Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Naval e Industrial

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Ramil Rego, Alberto
Coordinador
Dopico Dopico, Daniel
Secretario
Arce Ceinos, Alberto
Vogal PDI
Loureiro Montero, Alfonso
Vogal PDI
Prieto García, Abraham
Vogal PDI
Carral Couce, Luis Manuel
Vogal PDI
De la Cruz López, María del Pilar
Vogal PDI
Camba Fabal, Carolina
Vogal PDI
Álvarez García, Ana
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 20
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 26
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 18
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 48
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 44,44
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 10,42
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 43,75
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 33,33
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 22,92
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 4,17
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 33,33
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 22,22
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 33,33
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 2
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.728
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 3.063
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 66,67
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 27,78
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 20
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 18
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 14
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 45
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 21,43
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 4,44
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 48,89
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 22,22
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 28,89
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 4,44
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 4,44
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 5,88
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 7
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 57,14
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 28,57
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 28,57
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 6
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.082
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 1.783
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 2.296
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 57,14
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 28,57
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 14,29
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 14,29
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 34,21
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 20
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 15
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 11
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 52
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 45,45
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 15,38
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 40,38
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 9,62
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 50
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 1,92
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 3,85
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 50
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 5,56
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 6
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 33,33
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 66,67
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 5
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.047
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 2.183
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 33,33
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 16,67
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 83,33
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 16,67
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 10,53
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 20
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 12
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 8
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 50
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 50
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 16
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 40
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 6
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 54
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 12
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 83,33
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 16,67
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 6
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 33,33
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 66,67
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 3
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.829
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 1.615
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 16,67
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 33,33
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 50
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 17,02

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
J. García Urbieta, B. Rodríguez, A. J. Rodríguez, P. Díaz, S. Armentia, F. González, Sensitivity Analysis of Lumped-Parameter Thermal Networks for the Experimental Calibration of eMotor Models, IEEE Transactions on Transportation Electrification, early access, 10.1109/TTE.2023.3331097
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17477778.2024.2314166
https://www.mdpi.com/2077-1312/11/8/1517
Souto-Silvar, D. A., Álvarez-García, A., Díaz-Díaz, A., Rodríguez-Dopico, F. J., & López-Beceiro, J. (2023). 'The effect of marine ageing on the mechanical properties of a structural adhesive'. Mechanics of Time-Dependent Materials. https://doi.org/10.1007/s11043-023-09653-5
Capítulo de Libro
D. A. Souto-Silvar, A. Álvarez-García, F. J. Rodríguez-Dopico, and M. González-Taboada, ‘Time–Temperature Superposition Principle: A Tool for Predicting Long-Term Behaviour’, in Proceedings of the IV Iberoamerican Congress of Naval Engineering and 27th Pan-American Congress of Naval Engineering, Maritime Transportation and Port Engineering (COPINAVAL), L. Carral, A. Vega, J. Carreño, J. de Lara, M. I. Lamas, J. J. Cartelle, J. Tarrío, R. Carballo, and P. Townsed, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 131–136. doi: 10.1007/978-3-031-49799-5_20
F. J. Rodríguez-Dopico, A. Álvarez-García, D. A. Souto-Silvar, and M. González Taboada, ‘Characterization of Mechanical Properties of Adhesives for Application in the Naval Sector Through Digital Image Correlation’, in Proceedings of the IV Iberoamerican Congress of Naval Engineering and 27th Pan-American Congress of Naval Engineering, Maritime Transportation and Port Engineering (COPINAVAL), L. Carral, A. Vega, J. Carreño, J. de Lara, M. I. Lamas, J. J. Cartelle, J. Tarrío, R. Carballo, and P. Townsed, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 195–199. doi: 10.1007/978-3-031-49799-5_29
M. Cabaleiro-Figueroa, I. Díaz-Gonzalez, V. M. Jiménez-Acosta, D. A. Souto-Silvar, and F. J. Rodríguez-Dopico, ‘Accelerated Aging Technique for Predicting Long-Term Behavior’, in Proceedings of the IV Iberoamerican Congress of Naval Engineering and 27th Pan-American Congress of Naval Engineering, Maritime Transportation and Port Engineering (COPINAVAL), L. Carral, A. Vega, J. Carreño, J. de Lara, M. I. Lamas, J. J. Cartelle, J. Tarrío, R. Carballo, and P. Townsed, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 201–205. doi: 10.1007/978-3-031-49799-5_30
Libro
https://libros.cc/Simulacion-y-optimizacion-de-procesos-con-FlexSim.htm?isbn=9788410066007
Artigos en revistas internacionais
F. J. Rodríguez-Dopico, R. J. C. Carbas, C. S. P. Borges, J. Tarrío-Saavedra, L. F. M. da Silva, and A. Á. García, ‘Combined effect of seawater and load on methacrylate adhesive’, Heliyon, vol. 9, no. 4, Apr. 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e14751.
