Programa Oficial de Doutoramento en Desenvolvemento Psicolóxico, Aprendizaxe e Saúde

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Fernández García, Rosa María
Coordinadora
Peralbo Uzquiano, Manuel
Secretario
Valle Arias, Antonio
Vogal PDI
Rodriguez Martinez, Susana
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 10
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 13
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 7
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 35
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 57,14
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 5,71
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 31,43
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 25,71
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 42,86
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 8,57
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 2
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 50
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 50
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 2
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.732
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 1.167
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 10,34
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 10
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 18
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 6
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 38
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 16,67
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 7,89
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 42,11
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 15,79
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 42,11
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 5,26
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 71,43
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 25
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 7
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 57,14
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 42,86
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 6
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.750
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 2.017
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 14,29
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 28,57
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 57,14
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 85,71
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 42,86
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 10,71
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 10
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 14
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 7
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 43
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 42,86
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 11,63
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 44,19
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 4,65
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 51,16
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 87,5
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 4,76
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 8
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 25
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 75
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 8
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.607
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 1.982
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 12,5
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 37,5
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 75
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 25
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 11,43
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 10
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 13
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 8
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 46
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 62,5
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 15,22
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 52,17
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 6,52
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 41,3
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 4,35
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 2,17
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 25
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 16,67
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 80
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 20
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 5
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.499
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 1.639
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 80
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 60
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 40
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 8,82

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Couto-Cantero, P., Fraga-Castrillón, N. and Trovato, G. (2023). InnoDAT—An Innovative Project Based on Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing for Learning Languages and Cultures. Languages, 8(4), 235. https://doi.org/10.3390/ languages8040235
Pereira, L., Peralbo, M., Veleiro, A., & Zubiauz, B. (2023). Análisis factorial confirmatorio del test de lenguaje oral y escrito LolEva para edades de 3-6 años. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación10(2), 301-317.
Vieites, T., Gonida, E., Díaz-Freire, Rodríguez S & Valle A. (2024). Effects of a homework implementation method (MITCA) on self-regulation of learning. Metacognition and Learning 1-22, https://doi.org/10.1007/s11409-024-09376-z
Artigos en revistas nacionais
Dacuña-Vázquez, I.; Álvarez-Barrio, C. y Mesías-Lema, J. M. Hull House y la terapia ocupacional como activismo artístico en la lucha feminista. Arteterapia 19 (2024): 2-12
Baña, M. y García, I. (2024) (artículo por invitación). La evaluación de la conducta adaptativa en TEA a través del GARS e ICAP. Revista de Estudios e Investigación en Psiccología y Educación. 
Rodríguez, S., Roldán, L., Díaz-Freire, F.M., Díaz-Pita, L. y Vieites, T. (2024). Autoprotección de la Valía e Intención de Abandono Escolar Temprano. Revista de Psicología y Educación, 19(2). Aceptado para su publicación. 
Recensións
Fraga Castrillón, N. (2023). El comentario lingüístico-traductológico entre lenguas tipológicamente afines (español>italiano). TRANS: Revista De Traductología, (27), 275–278. https://doi.org/10.24310/trt.27.2023.16553
Artigos en revistas internacionais
Castro-Alonso, V. y Chao-Fernández, R. (2022). Creación musical a través del tiempo: Revisión curricular en la educación secundaria obligatoria. Revista Internacional de Tecnología Ciencia y Sociedad, 11, 1-15. DOI: 10.37467/revtechno.v11.4410
Castro-Alonso, V. y CHao-Fernández, R. (2022). Perfil profesional del docente de música en educación secundaria: La creación musical desde una aproximación basada en competencias. Revista Internacional de Humanidades, 11, 1-13. DOI: 10.37467/revhuman.v11.3934
Couto-Cantero, P. & Fraga-Castrillón, N. (2023). El uso del translanguaging y el enfoque CLIL en educación primaria. Porta Linguarum Revista Interuniversitaria De Didáctica De Las Lenguas Extranjeras, (39), 281-298. https://doi.org/10.30827/portalin.vi39.24492
FDEZ BARRAL, C., 2023. Clima Escolar, acoso y tecnología. Eduforics, FEB 9, Disponible en: https://www.eduforics.com/es/clima-escolar-acoso-y-tecnologia/.
Rodríguez-Ferreiro, M.; Durán-Bouza, M.; Marrero-Aguiar, V. Design and Development of a Spanish Hearing Test for Speech in Noise (PAHRE). Audiol. Res.202313, 32-48. https://doi.org/10.3390/audiolres13010004
Artigos en revistas nacionais
Fraga-Castrillón, N. y Couto-Cantero, P. (2021). Aprendizaje de lenguas extranjeras: Estudio sobre las percepciones del futuro profesorado en Educación Primaria. DIGILEC, 8, 66-82. https://doi.org/10.17979/digilec.2021.8.0.8632 
Díaz-Seoane Ángeles, Dacuña-Vázquez I., Ferreira C. y Mesías-Lema J. M. (2021). Género, inclusión y narrativa visual en monstruo rosa: comunicar para educar en la diversidad. CIC. Cuadernos de Información y Comunicación26, 175-190. https://doi.org/10.5209/ciyc.75809
Pérez-Bonaventura, M. y Rodríguez-Llorente, C. (2023). Activity of universities in social networks. Correlations of rankings, students, followers and interactions. Profesional de la información32(1), 1-12. https://doi.org/10.3145/epi.2023.ene.09
Velo, E. y Tomé Urresti, I. (2022) El baile de cifras de las personas fallecidas por la Covid-19 en medios regionales y en las instituciones: hacia un protocolo comunicativo Razón Y Palabra, 25(112), pp. 153–168. https://doi.org/10.26807/rp.v25i112.1838
Estévez, I., Vieites, T., Regueiro, B., Rodríguez-Llorente, C., y Morado, T. (aceptado para publicación). Cantidad y calidad del tiempo dedicado a los deberes escolares en estudaintes de Educación Secundaria: un análsis de clases latentes. Revista de Investigación Educativa, X(X), xx-xx.
Capítulo de Libro
Couto-Cantero, P. y Fraga-Castrillón, N. (2022). The English Corner as a Catalyst for Learning Languages in Plurilingual Contexts en E. Charamba (Ed.), Handbook of Research on Teaching in Multicultural and Multilingual Contexts (pp. 337-353). IGI Global.
Rodríguez-Llorente, C., Díaz-Pita, L., y López-Castro, L. (2022). Emotional and motivational engagement with homework in primary school: a quasi-experimental study. En A. S. Jiménez Hernández, M. Vergara Arboleda, E. M. Rainha Pereira, R. S. Chacón Pinilla, C. J. Castro Ramírez, M. Á. Martín Sánchez, J. Cáceres Muñoz, A. Pantoja Vallejo, L. Herrera Torres y T. M. Perandones González (coords.), Participación, innovación y emprendimiento en la escuela (pp. 393-399). Dykinson.
López-Castro, L., Díaz-Freire, F. M., y Rodríguez-Llorente, C. (2022). ¿Presenta el alumnado testigo de ciberacoso más riesgo de ser ciberperpetrador En A. S. Jiménez Hernández, M. Vergara Arboleda, E. M. Rainha Pereira, R. S. Chacón Pinilla, C. J. Castro Ramírez, M. Á. Martín Sánchez, J. Cáceres Muñoz, A. Pantoja Vallejo, L. Herrera Torres y T. M. Perandones González (coords.), Participación, innovación y emprendimiento en la escuela (pp. 387-392). Dykinson.
