Programa Oficial de Doutoramento en Arquitectura e Urbanismo

2023/2024

Acceso

Poderá acceder aos estudos de doutoramento da UDC o alumnado que cumpra algún dos requisitos recollidos no artigo 15 (Acceso) do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC.

Admisión

Os estudantes que cumpren algún dos requisitos de acceso aos estudos de doutoramente poderán ser admitidos a un programa de doutoramento conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do programa. A UDC incluirá os procedementose requisitos de admisión no plan de estudos.

A Admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o programa de doutoramento.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admision.

30 prazas ofertadas no curso 2023/2024

Perfil de admisión recomendado

Persoas coa titulación de Arquitecto (título en extinción), Graduado en Arquitectura (título en extinción), ou Graduado en Estudos en Arquitectura e Máster Universitario en Arquitectura.

Excepcionalmente, admitiranse doutorandos con outras titulacións afíns á Arquitectura, a xuízo da Comisión Académica. Para iso analizarase en cada caso o currículum académico e investigador dos solicitantes.

Procedemento xeral de solicitude de admisión

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase a través da secretaría virtual, achegando a documentación acreditativa de reunir os requisitos de acceso. A solicitude de admisión e matrícula para o alumnado externo da UDC debe facerse aquí.

Se desexas obter máis información podes consultar o Procedemento xeral de solicitude de admisión.

Procedemento de solicitude de admisión do alumnado cun título estranxeiro non homologado

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Procedemento xeral por parte da CAPD

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Requisitos de admisión específicos da CAPD

A admisión e matrícula no Programa de Doutoramento realizarase de acordo coa normativa establecida para ese efecto pola Universidade da Coruña. Os requisitos de acceso serán os indicados na citada normativa e, ademais da documentación esixida pola Universidade da Coruña, o alumnado deberá presentar a seguinte documentación:

  • 1. Curriculum vitae.
  • 2. Carta de motivación, na que o alumnado deberá explicar as razóns polas que desexa matricularse neste Programa de Doutoramento, e indicar a temática na que lle gustaría realizar a súa tese de doutoramento (especificando a liña de investigación á que lle gustaría incorporarse e propoñendo un profesor do programa como titor)

Prazos

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase de acordo cos prazos aprobados polo Consello de Goberno da UDC.

Matrícula

Consulta a información dispoñible para facer a matrícula nun estudo de doutorado da udc. 

Axudas predoutorais

Consulta as axudas predoutorais na UDC.