Programa Oficial de Doutoramento en Dereito Administrativo Iberoamericano

2024/2025

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Rodríguez Arana Muñoz, Jaime Francisco
Coordinador
Dios Vieitez, María Victoria
Secretaria
Fernández Carballal, María Almudena
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 22
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 13
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 57
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 100
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 63,16
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 35,09
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 22,81
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 42,11
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 5,26
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 0
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 37,5
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 33,33
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.821
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 2.354
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 33,33
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 33,33
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 21,05
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 32
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 16
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 64
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 93,75
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 56,25
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 32,81
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 25
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 42,19
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 1,56
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 0
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 16,67
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 4
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 25
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 75
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 4
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.033
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 2.011
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 26,92
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 21
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 12
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 62
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 83,33
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 50
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 37,1
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 62,9
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 4,84
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 50
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 25
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 6
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 33,33
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 6
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.378
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 1.965
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 66,67
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 33,33
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 33,33
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 16,95

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
MULITERNO, T.; TAHIM, J. M. O MEU, O TEU OU O NOSSO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO? UMA ABORDAGEM JURÍDICO-SOCIOLÓGICA. Ponto de Vista Jurídico, Caçador (SC), Brasil, v. 9, n. 1, p. 142–161, 2020. DOI: 10.33362/juridico.v9i1.2200. Disponível em: https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/juridico/article/view/2200. 
TAHIM, Jéssica Mello. "Os direitos humanos no quadro da desertificação. In: Jus Scriptum's International Journal of Law (2023) a. 18, vol. 8, n. 1-2. Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Disponivel: . Publicación de unos de mis relatorios del Master.
El acceso al servicio de internet como herramienta para el desarrollo inclusivo y sostenible” en Desarrollo Global y Sostenibilidad en la Pospandemia: Derecho, Economía y Tecnología / Pascual Albanese… [et. al.]; 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Rap, 2022. ISBN 978-987-694-033-7.
Capítulo de Libro
MELLO TAHIM, Jéssica. “O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS COMO CONTRIBUIÇÃO PARA O MERCADO DE CERTIFICADOS DE RECICLAGEM”. In: AYMERICH CANO, Carlos; GESTA LEAL, Rogério Silveira; e SOUZA SILVEIRA, Alessandra Aparecida (Coord.). VIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL HISPÂNICO-LUSO-BRASILEIRO SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS. Universidade da Corunha: A Coruña, 2023. DOI: https://doi.org/10.17979/spudc.000023. pp. 417-429
Artigos en revistas internacionais
Vivas Roso, Jessica (2022). Prohibición de regresividad de los derechos sociales y derecho a la salud en Venezuela. Revista Eurolatinoamericana De Derecho Administrativo9(1), 43–60. https://doi.org/10.14409/redoeda.v9i1.11492
Costa Cevallos, M. (2022). Antinomias del Proceso Contencioso Administrativo Ecuatoriano. Breve comparación con el sistema Español y Colombiano. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña26, 17-38. https://doi.org/10.17979/afdudc.2022.26.0.9178
Encarnación Ordoñez, S., & Costa Cevallos, M. (2022). Adaptación de políticas públicas para mitigar los efectos del cambio climático en Ecuador: identificación de rupturas y escenarios críticos. Revista Eurolatinoamericana De Derecho Administrativo9(1), 75–98. https://doi.org/10.14409/redoeda.v9i1.11502
Costa Cevallos, M. , Aguirre, G.B. y Maldonado Ordóñez, J. 2021. Indicios sobre el estado situacional de la descentralización en Ecuador . Revista Derecho del Estado. 51 (dic. 2021), 167–195. DOI:https://doi.org/10.18601/01229893.n51.06.
Artigos en revistas nacionais
Correa Zuñiga, César. De la Ley de Promoción Agraria a la Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el sector agrario y riego. Una aproximación desde el Derecho Administrativo. En la Revista de Derecho Administrativo Nº 19. 2021
Pensado Sande, J. (2022). Análisis de la regulación de la calidad alimentaria diferenciada en el Anteproyecto de Ley de la calidad alimentaria de Galicia. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña26, 185-205.
Capítulo de Libro
La evolución de la legislación sobre el desperdicio de alimentos en Francia, Asesoría Técnica Parlamentaria, junio 2020.
TAHIM, Jéssica Mello. "Os mecanismos de comando e controle da política de pescas comum europeia". No E-book: SILVEIRA, Alessandra; CANO, Carlos ignacio Aymerich; LEAL, Rogério Gesta (Coord.). "VII Seminário Internacional Hispano-Luso-Brasileiro sobre Direitos Fundamentais e Políticas Públicas". ISBN: 978-989-53342-9-2 | DOI: 10.21814/1822/80930. Braga, novembro de 2022.
Jessica Vivas Roso. “Prohibición de regresividad de los derechos sociales y derecho a la salud en Venezuela”, en Luis Gerardo Rodríguez Lozano, La contextualidad diversa sobre el acercamiento del derecho a la salud, Ciudad de México, Tirant Humanidades, 2023, pp. 243-268.
El Bien Común como Infraestructura Social” publicado en la obra colectiva “El Derecho Administrativo de las infraestructuras” en coautoría con el Dr. Rodolfo C. Barra, Editorial: Tirant lo Blanch Colección: Derecho Administrativo, 1ª Edición, Coordinadores: Jaime Rodríguez Arana Muñoz- Luis José Béjar Rivera- María del Carmen Rodríguez Martín Retortillo -Carlos Alberto Villanueva Martínez -Carlos Delpiazzo Rodríguez -Sergio Martín Esquivel- Carlos Matute González- Gerardo Centeno Canto. Isbn Papel: 9788411307819, Isbn Ebook: 9788411307819 – pg. 395,  Fecha 22/09/2022.
Medina Reyes, Roberto. "El constitucionalismo democrático en la evolución histórica del pueblo dominicano", en Eduardo Jorge Prats (director), Las bases históricas y constitucionales del derecho público. Liber Amicorum a Wenceslao Vega (Santo Domingo, Librería Jurídica Internacional, 2023). 
Libro
Alenza García, J. F. El sistema de la gestión de residuos sólidos urbanps en el derecho español, MAP, 1997, Madrid.Fortes Martín, A. La gestión contractual del servicio de recogida de residuos domésticos, IUSTEL, 2018, Madrid.Jiménez Herrrero, L. M. y Pérez LagÜela, E. Economía circular -espiral. Transición hacia un metabolismo económico cerrado, Ecobook, 2018, Madrid
Belda Hériz, I., Economía circular: un nuevo modelo de producción y consumo sostenible, Tébar Flores, 2018, Madrid.Meseguer Sánchez, J. V., Economía circular : Fundamentos y aplicaciones, Aranzadi, 2021, Madrid.
Director de la Obra Colectiva (Libro digital) “Desarrollo Global y Sostenibilidad en la Pospandemia. Derecho, Economía y Tecnología.” Ediciones RAP, 2022, ISBN 978-987-694-033-7.
Codirector del libro “Contratación Pública Digital. ¿Cómo implementar tecnología en la gestión de las compras públicas? Experiencias en Argentina y en el extranjero.” IJ Editores, Ciudad de Buenos Aires, 2022, ISBN 978-987-8957-34-0.
Outras publicacións
Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular , BOE número 85 de 09/04/2022. Entrada en vigor 10/04/2022
Informe anual de Naciones Unidas del 2022, UNEP. (en lectura). https://www.unep.org/es/resources/informe-anual-2022
LEY 20920 QUE ESTABLECE MARCO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS, LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR Y FOMENTO AL RECICLAJE DEL 17-05-2016 DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE
Artigos en revistas internacionais
Gonzales Reyes De Bergfeldt, M. I. (2020). Medidas restrictivas del ejercicio de derechos preexistentes de aprovechamiento de recursos naturales en áreas naturales protegidas: ¿expropiación regulatoria o carga legítima?. Revista De Derecho Administrativo, (19), 411-434. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/24315
“El precedente administrativo en Uruguay”en Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura - RDAI, São Paulo: Thomson Reuters - Livraria RT, v. 4, n. 12, Brasil, noviembre, ps. 279–304.https://www.academia.edu/44563014/Revista_de_Direito_Administrativo_e_Infraestrutura_vol_12_Abr_Jun_2020
“Régimen de solución de controversias (Arbitraje) en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)”en la Revista de Contrataciones Públicas No. 3, Lejister.com, Argentina, junio 2020.