Velo, E. (2022)La nueva economía social en la era de la responsabilidad."Política, sociedad y tecnologías" de Rúas Araújo, J. et al. (eds.) Tirant lo Blanch (pp. 145-165).
Velo, E. (2023) Ciberespect, un proyecto de narrativa, formación y activismo para combatir el odio y la discriminación sociales. En Lema Blanco, I. (Ed.) Alfabetización mediática y medios de comunicación. Experiencias, aprendizajes y potencialidades para los medios comunitarios. (pp.169-178). Colectivo de Universitarios Activos. https://sabelabranco.files.wordpress.com/2023/04/alfabetizacion-mediatica-y-medios-de-comunicacion.pdf
Fuentes, A.,& Risso, A. (2023) Neuroplasticidad, educación y neuromitología: una aproximación histórica”. En: Perspectivas psicobiológicas y pedagógicas del aprendizaje y la atención: Aportes a la neurociencia educativa. Cizur Menor: Civitas-Aranzadi-Karnov (pp. 137-158).ISBN imp.: 978-84-1125-889-0 – ISBNe: 978-84-1125-891-3. (Colección Ciencias Sociales y Humanidades. ISSN imp.: 2605-4655 – ISSNe: 2660-8979). DOI: https://doi.org/10.32029/2605-4655.01.05.2023
Recensións
Rodríguez-Llorente, C. (2023). La gestión cultural en la era digital. Revista Complutense de Educación 34(2), 471-472. https://doi.org/10.5209/rced.85224
Díaz-Freire, F. M. (2023). Reseña del libro: Fondos de conocimiento familiar e intervención educativa: Narcea Ediciones, 2022. ISBN: 9788427728820. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación10(1), 147-150. https://doi.org/10.17979/reipe.2023.10.1.9373
Artigos en revistas internacionais
Rodríguez S, Valle A, Piñeiro I, González-Suárez R, Díaz FM and Vieites T (2021) COVID-19 Lockdown: Key Factors in Citizens’ Stress. Front. Psychol. 12:666891. doi: 10.3389/fpsyg.2021.666891
Castro Alonso, V., Chao-Fernández, A., & Pérez-Crego, C. (2021). Siguiendo las “reglas del juego”: la aleatoriedad e indeterminación como casilla de salida de la composición en el aula . DIGILEC: Revista Internacional de Lenguas y Culturas8, 1-20. https://doi.org/10.17979/digilec.2021.8.0.8633
Rodríguez, S.; González-Suárez, R.; Vieites, T.; Piñeiro, I.; Díaz-Freire, F.M. Self-Regulation and Students Well-Being: A Systematic Review 2010–2020. Sustainability 2022, 14, 2346. https://doi.org/10.3390/ su14042346
Rodríguez, S., González-Suárez, R., Vieites, T., Piñeiro, I. y Valle, A.; (2022). Self-regulation, academic achievement and students` well-being: A systematic review (2010-2020Sustainability14(4), 2346.https://doi.org/10.3390/su14042346
Rodríguez, S., González-Suárez, R., Vieites, T., Piñeiro, I., y Díaz-Freire, F. M.. (2022). Self-Regulation and Students Well-Being: A Systematic Review 2010–2020. Sustainability, 14(4), 2346. https://doi.org/10.3390/su14042346
Capítulo de Libro
Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T., González-Suárez, R., Díaz-Freire, F. M., y Regueiro, B. (2021). Homework: Conceptual Aspects and the Variables Involved. En S. Rodríguez, A. Valle, I. Piñeiro y B. Regueiro, Handbook of Homework: Theoretical Principles and Practical Applications (pp.1-37). Nova Science Publishers, Inc. https://doi.org/10.52305/YLYW6263 
Rodríguez, S., González-Suárez, R., Rodríguez-Llorente, C., Estévez, I., y Xu, J. (2021). Homework and Self-Regulated Learning. En S. Rodríguez, A. Valle, I. Piñeiro y B. Regueiro, Handbook of Homework: Theoretical Principles and Practical Applications (pp.39-61). Nova Science Publishers, Inc. https://doi.org/10.52305/YLYW6263 
Rodríguez-Llorente C., Vieites T., González-Suárez R., Díaz-Freire F. M. y Regueiro Fernández B. (2021). Homework: Conceptual Aspects and Variables Involved. En Rodríguez Martínez S., Valle Arias A., Piñeiro Aguin I y Regueiro Fernández B. Handbook of Homework: Theoretical Principles and Practical Applications (pp. 15 - 51). Nova Science Publishers
Rodríguez-Llorente C., Vieites T., González-Suárez R., y Piñeiro I. (2022). Academic Motivation and Previous Academic Achievement in Higher Education. In W. Leal Filho, A. M. Azul, F. Doni y A. L. Salvia (eds.), Handbook of Sustainability Science in the Future (pp.1-18). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68074-9_121-1. 
Rodríguez- Llorente, Carolina; Vieites, Tania; González- Suárez, Rocio; Díaz-Freire, Fátima y Regueiro, Bibiana (2022). Homework: Conceptual Aspects and the variables involved en “Handbook of Homework: Theoretical Principles and Practical Applications” Nova Science.
Rodríguez, S., Vieites, T., Piñeiro, I., Valle, A. y Gonida, E. (2022). Setting quality homework: the design and development of an Intervention proposal en “Handbook of Homework: Theoretical Principles and Practical Applications” Nova Science.
González- Suárez, R.Vieites, T.; Rodríguez- Llorente, C.; Rodríguez, S. (noviembre, 2021). Atribución del éxito en educación infantil y rendimiento académico en educación primaria. Capitulo sobre la comunicación oral presentada en el III Congreso Internacional de infancia y adolescencia. Entidad Organizadora: Universidad de Extremadura, CIPI (consejo Independiente de Protección de la Infancia y Grupo Extremeño de investigación en teoría e historia de la Educación.
Rodríguez- Llorente, C., Vieites, T., González- Suárez, R. y Piñeiro, I. ( 2021). Los deberes en educación primaria: La implicación de Madres y Padres. Capítulo sobre la comunicación oral presentada en el III Congreso Internacional de infancia y adolescencia. Entidad Organizadora: Universidad de Extremadura, CIPI (consejo Independiente de Protección de la Infancia y Grupo Extremeño de investigación en teoría e historia de la Educación.
Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T., Piñeiro, I. y González- Suárez, R. (2021)Academic motivation and previous academic achievement in higher educationCapitulo sobre la comunicación oral presentada en el 3rd Word Symposiumon Sustainability Science and ResearchFaculty of ScienceEngineering School of Science and EnvironmentEntidad organizadora: Manchester MetropolitanUniversity
Rodríguez- Llorente, C.; Vieites, T; González- Suárez, R. y Piñeiro, I. (2021). Los deberes en educación primaria: La implicación de Madres y Padres. En Jiménez- Hernández, A.S; Cácerez-Muñoz,J; VergaraArboleda, M., Rainha Pereira, M. E y Martín Sánchez, M. A. (Coords.). Construyendo juntos una escuela para la vida. (pp. 182-190). Dykinson. ISBN978-84-1377-352-0
González- Suárez, Rocio; Vieites, T; Rodríguez- Llorente, Carolina; Rodríguez, S (2021). Atribución del éxito en educación infantil y rendimiento académico en educación primaria. En Jiménez- Hernández, A.S; Cácerez-Muñoz,J; VergaraArboleda, M., Rainha Pereira, M. E y Martín Sánchez, M. A. (Coords.). Construyendo juntos una escuela para al vida. (pp. 198-205). Dykinson. ISBN978-84-1377-352-0
Rodríguez-Llorente C., Vieites T., González-Suárez R., Piñeiro I. (2022) Academic Motivation and Previous Academic Achievement in Higher Education. En Leal Filho W., Azul A.M., Doni F., Salvia A.L. (eds) Handbook of Sustainability Science in the Future. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68074-9_121-1
Rodríguez- Llorente, C.; Piñeiro, I.; González- Suárez, R.; Martins, L. (2021). A motivación do alumnado e o valor atribuído aos instrumentos de avaliación. En García Naya, J.A. (ed.) (2021). Contextos universitarios transformadores: a nova normalidade académica. Leccións aprendidas e retos de futuro (pp. 325-337). V Xornadas de Innovación Docente. Cufie. Universidade da Coruña. DOI capítulo: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498180.325 DOI libro: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498180
Aspectos psicológicos implicados en el plagio y la conducta deshonesta
Castro-Alonso, V. (2020). Los contenidos de creación musical en el aula de secundaria: una experiencia cooperativa basada en la interculturalidad. En L. Medina Sánchez, C. Pérez Valverde y C. Suárez Hernán (Coords.), Experiencias en contenidos curriculares docentes (pp. 44-55)Valencia: Tirant lo Blanch. ISBN: 978-84-18534-52-2
Chao-Fernández, A. y Castro-Alonso (2022). Enseñanza musical y TIC: competencia digital docente en la Educación Primaria. En C. Franco-Vázquez, C. Gillanders y R. Chao-Fernández (Eds.), Educación artística para el cambio (pp.151-162). Berlín: Peter Lang. DOI 10.3726/b19660
López-Castro, Leticia, Díaz-Freire, Fátima María, Rodríguez-Llorente, Carolina (2022). ¿Presenta elalumnadotestigo de ciberacosomásriesgo de ser ciberperpetrador?. En Participacióninnovación y emprendimientoen la escuela
Libro
Chao-Fernández, A., Chao-Fernández, R. y Castro-Alonso, V. (2022). Didáctica de la Expresión Musical. Grado en Educación Infantil. Universidade da Coruña https://doi.org/10.17979/spudc.000002 [Manual docente]
Outras publicacións
Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T., González-Suárez, R., y Piñeiro, I. (2021). Los deberes en Educación Primaria: La implicación de madres y padres. En A. S. Jiménez Hernández, J. Cáceres Muñoz, M. Vergara Arboleda, E. M. Rainha Pereira y M. Á. Martín Sánchez (Coords.), Construyendo juntos una escuela para la vida (pp. 182-189). Dykinson.
González-Suárez, R., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C., y Rodríguez, S. (2021). Atribución del éxito en educación infantil y rendimiento académico en educación primaria. En A. S. Jiménez Hernández, J. Cáceres Muñoz, M. Vergara Arboleda, E. M. Rainha Pereira y M. Á. Martín Sánchez (Coords.), Construyendo juntos una escuela para la vida (pp. 198-204). Dykinson.
Rodríguez-Llorente, C., Piñeiro, I., González-Suárez, R., y Martins, L. (2021). A motivación do alumnado e o valor atribuído aos instrumentos de avaliación. En J. A. García Naya (Ed.), Contextos universitarios transformadores: a nova normalidade académica. Leccións aprendidas e retos de futuro. V Xornadas de Innovación Docente (pp. 325-337). Cufie. Universidade da Coruña. https://doi.org/10.17979/
Castro Alonso, V. (2022). Vence ao medo escénico na túa presentación do TFG/TFM. En J. M. Muñoz Cantero y E. M. Espiñeira Bellón (Coords.), 7ª edición pílulas formativas de apoio para a elaboración e presentación do TFG/TFM (2021-2022) Material Docente (pp.395-430). ISBN: 978-84-18291-47-0. [Manual docente]
Dumitru A., Tomé-Lourido, D., & Peralbo-Rubio, E. (Eds.) (2021). Connecting Nature Indicator Reviews. Connecting Nature, Grant Agreement number 730222. SBN Number: 978-1-9161451- 8-4
Recensións
Vieites, T. (2021). Educación en la naturaleza. Una forma de aprendizaje significativo. Creativity and EducationalInnovationReview 5, 170-172. https://doi.org/10.7203/CREATIVITY.5. 21243
Rodríguez-Llorente, C. (2022). Investigar en educación. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 9(1), 163-166. https://doi.org/10.17979/reipe.2022.9.1.9022
Artigos en revistas internacionais
Ogneva, A. (en prensa, 2022). Exploring production of grammatical gender in L2 Spanish: is a transparent gender system easy to use for Russian-speaking students? Sintagma, 34. 
Ogneva, A. (en prensa, 2021). ¿Cómo escriben los aprendices hispanohablantes de nivel intermedio en ruso como LE? Un estudio sobre la influencia fonológica de la L1 en L2. ELUA: Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante, 35.
Ogneva A. (en prensa, 2021). La sensibilidad a las claves lingüísticas y el uso del género gramatical en español: un estudio con niños diagnosticados con Trastorno Evolutivo del Lenguaje. Circulo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, 85.
Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez-Llorente, C., Guerrero, E., y Martins, L(2020).Sociodemographic Characteristics and Stress of People from Spain Confined by COVID-19. Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ.10(4), 1095-1105; https://doi.org/10.3390/ejihpe10040077
Martins, L., Regueiro, B., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C., y Roldán, L. (2020). Comportamiento materno percibido y orientación a metas de los hijos/as. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 18(52), 523-548. http://dx.doi.org/10.25115/ejrep.v18i52.3315
Castro Alonso, V. (2021). Tras la estela pedagógica de Schönberg: el dodecafonismo como medio de composición musical en el aula de Secundaria. DIGILEC: Revista Internacional de Lenguas y Culturas7, 29-48. https://doi.org/10.17979/digilec.2020.7.0.7104
Estévez, I., Rodríguez-Llorente, C., Piñeiro, I., González-Suárez, R. y Valle, A. (2021). School Engagement, Academic Achievement, and Self-Regulated Learning. Sustainability13(6), 3011. https://doi.org/10.3390/su13063011
Botana, I., y Peralbo, M. (2020). Adaptación al español y propiedades psicométricas de la escala The Pragmatics Profile. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2020.05.004
Rodríguez, S., Regueiro, B., Falcón, J., Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T., y Piñeiro, I. (2021). Implicación en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de bachillerato. Bordón. Revista De Pedagogía, 73(1), 129-143. https://doi.org/10.13042/Bordon.2021.80886
Castro Alonso, V. y Chao Fernández, R. (2021). Valores cohesivos de la creación musical en el aula. Estudio intercultural a través del gamelán indonesio. ARTSEDUCA, 29, 181-194. https://dx.doi.org/10.6035/Artseduca.2021.29.14
Implications of the Estrogen Receptor Coactivators SRC1 and SRC2 in the Biological Basis of Gender Incongruence
Ferradás, M. M., Freire, C., Regueiro, B., Vieites, T. y Rodríguez-Llorente, C. (2021). Autoestima, metas de realização e estratégias de autoproteção: uma abordagem centrada na pessoa. Revista Portuguesa De Educação34(1), 264-284. https://doi.org/10.21814/rpe.20886 
FDEZ BARRAL, C., 2021. Incremento de uso del software educativo en tiempos de pandemia . Eduforics, Mar 30, Disponible en: https://www.eduforics.com/es/incremento-de-uso-del-software-educativo-en-tiempos-de-pandemia/
Estévez, I.; Rodríguez-Llorente, C.; Piñeiro, I.; González- Suárez, R. y Valle, A. (2021). School engagement, academic achievement and self-regulated learning. Sustainability, 13 (6). https://doi.org/10.3390/su13063011
Rodríguez, S.; Valle, A.; Piñeiro, I.; González-Suárez, R.; Díaz- Freire, F. y Vieites, T. (2021). COVID-19 lockdown: Key factors incitizen´s stress. Frontiers in Pshychologyhttp://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.666891
Martins, L., Regueiro, B., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C., y Roldán, L. (2020). Comportamiento materno percibido y orientación a metas de los hijos/as.Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 18(52), 523-548. http://dx.doi.org/10.25115/ejrep.v18i52.3315
Ferradás, M.M., Freire, C., Regueiro, B., Vieites, T., & Rodríguez-Llorente, C. (2021). Autoestima, metas de realização e estratégias de autoproteção: uma abordagem centrada na pessoa. Revista Portuguesa De Educação, 34(1). https://doi.org/10.21814/rpe.20886
Rodríguez, S.; Valle, A.; Piñeiro, I.; González-Suárez, R.; Díaz- Freire, F. y Vieites, T. (2021). COVID-19 lockdown: Key factors incitizen´s stress. Frontiers in Pshychologyhttp://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.666891
Rodríguez, S., Estévez, I., Piñeiro, I., Valle, A., Vieites, T., & Regueiro, B. (2021). Perceived Competence and Intrinsic Motivation in Mathematics: Exploring Latent Profiles. Sustainability13(16), 8707.  http://dx.doi.org/10.3390/su13168707
Ramirez K, Fernández R, Collet S, Kiyar M, Delgado-Zayas E, Gómez-Gil E, Van Den Eynde T, T’Sjoen G, Guillamon A, Mueller SC and Pásaro E (2021) Epigenetics Is Implicated in the Basis of Gender Incongruence: An Epigenome-Wide Association Analysis. Front. Neurosci. 15:701017. doi: 10.3389/fnins.2021.701017
Karla del Valle Ramírez, Rosa Fernández, Enrique Delgado-Zayas, Esther Gómez-Gil, Isabel Esteva, Antonio Guillamón, Eduardo Pásaro. (2021) Implications of the estrogen receptor coactivators SRC1 and SRC2 in the biological basis of gender incongruence. Sexual Medicine. Jun;9(3):100368. doi: 10.1016/j.esxm.2021.100368
Fernández R,Ramírez K, Gómez-Gil E, et al. Gender-AffirmingHormoneTherapyModifies the CpG Methylation Patternof the ESR1 Gene Promoter After Six Months of Treatment in Transmen. J Sex Med 2020
Fuentes, A., Umaña, P., Risso,A., & Facal, D. (2020). Ciencias Cognitivas y Educación: una propuesta de diálogo. Sophia, colección de Filosofía de la Educación, 30, 43-70.
Artigos en revistas nacionais
Aplicación de un programa de educación socio-emocional para el alumnado de primaria. (2020). Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 7 (2)174-183
Martins, L., Regueiro, B., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C. y Roldán, L. (2020). Comportamiento materno percibido y orientación a metas de los hijos/as. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 18(3), 523-548. 
Rodríguez, S., Regueiro, B., Falcón, J., Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T., y Piñeiro, I. (2021). Implicación en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de bachillerato. Bordón. Revista De Pedagogía, 73(1), 129-143.
ALDERSON, R. Matt, RAPPORT, Mark. D, & KOFLER, Michael. J. (2007). Attention- deficit/hyperactivity disorder and behavioral inhibition: a meta-analytic review of the stop-signal paradigm. Journal of Abnormal Child Psychology35(5), 745-758. https://doi.org/10.1007/s10802-007-9131-6ALLOWAY, Tracy P.; GATHERCOLE, Susan E.; WILLIS, Catherine; & ADAMS, Anne M. (2004). A structural analysis of working memory and related cognitive skills in young children. Journal of Experimental Child Psychology87(2), 85-106. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2003.10.002ARTILES, Ceferino, JIMÉNEZ, Juan E. (2011). PVA: Problemas Verbales Aritméticos. En: Ceferino Artiles y Juan E. Jiménez, Normativización de instrumentos para la detección e identificación de las necesidades educativas del alumnado con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) o alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (DEA) (pp. 27– 44). Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Disponible en: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/necesidades_apoyo_educativo/otras_neae/publicaciones/publicacion_00574/BAUERMEISTER, José J.; MATOS, Maribel, REINA, Graciela, SALAS, Carmen. C., MARTÍNEZ, José V., CUMBA, Eduardo, & BARKLEY, Russell A. (2005). Comparison of the DSM‐IV combined and inattentive types of ADHD in a school‐based sample of Latino/Hispanic children. Journal of Child Psychology and Psychiatry46(2), 166-179. https://doi.org/10.1111/ j.1469-7610.2004.00343.x
Capítulo de Libro
Castro Alonso, V. (2021). El desarrollo de actitudes interculturales a través de la creación musical: una experiencia inclusiva desde el gamelán indonesio. En V. Gisbert Caudeli y O.M. Alegre de la Rosa (Dirs. y Eds.), Inclusión e Innovación Educativa. Música y cultura como herramientas docentes (pp. 61-76). Valencia: Tirant Lo Blanch. ISBN: 978-84-18534-74-4
Castro Alonso, V. (2021). El potencial educativo de la musique concrète: una experiencia significativa de creación musical mediante las TIC. En V. Gisbert Caudeli y O.M. Alegre de la Rosa (Dirs. y Eds.), Inclusión e Innovación Educativa. Música y cultura como herramientas docentes (pp. 61-76). Valencia: Tirant Lo Blanch. ISBN: 978-84-18534-74-4
Fernández, R., Ramírez, K., Delgado-Zayas, E., Gómez-Gil, E., Esteva, I., Guillamon, A., & Pásaro, E. (2021). An analysis of the role of estrogens and the receptor coactivators in the basis of gender incongruence. In D. I. Kostoglou-Athanassiou (Ed.), Psychoneuroendocrinology (pp. 1–22). https://doi.org/10.5772/intechopen.96668
González-Suárez, R.; Martins, L.; Guerrero, E. y Rodriguez, S. (2021). Autoeficacia Percibida, Autorregulación y Rendimiento Académico en Educación Infantil. En Gómez- García, G., Ramos-Navas-Parejo, M., Rodríguez-Jimenez, C. y Cruz-Campos, J.C. (Eds) Teoría y práctica en investigación educativa: una perspectiva internacional. (pp. 1184 – 1194). Dykinson. ISBN: 978-84-1377-174-8. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=792664
Rosa Fernández, Karla Ramírez, Enrique Delgado-Zayas, Esther Gómez-Gil, Isabel Esteva, Antonio Guillamon and Eduardo Pásaro (March 14th 2021). An Analysis of the Implication of Estrogens and Steroid Receptor Coactivators in the Genetic Basis of Gender Incongruence, Oxytocin and Health, Wei Wu and Ifigenia Kostoglou-Athanassiou, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.96668.
