Programa Oficial de Doutoramento en Arquitectura e Urbanismo

2023/2024

Que se aprende

Fundamentalmente apréndese a realizar unha tese de doutoramento. Con todo a súa realización require que o doutorando deixe de ser un simple receptor de información para pasar a ser un xerador dela. É dicir debe transformarse de estudante en investigador. Iso permitiralle no futuro tratar os retos da innovación no campo arquitectónico ou urbanístico, que son o obxectivo último do programa de doutoramento.

Relación de competencias básicas que o estudantado debe adquirir durante os seus estudos (establecidas polo RD 861/2010)

 • Competencia Básica 1 (CB11): Comprensión sistemática dun campo de estudo e dominio das habilidades e métodos de investigación relacionados con devandito campo.
 • Competencia Básica 2 (CB12): Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación ou creación.
 • Competencia Básica 3 (CB13): Capacidade para contribuír á ampliación das fronteiras do coñecemento a través dunha investigación orixinal.
 • Competencia Básica 4 (CB14): Capacidade de realizar unha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas novas e complexas.
 • Competencia Básica 5 (CB15): Capacidade de comunicación coa comunidade académica e científica e coa sociedade en xeral sobre os seus ámbitos de coñecemento nos modos e idiomas de uso habitual na súa comunidade científica internacional.
 • Competencia Básica 6 (CB16): Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance científico, tecnolóxico, social, artístico ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento.

Competencias xenéricas

Relación doutras competencias xerais que o estudantado debe adquirir durante os seus estudos

 • Competencia Xeral 1 (CG1): Capacidade de propoñer e dirixir proxectos de investigación no seu campo de especialización.
 • Competencia Xeral 2 (CG2): Adquirir coñecementos avanzados de especialización nalgún dos campos da Arquitectura ou o Urbanismo.

Competencias específicas

Relación de competencias específicas que o estudantado debe adquirir durante os seus estudos.

 • Competencia Específica 1 (CE1): Capacidade de realizar novas contribucións científicas no seu ámbito de especialización, a partir dos coñecementos e habilidades adquiridos.

Relación de competencias transversais que o estudantado debe adquirir durante os seus estudos.

 • Competencia Transversal 1 (CT1): Capacidade de investigación e desenvolvemento científico interdisciplinar, con campos de coñecemento afíns.
 • Competencia Transversal 2 (CT2): Capacidade de desenvolver a actividade investigadora con responsabilidade social e integridade científica.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

O actual programa substitúe a outros programas anteriores que estiveron ligados á Escola de Arquitectura, con máis longa vixencia e que nos permiten obter datos concretos. Ata o momento a ETSA formou a través de distintos programas a máis de 50 doutores. Moitos deles incorporáronse á docencia universitaria, posto que esixe este requisito. Pero tamén moitos deles desenvolveron a súa actividade fóra da universidade traballando en postos de gran responsabilidade en empresas de primeiro nivel internacional.

Liñas de investigación

Estas son as liñas de investigación principáis deste programa de doutoramento:

 • Espacio y Proyecto en Arquitectura.
 • Estructuras en Arquitectura.
 • Génesis, Lenguaje y Representación de la Arquitectura.
 • Matemáticas aplicadas a la Mecánica de Medios Continuos.
 • Patrimonio, Teoría e Historia de la Arquitectura.
 • Planes y Proyectos. Del Territorio al Paisaje y la Ciudad
 • Rehabilitación, Nuevos Sistemas Constructivos y Sostenibilidad en Arquitectura

Planificación do ensino

Complementos de formación específicos

No caso de que o doutorando careza da formación previa completa esixida no programa, a súa admisión no programa poderá quedar condicionada á superación de complementos de formación específicos, que poderán ser materias ou módulos de máster e grao. Os complementos asignados a un mesmo doutorando non poderán superar os 15 créditos ECTS e poderán realizarse de forma previa ou simultánea á matrícula en tutela académica no programa.

No caso de realización simultánea o alumnado deberá matricularse destes complementos no momento de formalizar a matrícula de tutela académica no programa, que deberán superarse no prazo máximo de tres cuadrimestres consecutivos. De non facelo así, o alumnado causará baixa no programa.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admisión.

complementos créditos
Técnicas de Investigación Tecnológica en la Arquitectura. 3
Técnicas de Investigación e Documentación en Arquitectura 3
Teoría y Método de la Planificación General y Urbana. 3
Inspección de las Estructuras. 3
Técnicas de Levantamiento Gráfico en rehabilitación y restauración. 3

Actividades formativas da EIDUDC

Actividades formativas da EIDUDC

Actividades formativas do programa

Desde o Programa de Doutoramento fomentarase que o alumnado, baixo a supervisión do seu titor e/ou director de tese, realice actividades formativas encamiñadas a completar a súa formación, de forma especial:

 • 1. Asistencia a congresos e reunións científicas.
 • 2. Redacción de artigos científicos en Arquitectura e Urbanismo.
 • 3. Estancias noutros centros de investigación.

Compromiso documental de supervisión

Especifica a relación académica entre o doutorando e a Universidade, os seus dereitos e deberes, incluídos os posibles dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial derivados da investigación, así como a aceptación do procedemento de resolución de conflitos e a súa duración. Inclúe tamén os deberes do/a titor/a do doutorando e do seu director ou directora de tese.

O devandito compromiso será asinado por unha representación específica designada pola universidade, o/a titor/a e o doutorando, nun prazo máximo dun mes que comezará a contar desde a data da matrícula, mentres que a sinatura do/a director/a se incorporará no momento da súa designación.

Este compromiso de supervisión engadirase ao documento de actividades do doutorando no momento da súa sinatura por todas as persoas implicadas.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 31: Compromiso de supervisión.

Plan de investigación

Nun prazo de seis meses logo da matrícula, o estudante elaborará un Plan de Investigación que incluirá a metodoloxía, os obxectivos, os medios e a planificación temporal. O plan presentarase avalado co informe do director e/ou titor e deberá ser aprobado pola CAPD. Este plan poderá mellorarse no proceso de avaliación anual contando co aval do director e/ou titor.

Anualmente, a CAPD avaliará o Plan de Investigación, xunto cos informes que a tal efecto deberán emitir o titor/a e/ou o director/a, e o documento de actividades. A avaliación positiva será requisito indispensable para continuar no programa. En caso de avaliación negativa, o estudante elaborará un novo Plan que será avaliado no prazo de seis meses. En caso de nova avaliación negativa, causará baixa definitiva no programa.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 30: Plan de investigación.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.