Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)

2024/2025 · 60 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao EEES que soliciten acceso ás ensinanzas oficiais de másteres universitarios que habilitan para o exercicio de profesión regulada, necesariamente deberán ter o seu título homologado ou declarado equivalente polo ministerio competente.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

O perfil recomendado do alumnado dependerá, loxicamente, das especialidades do mestrado. O seu carácter profesionalizador fai necesaria certa correspondencia entre a titulación de acceso e a especialidade elixida; a Comisión de Selección do Mestrado resolverá no caso doutras titulacións.

Requisitos de acceso comúns

INFORMACIÓN CURSO 22/23.

A normativa pola que se regula o PROCEDEMENTO DE PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA NOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS PARA O CURSO 2022/2023 (aprobada polo Consello de Goberno do 16/12/2021), apartado II, parágrafo 2º, determina que: Titulados de sistemas educativos alleos ao EEES que soliciten o acceso a másteres universitarios oficiais que lles habiliten para exercer unha profesión regulada, deberán ter necesariamente o título homologado ou declarado equivalente pola consellería competente.

O artigo 18 do RD 822/2021 establece para o acceso aos másteres oficiais a posesión do título universitario oficial español de Graduado ou Graduado ou equivalente é condición para acceder a un Máster Universitario ou, se é o caso, posuír outro título universitario. , ou títulos do mesmo nivel que o título español de Grao ou Máster expedido por universidades e centros de ensino superior dun país do EEES que permitan o acceso aos estudos de Máster nese país.

Segundo a Orde ECI/3858/2007, do 27 de decembro, pola que se establecen os requisitos para a comprobación dos títulos universitarios oficiais que habilitan para o exercicio das profesións de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, o apartado 4.2 “establece como requisito de acceso a acreditación do dominio das competencias relacionadas coa especialidade que se quere cursar, mediante a realización dunha proba deseñada para o efecto polas universidades, da que se desprenden aqueles que estean en posesión dalgún dos títulos universitarios que correspondan a especialización elixida. Así mesmo, deberá acreditarse o dominio dunha lingua estranxeira equivalente ao nivel B1 do Marco común europeo de referencia para as linguas, de conformidade coa Recomendación n.o R (98)6 do Comité de Ministros dos Estados membros do 17 de outubro de 2000.

O perfil recomendado dos estudantes dependerá, loxicamente, das especialidades do Máster.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na UDC. Consulte a páxina de másteres, para maior información. 

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

23 prazas ofertadas no curso 2024/2025

Criterios e procedementos de admisión

A admisión axustarase ao establecido na normativa da UDC. Cando o número de candidatos sexa superior ao das prazas que se ofreceren, a selección realizarase seguindo os criterios establecidos pola Comisión de Selección do Mestrado, aos cales se lles dará a debida publicidade. En todo caso, darase prioridade ao expediente académico dos aspirantes e á titulación de acceso.

Prazos

Os prazos de preinscripción en estudos de máster universitario oficial son aprobados polo Consello de Goberno da UDC, e poden consultarse na seguinte páxina web.

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces: