Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Naval e Industrial

2023/2024

Que se aprende

O programa é multidisciplinar e abrangue tanto técnica e organizativa e de xestión. procesos mecánicos, proxecto estructural, automatización e control de procesos, fabricación e uso de novos materiais e compoñentes, enerxía e procesos químicos, a xeración, transporte e uso de enerxía, arquitectura naval e propulsión representar calquera os ámbitos cubertos polo programa de doutoramento.

Os grupos e liñas de investigación:

PROTERM (MATERIAIS térmicas e reológicas):

    
 • propiedades térmicas e reológicas de materiais   
 • A eficiencia enerxética: regulación higrotérmico en edificios

  (APLICACIÓNS INDUSTRIAIS DE LABORATORIO láser) lail:

     
  • A análise elemental en procesos industriais   
  • Probas non destrutivos   
  • procesos de unión e

   LIM (ENXEÑARÍA MECÁNICA DE LABORATORIO):   dinámica

  • Aplicacións multicorpo Biomecánica   
  • Aplicacións dinámica de varios corpos ao automóbil   
  • Aplicacións dinámica de varios corpos para o proceso de montaxe e desmontaxe   
  • dinámica Aplicacións con múltiples corpos para a industria naval e offshore

   CIM (ciencia dos materiais e Enxeñaría)

      
   • comportamento tribológico de materiais metálicos

    Grupo de Enxeñaría e Xestión de Proxectos (GRIDP):

       
    • A sustentabilidade na construción. Valoración de sostibilidade. modelos cuantitativos. Construción de proxecto sostible. meta xestión de proxectos de sostibilidade.   
    • Enerxía. avaliación da sustentabilidade de distintos tipos de plantas de produción de enerxía. enerxía renovable. planificación enerxético. análise de risco. Enxeñaría de gas.   
    • Xestor de proxectos. Xestionar incerteza e risco. xestión de contratos. sistemas de apoio na decisión.

     irmá (sistemas de transferencia térmica e calor)

        
     • ebulición simulación simulación de intercambiadores de calor compactos sistemas térmicos, proxecto e de transferencia de calor no fluxo de dúas fases   
     • equilibrio entre as fases, as propiedades físicas, en ebulición, líquidos iónicos, nanopartículas de refrixeración por absorción   
     • técnicas ópticas para medidas de fluxo, anemometria Doppler de fase, Velocimetria por láser Doppler, partícula imaxe Velocimetria, anemometria de fío quente, chorros atomizados, chorro de diésel, o fluxo de dúas fases   
     • Cooling, transferencia de calor   
     • CFD, fervendo, transferencia de calor   
     • Simulación de sistemas térmicos, deseño e simulación de trocador de calor compactos

      Lae (Laboratorio de Análise Estrutural)

         
      • A análise dinámica e sísmica   
      • simulación numérica de elementos finitos   
      • Análise Estructural   
      • Os sindicatos semirríxido tridimensional   
      • elementos Fría formado   
      • aceiro de construción sostible

       GII (ENXEÑARÍA grupo integrado)

          
       • Optimización e deseño no campo da enxeñaría naval e industrial   
       • Instrumentación e procesamento de imaxes e sinais   
       • Simulación, automatización e robótica   
       • Organización, seguridade e calidade de empresas, industrias, servizos e procesos

Competencias xenéricas

COMPETENCIAS BÁSICAS

    
 • comprensión sistemática dun campo de estudo eo dominio de habilidades e métodos de investigación relacionados co campo.   
 • Capacidade para deseñar, proxectar e crear, implementar e adoptar un proceso substancial de investigación e creación.   
 • Capacidade de contribuír á expansión das fronteiras do coñecemento a través de investigación orixinal.   
 • Capacidade de realizar análise crítica e valoración e síntese de ideas novas e complexas.   
 • Capacidade de comunicarse coa comunidade académica e científica ea sociedade en xeral sobre as súas áreas de especialización nas formas e linguaxes comunmente utilizados na comunidade científica internacional.   
 • Capacidade de fomentar, dentro de contextos académicos e profesionais, o avance científico, tecnolóxico, social, artística ou cultural dunha sociedade baseada no coñecemento.

  competencias e habilidades PERSOAIS

     
  • Navegando nosos contextos en que hai pouca información específica.   
  • Atopar as principais cuestións que deben ser respondidas para resolver un problema complexo.   
  • para proxectar, crear, desenvolver e lanzar proxectos novos e innovadores na súa área de coñecemento.   
  • Traballo en ambos os equipos e autonomamente nun contexto internacional ou multidisciplinar.   
  • integrar coñecementos, xestionar a complexidade, e formular xuízos a información limitadas.   
  • A crítica ea defensa de solucións intelectuais.

Competencias específicas

outros poderes

    
 • Fomentar a comunicación coa contorna produtiva   
 • Para promover colaboracións académicas e de investigación   
 • Para estimular o traballo en grupo.   
 • Coñecemento de novas tendencias do obxecto da tese de investigación.   
 • Coñecemento das técnicas específicas que son aplicables.   
 • cultura de formación continua ou persoal de reciclaxe.   
 • Adquirir competencias transferencia de coñecemento e tecnoloxía para a industria.   
 • busca continua de melloras innovadoras nos sectores naval e industrial.   
 • formación en técnicas avanzadas de busca   
 • Saber como realizar unha síntese do estado da arte.   
 • Adquirir unha cultura de innovación.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Naval

estaleiros e outras empresas interesadas en estruturas flotantes no seu sistema de propulsión e outros sistemas auxiliares. Instalación, operación e mantemento de plataformas de petróleo. parques eólicos offshore. institutos de investigación. Universidades. profesores de ensino secundario.

