Programa Oficial de Doutoramento en Arquitectura e Urbanismo

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Agrasar Quiroga, Fernando
Coordinador
López Bahut, María Emma
Secretaria
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Garitaonaindía de Vera, José Ramón
Vogal PDI
Lizancos Mora, Plácido
Vogal PDI
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Freire Tellado, Manuel José
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 30
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 12
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 5
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 71
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 40
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 8,45
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 12,68
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 23,94
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 63,38
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 16,67
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 6
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 50
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 50
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 5
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.954
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 2.848
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 83,33
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 16,67
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 21,18
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 30
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 12
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 6
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 2
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 91
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 33,33
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 6,59
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 10,99
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 34,07
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 54,95
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 1,1
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 0
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 16,67
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 50
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 1.744
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 100
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 2,22
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 30
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 19
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 12
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 1
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 95
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 75
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 8,42
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 15,79
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 20
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 64,21
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 50
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 4
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 25
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 25
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 50
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 4
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 624,5
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 1.595
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 1.740
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 25
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 25
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 75
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 25
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 11,36
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 30
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 23
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 20
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 4
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 96
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 40
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 6,25
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 19,79
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 10,42
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 69,79
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 2,08
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 75
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 27,27
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 4
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 50
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 25
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 25
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 1
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 689,5
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 2.146
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 1.958
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 25
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 25
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 75
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 15,48

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Outras publicacións
"Allariz. La puesta en valor del patrimonio natural y cultural como elemento clave en su desarrollo".Actas del I Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España. Valencia, 2020. Pp. 358-366.ISBN 978-84-9048-826-3
"Las curtidurías de Allariz. Historia de una transformación".Aproximaciones Contemporáneas al paisaje urbano: II Jornadas Internacionales de investigación sobre paisaje, patrimonio y ciudad.Alcalá de Henares, 2021. Pp. 331-342.ISBN: 978-84-18979-53-8
"Allariz. Recuperar el pasado para proteger el futuro". Universitas. Las artes ante el tiempo.Salamanca, 2021. Pp. 1589-1599.ISBN.: 978-84-7797-673-8
Artigos en revistas nacionais
Santalla-Blanco, L.M. El proceso didáctico en arquitectura es un problema perverso: la respuesta, un algoritmo. A: García Escudero, D.; Bardí Milà, B, eds. "IX Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura Valladolid", ETSAVA-UVA, 11-12 noviembre 2021  https://revistes.upc.edu/index.php/JIDA/article/view/10556
Ugarte-Fidalgo, S.; Carreiro-Otero, M.; López-González, C. Los centros de acogida para víctimas de violencia de género en Galicia y Asturias, ¿modelos arquitectónicos de hogar?. A: "ACE: Architecture, City and Environment", Juny 2021, vol. 16, núm. 46, 9703. DOI: 10.5821/ace.16.46.9703
Ugarte Fidalgo, Selina; López González, Cándido (20220). "RECORRIDO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO POR LOS CENTROS DE ACOGIDA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO". En Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia. Nº. 17, 2022 – e-ISSN: 2444-0221 – pp. 253-276. Universidad de León, Spain
Revista: Agora do Orcellon, numero:36, Novembro 2019.Numero monografico: Manuel Gallego Jorreto, IV Premio Ágora do Orcellón.Articulo: Manuel Gallego Jorreto. Os inicios 1969-1981. Cara unha Arquitectura Moderna. pp.159-184ISSN:1557-3205
Capítulo de Libro
Prado Acebo, Cristina (2021). "El pupitre dentro y fuera del aula". En Río Vázquez, Antonio S., ed. La Ciudad Jardín coruñesa: textos para un centenario. (pp. 65-68) Universidade da Coruña. eISBN: 978-84-9749-817-3. DOI: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498166
ISBN: 978-84-09-29071-0
ISBN: 978-84-9749-816-6
Ainoa Fernández Cruces, Lucía C. Pérez Moreno (ed.), "La contribución de la arquitecta Pascuala Campos en la implementación de la perspectiva de género en el Contexto Gallego", Mujeres y Arquitecturas. Hacia una profesión igualitaria (Zaragoza: Servicio de Publicaciones, Universidad de Zaragoza, 2021). ISBN 978-84-18321-25-2 (184 pp.).
Bandrés Goldáraz, E. (Coor.) (2021). Estudios de género en tiempos de amenaza. N.º 6 de la colección Conocimiento Contemporáneo. Ugarte Fidalgo et al.: “’Lugar-hogar’, revisión del entorno de un centro de acogida para víctimas de violencia de género”. Capítulo 58, pp. 1169-1196: Madrid, España: Dyckinson SL.
