Programa Oficial de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Iglesias Vázquez, Emma María
Coordinadora
Sánchez Santos, José Manuel
Vogal PDI
López Rodríguez, José
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 12
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 20
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 8
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 49
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 25
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 32,65
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 34,69
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 38,78
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 26,53
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 2,04
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 33,33
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 33,33
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 2.046
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 2.476
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 6,67
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 12
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 31
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 11
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 54
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 54,55
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 35,19
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 38,89
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 33,33
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 27,78
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 60
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 13,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 40
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 60
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 4
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 2.082
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 2.040
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 80
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 60
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 40
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 14,29
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 12
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 27
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 11
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 55
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 63,64
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 41,82
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 43,64
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 7,27
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 49,09
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 5,45
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 1,82
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 28,57
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 9,52
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 7
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 85,71
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 14,29
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 4
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.836
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 2.062
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 85,71
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 42,86
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 18,37
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 12
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 23
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 12
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 60
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 58,33
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 36,67
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 38,33
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 18,33
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 43,33
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 1,67
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 6,67
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 80
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 13,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 60
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 40
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 2
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 3
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.400
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 1.647
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 60
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 20
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 40
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 10,42

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Carvajal Romero, Héctor, Teijeiro-Álvarez, Mercedes, García-Álvarez, María Teresa, & Vite Cevallos, Harry. (2022). Modelo de gestión del manejo de residuos sólidos urbanos en la provincia de El Oro, Ecuador. Revista Universidad y Sociedad14(6), 314-321. Epub 30 de diciembre de 2022. Recuperado en 23 de mayo de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202022000600314&lng=es&tlng=es.
Lomas Avilés, J. J., Prado Carpio, E., Quezada Campoverde, J., Garzón Montealegre, V. J., & Carvajal Romero, H. (2023). Agronegocio de insumos agrícolas: Relación entre el comercio electrónico y la transformación digital. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 5655-5670. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4876
Ramos Rodríguez, J. J., Garzón Montealegre, V. J., Carvajal Romero, H., Quezada Campoverde, J., & Prado Carpio, I. E. (2023). Análisis del comportamiento económico de la exportación del sector floricultor en el Ecuador, periodo 2017 – 2021. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 6852-6865. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4932
Márquez-Zambrano, B. E., Prado-Carpio, E., Garzón Montealegre, V. J., & Carvajal Romero, H. (2023). Sistema de producción sustentable de tomates cherry (solanum licopersicum var. cerasiforme): riego permanente y cultivo alternativo. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 9832-9847. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.5093
Tene Cabrera, K. A., Garzón Montealegre, V. J., Quezada Campoverde, J. M., & Carvajal Romero, H. R. (2023). Pronóstico de la demanda de carne de ganado vacuno en la provincia de El Oro, Ecuador. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 5468-5482. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4866
León Ajila, J. P., Espinosa Aguilar , M. A., Carvajal Romero , H. R., & Quezada Campoverde , J. (2023). Análisis de la producción y comercialización de banano en la provincia de El Oro en el periodo 2018-2022. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 7494-7507. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4981
Quezada, M. Á. P., Álvarez, M. T., & Herrera, R. A. (2022). Gestión del capital intelectual en tiempos de turbulencia: un análisis de la Banca en Ecuador. Universidad y Sociedad14(S6), 77-87.
Dí­az Villavicencio, G. J., Zumba-Zúñiga, M.-F., & Toledo-Macas, R.-K. (2023). Entrepreneurship and corporate social responsibility related to financial performance: evidence from ecuadorian companies. Revista Brasileira De Gestão E Desenvolvimento Regional19(1). https://doi.org/10.54399/rbgdr.v19i1.6665
Beade, A., Rodríguez, M. and Santos, J. (2023), “Evolutionary feature selection approaches for insolvency business prediction with genetic programming”, doi: 10.1007/s11047-023-09951-4, Natural Computing (JCR, Impact Factor 2.1). 
Laura Castro-Santos*, Félix Puime Guillén, Isabel Lamas-Galdo, Ana Isabel García-Diez, Joaquín Enríquez Díaz, Lucía Boedo-Vilabella, María Dolores Lagoa-Varela, Begoña Álvarez-García, Almudena Filgueira-Vizoso (2023) STEMbach Experiences at Higher Education, Open Education Studies 2023; 5: 20220178
Sánchez-Gabarre, M. E., Castellanos-García, P. y Herrera, V. (2023). Influencia de la incertidumbre de política económica en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Panamá. International Review of Economic Policy, 5(1), 77-88. https://doi.org/10.7203/IREP.5.1.26979
Artigos en revistas nacionais
Afonso J.E. , de Llano F., Iglesias G. 2021. «Analysis and Application of Modern Portfolio Theory to the German Electricity Mix». Funcas. In Papeles de Energía 15, pp. 65-97. URL: https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/12/Javier-Eduardo-Afonso-Ar%C3%A9valo-Fernando-de-Llano-Paz-Guillermo-Iglesias.pdf
Crespo-Pereira, Verónica; Sánchez-Amboage, Eva; Membiela-Pollán, Matías (2023). “Facing the challenges of metaverse: a systematic literature review from Social Sciences and Marketing and Communication”. Profesional de la información, v. 32, n. 1, e320102. https://doi.org/10.3145/epi.2023.ene.02
Capítulo de Libro
deLlano-Paz, F. Afonso-Arévalo, J.E. & Iglesias-Gómez, G. (2023). Analyzing the suitability and role of modern portfolio theory for renewable energy planning. Handbook on the Economics of Renewable Energy, 308–339.
Sánchez Gabarre, M.E. y Sánchez Santos, J.M. (2023). Capítulo titulado “Spanish women’s leagues and the push towards professionalization”, en el libro “Sport in the Iberian Peninsula: Management, Economics and Policy”.
Sánchez Gabarre, M.E. (2023). Capítulo titulado “Fútbol y bolsa: riesgos y oportunidades para la gestión de carteras” en el libroEconomía del deporte y gestión basada en la evidencia: la visión de los expertos”.
Libro
Rey-García, M., Mato-Santiso, V., Salido-Andrés, N., & Bouzada-Novoa, V. (2023).Construyendo ecosistemas de innovación social. La contribución del tercer sector de acción social a una transición digital y ecológica justa en España (Plataforma de ONG de Acción Social, Vols. 1–1). España. Retrieved from https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1676993896_estudio-cualitativo-barometro-2022.pdf
Notas
 During 2022-2023 academic year, I have reviewed about (26) references  and I focused on sections which closely related to my research, Reading and analyzing the diverse opinions of researchers and I managed to get a good vision about the general framework of research. Then I made detailed plan about my thesis  including the most concepts which I think it’s important discussing it to covers the important aspects of thesis.Then, I have completed writing (Reviewing the previous studies - research Justifications – research gab – hypotheses – indicators – variables - proposed mathematical and statistical model).Currently I have begun collecting data that I will use to apply the model I proposed All this progress came as a result of the constant: support, guidance, advice and encouragement I have got through my regular meetings with my supervisors (Fernando De Llano Paz ) and ( Paulino Martínez Fernández ) Whether it is         (a face-to-face or an online meetings and also by Emails )
Outras publicacións
Essential concepts of sustainable finance" Edited by Elisa Aracil and Ibrahim Sancak. Routledge. 2023. 978-1032316871Contributor. Definition of 6 concepts (social banking, social bonds, social externality, social finance, s of esg and value based bank)
Artigos en revistas internacionais
López-Bermúdez, B., Freire-Seoane, M. J., Pais-Montes, C., & Lesta-Casal, E. (2020). Port-City Development: The Spanish Case. Transactions on Maritime Science, 9(01), 82-89.
López-Bermúdez, B., Freire-Seoane, M. J., & Lesta-Casal, E. (2020). Core and comprehensive ports: The new challenge for the development of the Spanish port system.Transportation Research Interdisciplinary Perspectives8, 100243.
Atlantic Review of Economics (AROEC). Vol. 4 num.1 (2021): 4 th volumen - nº1, 2021-july"Los problemas en la medición del grado de cumplimiento de los ODS: La inclusión del impulso en sostenibilidad"
Loredo, Enrique; López-Mielgo, Nuria; Pineiro-Villaverde, Gustavo; García-Álvarez, María Teresa (2019). Utilities: innovation and sustainability. Sustainability, 11 (4), 1085, https://doi.org/10.3390/su11041085
Pineiro Villaverde, Gustavo; García-Álvarez, María Teresa (2022). Impact of Clean Energy Policies on Electricity Sector Carbon Emissions in the EU-28. Energies, 15 (3), 1040, https://doi.org/10.3390/en15031040
Returns to schooling in Spain: 2.008-2.019”          Jesús López Rodríguez, Andrés Faíña Medín y Mabel Haydée Villasenin Ramos          The Economic Research Guardian – Vol. 11(2): 194-201 – 2.021
Pineiro-Villaverde, Gustavo; García-Álvarez, María Teresa (2020). Sustainable Consumption and Production: Exploring the Links with Resources Productivity in the EU-28. Sustainability, 12 (21), 8760, https://doi.org/10.3390/su12218760
Carvajal Romero, H., García Álvarez, M. T., & Teijeiro Álvarez, M. (2021). Evolución de la política medioambiental en la gestión de residuos. Universidad Y Sociedad13(2), 265-275. Recuperado a partir de https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1964
Carvajal Romero, H., Teijeiro Álvarez, M., & García Álvarez, M. T. (2022). Análisis de la gestión de los residuos sólidos urbanos en Europa. Universidad Y Sociedad14(1), 402-415. Recuperado a partir de https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2570
Ortega Ramón, M., Vite Cevallos, H., & Carvajal Romero, H. (2020). Ecoturismo como factor clave para el desarrollo económico sostenible en la provincia de El Oro. Universidad Y Sociedad12(S(1), 317-323. Recuperado a partir de https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1791
Vite Cevallos, H., Carvajal Romero, H., Gutiérrez Jarramillo, D., Borja Herrera, A., & Feijoo González, E. (2021). Factores claves para el fortalecimiento de la cultura tributaria en PYMES de la ciudad de Machala. Universidad Y Sociedad13(5), 463-471. Recuperado a partir de https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2256
Vite Cevallos, H., Townsend Valencia, J., & Carvajal Romero, H. (2020). Big Data e Internet de las Cosas en la producción de banano orgánico. Revista Universidad y Sociedad, 12(4), 192-200.
Borja, A., Carvajal, H., & Vite, H. (2020). Modelo de emprendimiento y análisis de los factores determinantes para su sostenibilidad. Revista ESPACIOS. ISSN798, 1015.
Santos, J., Sestayo, Ó., Beade, Á., Rodríguez, M. (2022). Automatic Selection of Financial Ratios by Means of Differential Evolution and for Predicting Business Insolvency. In Bio-inspired Systems and Applications: from Robotics to Ambient Intelligence. IWINAC 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13259, 534-544. Springer, Cham. https://clicktime.symantec.com/35Bo3L9VELy45D6p7xEeG326Gu?u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1007%2F978-3-031-06527-9_53
Rodriguez, M., Calvo-Dopico, D., & Mourelle, E. (2021). Impact of stock health on fish prices: Evaluation and implications for food accessibility. Plos one16(12), e0261580.
Cruz Osorio, K. G., Garzón Montealegre, V. J., Quezada Campoverde, J., & Carvajal Romero, H. (2022) Tableros y gráficos automatizados: un enfoque a la visualización de datos e inteligencia de negocio. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(4) 2624-2641. DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2784
Orozco Arias, D. A., Garzón Montealegre, V. J., Carvajal Romero, H., & Espinosa Aguilar, M. A. (2022) Inteligencia empresarial en la captura de concha prieta, su incidencia en la toma de decisiones. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(4) 2642-2665. DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2785
Artigos en revistas nacionais
Calvo Dopico, D., Del Castillo Puente, A.M. y Arias Montero, S.R. (2021). Estrategias de marketing de marcas globales y marcas locales en economías en desarrollo: un estudio comparativo en el mercado de chocolate de Ecuador. Revista Galega de Economía, 30(4).
Vite Cevallos, H., Carvajal Romero1H., Samaniego Ocampo, R., & Prado Ortega, M. (2020). Competencias virtuales de los docentes frente al reto de Covid-19 en instituciones de educación superior en Ecuador. Revista Conrado16(S 1), 178-183. Recuperado a partir de https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1539
Vivanco Granda, E., Vite Cevallos, H., & Carvajal Romero, H. (2021). Turismo pro pobreza como instrumento de desarrollo económico, social y cultural en la provincia de El Oro. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 4(S1),
Vega Armijos, T. G., Vite Cevallos, H., Carvajal Romero, H., & Garzón Montealegre, V. J. (2021). Dependencia económica y social de la producción de banano orgánico en el sitio La Palestina, cantón El Guabo, período 2017-2020. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 4(S1), 129-136
Washco Guerrero, E. J., Garzón Montealegre, V. J., Carvajal Romero, H., & Barrezueta Unda, S. (2021). Análisis de la Dinámica económica de las MIPYMES en el sector agropecuario del cantón Santa Rosa en el periodo 2020. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 4(S1), 17-25.
