Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Naval e Industrial

2023/2024

Acceso

Poderá acceder aos estudos de doutoramento da UDC o alumnado que cumpra algún dos requisitos recollidos no artigo 15 (Acceso) do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC.

Admisión

Os estudantes que cumpren algún dos requisitos de acceso aos estudos de doutoramente poderán ser admitidos a un programa de doutoramento conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do programa. A UDC incluirá os procedementose requisitos de admisión no plan de estudos.

A Admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o programa de doutoramento.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admision.

20 prazas ofertadas no curso 2023/2024

Perfil de admisión recomendado

estudos pre-Boloña:

 • Enxeñeiro Industrial.
 • Naval e Oceánica Engineer.

  Estudos Bologna:

  • Mestrado en Enxeñaría Industrial.
  • Mestrado en Naval e Oceánica Enxeñaría.
  • Technologies Research Master in Naval e Industrial.
  • Mestrado en Enxeñaría e Tecnoloxía Industrial.
  • Mestrado en Naval e Oceánica Technology.
  • Mestrado en Photonics e Laser Technology.
  • Mestrado en Materiais Complexos: Análise Térmica e reolóxicas

Procedemento xeral de solicitude de admisión

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase a través da secretaría virtual, achegando a documentación acreditativa de reunir os requisitos de acceso. A solicitude de admisión e matrícula para o alumnado externo da UDC debe facerse aquí.

Se desexas obter máis información podes consultar o Procedemento xeral de solicitude de admisión.

Procedemento de solicitude de admisión do alumnado cun título estranxeiro non homologado

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Procedemento xeral por parte da CAPD

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Requisitos de admisión específicos da CAPD

A petición de admisión realizarase mediante a través da Secretaría Virtual e a documentación presentaranse na UADI da Escola Politécnica Superior.

A CAPD publicará as listaxes provisionais e finais dos alumnos admitidos aos estudos de doutoramento no portal web da UDC

As reclamacións ás listas provisionais pode realizalas na uadi da Escola Politécnica.

A petición de inscripción a tempo parcial, e a baixa e suspensión no programa debe ser presentadas na uadi da Escola Politécnica.

Prazos

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase de acordo cos prazos aprobados polo Consello de Goberno da UDC.

Matrícula

Consulta a información dispoñible para facer a matrícula nun estudo de doutorado da udc. 

Axudas predoutorais

Consulta as axudas predoutorais na UDC.