Publicación del artigo "PLÁSTICOS: O CAMINHO PARA UMA ECONOMIA MAIS CIRCULAR" en la Revista eletrônica Ponto de Vista Jurídico. ISSN 2316-4042, Volume 10, pág. 91-109. Página web: http://https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/juridico/article/view/2588
Medina Reyes, R. A. (2021). Una radiografía constitucional de los derechos sociales. Revista Saber Y Justicia2(20), 5–34. Recuperado a partir de https://saberyjusticia.enj.org/index.php/SJ/article/view/118
Medina Reyes, Roberto (2021). Los límites a la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico dominicano. Iuris Forum, N.º 2, julio-diciembre 2021, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pp. 54-91 ISSN (en línea): 2811-4949 / Sitio web: https://www.pucmm.edu.do/publicaciones/revista-iuris-forum
Artigos en revistas nacionais
Medidas provisionales en el procedimiento administrativo disciplinario, en ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO NO. 21, LA LEY URUGUAY, MONTEVIDEO, 2020
Las Sociedades Instrumentales en la Ley de Urgente Consideración, en LA JUSTICIA URUGUAYA, TOMO 159, MONTEVIDEO, 2021
Unidades de Auditorías Internas (artículo 239 de la Ley No. 19.924)”, en Estudios de Derecho Administrativo (Derecho Administrativo: La Emergencia y lo Permanente) No. 23, La Ley Uruguay, Mdeo., 2021 
“Potestades de fiscalización e investigación de la secretaría nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (SENACLAFT) respecto de profesionales universitarios (escribanos, contadores, abogados)”, en Revista CADE “Profesionales y Empresas”, Edición Especial - COVID 19, Mayo 2020
“Régimen de contratación directa de empresas públicas que actúan en el marco de la libre competencia, en Estudios de Derecho Administrativo No. 22, La Ley Uruguay, Mdeo., 2020.https://drive.google.com/file/d/1ZPjr7LGMCeu5lqqNRSS4yWO0TOwtR2FF/view
TAHIM, J. M.; MULITERNO, THAÍSPLÁSTICOS: O CAMINHO PARA UMA ECONOMIA MAIS CIRCULAR.Revista: Ponto de Vista Jurídico. v.10, p. 91-109, 2021.Palavras-chave: Plásticos, União Europeia, Economia Circular.Áreas do conhecimento: Direito Ambiental.Home page:[http://https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/juridico/article/view/2588]
MULITERNO, THAÍS; TAHIM, JESSICA MELOO MEU, O TEU OU O NOSSO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO? UMA ABORDAGEM JURÍDICO-SOCIOLÓGICA.Revista: Ponto de Vista Jurídico. v. 9, p. 142-161, 2020.Palavras-chave: Relação humano-animal, Animais de estimação, Família, Legislação.Áreas do conhecimento: Direito Ambiental.Home page:[http://https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/juridico/article/view/2200]
MULITERNO, THAÍS; STOHRER, C. M. S.O DANO AMBIENTAL DE GRANDE PROPORÇÃO COMO ECOCÍDIO E A POSSIBILIDADE DEPUNIÇÃO PELO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. Revista: Ponto de Vista Jurídico. v. 7, p. 34-49, 2018.Palavras-chave: Direito Ambiental, Dano Ambiental, Direito Penal,Áreas do conhecimento: Direito Ambiental, Direito Penal. Ecocídio, Tribunal Penal Internacional.Home page:[http://https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/juridico/article/view/1498]
ALDRETE ACUÑA, Christian Yair, "Problemas en torno al concepto de Constitución y Ley constitucional. Referencia a la llamada Ley Bonilla en México", en Cuadernos Manuel Giménez Abad n° 21 - junio 2021, España.
ALDRETE ACUÑA, Christian Yair, "Reivindicando el camino de la doctrina de Unidad Política en Carl Schmitt", en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Vol. 24, 2020, Coruña, España.
ALDRETE ACUÑA, Christian Yair, "Reivindicando el camino de la Doctrina de Unidad Política en Carl Schmitt, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Vol. 24, 2022, Coruña, España.
Capítulo de Libro
Derchos de los sujetos obligados en las normas de lavado de activos, en PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMENTO DEL TERRORISMO EN URUGUAY. REGIMEN PREVENTIVO NACIONAL, LA LEY, MONTEVIDEO, 2021
 co-autor de la obra Jurisprudencia Contencioso-Administrativa, publicado en el mes de noviembre de noviembre de 2021 por Fundación de Cultura Universitaria sobre Reapertura del plazo de la acción de nulidad (Demanda presentada fuera de plazo, ante la denegatoria ficta y reapertura del plazo con el dictado del acto expreso)", en el libro sobre Jurisprudencia Contencioso-Administrativa"
Es co-autor de la obra Novedades de Derecho Administrativo en la LCU, publicado en el mes de noviembre de noviembre de 2021 por Fundación de Cultura Universitaria sobre "Las sociedades instrumentales en la ley con declaración de urgente consideración (LUC) –Ley N.º 19.889–“
"El principio de imparcialidad (Excusación y recusación) en el procedimiento administrativo”, en Actualidad y Perspectivas en el Derecho Público, Coordinado por los Dres. Marcelo Patritti y César Pérez Novaro, FCU, Mdeo., 2021.
Potestades de fiscalizacion de la SENACLAFT (Secretaria Nacional Contra la Lucha del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), en Homenaje al Prof. Dr. Carlos Delpiazzo, FUC, Mdeo., 2021
Publicación del "BARRAGENS DE REJEITOS DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE: ONU E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA" en el Libro: "TEMAS RELEVANTES DE DIREITO AMBIENTAL: ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DR. INGO WOLFGANG SARLET, o capítulo". Págs. 229-240. Página web: https://editorathoth.com.br/produto/temas-relevantes-de-direito-ambiental-estudos-em-homenagem-ao-prof-dr-ingo-wolfgang-sarlet/322.
MULITERNO, THAÍSA dimensão energética da pobreza In: Temas relevantes de Direito Ambiental: Estudos em homenagem ao Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet.1 ed. Londrina: Editora Thoth, 2021, v.1, p. 416-428.Palavras-chave: Acesso à energia elétrica; Pobreza energética; Direitos humanos; Energias renováveis; Eficiência energética.ISBN: 9786559590865.
TAHIM, J. M.; MULITERNO, THAÍSBarragens de rejeitos de mineração e meio ambiente: ONU e a legislação brasileira In: Temas relevantes de Direito Ambiental: Estudos em homenagem ao Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet.1 ed. Londrina: Editora Thoth, 2021, v.1, p. 229-241.Palavras-chave: Mineração; Barragens de rejeitos; Meio ambiente; Legislação brasileira; ONU.ISBN: 9786559590865.
MULITERNO, THAÍSOrganismos geneticamente modificados: uma abordagem comparada entre Brasil e União Europeia. In: Direito do Ambiente: Estudos em homenagem ao Professor Doutor Vasco Pereira da Silva. ed. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico - Políticas, 2021, p. 2-796.Palavras-chave: Direito do Ambiente.ISBN: 9789898722485.Home page: https://www.icjp.pt/publicacoes/pub/1/26642/view.
Najera Trujillo. Jesús Rodrigo Guadalupe, “A 50 años de la enseñanza del Derecho Municipal en la Universidad de Guanajuato”, en 195 años de la enseñanza del Derecho en la Universidad de Guanajuato (tentativo), Pérez Alonso, Eduardo (coord.), Editorial Ug, México. (En maquetación)
Nájera Trujillo, Jesús Rodrigo Guadalupe, " La designación de la persona titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de Guanajuato ante la reforma anticorrupción", en Combate a la Corrupción, Reflexiones y Experiencias Locales, De Santiago Álvarez, Adriana y Nájera Trujillo Jesús Rodrigo Guadalupe (coords), Editorial UG, México, (en maquetación), pp 223 - 242.
ALDRETE ACUÑA, Christian Yair, "Dogmática y Sistema Procesal Penal. ¿Dicotomía o necesidad?", en CARREÓN PEREA, Héctor, Estudios contemporáneos sobre Ciencias Penales, Tirant lo Blanch, México, 2022.
WONG MERAZ, Víctor Alejandro y ALDRETE ACUÑA, Christian Yair, "El estado laico como principio político fundamental en México y límite para las interpretaciones constitucionales", en MEDINA GARCÍA, Aldo Rafael (et all), El Estado Constitucional a debate. Estudios desde las teorías de la Constitución y la democracia, Tirant lo Blanch, México, 2021.
Jessica Vivas Roso. “El control fiscal y la COVID-19: acciones implementadas en Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela”, en Leopoldo Abad Alcalá, María Isabel Serrano Maíllo (dirs.) La integridad en la administración: contratación pública y lucha contra la corrupción, España, Aranzadi, 2022.Link: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=862699https://www.dykinson.com/libros/la-integridad-en-la-administracion-contratacion-publica-y-lucha-contra-la-corrupcion/9788413908199/
Jessica Vivas Roso. “Externalización de la gestión de los servicios públicos locales en Venezuela ¿Una solución ante la emergencia humanitaria compleja?”, en Josep Ramon Fuentes i Gasó (ed.) Externalización e interiorización de la gestión de los servicios públicos locales: entre público y privado, Valencia, Tirant lo blanch, 2022, pp. 633-649.
