Programa Oficial de Doutoramento en Saúde e Motricidade Humana

2024/2025

Acceso

Poderá acceder aos estudos de doutoramento da UDC o alumnado que cumpra algún dos requisitos recollidos no artigo 15 (Acceso) do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC.

Admisión

Os estudantes que cumpren algún dos requisitos de acceso aos estudos de doutoramente poderán ser admitidos a un programa de doutoramento conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do programa. A UDC incluirá os procedementose requisitos de admisión no plan de estudos.

A Admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o programa de doutoramento.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admision.

12 prazas ofertadas no curso 2024/2025

Perfil de admisión recomendado

Serán titulacións preferentes: Grao en Medicina, Grao en Bioloxía, Grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Grao en Fisioterapia, Grao en Enfermaría, Grao en Podoloxía, Grao en Terapia Ocupacional. Consideraranse tamén os estudos de licenciatura de plans de estudos extinguidos ou en proceso de extinción.

A Comisión Académica do Programa de Doutoramento establece condicións específicas para a admisión descritas no apartado de requisitos de admisión específicos da CAPD.

Procedemento xeral de solicitude de admisión

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase a través da secretaría virtual, achegando a documentación acreditativa de reunir os requisitos de acceso. A solicitude de admisión e matrícula para o alumnado externo da UDC debe facerse aquí.

Se desexas obter máis información podes consultar o Procedemento xeral de solicitude de admisión.

Procedemento de solicitude de admisión do alumnado cun título estranxeiro non homologado

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Procedemento xeral por parte da CAPD

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Requisitos de admisión específicos da CAPD

A Comisión Académica do Programa de Doutoramento establece dous requisitos específicos para considerar a solicitude de admisión:

 • 1º: Dado que non se establecen complementos de formación específicos para o acceso a este Programa de Doutoramento, cada curso académico a CAPD valorará e baremará as solicitudes presentadas que se ordenaran de maior a menor puntuación. Este requisito é de obrigado cumprimento.
 • Baremo
 • 2º: As solicitudes de admisión deberán ir acompañadas dun Compromiso de Dirección con anteproxecto de tese doutoral convintemente cumprimentado e asinado por polo menos un membro do profesorado do programa. Este requisito dará prioridade á o alumnado que o presente.
 • Anteproxecto

  Ambos os documentos deberán de enviarse por correo electrónico ao coordinador do programa no momento de presentar a solicitude.

  A solicitude de admisión realizarase a través da Secretaría Virtual do estudante e a documentación xustificativa entregarase, xunto á solicitude asinada, no Centro Universitario de Oza (Facultade de Ciencias da Saúde)

  Prazos

  A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase de acordo cos prazos aprobados polo Consello de Goberno da UDC.

  Matrícula

  Consulta a información dispoñible para facer a matrícula nun estudo de doutorado da udc. 

  Axudas predoutorais

  Consulta as axudas predoutorais na UDC.