Reduced order modeling of selective laser melting: from calibration to parametric part distortion Chady Ghnatios, Khalil El Rai, Nicolas Hascoet, Pierre-Adrien Pires, Jean-Louis Duval, Jon Lambarri, Jean-Yves Hascoet & Francisco Chinesta International Journal of Material Forming volume 14, pages973–986 (2021)
Parametric analysis and machine learning-based parametric modeling of wire laser metal deposition induced porosity Tanguy Loreau, Victor Champaney, Nicolas Hascoet, Jon Lambarri, Mikel Madarieta, Iker Garmendia & Francisco Chinesta International Journal of Material Forming volume 15, Article number: 33 (2022)
Study of the influence of the oscillation frequency on the surface hardening process of the 42CrMo4 alloy using an oscillating laser beam Carlos Soriano, Goretti Alberdi, Jon Lambarri, Ana Aranzabe, Armando J. Yáñez Surface and Coatings Technology Volume 409, 15 March 2021, 126877
Bellas, F., Guerreiro-Santalla, S., Naya, M. et al. AI Curriculum for European High Schools: An Embedded Intelligence Approach. International Journal of Artificial Intelligence in Education (2022). https://doi.org/10.1007/s40593-022-00315-0
M. Naya-Varela, S. Guerreiro-Santalla, T. Baamonde and F. Bellas. (2023). "Robobo SmartCity: An Autonomous Driving Model for Computational Intelligence Learning through Educational Robotics," in IEEE Transactions on Learning Technologies, doi: 10.1109/TLT.2023.3244604. https://ieeexplore.ieee.org/document/10043750
Martínez-López, A.; Díaz Ojeda, H.R.; Míguez González, M.; Marrero, Á. Environmental Inefficiencies of Short Sea Shipping Vessels by Optimization Processes Based on Resistance Prediction Methods. J. Mar. Sci. Eng. 2022, 10, 1457. https://doi.org/10.3390/jmse10101457
Martínez-López, A; Marrero, Á.; Martín-Cruz, Y; Míguez González, M. Environmental assessment model for scrubbers versus alternative mitigation systems for feeder vessels in liner shipping, Journal of Environmental Management,Volume 321,2022,115954,ISSN 0301-4797, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115954
Marrero, Á.;Martínez-López, A.Decarbonization of Short Sea Shipping in European Union: Impact of market and goal based measures,Journal of Cleaner Production,Volume 421,2023,138481,ISSN 0959-6526,https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138481.
