Programa Oficial de Doutoramento en Química Ambiental e Fundamental

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Fernández Sánchez, Jesús José
Coordinador
Peinador Veira, Carlos
Secretario
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal PDI
Herrero Rodríguez, Roberto Francisco
Vogal PDI
Kennes, Christian A.M. Henri
Vogal PDI
Carlosena Zubieta, Alatzne
Vogal PDI
Rodríguez Blas, María Teresa
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 18
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 14
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 45
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 14,29
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 4,44
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 80
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 13,33
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 6,67
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 11,11
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.709
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 3,23
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 8
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 5
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 37
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 60
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 5,41
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 83,78
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 8,11
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 8,11
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 2,7
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 80
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 35,71
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 2
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 3
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.701
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 80
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 80
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 0
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 5
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 5
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 33
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 40
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 6,06
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 78,79
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 9,09
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 12,12
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 27,27
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 100
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 1.159
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 100
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 0
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 13
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 12
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 33
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 41,67
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 12,12
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 78,79
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 9,09
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 12,12
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 12,12
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 18,18
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 25
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 4
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 75
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 25
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 2
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 2
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.411
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 2.184
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 75
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 25
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 75
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 75
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 5,56

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Charlene Harriswangler, Juan C. Frías*, M. Teresa Albelda, Laura Valencia, Enrique García-España, David Esteban-Gómez, and Carlos Platas-Iglesias* (2023). Donor Radii in Rare-Earth Complexes . Inorganic Chemistryhttps://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c03126
Nano Lett.2023, 23, 21, 9880–9886Publication DateOctober 25, 2023https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c02800
C. Harriswangler, B. L. McNeil, I. Brandariz, F. Lucio-Martínez, V. Laura, D. Esteban-Gómez, C. F. Ramogida and C. Platas-Iglesias, Exploring the use of rigid 18-membered macrocycles with amide pendant arms for Pb(II)-based radiopharmaceuticals. Inorg. Chem. Front., 2024, https://doi.org/10.1039/D3QI02354K 
C. Harriswangler, F. Lucio-Martínez, A. Rodríguez-Rodríguez, D. Esteban-Gómez and C. Platas-Iglesias.Unravelling the 6sp6s Absorption Spectra of Bi(III) Complexes. Dalton Trans., 2024, https://doi.org/10.1039/D3DT03744D 
Rodríguez-Pedrouzo, A., Cisneros-Sureda, J., Martínez-Matamoros, D., Rey-Varela, D., Balado, M., Rodríguez, J., ... & Jiménez, C. (2023). Detection of Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida infection in zebrafish by labelling bacteria with GFP and a fluorescent probe based on the siderophore amonabactin. Microbial Pathogenesis185, 106394.
Structure and Biosynthetic Assembly of Piscibactin, a Siderophore from Photobacterium damselae subsp piscicida, predicted from genome análisis Alba Souto, A. J Montaos, A. J. Rivas; M. Balado; G. Osorio, Jaime Rodríguez, M. L. Lemos, Carlos Jiménez Eur J. Org. Chem. 5693-5700, 2012https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c00787 
Synthesis and antibacterial activity of conjugates between norfloxacin and analogues of the siderophore vanchrobactin Alba Souto, Marcos A. Montaos, M. Balado, G. Osorio, Jaime Rodríguez, Manuel L. Lemos, Carlosa Jiménez Bioorg. Med. Chem. 21, 294-301, 2013https://doi.org/10.1016/j.bmc.2012.10.028 
Acinetobactin and Amonabactin, two catechol siderophores sharing part of the biosynthetic pathway, are simultaneously produced by Aeromonas salmonicida N Miguel Balado, Alba Souto, Ana Vences, Valeria P. Careaga, Katherine Valderrama, Yuri Segade, Jaime Rodríguez, Carlos R. Osorio, Carlos Jiménez, Manuel L. Lemos ACS Chemical Biology, 10, 2850-2860, 2015https://doi.org/10.1021/acschembio.5b00624 
Gelpi, M.; García‐Ben, J.; Rodríguez‐Hermida, S.; López‐Beceiro, J.; Artiaga, R.; Insua, Á. B.; Gómez, M. R.; Romero‐Gómez, J.; Zaragoza, S.; Salgado‐Beceiro, J.; Walker, J.; McMonagle, C. J.; Castro-Garcı́a, S.; Andújar, M.; Señarı́s-Rodrı́guez, M. A.; Bermúdez‐García, J. M. Empowering CO2 Eco‐Refrigeration with Colossal Breathing‐Caloric‐Like Effects in MOF‐508b. Advanced Materials2023https://doi.org/10.1002/adma.202310499
Charlene Harriswangler, Brooke L. McNeil, Isabel Brandariz-Lendoiro, Laura Valencia, David Esteban-Gómez, Caterina F. Ramogida, C. Platas-Iglesias. Incorporation of Carboxylate Pendant Arms into 18-Membered Macrocycles: Effects on [nat/203Pb]Pb(II) Complexation, Chem. Eur. J2024, e202400434. https://doi.org/10.1002/chem.202400434
Novo–Quiza, N., Sánchez–Piñero, J., Moreda–Piñeiro, J., Turnes-Carou, I., Muniategui–Lorenzo, S., & López–Mahía, P. (2024). Oxidative potential of the inhalation bioaccessible fraction of PM10 and bioaccessible concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons and metal (oid) s in PM10. Environmental Science and Pollution Research, 1-16
Sánchez-Piñero, J., Novo-Quiza, N., Moreda-Piñeiro, J., Muniategui-Lorenzo, S., & López-Mahía, P. (2023). A multi-residue method for the analysis of organic pollutants released from atmospheric PM2. 5 in simulated biological fluids: Inhalation bioaccessibility and bioavailability estimation. Analytica Chimica Acta1280, 341862.