Álvarez Flores, J. J., Vite Cevallos, H., Garzón Montealegre, V. J., & Carvajal Romero, H. (2021). Análisis de la producción de aguacate en el Ecuador y su exportación a mercados internacionales en el periodo 2008 al 2018. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 4(S1), 164-172.
Vásquez Chalco, R. J., Quezada Campoverde, J. M., Carvajal Romero, H., & Cervantes Alava, A. R. (2021). Análisis migratorio del sector agropecuario en el cantón Zaruma de la provincia de El Oro. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 4(S1), 173-182.
Mora Arica, C. M., Quizhpe Cordero, P. F., Carvajal Romero, H. R., & Barrezueta Unda, S. (2021). Impacto de agua residual de una fábrica en los agricultores bananeros del sitio Lira de Oro. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 4(S1), 96-103.
Borja Abad, K. L., Vite Cevallos, H., Garzón Montealegre, V. J., & Carvajal Romero, H. (2021). Análisis de las exportaciones del cacao ecuatoriano en grano en el periodo 2008 al 2018. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 4(S1), 147-155.
Mateo Burbano, I. E., Vite Cevallos, H., & Carvajal Romero, H. (2020). Agroturismo como alternativa para el desarrollo socioeconómico de la Parroquia Río Bonito. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 3(1), 138-144.
Del Rosario Rodríguez, E. A., Vite Cevallos, H., & Carvajal Romero, H. (2020). Análisis de los procesos estratégicos de la asociación agraria bananera fincas de El Oro. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 3(2), 159-166.
Eras Carrillo, L. E., Vite Cevallos, H., & Carvajal Romero, H. (2020). Caracterización socioeconómica de los turistas en referencia al sitio La Tembladera del cantón Santa Rosa. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 3(2), 98- 104.
Prado, M., Carvajal, H., & Cevallos, H. A. V. (2020). Gobierno Electrónico: Equipamiento UCI Hospitalarias del Ecuador ante emergencias epidemiológicas, Caso IESS Hospital Machala. 593 Digital Publisher CEIT5(5), 54-66.
Espinoza-Aguilar, G. R., Vite-Cevallos, H., & Carvajal-Romero, H. (2021). Aplicación de la ruta crítica en proyectos camaroneros en la provincia de El Oro. Polo del Conocimiento6(4), 461-471.
Romero, B. A. R., Romero, H. C., & Unda, S. B. (2020). Análisis de la curva de Kuznets en el “desarrollo económico sostenible” del Ecuador durante: 2007–2017. Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional5(12), 58-68.
Morocho, J. I., Romero, H. C., & Cevallos, H. V. (2021). Investigación de mercado para crear una Pymes encargada de la postcosecha y comercialización de hortalizas orgánicos en el cantón Chilla. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas4(1), 155-166.
Guerrero, E. X. W., Montealegre, V. J. G., Romero, H. C., & Unda, S. B. (2021). Análisis de la Dinámica económica de las MIPYMES en el sector agropecuario del cantón Santa Rosa en el periodo 2020. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas4(S1), 17-25.
Cajamarca, M. J. V., Campoverde, J. M. Q., Batista, R. M. G., & Romero, H. C. (2021). Análisis de mercado para el procesamiento y comercialización de café tostado y molido, cantón Marcabelí. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas4(2), 99-106.
Herrera Guanoquiza, K. E., & Carvajal Romero, H. R. (2022). Impacto socioambiental de la economía circular en la ciudad de Machala, provincia El Oro. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 5(3), 97-104.
Capítulo de Libro
Libro de abstracts: Avances en Educación Superior e InvestigaciónComp: Jose María Palomares RodríguezCapítulo: "NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO SERVICE LEARNING AT UNIVERSITIES: A SWOT ANALYSIS IN THE POST-COVID ERA"Vol. I. Edit. Dykinson
Libro de abstracts: Avances en Educación Superior e InvestigaciónComp: Jose María Palomares RodríguezCapítulo: "A MICROECONOMICS COURSE: THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR TEACHING IN DIFFERENT LANGUAGES"Vol. I. Edit. Dykinson
Libro de abstracts: Avances en Educación Superior e InvestigaciónComp: Jose María Palomares RodríguezCapítulo: " EL IMPACTO EN SOSTENIBILIDAD DEL APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA"Vol. I. Edit. Dykinson
Libro de abstracts: Avances en Educación Superior e InvestigaciónComp: Jose María Palomares RodríguezCapítulo: " INCIDENCIA DE LOS PLANES DE IGUALDAD DE LA UDC EN UNA DOCENCIA EN GÉNERO"Vol. I. Edit. Dykinson
Universidad Técnica de Machala Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación Editorial UTMACH “Cuentos en Pandemia” Primera edición digital 2022 ISBN 978-9942-24-158-0
Libro digital del I concurso de microrelatos Espazo Compartido.
Sánchez-Gabarre, M.E. y Castellanos-García, P. (2022). Incertidumbre de política económica: análisis comparativo entre la economía española y la rusa. En V. Tayar y E. Ermólieva (Eds), Rusia y España: el ciclo de incertidumbre pandémico (pp. 83-100). ILA RAN.
Artigos en revistas internacionais
González-Chans, C., Membiela-Pollán, M., & Cortés-Cuns, M. (2020). Marketing relacional y comunidad de marca: el caso de Netflix. Redmarka. Revista de Marketing Aplicado24(2), 251-274. https://doi.org/10.17979/redma.2020.24.2.7157
Vernazza, A. Prado, J. (2021). Estimación de la brecha tributaria para Colombia: identificación de medidas proactivas para su reducción. Revista: Investigación Económica, previsto para publicar en el número 317 (julio-septiembre 2021). México - SCImago Journal Rank: Q3.
López Rodriguez, J., & Serrano Orellana, B. (2020). Human capital and export performance in the Spanish manufacturing firms. Baltic Journal of Management, 15(1), 99-119.
Serrano Orellana, B., & López Rodríguez, J. (2019). Impacto del capital estructural en el comportamiento exportador. Revista ESPACIOS40(24), 14-34.
Cortés Cuns, M. (2021). Las neurociencias en la comercialización de productos y servicios: Origen y técnicas, Redmarka. Revista de Marketing Aplicado, vol 25, núm. 1, 118-130. https://doi.org/10.17979/redma.2021.25.1.8097
Bodea, A., & Sánchez-Santos, J. M. (2020). Decentralization and expected time in office. The effect of decentralization on cabinet durability. On-Line Journal Modelling the New Europe. https://doi.org/10.24193/ojmne.2020.33.03
Sánchez-Gabarre, M.E. (2020). Stock prices, uncertainty and risks: Evidence from developing and advanced economies. European Journal of Government and Economics, 9(3), 265-279. https://doi.org/10.17979/ejge.2020.9.3.6999
Losada-López, C., Dopico, D. C. y Faína-Medín, J. A. (2021). Neophobia and seaweed consumption: Effects on consumer attitude and willingness to consume seaweed. International Journal of Gastronomy and Food Science24, 100338.https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2021.100338
Artigos en revistas nacionais
Calvo-Porral, C., & Otero-Prada, L. (2020). A profile of mobile service users in a mature market: from “uninvolved pragmatics” to “potential switchers”. Spanish Journal of Marketing-ESIC
AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de EmpresasISSN 1577-2403, Nº 132, 2020págs. 5-8
Capítulo de Libro
Toledo-Macas, R.-K., Zumba-Zúñiga, M.-F., & Martínez-Fernández, V.-A. (2018). La denominación de origen como estrategia de comercialización de productos agroalimentarios. El caso del café de altura de la provincia de Loja, Ecuador. Media XXI1(1), 401–414. https://www.mediaxxi.com/loja/mas-alla-de-la-innovacion-el-ecosistema-de-la-comunicacion-desde-la-iniciativa-privada-y-el-servicio-audiovisual-publico/
Zumba-Zúñiga, M.-F. & Toledo-Macas, R.K. (2020). Gestión de la innovación en el sector turístico: evidencia de los restaurantes de Loja - Ecuador. CIDE1(1), 28–43. http://repositorio.cidecuador.org/handle/123456789/154?locale=es
Outras publicacións
Rodríguez, J. L., & Orellana, B. S. (2020). Human capital and export performance in the Spanish manufacturing firms. In Resúmenes de la III Jornada de Investigación en Internacionalización (pp. 53-57). Universidad Nebrija.
Blog post: Iuliana Mihai (2021). "The COVID-19 crisis and gender inequality". The IEE-ULB, 13 November. Available at: https://www.iee-ulb.eu/en/blog/highlights/the-covid-19-crisis-and-gender-inequality/. 
Recensións
Revisora de un articulo para PLOS ONE. 
Revisora de un articulo para PLOS ONE. 
Artigos en revistas internacionais
Aguirre, J., Aurelio, M., & Duarte, S. (2014). La Comunidad Andina: Un Paradigma de Integracion Alvarado, R., & Iglesias, S. (2017). Sector Externo, Restricciones y Crecimiento Económico en Ecuador. Revista Problemas del Desarrollo, 85. Apolo, J., Uriguen, P., & Ochoa, V. (2018). Evolución del sector empresarial de la provincia de El Oro. En L. Capa Benítez, J. Sotomayor Pereira, & F. Vega Jaramillo, La Provincia de El Oro algunas consideraciones de los sectores productivos y empresariales (pág. 31). Machala: Ediciones UTMACH. Banco Central del Ecuador. (s.f.). Situación Macroeconómica:Ecuador. Recuperado el 10 de Febrero de 2015, de https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memoria/2007/ Memoria-07-2.pdf Basurto, S., & Escalante, R. (2012). Impacto de la crisis en el sector agropecuario en México. Economía UNAM, 56. Benalcázar, R. (30 de Junio de 2004). Banco Central del Ecuador. Recuperado el 2004, de Banco Central del Ecuador: https://www.bce.fin.ec/cuestiones_economicas/images/PDFS/1990/No16/ No.16-1990BenalcazarRene.pdf Cadena et al, P. (2017). Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la investigación: un acercamiento en las ciencias sociales. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 1606. Escudero, A. (2009). La Revolución Industrial. Dialnet. Flores, R. (2009). Ecuador. Trabajo y evolución del SectorAgropecuario 1975 - 2005. Principales indicadores Sectoriales1975-2006. Historia Actual. Freidenberg, F. (2012). Revolución Ciudadana, Estabilidad Presidencial y Personalismo Político. Revista de Ciencia Política, núm. 1, pp. 129-150, vol. 32. Guerrero, M., & Sarauz, S. (2015). Panorama Agroeconómico del Ecuador. SINAGAP. HistoriayBiografias. (27 de Noviembre de 2014). Obtenido de https://historiaybiografias.com/ historia_industrias_americalatina/ Instituto Nacional de Estadisticas y Censo. (2000). III Censo Nacional Agropecuario. Resultados Nacionales, Quito. Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca. (2015). La Política Agropecuaria Ecuatoriana. Quito. Ministerio de Agricultura, Ganadería,Acuacultura y Pesca. (2015). La política agropecuaria ecuatoriana: hacia el desarrollo territorial rural sostenible: 2015-2025. Quito. Ministerio de Educación República Dominicana . (2017). Dirección General de Educación TécnicoProfesional. Obtenido de Dirección General de Educación Técnico-Profesional Ministerio de Industrias y Productividad. (2009). Política Industrial del Ecuador 2008 - 2012. Quito. Ministerio de Industrias y Productividad. (2011). Plan Estratégico Institucional 2011 - 2013. Quito. Ordóñes, I. D., & Hinojosa, D. S. (2014). La Política Exterior del Ecuador en el Marco del Plan Nacional del Buen Vivir. RETOS. Revista de de Ciencias de La Administración Y Economía. Ordoñez, D. (2012). El comercio exterior del ecuador: analisis del intercambio de bienes desde la colonia hasta la actualidad. EUMED. Orgaz, F. (2014). Evaluación del sector agropecuario a través de la percepción de las comunidades locales. Eumed. Pabón, J. A., Bastos, L. M., & Mogrovejo, J. M. (2015). Valor económico agregado en las empresas del sector industrial manufacturero de Cúcuta periodo 2008-2012. Dialnet, Respuestas, 54. Paz, J., & Cepeda, M. (2015). Historia de los impuestos en Ecuador . Quito. Portafolio. (3 de Marzo de 2010). Obtenido de http://www.portafolio.co/economia/finanzas/sectoragropecuario-1810-181506 Real Academia Española. (s.f.). Real Academia Española. Obtenido de http://dle.rae.es/srv/ search?m=30&w=agropecuario Rodríguez , G., Balestrini, S., Balestrini, S., Meleán, R., & Rodríguez, B. (2002). Análisis estratégico del proceso productivoen el sector industrial. Revista de Ciencias Sociales (RCS), 136. Rodriguez, D., & Fusco, M. (2017). Gestión de riesgos agropecuarios en el sector del cacao en Ecuador. Revista de Investigación en Modelos Financieros, 57. Rosero, C., Vasquez, P., & Pesca, C. V. (Agosto de 2010). Análisis Situacional de la Soberanía Alimentaria en el Contexto de la Adaptación al Cambio Climático en el Ecuador. UNDP. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (2012). Transformación de la Matriz Productiva. Revolución Productiva a través del conocimiento y Talento Humano. Quito: ediecuatorial. Sosa, M. E., Martínez, F. E., Espinosa, J. A., & Buendía, G. (2017). Contribución del sector pecuario a la economía mexicana. Un análisis desde la Matriz Insumo Producto. Revista mexicana de ciencias pecuarias, 32. Uquillas. (2008). El modelo económico industrial en el ecuador. EUMED. Uquillas, A. (2007). El fracaso del neoliberalismo en el Ecuador y alternativas frente a la Crisis. Quito: EUMED. Varela, C. (2011). El proceso Agrario en el Ecuador. Juridica.
