Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable

2024/2025

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Giráldez García, Manuel Avelino
Coordinador
Iglesias Soler, Eliseo
Secretario
Sánchez Molina, José Andrés
Vogal PDI
González Valeiro, Miguel Ángel
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 22
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 13
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 43
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 76,92
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 37,21
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 30,23
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 30,23
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 39,53
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 6,98
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.648
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 21,62
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 44
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 13
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 41
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 30,77
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 34,15
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 31,71
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 31,71
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 36,59
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 2,44
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 16,67
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 4
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 75
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 25
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 3
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.470
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 1.465
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 25
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 25
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 75
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 50
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 21,88
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 30
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 12
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 39
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 75
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 30,77
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 46,15
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 7,69
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 46,15
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 5,13
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 12,5
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 33,33
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 2
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.492
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 1.785
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 66,67
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 33,33
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 33,33
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 23,33

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Vila-Barrios L, Carballeira E, Varela-Sanz A, Iglesias-Soler E, Dopico-Calvo X. The Impact of Regular Physical Exercise on Psychopathology, Cognition, and Quality of Life in Patients Diagnosed with Schizophrenia: A Scoping Review. Behavioral Sciences. 2023; 13(12):959. https://doi.org/10.3390/bs13120959
López-López, C. y López-Villar, C (aceptado). Las representaciones de género en los anuncios fitness de la comunidad #Yoentrenoencasa. VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review Revista Internacional de Cultura Visual.
Capítulo de Libro
Castro-García, M., López-López, C y López-Villar, Cristina (2023). Cuerpo(s) y deporte. En Ed. David Moscoso y Raúl Sánchez, Sociología del Deporte. Dykinson.
Artigos en revistas internacionais
Fraga-Germade E, Carballeira E, Iglesias-Soler E. Effect of resistance training programs with equated power on older adults´ functionality and strength: A randomized controlled trial. J Strength Cond Res. 2023.
Frequency of Physical Activity in Primary Education. Influence of the family and type of activity; https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/84068/_ESHPA-7-2-006-Galeano-2023-Familia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Artigos en revistas nacionais
Castro-García, M., & López-Villar, C. (2022). Efecto de la intervención “Deportigualízate” en las actitudes hacia la igualdad de profesionales de la educación física en formación. Cultura, Ciencia y Deporte, 17(54), 97-116. https:/ /doi.org/10.12800/ccd.v17i54.1944 
Artigos en revistas internacionais
Rial-Vázquez, J, Rua-Alonso, M, Fariñas, J, Aracama, A, Tufano, JJ, Iglesias-Soler, E (2021) Heart rate responses and cardiovascular adaptations to resistance training programs differing in ser configuration Res Quar Exer Sport 10.1080/02701367.2021 2008203
Nieto-Guisado A., Solana-Tramunt M., Marco-Ahulló A., Sevilla-Sánchez M., Cabrejas C., Campos-Rius J., Morales J., The Mediating Role of Vision in the Relationship between Proprioception and Postural Control in Older Adults, as Compared to Teenagers and Younger and Middle-Aged Adults, Healthcare. 10 (2022) 103. https://doi.org/10.3390/healthcare10010103.J 
M. Bibiloni, L. Gallardo-alfaro, F.G. Santiago, J. Wärnberg, M. Os, M. Gonz, S. Aznar, E. Mar, M. Gonz, L. Serra-majem, M. Segu, C. Lassale, C. Homs, J. Carlos, I. Labayen, A.G. Zapico, F. Jim, P.E. Alcaraz, M. Sevilla-Sanchez, E. Herrera-ramos, S. Pulgar, C. Sistac, H. Schröder, C. Bouzas, J.A. Tur, Combined Body Mass Index and Waist-to-Height Ratio and Its Association with Lifestyle and Health Factors among Spanish Children : The PASOS Study, Nutrients. (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.3390/nu14020234.