“Synthesis and Photophysical Properties of β‑Alkenyl-Substituted BODIPY Dyes by Indium(III)-Catalyzed Intermolecular Alkyne Hydroarylation”. Ana Da Lama, José Pérez Sestelo, Luis A. Sarandeses, and M. Montserrat Martínez. J. Org. Chem. 2024, 89, 4702.
Capítulo de Libro
María Gelpi Santos (2023). “Síntesis y caracterización de redes metal-orgánicas con transiciones estructurales inducidas por adsorción de gases”. En Ofcina de Medio Ambiente UDC (ed.), I Premio We Sea-UDC 2022 a traballos fn de grao e mestrado en sustentabilidade e economía circular. A Coruña: Universidade da Coruña, 33-50. DOI de la obra: htps://doi.org/10.17979/spudc.000025
Recensións
https://www.businessinsider.es/estos-quimicos-espanoles-estudian-materiales-climatizaras-hogar-1354965 
Artigos en revistas internacionais
Salgado-Beceiro J, Bermúdez-García JM, Stern-Taulats E, García-Ben J, Castro-García S, Sánchez-Andújar M, et al. Hybrid ionic plastic crystals in the race for enhanced low-pressure barocaloric materials. ChemRxiv. Cambridge: Cambridge Open Engage; 2021; This content is a preprint and has not been peer-reviewed. 10.26434/chemrxiv-2021-c4hx5
García-Ben, Javier; López-Beceiro, Jorge; Artiaga, Ramon; Salgado-Beceiro, Jorge; Delgado-Ferreiro, Ignacio; Kolen’ko, Yury V.; Castro-García, Socorro; Señarís-Rodríguez, María Antonia; Sánchez-Andújar, Manuel; Bermúdez-García, Juan Manuel; Discovery of Colossal Breathing-Caloric Effect under Low Applied Pressure in the Hybrid Organic–Inorganic MIL-53(Al) Material, Chem. Mater., 2022,, 34(7), 3323-3332. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c00137
García-Ben, J.; Salgado-Beceiro, J.; Delgado-Ferreiro, I.; Dafonte-Rodríguez, P.; López-Beceiro, J.; Artiaga, R.; Castro-García, S.; Sánchez-Andújar, M.; Bermúdez-García, J.M.; Señarís-Rodríguez, M.A. Structural, Thermal and Functional Properties of a Hybrid Dicyanamide-Perovskite Solid Solution. Crystals202212, 860. https://doi.org/10.3390/cryst12060860
Javier García-Ben, Alberto García-Fernández, Pedro Dafonte-Rodríguez, Ignacio Delgado-Ferreiro, Ute B. Cappel, Socorro Castro-García, Manuel Sánchez-Andújar, Juan Manuel Bermúdez-García, María Antonia Señarís-Rodríguez, Narrowing the tolerance factor limits for hybrid organic-inorganic dicyanamide-perovskites, Journal of Solid State Chemistry, 2022, 316, https://doi.org/10.1016/j.jssc.2022.123635.
“New Insights into the Exploitation of BODIPY Derivatives as Organic Photocatalysts”. Ana Da Lama, Beatrice Bartolomei, Cristian Rosso, Giacomo Filippini, M. Montserrat Martínez, Luis A. Sarandeses, and Maurizio Prato. Eur. J. Org. Chem. 2022, e202200622.