Asamblea Nacional (2013). Reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Quito: Registro Oficial.Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución Política de la República del Ecuador. Montecristi, Ciudad Alfaro: Registro Oficial. Barragán-Martínez, X. & Guevara-Viejó, F (2016). El gobierno electrónico en Ecuador. Ciencia UNEMI, 9 (19), 110-127Buenaño, J. L. (2009). Planeación y diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma ISO/IEC 27001 - 27002. Universidad Politécnica Salesiana.Tesis de pregrado. Recuperado de http://dspace.ups.edu. ec/handle/123456789/3178Claver, E & González Ma. (1994). Tecnologías de la Información para la automatización de oficinas. CUADERNOS, (27), 25-40Cohen, D., & Asín, E. (2005). Sistemas de información para los negocios: un enfoque de toma de decisiones. México.Mc Graw Hill. 4ta edición.Contraloría General del Estado. (2009). Normas de Control Interno. (pág. 73). Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial.Díaz, M., De-Liz, Y., & Rivero, S. (2009). Características de los sistemas de información que permiten la gestión oportuna de la información y el conocimiento institucional.ACIMED, 20(5), 6671.Fontes, C. (2002). Manuel Colmeiro y sus aportes a la Teoría de la Administración Pública. En Martínez, L. Antología sobre Teoría de la Administración Pública. (págs. 125-140). México: Instituto Nacional Administración Pública.Group, e.-S. C. (2003). Guía de uso de la herramienta operativa GPR.México.Guerrero, O. (2007). Principios de Administración pública.Escuela Superior de Administración Pública, Santafé de Bogotá, Colombia. Recuperado de http://www.omarguerrero.org/ libros/papp200.pdfHernández, A. (2000). Los sistemas de información: evolución y desarrollo. Documento Interno de Trabajo. Departamento de Economía y Dirección de Empresas, Universidad de Zaragoza. EspañaHernández, R., Silvestre, K., Silenis, A., & Cobis, J. (2007). Los sistemas de información como elemento estratégico de la formación gerencial. Negotium , 3 (7), 5-20.Instituto Nacional de Contratación Pública (2008). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.LOSNCP R.O. 395. Montecristi: Registro Oficial 395.Kosciuk, N. H. (2006). Sistemas de Información Gerencial. México: Laudon & Laudon.Laudon, K., & Laudon, J. (1996). Administración de los Sistemas de Información Organización y Tecnología (3a ed.). México: Prentice Hall. Laudon, K., & Laudon, J. (1991). Bussines Information Systems. A problem-solving approach. Dryden Press Chicago.León, J. (2015). Libro Blanco de Sistemas de la Informacion del Ecuador. Recuperado de http://es.slideshare.net/guest8523a9/libroblanco-de-sistemas-de-la-informacion-delecuador-3552295Mero, K. (2011). Ventajas y Desventajas de utilizar SI. Recuperado de https://blogereducativo. wordpress.com/2011/09/06/ventajas-ydesventajas-de-utilizar-s-i/MTOP (2012). SITOP – Sistema de Información de Transporte y Obras Públicas. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Recuperado de http://www.obraspublicas.gob.ec/sitop-sistemade-informacion-de-transporte-y-obras-publicas/MTOP. (2013). Instructivo de utilización de la herramienta informática SITOP. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. Recuperado de http:// sitop.mtop.gob.ec/mtop/mn/InstructivoSITOP. pdfOlate, M. E., & Peyrin, O. (2004). Sistemas de Información Estratégicos y Tecnologías de Información.Seminario para optar al título de Ingeniería en Información y Control de Gestión universidad de Chile. Recuperado de http:// www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2004/olate_m/ sources/olate_m.pdfPérez Casanova, G. (1991). La Gestión Visual como herramienta competitiva. Comunicación Presentada al I Congreso Nacional de ACEDE. Presidencia de la República. (2011). Norma Técnica de Reestructuración de la Gestión Pública. Acuerdo Ministerial 996 Registro Oficial Suplemento 599 de 19-dic.-2011. Quito, Ecuador. Recuperado de http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/ downloads/2013/03/2.NORMA_ TECNICA_ DE_REESTRUCTURACION.pdfRodriguez, J. y Daureo, M. (2003). Sistemas de Información: Aspectos Técnicos y Legales. Universidad de Almería.Román Arias, M. (17 de Junio de 201 Armijos et al. Los Sistemas d5). Ingeniero Comercial. (V. Armijos Neira, Entrevistador) Secretaria Nacional de la Administración Pública (2010). Gestión Por Resultados. Recuperado de http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ ecuador/n1Senplades. (2015). Gestión de Procesos en las Entidades de la Administración Pública Central E Implementación de Ventanilla Única Virtual. Senplades. (-). SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL. Recuperado el 16 de Agosto de 2015, de http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/ indicadores2013-2017/manual_usuario_portal_ SNI.pdfSenplades. (2015). Sistema Nacional de Información. Recuperado el 10 de septiembre de 2015, de http://sni.gob.ec/inicioSenplades. (2013). Buen Vivir. Plan Nacional 20132017. Todo el mundo mejor. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, 2013 Quito, Ecuador.SERCOP (2016). Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador. Recuperado de www. compraspublicas.gob.ec. Waldo, D. (1982). Administración Pública. La función administrativa, los sistema de organización y otros aspectos(págs. 68-82). México: Editorial Trillas.Wilson, W. (1887). El estudio de la Administración. México: Fondo de Cultura Económica.Zabala Iturriagagoitia, J. M. (2017). La Política de Compra Pública como estímulo a la innovación y el emprendimiento. Journal of Technology Management & Innovation, 12 (1), 100-108Zaragoza Martínez, F. J., & López Bracho, R. (2012). Variantes del problema del cartero mixto que se pueden resolver usando programación lineal. Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, 19 (2), 201-210.Zevallos, M. (2012). Origen, necesidad y filosofía de la administración y las relaciones humanas. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 10 (10), 427-437.
Centro de Comercio Internacional y Federacion Ecuatoriana de Exportadores. (2010). La clave del Comercio Exterior. Ecuador: FEDEXPORT. Burbano, G. (2007). Términos Usuales en el Comercio Internacional. Quito, Ecuador: PUDELECO Editores S.A. Bivolaru, & Moilanen. (2009). Empresas Innovadoras. Frank. (2015). Estudio de mercados. Gestiopolis. (2015). Gestiopolis. Obtenido de http://www.gestiopolis.com/estudio-de-mercado-y-defactibilidad-de-producto. Grupo inversor veracruzan.. (2013). Comercio exterior y tecnología . Obtenido de http:// grupoinversorveracruzano.blogspot.com/2013_08_01_archive.html Larrea. (2011). El Buen Vivir como contrahegemonía en la Constitución Ecuatoriana. LIRA. (2003). Estrategias para empresas. Pascual, P. (2015). Pascualparada. Obtenido de www.pascualparada.com. Porter. (1987). Corporate stretagy fro, competitive advantage to. en C.A. Corporate stretagy fro, corporate stretagy fro, competitive advantage to. Proexport Colombia. (2015). Antiguo.proexport.com.co. Obtenido de http://antiguo.proexport.com. co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo8731DocumentNo7194.PDF Rodriguez. (2014). Interpretación de normas internacionales de distintos ordenamientos bajo el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la OMC. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 617-648. Thompson, I. (2015). Promonegocios.net. Obtenido de http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/ plan-mercadotecnia.html Mercado, S. (2000). Comercio Internacional. Mexico: Limusa. Mercado, S. (2006). Comercio Internacional y Mercadotecnica Internacional. Mexico: Limusa
Acosta, J. (2012). Liderazgo y emprendimiento innovador en nuevas empresas de base tecnológica. Un estudio de casos basado en un enfoque de gestión del conocimiento. REAL Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo, 1(1), 1-57.Amorós, E. (2007). Comportamiento organizacional: en busca del desarrollo de ventajas competitivass. Editorial Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, Perú.Barahona, H., Cabrera, D., & Torres, U. (2011). Los líderes en el siglo XXI. Entramado, 7(2), 86-97.Bolívar-Botia, A. (2011). ¿Cómo un liderazgo pedagógico y distribuido mejora los logros académicos? Revista Internacional de Investigación en Educación, 3(5), 63-78.Borrero, R., & Gamboa, E. (2015). La dirección de la gestión didáctica en la disciplina principal. Didasc@lia: Didáctica y Educación, 7(5). Chávarri, D. (2001). Hacia un modelo complejo unificado de comportamiento de liderazgo en la organización moderna: Síntesis de modelos e investigaciones: Validación del modelo en el entorno empresarial. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid.Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (1995). The leadership challenge: how to keep getting extraordinary things done in organizations. California: Jossey Bass.Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2003). The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations. A Wiley Imprint. Estados Unidos.La Torre, R. (2012). El liderazgo situacional como herramienta fundamental de productividad en las organizaciones empresariales. Revista del Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales, 9(1), 55-61.Loaiza, C., & Pirela, L. (2015). Liderazgo en organizaciones venezolanas. Revista Venezolana de Gerencia, 20(69), 152-171.Murati, F., & Pozo, J. (2013). Hacia un nuevo modelo para el ejercicio del liderazgo en las empresas siderúrgicas. Observatorio de la Economía Latinoamericana, 178Pachano, S. (2010). Ecuador: el nuevo sistema político en funcionamiento. Revista de Ciencia Política, 30(2), 297-317. Ramírez, G. A. (2013). Liderazgo organizacional. Un desafío permanente. Universidad y Empresa, 15(25), 5-11.Romero, F., & Loja, R. (2011). El fortalecimiento de la organización barrial en Ecuador como elemento necesario para el avance del desarrollo social. El caso Loja. Contribuciones a las Ciencias Sociales, 1(1).Turbay, M. (2013). Liderazgo e innovación organizacional. Psicología desde el Caribe, 30(1), 7-9.