Industrial

empresas implicadas en: Electrónica e Automatización, Enxeñaría Eléctrica, Química Industrial e Medio Ambiente, Tecnoloxía de Enerxía, Metalurxia e Enxeñaría de Materiais, Construción, Industria e organización da fabricación. institutos de investigación. Universidades. profesores de ensino secundario.

Liñas de investigación

Estas son as liñas de investigación principáis deste programa de doutoramento:

 • Análisis dinámico y sísmico
 • Análisis elemental en procesos industriales
 • Análisis estructural
 • Aplicaciones de la dinámica de sistemas multicuerpo a la automoción
 • Aplicaciones de la dinámica de sistemas multicuerpo a la biomecánica
 • Aplicaciones de la dinámica de sistemas multicuerpo a la industria naval y oceánica
 • Aplicaciones de la dinámica de sistemas multicuerpo a los procesos de ensamblaje y desensamblaje
 • CFD, ebullición, transferencia de calor
 • Comportamiento tribológico de materiales metálicos
 • Construcción sostenible en acero
 • desarrollo de CFD aplicados a la hidrodinámica de buques
 • Dirección de proyectos (alcance, plazo, coste, calidad, contratación, riesgo, integración). Gestión de la incertidumbre y el riesgo. Análisis de la incertidumbre y el riesgo. Gestión de la contratación. Sistemas de apoyo en la decisión.
 • Ebullición, simulación de sistemas térmicos, proyecto y simulación de intercambiadores de calor compactos, transferencia de calor en flujo bifásico
 • Eficiencia energética: regulación higrotérmica en las edificaciones
 • Elementos conformados en frío
 • Energía: Parques eólicos, parques solares, minicentrales hidroeléctricas, planificación energética, análisis de tiesgos, inteniería del gas.
 • Ensayos no destructivos
 • Equilibrio entre fases, propiedades físicas, ebullición, líquidos iónicos, refrigeración por absorción, nanopartículas
 • Instrumentación y tratamiento de imágenes y señales
 • Materiales híbridos y bioinspirados
 • Optimización de formas de buques mediante ensayos experimentales
 • Optimización y diseño en el ámbito de las ingenierías naval e industrial
 • Organización, seguridad y calidad de empresas, industrias, servicios y procesos
 • Procesos de unión y recargue
 • Propiedades térmicas y reológicas de materiales
 • Refrigeración, transferencia de calor
 • Simulación de sistemas térmicos, proyecto y simulación de intercambiadores de calor compactos
 • Simulación numérica por elementos finitos
 • Simulación, automatización y robótica
 • Sostenibilidad en la construcción: evaluación de la sostenibilidad, modelos cuantitativos, proyecto sostenible de edificaciones.
 • Técnicas ópticas para medidas de flujo, phase doppler anemometry, laser doppler velocimetry, particle image velocimetry, hot wire anemometry, chorros atomizados, chorros diesel, flujo bifásico
 • Uniones semi-rígidas tridimensionales

Planificación do ensino

Complementos de formación específicos

No caso de que o doutorando careza da formación previa completa esixida no programa, a súa admisión no programa poderá quedar condicionada á superación de complementos de formación específicos, que poderán ser materias ou módulos de máster e grao. Os complementos asignados a un mesmo doutorando non poderán superar os 15 créditos ECTS e poderán realizarse de forma previa ou simultánea á matrícula en tutela académica no programa.

No caso de realización simultánea o alumnado deberá matricularse destes complementos no momento de formalizar a matrícula de tutela académica no programa, que deberán superarse no prazo máximo de tres cuadrimestres consecutivos. De non facelo así, o alumnado causará baixa no programa.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admisión.

Actividades formativas da EIDUDC

Actividades formativas da EIDUDC

Actividades formativas do programa

Seminario de 3 horas por trimestre.

Compromiso documental de supervisión

Especifica a relación académica entre o doutorando e a Universidade, os seus dereitos e deberes, incluídos os posibles dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial derivados da investigación, así como a aceptación do procedemento de resolución de conflitos e a súa duración. Inclúe tamén os deberes do/a titor/a do doutorando e do seu director ou directora de tese.

O devandito compromiso será asinado por unha representación específica designada pola universidade, o/a titor/a e o doutorando, nun prazo máximo dun mes que comezará a contar desde a data da matrícula, mentres que a sinatura do/a director/a se incorporará no momento da súa designación.

Este compromiso de supervisión engadirase ao documento de actividades do doutorando no momento da súa sinatura por todas as persoas implicadas.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 31: Compromiso de supervisión.

Plan de investigación

Nun prazo de seis meses logo da matrícula, o estudante elaborará un Plan de Investigación que incluirá a metodoloxía, os obxectivos, os medios e a planificación temporal. O plan presentarase avalado co informe do director e/ou titor e deberá ser aprobado pola CAPD. Este plan poderá mellorarse no proceso de avaliación anual contando co aval do director e/ou titor.

Anualmente, a CAPD avaliará o Plan de Investigación, xunto cos informes que a tal efecto deberán emitir o titor/a e/ou o director/a, e o documento de actividades. A avaliación positiva será requisito indispensable para continuar no programa. En caso de avaliación negativa, o estudante elaborará un novo Plan que será avaliado no prazo de seis meses. En caso de nova avaliación negativa, causará baixa definitiva no programa.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 30: Plan de investigación.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.