Ugarte, S. et al. (2019). Unidades residenciales en los Centros de Acogida para Víctimas de Violencia de Género. En López Díaz, A. J. (ed.). Violencias de Género. Persistencias y nuevas formas (pp. 96-110). Madrid, España: Los Libros de La Catarata
Libro formato online 10º aniversario Postgrado en Accesibilidad y Diseño Universal. UIC Barcelona. Recopilación de artículos de opinión."Mano: logaritmo de cerebro en espacio". Belén Vaz Luis
4º Congreso nacional pioneros de la arquitectura moderna española. La arquitectura como obra integral.Organizador: Fundacion Alejandro de la Sota en colaboración con el Ministerio de Fomento.Comunicacion: Edificio de Telecomunicaciones de León. Delicadeza Industrial. pp.171-189Editada por: Fundacion Alejandro de la Sota y General de Ediciones de Arquitectura, Valencia, 2017.ISBN: 978-84-947421-5-6
Libro
Titulo: Arquitectura Pública de Ferrol. 1977-2017.Autores: Romero Perez, Manuel Amable  y Carro Gil, Federico.Edita: Club de Prensa de Ferrol en colaboracion con la Diputacion de A Coruña.Deposito Legal: C 165-2020
Outras publicacións
Fernández Cruces, A., Sousa, G., Guerreiro, P., & Correia, M. (2021). La contribución de la arquitecta Pascuala Campos en la implementación de la perspectiva de género en el Contexto Gallego. En L. C.Pérez Moreno (Ed.), Mujeres y Arquitecturas. Hacia una profesión igualitaria. I Congreso Nacional (pp. 17-18). http://muwo.unizar.es/congreso
Artigos en revistas internacionais
Construir sobre o cotiánArtículo na revista Crítica Urbana en coautoría con Beatriz Sierra, Hilda Cuba y Sara Escudero (ETSAC) sobre os efectos da pandemia no cotían e na aprendizaxe sobre a cidade e a vivenda a través da experiencia da iniciativa Clínica das Casas. Publicado en 17/03/2020. Enlace público: https://criticaurbana.com/construir-sobre-o-cotian/
López-Chao, V., Lorenzo, A. A., & Martin-Gutiérrez, J. (2019). Architectural indoor analysis: A holistic approach to understand the relation of higher education classrooms and academic performance. Sustainability11(23), 6558.
López-Chao, V., Amado Lorenzo, A., Saorín, J. L., La Torre-Cantero, D., & Melián-Díaz, D. (2020). Classroom Indoor Environment Assessment through Architectural Analysis for the Design of Efficient Schools. Sustainability12(5).
Melian, D., Luis Saorin, J., De La Torre-Cantero, J., & Lopez-Chao, V. (2020). Analysis of the Factorial Structure of Graphic Creativity of Engineering Students through Digital Manufacturing Techniques. International Journal of Engineering Education36(4), 1151-1160.
López-Chao, V., & Amado Lorenzo, A. (2020). Architectural Graphics Research: Topics and Trends through Cluster and Map Network Analyses. Symmetry12(12), 1936.
López-Chao, V., & Lopez-Pena, V. (2020). Aesthetical Appeal and Dissemination of Architectural Heritage Photographs in Instagram. Buildings10(12), 225.
López‐Chao, V.; Amado Lorenzo, A. (2021). Research training impact on the SJR scientific production of Architectural Graphics. Revista Española de Documentación Científica, in press.
Amado Lorenzo, A.; López-Chao, V. (2021). Analogue and digital Access to architectural information. Interaction design and architecture, in press.
Cita:Cristina Botana. La disidencia sobrevenida de habitar lo público. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.4 núm. 18 Vivir en la calle. A Coruña: Crítica Urbana, mayo 2021.Colaboración en la revista digital Crítica Urbana
Artigos en revistas nacionais
Santalla-Blanco, L.M. Elementos clave de una base sólida que estructure la docencia de arquitectura. A: García Escudero, D.; Bardí Milà, B, eds. "VIII Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA'20), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, 12 y 13 de Noviembre de 2020: libro de actas". Barcelona: UPC. IDP; GILDA; UMA editorial, 2020. ISBN: 978-84-9880-858-2 (IDP-UPC); ISBN: 978-84-1335-032-5 (UMA EDITORIAL), p. 151-161 
Artículo de investigación en la revista ASEPAU 04 DE ABRIL 2020: ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD ANCIANA FUTURA. www.asepau.org/sites/default/files/pdf/publications/asepau04-abril2020.pdf . ORCID: 0000-002-9765-3256
Capítulo de Libro
Balvanera-Alfaro, Héctor, "La iglesia parroquial de Toa Alta: Memoria e ícono de un pueblo (XVI-XXI)," en Tapia-Ríos, Gloria (Ed.): Thoa Arriba, Toa Alta: Una historia, Magna Cultura, San Juan, PR 2021, pp. 45-77.
Balvanera-Alfaro, Héctor (2021): "La ciudad virreinal: imagen y espacio. San Juan en la obra de José Campeche, siglo XVIII," en Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH): La ciudad en el tiempo: cinco siglo de representación de San Juan, San Juan, PR, pp. 75-117.