Jessica Rial-Vázquez, María Rúa Alonso, Juan Fariñas, Asier Aracama, James Tufano & Eliseo Iglesias-Soler (2022) Heart Rate Responses and Cardiovascular Adaptations to Resistance Training Programs Differing in Set Configuration: A Randomized Controlled Trial, Research Quarterly for Exercise and Sport
Artigos en revistas nacionais
Portorreal, S., Blanco, J., & Baptiste, G. (2022). Estrategias reflexivas para la enseñanza de la asignatura artes marciales. Revie, Revista de Investigación y Evaluación Educativa9(1), 38–53. https://doi.org/https://doi.org/10.47554/revie.vol9.num1.2022.pp79-93
Libro
Libro de Actas I Congreso Internacional de Estudios de Danza y Sociedad 2021.GEDAS Grupo de investigación de estudios de danza y sociedad.Editoras: Maria Dolores Molina García; Ana Abad Carlés; Noelia Sidrach de Cardona; Beatriz Garrido López; Catalina Castro Colomer.Universidad Católica San Antonio, 2022
Outras publicacións
Participación na creación da acta oficial da I Xornada Internacional “Sexismo no contexto físico-deportivo e experiencias para o cambio”, que tivo lugar, en formato en liña, os días 8 e 9 de outubro de 2021, organizada pola Universidade da Coruña e coa subvención do Instituto das Mulleres. https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/29845
Artigos en revistas internacionais
Martins, J., Marques, A., Peralta, M., Henriques-Neto, D, Onofre, M., González Valeiro, M., (2020). A Comparative Study of Participation in Physical Education Classes among 170,347 Adolescents from 54 Low-, Middle-, and High-Income Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 5579; doi:10.3390/ijerph17155579
Martins, J., Onofre, M., Mota, J. Murphy, C. Repond, R., Vost, H. Cremosini, B.,  Svrdlim, A. Markovic, M., Dudley, D. International approaches to the definition, philosophical tenets and core elements of physical literacy: A scoping review. Prospects. DOI: https://doi.org/10.1007/s11125-020-09466-1
Martins, J., Marques, A., Teixeira, P., Mota, J., Lopes, C., Nicola, P. (2020). Socio-demographic factors associated with physical activity and sitting time patterns in adults: an analysis based on the Portuguese Food, Nutrition and Physical Activity Survey. European Journal of Sports Science. DOI: 10.1080/17461391.2020.1736643
Martins, J., Rodrigues, A., Marques, A., Cale, L., Carreiro da Costa, F. (2020). Adolescents’ experiences and perspectives on physical activity and friend influences over time. Research Quarterly for Exercise and Sport. DOI: 10.1080/02701367.2020.1739607
Perić, A., Rodrigues, A., Pankowska-Jurczyk, K., Batutis, O., Costa, J., Onofre, M., Martins, J. Middle school students’ views about physical Education: A comparative study between four European countries. Retos39, 296-402.
O’Brien, W. Adamakis, M., O’ Brien, N. Onofre, Martins, J. Dania, A. Makopoulou, K., Herold, F. Ng, K. & Costa, J. (2020): Implications for European Physical Education Teacher Education during the COVID-19 pandemic: a cross-institutional SWOT analysis, European Journal of Teacher Education, DOI: 10.1080/02619768.2020.1823963
Rial-Vázquez, J., Mayo, X., Tufano, J. J., Fariñas, J., Rúa-Alonso, M., & Iglesias-Soler, E. (2020). Cluster vs. traditional training programmes: changes in the force–velocity relationship. Sports Biomechanics, 1-19.
Iglesias-Soler E, Rúa-Alonso M, Rial-Vázquez J, Lete-Lasa JR, Clavel I, Giráldez-García MA, Rico-Díaz J, Corral MR-D, Carballeira-Fernández E and Dopico-Calvo X (2021) Percentiles and Principal Component Analysis of Physical Fitness From a Big Sample of Children and Adolescents Aged 6-18 Years: The DAFIS Project. Front. Psychol. 12:627834. doi: 10.3389/fpsyg.2021.627834
Iglesias-Soler, E., Rial-Vázquez, J., Boullosa, D., Mayo, X., Fariñas, J., Rúa-Alonso, M., & Santos, L. (2020). Load-velocity Profiles Change after Training Programs with Different Set Configurations. International Journal of Sports Medicine
Sevilla-Sanchez M, Hortobágyi T, Fogelson N, Iglesias-Soler E, Carballeira E, Fernandez-del-Olmo M. Small Enhancement of Bimanual Typing Performance after 20 Sessions of tDCS in Healthy Young Adults. Neuroscience 2021; 466:26–35. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2021.05.001.