Rodríguez, S.; González-Suárez, R; Rodríguez- Llorente, Carolina; Estévez, Iris, y Xu, J. y (2021) Homework and self-regulation learning en “Handbook of homework: theoretical principles and practical applications”. Nova Science (Aceptado para su publicación)
Rodríguez- Llorente, Carolina; Vietes, Tania; González- Suárez, Rocio; Díaz-Freire, Fátima y Regueiro, Bibiana (noviembre, 2021). Homework: Conceptual Aspects and the variables involved en “Handbook of Homework: Theoretical Principles and Practical Applications” Nova Science (Pendiente publicación)
Outras publicacións
Castro Alonso, V. (2021). Las TIC como vehículo de creación artística en el aula: expresión personal,collages sonoros y Audacity. En Martín Molares, M., Peñasco González, S.M. y Barros Roel, R. (Eds.), Nuevos Formatos para la oralidad en el aula. Bases y Experiencias I (pp. 195-221). ISBN: 978-84-18291-25-8
Martins, L., Roldán, L., González-Suárez, R. y Piñeiro, I (2020). Diferencias de género en el uso de estrategias volitivas en estudiantes de educación secundaria. En Gázquez, J.J., Molero, M. M. et al (Comp.) Actas del VI Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud, 1, 158. Madrid, España. ISBN: 978-84-09-23752-4.
Artigos en revistas internacionais
Roldán, L., Rodríguez, C. y Vieites, T. (2019). El papel de la repetición y el rendimiento académico en el abandono escolar temprano. International Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD Revista de Psicología, 1(2), 83-92. 
Rodríguez, S., Núñez, J. C., Valle, A., Freire, C., Ferradás, M. M. y Rodríguez-Llorente, C. (2019). Relationship Between Students’ Prior Academic Achievement and Homework Behavioral Engagement: The Mediating/Moderating Role of Learning Motivation. Front. Psychol,10(1047). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01047 
Roldán, L., Rodríguez-Llorente, C. y Vieites, T. (2019). El papel de la repetición y el rendimiento académico en el abandono escolar temprano. Revista INFAD de Psicología.International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(2), 83-92. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2019.n2.v1.1674 
Delgado-Lobete, L.; Montes-Montes, R.; Vila-Paz, A.; Talavera-Valverde, M.-Á.; Cruz-Valiño, J.-M.; Gándara-Gafo, B.; Ávila-Álvarez, A.; Santos-del-Riego, S. Subjective Well-Being in Higher Education: Psychometric Properties of the Satisfaction with Life and Subjective Vitality Scales in Spanish University Students. Sustainability202012, 2176.
Ogneva, A. (2023). A review on grammatical gender acquisition in monolingual Spanish-speaking children. Onomázein, 59. 10.7764/onomazein.59.03
Delgado-Lobete, L.; Montes-Montes, R.; Vila-Paz, A.; Talavera-Valverde, M.-Á.; Cruz-Valiño, J.-M.; Gándara-Gafo, B.; Ávila-Álvarez, A.; Santos-del-Riego, S. Individual and Environmental Factors Associated With Smoking, Alcohol and Illegal Drug Abuse in University Students: A Mediating Analysis. Int. J. Environ. Res. Public Health (ISSN 1660-4601)
Ogneva, A. (2020).“Research on early grammatical gender processing: What do we know about Spanish-speaking children?”. Estudios de Lingüística Aplicada, 72.
Ogneva, A. (2020). Gender agreement hierarchy in common gender and epicene nouns in Spanish. Borealis: An International Journal of Hispanic Linguistics, 9 (1), 279-292. https://doi.org/10.7557/1.9.1.4839
Analysis of Four Polymorphisms Located at the Promoter of the Estrogen Receptor Alpha ESR1 Gene in a Population With Gender Incongruence
Gender-Affirming Hormone Therapy Modifies the CpG Methylation Pattern of the ESR1 Gene Promoter After Six Months of Treatment in Transmen
Rodríguez. S., Regueiro, B., Piñeiro, I., Valle, A., Sánchez, B., Vieites, T., y Rodríguez-Llorente, C. (2020). Success in Mathematics and academic wellbeing in Primary School students. Sustainability, 12(9), 1-11. https://doi.org/10.3390/su12093796
Salamea, R. M., Fernández, J. C., y González, M. A. (2019) Obesidad, sobrepeso e insatisfacción corporal en estudiantes universitarios. Revista ESPACIOS, 40 (36). Recuperado de https://www.revistaespacios.com/a19v40n36/19403605.html
Salamea, R. M., Fernández, J. C., y Cedillo, L. F. (2019). Programa de conciencia plena (mindfulness) y compasión para la alimentación consciente en estudiantes universitarios obesos. Revista ESPACIOS40(40). Recuperado de https://www.revistaespacios.com/a19v40n40/19404026.html
Rosa Fernández, PhD,1,2 Enrique Delgado-Zayas, Pre-doc,1,2 Karla Ramírez, Pre-doc,1,2 Joselyn Cortés-Cortés, PhD,1,2 Esther Gómez-Gil, MD,3 Isabel Esteva, MD,4 Mari Cruz Almaraz, MD,4 Antonio Guillamon, MD,5 and Eduardo Pásaro, PhD1,2. Analysis of Four Polymorphisms Located at the Promoter of the Estrogen Receptor Alpha ESR1 Gene in a Population With Gender Incongruence. Sexual Medicine, 2020.
Rosa Fernández, PhD,1,2 Karla Ramírez,1,2 Esther Gómez-Gil, MD,3 Joselyn Cortés-Cortés, PhD,1,2 Mireia Mora, MD,4 Gloria Aranda, MD,4 Enrique Delgado Zayas,1,2 Isabel Esteva, MD,5 Mari Cruz Almaraz, MD,5 Antonio Guillamon, MD,6 and Eduardo Pásaro, PhD1,2. Gender-Affirming Hormone Therapy Modifies the CpG Methylation Pattern of the ESR1 Gene Promoter After Six Months of Treatment in Transmen. Sexual Medicine, 2020.
Roldán, L., Rodríguez-Llorente, C. y Vieites, T. (2019). El papel de la repetición y el rendimiento académico en el abandono escolar temprano. Revista INFAD de Psicología.International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1 (2), 83-92. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2019.n2.v1.1674 
Rodríguez, S., Regueiro, B., Piñeiro, I., Valle, A., Sánchez, B., Vieites, T. & Rodríguez-Llorente, C. (2020). Success in Mathematics and Academic Wellbeing in Primary-School Students. Sustainability, 12, 3796; doi:10.3390/su12093796
Fraguela-Vale R, Varela-Garrote L, Carretero-García M and Peralbo-Rubio EM (2020) Basic Psychological Needs, Physical Self-Concept, and Physical Activity Among Adolescents: Autonomy in Focus. Front. Psychol. 11:491. doi: 10.3389/fpsyg.2020.00491
Artigos en revistas nacionais
Villavicencio, C.& López Larrosa, S. (2019). Funcionamiento familiar y estrategias de afrontamiento de madres y padres de preescolares con discapacidad intelectual. Revista Ciencia UNEMI, 12(31), 140-153.