“Synthesis and structural analysis of push-pull imidazole-triazole based fluorescent bifunctional chemosensor for Cu2+ and Fe2+ detection”. Ana Da Lama, José Pérez Sestelo, Laura Valencia, David Esteban-Gómez, Luis A. Sarandeses, M. Montserrat Martínez. Dyes and Pigments 2022, 205, 110539.
“Microwave-assisted direct synthesis of BODIPY dyes and derivatives”. Ana Da Lama, José Pérez Sestelo, Luis A. Sarandeses, and M. Montserrat Martínez. Accepted manuscript. Org. Biomol. Chem. 2022, doi: 10.1039/D2OB01349E.
Seoane-Carabel, F.; Alonso-Marañón, L.; Sarandeses, L. A.; Sestelo, J. P. Synthesis2022, s-0042-1751383.https://doi.org/10.1055/s-0042-1751383
Javier Garcia-Ben, Ignacio Delgado-Ferreiro, Jorge Salgado-Beceiro and Juan Manuel Bermudez-Garcia (2021) Simple and Low-Cost Footstep Energy-Recover Barocaloric Heating and Cooling Device. Materials 2021, 14, 5947https://doi.org/10.3390/ma14205947
Javier García-Ben, Jorge Salgado-Beceiro, Ignacio Delgado-Ferreiro, Pedro Dafonte-Rodríguez, Jorge López-Beceiro, Ramón Artiaga, Socorro Castro-García, Manuel Sánchez-Andújar, Juan Manuel Bermúdez-García and María Antonia Señarís-Rodríguez (2022) Structural, Thermal and Functional Properties of a Hybrid Dicyanamide-Perovskite Solid Solution Crystals 2022, 12, 860.https://doi.org/10.3390/cryst12060860
Javier García-Ben, Jorge López-Beceiro, Ramon Artiaga, Jorge Salgado-Beceiro, Ignacio Delgado-Ferreiro, Yury V. Kolen’ko, Socorro Castro-García, María Antonia Señarís-Rodríguez, Manuel Sánchez-Andújar and Juan Manuel Bermúdez-García (2022) Discovery of Colossal Breathing-Caloric Effect under Low Applied Pressure in the Hybrid Organic−Inorganic MIL-53(Al) Material Chem. Mater. 2022, 34, 3323−3332 Published as part of the Special Issue “John Goodenough at 100”https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c00137
Javier García Ben, Alberto García-Fernández, Pedro Dafonte-Rodríguez, Ignacio Delgado Ferreiro, Ute Cappel, Socorro Castro-García, Manuel Sánchez-Andújar, Juan Manuel Bermúdez-García, María Antonia Señarís-Rodríguez (2022) Narrowing the tolerance factor limits for hybrid organic-inorganic dicyanamide-perovskites Journal of Solid State Chemistry 316:123635https://doi.org/10.1016/j.jssc.2022.123635
Barravecchia, L.; Neira, I.; Pazos, E.; Peinador, C.; García, M. D. J. Org. Chem. 2022871, 760-764
Barravecchia, L.; Blanco-Gómez, A.; Neira, I.; Skackauskaite, R.; Vila, A.; Rey-Rico, A.; Peinador, C.; García, M. D. J. Am. Chem. Soc. 202214441, 19127-19136
David Gómez-Carnota; José L. Barriada; Roberto Herrero. Towards the Development of Sustainable Hybrid Materials to Achieve High Cr(VI) Removals in a One-Pot Process. Nanomaterials (Q1, 37/161 PHYSICS, APPLIED JCR 2021) 2022, 12(22), 3952; https://doi.org/10.3390/nano12223952.
Sustainable Low-Cost Phosphorus Recovery Using Nanostructured Materials with Reusability Potential; David Gómez-Carnota, José L. Barriada, Pilar Rodríguez-Barro, Manuel E. Sastre de Vicente, Roberto Herrero; Nanomaterials 2023, 13(7), 1167; https://doi.org/10.3390/nano13071167
Novo-Quiza, N., Sanromán-Hermida, S., Sánchez-Piñero, J., Moreda-Piñeiro, J., Muniategui-Lorenzo, S., & López-Mahía, P. (2023). In-vitro inhalation bioavailability estimation of Metal(oid)s in atmospheric particulate matter (PM2. 5) using simulated alveolar lysosomal fluid: A dialyzability approach. Environmental Pollution317, 120761.