Jessica Vivas Roso. “Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público Venezolana: una ley inconstitucional que nació en opacidad”, en Armando Rodríguez García y Antonio Silva Aranguren (coords.), Libro homenaje a la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela. A propósito de su cuadragésimo aniversario, Caracas, Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), 2022.Link: https://www.cidep.online/editorial/ucv/homenaje-eda/
Jessica Vivas Roso. “Control fiscal de las contrataciones públicas en Venezuela. ¿Realidad o utopía?”, en Daniel Rosas Rivero (coord.), La contratación pública en Iberoamérica, Caracas, Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), 2022.Link: https://www.cidep.online/editorial/colectivos/contratacion-iberoamerica/
Libro
Derecho Administrativo Sancionador Segunda Edición, Editorial Bosch, 2021, libro 526 páginas
Outras publicacións
Jessica Vivas Roso. “Reseña del libro. La concesión el procedimiento administrativo: instituciones administrativas en simbiosis”, Revista de Derecho Público, núm. 167-168, julio-diciembre 2021, pp. 415-417Link: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2022/03/Revista-de-Derecho-Pu%CC%81blico-Venezuel-No.-167-168-2021-ConPortada.pdf
Recensións
Nájera Trujillo, Jesús Rodrigo Guadalupe (presentador) obra: Lawfare.Estado de Derecho y Democracia. Una perpectiva constitucional del Dr. Armando Rafael Aquino Britos.
Artigos en revistas internacionais
Rodas, X. (2020). Fundamentos para una estrategia metodológica de aplicación de la jurisprudencia constitucional en el sistema judicial del EcuadorCon-texto. 51 (jun. 2020), 67-113. DOI:https://doi.org/10.18601/01236458.n51.05
Transparencia, inteligencia artificial y compras públicas. Viaje hacia la frontera digital en Tecnología y Regulación: Diálogo internacional en torno a la implementación de las nuevas tecnologías y la regulación, William Iván Gallo Aponte; Luis Ferney Moreno Castillo; Vivian Cristina López Valle (Coordinadores); Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, 2020.
“Primeras reflexiones sobre la nueva Ley de Telemedicina en Uruguay” en Derecho Administrativo para las Emergencias, Jaime Villacreses Valle Coordinador; Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, 2020; Primera. Septiembre 2020; p. 605 y ss.
“Primeras reflexiones sobre la nueva Ley de Telemedicina en Uruguay” en Derecho administrativo ante la crisis del COVID FIDA. Disponible: https://fidacovid.wordpress.com/2020/05/28/primeras-reflexiones-sobre-la-nueva-ley-de-telemedicina-en-uruguay/ Fecha de consulta: 06/03/21
“Tutela judicial efectiva en el Uruguay. Su recepción en la doctrina y en la jurisprudencia reciente” en La Buena Administración y la Ética Pública en el Derecho Administrativo, 2 Tomos; Libro conmemorativo del XXV aniversario del acceso a la cátedra del Profesor Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Fernández Carballal, Almudena; Morandini, Federico; González Maldonado, Marco Aurelio, Coordinadores; Grupo Editorial Ibañez; 1° Edición, pp. 163-185, Madrid, España, 2020.  
“Acto administrativo electrónico y nuevas tecnologías. ¿Evolución o disrupción?” en Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano (REDAV), pp. 201-240, Venezuela, 2020.  Disponible en: http://redav.com.ve/wp-content/uploads/2020/03/Pablo-Schiavi-Acto-administrativo-electrónico-y-nuevas-tecnolog%C3%ADas-¿evolución-o-disrupción.pdf Fecha de consulta: 06/03/21
“Primeras reflexiones sobre la nueva Ley de Telemedicina en Uruguay” en Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura | vol. 16/2021 | p. 283 - 291 | Jan - Mar / 2021, Brasil.
Vivas Roso, Jessica. (2020). “La in-justicia de un carente sistema de control fiscal y sus incidencias en la adecuada gestión de los gobiernos locales”. Anuario Iberoamericano de Derecho Administrativo Local. Nro. 3. Lejister Editores. Argentina. Disponible en: https://latam.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=9a05d603b31193cbd7042c655d4a5089
Vivas Roso, Jessica. (2020). “Los conflictos de interés y su incidencia en la actuación de los órganos de control fiscal a nivel local. Análisis del caso venezolano”. Cuadernos de Derecho Local. Nro. 53 (Edición Trimestral). Fundación Democracia y Gobierno Local. España, p. 171- 197.
Artigos en revistas nacionais
Artículo sobre "La simplificación administrativa tras el COVID-19: exigencia de una buena administración", con el Prof. Jaime Rodríguez-Arana.
Nájera Trujillo, Jesús Rodrigo Guadalupe Nájera Trujillo, "El nuevo paradigma de la gobernanza pública en los municipios del estado de Guanajuato: el gobierno abierto municipal", Revista Ciencia Jurídica, Universidad de Guanajuato, número 18, año 9, julio - diciembre 2020, liga:  http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/354
Artículo sobreCOVID-19, INSOLVENCIAS Y MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: LA EXPERIENCIA PILOTO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE REFINANCIACIONES DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA, A LA LUZ DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1023 DE 20 DE JUNIO DE 2019, SOBRE INSOLVENCIAS Y MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA, en la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal.
“Telemedicina en Uruguay” en Estudios de Derecho Administrativo N° 22/2020, Editorial La Ley Uruguay, 1° Edición, pp. 183-211, Montevideo, 2020. ISSN: 1688-8006
“Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica” en Infraestructuras Públicas, Augusto Durán Martínez – Coordinador; Editorial BdeF, 1° Edición, pp. 149-191, Montevideo, 2021.
Primeras reflexiones sobre lanueva ley de telemedicina en Uruguay. Ley No. 19.869 de 2 de abril de 2020” en Revista La Justicia Uruguaya, Legislación Sistematizada y Analizada. Año LXXXI, Tomo 158, N°3, Julio-Setiembre 2020; Director: Andrés Mariño López, pp. 71-77, Montevideo, 2020.
“Confidencialidad en la contratación administrativa electrónica” en Impacto de las nuevas tecnologías en el derecho administrativo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Derecho. Instituto de Derecho Administrativo; Vázquez, Cristina, coordinadora; p.201-226, FCU, 1º Edición; Montevideo, 2020.
“Reputación on line ¿La identidad digital es tan importante como la real? ¿Derecho al honor o libertad de expresión?” en Estudios de Derecho Administrativo en Homenaje al Prof. Emérito Dr. Carlos E. Delpiazzo; Montevideo; FCU; 1.a edición, febrero 2021.
Capítulo de Libro
Capítulo sobre "Simplificación administrativa y participación social: necesidades en un contexto de crisis post COVID19", en obra colectiva sobre Derecho Administrativo y COVID, dirigida por el Prof. Rodríguez-Arana.
Nájera Trujillo, Jesús Rodrigo Guadalupe Nájera Trujillo, "Las recomendaciones públicas no vinculantes: un antídoto de soft law en la lucha contra la corrupción en México", en Comabte a la Corrupción, Reflexiones y Experencias Multilaterales, De Santiago Álvarez, Adriana y Nájera Trujillo Jesús Rodrigo Guadalupe (coords), Editorial UG, México, 2020, pp 207 - 237.
Notas
Vivas Roso, Jessica. (2020). “La in-justicia de un carente sistema de control fiscal y sus incidencias en la adecuada gestión de los gobiernos locales”. Anuario Iberoamericano de Derecho Administrativo Local. Nro. 3. Lejister Editores. Argentina. Disponible en: https://latam.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=9a05d603b31193cbd7042c655d4a5089
Outras publicacións
Artículo en el Blog de FIDA COVID sobre "La necesaria simplificación administrativa tras el COVID"
Rodas, X. [Aportes de Paz] (2020). Derecho Público Global y Pos-Covid 19.Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=amaYapqqKro
Rodas, X. (Productor). (2020). Evaluación de los dos años de vigencia del Código Orgánico Administrativo en el Ecuador. Recuperado de https:www.facebook.com/720451112/videos/10158380632311113/
Nájera Trujillo, Jesús Rodrigo Guadalupe, "Las sesiones de los Ayuntamientos en el estado de Guanajuato en tiempos de la COVID-19", Reflexiones juridicas en tiempos de COVID 19, Universidad de Guanajuato, México, 2020, liga: https://www.ugto.mx/ugentucasa/images/reflexiones-juridicas/docentes/jesus-rodrigo-guadalupe-najera-trujillo.pdf
Artigos en revistas internacionais
“Tutela judicial efectiva en el Uruguay. Su recepción en la doctrina y en la jurisprudencia reciente”en La Buena Administración y la Ética Pública en el Derecho Administrativo, 2 Tomos; Libro conmemorativo del XXV aniversario del acceso a la cátedra del Profesor Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Fernández Carballal, Almudena; Morandini, Federico; González Maldonado, Marco Aurelio, Coordinadores; Grupo Editorial Ibañez; 1° Edición, pp. 163-185, Madrid, España, 2020.  
