Grao en Intelixencia Artificial

2024/2025 · 240 créditos

Que se aprende

Aínda que a área da aprendizaxe automática é a máis popular actualmente, existen moitas máis áreas no ámbito da Intelixencia Artificial que un especialista debe coñecer, tales como a representación do coñecemento, as tecnoloxías da linguaxe, a visión por computador, o razoamento automático, os sistemas multiagente e outras moitas que contribúen a mellorar as capacidades cognitivas das aplicacións e servizos intelixentes.

O título de Graduado/a en Intelixencia Artificial ten como obxectivo a formación integral de profesionais en todos estes aspectos crave da Intelixencia Artificial. Os estudantes terán a oportunidade de avanzar no coñecemento de todos eles a través de clases impartidas por profesores/as expertos e con ampla traxectoria científica no campo da IA.

O plan de estudos está estruturado con dous cursos iguais no tres universidades galegas (primeiro e segundo) mentres que nos dous últimos cursos cada universidade oferta un itinerario específico. No caso da UDC cursarase o itinerario "Sociedade e Empresa Intelixentes" . Este itinerario profunda no estudo da aprendizaxe automática, o procesamiento da linguaxe natural, a visión artificial, a robótica intelixente, o procesamiento de grandes cantidades de datos e a interacción intelixente entre o ser humano e a máquina. O itinerario complétase con formación no desenvolvemento e despregamento de software baseado en IA e interesantes aplicacións da IA á sociedade e á empresa.

Competencias completas do estudo

Competencias xenéricas

Ademais das materias específicas de IA, os/as estudantes tamén terán formación en materias máis básicas e tradicionais do ámbito da Enxeñaría Informática xunto ás doutras áreas de coñecemento como a lóxica, filosofía e ética, neurociencia computacional, dereito e emprendimiento e innovación.

Competencias transversais

A aprendizaxe baseada en proxectos permitirá ao estudante non só alcanzar competencias técnicas relacionadas coas materias de estudo, senón tamén habilidades e competencias transversais propias da Enxeñaría como a capacidade de comunicar, traballar en equipo e de xestionar tempos e recursos ou o desenvolvemento da súa cultura emprendedora. A materia de prácticas en empresas contribuirá a mellorar estes aspectos.

Saídas profesionais e académicas

Os/as especialistas en Intelixencia Artificial gozan dunha situación laboral moi favorable, de pleno emprego, sendo un dos perfís profesionais máis demandados e mellor remunerados nacional e internacionalmente.

Contorno profesional no que se sitúa

A evolución da IA nos últimos anos sitúaa na base da nova economía dixital. Numerosos estudos alertan acerca da falta de profesionais de alta cualificación e citan, en primeiro lugar e entre os sectores máis puxantes e crecentes de emprego, o posto de especialista en Intelixencia Artificial cun crecemento anual da demanda de máis dun 80%, resultando en millóns de novos postos de traballo.

Saídas profesionais e académicas

Tamén no ámbito da academia e da investigación científica leste é un perfil altamente demandado dada a evolución constante e as posibilidades futuras aínda sen explorar do campo da Intelixencia Artificial.

Empresas e institucións colaboradoras

A Facultade de Informática (FIC) é un centro moi activo na súa relación con empresas da contorna, de diferentes sectores de actividade, e promove a iniciativa empresarial dos seus estudantes e profesores/as. Como consecuencia, mantén unha oferta ampla de emprego e prácticas para os seus estudantes. Mais información en:

Planificación do ensino

O Grao en Intelixencia Artificial pertence á rama de Enxeñaría e Arquitectura. Consta de 240 créditos divididos en 4 cursos de 60 créditos cada un. Todas as materias son cuadrimestrais e comprenden formación teórica e práctica. O título estrutúrase de forma que os dous primeiros cursos comprenden as materias de formación básica e obrigatoria, e os contidos son comúns as tres universidades galegas. Nos dous últimos cursos cada universidade desenvolve o seu propio itinerario que inclúe unha serie de optativas específicas, propias de cada itinerario.

Unha diferenza característica do grao que oferta a Universidade da Coruña é que en cuarto curso o/a estudante poderá optar pola modalidade de formación académica ou pola modalidade de formación en empresa. A formación académica realízase enteiramente na Universidade, fóra da materia obrigatoria de prácticas en empresa de 6 créditos. A formación en empresa realízase directamente en empresas, en coordinación coa Universidade, onde o alumnado cursará 48 dos 60 créditos do 4º curso.

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Álxebra Formación básica 6 ECTS
Cálculo e Análise Numérica Formación básica 6 ECTS
Matemática Discreta Formación básica 6 ECTS
Programación I Formación básica 6 ECTS
Introdución aos Computadores Formación básica 6 ECTS
Estatística Formación básica 6 ECTS
Programación II Formación básica 6 ECTS
Adquisición e Procesamento de Sinal Formación básica 6 ECTS
Xestión de Organizacións Formación básica 6 ECTS
Lóxica Formación básica 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Optimización Matemática Obrigatorio 6 ECTS
Algoritmos Obrigatorio 6 ECTS
Enxeñaría do Software Obrigatorio 6 ECTS
Bases de Datos Obrigatorio 6 ECTS
Redes Obrigatorio 6 ECTS
Computación Concorrente. Paralela e Distribuída Obrigatorio 6 ECTS
Autómatas e Linguaxes Formais Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos de Aprendizaxe Automática Obrigatorio 6 ECTS
Algoritmos Básicos da Intelixencia Artificial Obrigatorio 6 ECTS
Representación do Coñecemento e Razonamento Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos

 BOE co plan de estudos (PDF)

Referentes externos

No ámbito nacional, a oferta de formación en Intelixencia Artificial a nivel de grao é moi recente e reducida: ademais das universidades galegas, só cinco centros en España ofertan na actualidade graos en Intelixencia Artificial.

A nivel europeo a oferta é moito máis ampla e consolidada. Algúns referentes atopámolos nas Universidades de Vrije, Utrecht ou Groninghen en Países Baixos, as Universidades de Edinburgh, Manchester ou Monfort en Reino Unido, ou a Universidade Westerdals en Noruega. Nos EE.UU. tamén numerosas institucións ofertan graos en Intelixencia Artificial, entre elas, o prestixioso MIT ou a universidade Carnegie-Mellon.

Procedementos de consulta empregados

No proceso de elaboración deste título participou unha Comisión Asesora Externa formada por representantes de 15 entidades con perfís diferenciados e complementarios como consultoras e empresas TIC, empresas doutros sectores produtivos, spin-offs, administracións e Organizacións sectoriais e Centros Tecnolóxicos.

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Empresa, Enxeñaría de Computadores e Matemáticas.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.

Accións concretas do centro

Dado o interese e actualidade dos contidos do plan de estudos proposto para este grao, consideramos que as posibilidades de participación en programas de mobilidade son moi altas e de gran utilidade para a formación dos estudantes.

Actualmente, a Facultade de Informática ten convenios activos con máis de 50 Universidades de todo o mundo baixo os programas:

  • Erasmus+: mobilidade en Europa
  • SICUE: mobilidade entre Centros Universitarios Españois
  • Convenios bilaterais: mobilidade co resto do mundo