Sánchez-Piñero, J., Novo-Quiza, N., Moreda-Piñeiro, J., Turnes-Carou, I., Muniategui-Lorenzo, S., & López-Mahía, P. (2022). Multi-class organic pollutants in atmospheric particulate matter (PM2. 5) from a Southwestern Europe industrial area: Levels, sources and human health risk. Environmental Research214, 114195.
Diana Beatriz Diez-Pérez, Inés Arenas, Erenia Maidana, Adrián López-Rosales, Jose M. Andrade, Soledad Muniategui-Lorenzo, Microplastics in surface water of the Bay of Asunción, Paraguay, Marine Pollution Bulletin, Volume 192, 2023, 115075, ISSN 0025-326X, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115075. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X23005076)
Nakagoe, S., Chamorro Olivares, J., García, L., Yubero, F., Monteiro, M., Mereles, L., & Diez-Pérez-Núñez, D. (2023). Validación de un método analítico para la determinación de arsénico total en muestras de suelo por espectrofotometría de absorción atómica con generación de hidruros. INNOTEC, (25 ene-jun), e635. https://doi.org/10.26461/25.07
Journal of Colloid and Interface Sciencie (641) 2023, 719-728
Mimicking nature’s stereoselectivity through coordination cages
ACS Macro Lett.2023, 12, 2, 152–158
Mater. Proc.202314(1), 52; https://doi.org/10.3390/IOCN2023-14516
de la Fuente, M. C., Ageitos, L., Lages, M. A., Martínez-Matamoros, D., Forero, A. M., Balado, M., ... & Jiménez, C. (2023). Structural Requirements for Ga3+ Coordination in Synthetic Analogues of the Siderophore Piscibactin Deduced by Chemical Synthesis and Density Functional Theory Calculations. Inorganic Chemistry62(19), 7503-7514.
Ageitos, L., Torres, M. D., & de la Fuente-Nunez, C. (2022). Biologically active peptides from venoms: applications in antibiotic resistance, cancer, and beyond. International Journal of Molecular Sciences23(23), 15437.
Boaro, A., Ageitos, L., Torres, M. D. T., Blasco, E. B., Oztekin, S., & de la Fuente-Nunez, C. (2023). Structure-function-guided design of synthetic peptides with anti-infective activity derived from wasp venom. Cell Reports Physical Science4(7).
Damergi, B., Essid, R., Fares, N., Khadraoui, N., Ageitos, L., Ben Alaya, A., ... & Tabbene, O. (2023). Datura stramonium Flowers as a Potential Natural Resource of Bioactive Molecules: Identification of Anti-Inflammatory Agents and Molecular Docking Analysis. Molecules28(13), 5195.
Girón-Elola, C., Sasiain, I., Sánchez-Fernández, R., Pazos, E., Correa A., Org. Lett. 2023, 25, 23, 4383–4387
Sánchez-Fernández, R., Sánchez-Temprano, A., Esteban-Gómez, D., Pazos, E., ChemBioChem 2023, 24, e202300072.
Harriswangler, C., Lucio-Martínez, F., Godec, L., et al. (2023). Effect of Magnetic Anisotropy on the 1 H NMR Paramagnetic Shifts 2 and Relaxation Rates of Small Dysprosium(III) Complexes . Inorganic Chemistrydoi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c01959
Seyed Farzad Baniahmad, Romane Oliverio, Ines Obregon-Gomez, Alma Robert, Anne E.G. Lenferink, Elena Pazos, Nick Virgilio, Xavier Banquy, Gregory De Crescenzo & Yves Durocher (2023) Affinity-controlled capture and release of engineered monoclonal antibodies by macroporous dextran hydrogels using coiled-coil interactions, mAbs, 15:1, DOI: 10.1080/19420862.2023.2218951
P. Cortón, N. Fernández-Labandeira, M. Díaz-Abellás, C. Peinador, E. Pazos, A. Blanco-Gómez, M. D. García. “Aqueous Three-Component Self-Assembly of a Pseudo[1]rotaxane Using Hydrazone Bonds”J. Org. Chem.88, 6784−6790 (2023DOI: 10.1021/acs.joc.3c00108
Pérez-Guevara, R.; Sarandeses, A. L.; Martínez, M. M.; Pérez Sestelo, J. Org. Chem. Front., 2022, 9, 6894-6901.DOI https://doi.org/10.1039/D2QO01600A
Moreira Borges R., Costa F., Chagas F., Teixeira A., Yoon J., Weiss M., Crnkovic C., Pilon A., Garrido B., Betancur L.A., Forero A.M., Castellanos L., Ramos F.A., Pupo M.T., Kuhn S. Data Fusion-based Discovery (DAFdiscovery) pipeline to aidcompound annotation and bioactive compound discoveryacross diverse spectral data. Phytochemical Analysis.2023;34:48–55. doi.org/10.1002/pca.3178.