Daniel A. Souto-Silvar, A. Álvarez-García, A. Díaz-Díaz, Francisco J. Rodríguez-Dopico & Jorge López-Beceiro, 'Application of the Time–Temperature Superposition Principle to Predict Long-Term Behaviour of an Adhesive for Use in Shipbuilding', DOI: 10.1007/s13369-023-08219-4
Barreiro-Villaverde, D., Gosset, A., Lema, M., & Mendez, M. A. (2023). Damping of three-dimensional waves on coating films dragged by moving substrates. Physics of Fluids35(7), 72110. https://doi.org/10.1063/5.0154144
Capítulo de Libro
F. J. Rodríguez-Dopico, B. S. Silva, A. Á. García, J. López-Beceiro, and R. Artiaga, ‘Thermal and rheological study of structural adhesives for naval construction’, in Advances in the Analysis and Design of Marine Structures, CRC Press, 2023.Thermal and rheological study of structural adhesives for naval constr (taylorfrancis.com)
Artigos en revistas internacionais
Alba Martínez-López & Manuel Chica González (2021): Articulating intermodal chains through short-sea shipping: a method for assessing the performance of East African ports, Maritime Policy & Management, DOI: 10.1080/03088839.2021.1976430
Artigos en revistas internacionais
Pernas Urrutia, J. M., Villa Caro, R., de Espona, R. J., Heritier, Carl., Pérez Fernández, R. (2021) CODELAG advantages for energy and IR signatureWarship Technology, Royal Institution of Naval Architects (RINA), enero 2021, página 9, ISSN: 0957-5537
Pernas Urrutia, J. M., Villa Caro, R., de Espona, R. J., Heritier, Carl., Pérez Fernández, R. (2021) Infrared signature in the modern warship, Warship Technology, Royal Institution of Naval Architects (RINA) (estado actual.- revisión por pares).
Dopico Dopico, D., López Varela, Á. & Luaces Fernández, A. Augmented Lagrangian index-3 semi-recursive formulations with projections. Multibody Syst Dyn52, 377–405 (2021). https://doi.org/10.1007/s11044-020-09771-9
Lamas M., Mouzo F., Michaud F., Lugrs U., Cuadrado J. Comparison of several muscle modeling alternatives for computationally intensive algorithms in human motion simulation. Multibody System Dynamics, (pendiente de revision).
Michaud, F.; Pérez Soto, M.; Lugrís, U.; Cuadrado, J. Lower Back Injury Prevention and Sensitization of Hip Hinge with Neutral Spine Using Wearable Sensors during Lifting Exercises. Sensors202121, 5487. https://doi.org/10.3390/s21165487
Cuadrado, J.; Michaud, F.; Lugrís, U.; Pérez Soto, M. Using Accelerometer Data to Tune the Parameters of an Extended Kalman Filter for Optical Motion Capture: Preliminary Application to Gait Analysis. Sensors202121, 427. https://doi.org/10.3390/s21020427
Artigos en revistas nacionais
Villa Caro, R., Pernas Urrutia, J. M. (2020) Propulsión CODOG en buques de guerra: justificación desde el punto de vista de la eficiencia energéticaRevista Ingeniería Naval, Asociación de Ingenieros Navales de España (AINE), Nº 994 octubre 2020, páginas 90 – 96, ISSN: 0020-1073
Outras publicacións
-Mendieta, N., Salazar, E., & Caamaño, L. (2019, November). Contribution of the Universidad Politécnica Salesiana for the promotion of Sustainable Mobility in Ecuador. In 2019 IEEE Fourth Ecuador Technical Chapters Meeting (ETCM) (pp. 1-6). IEEE.
-Influence of Social Indicators in the consumption of domestic electricity for urban marginal areas of Guayaquil. José Hidalgo, Nadia Mendieta, Luis Caamaño, Johanna Founes, Laura Garcés, Fabiola Terán. 18th LACCEI International Multi-Conference for “Engineering, Integration, and Alliances for a Sustainable Development”, “Hemispheric Cooperation for Competitiveness and Prosperity on a Knowledge-Based Economy”. Artículo por ser publicado.-Gordillo, L. D. C., & Mendieta Villalba, N. M. (2019, January). Lean Six Sigma Aplicado a la Reducción de Riesgos Sísmicos. Caso de Estudio en Ecuador. In 17th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology, LACCEI 2019. Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions.