Ogneva, A. (2019). ¿Es caracol una chica o un chico? El efecto del género gramatical sobre nuestro sistema cognitivo. Ciencia Cognitiva, 13:3, 64-67.
Vieites, T. (2019) Dificultades en atención y memoria en alumnado de Educación Primaria con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Revista de Psicología y Educación, 14(2), 136-143.
Ogneva, A. (aceptado). Exploring grammatical gender in L2 Spanish: is a transparent gender system easy to use for Russian-speaking students? Sintagma, 34.
Capítulo de Libro
Díaz, Z.E.(2019). Lenguaje y música. El discurso musical desde una teoría general de la comunicación. En R. Lazcano (Ed.), Intellectum valde ama: Ama intensamente la inteligencia. Volumen III (pp. 1917-1942). Madrid: Pozuelo de Alarcón.
Libro
La adolescencia vista desde la epigenetica.
VV. AA. (2019) El alumnado con TDAH en la universidad. Guía de buenas prácticas. A Coruña: Universidade da Coruña/INGADA/Fundación María José Jove
Recensións
Ogneva, A. (2019). Reseña de "How gender shapes the world", de Alexandra Y. Aikhenvald. Circulo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, 78, 355-358.
Rodríguez-Llorente, C. (2020). Cómo realizar un estudio científico en ciencias sociales, de la educación y de la salud. Revista Española de Pedagogía, 78(276). https://revistadepedagogia.org/informaciones/ferraces-otero-m-j-godas-otero-a-y-garcia-alvarez-j-2019-como-realizar-un-estudio-cientifico-en-ciencias-sociales-de-la-educacion-y-de-la-salud-carolina-rodriguez-llorente/
Artigos en revistas internacionais
Alba Vila-Paz, Sergio Santos-del Riego, Pilar García-de la Torre. (2019). Perception of quality of life and personal autonomy in children and adolescents with ADHD: systematic review. ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity, 3(1), 118-140.http://hdl.handle.net/10481/53933
González, M. A., Goñi-Artola, A., & Campos, A. (2019). The effect of the concordance of peer-generated keywords on language acquisition. North American Journal of Psychology, 21, 423-440.
Amigo-Ventureira, A. M. (En prensa). Un recorrido por la historia trans*: desde el ámbito biomédico al movimiento activista-social. Cadernos Pagu
Ogneva, A. (2019). Revisiting Research on Grammatical Gender Acquisition by Russian-Speaking Children. East European Journal of Psycholinguistics, 6 (1), 58–64. http://doi.org/10.5281/zenodo.3366013
Clemente, M., & Díaz, Z.E. (2018). Children with por attachment to their parents: Explanatory variables as a function of their perception of their parents’ behavior. Children and Yought Services Review, 87, 140-144.https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.02.034
Artigos en revistas nacionais
Amigo-Ventureira, Ana M. (2018) Educadores sociais nas escolas?. Revista Galega de Educación, 72, 74-77. Recuperado de https://goo.gl/KM6PH8
Goñi-Artola, A., & González, M. Á. (2017). Eficacia de la mnemotecnia de la palabra clave en el recuerdo a largo plazo de palabras de un segundo idioma. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, (1), 254-258. doi:10.17979/reipe.2017.0.01.2685
Goñi-Artola, A., & González, M. Á. (2017). Recuerdo inmediato inverso de palabras en euskera altas y bajas en imagen, mediante la mnemotecnia de la palabra clave. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, (1), 250-253. doi:10.17979/reipe.2017.0.01.2683
Capítulo de Libro
Teles, R. e Machado, D. (2019): Violência Sexual. In Ferreira, R. e Moreira, M, (coord., 2019) Saúde Mental da Comunidade – Trauma e Resiliência, Cruz Vermelha Portuguesa, Vila Nova de Gaia
Ferreira, R., Moreira, M., Correia, P. e Teles, R. (2019): Trauma Psicológico. In Ferreira, R. e Moreira, M, (coord., 2019) Saúde Mental da Comunidade – Trauma e Resiliência, Cruz Vermelha Portuguesa, Vila Nova de Gaia
Notas
Alba Vila-Paz, Sergio Santos-del Riego, Pilar García-de la Torre. (2019). Perception of quality of life and personal autonomy in children and adolescents with ADHD: systematic review. ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity, 3(1), 118-140.http://hdl.handle.net/10481/53933
Recensións
Reseña de «Alejandra Auza and Richard G. Schwartz (eds.): Language Development and Disorders in Spanish-speaking children», 
Artigos en revistas internacionais
Fernández, R., Guillamón, A., Gómez-Gil, E., Esteva, I., Almaraz, M. C., Cortés-Cortés, J., ... & Pásaro, E. Analyses of karyotype by G-banding and high-resolution microarrays in a gender dysphoria population. Genes & Genomics, 1-9.https://doi.org/10.1007/s13258-017-0646-0
Estévez, I., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Souto, A. y González-Sanmamed, M. (2018). Why students of Secondary Education complete more homework? European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 8, 15-21.
Regueiro, B., Suárez N., Estévez, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I. y Valle, A. (2018). Deberes escolares y rendimiento académico: un estudio comparativo entre el alumnado inmigrante y nativo. Revista de Psicología y Educación, 13, 92-98
Ferradás, M., Freire, C., Regueiro, B. y Estévez, I. (2017). Perfiles de múltiples metas y autoestima en estudiantes universitarios. Revista de estudios e investigación en Psicología y Educación, 1, 077-081. DOI: 10.17979/reipe.2017.0.01.2256
Souto-Seijo, A., Regueiro, B., y Estévez, I. (2017). Propuesta didáctica de Educación Ambiental en Educación Infantil. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 5, 001-004.
Piñeiro-Aguín, I., Rodríguez, S., Rodríguez, S., Regueiro, B., Estévez, I., y Ullauri, M. (2017). Actividad sexual en personas mayores. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 14, 042-046.
Ferradás, M.M, Freire, C. Regueiro, B., & Valle, A. (2018). Defensive pessimism, self-esteem, and achievement goals: A person-centered approach. Psicothema, 30(1), 53-58.
Valle, A., Regueiro, B., Suárez, N., Núñez, J.C., Rosário, P., & Pan, I. (2017). Rendimiento académico, enfoques de trabajo e implicación en los deberes escolares [Academic performance, work approaches and homework involvement]. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 10(20), 123-142. https://doi.org/10.11144/ Javeriana.m10-20.raet
Villavicencio, C. & López, S. (2017). Presencia de la discapacidad intelectual en la familia, afrontamiento de las madres. Revista Fides Et Ratio, Vol. 14, p.p 99-112 http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-081X2017000200007
Villavicencio-Aguilar, C., Romero, M., Criollo, M., & Peñaloza, W. (2018). Discapacidad y familia: Desgaste emocional. ACADEMO (Asunción): Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Vol. 5 Nro. 1. p. 89 - 98. DOI: 10.30545/academo.2018.ene-jun.10 https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=Discapacidad+y+familia%3A+Desgaste+emocional
Villavicencio, C., Espinosa, C., & Jiménez, I. (2018). Construcción de la identidad con base en el lenguaje. Ágora de heterodoxias Vol. 4 N° 1 2018. Barquisimeto, Venezuela/ pp. 26-43.http://bibvirtual.ucla.edu.ve/cgiwin/be_alex.exe?Autor=Villavicencio+Aguilar,+Carmita+Esperanza&Nombrebd=agora&Sesion=1845231529
Villavicencio, C., Arce, A., & Jaramillo, J.L. (2018). Recursos individuales, familiares y sociales para el afrontamiento de la discapacidad visual. Capítulo 3 estrategias Sociales en Estrategias educativas y sociales para la inclusión de la discapacidad. p. 3-14
Botana, I., & PEralbo Uzquiano, M. (2017). El papel de los hitos de desarrollo pragmático en la detección precoz de trastronos del neurodesarrollo.. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 0(09), 20-22. doi:http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2017.0.09.2347
Botana, I., Peralbo, M., & García-Fernández, M. (2017). Indicadores tempranos de desarrollo pragmático y alteraciones del vínculo de apego. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 0(09), 23-26. doi:http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2017.0.09.2349
Autores: Fernández, R., Guillamon, A., Cortés-Cortés, J., Gómez-Gil, E., Jácome, A., Esteva, I., ... & Pásaro, E.Año: (2018)Título: Molecular basis of Gender Dysphoria: androgen and estrogen receptor interaction.Revista: Psychoneuroendocrinology98, 161-167.