Pech-Puch, D.; Grilo, D.; Calva-Pérez, S.E.; Pedras, A.; Villegas-Hernández, H.; Guillén-Hernández, S.; Díaz-Gamboa, R.; Forero A.M.; Rodríguez, J.; Lenis-Rojas, O.A.; et al. Antifungal Potential of Marine Organisms of the Yucatan Peninsula (Mexico) against Medically Important Candida spp. Molecules 2023, 28, 606. https://doi.org/10.3390/molecules28020606
De la Fuente C.M, Ageitos L., Lages M.A., Martínez-Matamoros D., Forero A.M., Balado M., Lemos M.L., Rodríguez J., Jiménez C. Structural Requirements for Ga3+ Coordinationin Synthetic Analogues of the Siderophore Piscibactin Deduced by Chemical Synthesis and Density Functional Theory Calculations. Inorg. Chem.2023, 62, 19, 7503–7514. DOI: doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c00787 
Abel M. Forero Juan Carlos C. Fuentes-Monteverde, Carlos Jiménez, Jaime Rodríguez and Christian Griesinger. NMR ANISTROPY: AN EFFECTIVE METHOD FOR DETERMINING CONFIGURATION OF EPIMERS ISOLATED FROM Sargassum muticum. XIII ECMNP (European Conference on Marine Natural Products), XVII MaNaPro (International Symposium on Marine Natural Products), 2023.
Artigos en revistas nacionais
Sánchez Piñero, J., Novo-Quiza, N., Moreda-Piñero, J., Muniategui-Lorenzo, S., López-Mahía, P. Estudios de bioaccesibilidad y biodisponibilidad in vitro de contaminantes en material particulado atmosférico. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA, 2022 (ISSN: 2444-8818).
Capítulo de Libro
Javier García Ben, Ignacio Delgado-Ferreiro and Juan Manuel Bermúdez García, Blended learning methods for modern teaching of chrystal chemistry in Science Bachelor degrees, en: Sara Mariscal Vega, Guillermina Jiménez López, María Gloria Gallego Jiménez (coord.) ENSEÑAR DESDE LAS TIC, (2022) Cizur Menor, Navarra: Thompson Reuters Aranzadi
Javier García-Ben, Ignacio Delgado-Ferreiro, Jorge Salgado-Beceiro and Juan Manuel Bermúdez-García (2023) Hybrid organic–inorganic materials: introducing soft barocaloric materials for low-pressure applications en: Pol Lloveras (ed.) Barocaloric Effects in the Solid-State. Materials and methods. Institute of Physics Publishing, ISBN: 9780750346900Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2023
Libro
Ferreiro López-Riobóo, J.I. (2022) 25 Anos do Laboratorio de Consumo de Galicia: O compromiso da Administración Pública Galega coa creación e mantemento dun centro técnico na procura dos obxectivos estratéxicos comunitarios pola defensa dos dereitos das persoas consumidoras. XXIV Premio de Investigación Manuel Colmeiro. Santiago de Compostela: Consellería de Facenda e Administración Pública, Escola Galega de Administración Pública.