Alias Cantón, M. (2013). Los beneficios fiscales en el ámbito del derecho tributario local. Tesis Doctoral. Departamento de Economía y Empresa. Universidad de Almería. España.Ato, M., López, J. J., & Benavente, A. (octubre de 2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. Anales de Psicología, 29(3), 1038-1059. doi:http://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511Bautista, J. A. (enero-junio de 2011). Equidad o inequidad tributaria: la distribución del impuesto a la renta en Colombia: 1990-2002. Cuadernos de Contabilidad, 12(30), 45-76Bazza, A. (2012). Los beneficios tributarios: Su legitimidad y constitucionalidad como herramienta de políticas públicas de Luciano Rezzoagli (2012). Colección ciencia y técnica. Santa Fe, Argentina: Ediciones UNL. Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, 12(19), 141-143.Belmonte Martín, I. (2013). La gestión tributaria local en España: Algunas propuestas solidarias del estado del bienestar ante la crisis global. BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales,(15), 39-53.Cabra de Luna, M. A. (2004). Discapacidad y aspectos sociales: la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal como ejes de una nueva política a favor de las personas con discapacidad y sus familias. Algunas consideraciones en materia de protección. Revista del Ministerio de Trabajo y asuntos sociales (50), 21-46.Código Tributario. (29 de diciembre de 2014). (405), 1-107. Quito, Ecuador: Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa. CONADIS (2016). Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Información Estadística de personas con discapacidad. Recuperado de http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadistica/index.htmlDávalos Suñagua, Á. F. (2014). Administración tributaria y cambio de tecnología tarjetas fiscales. Fides et ratio - Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia, 7(7), 50-57.Diario Correo. (28 de Julio de 2015). Por parte del CONADIS proyectos para personas con discapacidad. Recuperado de http://www.diariocorreo.com.ec/noticia.aspx?idNoticia=136311Díaz De Salas, S. A., Mendoza Martínez, V. M., & Porras Morales, C. M. (2011). Una guía para la elaboración de estudios de caso. Razón y Palabra, 16(75), 1-26. Ecuavisa (31 de mayo 2016). Asambleísta Kronfle cree que Secretaría del Buen Vivir y no SETEDIS debía desaparecer. Ecuador inmediato. Recuperado de http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818802662El Comercio (20 de enero de 2012). Negocios. Recaudación anual de impuestos en Ecuador creció 14,4% en 2011. Recuperado de http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ recaudacion-anual-de-impuestos- ecuador.htmlEl Universo. (31 de enero de 2013). Noticias. Recaudo de impuestos directos sube 177%. Recuperado de http://www.eluniverso.com/2013/01/31/1/1356/recaudoimpuestos-directos-sube-177.htmlFENEDID (27 de junio de 2011). Proyecto de Ley orgánica de discapacidades: servicio de integración laboral para personas con discapacidad. Obtenido de Discapacidades ecuador: http://www.discapacidadesecuador.org/portal/images/stories/File/Ley%20organicadediscapacidad.pdf Friedman, M. (2015). La vigencia de sus contribuciones. R. Luders Sch., & F. Rosende R., Editores. Santiago, Alameda 390, Chile, Ediciones UC.Harold, G. (2014). Proceso de recolección de datos. RecuperadoLa Hora. (5 de Julio de 2010). País. En El Oro viven 12528 personas con discapacidad. Recuperado de https://lahora.com.ec/noticia/1100982318/en-el-oro-viven12-528-personas-con-discapacidadLegarreta, R. E., & Gutiérrez Colominas, D. (2014). La incentivación del empleo de las personas con discapacidad en el medio ordinario de trabajo. Revista Española de Discapacidad, 2(1), 7-32. doi: dx.doi.org/10.5569/2340-5104.02.01.01Ley Orgánica de Discapacidades. (25 de septiembre de 2012). (796), 1-28. Quito, Ecuador. Obtenido de http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdfLey Orgánica de Discapacidades. (25 de septiembre de 2012). (796), 1-28. Quito, Ecuador. Obtenido de http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdfLey Orgánica de Régimen Tributario Interno. (29 de diciembre de 2014). (463), 1-98. Quito, Ecuador: Lexis.Manterola, C., & Otzen, T. (2014). Estudios observacionales. Los diseños utilizados con mayor frecuencia en investigación clínica. Int. J. Morphol, 2(32), 634-645. Obtenido de www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071795022014000200042Martínez Rozo, A. M., Uribe Rodríguez, A. F., & Velázquez González, H. J. (enero diciembre de 2015). La discapacidad y su estado actual en la legislación colombiana. Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud. Duazary, 12 (1), 49-58. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5053065.pdfMasbernat Muñoz, P. (2010). El principio de capacidad 
Rey-García, M., Mato-Santiso, V. & Felgueiras, A. (2020). Transitioning collaborative crosssector business models for sustainability innovation: multi-level tension management as a dynamic capability, Business & Society (in press; aceptación condicional; pendiente aspectos formales).
Tinoco-Egas, Raquel; Juanatey-Boga, Óscar; Martínez-Fernández, Valentín-Alejandro (2020). Neuromarketing: Consideraciones teóricas y herramientas de mediciónRevista Venezolana de Gerencia. Vol. 25 No. 90. Pags. 613-631.
Mota S e Ferreira MR (2018) "Hospital Logistics: A Bibliometric Analysis", International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), Vol. 4 – nº 12, p. 1-6. DOI Number - IJMAS-IRAJ-DOI-14633
Adrian Bodea, José Manuel Sánchez-Santos. 2020. „Seigniorage and inflation tax in Romania. What is the executive giving up by adopting the euro?” Scientific Annals of Economics and Business 67 (1): 75–91. https://doi.org/10.2478/saeb-2020-0004.
Adrian Bodea; José Manuel Sánchez Santos. Austeridad y marco institucional. ¿afecta la inestabilidad política a la implementación de la devaluación interna?. International Review of Economic Policy - Revista Internacional de Política Económica. 1 - 1, pp. 1 - 20. Universitat de València, 2019.
Rodriguez-Salvador, B. and D.C. Dopico, Understanding the value of traceability of fishery products from a consumer perspective. Food Control; 2020. 112: p. 107142. [doi: 10.1016/j.foodcont.2020.107142]
Iuliana Mihai & Isabel Novo-Corti (2020): A new insight into the methodology of cultural economics, Applied Economics Letters, DOI: 10.1080/13504851.2020.1795064
Iuliana Mihai, Isabel Novo-Corti (2020). Cultural Distance and Migration Patterns in the EU: The Romanian Case, European Research Studies Journal Volume XXIII Issue 3, 410-424. 
He, M.; Pei, L.; Ran, K.; Song, T. Analysis on the Higher Education Sustainability in China Based on the Comparison between Universities in China and America. Sustainability202012 (573), 19. https://doi.org/10.3390/su12020573.Alcalá, M.; Gutiérrez, J. Sustainable Development as a Pedagogical Challenge for the 21st Century University. Revista Andaluza de Ciencias Sociales202019Litzner, L.; Rieß, W. Education for Sustainable Development in the Context of Higher Education in Bolivia. Perceptions of University Professors. Teoría de la Educación. Revista Universitaria201931 (1). http://dx.doi.org/10.14201/teri.19037.Orozco, E.; Jaya, A.; Ramos, F.; Guerra, R. Retos a La Gestión de La Calidad En Las Instituciones de Educación Superior En Ecuador. Educación Médica Superior 202032 (2).Cárdenas, A. Calidad En La Gestión Universitaria Ecuatoriana: Una Búsqueda Latente de Eficiencia Educativa. Multiciencias201616 (2), 194–201.Sanahuja, J.; Tezanos, S. Del milenio a la sostenibilidad: retos y perspectivas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Política y Sociedad201654 (2), 533–555. https://doi.org/10.5209/POSO.51926.Naciones Unidas. Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible https://www.un.org/ sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ (accessed June 2, 2020).Lattu, A.; Cai, Y. Tensions in the Sustainability of Higher Education—The Case of Finnish Universities. Sustainability202012, 15. https://doi.org/10.3390/su12051941.Albareda, S.; Gonzalvo, M. Competencias Genéricas En Sostenibilidad En La Educación Superior. Revisión y Compilación. Revista de Comunicación de la SEECI201315. https://doi.org/10.15198/seeci.2013.32.141-159.Valderrama, R.; Alcántara, L.; Sánchez, F.; Caballero, D.; Serrate, S.; Gil, D.; Vidal, S.; Miñano, R. ¿Forma En Sostenibilidad El Sistema Universitario Español? Visión Del Alumnado de Cuatro Universidades. Educación XX1202023 (1). https://doi.org/10.5944/educxx1.23420.Aleixo Ana Marta; Azeiteiro Ulisses M.; Leal Susana. Are the Sustainable Development Goals Being Implemented in the Portuguese Higher Education Formative Offer? International Journal of Sustainability in Higher Education202021 (2), 336–352. https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2019-0150.Albareda-Tiana Silvia; Vidal-Raméntol Salvador; Fernández-Morilla Mónica. Implementing the Sustainable Development Goals at University Level. International Journal of Sustainability in Higher Education201819 (3), 473–497. https://doi.org/10.1108/IJSHE-05-2017-0069.Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida https://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-de-desarrollo-2017-2021-toda-una-vida/ (accessed Jun 5, 2020).Traxler, A.; Greiling, D.; Hebesberger, H. GRI Sustainability Reporting by INGOs: A Way Forward for Improving Accountability? VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations20185 (5), 1–17. https://doi.org/10.1007/s11266-018-9976-z.Traxler, A.; Greiling, D. Sustainable Public Value Reporting of Electric Utilities. Sustainable public value reporting20185 (5), 103–121.Hopwood, B.; Mellor, M.; O’Brien, G. Sustainable Development: Mapping Different Approaches. Sustainable Development200513 (1), 38–52. https://doi.org/10.1002/sd.244.Parris, T.; Kates, R. Characterizing and Measuring Sustainable Development. Annual Review of Environment and Resources200328, 559–586. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.28.050302.105551.World Commission on Environment and Development. Our Common Future; Oxford University Press: Oxford, 1987.UNESCO. Shaping the Future We Want: UN Decade of Education for Sustainable Development; Final Report; 2014.Mazariegos, P.; Sánchez, F. La Rendición de Cuentas En Establecimientos Educativos de Guatemala. Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID)201921. https://doi.org/10.17561/reid.n21.9.Arowoshegbe, A.; Emmanuel, U.; Gina, A. Sustainability and Triple Bottom Line: An Overview of Two Interrelated Concepts. 2018Rymarzak, M.; Marmot, A. Higher Education Estate Data Accountability: The Contrasting Experience of UK and Poland. Higher Education Policy202033 (1), 179–194. https://doi.org/10.1057/s41307-018-0109-5.Parcerisa, L.; Falabella, A. La Consolidación Del Estado Evaluador a Través de Políticas de Rendición de Cuentas. Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas201725 (1).Brusca, I.; Labrador, M.; Larran, M. The Challenge of Sustainability and Integrated Reporting at Universities: A Case Study. Journal of Cleaner Production2018188, 347–354. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.292.Mauro, C.; Cinquini, L.; Simonini, E.; Tenucci, A. Moving from Social and Sustainability Reporting to Integrated Reporting: Exploring the Potential of Italian Public-Funded Universities’ Reports. Sustainability202012 (3172), 24. https://doi.org/10.3390/su12083172.Gónen, S.; Solak, B. An Emprical Study for Determining the Compliance of Sustainability Reports Published in Turkey with Standards Published by Global Reporting Initiative (GRI). World of Accounting Science201618 (28), 393–420.de Oliviera, E.; Rodríguez, R.; Teixeira, U. Public Sector (Un)Sustainability: A Study of GRI Adherence and Sustainability Reporting Disclosure Standards in Public Institutions and State-Owned Companies of the Public Agency Sector. Cuadernos de contabilidad202020 (18), 1–18. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc20-49.psss.