“Acto administrativo electrónico y nuevas tecnologías. ¿Evolución o disrupción?”en Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano (REDAV), pp. 201-240, Venezuela, 2020.  Link:http://redav.com.ve/wp-content/uploads/2020/03/Pablo-Schiavi-Acto-administrativo-electrónico-y-nuevas-tecnolog%C3%ADas-¿evolución-o-disrupción.pdf
“Acto administrativo electrónico y nuevas tecnologías. ¿Evolución o disrupción?”en Anuario Iberoamericano de Regulación: Hacia una Regulación Inteligente”,Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, Luis Ferney Moreno, Director 1° Edición, Bogotá, Colombia, 2019.  
“Acto administrativo electrónico y nuevas tecnologías. ¿Evolución o disrupción?”en Tratado de Protección y Defensa del Consumidor, Coordinador Omar Medina, Instituto Pacífico, 1° Edición, pp. 807-833, Lima, Perú, 2019. 
“Derecho Administrativo Disciplinario en tiempos de internet y redes sociales”en Revista Culturas JurídicasA Transversalidade dos Direitos Humanos Nas Culturas Jurídicas Contemporáneas; Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense; 1° Edición, V.6, nº 14, pp. 118-136, Brasil, 2019.  Link:http://culturasjuridicas.uff.br/index.php/rcj/article/view/885
“¿Convenios Colectivos de la Administración son fuente de Derecho Administrativo?”en Revista de Derecho Administrativo Económico ReDAE; Nº 29, Enero-Junio 2019; Pontificia Universidad Católica de Chile; Revista indexada en: Directorio y Catálogo de Latindex, Chile, 2019; pp. 33-51.
Vivas Roso, Jessica. (2019). “Los mecanismos de control del presupuesto público como garantía de protección de los Derechos Sociales. Una mirada al ordenamiento jurídico venezolano”. Anuario Iberoamericano de Derecho Administrativo Social. Nro. 2. Lejister Editores. Argentina. Disponible en: https://www.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=061a4afd11b41dff537ba26dc82552e4
Villacreses Valle, Jaime. 2019. Procedimiento De Ejecución De Las Sanciones Administrativas. Revista Eurolatinoamericana De Derecho Administrativo 6 (2), 225-44. https://doi.org/10.14409/redoeda.v6i2.8777.
Artigos en revistas nacionais
ALDRETE ACUÑA, Christian Yair, "Aforamientos e inmunidades. Estudio comparativo de las garantías parlamentarias en México y España", en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Vol. 22 (2018), pp. 418-466.
“Confidencialidad en la contratación administrativa”en Estudios de Derecho Administrativo N° 20/2019, Editorial La Ley Uruguay, 1° Edición, pp. 155-194, Montevideo, 2020
“Derecho Administrativo Disciplinario en tiempos de internet y redes sociales. Especial referencia a la violación del deber de reserva”en Derecho Administrativo sancionatorio; Instituto de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, UdelaR - Cristina Vázquez (Coordinadora); FCU, 1° edición, Montevideo, Octubre de 2019.
“Derecho Administrativo Disciplinario en tiempos de internet y redes sociales. Especial referencia a la violación del deber de reserva?”en Revista La Justicia Uruguaya. Legislación Sistematizada y Analizada. Año LXXX, Tomo 157, N°3, Julio-Setiembre 2019; Director: Andrés Mariño López, pp. 39-53, Montevideo, 2019.
“Reputación on line ¿La identidad digital es tan importante como la real? ¿Derecho al honor o libertad de expresión?”en Estudios de Información Pública y Datos Personales, Tomo III, Doctrina y Jurisprudencia Destacada, Recopilación de Trabajos de los Cursos de Postgrado 2016- 2018; Pablo Schiavi – Coordinador;Universidad de Montevideo – Facultad de Derecho, 1° Edición, pp. 313-329, Montevideo, 2019.
“Destitución de funcionarios públicos en el Uruguay en caso de violación de deber de reserva”en Estudios de Derecho Administrativo Disciplinario, Tomo I, Doctrina y Jurisprudencia Destacada, Recopilación de Trabajos del Curso de Postgrado 2018; Pablo Schiavi – Coordinador; Universidad de Montevideo – Facultad de Derecho, 1° Edición, pp. 329-350, Montevideo, 2019.
“Los servicios financieros a través de plataformas tecnológicas”en Estudios sobre los desafíos jurídicos ante la digitalización; Mercedes Aramendía, Cristina Vázquez – Coordinadoras; Universidad de Montevideo – Facultad de Derecho, 1° Edición, pp. 305-329, Montevideo, 2019.
“Tutela judicial efectiva en el Uruguay. Su recepción en la doctrina y en la jurisprudencia reciente”en Estudios de Derecho Administrativo N° 19/2019, Editorial La Ley Uruguay, 1° Edición, pp. 271-298, Montevideo, 2019.
“Hacia un desarrollo sostenible e inteligente en Montevideo. Primeras notas de una nueva institucionalidad”en Estudios de Derecho Administrativo N° 19/2019, Editorial La Ley Uruguay, 1° Edición, pp. 249-269, Montevideo, 2019.
“Gobernanza y Control del agua en el Uruguay. Principales notas de su institucionalidad”en Estudios de Derecho Administrativo N° 19/2019, Editorial La Ley Uruguay, 1° Edición, pp. 147-167, Montevideo, 2019. 
Vivas Roso, Jessica. (2020). “La buena Administración y el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal”. Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano. Nro. 16 (septiembre-diciembre 2018). Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila. Caracas, p. 379-413. Disponible en:http://redav.com.ve/wp-content/uploads/2020/03/Jessica-Vivas-Roso-La-buena-Administraci%C3%B3n-y-el-procedimiento-de-determinaci%C3%B3n-de-responsabilidad-administrativa-de-la-Ley-Org%C3%A1nica-de-la-Contralor%C3%ADa-General-de-la-Rep%C3%BAblica.pdf
Capítulo de Libro
COSTOYAS FANDIÑO, F.X.: "Sistemas de gestión directos: cooperación y expropiación", en SANZ LARRUGA y FERNÁNDEZ CARBALLAL (Dir.): Derecho urbanístico de Galicia. Tirant lo Blanch, 2019.
Coautor del capítulo: "O Enfrentamento da corrupção nos limites do estado de dereito", del libro "
Participación en la obra: Control Administrativo de la Actividad de la Administración -Volume 2- Año 2019, con el capítulo titulado "¿Es el Control de Convencionalidad Aplicable a la Actividad Administrativa en Sede de las Propias Administraciones Públicas? Nuevas Dimensiones del Control".
A exhumación do ditador Franco: Trocar os anceios en realidades. As ideias en feitos” en V Seminário Internacional Hispano-Luso-Brasileiro sobre Direiros fundamentais e Políticas públicas. Gesta Leal, Rogério; Aymerich Cano, Carlos; Silveira, Alessandra A. S. (orgs.); Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil, 2019, pp. 106-124. [ISBN: 978-85-7578-507-2]
Innovación docente en el ámbito del Derecho Civil“, en coautoría con Collado Rodríguez, Noelia; en Investigación y docencia en Derecho: Nuevas perspectivas. Otero Crespo, Marta; Alonso Salgado, Cristina (dirs.); Editorial Colex, A Coruña, 2019, pp. 147-152. [ISBN: 978-84-18025-03-7 / DL: C-1779-2019]
El uso de plataformas digitales como base en la elaboración de los planes de innovación docente” en Investigación y docencia en Derecho: Nuevas perspectivas. Otero Crespo, Marta; Alonso Salgado, Cristina (dirs.); Editorial Colex, A Coruña, 2019, pp. 39-45. [ISBN: 978-84-18025-03-7 / DL: C-1779-2019]
“Una visión superadora del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.Publicación en coautoría en la obra colectiva: Igualdad y Género. Directora Ivanega, Miriam Mabel. Ed. La Ley, 2019.
La invisibilización de la violencia contra las mujeres en el marco jurídico de la Memoria Histórica en España" en "El Género y el Sistema de (in)justicia", CASTILLEJO MANZANARES, Raquel e ALONSO SALGADO, Cristina (Dirs.), Tirant Lo Blanch, 2020, pp. 573-580.
La responsabilidad patrimonial de la Administración pública dentro del libro Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz y Henry Alexander Mejía (Directores),Editorial Cuscatleca, San Salvador, 2019. ISBN: 978-99961-931-5-6
Libro
“Una visión superadora del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.Publicación en coautoría en la obra colectiva: Igualdad y Género. Directora Ivanega, Miriam Mabel. Ed. La Ley, 2019.