García Docampo, M. & Varela García, T. (2021) Transformaciones urbanas y cambios en el planeamiento: el caso español. En Espaço aberto, reflexoes ibero-americanas sobre cidade e sociedade. (1ª ed.,  pp. 39-60). Brasilia. CEUB, 2021Recuperado de https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14819
Outras publicacións
Guía de Buenas Prácticas de Integración Paisajística para Actividades Extractivas. Xunta de GaliciaEdita: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do TerritorioSantiago de Compostela, 2020 Depósito Legal: Este volume forma parte da colección PAISAXE GALEGA
PHD ETSAC Jornada 1, edición 2020 Luis M. Santalla Blanco y Alberto Masó Sotomayor, editores A Coruña. Universidade da Coruña, Servizo de Reprografía Depósito legal: C-1606-20 ISBN: 978-84-18291-19-7Páginas 40-42
Capítulo en la publicación generada con las comunicaciones presentadas en la I Jornada PHD ETSAC enmarcadas en el Programa de Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, que tuvo lugar el jueves día 5 de noviembre de 2020. Título del texto: Estudio sobre los asentamientos precarios en Galicia. Desde los conjuntos autoconstruidos a la infravivienda institucional, como principios del urbanismo segregativo (p.36) ISBN: 978-84-18291-19-7
Artigos en revistas internacionais
Cristina Botana. La promoción pública de segregación urbana Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.3 núm. 12 Derecho a la vivienda. A Coruña: Crítica Urbana, mayo 2020.
Artigos en revistas nacionais
Santalla Blanco, Luis Manuel. En busca del cuestionario necesario para el estudio de la didáctica de la arquitectura. A: García Escudero, D.; Bardí Milà, B, eds. "VII Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA'19), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 14 y 15 de Noviembre de 2019 ". Barcelona: UPC IDP; GILDA, 2019. ISBN: 978-84-9880-797-4, p. 190-203 
Diagnóstico de la situación académica actual en la escuela universitaria de arquitectura técnica de la UDC y su repercusión en el ámbito profesional: parte I – Análisis EUATAC de la UDC , publicado en las páginas 2, 3 y 4 del Nº 41 de la revista del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de A Coruña DEPLANO, de fecha diciembre de 2019, con ISSN 2174-5390 y Depósito Legal no C-2751-03. 
Libro
Arquitecturas Ambulatorias: obradoiro de aprendizaxe-servizo co barrio de Campanario. Esta publicación nace durante as xornadas realizadas no marco do proxecto Arquitecturas Ambulatorias, a través do cal se propuxo un obradoiro de aprendizaxe-servizo no que reunir ao alumnado interesado de diversas áreas formativas como a socioloxía, a enxeñaría, a educación social, a arquitectura, o urbanismo e o traballo social; nun espazo de aprendizaxe colectivo sobre os procesos de construción social do hábitat, as políticas sociais e a racialización dos espazos urbanos
Notas
Garcia-Requejo, Zaida. (2019) "The School of Architects and Engineers: Mies, Kornacker, and their followers". Prometheus: Journal of the IIT PhD program, vol.02 (2019). Prometheus. 02. 88-91. 
Recensións
Carballo-Pérez, S. (2020). [Peer commentary of the paper "Does Proximity to a Golf Course Matter?" by Owusu-Eudsei, K. & Espey, M. (2003)]. Working Papers of the Agricultural and Applied Economics Department at Clemson University, (WP 012203), pp. 11. DOI: 10.22004/AG.ECON.18812
Carballo-Pérez, S. (2020). [Peer commentary of the paper "Factors affecting the profitability of golf courses in Georgia" by Boumtje, P. I. et al. (2004)]. Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, Tulsa, Oklahoma, 2004. DOI: 10.22004/ag.econ.34664
Carballo-Pérez, S. (2020). [Peer commentary of the paper "Impact of Golfer Divots on Golf Course Maintenance" by Patton, A. J. et al. (2016)]. Crop, Forage & Turfgrass Management, vol. 2 (1), pp. 1-3. DOI: 10.2134/cftm2015.0154
Artigos en revistas nacionais
José Santatecla Fayos, Laura Lizondo Sevilla y Zaida García Requejo, "Relaciones entre Arquitectura y Estructura. Arquitectura estructural en Mies van der Rohe", ZARCH 11 (Diciembre 2018): 78-93.