Pineiro-Villaverde, G., García-Álvarez, M.T. "Sustainable Consumption and Production: exploring the links with Resources Productivity in the EU-28", Sustainability, 2020 - (en revisión)
Articulo publicado en revista internacional indexada fruto del trabajo de grado y asociado a capitul de la tesis. El articulo se denomina:Las ecuaciones de Mincer y el mercado laboral para los desmovilizados en Colombia.Documento que puede ser consultado en: https://www.revistaespacios.com/a20v41n21/20412105.html
Articulo en revista producto de reflexiones académicas y de investigación asociado a la geografía económica y el desarrollo regional. Articulo denominado:El papel del capital humano y las mediciones alternativas de la productividad en la dinámica industrial y los mundos de producción. Articulo disponible en: http://www.revistaespacios.com/a17v38n57/a17v38n57p15.pdf
Artigos en revistas nacionais
Corrás-Arias, M.A. (2019). Localización de la Banca Extranjera en España. Un análisis por provincias. UCJC Business and Society Review (formerly known as Universia Business Review), 16(4), 174-221
Calvo Dopico, D., Del Castillo, A. M., & Herrera Peña, J. (2020). Análisis del valor añadido de un nuevo envase en el mercado de azúcar. Revista Galega de Economía, 29(3), 1-17. doi:http://dx.doi.org/10.15304/rge.29.3.6705
Articulo publicado de reflexiones académicas, de investigación asociados a los temas del desarrollo. Articulo denominado:Sustainable development and human development. Evolution or transition in the scientific conception of sustainabilityArticulo disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552017000200103
Articulo de investigación publicado asociado a reflexiones de investigación en geografía económica y desarrollo regional. Articulo denominado: Modeling of the entrepreneurial survival equation of medellín’s industrial sectorDisponible en: file:///Users/julianvasquez/Desktop/document.pdf
Capítulo de Libro
Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica (6° Edición ed.). Caracas: Editorial Episteme. Bermúdez, L., & Rodríguez, L. (2013). Investigación en la gestión empresarial. Bogotá: Ecoe Ediciones.Britto, L. (2013). La Ciencia: Fundamentos y Método. Caracas: Ediciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela.Bunge, M. (2012). La ciencia, su método y su filosofía. Madrid: Laetoni.De Haro, M. (2012). Novedades Docentes en El EEES. Madrid: Editorial Visión Libros.Díaz, J. (2003). Modelo de la gestión del conocimiento (GC) aplicado a la Universidad Pública en el Perú. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Finol de Franco, M., & Camacho, H. (2008). El Proceso de Investigación Científica. Estado Zulia: Editorial de La Universidad del Zulia.Gómez Guardado, B. (2013). Lateralidad cebreral y zurdería: Desarrollo Y Neuro-Rehabilitación. Bloomington: Palibrio.Gómez, V., & Palafox, G. (2014). Ética: La persona y la generación de riqueza en la empresa. México, D.F.: Grupo Editorial Patria.Guerrero, G., & Guerrero, M. (2014). Metodología de la investigación. México, D.F.: Grupo Editorial Patria.Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. México D.F.: McGraw-Hill.Morosini, P. (2014). Las siete llaves de la imaginación. Madrid: LID Editorial.Nieto, S., & Rodríguez, M. (2010). Investigación y evaluación educativa en la sociedad del conocimiento. Salamanca: Universidad de Salamanca.Pareja, R. (2013). El Hombre Multidimensional vive en la Realidad Multidimensional. Bloomington: PalibrioRojas, R. (2013). Guía para realizar investigaciones sociales. Mexico, D.F.: Plaza y Valdés.Sánchez, R. (2014). Enseñar a investigar. Una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanas. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.Soria, E. (2016). Técnicas de estudio eficaces. Madrid: Mestas Ediciones.Tamayo y Tamayo, M. (2012). El Proceso De La Investigación Científica. México, D.F.: Limusa.Vázquez, A. (2011). El cambio como constante histórica. Alicante: Editorial Club Universitario.Zarzo, E. (2016). Memoria retórica y experiencia estética. Retórica, Estética y Educación. Madrid: Dykinson
Andrade, D. (2016). Estrategias de marketing digital en la promoción de Marca Ciudad. Escuela de Administración de Negocios, 59-72.Apolo, D., Altamirano, V., Vásconez, E., & Cevallos, M. (2015). Usuarios, clientes y consumidores digitales: consideraciones para su abordaje desde el marketing y la comunicación corporativa. Revista Digital de Marketing Aplicado, 3-18.Calderon, G. (11 de Octubre de 2011). https://gloriacalderon.wordpress.com/ tag/entorno-politico-legal/. Obtenido de https://gloriacalderon.wordpress.com/tag/entorno-politico-legal/: https://gloriacalderon.wordpress. com/tag/entorno-politico-legal/ Carpintero, L. (2014). UF1782 - Políticas de marketing internacional. España: Ediciones Paraninfo, S.A.Carrillo, L. (13 de Noviembre de 2012). https://prezi.com. Obtenido de https:// prezi.com: https://prezi.comCiribeli, J., & Miquelino, S. (2015). la segmentación del mercado por el criterio psicográfico: un ensayo teórico sobre los principales enfoques psicográficos y su relación con los criterios de comportamiento. Visión de futuro., 33-50.De Sá, J. (2012). Las prácticas de gestión de marketing en las cooperativas portuguesas CIRIEC-España. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 198-227.Duke, G. (19 de Septiembre de 2011). https://gabrieladuke.wordpress. com/2011/09/19/cultura-como-estrategia-de-marketing-internacional/. Obtenido de https://gabrieladuke.wordpress.com/2011/09/19/cultura-como-estrategia-de-marketing-internacional/: https://gabrieladuke. wordpress.com/2011/09/19/cultura-como-estrategia-de-marketing-internacional/Espinosa, R. (6 de Mayo de 2014). http://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-las-4ps-2/. Obtenido de http://robertoespinosa.es/2014/05/06/Fajardo, O. (20 de Enero de 2008). https://fbusiness.wordpress.com. Obtenido de https://fbusiness.wordpress.com: https://fbusiness.wordpress.comFarías, P. (2014). Estrategias de marketing utilizadas por las empresas chilenas para. Cuadernos de Administración por Universidad del Valle, 8-14.Galán, L. (2014). Políticas de marketing internacional. COMM0110. Málaga: IC Editorial.Gallardo, L. (2013). El significado de las variables del marketing - mix para los publicos objetivos. Razón y Palabra, 1-18.Gómez, B. (2016). Análisis de la Publicidad digital en los sitios web españoles de mayor audiencia. Razón y Palabra, 374-396.Grande, I. A. (2013). Fundamentos y técnicas de investigación comercial. Madrid: ESIC.Landín, S., Jaramillo, E., & González, M. (2017). Comercio Internacional y Negociaciones: Una mirada desde el Ecuador. Machala: Ediciones Utmach.Leon, S., & Lazar, L. (2005). Comportamiento del consumidor. Madrid: Pearson Educación.Lerma, A., & Marquez, E. (2010). Comercio y marketing internacional. México: Cengage Learning Editores.López, C., & Ramón, A. (2016). Comunicación integrada de marketing. Madrid: ESIC Editorial.Punín, I., Martínez, A., & Rencoret, N. (2014). Medios digitales en Ecuador: perspectivas de futuro. Revsita Científica de Educomunicación, 199-207.Racionero, F., Olivares, M., & Blanco, R. (2012). Ciencia y publicidad: una experiencia innovadora para la alfabetización científica del alumnado de bachillerato. Revista Iberoamericana de Educación, 1-12.Ramírez, C. (2013). La importancia de la estrategia corporativa en el desarrollo del producto: una propuesta. Pensamiento y gestión, 182-205.Rivas, A. (9 de Septiembre de 2015). http://segmentacionconductualcarmenrivas.blogspot.com/. Obtenido de http://segmentacionconductualcarmenrivas.blogspot.com/: http://segmentacionconductualcarmenrivas. blogspot.com/Rivera, J., & López, M. (2012). Dirección de Marketing. Fundamentos y aplicaciones. Madrid: ESIC Editorial.Rodríguez, I. (2011). Principios y estrategias de marketing: (incluye web). Barcelona: Editorial UOC.Sánchez, I., Landin, S., Benítez, F., & Moscoso, A. (2017). Utilidad de los medios de comunicación BTL en las Universidad. Caso Universidad Técnica de Machala. Procceding, 997-1005.Serra, J. (2012). Marketing farmaceútico: la visión de más de 40 expertos del sector. Mexico: Profit Editorial.
Abascal E. y Grande I. (2017). Fundamentos y técnicas de investigación comercial. Madrid, España: ESIC.Braidot, N. (1990). Mareting Total. Macchi.Carrero, Valor, y Redondo. (2015). Los determinantes de la compra de productos con etiquetas de contenido social y ambiental. CIRIEC - España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa., 235250.Center, M. P. (1990 - 1991). El marketing mix: conceptos, estrategias y aplicaciones. Ediciones Díaz de Santos.Escudero, J. L. (2007). Estrategias de marketing: un enfoque basado en el proceso de dirección. Madrid, España.Farías. (2014). Estrategias de marketing utilizadas por las empresas chilenas para incrementar el valor de los clientes. Cuadernos de Administración, 8-14.Francisco de Borja de Carlos, M.-L. (2008). Sistematización de la Función Comercial. Cómo integrar con éxito su estrategia corporativa y su plan de acción comercial. La Coruña, España.Kotler P y Amstrong G. (2003). Fundamentos de Marketing. Pearson Education.Kotler P. y Keller K. (2009). Dirección de Marketing. Ciudad de México: Pearson Education.Lacalle García, G. (2014). Operaciones Administrativas de Compra-Venta. Editex.Malhotra, N. K. (2004). Investigación de mercados: un enfoque aplicado. México: Pearson Educación.Mayorga, Emiro, y Vargas. (2009). Análisis de costos y utilidad del ciclo de vida del producto. Tecnura, 99-108.Mesa, Martínez, Machuca y Uribe. (2013). marketing en períodos de crisis: la influencia del marketingproactivo en el desempeño empresarial. Cuadernos de Administración (01203592)., 233-257Richter, T. (2012). International Marketing Mix Management. Berlin: Logos Verlag Berlin.Valenzuela. (2010). Marketing orientado al cliente y ética empresarial: efectos sobre el valor de la cartera. Estudios de Administración, 1-24.
Albano. (2012). Conocimientos, destrezas y competencias: un modelo para aprender matemáticas en un entorno virtual. RUSC: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento., 115-319.Barraza. (2007). La formación docente bajo una conceptualizacion comprehensiva y un enfoque por competencias. Estudios pedagógicos (Valdivia), 131-153.Becerra. (2016). Los usos del constructivismo en las publicaciones científicas de Latinoamérica. Revista MAD, 38-59.Cejudo. (2017). Competencias profesionales y competencias emocionales en orientadores escolares. (Spanish). Profesorado: Revista de Curriculum y Formacion del Profesorado, 349-370.Colominas. (2009). Gamero Pérez, Silvia Traducción alemán-español: aprendizaje activo de destrezas básicas,. Babel, 192-196.Díaz, Rodríguez, del Pilar, & Rodríguez . (2017). La preparación pedagógica en las diferentes formas de organización de la enseñanza. (Spanish). Revista de Información Científica, 1173-1182.Fernández. (2017). El Ciclo del Aprendizaje Cooperativo: una guía para implementar de manera efectiva el aprendizaje cooperativo en educación física. Retos: Nuevas Perspectivas de Educación Física, Deporte y Recreación, 264-269.Freiberg, & Fernández. (2013). Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje: análisis de sus propiedades psicométricas en estudiantes universitarios. Summa psicol. UST (En línea).Hernández. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de. RUSC. Universities and Knowledge, 26-. Maris, Difabio, & Noriega. (2016). La función cognoscitiva de la imaginación. Su rol en el aprendizaje. Parte 1: perspectivas filosófica y psicogenética. Revista de Orientación Educacional, 95-112.Mayo. (2012). Estrategias eficaces para enseñar en la Universidad. Bordón, 151-152.Mellado, Luengo, De la Montaña, & Bermejo. (2016). Las metáforas emocionales de profesores en formación de infantil, primaria y psicopedagogía. (spanish). Enseñanza & Teaching;, 179-195.Paños. (2017). Educación emprendedora y metodologías activas para su fomento. Revista Electrónica Interuniversitaria De Formación del Profesorado., 33-48.Pérez, & Taut,. (2015). Adaptación y Pilotaje de un Portafolio Para Evaluar Prácticas de. Psykhe, 1-14.Ramírez, Thomas, Brooks, & Arias. (2017). Reflexiones metodológicas sobre el diseño de Programa de asignatura. (Spanish). Revista de Información Científica, 486-495.Rivera. (2016). Una óptica constructivista en l a búsqueda de soluciones pertinentes a los problemas de la enseñanza-aprendizaje. (Spanish). Revista Cubana de Educación Medica Superior., 609614.Rodríguez, Rizo, Miraba, Nazario, & García. (2017). Educación en el trabajo en la enseñanza médica superior. MEDISAN, 21, 913-925. Palomino, M. Á., & Rangel, , J. (2015). Metodología para el desarrollo de materiales educativos audiovisuales basados en estilos de aprendizaje. Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 79-95.Santos Álvarez, M. d., & Garrido Samaniego, , M. (2015). Resultado del proceso educativo: el papel de los estilos de aprendizaje y la personalidad. Educacion XX1, 323-349.Tripodoro, V. A., & De Simone, , G. (2015). Nuevos paradigmas en la educación universitaria. Los estilos de aprendizaje de David Kolb. Medicina (Buenos Aires, 113-118.Ion, G., & Cano, , E. (2012). La formación del profesorado universitario para la implementación de la evaluación por competencias. Educacion XX1, 249-270.Lauretti, P., Villalobos, , E., & Gonzàlez, , J. (2010). Programa de Motivación en el Aula: Una Experiencia para el Desarrollo del Docente en Ejercicio. Revista Mexicana de Orientación Educativa. NovFeb2006, Vol. 4 Issue 10, p15-22. 8p. , 10.Rodríguez, M. E. (2012). las tendencias filosóficas predominantes en la concepción y didáctica de la matemática . Revista Educación y Desarrollo Social , 43.
