Programa Oficial de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial

2023/2024

Acceso

Poderá acceder aos estudos de doutoramento da UDC o alumnado que cumpra algún dos requisitos recollidos no artigo 15 (Acceso) do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC.

Admisión

Os estudantes que cumpren algún dos requisitos de acceso aos estudos de doutoramente poderán ser admitidos a un programa de doutoramento conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do programa. A UDC incluirá os procedementose requisitos de admisión no plan de estudos.

A Admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o programa de doutoramento.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admision.

12 prazas ofertadas no curso 2023/2024

Perfil de admisión recomendado

Estudantado que cursase cun bo rendemento académico algún mestrado do ámbito dos estudos económicos e empresariais que o familiarizase cos principais paradigmas teóricos e métodos de análise empírica da súa especialización. Enténdese por bo rendemento académico que o devandito estudantado obtivese unha cualificación media de notable nos estudos previos. Por suficiente formación teórica e empírica enténdese, con carácter xeral, que teña acreditado un curso de econometría (6 créditos) e microeconomía (6 créditos) ou finanzas (6 créditos) e economía da empresa (6 créditos) de nivel avanzado. Ademais, poderán ser admitidos/as aqueles/as estudantes procedentes doutros programas de mestrado que, a xuízo da CAPD, capaciten o alumnado para abordalo con éxito. Exemplo desta situación poden ser os/as estudantes de programas de mestrado en enxeñaría, matemáticas ou estatística. No caso de que o/a candidato/a careza da formación previa esixida neste programa, a súa admisión quedará condicionada á superación dos complementos de formación específicos que a CAPD determine.

Procedemento xeral de solicitude de admisión

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase a través da secretaría virtual, achegando a documentación acreditativa de reunir os requisitos de acceso. A solicitude de admisión e matrícula para o alumnado externo da UDC debe facerse aquí.

Se desexas obter máis información podes consultar o Procedemento xeral de solicitude de admisión.

Procedemento de solicitude de admisión do alumnado cun título estranxeiro non homologado

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Procedemento xeral por parte da CAPD

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Requisitos de admisión específicos da CAPD

A solicitude de admisión realizarase na Secretaría Virtual, e a documentación xustificativa entregarase na UADI do centro. As solicitudes de matrícula a tempo parcial, cambio de modalidade de matrícula e baixa temporal dirixiranse á CAPD e presentaranse na UADI do centro. A CAPD pubicará as listaxes provisoria e definitiva de alumnado admitido na web do programa, no portal de estudos da UDC. As reclamacións á listaxe provisoria dirixiranse á CAPD e presentaranse na UADI do centro. Os criterios de admisión figuran especificamente na memoria do programa. Os distintos aspectos mencionados concrétanse no seguinte baremo: 1. Currículo do/a candidato/a (35%). Valoraranse fundamentalmente os aspectos relativos aos estudos de grao e/ou mestrado realizados, así como as titulacións oficiais, os cursos e as actividades formativas recibidas e/ou impartidas. Tamén se avaliarán aqueles méritos e actividades que a CAPD, de forma motivada, considere máis idóneos para desenvolver a actividade investigadora no marco das liñas de investigación do programa, incluída a opinión do/a posible director/a da tese, de proceder. 2. Cualificacións obtidas no grao e/ou mestrado que realizase (25%). O 10% corresponderá ao grao e o 15% aos estudos de mestrado. 3. Formación previa en investigación (10%).Materias de iniciación á investigación e TFM; participación en proxectos ou contratos de investigación. 4. Coñecemento de idiomas (15%).Acreditar un nivel A2 correspóndese cun 5%, e un nivel B1 cun 10%; acreditar o nivel B2 ou superior correspóndese co 15%. 5. Experiencia profesional (15%).Experiencia en campos afíns ás áreas de coñecemento do programa; actividadeS en elaboración e xestión de políticas públicas. Terase en conta positivamente que o/a candidato/a contactase antes de solicitar a admisión cun/ha posible director/a de tese e que esta persoa aceptase dirixirlla.

Prazos

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase de acordo cos prazos aprobados polo Consello de Goberno da UDC.

Matrícula

Consulta a información dispoñible para facer a matrícula nun estudo de doutorado da udc. 

Axudas predoutorais

Consulta as axudas predoutorais na UDC.