José Santatecla Fayos, Laura Lizondo Sevilla y Zaida Garcia-Requejo, "El museo en la arquitectura docente de Mies van der Rohe: la fiesta del arte" BAC Boletín Académico 9 (pendiente de publicación)
Outras publicacións
LIBRO: PIONEROS DE LA ARQUITECTURA MODERNA ESPAÑOLA: ANÁLISIS CRÍTICO DE UNA OBRAEdita FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA. MADRID, 2016En esta edición que supone la tercera entrega de la colección Pioneros de la Arquitectura Moderna Española, se recoge los resultados del III congreso anual organizado por la Fundación Alejandro de la Sota con el apoyo del Ministerio de Fomento. Análisis crítico de una obra es el tema planteado en este III Congreso, y esta publicación en edición bilingüe, español-inglés, recopila una selección de las comunicaciones seleccionadas para presentación pública, entre ellas la del autor: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN COLLADO MEDIANO DE ALEJANDRO DE LA SOTA. ISBN: 978-84-946397-0-8La publicación ha sido indexada en los catálogos de las bibliotecas del Royal Institute of British Architects (RIBA) y de la Columbia University (NY), Avery Architectural & Fine Arts Library, así como en las bibliotecas de las principales escuelas de arquitectura españolas.
Manual de Gestión para Empresas de Producción de Festivales de Música. Festivales de Calidad, Seguros y Sostenibles" Xabier Alonso, Nuria Balboa, María Baqueiro, Julio Gómez; baixo a coordinación da Asociación Empresarial Festivais de Galicia. Edita a Axencia Galega das industrias culturais e festivais de Galicia (Vigo, 2019)
ISBN 978-84-09-13313-0
Artigos en revistas nacionais
Garcia-Requejo, Zaida. "Aprendiendo con Mies. El espacio universal de Louis Rocah", EN BLANCO. Revista de Arquitectura, vol 10 num 24 (2018), 96-103.https://orcid.org/0000-0003-4743-815X
Capítulo de Libro
ESPACIOS PARA LA ENSEÑANZA 4. Nuevos estudios sobre arquitectura docente en España.Alejandro Gómez García, coordinador.DESIDERIO PERNAS:FUNDAMENTOS Y DESARROLLO DEL ESPACIO PEDAGÓGICOpp. 153-162Ediciones Asimétricas, Madrid 2016
Libro
REHABILITARManual de recomendaciones para la rehabilitación de viviendas frente al Cambio ClimáticoJoaquín Fernández Madrid, María Jesús Dios Viéitez, Santiago Pintos Pena, Jorge Rodríguez Álvarez, Alberto Redondo PortoProyecto: Adaptaclima Programa: SUDOE. Fondo Europeo de Desarrollo RegionalInstituto Galego de Vivenda e Solo, Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.Fecha de realización 2017
Guía de arquitectura pasiva para viviendas en GaliciaJoaquín Fernández Madrid, María Jesús Dios Viéitez, Santiago Pintos Pena, Jorge Rodríguez Álvarez, Alberto Redondo PortoProyecto: Adaptaclima Programa: SUDOE. Fondo Europeo de Desarrollo RegionalInstituto Galego de Vivenda e Solo, Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.Fecha de realización 2017
Guía de boas prácticas para as actuacións nos camiños de SantiagoAlberto Redondo Porto, José Valladares Durán, Marcial Rodríguez RodríguezEdita: Xutan de Galicia, Dirección Xeral do PAtrimonio CulturalDepósito legal: C1240-2016
Éxodo [coautoría] 2018 Universidad de A Coruña, ISBN 9788497496810
Outras publicacións
Fernández-Gago Longueira, Paula. "MOMOWO. 100 PROJECTS IN 100 YEARS. EUROPEAN WOMEN IN ARCHITECTURE AND DESIGN, 1918-2018" en ÁBACO (REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES 2ª ÉPOCA . VOLUMEN 1/2 . 2018 . Nº 95-96 (2018): 214-215
Fernández-Gago Longueira, Paula, Pernas Alonso Inés. "Julia Fernández de Caleya Blankemeyer, 1940. Un Día / Una Arquitecta (sitio web). Artículo posteado el 3 de noviembre de 2017 (consultado 5 de septiembre de 2018)https://undiaunaarquitecta3.wordpress.com/2017/11/03/julia-fernandez-de-caleya-blankemeyer/
Artigos en revistas nacionais
Revista de Cultura y Ciencias SocialesABACO2ªÉpoca. Volumen 1/2. Nº 91-92"A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE SIGUIENDO LA ESTELA""CUATRO GARAJES MOSCOVITAS DE KONSTANTIN S. MELNIKOV. PREEXISTENCIAS DEL APARCAMIENTO DISUASORIO METROPOLITANO"ISSN: 0213-6265
Capítulo de Libro
Fernández Pérez, D. Mosquera-Rey, E. (2016). Evaluación del índice de fiabilidad de pilares de hormigón en edificaciones existentes mediante metodología probabilista en forma explícita.Congreso Euro-americano REHABEND 2016: Patología de la construcción, Tecnología de la Rehabilitación y Gestión del Patrimonio. Libro impreso de resúmenes: ISSN: 978-84-608-7940-4, pg. 120.
