título: Impact of pig slurry application on soil and water losses: Comparasion with a historical series.Autores: Bandeira, D. H.; Bertol, I.; Vidal-Vázquez, E.; Ramos, J. C.; Bertol, C.Artigo 02.Título: Path coefficient analysis, a different approach to identify quality indicators.Autores: Ramos, J. C.; Bertol, I.; Bandeira, D. H.; Barbosa, F. T.; Zangiski, F.
Outras publicacións
Resumos publicados no VIII Congreso Sobre Uso y Manejo del Suelo 2018Título: Efeito da cobertura e manejo do solo nas perdas de solo e de água em um cambissolo submetido a chuva simuladaAutores: Bandeira, D. H.; Figueiredo, T. A.; Paz-González, A.; Bertol, I.; Barbieri, R. S.Título: Efeito de uma escarificação em semeadura direta na densidade relativa, resistência do solo à penetração e rendimento de culturasAutores: Prazeres, M. S.; Barbosa, F. T.; Bertol, I.; Fehlauer, T. V.; Bandeira, D. H.Título: Path coefficient analysis, a diferent approach to identify soil quality indicatorsAutores: Ramos, J. C.; Bertol, I.; Bandeira, D. H.; Barbosa, F. T.; Zangiski, F.Título: Coeficiente de Escoamento superficial em diferentes tipos de manejo do soloAutores: Werner, R. S.; Bertol, I.; Schick, J.; Bandeira, D. H.Título: Caracterización de la materia orgánica de suelos y sedimentos sometidos a lluvia simulada por FTIRAutores: Sánches-Fresco, L.; Vidal-Vázquez, E.; Lado, M.; Bandeira, D. H.; Paz-González, A.Título: Análise de atributos físicos em função de seu preparo com diferentes trações e implementos agrícolasAutores: Barbieri, R. S.; Figueiredo, T. A.; Fonseca, F.; Rodrigues, J.; Araujo, I. R. C.; Vargas, R. J.; Bandeira, D. H.; Garcia-Tomillo, A.; Montanari, R.Título: Uso da Krigagem na avaliação espacial de atributos físicos do solo com diferentes tipos de preparo inicialAutores: Barbieri, R. S.; Figueiredo, T. A.; Fonseca, F.; Rodrigues, J.; Araujo, I. R. C.; Vargas, R. J.; Bandeira, D. H.; Garcia-Tomillo, A.; Montanari, R.Título: Infiltração de água em plantio direto com e sem dejeto de suínos determinado pelo infiltrômetro de CornellAutores: Ramos, J. C.; Spagnollo, E.; Badissera, I, T.; Wildner L. P.; Bandeira, D. H.Título: Erosão hídrica com aplicação de dejeto líquido suíno comparada a uma série histórica sem dejetoAutores: Bandeira, D. H.; Bertol, I.; Ramos, J. C.; Bertol, C.
Artigos en revistas internacionais
Indicadores de sostenibilidad para la producción de cacao Nacional y CCN51 en la provinica El Oro-Ecuador.Salomon Barrezueta Unda, Antonio Paz Gonzalez 2017. 13(14) 16-26. Educatecnociencia 
Barrezueta-Unda, Salomón y Paz-Gonzalez, Antonio. Caracterizacion de la sostenibilidad  en funcion de aspectos socioeconomicos del sistema agrario cacao en la provincia El Oro. Revista Cientifica Agroecosistemas  5(1) 6-16. 2017
 Barrezueta-Unda, Salomon; Prado-Carpio, Evelingh y Jimbo-Sarmiento, Rodrigo. Características Del Comercio De Cacao A Nivel Intermediario En La Provincia De El Oro-Ecuador. European Scientific Journal June 2017 edition Vol.13
Ano acadêmico 2016/2017- Submissão de artigo científico em revista internacional:Título: Multifractal and joint multifractal analysis of water and soil losses from erosion plots: a case study under subtropical conditions in Santa Catarina highlands, BrazilRevista (listada na Web of Science): Geoderma - The Global Journal of Soil Science.Publicado em: Volume 287, 1 de fevereiro de 2017, páginas 116-125.
Artigos en revistas nacionais
Barrezueta-Unda, Salomon; Paz Gonzalez, Antonio; Chabla-Carillo, Julio.Determinación de indicadores para calidad de suelos cultivados con cacao en provincia El Oro-Ecuador. Revista Cumbras 3(1) 2017: pp. 17 -24.
Artigos en revistas internacionais
Barrezueta-Unda, Salomon; Paz Gonzalez, Antonio; Chabla-Carrillo, Julio (2016) Revisión de criterios para medir la sostenibilidad agraria: adaptación  de marcos de trabajo  y propuesta de indicadores. Universidad y Sociedad (en presa) Aceptada para su publicación 
Barrezueta-Unda, Salomon; Paz Gonzalez, Antonio (2016) Medición de la sostenibilidad agraria: Revisión y Caracterización de 3 marcos de trabajo. EDESIA (en revision) esperando asignación de pares 
J.M.Mirás-Ávalos, E. Trigo-Córdoba, R. da Silva-Dias, I. Varela-Vila, A. García-Tomillo.(2016). Multifractal behaviour of the soil water content of a vineyard in NW Spain during two growing seasons. Nonlinear Processes in Geophysics. Agosto 2016.
Libro
Introduccion a la sostenibilidad: con enfoque de sistemas e indicadoresISBN 978-9942-24-077-4 Primera edicion, 2015Editorial UTMACH, Machala-Ecuador77pp
Artigos en revistas internacionais
Villaseñor D., Chabla J. y Luna E. (2015). Caracterización física y clasificación taxonómica de algunos suelos dedicados a la actividad agrícola de la provincia de El Oro. CUMBRES, Revista Científica.  1(2): 28-34

Oferta de prazas

curso 2021/2022
Oferta xeral 8