Notas
Barravecchia, L.; Blanco-Gómez, A.; Neira, I.; Skackauskaite, R.; Vila, A.; Rey-Rico, A.; Peinador, C.; García, M. D. J. Am. Chem. Soc.2022, 144, 41, 19127–19136
Barravecchia, L.; Blanco-Gómez, A.; Neira, I.; Skackauskaite, R.; Vila, A.; Rey-Rico, A.; Peinador, C.; García, M. D. J. Am. Chem. Soc.2022, 144, 41, 19127–19136
Facile generation of surface diversity in gold nanoparticlesJournal of Colloid and Interface Science 641 (2023), 719-728
Outras publicacións
Codirección do TFG de Ángel Ferradanes Martínez no curso 2021/2022 - Optimización de síntese e escalado de metal-organic frameworks (MOFs) para aplicacións en refrixeración - Notable (8.7)
Codirección do TFG de María Gelpi Santos no curso 2021/2022 - Síntese ecaracterización de redes metal-orgánicas con transicións estructurais inducidas por adsorción de gases - Matrícula de honra (9.7)
Artigos en revistas internacionais
García-Ben, J.; Delgado-Ferreiro, I.; Salgado-Beceiro, J.; Bermúdez-García, J. M. Simple and low-cost footstep energy-recover barocaloric heating and cooling device. Materials, 2021, 14(20), 5947. https://doi.org/10.3390/ma14205947 
Autores: R. Uzal-Varela, D. Lalli, I. Brandariz, A. Rodríguez-Rodríguez, C. Platas-Iglesias, M. Botta and D. Esteban-Gómez.Título:  Rigid versions of PDTA4- incorporating a 1,3-diaminocyclobutyl spacer for Mn2+ complexation: stability, water exchange dynamics and relaxivity.Revista: Dalton transactions (2021). Aceptado.DOI:  10.1039/D1DT02498A
Garcia-Ben, J.; Delgado-Ferreiro, I.; Salgado-Beceiro, J.; Bermudez-Garcia, J.M. Simple and Low-Cost Footstep Energy-Recover Barocaloric Heating and Cooling Device. Materials202114, 5947. https://doi.org/10.3390/ma14205947
Alberto Cuquejo-Cid, Alberto García-Fernández, Javier García-Ben, María A. Señarís-Rodríguez, Socorro Castro-García, Manuel Sánchez-Andújar, Digna Vázquez-García, Photoluminescent and vapochromic properties of the Mn(II)-doped (C6H11NH3)2PbBr4 layered organic–inorganic hybrid perovskite, Polyhedron, Volume 193, 2021, 114840, ISSN 0277-5387, https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114840.
Javier García-Ben, Lauren Nicole McHugh, Thomas Douglas Bennett, Juan Manuel Bermúdez-García, Dicyanamide-perovskites at the edge of dense hybrid organic–inorganic materials, Coordination Chemistry Reviews, Volume 455, 2022, 214337, ISSN 0010-8545, https://doi.org/10.1016/j.ccr.2021.214337.
Harriswangler, C., Caneda-Martínez, L., Rousseaux, O., Esteban-Gómez, D., Fougère, O., & Pujales-Paradela, R. et al. (2022). Versatile Macrocyclic Platform for the Complexation of [natY/90Y]Yttrium and Lanthanide Ions. Inorganic Chemistry. doi: 10.1021/acs.inorgchem.2c00378
Autores: R. Uzal-Varela, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Huan Wang, David Esteban-Gómez, Isabel Brandariz, Eric M. Gale, Peter Caravan, Carlos Platas-IglesiasTítulo:  Prediction of Gd(III) complex thermodynamic stabilityRevista: Coordination Chemistry ReviewsDOI:  https://doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214606 
D. Gómez-Carnota, J.L. Barriada, R. Herrero, Green development of iron doped silica gel materials for chromium decontamination, J. Environ. Chem. Eng. (2022) 108258. https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.108258
Autores: R. Uzal-Varela, R. Tripier, V. Patinec, L. Valencia, M. Maneiro, M. Canle, C. Platas-Iglesias, D. Esteban-Gómez, E.Iglesias.Título: On the Dissociation Pathways of Copper Complexes Relevant as PET Imaging AgentsRevista: Journal of Inorganic BiochemistryAccepted
P. Cortón, H. Wang, I. Neira, A. Blanco-Gómez, E. Pazos, C. Peinador, H. Li, M. D. García. ““The red cage”: implementation of pH-responsiveness within a macrobicyclic pyridinium-based molecular host”Org. Chem Front. 9, 81-87 (2022DOI: 10.1039/d1qo01331a
Sánchez-Piñero, J., Novo-Quiza, N., Pernas-Castaño, C., Moreda-Piñeiro, J., Muniategui-Lorenzo, S., & López-Mahía, P. (2022). Inhalation bioaccessibility of multi-class organic pollutants associated to atmospheric PM2. 5: Correlation with PM2. 5 properties and health risk assessment. Environmental Pollution, 119577.