ALDRETE ACUÑA, Christian Yair, El Fuero Constitucional; Garantía de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho. Análisis comparado entre México y España, Edit. V/Lex, México, 2019.
Ley de Protección de Datos Personales. “Personal Data Protection Law”.Colección de Normas Traducidas. Collection of Translated Legal Provisions.Vol.5Revisado y prologado por Pablo SchiaviUniversidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Enero 2020.
“Estudios de Derecho Administrativo” (N°20/2019). CONTRATOS La Ley Uruguay.Director: Augusto Durán MartínezCoordinador: Pablo Schiavi
“Estudios de Información Pública y Datos Personales”.  Doctrina y Jurisprudencia Destacada Tomo IIIRecopilación de trabajos de investigación de los cursos de postgrado 2016-2018Universidad de MontevideoFacultad de Derecho Primera Edición, 2019. 
“Estudios de Derecho Administrativo Disciplinario”. Doctrina y Jurisprudencia Destacada Tomo IRecopilación de trabajos del curso de postgrado 2018Universidad de MontevideoFacultad de Derecho Primera Edición, 2019. 
“Estudios de Derecho Administrativo” (N°19/2019). La Ley Uruguay.Director: Augusto Durán MartínezCoordinador: Pablo Schiavi
Outras publicacións
Artículo: "El Derecho a la Ciudad", publicado en el periódico digital Vaconfirma.com.ar
Artículo: "Adecuada dinámica de poderes desde el entramado de derechos", publicado en el periódico digital Diario DPI.
Artículo: "¿Dialogarán la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación?", publicado en el periódico digital Diario DPI.
Recensións
“Public- Private Partnership: Reports of the XVIII Congress of the International Academy of Comparative Law”, Bruylant, Bruxelles 2011 (2012). Recensión publicada en Estudios de Derecho Administrativo N° 6/2012, Editorial La Ley Uruguay, 1° Edición, pp. 639-645.
Artigos en revistas internacionais
BLANCO MOA, J. A., "La dualidad del derecho aplicable en las reclamaciones del sector de las energías renovables ante la reforma eléctrica" en Revista de Direito Econômico e Socioambiental, Vol. 9, Nº 2, 2018, pp. 56-85.
Costa, M., Blacio, G. y Díaz, D. (2018). Administrar justicia con inteligencia artificial. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, Año VI (1), 1-22. Recuperado de: https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/_files/200004023-373f73839b/18.09.40%20Administrar%20justicia%20con%20inteligencia.....pdf
Artigos en revistas nacionais
Blanco Moa, J. A. (2018). La distinta aplicación del Derecho interno e internacional ante las reclamaciones del sector de las renovables por la reforma eléctrica. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, (10), 132-148.
Crónica "Jurisprudencia ambiental en Galicia", Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol VIII, Núm.1 (ISSN 2014- 038 X) 
Crónica "Jurisprudencia ambiental en Galicia", Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. VIII, Núm.2 (ISSN 2014 - 038 X)  
Crónica "Jurisprudencia ambiental en Galicia", Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. IX, Núm. 1 (ISSN 2014 - 038 X) 
"Fraccionamiento del contrato y división en lotes. Posibilidad de limitar el número de lotes a los que un operador económico pueda licitar o adjudicarse a cada licitador", Volumen 21 del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña, 2017, págs. 192-228.  
Blanco Moa, J. A. (2019). A situación do sector das renovables en Galicia tras a reforma eléctrica. Revista Galega de Administración Pública, Nº 56, pp. 71-92.
Blanco Moa, J. A. (2019). La modificación de la concesión de la autopista del Atlántico introducida por el Real Decreto 1733/2011. Revista General de Derecho Administrativo, Nº 51.
Título: "La dimensión dinámica y abierta de los derechos humanos, la Constitución Nacional y las Administraciones Públicas".Autor: Gutiérrez Colantuono, Pablo Á. Publicado en: LA LEY 18/01/2018, 18/01/2018, 1 - LA LEY 19/01/2018, 19/01/2018, 1 Cita Online: AR/DOC/2973/2017
Título: "Legalidades aparentes".Autor: Gutiérrez Colantuono, Pablo Á. Publicado en: Revista DERECHOS EN ACCIÓN (Año 3|N°7 ISSN 2525-1678)
Capítulo de Libro
Comunicación “La participación de los operadores económicos y licitadores en la fase de preparación y adjudicación del contrato en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público y el principio de transparencia: consultas preliminares de mercado. Redacción de prescripciones técnicas y respuestas a consultas" en el Congreso Internacional sobre Contratación Pública, organizado como actividad del Observatorio de Contratación Pública, Cuenca, 24 y 25 de enero. Publicado en el Libro del Observatorio de los Contratos Públicos 2016, 1º Edición 2017 Thomson Reuters Aranzadi como Capítulo 12 de la Parte II, ISBN: 978-84-9177-174-6, p. 569-595.    
Participación en el Anuario Iberoamericano de Justicia - Número 1 - Año 2018, con el artículo titulado "La jurisdicción interna convencional del proceso administrativo."
Participación en el Anuario Iberoamericano de Derecho Urbanístico - Número 1 - Año 2018, con el artículo titulado "El derecho a la ciudad y un anclaje posible desde el Pacto de San José de Costa Rica."
Outras publicacións
"La transparencia en los contratos públicos", en Suplemento Mercados de La Voz de Galicia, (10/12/2017, p.12).   
Comunicación “Delimitación del carácter sustancial de las modificaciones de los contratos públicos. Su configuración en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” presentada en las IX Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano sobre “Contratación, Ordenación del Territorio y Buena Administración”. Publicada en Cuadernos de Mariñán.2016, IX Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano “Contratación, Ordenación del Territorio y Buena Administración”, Editorial Deputación Provincial da Coruña, 2018, págs. 367-374.
Comunicación “La modificación de los Contratos en la nueva Directiva 2014/24/UE a la luz de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. VIII Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano sobre “Buena Administración y Nuevos Retos de la Contratación Pública: Una Perspectiva Iberoamericana”. Publicada en Cuadernos de Mariñán.2015, VIII Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano “Buena administración y nuevos retos de la contratación pública: una perspectiva Iberoamericana”, Editorial Deputación Provincial da Coruña, 2018, págs. 403-416.  
BLANCO MOA, J. A., “Modificación del contrato de concesión de la autopista del Atlántico” en Tribuna de Opinión do Observatorio de Contratación Pública, online http://obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.473/relmenu.3/chk.59faf2c4c0e5c4bbe77a92c95fd75bcd, 2019.
Artículo: "Política, legalidad y legitimidad", especial para el portal de noticias NODAL (15 de junio de 2018).
Artigos en revistas nacionais
Vivas Roso, Jessica. (2017). El reconocimiento administrativo de deuda en el derecho municipal venezolano. Erga Omnes. Revista Jurídica de la Sindicatura Municipal de Chacao. Nro. 11 (Edición Anual), p. 87-126.
Outras publicacións
Dieciséis artículos en prensa (El Correo Gallego), del 15/08/2017 al 15/03/2018, sobre economía y derecho
- “Las Entidades Asociativas Prioritarias en Castilla y León y en Castilla-La Mancha”,Revista (Anuario) Cooperativismo e Economía Social, núm. 39, 2017, págs. 401 a 409.
Artigos en revistas internacionais
Aproximación al estudio del control no jurisdiccional en la contratación pública venezolana. En Revista  Venezolana de legislación y jurisprudencia Nro. 7, Volumen II, Edición especial en homenaje a José Peña Solís, Caracas, 2016.http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2016/12/pp.-533-566-CANONICO-SARABIA.pdf
Artículo “Los principios de igualdad y transparencia en la modificación de los contratos públicos. Su sentido y alcance en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia De La Unión Europea”, Revista de Derecho, Universidad Católica del Uruguay, Núm. 14 (2016), p. 143-157. (Apartado Doctrina).ISSN: 1510-3714. ISSN en línea: 2393-6193. Este artículo se corresponde con la comunicación presentada en el Seminario Internacional sobre Prevención y Lucha contra la Corrupción en la Contratación Pública: Instrumentos Administrativos y Penales en España y Brasil, celebrado en el Rectorado de la Universidad de A Coruña del 13 al 17 de Julio de 2015 (Comunicación presentada con fecha 17-07-2015).
Artigos en revistas nacionais
"Intervención y disciplina urbanística en la Ley 2/2016, del Suelo de Galicia", Cuadernos de Derecho Local QDL, número 42 octubre 2016
"El silencio administrativo en las actividades de servicios: una aproximación crítica", Actualidad Administrativa número 4 abril 2017
"El Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia: comentarios de urgencia", La Administración Práctica-Aranzadi, Cuaderno 1 enero 2017
“De acuerdo con la Corte Suprema, el plazo de caducidad no se aplica cuando se configura el silencio en la vía reclamatoria”, coautor Abog. Juan Pablo Perrino, El Derecho (EDA Nº 13.437 Año LII), Buenos Aires, 2014, p. 15.“El régimen municipal en la Provincia de Santa Fe”, coautor Abog. Esteban Gaggiamo, El Derecho (EDA Nº 13.904 Año LIV), Buenos Aires, 2016, p. 6.