Alzubi, T.; Fernández, R., Flores, J., Duran, M. y Cotos, J. M. (2018). Improving the Working Memory During Early Childhood Education Through the Use of an Interactive Gesture Game-Based Learning Approach. IEEE Access, 6, 53998-54009. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2870575
Artigos en revistas nacionais
Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Valle, A. y Núñez, C. (2018).  Bienestar emocional de los estudiantes universitarios: el papel de la orientación a metas y las percepciones de control. Publicaciones, 48, 211-224
González-Sanmamed, M., Sangrà, A., Souto-Seijo, A. y Estévez, I. (2018). Ecologías de aprendizaje en la Era Digital: desafíos para la Educación Superior. Publicaciones, 48, 11-38.
Fernández-Abella, R., Peralbo-Uzquiano, M., Durán-Bouza, M., Brenlla-Blanco, J. C. y García-Fernández, M. (2018). Programa de intervención virtual para mejorar la memoria de trabajo y las habilidades matemáticas básicas en Educación Infantil. Revista de Psicodidáctica, XXX(XXX), XXX-XXX. https://doi.org/10.1016/j.psicod.2018.09.002
Prieto-Castaño, B., Fernández-Méndez, J., Salamea-Nieto, R., & González-Fernández, M. Ángeles. (2015). Eficacia de los programas preventivos de trastornos alimentarios en adolescentes: análisis bibliográfico. Revista De Estudios E Investigación En Psicología Y Educación, (14), 042-046. https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.14.331
Salamea-Nieto, R., Fernández-Méndez, J., Prieto-Castaño, B., & González-Fernández, M. Ángeles. (2015). Mindfulness, imagen corporal y prevención de los trastornos alimentarios en la adolescencia. Revista De Estudios E Investigación En Psicología Y Educación, (14), 047-050. https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.14.332
Goñi-Artola, A., & González, M. Á. (2015). Valoración de la mnemotecnia de la palabra clave para el aprendizaje de vocabulario en euskera: listas cortas de palabras. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 97-100. doi: 10.17979/reipe.2015.0.01.522(Mérito realizado durante el programa de doctorado de procedencia Psicoloxía da Saúde)
Goñi-Artola, A., & González, M. Á. (2015). Valoración de la mnemotecnia de la palabra clave para el aprendizaje de vocabulario en euskera: listas largas de palabras. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 105-108. doi: 10.17979/reipe.2015.0.01.537(Mérito realizado durante el programa de doctorado de procedencia Psicoloxía da Saude)
Fernández-Méndez, J., Salamea-Nieto, R., Prieto-Castaño, B., & González-Fernández, M. Ángeles. (2018). Conductas de modificación de la imagen corporal en Estudiantes Universitarios. Revista Cumbres, 4 (2), 31. Recuperado de http://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/article/view/268
Capítulo de Libro
Regueiro, B., Suárez, N., Núñez, J.C., Valle, A., & Epstein, J.L.. (2017).Homework and academic achievement: Student, teacher and parent involvement. In González-Pienda, J., Bernardo, A., Núñez, J.C., & Rodríguez, C. (ed.). Factors Affecting Academic Performance (pp.141-155). New York: Nova Science Publishers, Inc.
Goñi-Artola, A., & Pardiño-Vizoso, I. (2013). Promoción de la salud como estrategia para prevenir la dependencia en mayores de 65 años. En C. Freire (Ed.), Psicología y salud I. Educación, aprendizaje y salud (pp. 189-196). A Coruña: GEU editorial. (Mérito realizado durante el programa de doctorado de procedencia Psicoloxía da Saúde)
Libro
Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C. y Ferradás, M. (2017). Motivos para Motivarte. Programa Metas. Almería: ASUNIVEP.
Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C. y Ferradás, M. (2017). Conocerte para Motivarte. Programa Creencias. Almería: ASUNIVEP
Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C. y Ferradás, M. (2017). Emocionarte para Motivarte. Programa Emociones. Almería: ASUNIVEP
Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C. y Ferradás, M. (2017). Programa de Técnicas de Estudio. Almería: ASUNIVEP
Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C., Ferradás, M. (2017). Emocionarte para motivarte, Programa de emociones. Almería: ASUNIVEP
Notas
Rosa Fernández., Antonio Guillamón., Esther Gomez‑Gil., Isabel Esteva., Mari Cruz Almaraz., Joselyn Cortes‑Cortes., Beatriz Lamas., Estefanía Lema & Eduardo Pásaro. (2017). Analyses of karyotype by G-banding and high-resolution microarrays in a gender dysphoria population. Genes & Genomics, https://doi.org/10.1007/s13258-017-0646-0
Fernández, R., Guillamón, A., Gómez-Gil, E., Esteva, I., Almaraz, M. C., Cortés-Cortés, J., ... & Pásaro, E. Analyses of karyotype by G-banding and high-resolution microarrays in a gender dysphoria population. Genes & Genomics, 1-9.https://doi.org/10.1007/s13258-017-0646-0
Outras publicacións
Valle, A., Núñez, C., Rosário, P., Regueiro, B., Suárez, N., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Rodicio, M., Estévez, I., Gayo, E., Freire, C., Ferradás, M., Sánchez, B., Pan, I. y Vallejo, G. (2017). Informe sobre los deberes escolares. Santiago, España: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Fraga, A. & García-Mira, R. (2018). Psychosocial evaluation in organizational environments: a comprehensive model of stressors and adaptation.Libro de actas del 25th congreso internacional de la International Association People-Environment Studies (IAPS) Roma, Italia (del 03 al 13 de julio de 2018)ISBN 978-88-9437-080-5
Artigos en revistas internacionais
Regueiro, B., Rodríguez S., Piñeiro, I., Estévez, I., Ferradás, M. y Suárez, N. (2015). Diferencias en la percepción de la implicación parental en los deberes escolares en función del nivel de motivación de los estudiantes. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 5, 313-323.
Valle, A., Regueiro, B., Estévez, I., Piñeiro, I., Rodríguez, S. y  Freire, C. (2015) Implicación y motivación hacia los deberes escolares en los estudiantes de Primaria según el rendimiento académico y el curso. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 5, 345-355.