Mihai I., Novo-Corti I. (2020) Influence of Culture and Migration in Reducing Poverty and Inequality. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Lange Salvia A., Özuyar P., Wall T. (eds) No Poverty. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69625-6_55-1
Libro
Arango, Romano, & Zapata. (2016). Distribución colaborativa de mercancías utilizando el modelo IRP. Dyna, 204-212.Ballou, R. H. (2004). Logistica Administracion de la cadena de Suministro. 3.Berdugo. (2012). QFD y logística integral: La voz del cliente es el primer eslabón de la cadena. Fuente Académica Premier, 99-106.Calinares. (2010). https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user. Obtenido de https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user.Cos, & Gasca. (2015). Manual de la logística integral. Enfoque, 6-10.Cos, J. P., & Gasca, R. d. (2015). MANUAL DE LOGISTICA INTEGRAL. 2.Cos, J. P., & Navascues, R. d. (2015). MANUAL DE LOGISTICA INTEGRAL.Gómez. (2012). Aprendizaje orientado a proyectos de la logística empresarial como práctica de docencia universitaria. Revista de Educacion y Desarrollo Social, 91-104.González. (2016). Presentación: transporte y logística. Revista Transporte y Territorio, 1-4.Lao, Vega, Marrero, & Pérez. (2017). Procedimiento para modelar recursos restrictivos en el sistema logístico de empresas comercializadoras. Ingenieria Industria, 43-55.Leyva, & Gómez. ( 2010). consideraciones sobre la integración del enfoque logístico con la estrategia de la empresa. Ingeniería Industrial, 1-7.López. (2010). Logística Comercial. En Practicas logisticas.LORRAINE. (2017). “Call it my revenge on English”: “Negocios” de Junot Díaz y sus traducciones disonantes. Literatura: Teoría, Historia, Crítica. doi:10.15446Muñuzuri, Grosso, Escudero, & Cortés. (2017). Distribución de mercancías y desarrollo urbano sostenible. Revista Transporte y Territorio, 34-58. Peñaloza. (2015). Determinantes de la especialización vertical en las empresas industriales de colombia 1992-2009. Revista Criterio Libre, 101-123.Rubio, Miranda, Chamorro, & Valero. (2007). Desarrollo de un sistema de logística inversa en el grupo industrial Alfonso Gallardo. Universia Business Review., 88-99.Santos. (2006). Logística y marketing para la distribución comercial. Cuadernos de Economía y Dirección de la empresa, 20.Tejero. (2007). Logistica integral.La gestion operativa de la empresa. 22.Vargas. (2014). Gestión de compras eficientes y sostenibles: modelo para la gestión de la cadena de suministro y para romper paradigmas. Revista Punto de Vista., 43-54.Vigo. (2007). Distribución logística y comercial la logística en la empresa. Enfoque, 1.Ximenes, Mendes, Gomes, & Miranda. (2017). ¡Resolver mi problema, pero no compro más! ¿Por qué los consumidores no quieren volver a hacer negocios en las tiendas en línea? Innovar. doi:10.15446Alomoto, N., Acuña, C., Salvador, M., Ortíz, J., & Ruiz, A. (2015). La gestión de la cadena de suministro en Ecuador: caso de las PYMES. Formación Gerencial, 13(2), 170-197.Barron, Moreno, Martinez, Benitez, & Mirada. (2015). Análisis de producción y comercialización hortícola del estado de Puebla: un enfoque de cadena de valor. Revista mexicana de ciencias agrícolas.Bustos, C. (2014). Modelo para controlar la incertidumbre en logística inversa. Visión Gerencial(2), 189-210.Cardozo. (2012). La comunicación. Visión Gerencial, 196-206.Chopra, S., & Meindl, P. (2008). Administración de la cadena de suministro. México D.F: Pearson Educación.Díaz, & Pérez. (2012). Optimización de los niveles de inventario en una cadena de suministro. Ingenieria Industrial, 126-13.Dorado, J. (2015). Modelo de operaciones para el comercio seguro aplicados a la cadena logística: caso empresa de transporte terrestre de carga. (Master’s thesis, Universidad Autónoma de Occidente).Goldratt, E. (2008). La meta. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Granica SA.González, N. (2015). Qué entendemos por usuario como centro del servicio. Estrategia y táctica en marketing. El profesional de la información, 24(1), 5-13.
Artigos en revistas internacionais
Martín-Legendre, J. I. (2018). The challenge of measuring poverty and inequality: a comparative analysis of the main indicators. European Journal of Government and Economics7(1), 24-43.
Las TIC y su mediación en el fortalecimiento de la Educación Superior.- Revista Espacios, ISSN 0798-1015 http://www.revistaespacios.om/a18v39n35/18393532.html
“LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA JUSTICIA ORGANIZACIONAL: CASO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, se encuentra aceptado para publicación en la Revista Opción (Scopus)
“LA JUSTICIA ORGANIZACIONAL ENTRE LOS PROFESORES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ECUADOR: UN ANÁLISIS FACTORIAL”, se encuentra aceptado para publicación en la Revista European Research Studies Journal (Scopus).
Mato-Santiso, V. & Rey-García, M. (2019). Collective social entrepreneurship for sustainable impact: a framework proposal, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. Vol. 15, Nos. 1/2, pp. 10-28.
Mato-Santiso, V., Rey-Garcia, M. & Sanzo-Pérez, M. J. Social interactions between non-profit organization and key stakeholders: using an omni-channel communication strategy influence on the loyalty of episodic volunteers? CISTI'2019 - 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, Coimbra, Portugal, 19-22 June, 2019.ISBN: 978-989-98434-9-3
Mato-Santiso, V., Rey-Garcia, M. & Sanzo-Pérez, M. J. (upcoming). Omni-Channel Communication Strategies Used by Non-Profit Organizations to Contact with Key Stakeholders: Using Online Channels after a One-Time Event Influence on the Loyalty of Episodic Volunteers?. International Business Information Management Conference (33rd IBIMA) Granada, Spain 10-11 April, 2019.(Artículo aceptado no publicado).
Mihai, I., & Novo-Corti, I. (2019). Human movements: immigrants and asylum seekers. Two sides of the same coin. The Central European Review of Economics and Management3(2), 63-87.
Monje Amor, A., Abeal Vázquez, J. P., & Faíña, J. A. (2019). Transformational leadership and work engagement: Exploring the mediating role of structural empowerment. European Management Journalhttps://doi.org/10.1016/j.emj.2019.06.007
Artigo publicado no European Research Studies Journal (ISSN 1108-2976) Volume XX, Issue 2A, 2017, titulado "The Importance of Intangible Assets in the Strategic Management of the Firm: An Empirical Application for Banco Santander"
Peñarreta, M., Teijeiro, M., & Armas, R. (2018). Explorando las claves del éxito de las campañas de crowdfunding en Ecuador. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (E16), 247-256
Martín-Legendre, J. I., Castellanos-García, P., & Sánchez-Santos, J. M. (2019). Housing and financial wealth effects on consumption: Evidence from the Spanish Survey of Household Finances. Economics Bulletin39(3), 1930-1940.
Tinoco-Egas, Raquel; Juanatey-Boga, Óscar; Martínez-Fernández, Valentín-Alejandro (2019). Generación de emociones en la intención de compra. Revista de Ciencias Sociales (RCS). Vol. XXV, No.3 Julio-Septiembre. pp.218-229. ISSN 2477-9431
Artigos en revistas nacionais
Corrás-Arias, M.A. (2018). "Determinantes de la Banca Extranjera en España. Un análisis por país de origen". Cuadernos de Economía. Aceptado 03-10-2018. 
Capítulo de Libro
“LAS TIC, UNA ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA JUSTICIA ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD, capítulo del libro “MÁS ALLÁ DE LA INNOVACIÓN. EL ECOSISTEMA DE LA COMUNICACIÓN DESDE LA INICIATIVA PRIVADA Y EL SERVICIO AUDIOVISUAL PÚBLICO”, publicado POR Media XXI, FormalPress, Publishing, Research and Consulting – España, en el 2019 con ISBN 978-989-729-204-0. 429 páginas.
Rey-García, M. & Mato-Santiso, V. (2019). Social Marketing for Social Innovation: the employment plan of the Spanish Red Cross as a case study. In: Galan-Ladero M., Alves H. (eds) Case Studies on Social Marketing: a global perspective. Management for Professionals Series. Springer, Cham, pp. 161-170.
Leca, B., Sandford, S., Cognat, A., Pache, A. C., Mato-Santiso, V., Hyánek, V. & Krlev, G. (2019). Cross-Sector Partnerships: A Social Innovation in the European Work Integration Sector. In Helmut K. Anheier, Gorgi Krlev, Georg Mildenberger (eds.): Social innovation: comparative perspectives, New York: Routlege/Taylor & Francis, pp. 201-223.2019 Best Book Award de la Academy of Management Public and Nonprofit Division.
Mato-Santiso, V., Rey-García, M. & Sanzo-Pérez, M. J. (2018). La Omnicanalidad en las Organizaciones no lucrativas: estado de la cuestión. En Trespalacios Gutiérrez, J. A.; Vázquez Casielles, R.; Estrada Alonso, E. y González Mieres, C. (Coords.): Nuevos horizontes del marketing y de la distribución comercial. Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, Universidad de Oviedo, pp. 57-78.
Mato-Santiso, V., Rey-García, M., Salido-Andrés, N. & Taboadela-Álvarez, O. (2019). Los proyectos prácticos de la Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad como experiencia innovadora en el ámbito de la educación para la sostenibilidad. En De la Torre Fernández, E. (eds.): Contextos universitarios transformadores: construíndo espazos de aprendizaxe. III Jornadas de Innovación Docente. Cufie. Universidade da Coruña, A Coruña, pp. 359-374.
Adrian Bodea, Iuliana Mihai (2018) - Descentralización y capital social: ¿hay una contrariedad entre las simpatías nacionales y regionales? en España y Rusia: Political Económicas y Sociales, Moscú, Instititu de Latinoamérica - Academia de Ciencias de Rusia, ISBN 978-5-6040484-4-3
BODEA, Adrian; MIHAI, Iuliana. DESCENTRALIZACIÓN Y CAPITAL SOCIAL:¿ HAY UNA CONTRARIEDAD ENTRE LAS SIMPATÍAS NACIONALES Y REGIONALES?. en libro: Yakovlev, P. P., Ermoleva, E. G., Gutiérrez, F. A. E., Andrés, A. S., Belova, E. D., Gritsenko, I. A., & Zenina, M. A. (2018). España y Rusia: políticas económicas y sociales. pp. 62-77.
Outras publicacións
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 4 de octubre de 2018 en la página 25, titulado "En galego"
Artículo publicado en el periódico La Opinión, el 3 de enero de 2019 en la página 21 con el título de "Reset"
ARtículo publicado en el periódico La Opinión  el 11 de enero de 2019 en la página 22 con el título de "Ostracismo"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 17 de enero de 2019 en la página 24 con el título "Las LLaves"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el día 31 de enero de 2019 en la página 24 con el título "Un viaje en tren"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 21 de febrero de 2019 en la página 24 con el título "Canciones para Oppy"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 15 de marzo de 2019 en la página 24 con el título "Picadillo"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el día 4 de abril de 2019 en la página 24 con el título "El Palacio de las dos vidrieras"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el día 26 de abril de 2019 en la página 23 con el título "Kintsugi para Notre Dame"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 14 de mayo de 2019  con el título "Al otro lado del espejo"
Artículo publicado en el periódico La Opintión el día 23 de mayo de 2019 en la página 34 con el título "Política Artesanal"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 30 de mayo de 2019  en la página 25 con el título "El Chiste·
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 21 de junio de 2019 en la página 27 con ell título "La necesidad del canalla"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 4 de julio de 2019 en la página 21 con el título "Inés"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 11 de julio de 2019 en la página 23 con el título "Primera Hora"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 2 de agosto de 2019 en la página 19 con el título "La Nariz y la Luna"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 4 de octubre de 2018  en la página 25 titulado "En Galego"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 11 de octubre de 2018 en la página 24 titulado "Rufián vs Campoamor"
Artículo publicado en el periódico La Opinión  el 20 de octubre de 2018 en la página 23 con el título "Vida Inteligente"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 1 de noviembre de 2018 en la página 26 con el título "El Jardín Secreto"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 22 de noviembre de 2018 en la página 26 con el título "El final del Recreo"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el 6 de diciembre de 2018 en la página 26 con el título "Cuerpos Sinuosos"
Artículo publicado en el periódico La Opinión el día 20 de diciembre de 2018 en la página 25 con el título "El ruido y la furia"
Recensións
Reviewer de un articulo para Scientific Annals of Economics and Business (ISSN: 2501-3165)
Reviewer para un articulo en International Journal of Innovation and Sustainable Development (IJISD) (ISSN 1740-8830
Reviewer para tres capitulos de libro en Emerging Tools and Strategies for Financial Management (en publicación)
Revisora de un articulo para "International Journal of Innovation and Sustainable Development". ISSN 1740-8830.  
Revisora de un articulo para "International Journal of Innovation and Sustainable Development". ISSN 1740-8830. 
Revisora de un articolo para el libro "Emerging Tools and Strategies for Financial Management." IGI Global. (en publicacion). 
Revisora de un articolo para el libro "Emerging Tools and Strategies for Financial Management." IGI Global. (en publicacion). 
Revisora de un articolo para el libro "Emerging Tools and Strategies for Financial Management." IGI Global. (en publicacion). 