Pech-Puch, D.; Forero, A.M.; Fuentes-Monteverde, J.C.; Lasarte-Monterrubio, C.; Martinez-Guitian, M.; González-Salas, C.; Guillén-Hernández, S.; Villegas-Hernández, H.; Beceiro, A.; Griesinger, C.; Rodríguez, J.; Jiménez, C. Antimicrobial Diterpene Alkaloids from an Agelas citrina Sponge Collected in the Yucatán Peninsula. Mar. Drugs202220, 298. https://doi.org/10.3390/md20050298
Fuentes-Monteverde, J.C.C.; Nath, N.; Forero, A.M.; Balboa, E.M.; Navarro-Vázquez, A.; Griesinger, C.; Jiménez, C.; Rodríguez, J. Connection of Isolated Stereoclusters by Combining 13C-RCSA, RDC, and J-Based Configurational Analyses and Structural Revision of a Tetraprenyltoluquinol Chromane Meroterpenoid from Sargassum muticumMar. Drugs202220, 462. https://doi.org/10.3390/md20070462
Conde-Pérez, K., Vázquez-Ucha, J. C., Álvarez-Fraga, L., Ageitos, L., Rumbo-Feal, S., Martínez-Guitián, M., ... & Poza, M. (2021). In-Depth Analysis of the Role of the Acinetobactin Cluster in the Virulence of Acinetobacter baumannii. Frontiers in microbiology12
Galvis, F., Ageitos, L., Rodríguez, J., Jiménez, C., Barja, J. L., Lemos, M. L., & Balado, M. (2021). Vibrio neptunius produces piscibactin and amphibactin and both siderophores contribute significantly to virulence for clams. Frontiers in cellular and infection microbiology, 1049.
Ageitos, L., & de la Fuente-Nunez, C. (2022). Antimicrobial Peptides: Potential Therapeutics Against Drug-Resistant Pulmonary Infections. Archivos de Bronconeumologia58(5), 383.
Lages, M. A., Ageitos, L., Rodríguez, J., Jiménez, C., Lemos, M. L., & Balado, M. (2022). Identification of Key Functions Required for Production and Utilization of the Siderophore Piscibactin Encoded by the High-Pathogenicity Island irp-HPI in Vibrionaceae. International Journal of Molecular Sciences23(16), 8865.
Lages, M. A., de la Fuente, M. C., Ageitos, L., Martínez-Matamoros, D., Rodríguez, J., Balado, M., ... & Lemos, M. L. (2022). FrpA is the outer membrane piscibactin transporter in Vibrio anguillarum: structural elements in synthetic piscibactin analogues required for transport. JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry27(1), 133-142.
Maria de Guadalupe Jaraquemada-Pelaez, Celia Pena-Bonhome, Desiree Fiaccabrino, Zhengxing Zhang, Lily Southcott, Tamara Rama-García, Andrés de Blas, Paul Schaffer, Teresa Rodríguez-Blas, P-182 - New H2dedpa derivatives designed for [67/68Ga]Ga3+ and [64Cu]Cu2+ radiopharmaceutical applications, Nuclear Medicine and Biology, Volumes 108–109, Supplement, 2022, Page S149, ISSN 0969-8051, https://doi.org/10.1016/S0969-8051(22)00319-5. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969805122003195)
L. Mato-López, A. Sar-Rañó, M. Riopedre, M.L. Díaz-Prado, A. Gil, A. Sánchez-González, N. Fernández-Bertólez, J. Méndez, V. Valdiglesias, F. Avecilla. Relationship between structure and cytotoxicity of vanadium and molybdenum complexes with pyridoxal derived ligands,Journal of Inorganic Biochemistry,235 (2022) 111937https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2022.111937
Artigos en revistas nacionais
DETECCION MEDIANTE LC-MS/MS DE TETRODOTOXINA Y ANÁLOGOS EN DIVERSAS ESPECIES DE PECES COMESTIBLES DE LA FAMILIA TETRAODONTIDAESouto Rodríguez, A., Rodríguez González, J., Jiménez González, C. Departamento de Química Fundamental, Facultade de Ciencias, Universidade da Coruña, 15071 A Coruña, España.Rev. Toxicol. (2007) 24 (2-3) p. 129ISSN 0212-7113http://rev.aetox.es/wp/wp-content/uploads/hemeroteca/vol24-2/revtox.24.2-3.2007.pdf
Capítulo de Libro
Raphaël Tripier, Gyula Tircsó, Carlos Platas-Iglesias, Charlene Harriswangler, Importance of ligand design in lanthanide azamacrocyclic complexes relevant to biomedical applications, Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Elsevier, 2022, ISSN 0168-1273, https://doi.org/10.1016/bs.hpcre.2022.05.001. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168127322000010)
Artigos en revistas internacionais
Salgado-Beceiro, J.; Bermúdez-García, J. M.; Llamas-Saiz, A. L.; Castro-García, S.; Señarís-Rodríguez, M. A.; Rivadulla, F.; Sánchez-Andújar, M. Multifunctional Properties and Multi-Energy Storage in the [(CH 3 ) 3 S][FeCl 4 ] Plastic Crystal . J. Mater. Chem. C2020. https://doi.org/10.1039/d0tc04044d.