Gómez SF, Homs C, Wärnberg J, Medrano M, Gonzalez-Gross M, Gusi N, et al. Study protocol of a population-based cohort investigating Physical Activity, Sedentarism, lifestyles and Obesity in Spanish youth: The PASOS study. BMJ Open 2020; 10:1–6. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-036210.
Wärnberg J, Pérez-Farinós N, Benavente-Marín JC, Gómez SF, Labayen I, G. Zapico A, et al. Screen Time and Parents’ Education Level Are Associated with Poor Adherence to the Mediterranean Diet in Spanish Children and Adolescents: The PASOS Study. J Clin Med 2021;10:795. https://doi.org/10.3390/jcm10040795.
Fernández-del-Olmo M, Sevilla-Sanchez M, Sanchez GM, Kidgell D, Milot MH, Selles RW, et al. Neuromodulation by non-invasive brain stimulation (NIBS): a step back to move forward. Brazilian J Mot Behav 2021;15:61–4. https://doi.org/10.20338/bjmb.v15i2.213.
Luque-Casado A, Novo-Ponte S, Sanchez-Molina JA, Sevilla-Sanchez M, Santos-Garcia D, Fernandez-del-Olmo M. Test-Retest Reliability of the Timed Up and Go Test in Subjects with Parkinson’s Disease: Implications for Longitudinal Assessments. J Parkinsons Dis 2021:1–9. https://doi.org/10.3233/jpd-212687.
Schröder H, Subirana I, Wärnberg J, Medrano M, González-Gross M, Gusi N, et al. Validity, reliability, and calibration of the physical activity unit 7 item screener (PAU-7S) at population scale. Int J Behav Nutr Phys Act 2021;18:1–13. https://doi.org/10.1186/s12966-021-01169-w.
Artigos en revistas nacionais
Iván, I. (2020, 28 de diciembre). Fútbol femenino: 3 variables que definen el éxito. Mundo Entrenamiento. https://mundoentrenamiento.com/futbol-femenino-variables-para-el-exito/
Iván-Baragaño, I. (2021, 7 de marzo). Big Data en el fútbol de 2021 ¿Información o sesgo?. https://mundoentrenamiento.com/big-data-en-el-futbol/amp/
Capítulo de Libro
Castro-García, M., & López-Villar, C. (2021). Educando en igualdad a través del deporte: experiencias en educación infantil. In I. Aznar Díaz, J. A. López Núñez, M. P. Cáceres Reche, C. De Barros Camargo, & F. J. Hinoko Lucena (Eds.), Desempeño docente y formación en competencia digital en la era SARS COV2 (pp. 1102–1114). Dykinson.
Outras publicacións
Iván-Baragaño, I., y Ardá, T. (2020, febrero 15). El fútbol de As nosas. La Voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2020/02/14/futbol-as-nosas/00031581704476803726331.htm
Ardá, T. y Iván-Baragaño, I. (2020, marzo 1). Adaptarse al contexto, la clave del partido. La Voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2020/02/29/adaptarse-contexto-clave-partido/00031583001914804357228.htm
Ardá, T. y Iván-Baragaño, I. (2020, junio 14). El fútbol sin aficionados y la facilitación social. La Voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/torremarathon/2020/06/13/futbol-aficionados-facilitacion-social/00031592066570597913901.htm
Revisión Revista Brasileira de Cineantropometría e Desempenho Humano.
