Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2024/2025 · 240 créditos

Que se aprende

Os estudos do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos capacitan o noso alumnado para a adquisición e a aplicación de coñecementos teóricos e prácticos nos ámbitos relativos á organización do traballo e a xestión e dirección de persoas, aplicando as tecnoloxías da información e a comunicación e fomentando a aprendizaxe autónoma ao longo da vida. Habilítanos, así mesmo, para o acceso a estudos posteriores de especialización (mestrados e doutoramentos).

Competencias completas do estudo

Competencias xenéricas

O Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos fomenta, no marco dunha conduta ética e responsable, a identificación, análise, planificación e resolución de situacións propias das actividades dos xestores de persoas nas organizacións en relación coa sociedade, primando o traballo en equipo e rede; e inspira, igualmente, a capacidade crítica e a cultura emprendedora.

Competencias específicas

Estes estudos permítenlles aos estudantes adquirir coñecementos e a experiencia necesaria para exercer a súa profesión tanto no xurídico como no organizativo dos recursos humanos por medio dun acercamento multidisciplinar ás relacións laborais e ao emprego, tanto desde o estudo da normativa laboral como desde unha dimensión social e psicolóxica.

Trabállase de forma específica cos alumnos a adquisición de competencias no uso das TIC aplicadas ao ámbito laboral, a consolidación das linguas estranxeiras mediante programas de formación propios e programas de mobilidade, e o achegamento ao mundo laboral a través das prácticas en empresas.

Competencias transversais

Trabállase de forma específica cos alumnos a adquisición de competencias no uso das TIC aplicadas ao ámbito laboral, a consolidación das linguas estranxeiras mediante programas de formación propios e programas de mobilidade, e o achegamento ao mundo laboral a través das prácticas en empresas. Asemade, propíciase o traballo en equipo, a capacidade de xestión de información e a toma de decisións baseadas na calidade, e foméntase a flexibilidade e o liderado en ámbitos multiculturais.

Saídas profesionais e académicas

As múltiplas saídas que ofrece esta titulación convértenna nunha das máis polivalentes no mercado de traballo.

Segundo as pautas curriculares, o perfil dos egresados no Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos responde a profesionais independentes, responsables e con valores baseados na xustiza social que poden exercer a súa actividade en diversos postos de traballo, así como en diferentes sectores de actividade.

Contorno profesional no que se sitúa

 • Empresas
 • Administracións públicas
 • Despachos profesionais
 • Sindicatos
 • Organizacións empresariais
 • ONG e outras organizacións sen ánimo de lucro
 • Docencia

Saídas profesionais e académicas

 • Graduado social/asesor laboral
 • Dirección e xestión de recursos humanos
 • Xestión, mediación e intervención do mercado laboral
 • Axentes de emprego e desenvolvemento local
 • Prevención de riscos laborais
 • Consultor/auditor sociolaboral
 • Funcionarios das administracións públicas
 • Docentes

Empresas e institucións colaboradoras

 • Empresa
 • Administracións públicas
 • Despacho profesional
 • Sindicatos
 • ONG e outras entidades sen ánimo de lucro
 • Docencia

  Planificación do ensino

  O Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos estrutúrase en 240 créditos ao longo dunha secuencia formativa de catro anos académicos (60 ECTS por curso), que á súa vez se dividen en dous cuadrimestres.

  O plan de estudos conta cunha oferta total de 276 créditos. Esta oferta inclúe toda a formación práctica e teórica que o/a estudante debe adquirir segundo a distribución que o Grao en Relación Laborais e Recursos Humanos mantén canto ás materias básicas da rama, materias obrigatorias e materias optativas, Traballo de Fin de Grao e outras actividades formativas.

  Véxanse as táboas de planificación no web do centro.