Crónica “Jurisprudencia ambiental en Galicia”. Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. VII, Núm. 2. (ISSN 2014- 038 X)
Capítulo de Libro
El debido proceso administrativo en República Dominicana. El libro se intitula "El debido proceso, tomó IV, Desde una visión , coordinadores: Manuel Salvador Acuña Zepeda, Luis Gerardo Rodríguez Lozano, Juan Angel Salinas Garza y Arnulfo Sánchez García, editorial Tirant lo blanch, 2016, 978-84-9143-288-3.
VÁZQUEZ-REY FARTO, Ernesto, “Notas biográficas sobre don Eugenio Montero Ríos", en: Relatorio sobre a protección do Pazo de Lourizán, Vázquez-Rey Farto, Ernesto (coord.), VV.AA., Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, Pontevedra, 2017, pp. 19-33.
VÁZQUEZ-REY FARTO, Ernesto, “Os xardíns do Pazo de Lourizán”, en: Relatorio sobre a protección do Pazo de Lourizán, Vázquez-Rey Farto, Ernesto (coord.), VV.AA., Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, Pontevedra, 2017, pp. 59-61.
VÁZQUEZ-REY FARTO, Ernesto, "Consideracións legais e técnicas", en: Relatorio sobre a protección do Pazo de Lourizán, Vázquez-Rey Farto, Ernesto (coord.), VV.AA., Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, Pontevedra, 2017, pp. 67-75.
Notas
CANEIRO GONZÁLEZ, P. PÉREZ HERMIDA C.M “El tratamiento Jurisprudencial de la discapacidad en el sector educativo antes y después de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad aprobada en Nueva York” en Anales de Derecho y Discapacidad. Nº1 Septiembre 2016.Año 1. Grupo Editorial Cinca. Madrid. ISBN 9. pp 169-176 (8 páginas)
Outras publicacións
- “Modificaciones del Régimen Jurídico de las Entidades Asociativas Prioritarias de la Ley de Fomento de la Integración de Cooperativas y de otras Entidades Asociativas de carácter agroalimentario”,Revista (Anuario) Cooperativismo e Economía Social, núm. 38, 2016, págs. 387 a 394.
Coautor en la obra colectiva: Informe “Cuestiones jurídico-administrativas en torno a la inclusión del alumnado universitario con discapacidad y necesidades educativas especiales”. ISBN digital: 978-84-617-6130-2. (Publicación online: http://www.ce10udc.com/formulario-de-solicitud/
"El necesario refuerzo y garantía de la imparcialidad en la función pública", en Suplemento Mercados de La Voz de Galicia, (12/02/2017, p. 10).
Artigos en revistas internacionais
El compromiso de responsabilidad social en el nuevo decreto ley de contrataciones públicas. En Revista de Derecho Público Nro. 140. Octubre-Diciembre 2014. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas 2015. ISSN: 1317-2719http://www.redicop.com/wp-content/uploads/2015/10/El-Compromiso-de-Responsabilidad-Social-en-el-Nuevo-DLCP.-Revista-de-Derecho-Publico.pdf
Artigos en revistas nacionais
ARTICULO TITULADO : EL PRINCIPIO DE BUEN GOBIERNO Y REGIONALIZACION EN COLOMBIA" PUBLICADO REVISTA INDEXADA CATEGORIA B COLCIENCIAS "PRINCIPIA IUIRIS", NÚMERO 23, ENERO- JUNIO 2015 ISSN 0124-2067
El Impacto del Control de Convencionalidad en la Jurisprudencia del Consejo de Estado Colombiano en la Reparación a Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos”. Eunomia revista de la Cultura de la Legalidad, No. 9. (en coautoría).
La judicialización de la política internacional contra el terrorismo: reflexiones en torno a las sentencias Abd al Rahim al Nashiri vs. Polonia y Husayn (Abu Aubaydah) vs. Polonia. Revista Tribuna Internacional. Volumen 5, No 9.
“ESTADO, ADMINISTRACIÓN Y REALIDAD: LA PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO EN LA GESTIÓN PÚBLICA”, Ponencia presentada en las XLI Jornadas Nacionales y XI Congreso Internacional de Derecho Administrativo”, Organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo conjuntamente con la Provincia de Entre Ríos en “Homenaje al Dr. Juan Octavio Gauna”, celebradas los días 23, 24 y 25 de Septiembre de 2015 en la Ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos). Dicho artículo ha obtenido el Premio “Jorge Luis Salomoni” en el Concurso realizado, la que será publicada artículo en la revista electrónica de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo o en la de la Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, a la que la AADA se encuentra adherida. Además, incluye la presentación del artículo por parte del autor en un evento académico, siempre que el mismo sea organizado o auspiciado por la AADA, sobre el tema objeto del premio. El dictamen fue realizado por el Comité Evaluador, compuesto por los profesores José Said (Presidente); Justo Reyna (Vocal); Rubén Weder (Vocal) y Federico Lisa (Vocal).El trabajo se ha publicado en REY VÁZQUEZ, Luis Eduardo, “Estado, administración y realidad: la participación del ciudadano en la gestión pública”, Revista Digital de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Santa Fe, nº 1, p. 119-171, ene/jun. 2016, ISSN 2469-0813.
“Tarifa Social para el Agua y Saneamiento. Nota breve acerca de la Resolución ERAS N° 46/2014”, publicado en la Revista de Derecho Administrativo N° 99, Junio-Julio de 2015, Director Juan Carlos Cassagne, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 893, Cita Online ABELEDOPERROTNº: AP/DOC/302/2015.
“La potestad revocatoria de la Administración por razones de ilegitimidad. Análisis a la luz de la doctrina y jurisprudencia argentina”, publicada en la Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano N° 6, mayo-agosto 2015, Publicación del Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila, pp. 73/142.
"Empresas vinculadas y límites legales a las prácticas colusorias en la contratación administrativa", El Consultor de los Ayuntamientos nº 17, 15 de septiembre de 2015
"Notas jurisprudenciales sobre el despido por causas económicas en la Administración Pública", La Administración Práctica-Aranzadi, Cuaderno 5 mayo 2016
"Elaboración de disposiciones de carácter general en la Administración Local, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015", Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA-Nueva época), número 6 noviembre 2016
El Derecho de los Ciudadanos a Relacionarse Electrónicamente con las Administraciones Públicas. En Revista Galega de Administración Pública. REGAP Nro. 48. julio-diciembre 2014. Editada por la Escola Galega de Administración Pública EGAP. Santiago 2015. ISSN: 1132-8371. http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/[1441181134]REGAP_48.pdf
Análisis sobre el régimen de las garantías en los procedimientos de contratación pública en Venezuela. II Monográfico de Derecho comparado de la contratación pública. Publicado en la Revista Aletheia. Cuadernos Críticos. Coord. Jaime Pintos Santiago, España, 1-2016, pp. 89-112. ISSN: E 1887.0929http://www.liberlex.com/archivos/II_monogDCCP_garantias.pdf
Marcha atrás en la contratación pública venezolanade cómo se pretenden violentar los principios de transparencia, honestidad, competencia y publicidad Contratación administrativa práctica Nro. 144, Julio 2016. Editorial la Ley. España.http://consultorcontratacionadministrativa.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNjUwtjC7Wy1KLizPw8WyMDQzMDcwMzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAOBCyss1AAAAWKE
RED NATURA 2000. LA DESCLASIFICACIÓN DE LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA. COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (SALA SEGUNDA) DE 3 DE ABRIL DE 2014, ASUNTO C-301-12, PETICIÓN DE DECISIÓN PREJUDICIAL PLANTEADA POR EL CONSEJO DE ESTADO (ITALIA).ANUARIO DA FACULTADE DE DEREITO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA. NÚMERO 18 - 2015.EDITA: UNIVERSIDADE DA CORUÑA. SERVIZO DE PUBLICACIÓNS.ISSN: 1138-039X
COMENTARIO SOBRE LA LEY "33/2015, DE 21 DE SEPTEIMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD".ACTUALIDAD JURÍDICA AMBIENTAL.EDITA: CENTRO DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT).ISSN: 1989-5666
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE ACTOS MODIFICATIVOS DE PLANES O PROGRAMAS A LA LUZ DE LA DIRECTIVA 2001/42/CE.ACTUALIDAD JURÍDICA AMBIENTAL.EDITA: CENTRO DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT).ISSN: 1989-5666
Crónica “Jurisprudencia ambiental en Galicia”. Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. VII, Núm. 1. (ISSN 2014- 038 X).