Artigos en revistas internacionais
International Journal of Latest Engineering Research and Applications. ISSN: 2455-7137. Reactor analysis of a river system Wastewater treatment plant”. Vol 04, Issue 10. October 2019. Article Id: 201910099.
Energy and Power EngineeringISSN Print: 1949-243X    ISSN Online: 1947-3818. Website: https://www.scirp.org/journal/epe: Study and design of Distributed Generation for a new estate in UK. Economic study.March 2020. ID 6202342.
International Journal of Latest Engineering Research and Applications (IJLERA)(ISSN: 2455-7137"Summary of mathematical models in fundamental cases of breakdowns in rotary machines by detection of vibration signals"
Motivation as a tool for designing lifelong learning robotsA. Romero, F. Bellas, J.A. Becerra, R.J. DuroIntegrated Computer-Aided Engineering; DOI 10.3233/ICA-200633; IOS Press, 2020.
Motivational Engine and Long Term Memory Coupling within a Cognitive Architecture for Life-long Open-ended LearningJ.A. Becerra, A. Romero, F. Bellas,  R.J. DuroNeurocomputing, 2020.
Díaz-Díaz, A., Sánchez-Silva, B., Tarrío-Saavedra, J., López-Beceiro, J., Gómez-Barreiro, S., Artiaga, R. Evaluation of the Curing of Adhesive Systems by Rheological and Thermal Testing. J. Vis. Exp. (161), e61468, doi:10.3791/61468 (2020)
B. Rodríguez, F. González, M. Á. Naya, and J. Cuadrado, “Assessment of methods for the real-time simulation of electronic and thermal circuits,” Energies, vol. 13, no. 6, p. 1354, 2020.
Pernas Urrutia, J. M., Villa Caro, R., de Espona, R. J., Heritier, Carl (2020) Efficiency and Signature in the Modern Warship, enviado a la revista Journal of Security and Sustainability Issues (pte. confirmación de publicación).
Alba Martínez-López and Manuel Chica (2020).Joint Optimization of Routes and Container Fleets to Design Sustainable Intermodal Chains in Chile.Sustainability 2020, 12(6), 2221.
REVISTA EL UNIVERSO UNIVERSIDAD DE VERACRUZLA NECESIDAD DE FOMENTAR EN AMERICA LATINA LA INVESTIGACION EN LA INDUSTRIA NAVAL
Artigos en revistas nacionais
Villa Caro, R., Pernas Urrutia, J. M. (2019) Propulsión CODOG en buques de guerra: justificación desde el punto de vista de la eficiencia energética, confirmada publicación en la Revista Ingeniería Naval del mes de octubre de 2020.
Villa Caro, R., Pernas Urrutia, J. M. (2019) Control de firma IR en buques de guerra. Estado del arte y futuropendiente de publicar en las actas del VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2019)
Capítulo de Libro
capítulo del libro (Computation and Big Data for Transport: Digital innovation in Surface and Air Transport Systems), para la editorial Springer  titulado: “Establishment of MoS in Chile: Pertinence assessment through an analysis of previous scenarios”
Libro
Libro de Conferencias Magistrales y Ponencias Técnicas del XXIII Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Portuaria y Costa Afueraha sido registrado con el ISBN 978-980-7629-00-3
Outras publicacións
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL DE  VENEZUELA  
Artigos en revistas internacionais
Simplifying the creation and management of utility models in continuous domains for cognitive roboticsA. Romero, A. Prieto, F. Bellas, R.J. DuroNeurocomputing, vol. 353, pp. 106-118, 2019.
International Journal of Latest Engineering Research and Applications (IJLERA). "Study of the stability margin and its connection with the dynamic stiffness applied to a tidal turbine", id: 201901002. Volume 04 Issue 01. January 2019.