Carreiro Otero, María, Fernández-Gago Longueira, Paula, Mesejo Conde, Mónica "Myriam Goluboff Scheps". En Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas, editado por María Carreiro y Cándico López, 119-143. A Coruña:Universidade da Coruña (UDC), 2016
Fernández-Gago Longueira, Paula, Pernas Alonso, Inés "Milagros Rey Hombre". En Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas, editado por María Carreiro y Cándico López, 89-117. A Coruña:Universidade da Coruña (UDC), 2016
Carreiro Otero, María, Fernández-Gago Longueira, Paula, Caridad Yáñez, Eduardo, López González, Cándido,Mesejo Conde, Mónica,Pernas Alonso, Inés "María Jesús Blanco Piñeiro". En Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas, editado por María Carreiro y Cándico López, 145-177. A Coruña:Universidade da Coruña (UDC), 2016
Outras publicacións
Fernández Pérez, D. Mosquera-Rey, E. (2016). Evaluación del índice de fiabilidad de pilares de hormigón en edificaciones existentes mediante metodología probabilista en forma explícita. Congreso Euro-americano REHABEND 2016: Patología de la construcción, Tecnología de la Rehabilitación y Gestión del Patrimonio. Libro digital de artículos: ISSN: 978-84-608-7941-1, pg. (717-726).
Participación na publicación da revista dixital "labirintos.eu" no nº6 con un artigo sobre "Deseño paramétrico e fabricación dixital"
Publicación del artículo "Los núcleos de O Cebreiro y su entorno en la segunda mitad del siglo XVIII", en el Libro de actas de las "Emerge 2016. Jornadas de Investigación Emergente en Conservación y Restauración de Patrimonio". Editorial Universitat Politécnica de Valencia. Valencia, 2016.ISBN: 978-84-9048-575-0
Fernández-Gago Longueira, Paula, Pernas Alonso Inés. "Rachel Berstein Wischnitzer, 1885-1989. Un Día / Una Arquitecta (sitio web). Artículo posteado el 6 de noviembre de 2016 (consultado 4 de septoembre de 2018)https://undiaunaarquitecta2.wordpress.com/2016/11/06/rachel-bernstein-wischnitzer-1885-1989/
Fernández-Gago Longueira, Paula, Pernas Alonso Inés. "Else Oppler-Legband, 1875-1965. Un Día / Una Arquitecta (sitio web). Artículo posteado el 8 de octubre de 2016 (consultado 4 de septoembre de 2018)https://undiaunaarquitecta2.wordpress.com/2016/10/08/else-oppler-legband-1875-1965/
Fernández-Gago Longueira, Paula, Pernas Alonso Inés. "Florence Mary Taylor, 1879-1969. Un Día / Una Arquitecta (sitio web). Artículo posteado el 25 de octubre de 2016 (consultado 5 de septoembre de 2018)https://undiaunaarquitecta2.wordpress.com/2016/10/25/florence-mary-taylor-1879-1969/
Artigos en revistas internacionais
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B5, 2016.Cultural Heritage Data Acquisition and Processing: "COMPUTATIONAL VISION IN UV-MAPPING OF TEXTURED MESHES COMING FROM PHOTOGRAMMETRIC RECOVERY: UNWRAPPING FRESCOED VAULTS".
Artigos en revistas nacionais
Publicación de artículo en la Revista "Tracería. Revista de Rehabilitación arquitectónica". Artículo: "Transformaciones de una palloza en Piornedo durante el siglo XX".ISSN 2444-9547
Revista ZARCH No. 04. 2015 ISSN versión impresa 2341-0531 ISSN versión digital 2387-0345 La relevancia del material "La arquitectura escolar de Desiderio Pernas en Vigo. La modernidad a través del material" (pag. 98-113)
"A mirada de Antonio Palacios Para transformar a Catedral de Ourense" nº 25 da Revista Luzes. A Coruña. 2015
Fernández Pérez, D. Mosquera-Rey, E. (2016). La metodología probabilista: la respuesta a la seguridad estructural de forma explícita. Deplano Nº33. Edita COAATIEAC. ISSN. 2174- 5390: pág.13-23 Depósito legal nº C-2751-03
López González, Cándido. Fernández-Gago Longueira, Paula, Carreiro Otero, María. "Rita Fernández Queimadelos. Los proyectos de reconstrucción en los Carabancheles, 1943-1945. Arenal. Revista de Historia de las Mujeres Vol 24, nº 1( enero-junio 2017):169-202 . Consultada 4 de septiembre de 2018. http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/3175
Outras publicacións
Mapa de Arquitectura "Fernando Távora". Taducción Português-Español
Artigos en revistas internacionais
Fernández-Gago, P., López, C., Carreiro, María. (2015) Rita Fernández Queimadelos, una arquitecta pionera española: Etapa profesional inicial en Regiones Devastadas, 1941-1952. En la actualidad en prensa en AE. Architecture and Education (ISSN: 1646-6756), http://revistas.ulusofona.pt/