-         Fernández, R., Cortés-Cortés, J., Gómez-Gil, E., Esteva, I.,  Almaraz, MC., Guillamón, A., Pásaro E. The CYP17-MspA1 rs743572 polymorphism is not associated with gender dysphoria. Genes Genom (2016).DOI 10.1007/s13258-016-0456-9Observaciones: Esta actividad corresponde al año académico 2015/2016
ARTICLE IN PRESSCortés-Cortés, J., Fernández, R., Teijeiro, N., Gómez-Gil, E., Esteva, I., Almaraz, M. C., ... & Pásaro, E. (2017). Genotypes and Haplotypes of the Estrogen Receptor α Gene (ESR1) Are Associated With Female-to-Male Gender Dysphoria. The journal of sexual medicine14(3), 464-472.http://dx.doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.12.234
DOI 10.1515/revneuro-2016-0070
Fernández, Espinosa Cira Eugenia ; VILLAVICENCIO, Aguilar Carmita Esperanza. Desarrollo de habilidades investigativas en la educación superior. ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, 2017, vol. 4, no 1.http://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/academo/article/view/99/79
Villavicencio Aguilar, C. E., & Villarroel Carrión, M. F. (2017). Comunicación afectiva en familias desligadas. Fides et Ratio-Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia13, 15.http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2071-081X2017000100003&script=sci_arttext&tlng=es
Rodríguez, S., Piñeiro, I., Gómez-Taibo, L., Regueiro, B., Estévez, I. and Valle, A. (2017).  An explanatory model of maths achievement: Perceived parental involvement and academic motivation. Psicothema, 29, 184-190 doi: 10.7334/psicothema2017.32
Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I. and Val, C. (2017) Estrategias cognitivas, etapa educativa y rendimiento académico. Revista de Psicología y Educación, 12, 19-34
Rodríguez, S., Piñeiro, I., Gómez-Taibo, M.L., Regueiro, B., Estévez, I., & Valle, A. (2017). An explanatory model of maths achievement: Perceived parental involvement and academic motivation. Psicothema, 29(2), 184-190. doi: 10.7334/psicothema2017.32
Regueiro, B., Valle, A., Núñez, J. C., Rosário, P., Rodríguez, S., & Suárez, N. (2017): Changes in involvement in homework throughout compulsory secondary education. Cultura y Educación29(2). 254-278. doi: 10.1080/11356405.2017.1306988
Suárez, n., Regueiro, B., Epstein, J.L., Piñeiro, I., Díaz, S.M., & Valle, A. (2016). Homework involvement and academic achievement of native and immigrant students. Frontiers in Psychology, section Educational Psychology, 7:1517. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01517
Regueiro, B., Núñez, J.C., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., & Rosário, P. (2016). Motivational profiles in high school students: Differences in behavioural and emotional homework engagement and academic achievement. International Journal of Psychology. doi: 10.1002/ijop.12399
Valle, A., Regueiro, B., Núñez, J. C., Suárez, N., Freire, C., & Ferradás, M. (2016). Percepción de la implicación parental en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Secundaria [Perception of parental involvement in homework and academic performance in secondary school students]. Revista Española de Pedagogía295, 481-498.
Artigos en revistas nacionais
Estévez, I., Rodríguez, S; Valle A., Regueiro., B. y Piñeiro, I. (2016) Incidencia de las metas académicas del alumnado de Secundaria en su gestión motivacional. Aula Abierta, 44, 83-90. Doi: 10.1016/j.aula.2016.03.001
Psicothema 2017, Vol. 29, No. 2, 275-280 doi: 10.7334/psicothema2016.346
Rodríguez, S., Piñeiro, I., Gómez-Taibo, M. L.,  Regueiro, B., Estévez I., & Valle, A. (2017) El papel de los padres en la motivación académica de los hijos. INFOCOP. Retrieved from http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7045&cat=49
Capítulo de Libro
Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Regueiro, B., & Estévez, I. (2017). Student Achievement, Motivation and Academic Engagement. In González-Pienda, J., Bernardo, A., Núñez, J.C., & Rodríguez, C. (ed.). Factors Affecting Academic Performance (pp. 3-24). Nueva York: Nova Science Publishers, Inc.
Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Regueiro, B., & Estévez, I. (2017). Student Achievement, Motivation and Academic Engagement. In González-Pienda, J., Bernardo, A., Núñez, J.C., & Rodríguez, C. (ed.). Factors Affecting Academic Performance (pp.3-24). New York: Nova Science Publishers, Inc.
Libro
Rodríguez, S., Regueiro, B. y Estévez, I. (2016). Manual de estrategias y técnicas de estudio. Tipos de estrategias y técnicas de estudio. Editorial Académica Española.
Valle, A., Regueiro, B. y Estévez, I. (2016). Manual de estrategias y técnicas de estudio. La dimensión afectivo-motivacional del aprendizaje.  Editorial Académica Española. 
Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C., Ferradás, M. (2017). Conocerte para Motivarte. Programa de Creencias. Almería: ASUNIVEP.
Artigos en revistas internacionais
García, M. P., & Muñoz, N. (2015). Overactive Bladder and Quality of life. Revista de estudios e investigación en psicología y educación, Vol Extr nº 14. DOI: 10.17979/reipe.2015.0.14.245.
Capítulo de Libro
García de la Torre, M. d., & Muñoz Galán, N. (2015). Vejiga hiperactiva y función sexual. En J. J. Gázquez Linares, M. d. Pérez-Fuentes, M. d. Molero Jurado, A. B. Barragán Martín, F. Cardila fernández, & Á. Martos Martínez, Salud, alimentación y sexualidad en el envejecimiento. Volumen 1 (págs. 503-508). Almería: ASUNIVEP.
Muñoz, N., & García, M. P. (2015). Revisión de intervenciones no farmacológicas en el tratamiento de la vejiga hiperactiva. En J. J. Gázquez Linares, M. d. Perez-Fuentes, M. d. Molero Jurado, A. B. Barragán Martín, F. Cardila Fernández, & Á. Martos Martínez, Salud, alimentación y sexualidad en el envejecimietno Volumen 1 (págs. 151-157). Almería: ASUNIVEP.
Fraga, A., Diaz-Ayude, A. & García-Mira, R. (2014). Healthy workers and healthy workplaces: Psychosocial evaluation in organizational environments. In García-Mira, R. & Dumitru, A. (Eds.), Urban Sustainability. Innovative spaces, vulnerabilities and opportunities. (pp. 99-113). España: Institute of Psichosocial Studies and Research "Xoan Vicente Viqueira". ISBN 978-84-9812-243-5 (É unha publicación feita no curso académico 2014/2015 pero non permite seleccionalo).
Outras publicacións
Colaboración en el Boletín nº10 de la Red Ries en el apartado de Experiencia Investigadora: “Incidencia de las metas académicas del alumnado de secundaria en su gestión motivacional”.
Artigos en revistas internacionais
-        Fernández, R., Cortés-Cortés, J., Esteva, I., Gómez-Gil, E., Almaraz, M. C., Lema, E.,… and Pásaro, E. (2015), TheCYP17MspA1 Polymorphism and the Gender Dysphoria. Journal of Sexual Medicine. doi: 10.1111/jsm.12895
Botana, I. y Peralbo, M. (2014). Familia y Estrés en Atención Temprana.Revista de estudios e investigación en psicología y educación,  1(1), 55-63.
Artigos en revistas nacionais
De las disfunciones familiares a la exclusión social: un estudio piloto From family dysfunction to social exclusion: pilot study

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 10