Technology and Economics of Smart Grids and Sustainable Energy. “Application of vibration monitoring to the detection of early misalignment and rub failures in a tidal turbine”. May 2019, Vol 4:9 https://doi.org/10.1007/s40866-019-0065-1
International Journal of Latest Engineering Research and Applications (IJLERA). "Study of the stability margin and its connection with the dynamic stiffness applied to a tidal turbine", id: 201901002. Volume 04 Issue 01. January 2019.
B. Sánchez-Silva; A. Díaz-Díaz; J. Tarrío-Saavedra; J. López-Beceiro; C. Gracia; Ramon Artiaga. "Thermal and rheological comparison of adhesives". Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 
Risk management and design of mitigation plans through discrete events simulation and genetic algorithms in offshore wind processesInt. J. Service and Computing Oriented Manufacturing
Collaborative training in a virtual environment to increase productivity in a shipyardInt. J. of Simulation and Process Modelling
Artigos en revistas internacionais
F. Mouzo, U. Lugrís, R. Pàmies-Vilà, J. Cuadrado. Skeletal-level control-based forward dynamic analysis of acquired healthy and assisted gait motion. Multibody System Dynamics 44(1):1-29, 2018. doi:https://doi.org/10.1007/s11044-018-09634-4
Lucía Santiago Caamaño, Marcos Míguez González, Vicente Díaz Casás, On the feasibility of a real time stability assessment for fishing vessels, Ocean Engineering, pp 76 - 87, 2018
Experimental investigation into metal micro-patterning by laser on polymer-metal hybrid joining E.Rodríguez-Vidal, C.Sanz, J.Lambarri, I.QuintanaOptics & Laser Technology, Volume 104, August 2018, Pages 73-82
Introducing Separable Utility Regions in a Motivational Engine for Cognitive Developmental RoboticsA. Prieto, A. Romero, F. Bellas, R. Salgado and R.J. DuroIntegrated Computer-Aided Engineering; DOI: 10.3233/ICA-180578; IOS Press, 2018.
Artigos en revistas nacionais
Vicente Díaz Casás, Miguel Vilar Montesinos, Alicia Munín Doce, Manuel Ángel Díaz Bouza, Pedro Trueba Martínez, José María Velo Sabín, Sara Ferreño González. "Industrial Internet of Things (IIOT): The digital challenge of Shipyard 4.0". Revista INGENIERÍA NAVAL. Enero 2018. Páginas: 75-80.
Outras publicacións
Míguez González, M., Santiago Caamaño, L., Díaz Casás, V., On the applicability of real time stability monitoring for increasing the safety of fishing vessels, Proceedings of the 13th International Conference on the Stability of Ships and Ocean Vehicles, 2018
"RISK MANAGEMENT IN JACKETS MANUFACTURING PROJECTS USING DISCRETE EVENTS SIMULATION"Proceedings of the European Modeling and Simulation Symposium, 2017 ISBN 978-88-97999-85-0; Affenzeller, Bruzzone, Jiménez, Longo and Piera Eds.http://www.msc-les.org/proceedings/emss/emss2017/emss2017_221.html
"A XESTIÓN DE RISCOS EN PROXECTOS DE EÓLICA MARIÑA MEDIANTE SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS E SIMULACIÓN DE MONTECARLO"XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Ferrol, 26, 27 e 28 de outubro de 2017
"DES TECHNIQUES APPLIED TO THE DESIGN OF A TRAINING SESSION ABOUT LEAN METHODOLOGY IN A SHIPBUILDING PROCESS"Proceedings of the European Modeling and Simulation Symposium, 2017 ISBN 978-88-97999-85-0; Affenzeller, Bruzzone, Jiménez, Longo and Piera Eds.http://www.msc-les.org/proceedings/emss/emss2017/emss2017_187.html
Proceedings of the 2017 Winter Simulation ConferenceApplication of a Multi-Level Simulation Model for Aggregate and Detailed Planning in ShipbuildingMaría del Mar Cebral-Fernández, Marcos Rouco-Couzo, Marta Quiroga Pazos, Diego Crespo-Pereira, and Alejandro García del Valle (University of A Coruña) and Rafael Morgade Abeal (Navantia Ferrol)DOI: 978-1-5386-3428-8/Conference Location: Las Vegas, NV, USADate of Conference: 3-6 Dec. 2017
Artigos en revistas internacionais
Comparative analysis of direct employment generated by renewable and non-renewable power plants.Juan José Cartelle Barros, Manuel Lara Coira, María Pilar de la Cruz López, Alfredo del Caño Gochi.7 de ago. de 2017, Energy, 139 (2017) 542-554. https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.08.025
Journal of Mechanics Engineering and Automation. “Analysis of Heat Transfer of a Flat Plate Oscillating (OHP) for different surface”. ISSN 2159-5275 (doi: 10.17265/2159-5275), Volume 7, number 7, 2017.