Caridad, E.; Carreiro, M.; Pernas, I. (2015) Saliendo del eclipse, Anne Tyng y Louis I. Kahn. En la actualidad en prensa en AE. Architecture and Education (ISSN: 1646- 6756), http://revistas.ulusofona.pt/
Enviado (sin confirmar su aceptación)Campos-Juanatey, D.; y Pérez-Fabello, M. J. (2015). Diseño de paneles turísticos y “You-are-here maps”: El Caso de Londres. Revista Expresión Gráfica Arquitectónica
Enviado (sin confirmar su aceptación)Pérez-Fabello, M. J.; Campos, A.; y Campos-Juanatey, D. (2015). Spatial and object imagery in the artistic performance of Fine Art students. Frontiers In Psychology
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5/W4, 2015. Factor de impacto (IF) = 2.6.Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures: "MODELING AND ACCURACY ASSESSMENT FOR 3D-VIRTUAL RECONSTRUCTION IN CULTURAL HERITAGE USING LOW-COST PHOTOGRAMMETRY: SURVEYING OF THE “SANTA MARÍA AZOGUE” CHURCH’S FRONT"
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5/W4, 2015. Factor de impacto (IF) = 2.6.Reconstruction and Visualization of Complex Architectures: "3D VIRTUALIZATION BY CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY INDOOR GOTHIC CHURCH APSES. THE CASE STUDY OF CHURCH OF SAN FRANCISCO IN BETANZOS"
Artigos en revistas nacionais
BLANCO PAMPIN, Camilo, FREIRE GONZALEZ, Nuria. Un xardín para Luísa / Da comisión de normalización ao espazo público: o muíño da lingua. Espazo FEE. A Revista da Facultade de Economía e Empresa, (7): 6, 8, maio 2015.
BLANCO PAMPIN, Camilo, FREIRE GONZALEZ, Nuria. Un xardín para Luísa / Da comisión de normalización ao espazo público: o muíño da lingua. Espazo FEE. A Revista da Facultade de Economía e Empresa, (7): 6, 8, maio 2015.
Capítulo de Libro
 Lima, A. 2014, ‘Appropriate moderness and the popular pattern of the “indiana” architecture’ in Vernacular Heritage and Earthen Architecture: Contributions for Sustainable Development, eds. M. Correia, G. D. Carlos, S. Rocha, Taylor & Francis Group, London.
 Correia, M., Juvanec B., Mileto C,, Vegas F., Gomes F., Alcindor M. & Lima A. 2014. ‘Socio-economic sustainability in vernacular architecture’ in VerSus, Heritage For Tomorrow - Vernacular Knowledge for Sustainable Architecture, eds. M. Correia, L. Dipasquale, S. Mecca, DIDA, Fiorenze.
 Gomes F., Gilberto D. & Lima A. 2014. ‘Vernacular Case Study - Pallozas’ in VerSus, Heritage For Tomorrow - Vernacular Knowledge for Sustainable Architecture, eds. M. Correia, L. Dipasquale, S. Mecca, DIDA, Florencia.
 Gomes F. & Lima A. 2014. ‘Contemporary Case Study- Casa da Oliveira’ in VerSus, Heritage For Tomorrow - Vernacular Knowledge for Sustainable Architecture, eds. M. Correia, L. Dipasquale, S. Mecca, DIDA, Florencia.
G. D. Carlos, M. R. Correia, G. Sousa, A. Lima, F. Gomes, V. Lopes dos Santos, 2015, `Lisbon: Downtown’s reconstruction after the 1755 earthquake´, in Seismic Retrofitting: Learning from Vernacular Architecture, eds. Mariana R. Correia, Paulo B. Lourenco, and Humberto Varum, CRC Press 2015.
F. Gomes, A. Lima, G. D. Carlos, M. R. Correia, 2015, `The 1909 earthquake impact in the Tagus Lezíria region´, in Seismic Retrofitting: Learning from Vernacular Architecture, eds. Mariana R. Correia, Paulo B. Lourenco, and Humberto Varum, CRC Press 2015.
F. Gomes, A. Lima, G. D. Carlos, M. R. Correia, 2015, `Costal Alentejo region: Identification of local seismic culture´, in Seismic Retrofitting: Learning from Vernacular Architecture, eds. Mariana R. Correia, Paulo B. Lourenco, and Humberto Varum, CRC Press 2015.
G. D. Carlos, M. R. Correia, G. Sousa, A. Lima, F. Gomes, 2015, `Seismic-resistant elements in the Historical Centre of Évora´, in Seismic Retrofitting: Learning from Vernacular Architecture, eds. Mariana R. Correia, Paulo B. Lourenco, and Humberto Varum, CRC Press 2015.
A. Lima, F. Gomes, G. D. Carlos, D. Viana, M. R. Correia, 2015, `Seismic-resistant features in Lower Alentejo’s vernacular architecture, in Seismic Retrofitting: Learning from Vernacular Architecture, eds. Mariana R. Correia, Paulo B. Lourenco, and Humberto Varum, CRC Press 2015.