Revisión Revista Apunts
Artigos en revistas internacionais
Eliseo Iglesias-Soler, Xian Mayo, Jessica Rial-Vázquez, Antonio Morín- Jiménez, Asier Aracama, Jose María Guerrero-Moreno & Slobodan Jaric (2019): Reliability of force-velocity parameters obtained from linear and curvilinear regressions for the bench press and squat exercises, Journal of Sports Science
Rial-Vázquez, J; Mayo, X; Tufano, J; Fariñas, J; Rúa-Alonso, M; Iglesias-Soler, E. (2020) Cluster vs. Traditional training programmes: changes in the force-velocity relationship. Sports Biomechanics.1-19
Rúa-Alonso, M., Mayo, X., Mota, J., Kingsley, J. D., & Iglesias-Soler, E. (2020). A short set configuration attenuates the cardiac parasympathetic withdrawal after a whole-body resistance training session. European journal of applied physiology. https://doi.org/10.1007/s00421-020-04424-3
Garcés Quilambaqui, R. G., Montero Ordoñez, L. F., & Suárez Garcés, W. R. (2019). El blog académico: herramienta didáctica en la formación integral de los estudiantes de Cultura Física. Lecturas: Educación Física Y Deportes24(253), 66-80. Recuperado a partir de https://www.efdeportes.com/efdeportes/index.php/EFDeportes/article/view/133
Garcés Quilambaqui, R. G., Montero Ordoñez, L. F., & Suárez Garcés, W. R. (2019). El blog académico: herramienta didáctica en la formación integral de los estudiantes de Cultura Física. Lecturas: Educación Física Y Deportes24(253), 66-80. Recuperado a partir de https://www.efdeportes.com/efdeportes/index.php/EFDeportes/article/view/133
Artigos en revistas nacionais
Castro-García, M., & López-Villar, C. (2020). Coeducando desde el deporte. Tándem: Didáctica de La Educación Física, (67), 63–68. 
Capítulo de Libro
Garces, R., & Zambrano, L. (2020). Sistematización de la Unidad Didáctica de Cultura Física: Actividades Deportivas en el Ámbito Universitario. En D. d. Machala, Sistematización de experiencias educativas innovadoras (págs. 75-92). Machala: UTMACH.
Outras publicacións
Colaboradora, dentro del comité científico, en la revista "Utopías" del Grado en Danza de la Universidad Católica de Murcia.
Recensións
Castro-García, M. (2020). V Congreso Internacional de Jóvenes Investigadorxs con Perspectiva de Género. Comunicación y Género3(2), 207–208. https://doi.org/10.5209/cgen.70377
Artigos en revistas internacionais
Iglesias-Soler, E. Mayo, X. Rial-Vázquez, J. Morín-Jiménez, A. Aracama, A. Guerrero-Moreno, JM. Jaric, S. (2019) Relibility of force-velocity parameters obtained from linear and curvilinear regression for the bench press and squat exercises. Journal of Sport Science. 1-8
Fariñas, J. Mayo, X. Giráldez-García, MA. Carballeria, E. Fernández-del-Olmo, M. Rial-Vázquez, J. Kingsley, D. Iglesias-Soler, E. (2019) Set configuration in strength training programs modulates the cross education phenomenon.Journal of Strength and conditioning research. 00(00)/1-7
Alix-Fages, C., Romero-Arenas, S., Castro-Alonso, M., Colomer-Poveda, D., Río-Rodriguez, D., Jerez-Martínez, A., … Márquez, G. (2019). Short-Term Effects of Anodal Transcranial Direct Current Stimulation on Endurance and Maximal Force Production. A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of clinical medicine8(4), 536. doi:10.3390/jcm8040536
Fariñas, J. Mayo, X. Giráldez-García, MA. Carballeria, E. Fernández-del-Olmo, M. Rial-Vázquez, J. Kingsley, D. Iglesias-Soler, E. (2019) Set configuration in strength training programs modulates the cross education phenomenon.Journal of Strength and conditioning research. 00(00)/1-7
1. Mayo X, Iglesias-Soler E, Fariñas-Rodríguez J, Fernández-Del-Olmo M, Kingsley JD. Exercise type affects cardiac vagal autonomic recovery after a resistance training session. J Strength Cond Res. 2016;30(9):2565–73. 