Artigos en revistas nacionais
Dínamo técnica: revista gallega de energíaNº. 15, nov. 2014. “Desarrollo urbano con generación distribuida”.
Capítulo de Libro
Libro: Distillation - Innovative Applications and Modeligedited by Marisa Fernandes MendesISBN 978-953-51-3202-8, Print ISBN 978-953-51-3201-1Published: June 28, 2017 under CC BY 3.0 license.Capítulo:Distillation: Basic Test in Quality Control of Automotive Fuels Mª Mercedes del Coro Fernández-Feal, Luis R. Sánchez-Fernández and Blanca Sánchez-Fernández http://dx.doi.org/10.5772/67140
Outras publicacións
Resumen trabajo investigación "comparativa adquisiciones en defensa USA SP sep 2017 RESUMEN":En este informe se analizan la Autoridad y Organización del Sistema de Adquisiciones en D.o.D USA, la Autoridad y Organización del Sistema de Obtención en Mo DEF España, las Fases e Hitos de Decisión del DAS USA INT 5000.02, las Fases e Hitos de Decisión del Sistema Obtención IORM 67/11, y finalmente se comparan los Sistemas de Organización y Fases.
Marcos Míguez González, Gabriele Bulian, Lucía Santiago Caamaño, Vicente Díaz Casás, Towards real-time identification of initial stability from ship roll motion analysis, Proceedings of the 16th International Ship Stability Workshop, pp 221 - 229, 2017
Artigos en revistas internacionais
Cartelle Barros JJ, Lara Coira M, de la Cruz López MP, del Caño Gochi A. Probabilistic life-cycle cost analysis for renewable and non-renewable power plants. Energy 2016; 112(2016): 774-787.
Simultaneous application of electro and orthogonal superposition rheology on a starch/silicone oil suspensionJournal of Rheology 60(1):121-127 · January 2016DOI: 10.1122/1.4937930
M. J. Tobar, J. M. Amado, J. N. Montero, A. Rodríguez, A. Yañez;Application of 3D laser manufacturing in fabrication or repair of high value metal component for the foundry industry;Advances in Materials and Processing Technologies
J. N. Montero, A. Rodríguez, J.M. Amado, A. J. Yañez;Inspection of powder flow during LMD deposition by high speed imaging LANE 2016Physics Procedia
Artigos en revistas nacionais
Cartelle-Barros JJ, Lara-Coira M, De La Cruz-López MP, Del Caño-Gochi A. Sostenibilidad de los sistemas de generación eléctrica. Dyna 2016;91(2):132-133.
Capítulo de Libro
Chapter Title: Present and Future of Floating Offshore WindBook: Floating Offshore Wind FarmsEditors: Castro-Santos, Laura, Diaz-Casas, Vicente (Eds.)
Outras publicacións
Míguez-González M., Díaz-Casás V., Santiago-Caamaño L., 2016 “Real-Time Stability Assesment in Mid-Sized Fishing Vessels”, Proc. 15th International Ship Stability Workshop, Stockholm.
