PhD in Health Sciences

2023/2024

Access

Students who meet some of the criteria listed in Article 15 of the UDC PhD Policies and Regulations will be able to access to UDC PhD programmes.

Applications

Candidates matching one of the general entry requirements for PhD students will be assessed in accordance with the specific criteria and merits for each programme. Information relating to application procedures and requirements are included in the programme structure for each course.

The decision to offer a student a place on a UDC PhD programme is the result of an application-specific evaluation process, and does not affect the academic or professional status of the candidate’s existing qualifications.

See also UDC PhD Policies and Regulations, Article 16: Applications.

30 places offered in academic year 2023/2024

Recommended profile of admission

O estudante terá unha formación previa no ámbito das ciencias da saúde e/ou experiencia profesional ou investigadora contrastable no ámbito: Titulados en Medicina, Terapia ocupacional, Enfermaría, Fisioterapia, Podoloxía, Farmacia, Bioloxía, etc.

A CAPD establece unhas condicións específicas para a admisión que deben ser tidas en conta por parte do alumnado

Application general procedure

Applications and registration for PhD programmes will be made using the online application system on the UDC website, accompanied by all necessary supporting documents. Applications and registration for external students will be made here.

If you need more information, you can check this sources the Application general procedure.

Applications procedure for students whose foreign degree/diplome has not been officially recognised

See EIDUDC Application and registration.

General procedure by the CAPD

See EIDUDC Application and registration.

Specific access requirements of the CAPD

A Comisión Académica (CAPD) acordou que para estudar as solicitudes, deben cumprir cos seguintes requirimentos:
  • 1. A solicitude de admisión debe achegar un anteproxecto de tese avalado por un doutor (Pódese descargar unha plantilla de referencia na Web do programa: www.doctoradosalud.udc.es
  • 2. Polo menos un dos directores debe formar parte do programa de doutoramento cuxo listado se pode consultar na Web
  • 3. A proposta de anteproxecto debe estar adscrita a unha das liñas de investigación establecidas no programa de doutoramento que pódense consultar no enderezo do programa
  • 4. Os directores deben acreditar cumprir cos requisitos establecidos para poder dirixir teses segundo o REDUDC utilizando para iso o formulario establecido. Se na UADI (unidade administrativa encargada do Programa) xa se dispón desta acreditación, non é necesario volver entregala, como é o caso de todos os profesores do programa.

Para a selección do alumnado a Comisión Académica valorará as solicitudes de acordo ao seguinte baremo:

  • 1. Proposta de investigación (0-5,5 puntos). Valorarase a proposta de temática de tese presentada, a viabilidade do proxecto de acordo a algunha das liñas de investigación do programa e a posibilidade da designación dunha dirección de tese. Requirirase alcanzar un mínimo de 4 puntos para ser admitido no programa.
  • 2. Obtención de bolsas de investigación (2 puntos).
  • 3. Experiencia investigadora e/ou profesional en calquera dos ámbitos laborais aos que se orientan as liñas de investigación do programa de doutoramento (1,5 puntos).
  • 4. Expediente académico e nota do mestrado se a titulación previa é acorde co programa, ponderable en función da afinidade ás liñas de investigación do programa (1 punto).

Deadlines

The application for admission (or registration renewal) and enrollment in PhD studies will be carried out according to the terms approved by the Governing Council of the UDC.

Registration

See information on how to register for UDC PhD courses.

Predoctoral grants

See UDC predoctoral grants.