Estudio “El régimen jurídico de la servidumbre de protección tras la reforma de la Ley de Costas”, Revista Galega de Administración Pública (REGAP) Núm. 50 (julio-diciembre 2015), Santiago de Compostela, p. 35-56, p. 179-200. ISSN: 1132-8371.
Crónica “Jurisprudencia ambiental en Galicia”. Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. VI, Núm. 2. (ISSN 2014- 038 X).
Estudio de fondo “Pasado y presente del marco normativo global de la discapacidad”, publicado en el número uno de la Revista “Anales de Derecho y Discapacidad”, págs. 29 a 50, Fundación Derecho y Discapacidad y el CERMI.ISBN: 978-84-16668-17-5 (http://semanal.cermi.es/noticia/Aparece-primer-volumen-Anales-Derecho-Discapacidad-dedicado-monograficamente-10-aniversario-Convencion-ONU-Discapacidad.aspx
Capítulo de Libro
“ASPECTOS DESTACADOS DEL RÉGIMEN MUNICIPAL, EN ESPECIAL EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES”, publicado en libro colectivo sobre “Derecho Municipal”, dirigido por el Dr. Jorge Luis Bastons, Editorial Abeledo Perrot, 3 Tomos, Buenos Aires, 2016, ISBN: 978-950-20-2739-5, en el Tomo II, pp. 1788-1817, ISBN 978-950-20-2744-9. Versión Proview cita: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/laley/2016/41948472/v1/document/64E4B35C-E909-E631-BE34-43212DEB3FD9/anchor/64E4B35C-E909-E631-BE34-43212DEB3FD9.
La Contratación Pública en Venezuela. Una visión general. AA.VV. Centro de Estudios de Regulación Económica de la Universidad Monteavila-Venezuela (CERECO). FUNEDA, Caracas 2015. ISBN: 978-980-410-040-6http://www.libreriaconsulta.com/nueva/store/viewItem.asp?idProduct=4258
La Contratación Pública en VenezuelaProyecto de investigación internacional que se corresponde al capítulo del libro sobre la Contratación Pública en América Latina. (Edit. José Luis Benavides y Pablo Moreno Cruz). Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2016. Cuyo capítulo fue coordinado por el profesor Víctor Hernández Mendible como Director del Centro de Estudios de Regulación Económica de la Universidad Monteavila-Venezuela (CERECO). ISBN: 978-958-772-484-4.http://publicaciones.uexternado.edu.co/la-contratacion-publica-en-america-latina-derecho-administrativo.html
La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. En el Libro Homenaje a Las Instituciones Fundamentales del Derecho Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana del profesor Allan R. Brewer-Carias, en el cincuenta aniversario de su publicación 1964-2014. José Ignacio Hernández (coordinador). Editorial Jurídica Venezolana. Caracas 2015. ISBN: 978-9803652814http://www.amazon.com/INSTITUCIONES-FUNDAMENTALES-ADMINISTRATIVO-JURISPRUDENCIA-BREWER-CARIAS/dp/9803652818/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1437864681&sr=1-1&keywords=jose+ignacio+hernandez+in+books&pebp=1437864690102&perid=1F1Z9T0PW9M6255VK3VW
LA ORDENACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS CON EPERCUSIÓN AMBIENTAL EN EL CONTEXTO DE LA CRSIS ECONÓMICA: AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA, EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y LICENCIA Y COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDADES CON MENOR INCIDENCIA AMBIENTAL, EN DERECHO AMBIENTAL PARA UNA ECONOMÍA VERDE. INFORME ECOVER.ARANZADI. PAMPLONA, 2016. ISBN: 978-84-9098-904-3
Comunicación “Los principios generales de la contratación en la modificación de los contratos públicos. Su configuración en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, presentada en el Congreso Internacional sobre Contratación Pública, organizado como actividad del Observatorio de Contratación Pública, Cuenca, 21 y 22 de enero, publicada en el Libro del Observatorio de los Contratos Públicos 2015, como Capítulo 1 de la Parte II, Thomson Reuters, Editorial Aranzadi SA, Navarra, p. 395-408. ISBN: 978-84-9135-284-6.
Coautor en la obra colectiva: GIMENO FELIÚ, J.Mª., Observatorio de los contratos públicos 2015.Comunicación “Los criterios éticos y sociales en la contratación pública: referencias al tratamiento de la discapacidad en el vigente Texto Refundido y en el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público”, Aranzadi, Pamplona, 2016, págs. 409 a 425.ISBN: 978-84-9135-286-0. (https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/pdp/duo.html?pid=10007834#tab-1
Libro
Libro titulado: Responsabilidad del Estado, de los Jueces, Funcionarios, Empleados y Auxiliares de la justicia derivada del ejercicio de la función judicial. Editorial Contexto, Prólogos de los Dres. Alfonso Santiago y Luis Lozano. Contiene la tesis del autor por la que culminó la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, obtuviendo el premio a la mejor tesis de dogmática jurídica y medalla de oro como premio a la mejor tesis de derecho aplicado, de la Facultad de Deecho de la Universidad Austral Argentina.
“EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA: RELEVANCIA DE SU INCORPORACIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO ARGENTINO. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES”, publicado por Ediciones de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Volumen LVIII, tesis doctoral correspondiente al premio Tesis Sobresalientes “Dalmacio Vélez Sársfield” del año 2014, ISBN 978-987-551-314-3, Advocatus, Córdoba, 2016, 370 p.
GARCIA PEREZ M (DIR), CANEIRO GONZÁLEZ, P et al Cuestiones Jurídico Administrativas en torno a la inclusión del alumnado universitario con discapacidad y necesidades educativas especiales Consello Social de A Universidade da Coruña, UDC. A Coruña, 2016 ISBN 978-84-617-6130-2 (184 Páginas)
INFORME CUESTIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIAS EN TORNO A LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO CON DISCAPACIDAD Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.EDITA: CONSELLO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DA CORUÑAISBN DIGITAL: 978-84-617-6130-2
Notas
CONGRESO DERECHO AMBIENTAL PARA UNA ECONOMÍA VERDE. REVISTA ADMINISTRACIÓN Y CIDADANÍA. REVISTA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. VOL. 10. Nº 2.EDITA: XUNTA DE GALICIA.1887-0287
Outras publicacións
- “Requisitos y procedimento para el reconocimiento, la inscripción y la baja en su registro, de las Entidades Asociativas Prioritarias, previstas en la Ley de Fomento de la Integración de Cooperativas y de otras Entidades Asociativas de carácter agroalimentario”,Revista (Anuario) Cooperativismo e Economía Social, núm. 37, 2015, págs. 423 a 430.
Formadora/Tutora en la temática relativa a la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, dentro de la convocatoria de “Apoyo a la promoción interna del Personal de Administración y Servicios, 2016” en la modalidad de teleformación, realizada por la Gerencia de la Universidade da Coruña mediante la Resolución del 11/02/2016. Esta formación estuvo abierta en línea en la plataforma Moodle del 01/03/2016 al 30/06/2016.
"La anunciada e inminente desaparición del procedimiento negociado por razón de la cuantía", en Suplemento Mercados de La Voz de Galicia, (27/03/2016, p.11).
Recensións
EU ENVIRONMENTAL LAW AND THE INTERNAL MARKET. N. DE SADELEER. OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD. 2014.ANUARIO DA FACULTADE DE DEREITO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA. NÚMERO 18 - 2015.EDITA: UNIVERSIDADE DA CORUÑA. SERVIZO DE PUBLICACIÓNS.ISSN: 1138-039X
Artigos en revistas internacionais
En la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia N° 5, homenaje a Fernando Parra Aranguren, el artículo: ¿Elecciones o elecciones democráticas? Reflexiones sobre el actual marco normativo e institucional venezolano. Caracas, 2015.
En la Revista de Derecho Público de la Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, el artículo: Las sanciones por desacato al amparo como modo de ejecución forzosa frente a la Administración Pública (en prensa).
Artigos en revistas nacionais
Revista Aragonesa de Administración Pública N° 43-44, el artículo: Consideraciones sobre la ejecución de sentencias en el proceso administrativo venezolano. Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2014.
“LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, publicado en la Revista de Derecho Administrativo N° 95, Director Juan Carlos Cassagne, Septiembre/Octubre 2014, ISSN 1851-0590, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, pp. 1205/1226; Versión Online y Proview: AP/DOC/1185/2014.
"Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la igualdad de género del año 2013"en Aequalitas. Revita jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-3379, nº 34, 2014, páginas 26-32
Crónica “Jurisprudencia ambiental en Galicia”. Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. VI, Núm. 1. (ISSN 2014- 038 X).
Crónica “Jurisprudencia ambiental en Galicia”. Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. V, Núm. 2. (ISSN 2014- 038 X).