Iglesias-Soler E, Mayo X, Dopico X, Fernández-Del-Olmo M, Carballeira E, Fariñas J, et al. Effects of bilateral and non-dominant practices on the lateral preference in judo matches. J Sports Sci [Internet]. 2018;36(1):111–5. Available from: http://dx.doi.org/10.1080/02640414.2017.1283431
Iglesias-Soler E, Mayo X, Río-Rodríguez D, Carballeira E, Fariñas J, Fernández-del-Olmo M. Inter-Repetition Rest Training and Traditional Set Configuration Produce Similar Strength Gains Without Cortical Adaptations. J Sports Sci. 2015;0414(December). 
Iglesias-soler E, Fariñas J, Mayo X, Santos L, Jaric S. Comparison of different regression models to fit the force – velocity relationship of a knee extension exercise. Sport Biomech [Internet]. 2018;3141:1–16. Available from: http://doi.org/10.1080/14763141.2018.1442873
Eliseo Iglesias-Soler; Miguel Fernández-del-Olmo;Xián Mayo; Juan Fariñas; Dan Río-Rodríguez; Eduardo Carballeira; Elvis A. Carnero; Robert A Standley; Manuel A. Giráldez-García; Xurxo Dopico-Calvo; and Jose Luis Tuimil. Changes in the Force-Velocity Mechanical Profile After Short Resistance Training Programmes Differing in Set Configurations. Journal of Applied Biomechanics. November 3, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1123/jab.2016-0181
Artigos en revistas nacionais
Claves de una vida activa. Juan Fariñas. Mundo entrenamiento revista electrónica ISSN 2444-2895https://mundoentrenamiento.com/claves-de-una-vida-activa/
Cómo tratar la obesiadad. Juan Fariñas.  Mundo entrenamiento revista electrónica ISSN 2444-2895https://mundoentrenamiento.com/como-tratar-la-obesidad/
obesidad y actividad física. Juan Fariñas.  Mundo entrenamiento revista electrónica ISSN 2444-2895https://mundoentrenamiento.com/obesidad-y-actividad-fisica/
Esguince de tobillo: tratamiento y recuperación. Juan Fariñas. Mundo entrenamiento revista electrónica ISSN 2444-2895https://mundoentrenamiento.com/el-esguince-de-tobillo/
Claves de la hipertrofia muscular. Juan Fariña. Mundo Entrenamiento revista electrónica.ISSN 2444-2895https://mundoentrenamiento.com/claves-de-la-hipertrofia-muscular/
Capítulo de Libro
Sanfiz-Arias, H. (2019). Optimización del proceso desde la auto-observación y compromiso del jugador. Propuesta de mixed methods en fútbol. Ruiz-Montero, P. & Baena-Extremera, A. (Ed), Metodologías activas en ciencias del deporte Vol. II, 35. Sevilla: Wanceulen.
Artigos en revistas internacionais
Villaverde, E.J., Romero, O., Toja, B., González, M.A., & Fernándz-Villarino, M.A. (2018). Concepciones del alumnado en formación inicial, del profesorado en ejercicio y de los formadores de formadores sobre lo que significa ser un buen profesor de Educación Física. Egitania Sciencia, Edição Especial SIEFLAS, 57-68.
Iglesias-Soler, E; Mayo, X; Rial-Vázquez, J; Haff, G. (2018) Inter-individual variability in the load-velocity relationship is detected by multi-level mixed regression models. Sports Biomechanics. 
Artigos en revistas internacionais
Cantero. P.,Mayor, A., Fernández. M.A.,Toja. B. y González. M. (2017) Fomento de estilos de vida activos en la escuela: práctica de actividad física, edad y género. Revista Gymnasium. ISN1645-3298 Revista Gymnasium. ISSN 1645 – 3298
Villaverde, E.J., González, M.A., & Toja, M.B. (2017). El buen profesor de Educación Física desde la concepción del alumnado universitario en Galicia. Sportis. Scientific Technical Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity, 3(2), 286-302. doi:http://dx.doi.org/10.17979/sportis.2017.3.2.1909
Artigos en revistas internacionais
Mayor, A., Cantero. P.., Fernández. M.A.,Toja. B. y González. M. (2016) Condiciones que debe cumplir una escuela para convertirse en promotora de estilos de vida activos para los alumnos. Revista Gymnasium. ISN1645-3298

Oferta de prazas

curso 2023/2024
Oferta xeral 15