Resumen trabajo de investigación "adquisiciones en defensa resumen sep 2016 v1_0":En este informe se hace una introducción al análisis de los modelos de Adquisiciones que se aplican en los ministerios de Defensa del Reino Unido y de los Estados Unidos de América, asi como los cambios habidos durante las últimas décadas. Para ello se citan y se resumen independientemente y cronológicamente los informes mas importantes publicados sobre los cambios de organización propuestos en los Sistemas de Adquisición de los dos Estados, y sus resultados.
Artigos en revistas internacionais
1.- TITULO:“FISHING GROUNDS' INFLUENCE ON TRAWLER WINCHAUTORES (p.o. de firma):         Juan Carlos Carral Couce; Luis Carral Couce; Miguel Lamas Pardo; Mª Jesús Rodriguez Guerreiro REF. REVISTA: Ocean EngineeringCATEGORIA:                          ENGINEERING, MARINE. Para 2013, esta revista estaba clasificada de 1 sobre 13. Tercil en la categoría T1. Cuartil en la categoría Q1. Factor de impacto 0,300. Factor de impacto de 5 años2.- TITULO: “STANDARDISING THE DESIGN AND PRODUCTION OF MOORING WINCHES THROUGH MORE COHESIVE REGULATIONS: A NECESSARY STEP”AUTORES (p.o. de firma):         Juan Carlos Carral Couce; Luis Carral Couce; José Ángel Fraguela-FormosoREF. REVISTA:International Journal of Maritime Engineering (RINA Transactions Part A) The Royal Institution of Naval Architects. Address: 10 Upper Belgrave ST, LONDON SW1X 8BQ, ENGLAND. ISSN: 1479-8751.CATEGORIA:                           ENGINEERING, MARINE. Para 2013, esta revista estaba clasificada de 8 sobre 13. Tercil en la categoría T2. Cuartil en la categoría Q3. Factor de impacto 0,325. Factor de3.- TITULO“ANCHOR WINDLASSES, A DESIGN PROPOSAL TO HARMONISE REGULATIONS”AUTORES (p.o. de firma):         Juan Carlos Carral Couce, Luis Carral Couce, Raúl Villa Caro, José Ángel Fraguela-FormosoREF. REVISTAInternational Journal of Maritime Engineering. Royal Institution  of  Naval Architects. Address: 10 Upper Belgrave ST, LONDON SW1X 8BQ, ENGLAND. ISSN: 1479-8751.CATEGORIA:                           ENGINEERING, MARINE. Para 2013, esta revista estaba clasificada de 8 sobre 13. Tercil en la categoría T2. Cuartil en la categoría Q3. Factor de impacto 0,325. Factor de impacto de 5 años 4.- TITULO:“OPERATION AND HANDLING IN ESCORT TUGBOAT MANOEUVRES WITH THE AID OF AUTOMATIC TOWING WINCH SYSTEMS”. (Volúmen 68 número 1, desde la página 71 a la 88)AUTORES (p.o. de firma):         Luis Carral Couce, Juan Carlos Carral Couce, José Ángel Fraguela Formoso.REF. REVISTAThe Journal of Navigation. (2015), The Royal Institute of Navigation, London. CAMBRIDGE University Press, 2010. ISSN: 0373-4633DOI (Digital Object Identifier):(About doi) doi:10.1017/S0373463314000435CATEGORÍA:                           ENGINEERING, MARINE y OCEANOGRAPHY                                               ENGINEERING, MARINE. Para 2014, esta revista estaba clasificada de 6 sobre 14. Tercil en la categoría T2. Factor de impacto 0,691. Factor de impacto de 5 años 0,775                                               OCEANOGRAPHY. Para 2013, esta revista estaba clasificada de 46 sobre 58. Tercil en la categoría T3
 TITULO: “DISEÑO ARMONIZADO DE MOTONES, PASTECAS Y CUADERNALES PARA EL MANEJO DE LINEAS DE ACERO O SINTÉTICAS DE ELEVADO MODULO (HMPE) EN BUQUES” (Cod. 7636)AUTORES (p.o. de firma): Juan Carlos Carral Couce, Luis Carral Couce, José Ángel Fraguela Formoso REF. REVISTA: DYNA – INDUSTRIA Y ENERGÍA. Año 90 – nº 6, Noviembre-Diciembre de 2015. Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España, ISSN: 0012-7361Revista JCR. Categoría: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY. Para 2012, esta revista estaba clasificada de 81 sobre 90.Tercil en la categoría T3. Factor de impacto 0.237. Factor de impacto de 5 años 0.160
Cartelle Barros JJ, Lara Coira M, de la Cruz López MP, del Caño Gochi A. Assessing the global sustainability of different electricity generation systems. Energy 2015;89:473-489.