Revisora de un articolo para el libro "Emerging Tools and Strategies for Financial Management." IGI Global. (en publicacion). 
Artigos en revistas internacionais
INVERSIÓN PRIVADA, GASTO PÚBLICO Y PRESIÓN TRIBUTARIA EN AMÉRICA LATINA, artículo publicado en la Revista Estudios de Economía ISSN:0718-5286. Vol 44, No. 2, octubre 2017, páginas 50-30.Indexado en: SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY (SCOPUS), Scielo, Latindex, Dialnet, Redalyc, Ebscohttp://www.estudiosdeeconomia.uchile.cl/index.php/EDE/article/viewFile/47521/49586
INVERSIÓN PRIVADA, GASTO PÚBLICO E IMPUESTOS EN LA UNIÓN EUROPEA, artículo publicado en la Revista Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, con ISSN:1886 – 516X. En prensa. Indexado en: Scopus (Elsevier), DOAJ, ECONLIT, RePEc, DICE, LATINDEX, REDALYC, DIALNET, MIAR, EBSCO, DULCINEA, Georgetown University https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/index
de la Peña-Zarzuelo, I.; Freire-Seoane, M.J. y Pais-Montes, C. (2018). Operations research at dry bulk terminals: a literature update on simulation. SIMULATION: Transactions of the Sociaty of Modelling and Simulation International (aceptado en revisión).
López-Bermudez, B.; Freire-Seoane, M. y de la Peña-Zarzuelo, I. (2018). La costa Oeste de Latinoamérica: Análisis de eficiencia portuaria. Journal of Globalization, Competitiveness & Governability. Georgetown University- Universia (aprobado, prevista publicación vol 12(2):2018)
Cristina Calvo-Porral, Rogelio Pesqueira-Sanchez & Andrés Faiña Medín (2018): A Clustered-Based Categorization of Millennials in their Technology Behavior, International Journal of Human–Computer Interaction, DOI: 10.1080/10447318.2018.1451429
Bienestar estudiantil universitario en Ecuador: Caso unidades de bienestar estudiantil en las universidades de la provincia de El Oro, Revista Espacios, ISSN 0798-1015. http://www.revistaespacios.com/a17v38n30/17383017.html
Rol de los sentidos en el proceso de compra de los consumidores en un mercadoRevista Universidad y SociedadISSN (electrónico): 2218-3620Publicado 2018-02-27https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/820
Participación de la mujer en las pequeñas y medianas empresas comerciales de la ciudad de MachalaRevista Universidad y SociedadISSN (electrónico): 2218-3620Publicado 2018-02-28https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/860
Rey-García, M., Calvo, N., & Mato-Santiso, V. (2018). Collective social enterprises for social innovation: Understanding the potential and limitations of cross-sector partnerships in the field of work integration, Management Decision.
Martinez-Fernandez, P., DeLlano-Paz, F., Calvo-Silvosa, A., Soares, I., 2018. Pollutant versus non-pollutant generation technologies: a CML-analogous analysis. Environ. Dev. Sustain. 20, 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10668-018-0195-y
Artigos en revistas nacionais
El papel de la inversión privada en la economía ecuatoriana.Revista Ciencia y TecnologíaISSN 1390-6321Marzo 2018http://181.39.139.66/revista/index.php/cienciaytecnologia/article/view/244
"UNA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA"Revista de Estudios Turísticos n.º 211-212 (1er y 2º T 2017) 71-85Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos Instituto de Turismo de España Secretaría de Estado de Turismo
Capítulo de Libro
ISBN: 978-1-78643-902-4 (978-1-78643-903-1 ebook).TITULO: The Reform of Network Industries.EDITORIAL: Edward Elgar.CAPITULO DEL QUE SE ES COAUTOR: 8. Telecommunications policies in Europe: past, present, future and impact on citizens.RESEÑA DEL CAPITULO 8: El capítulo 8 muestra las diferentes reformas que se han llevado a cabo en los distintos estados miembros de la UE en la industria de las telecomunicaciones y como dichas reformas han ido orientadas a privatizar y liberalizar el sector.
Capítulo de libro: "La Vinculación con la sociedad, un desafío de transformación de la Educación Superior en la sociedad de la información y del conocimiento", capítulo # 5 de libro Unviersidad y Vinculación con la sociedadISBN 978-9942-24-086-6Año: 2018Ediciones UTMACH
Título: "Estructura social y económica de la provincial de El Oro", capítulo # 1 del libro: La provincia de El Oro algunas consideraciones de los sectores productivos y empresariales.ISBN 978-9942-24-088-0Año: 2018Ediciones UTMACH
Título: "Gestión comercial y de mercadeo de las empresas de la provincial de El Oro", capítulo # 5 del libroLa provincial de El Oro, algunas consideraciones de los sectores productivos y empresariales.ISBN 978-9942-24-088-0Año: 2018Ediciones UTMACH
Rey-Garcia, M., Lirola-Walton, E. y Mato-Santiso, V. (2017). La transformación digital de la distribución comercial: la tienda física, de caja brick and mortar a nodo omnicanal. En Trespalacios Gutiérrez, J. A.; Vázquez Casielles, R.; Estrada Alonso, E. y González Mieres, C. (eds.): “Marketing Insights: la respuesta del comercio a las tendencias de comportamiento social del consumidor”, pp. 297-320. Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, Universidad de Oviedo.
Rey-García, M., Regueiro-Otero, A. & Mato-Santiso, V. (2018). The challenges of digital transformation for fast-fashion brands: a proposal for an operational tool to measure omni-channel integration”. En Martinez-Lopez, Francisco J., Gázquez-Abad, Juan Carlos, Chernev, Alexander (Eds.): “Advances in National Brand and Private Label Marketing”, pp. 95-103.
Mazón-Olivo, Berta; Pan, Alberto; Tinoco-Egas, Raquel. Inteligencia de Negocios en el sector agropecuario. Análisis de datos agropecuarios. Ramírez-Morales, Iván; Mazón-Olivo, Berta (coords). REDES 2017. Editorial UTMACH. ISBN:  978-9942-24-120-7
Libro
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE JAMBELÍ, libro publicado en la Editorial Utmach de la Universidad Técnica de Machala – Ecuador, con ISBN 978-9978-316-40-5. 222 páginas
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, libro publicado en la Editorial Utmach de la Universidad Técnica de Machala – Ecuador, con ISBN 978-9978-316-42-9. 132 páginas
Outras publicacións
Luis Brito-Gaona. Libro "La universidad y la vinculación con la sociedad, una condición impostergable" Editorial Utmach. 2018. Ecuador
Toledo, R. and Zumba, M. (2018). La denominación de origen como estrategia de comercialización de productos agroalimentarios. El caso del café de altura de la provincia de Loja - Ecuador. In: III Simposio Internacional Sobre Gestión de la Comunicación. La Innovación de la Innovación: Del Medio al Contenido Predictivo. A Coruña: Universidad A Coruña.
Zumba, M. and Toledo, R. (2018). El desempeño de la red social Facebook como herramienta optimizadora de la innovación en el sector servicios: análisis de caso centrado en Ecuador. In: III Simposio Internacional Sobre Gestión de la Comunicación. La Innovación de la Innovación: Del Medio al Contenido Predictivo. A Coruña: Universidad A Coruña.
A CAPM-Analogous Multi-Stage Model for Setting a Path towards a Low-Carbon Power Generation(Artigo en revisión dende o 5 de setembro de 2018 para a súa publicación en Energy Policy)
Artígulo titulado "Ruido en la red"Publicado en el periódico diario La Opinión de A Coruña el día 11 de octubre de 2017 en la página 22
Artículo titulado "Nuestro Turno" publicado en el periódico diario La Opinión el 26 de octubre de 2017 en la página 23
Artículo titulado "Llevarse bien con Sofía" publicado en el periódico diario La Opinión el 1 de noviembre de 2017 en la página 26
ARtículo titulado "El Abogado Belga" publicado en el periódico diario La Opinión el 9 de noviembre de 2017 en la página 23
Artículo denominado "La ofensa" publicado en el periódico La Opinión el 16 de noviembre de 2017 en la página 24
Artículo titulado "Dibujos en el cielo" publicado en el periódico La Opinión el 23 de noviembre de 2017 en la página 25
Artículo titulado "Amanecer" publicado en el periódico La Opinión el 30 de noviembre de 2017 en la página 24
Artíbulo titulado "Percebes, comida de pobres" publicado en el periódico La Opinión el 7de diciembre de 2017 en la página 13
Artículo titulado "Política en el aula" publicado en el periódico La Opinión el 14 de diciembre de 2017 en la página 26
Artículo titulado "El aroma de Coruña en Navidad" publicado el 21 de diciembre de 2017 en el periódico La Opinión en la página 25
Artículo titulado "Los hijos de nuestros hijos" publicado en el periódico La Opinión el 11 de enero de 2018 en la página 24
Artículo titulado "Lady Hester en el Jardín de San Carlos" publicado en el periódico La Opinión el 16 de enero de 2018 en la página 21
Artículo titulado "Equivocarse" publicado en el periódico La Opinión el día 25 de enero de 2018 en la página 21
Artículo titulado "Convivir en la misma casa" publicado en el periódico La Opinión el 1 de febrero de 2018 en la página 24
Artículo titulado "Pañuelos como lanzas" pueblicado en el periódico la Opinión el 8 de febrero de 2018 en la página 25
Artículo titulado "Cambiarlo todo" pulicado en el periódico La Opinión el 22 de febrero de 2018 en la página 23
Artículo titulado "En el barco del Santo Amaro" publicado en el periódico La Opinión el día 8 de marzo de 2018 en la página 25
Artículo titulado "Un tercio de la vida" publicado en el periódico La Opinión el 15 de marzo de 2018 en la página 22
Artículo titulado "Jóvenes, libres, creativos y rebeldes" publicado en el periódico La Opinión el 22 de marzode 2018 en la página 24
Artículo titulado "El Mar" publicado en el periódico La Opinión el 5 de abril de 2018 en la página 24
Artículo titulado "La Carabela perdida" publicado en el diario La Opinión de ACoruña el día 12 de abril de 2018 en la página 22
Artículo titulado "El país que odiaba a los fachas" publicado en el diario La Opinión el día 19 de abril de 2018 enla página 24
Artículo titulado "La vida leyendo" publicado en el diario La Opinión el día 26 de abril de 2018 en la página 24
Artículo titulado "Icebergs" publicado en el diario La Opinión el día 10 de mayo de 2018 enla página 24
Artículo titulado "Lo único necesario para que el mal triunfe" publicado en el diario La Opinión el día 17 de mayo de 2017 en la página 22
Artículo titulado "Pólvora" publicado en el diario La Opinión el 31 de mayo de 2018 en la página 24
Artículo titulado "Después de la tormenta" publicado en el diario La Opinión el 7 de junio de 2018 en la página 21
Artículo titulado "La Fundación. Episodio I: Alfonso Rey" publicado en el periódico La Opinión el día 14 de julio de 2018 en la página 24
Artículo titulado "La fundación. Parte II: once kilómetros cuadrados" publicado en el periódico La Opinión el 21 de junio  de 2018 en la página 29
Artículo titulado "La Fundación. Parte III: El Legado" publicado en el periódico La Opinión el 28 de junio de 2018 en la página 25
Artículo titulado "Los Derechos de los Monstruos" publicado en el periódico La Opinión el 12 de julio de 2018 en la página 25
Artículo titulado "Albor" publicado en el periódico La Opinión el día 15 de julio de 2018 en la página 26
Artículo titulado "La Sirena de Berbiriana" publicado en el periódico La Opinión el 26 de juliio de 2018 en la página 14
Artículo titulado "El Brexit o la maldición de Casandra" publicado en el periódico La Opinión el día 9 de agosto de 2018 en la página 21
Artículo titulado "Fuera de los límites" publicado en el periódico La opinión el 23 de agosto de 2018 en la página 21
Artículo titulado "El Alma en piedra" publicado en el periódico La Opinión el 30 de agosto de 2018 en la página 21
Artículo titulado "¡Ha dicho Jehovah!" publicado en el periódico La Opinión el 6 de septiembre de 2018 en la página 25
Recensións
Recensor para dos articulos no publicados en EUROPEAN JOURNAL OF GOVERNMENT AND ECONOMICS (ISSN: 2254-7088)
Artigos en revistas internacionais
INFLUENCIA DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA, artículo publicado en la Revista European Scientific Journal con ISSN: 1857 - 7881 (Impresa) e ISSN: 1857 - 7431 (en línea). Vol. 12, No. 25, septiembre 2016, páginas 131-144.Indexado en: EBSCO, PROQUEST, OPEN J-GATE, INDEX COPERNICUS, GALE'S ACADEMIC DATABASES, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, SCIRUS, CHINESE NATIONAL LIBRARY, WEST EUROPEAN LIBRARIAN, JOURNAL SEEK, ACADEMIC KEYS, ELECTRONIC JOURNALS AND NEWSLETTERS, THE ASIAN EDUCATION INDEX, DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING, DOAJ, SHERPA/ROMEO, UNIVERSITY OF, UK.Link: http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/8008
CAPACIDAD EMPRENDEDORA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, artículo publicado en la Revista Opción con ISSN: 1012 - 1587 (en línea). Año 32, No. 81, diciembre 2016, páginas 238-261.Indexado en: REVICYHLUZ, WORLD LIST OF SOCIAL SCIENCE PERIODICALS (UNESCO), ULRICH´S INTERNATIONAL, PERIODICALS DIRECTORY, THE LIBRARY OF CONGRESS USA, REZULCYT, LATINDEX, CLASE, CERPE, REDALYC, DIALNET, DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNAL), E-REVISTAS, SCIELO, SCIELO SOCIAL SCIENCE, SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY (SCOPUS).http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/21912/21657
CAPACIDAD EMPRENDEDORA Y LIMITANTES EN LA GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS: UNA MIRADA DESDE LA CONDICIÓN DE GÉNERO, artículo publicado en la Revista European Scientific Journal con ISSN: 1857 - 7881 (Impresa) e ISSN: 1857 - 7431 (en línea). Vol. 12, No. 31, noviembre 2016, páginas 96-107.Indexado en: EBSCO, PROQUEST, OPEN J-GATE, INDEX COPERNICUS, GALE'S ACADEMIC DATABASES, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, SCIRUS, CHINESE NATIONAL LIBRARY, WEST EUROPEAN LIBRARIAN, JOURNAL SEEK, ACADEMIC KEYS, ELECTRONIC JOURNALS AND NEWSLETTERS, THE ASIAN EDUCATION INDEX, DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING, DOAJ, SHERPA/ROMEO, UNIVERSITY OF, UK.http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/8359/7999
Rey-Garcia, M., & Mato-Santiso, V. (2017). Business-Led Social Innovation in the Work Integration Field: The Role of Large Firms and Corporate Foundations. Business and Management Research6(1), 1.