Capítulo de Libro
La publicación de un capítulo de un libro titulado "Los derechos fundamentales, paradigma económico del estado social de derecho y el principio de no regresión" en las reflexiones de trabajo en materia de derechos constitucionales en perspectiva latinoamericana. La IBANEZ editorial - Colombia. ISBN 978-958-749-474-7
En el Libro la Contratación Pública en América Latina (Coord. José Luis Benavides Russi y Pablo Moreno Cruz), Universidad Externado de Colombia, Capítulo La Contratación Pública en Venezuela, sub-capítulo X: Los órganos judiciales competentes para resolver controversias contractuales. Publicado también en el libro: La contratación pública en Venezuela. Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA). Caracas, 2015.
En en libro: Temas relevantes sobre contratos, servicios y bienes públicos, VI Congreso Internacional de Derecho Administrativo, el trabajo: La inembargabilidad absoluta de los bienes públicos: Un anacronismo desde la perspectiva iberoamericana. A propósito de la sentencia 1.582 del 21 de octubre de 2008 de la Sala Constitucional. Editorial Jurídica Venezolana-CAJO. Caracas, 2014.
En el libro Estudios jurídicos en Homenaje a Germán Cisneros Farías, el artículo: Réquiem por la Justicia Electoral Venezolana. Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, 2014.
En el libro Derecho y Justicia Administrativa (Coord. Filiberto Otero Salas, Juan Ángel Salinas Garza y Luis Gerardo Rodríguez Lozano), el trabajo: Notas sobre la situación actual de los Derechos Constitucionales Procesales en la Justicia Administrativa Venezolana. Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, 2015.
En el libro: La reforma de las Administraciones Públicas Locales (Dirs. Jaime Rodríguez Arana y Marta García Pérez, Coords. José Pernas García y María Del Carmen Martín-Retortillo) , el trabajo: La Justicia Administrativa como obstáculo real para el ejercicio del Derecho a la Buena Administración en Venezuela: Dos ejemplos. Derecho Público Global. La Coruña, 2015.
En el Liber Amicorum en homenaje al Dr. Allan Brewer-Carías (Coord. Eduardo Jorge Prats), el trabajo: Algunas implicaciones en la noción y alcance del Debido Proceso, de la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Grande Stevens y otros contra Italia, del 7 de julio de 2014. Su contraste con las tendencias de la jurisprudencia venezolana. Instituto Dominicano de Derecho Constitucional (IDDEC). En prensa.
En el libro El Debido Proceso frente a los Derechos Constitucionales y Convencionales (La experiencia de México, América Latina y España) (en prensa), el trabajo: La violación al Debido Proceso -y a otras garantías constitucionales- perpetrada en Venezuela por los Poderes Judicial y Legislativo: El caso de las sanciones por desacato a mandamientos de amparo.
Ha publicado en el Libro de Jaime Rodríguez-Arana Muñoz y Marta García Pérez (Dirección) y José Pernas García y María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo (Coordinación), intitulado La reforma de las administraciones públicas, Colección: Libros de Actas de Congresos y Jornadas, ISBN papel: 978-84-686-6148-3, ISBN digital: 978-84-686-6149-0, Impreso en España, Editado por Bubok Publishing S.L, 2015, el trabajo que fuera presentado en las VII Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano”, llevadas a cabo en el Pazo de Mariñán de la Universidad de la Coruña (España), días 31 de marzo al 4 de abril de 2014, correspondiente a la Sesión I denominada: “La reforma de la Administración y la Carta Iberoamericana de Administración Pública”, disponible en http://jdaiberoamericanas.wordpress.com/anuario/anuario-2014/, sobre el tema “Un modelo de participación ciudadana: El Plan Estratégico Participativo – PEP 2021 – de la Provincia de Corrientes”, pp. 155/172.
Reflexiones sobre el debido proceso administrativo y la potestad de rescisión de los contratos de concesión En el libro Constitución, Derecho Administrativo y Proceso: Vigencia, Reforma e Innovación, FUNEDA, Caracas 2014, pp. 469-495. ISBN: 978-980-410-035-2http://www.libreroonline.com/venezuela/libros/103947/brewer-carias-allan-r-duque-corredor-ramon-j-sanchez-falcon-enrique-briceno-vivas-gustavo-guayac/constitucion-derecho-administrativo-y-proceso-vigencia-reforma-e-innovacion.html
Las Garantías en la Contratación PúblicaEn el libro La Ley de Contrataciones Públicas. Colección Textos Legislativos Nro. 44 (2da. Edición Actualizada y Aumentada). Editorial Jurídica Venezolana.  4ta. Edición Actualizada y aumentada, Caracas 2014. ISBN: 978-980-365-275-3
Libro
"Conceptos indeterminados legales y discrecionalidad administrativa" en Editorial Tirant lo Blanch. ISBN978-84-9086-869-0
Outras publicacións
Artículo publicado en el periódico: proclamación Antón Montesinos. Año 4 Edición 6 Tunja Colombia en agosto 2015 titulado fortalecimiento del principio de igualdad de armas por el papel de la defensa del Inter
"60 años de la Ley de Expropiación Forzosa: necesidad de otra norma", en Suplemento Mercados de La Voz de Galicia, (21/12/2014, p.10).
Recensións
Recensión del libro: Con Miras al Interés General, de los Profesores Enrique Rivero Ysern y Jaime Rodríguez Arana, Impreso en España por Bubok Publishing S.L., realizada en el marco del Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano de la Universidade da Coruña, publicada en Revista de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo (Uruguay), Año XIII (2014). Nº 26, pp. 271-277, ISSN: 1510-5172, ISSN (en linea): 2307-1610.Disponible en el Link http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2015/04/Revista-UM-AXIII-N26.pdf
Artigos en revistas internacionais
Artículo de publicación titulada contenidos Relatividad de interés general por su dependencia en el principio del Estado social y democrático de derecho (el propósito del libro "con una vista del interés general" de los profesores MUÑOZ Y Rivero Arana YSERN). En la revista Science legalmente Universidad de Guanajuato, año 3, P.159 No.6
De los Servicios Autónomos Sin Personalidad Jurídica a los Servicios Desconcentrados en el Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano. Número 1. Septiembre-Diciembre 2013. Publicación del Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteavila. Caracas 2013.http://redav.com.ve/images/pdf/1/redav1.pdf
Artigos en revistas nacionais
Crónica “Jurisprudencia ambiental en Galicia”. Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. V, Núm. 1. (ISSN 2014- 038 X).
Comunicación "Principios de la Contratación y Responsabilidad Social”, presentada en las VI Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano sobre Reforma del Estado y transformaciones del Derecho Administrativo, celebradas en el Pazo de Mariñán (A Coruña) los días 22, 23, 24 y 25 de abril de 2013, publicada en el Volumen 18 del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, 2014, (ISSN: 1138-039X, pp. 479-488).
Capítulo de Libro
Ha publicado en el Libro de Jaime Rodríguez-Arana Muñoz y Marta García Pérez (Dirección) y Carlos Aymerich Cano y José Pernas García (Coordinación), intitulado Reforma del Estado y Transformación del Derecho Administrativo, Colección: Libros de Actas de Congresos y Jornadas, ISBN papel: 978-84-686-5098-2, ISBN digital: 978-84-686-5100-2, Impreso en España, Editado por Bubok Publishing S.L, 2014, el trabajo que fuera presentado en las VI JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, llevadas a cabo en el Pazo de Mariñán de la Universidad de la Coruña (España), los días 22 al 25 de abril de 2013, sobre el tema “Las relaciones interjurisdiccionales en un Estado Federal. El caso del Financiamiento Educativo”, pp. 592/605.
Sinopsis sobre la regulación de los bienes públicos en    Venezuela.En el libro Ley Orgánica de Bienes Públicos. Serie Textos Legislativos, Universidad central de Venezuela, Caracas 2014. ISBN: 978-980-00-2772-1http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2014/04/decreto.pdf
La Contratación Pública Por Medios Electrónicos. En el Libro Temas Relevantes Sobre Contratos, Servicios y Bienes Públicos. Editorial Jurídica Venezolana y Centro de Adiestramiento Jurídico, Caracas, 2014. ISBN: 978-980-365-246-3
Libro
Cotidianidad de la Investigación y la programación neurolingüística. El mensaje inicial como técnica de investigación "en la publicación del académico español. ISBN. 978-3-659-05948-3
Outras publicacións
Comunicación “La Contratación Pública Estratégica en el marco de la Nueva Directiva de Contratación Pública”. presentada en las VII Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano sobre La reforma de las Administraciones públicas,  publicada en el libro "La reforma de las Administraciones públicas", Grupo de Investigación Derecho Público Global (UDC). Dirección: Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Marta García Pérez. Coordinación: Juan José Pernas García, María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo.(ISBN eBook en PDF: 978-84-686-6149-0), (ISBN Acabado en rústica: 978-84-686-6148-3). p. 541-554.

Oferta de prazas

curso 2023/2024
Oferta xeral 15