de la Cruz MP, del Caño A, Cartelle JJ, Lara M. Conceptual framework for an integrated method to optimize sustainability of engineering systems. Journal of Energy and Power Engineering 9 (2015) 608-615.
Artigos en revistas nacionais
Fernández-Feal, M.C.; Fernández-Feal, M.L.; Sánchez-Fernández, L.R. et al. Marine Internal Combustion Engines. Phisicochemical Study of Cooling Water. DYNA, Vol.89 nº1 pp.69-76; 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.6036/5809Revista DYNA ISSN 0012-7361 (JCR).
Sánchez-Fernández, L.R.; Fernández-Feal, M.C. Grafeno, ¿competidor del silicio?. Química e Industria nº612 pp.26-31, 2015.Revista "QUÍMICA E INDUSTRIA", ISSN: 0033-6521
Capítulo de Libro
Pilar De La Cruz M, Castro A, Del Caño A, Gómez D, Lara M, Cartelle JJ. Comprehensive methods for dealing with uncertainty in assessing sustainability part 1: The MIVES-monte carlo method. Soft Computing Applications for Renewable Energy and Energy Efficiency; 2014. p. 69-106.
Bellas, F., Naya, M., Varela, G., Llamas, L., Prieto, A., Becerra, J. C., ... & Duro, R. (2017, April). The Robobo Project: Bringing Educational Robotics Closer to Real-World Applications. In International Conference on Robotics and Education RiE 2017 (pp. 226-237). Springer, Cham.
Notas
"A Multi-criteria decision method for de analysis of the Motorways of the Sea: the application to the case of France and Spain on the Atlantic Coast". Maritime Policy and Management 41(1). Octubre 2014. DOI: 10.1080/03088839.2015.1039091
Artigos en revistas internacionais
AUTORES (p.o. de firma): Juan Carlos Carral Couce, Luis Carral Couce, José Ángel Fraguela Formoso, José Luis Fernández Soto TITULO: “EL CHIGRE DE REMOLQUE EN LAS MANIOBRAS DE ALTURA Y DE ESCOLTA: PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN EN SUS PARÁMETROS DE DISEÑO” (Desde la página 395 a la 399) REF. REVISTA: DYNA – INDUSTRIA Y ENERGÍA. Año 88 – nº 4, Julio – Agosto de 2013. Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España, ISSN: 0012-7361Revista JCR. Categoría: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY. Para 2012, esta revista estaba clasificada de 81 sobre 90.Tercil en la categoría T3. Factor de impacto 0.237. Factor de impacto de 5 años 0.160
Capítulo de Libro
1.- TITULO:Winche con caracteristicas de control avanzadas para labores de maniobra en superyatespáginas (348 – 373).AUTORES (p.o. de firma):Luis Carral Couce, Juan Carlos Carral, Gerardo González Filgueira, Miguel Lamas Pardo. REF. LIBRO:                             Libro de Ponencias y Conferencias del Congreso Internacional del INSTITUTO PANAMERICANO DE INGENIERÍA NAVAL (IPIN) “XXIII COPINAVAL”. Isla Margarita (Venezuela). 27 al 30 de septiembre de 2013. ISBN 978-980-7629-00-3.(CD de Ponencias)DOI:                             10.13140/2.1.4062.2085

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 20