G. D. Carlos, M. R. Correia, G. Sousa, A. Lima, F. Gomes, L. Félix, A. Feio, 2015, `Seismic vulnerability of the Algarve coastal region´, in Seismic Retrofitting: Learning from Vernacular Architecture, eds. Mariana R. Correia, Paulo B. Lourenco, and Humberto Varum, CRC Press 2015.
F. Gomes, M. R. Correia, G. D. Carlos, A. Lima, 2015, `The high and intense seismic activity in the Azores´, in Seismic Retrofitting: Learning from Vernacular Architecture, eds. Mariana R. Correia, Paulo B. Lourenco, and Humberto Varum, CRC Press 2015.
D. L. Viana, A. Lima, G. D. Carlos, F. Gomes, M. R. Correia, P. B. Lourenço, H. Varum, 2015, `Systematisation of seismic mitigation planning at urban scal´, in Seismic Retrofitting: Learning from Vernacular Architecture, eds. Mariana R. Correia, Paulo B. Lourenco, and Humberto Varum, CRC Press 2015.
A. Lima, M. R. Correia, F. Gomes, G. D. Carlos, D. Viana, P. B. Lourenço, H. Varum, 2015, `Systematisation of seismic retrofitting in vernacular architecture´, in Seismic Retrofitting: Learning from Vernacular Architecture, eds. Mariana R. Correia, Paulo B. Lourenco, and Humberto Varum, CRC Press 2015.
BLANCO PAMPIN, Camilo (2015). "Da comisión de normalización lingüística ao espazo público: o muíño da lingua". En MOSQUERA CARREGAL, Xesús M. (Ed.), Lingua e Universidade, XI Xornadas sobre Lingua e Usos. (pp. 115-118). A Coruña: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións. ISBN: 987-84-9749-622-3
Libro
 -Mariana R. Correia, Paulo B. Lourenco, Humberto Varum (eds.), 2015. Seismic Retrofitting: Learning from Vernacular Architecture. CRC Press
-Mariana R. Correia, Gilberto D. Carlos (eds.), 2015. Local seismic culture inPortugal. Publisher: Argumentum, Edições.
Correia, M., Dipasquale, L., Mecca, S. (Eds.) (2014) VERSUS: Heritage for Tomorrow. Vernacular Knowledge for Sustainable Architecture. Florence (Italy): FUP Firenze University Press
Outras publicacións
Póster resumen con las gráficas resultantes tras finalizar el estudio en todos sus ámbitos de la evolución de "La presencia de la mujer en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña" desde el comienzo de la actividad académica y hasta el año 2013.ISBN 978-84-606-6342-3http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/14258
Póster resumen con las gráficas resultantes tras finalizar el estudio en todos sus ámbitos de la evolución de "La presencia de la mujer en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña" desde el comienzo de la actividad académica y hasta el año 2013.ISBN 978-84-606-6342-3http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/14258
Artigos en revistas internacionais
06/2014Campos, A.; Campos-Juanatey, D. (2014). Mental rotation and object-spatial-verbal cognitive stiles. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Vol.1, No.1, 100-102     ISSN: 1138-1663
12/2014Campos, A.; Campos-Juanatey, D. (2014). Correlations and Sex Differences in Seven Sensory Modalities of Imagery. North American Journal of Psychology, Vol.16, No.3, 587-595     ISSN: 1527-7143
Nuevas técnicas, mismos fundamentos: actas del Congreso APEGA 2014.Universidad Europea de Madrid, 2014.ISBN: 8472072266, 9788472072268"Levantamientos Topográficos mediante Técnicas Fotogramétricas de bajo coste y corto alcance"
Nuevas técnicas, mismos fundamentos: actas del Congreso APEGA 2014.Universidad Europea de Madrid, 2014.ISBN: 8472072266, 9788472072268"Levantamiento de la portada de la Iglesia de Santiago de La Coruña, mediante Restitución Fotogramétrica con métodos de bajo coste"
Artigos en revistas nacionais
Publicación del artículo "La problemática de las pallozas" en la revista:Abrente nº45. Edita Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario. A Coruña, 2013ISSN: 0212-6117  Depósito Legal: C 1549 - 1998
Capítulo de Libro
Caridad, E. et al. Mujeres Arquitectas de Galicia. Perspectivas para el Futuro de una Práctica Profesional Inclusiva. En Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género. I+G 2014. Universidad de Sevilla. (p. 268-289). Sevilla: @rea digital S.L.
Fernández-Gago, P. et al. (2014). La presencia de la Mujer en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC. En II Xornada Universitaria Galega en Xénero (p. 141-148). Ferrol (A Coruña): Universidade da Coruña. Servicio de Publicaciones.  
Fernández-Gago, P. (2013). Evolución cuantitativa de la presencia de la mujer en la ETSAC desde el comienzo de la actividad docente. En Jornadas mujer y arquitectura: experiencia docente, investigadora y profesional (64-71). La Corula: Ed. Grupo de Investigación GAUS-MAGA. ETSAC. UDC.