  Esta titulación dispón de guía docente
  Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

  Estrutura do estudo

  Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Introdución ao Dereito Formación básica 6 ECTS
  Introdución á Economía Formación básica 6 ECTS
  Organización de Empresa Formación básica 6 ECTS
  Psicoloxía do Traballo Formación básica 6 ECTS
  Informática Básica Obrigatorio 6 ECTS
  Dereito Societario e Cooperativo Formación básica 6 ECTS
  Economía e Empresa Formación básica 6 ECTS
  Métodos de Traballo Formación básica 6 ECTS
  Historia Social e Política Contemporánea Formación básica 6 ECTS
  Teoría das Relacións Laborais Obrigatorio 6 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Dereito do Traballo I Obrigatorio 6 ECTS
  Dereito Sindical I Obrigatorio 6 ECTS
  Dirección e Xestión de RRHH I Obrigatorio 6 ECTS
  Socioloxía do Traballo Formación básica 6 ECTS
  Estatística Descritiva Formación básica 6 ECTS
  Dereito do Traballo II Obrigatorio 6 ECTS
  Dereito Sindical II Obrigatorio 6 ECTS
  Dirección e Xestión de RRHH II Obrigatorio 6 ECTS
  Comportamento Organizacional Obrigatorio 6 ECTS
  Técnicas de Investigación Social Obrigatorio 6 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Prácticas Externas Optativo anual 12 ECTS
  Dereito da Seguridade Social I Obrigatorio 6 ECTS
  Prevención e Xestión de Riscos Laborais I Obrigatorio 6 ECTS
  Economía Española Obrigatorio 6 ECTS
  Contabilidade Obrigatorio 6 ECTS
  Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea Optativo 6 ECTS
  Estrutura Social Optativo 6 ECTS
  Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial Optativo 6 ECTS
  Historia Social do Traballo Optativo 6 ECTS
  Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro Optativo 6 ECTS
  Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa Optativo 6 ECTS
  Dereito da Seguridade Social II Obrigatorio 6 ECTS
  Prevención e Xestión de Riscos Laborais II Obrigatorio 6 ECTS
  Economía do Traballo Obrigatorio 6 ECTS
  Dereito Administrativo Obrigatorio 6 ECTS
  Auditoría Laboral Optativo 6 ECTS
  Xestión Medioambiental Optativo 6 ECTS
  Informática Aplicada Optativo 6 ECTS
  Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador Optativo 6 ECTS
  Socioloxía do Consumo Optativo 6 ECTS
  Valoración Contable Optativo 6 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Técnicas de Negociación Obrigatorio 6 ECTS
  Dirección Estratéxica Obrigatorio 6 ECTS
  Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social Obrigatorio 6 ECTS
  Dereito Procesual Laboral Obrigatorio 6 ECTS
  Políticas Sociolaborais Obrigatorio 6 ECTS
  Traballo Fin de Grao Obrigatorio 6 ECTS

   BOE co plan de estudos (PDF)

  Referentes externos

  Para a elaboración do proxecto final e unha vez recibidas as alegacións oportunas, tivéronse en conta os informes emitidos polas seguintes entidades

  • Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia
  • Consello Galego de Relacións Laborais
  • Colexios oficiais de graduados sociais da Coruña e Ourense
  • Cámara de Comercio de Ferrol
  • UGT Galicia
  • CC.OO.
  • Confederación Intersindical Galega (CIG).
  • Asociacións e confederacións empresariais de Ferrol e Comarca
  • Libro Branco do título de Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos elaborado pola Conferencia de Decanos e Directores de Relacións Laborais e Ciencias do Traballo dentro do Programa de Converxencia Europea da ANECA

  Procedementos de consulta empregados

  Por parte do centro de Ferrol, e logo de consultar os departamentos con docencia neste centro, designáronse os membros da Comisión Redactora do Título de Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos da UDC, que se encargaron de elaborar a proposta.

  Esta comisión estivo formada por sete profesores, dous estudantes e un membro do PAS do centro de Ferrol, así como o director e dous profesores do centro da Coruña. A través dos profesores membros da Comisión estiveron representados todos os departamentos e a maior parte das áreas de coñecemento con docencia na titulación.

  Unha vez aprobada a composición da Comisión Redactora do Título de Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos da UDC mantivéronse unha serie de reunións orientadas á elaboración do plan de docencia co obxecto de acordar a definición das materias básicas e obrigatorias, así como as optativas, da titulación; os descritores das materias; a distribución das materias por cuadrimestre; os profesores responsables das materias, e as competencias da titulación etc. A súa proposta foi aprobada pola Xunta de Facultade do centro de Ferrol o 31 de outubro de 2008.

  Para ampliar esta información consúltese a memoria de verificación: xustificación do título.

  Profesorado

  Polo de agora o estudo non ten departamentos encargados da súa docencia.

  Accións para a mobilidade do estudantado

  A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

  Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

  As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

  As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.