Mato-Santiso, V. and Rey-García, M. (in press): Collective Social Entrepreneurship for Sustainable Impact: a framework proposal. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. (Artículo aceptado, pero todavía no publicado. Fecha estimada: 2019).
http://dx.doi.org/10.1080/10454446.2017.1244792
Article: THE INVERTED U-SHAPED HYPOTHESIS AND FIRM ENVIRONMENTAL RESPONSIVENESS: THE MODERATING ROLE OF INSTITUTIONAL ALIGNMENT Journal: European Management Review Authors: Yousef Eiadat, Alejandro Fernandez DOI - 10.1111/emre.12135Impact Factor: 1.333ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2016: 119/194 (Management)
Penarreta, M., Puertas, R. and Tejeiro, M. (2017). Social networks and their incidence in the customer-bank relationship. 2017 12th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)
La presión fiscal frente a la recaudación tributaria en Ecuador: medición mediante la curva de LafferRevista 100-Cs. Abril-junio 2017ISSN 0719-5737http://www.100cs.cl/gallery/4%20articulo%20oficial%20vol%203%20num%201%20ene%20%20%20mar%20100%20cs%202017.pdf
Capacidad emprendedora y limitantes en la generación de emprendimientos: una mirada desde la condición de géneroEuropean Scientific Journal, noviembre 2016ISSN 1857-7881doi:10.19044/esj.2016.v12n31p96 URL:http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n31p96
Desarrollo sostenible y evolución de la legislación ambiental en las Mipymes del EcuadorUniversidad y Sociedad, enero 2017ISSN 2218-3620http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/522/0
El liderazgo de los gerentes de las Pymes de MachalaUniversidad y Sociedad, enero 2017ISSN 2218-3620http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/522/0
Adrian Bodea 2016 - Trade creation and trade diversion in the EU periphery. The case of the North-East region of Romania, The USV Annals of Economics and Public Administration 16 2(24)
Iuliana Mihai 2016 - The Management of the 2015 EU Refugee Crisis from the perspective of the Harris-Todaro Model, The USV Annals of Economics and Public Administration 16 2(24)
deLlano-Paz, F., Martínez Fernandez, P., & Soares, I. (2016). Addressing 2030 EU policy framework for energy and climate: Cost, risk and energy security issues. Energy, 115, 1347–1360. doi:10.1016/j.energy.2016.01.068
deLlano-Paz, F., Martinez Fernandez, P., & Soares, I. (2016). The effects of different CCS technological scenarios on EU low-carbon generation mix. Environment, Development and Sustainability, 18(5), 1477–1500. doi:10.1007/s10668-016-9809-4
Artigos en revistas nacionais
Revista ESPACIOS digitalISSN 0798-1015Título del artículo: "Análisis de la optimización de las webs: Agencias de Empleo y Desarrollo Local de los ayuntamientos de A Coruña"Vol. 37 (27) 2017
Revista RedMarkaISSN 1852-2300Título artículo "Análisis del perfil y situación contractual de los agentes de Empleo y Desarrollo Local en el contexto de la gestión turística. Ayuntamientos de la provincia de A Coruña"Publicada año X, nº 17 VI, diciembre 2016(pp. 5-23)http://redmarka.net/ra/revista.php?wid=39&articulo=2012&tipo=A&eid=17&sid=195&NombreSeccion=Articulos&Accion=Ver
Revista OPCIÓNISSN 1012-1587/ISSNe 2477-9385Título artículo: "Modelos de relaciones públicas aplicadas por las Agencias de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito turístico"Número especial, correspondiente al año 2017
Rey-García, M., Mato-Santiso, V. y Salido-Andrés, N. (2017): El impacto de las organizaciones del tercer sector como innovación social en España. Nuevas soluciones para la asistencia a dependientes, la inserción laboral de vulnerables, la educación financiera y la museología social. Revista Española del Tercer Sector, Nº36, pp. 97-122.
ARTICULO "PERCEPCIÓN DE LA JUSTICIA ORGANIZACIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, PUBLICADO EN LA REVISTA UNEMI, CON ISSN 1390-4272, VOL 10, NÚMERO 23. http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/article/view/499/391
Factores que inciden en la percepción de la imagen de un político en el escenario electoralRevista Ciencia y TecnologíaISSN 1390-6321Año 2017http://cienciaytecnologia.uteg.edu.ec/revista/index.php/cienciaytecnologia/article/view/139
Capítulo de Libro
LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA. EXPERIENCIAS Y ALTERNATIVAS PARA SU DESARROLLO, capítulo de libro “CREACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, publicado por el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología - Ecuador, en el 2016 con ISBN 978-9942-17-023-1. Página 145-161
Martín-Legendre, J. I. (2017). Política monetaria y desigualdad: cuestiones a tener en cuenta. In: P. Yákovlev, ed., España y Rusia frente a los nuevos desafíos globales. Moscú: Instituto de Latinoamérica Academia de Ciencias de Rusia, pp.231-247.ISBN: 978-5-9908156-05 
UNIVERSIDAD, SOCIEDAD Y FUTURO. HACIA UNA NUEVA REFORMA UNIVERSITARIA EN AMÉRICA LATINA, capítulo de libro de congreso “EL DESAFIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. CASO: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA Y SU ACERCAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, publicado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero - Argentina, en el 2015 con ISBN 978-987-1889-70-9. Página 146-154.
The spatial structure of Ecuador: analysis using market potentials. Management of cities and regions, 2017.http://doi.org/10.5772/intechopen.70204
Libro
Traducciones de libros técnicos o literarios : Diego Varela - Politici demografice. De la mame conscripte la mame mercenare, Tritonic, Bucarest, 2016, ISBN:978-606-749-199-9
Traducciones de libros técnicos o literarios : Diego Varela - Politici demografice. De la mame conscripte la mame mercenare, Tritonic, Bucarest, 2016, ISBN:978-606-749-199-9 
Outras publicacións
INFLUENCIA DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA, artículo publicado en la Revista European Scientific Journal con ISSN: 1857 - 7881 (Impresa) e ISSN: 1857 - 7431 (en línea). Vol. 12, No. 25, septiembre 2016, páginas 131-144
CAPACIDAD EMPRENDEDORA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, artículo publicado en la Revista Opción con ISSN: 1012 - 1587 (en línea). Año 32, No. 81, diciembre 2016, páginas 238-261
Sandford, S.; Cognat, A. S.; Leca, B.; Behrendt, C.; Krlev, G.; Mildenberger, G.; Mato Santiso, V.; Calvo Babio, N.; Rey Garcia, M.; Müllner, V.; Hyánek, V. (2016). Social Innovation in Work integration. Cross-Sector Partnership for Disadvantaged People. Deliverable 7.4 of the project: “Impact of the Third Sector as Social Innovation” (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.
Desarrollo de un manual de usuario del Sistema Operativo Exec 8 para el UNIVAC 1100, editado por el Seminario de Informática de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de Vigo de la Universidad de Santiago de Compostela        Año= 1 983        CDU = 004.451.9        ISBN – 13 = 978-84-690-6464-1Páginas = 80
Manual de Wordstar        Año= 1 987        CDU = 004.912         ISBN–13 = 978-84-690-8125-9
Introducción a los sistemas operativos y Microsoft-Disk Operating System        Año= 1 993        CDU = 004.451.9        ISBN – 13 = 978-84-690-8126-6
Toledo, R., Martínez, V., Juanatey, O. and Zumba, M. (2017). El café orgánico como factor de desarrollo sostenible en la zona rural del Ecuador. El caso del café de altura de la provincia de Loja. In: VI International Conference on Economic Development and Social Sustainability. A Coruña: Universidad A Coruña, p.60.
Artigos en revistas internacionais
Article:A Sharpe-ratio-based measure for currenciesJavier Prado-DominguezCarlos Fernández-HerráizFull-text available · Article · Jun 2015
Artigos en revistas nacionais
-          Tinoco-Egas Raquel (2016). Fundamentos del Neuromarketing desde la neurociencia del consumidor para la generación de confianza. REDMARKA Revista digital de Marketing Aplicado. IX, 16, pp29-40. ISSN 18522300.
Capítulo de Libro
 -          Tinoco-Egas, Raquel; Juanatey-Boga, Óscar (2016). Emprendiendo en los medios sociales digitales. Una aproximación experimental en un país en vías de desarrollo. Sistemas y tecnologías de la información , Chapter: Vol. II. Artículos del Simposio Doctoral e de los Workshops. Workshop on Business Management, Communication and Digital Social Network, Publisher: AISTI, Asociación Ibérica de Sistemas de Tecnología de la Información, Editors: Alvaro Rocha, Luis Paulo Reis, Manuel Pérez Cota, Octavio Santana Suárez, Ramiro Gonçalves, pp.374-378
-          Costa-Ruiz, Mónica Patricia; Armijos, Verónica; Paladines, Jhoana Elizabeth; Tinoco-Egas, Raquel Miroslava (2017). Patronage and Sponsorship in the online communication management of Ecuadorian Companies for improving visibility in digital social media. Media and Metamedia Management. Springerlink. Pp.  221-228. DOI: 10.1007/978-3-319-46068-0_28.
Libro
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE JAMBELÍ, libro publicado en la Editorial Utmach de la Universidad Técnica de Machala en el 2015 con ISBN 978-9978-316-40-5. 222 páginas
ESTUDIO DE POBLACIÓN Y SU INCLUSIVIDAD PARA EL DESARROLLO LOCAL, libro publicado en la Editorial Utmach de la Universidad Técnica de Machala en el 2015 con ISBN 978-9978-316-41-2. 186 páginas
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, libro publicado en la Editorial Utmach de la Universidad Técnica de Machala – Ecuador, en el 2015 con ISBN 978-9978-316-42-9. 132 páginas.
Outras publicacións
Brito, Luis. 2015. Inclusión de los niños de la parroquia Luz de América - Ecuador. Revista Universidad & Ciencia. ISSN 2227-2690. Año 2015. Cuba
Brito, Luis. 2015. EL DESAFIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. CASO: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA Y SU ACERCAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, artículo publicado en la Revista Estrategia y Gestión Universitaria con ISSN 2309-8333, Vol. 3 No. 2 Julio-Diciembre de 2015. Cuba
Brito, Luis. 2015. CREACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, artículo publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil con ISSN 1390-7492, Edición No. 38, noviembre 2015, página 167-188
Outras publicacións
Brito, Luis. 2014. Impacto de las relaciones interinstitucionales e internacionales en la conformación de los dominios técnicos humanísticos de la Universidad Técnica de Machala. Revista Gestión y Estrategia Universitaria. Publicación No 1, Volumen 3 del año 2015. Cuba

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 12