Fernández-Gago, P. et al. Grupo MAGA (2013). Las arquitectas gallegas ante el inicio de la carrera universitaria. Etapa docente e investigadora.  En Arquitectas y otras profesionales: perspectivas transdisciplinares. Jornadas: la mujer en el ámbito de la educación superior (p. 62-77). La Coruña: Ed. Grupo de Investigación GAUS-MAGA
Caridad, E. et al. (2014) Epílogo en La Arquitectura de la Esencia. L. Barragán (1902-88). A. de la Sota (1913-96) (p. 131-134). Sevilla: Recolectores Urbanos Editorial.
Fernández-Gago, P. et al. (2014). Evolución cuantitativa de la presencia de la mujer en el  Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. En II International Conference Gender and Comunication. School of Comunication University of Seville (p. 744-759). Sevilla: Universidad de Sevilla. Ed. Lacalle, R, Suárez, J. C., Pérez J.M.  
López, C. et al. (2014). Arquitectas de Galicia en las Revistas de Arquitectura. En II International Conference Gender and Comunication. School of Comunication University of Seville (p. 969-985). Sevilla: Universidad de Sevilla. Ed. Lacalle, R, Suárez, J. C., Pérez J.M.  
López, C. et al. Grupo MAGA (2013). Presentación. En Arquitectas y otras profesionales: perspectivas transdisciplinares. Jornadas: la mujer en el ámbito de la educación superior (p. 7-10). La Coruña: Ed. Grupo de Investigación GAUS-MAGA
Carreiro, M. et al. Grupo MAGA (2013). Epílogo. En Arquitectas y otras profesionales: perspectivas transdisciplinares. Jornadas: la mujer en el ámbito de la educación superior (p. 143-145). La Coruña: Ed. Grupo de Investigación GAUS-MAGA
Carreiro, M. et al. (2013). Presentación. En Jornadas mujer y arquitectura: experiencia docente, investigadora y profesional (7-8). La Coruña: Ed. Grupo de Investigación GAUS-MAGA. ETSAC. UDC.
Caridad, E. et al. Mujeres Arquitectas de Galicia. Perspectivas para el Futuro de una Práctica Profesional Inclusiva. En Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género. I+G 2014. Universidad de Sevilla. (p. 268-289). Sevilla: @rea digital S.L.
Fernández-Gago, P. et al. (2014). La presencia de la Mujer en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC. En II Xornada Universitaria Galega en Xénero (p. 141-148). Ferrol (A Coruña): Universidade da Coruña. Servicio de Publicaciones.
Fernández-Gago, P. et al. Grupo MAGA (2013). Las arquitectas gallegas ante el inicio de la carrera universitaria. Etapa docente e investigadora. En Arquitectas y otras profesionales: perspectivas transdisciplinares. Jornadas: la mujer en el ámbito de la educación superior (p. 62-77). La Coruña: Ed. Grupo de Investigación GAUS-MAGA
Caridad, E. et al. (2014) Epílogo en La Arquitectura de la Esencia. L. Barragán (1902-88). A. de la Sota (1913-96) (p. 131-134). Sevilla: Recolectores Urbanos Editorial.
Fernández-Gago, P. et al. (2014). Evolución cuantitativa de la presencia de la mujer en el Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. En II International Conference Gender and Comunication. School of Comunication University of Seville (p. 744- 759). Sevilla: Universidad de Sevilla. Ed. Lacalle, R, Suárez, J. C., Pérez J.M.
López, C. et al. (2014). Arquitectas de Galicia en las Revistas de Arquitectura. En II International Conference Gender and Comunication. School of Comunication University of Seville (p. 969- 985). Sevilla: Universidad de Sevilla. Ed. Lacalle, R, Suárez, J. C., Pérez J.M.
Libro
Topografía básica para edificación e introducción a la fotogrametría.Reprografía del Noroeste, 2012.ISBN: 8492794631, 9788492794638
Outras publicacións
Publicación en la web rede-phi.net del caso de estudio "Transformación de un núcleo de pallozas. El caso de Balouta".http://rede-phi.net/?portfolio=phi-arq_study-case_tnp_balouta_espana
Grupo MAGA (2013) Mesa de trabajo y Debate: Revisión crítica del papel de la mujer en la arquitectura de Galicia.  En Jornadas mujer y arquitectura: experiencia docente, investigadora y profesional (111-141). La Coruña: Ed. Grupo de Investigación GAUS-MAGA. ETSAC. UDC.
Grupo MAGA (2013). Seminario Mixto de discusión:del mundo de la universidad a la realidad del trabajo. En Arquitectas y otras profesionales: perspectivas transdisciplinares. Jornadas: la mujer en el ámbito de la educación superior (p. 101-142). La Coruña: Ed. Grupo de Investigación GAUS-MAGA

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 30