Salgado-Beceiro, J.; Nonato, A.; Silva, R. X.; García-Fernández, A.; Sánchez-Andújar, M.; Castro-Garcia, S.; Stern-Taulats, E.; Señarís-Rodríguez, M. A.; Moya, X.; Bermúdez-García, J. M. Near-Room-Temperature Reversible Giant Barocaloric Effects in [(CH3)4N]Mn[N3]3 Hybrid Perovskite. Mater. Adv.2020. https://doi.org/10.1039/d0ma00652a.
a Silva, R.X.; de Araujo Paschoal, C.W.; Costa dos Santos, C.; García-Fernández, A.; Salgado-Beceiro, J.; Señarís-Rodríguez, M.A.; Sanchez-Andujar, M.; Nonato Almeida de Abreu Silva, A. Raman Spectroscopy Studies on the Barocaloric Hybrid Perovskite [(CH34N][Cd(N33Molecules202025, 4754. https://doi.org/10.3390/molecules25204754
Boaro, A., Ageitos, L., Torres, M., Bartoloni, F. H. & de la Fuente-Nunez, C. Light-Emitting Probes for Labeling Peptides. Cell Reports Phys. Sci.1, 100257 (2020).
Galvis, F., Ageitos, L, et al. The marine bivalve molluscs pathogen Vibrio neptunius produces the siderophore amphibactin, which is widespread in molluscs microbiota. Environ. Microbiol.22, 5467–5482 (2020).
Gonzalez-Izquierdo, P.; Fabelo, O.; Canadillas-Delgado, L.; Beobide, G.; Vallcorba, O.; Salgado-Beceiro, J.; Sánchez-Andújar, M.; Martin Gandul, C.; Ruiz-Fuertes, J.; Garcia, J. E.; Fernandez-Diaz, M. T.; de Pedro, I. ((R)-(−)‑3‑hydroxyquinuclidium)[FeCl4]; A Plastic Hybrid Compound with Chirality, Multiaxial Ferroelectricity and Long Range Magnetic Ordering. J. Mater. Chem. C 2021. https://doi.org/10.1039/D0TC05800A
Autores: Kálmán, F.K.; Nagy, V.; Uzal-Varela, R.; Pérez-Lourido, P.; Esteban-Gómez, D.; Garda, Z.; Pota, K.; Mezei, R.; Pallier, A.; Tóth, É.; Platas-Iglesias, c.;  Tircsó, G.Título: Expanding the Ligand Classes Used for Mn(II) Complexation: Oxa-aza Macrocycles Make the Difference. Revista: Moleculeshttps:// doi.org/10.3390/molecules26061524
A.S. López, M.P. Ramos, R. Herrero, J.M.L. Vilariño, Design, synthesis and HR – MAS NMR characterization of molecular imprinted polymers with emerging contaminants templates, Separation and Purification Technology, 257 (2021) 117860.
Joel Sánchez-Piñero, Jorge Moreda-Piñeiro, Isabel Turnes-Carou, María Fernández-Amado, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía (2021). “Polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric particulate matter (PM10) at a Southwestern Europe coastal city: status, sources and health risk assessment”. Air Quality, Atmosphere & Health. DOI: 10.1007/s11869-021-01022-w
Jorge Moreda-Piñeiro, Joel Sánchez-Piñero, Paula Costa-Tomé, Nuria Gallego-Fernández, María Piñeiro-Iglesias, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo (2021). “Evolution of Gaseous and Particulate Pollutants in the Air: What Changed after Five Lockdown Weeks at a Southwest Atlantic European Region (Northwest of Spain) Due to the SARS-CoV-2 Pandemic?”. Atmosphere 12 (5), 562. DOI: 10.3390/atmos12050562
Adriana Mañana-López, Joel Sánchez-Piñero, Jorge Moreda-Piñeiro, Isabel Turnes-Carou, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía (2021). “Polycyclic aromatic hydrocarbons analysis in tea infusions and tea beverages using membrane assisted solvent extraction”. Microchemical Journal 167, 106278. DOI: 10.1016/j.microc.2021.106278
Paula Novo, Marcos D. García, Carlos Peinador*, Elena Pazos*. Reversible control of DNA binding with cucurbit[8]uril-induced supramolecular 4,4′-bipyridinium–peptide dimers. Bioconjugate Chem. 2021, 32, 507-511.
R. E. Millán, J. Rodríguez, L. A. Sarandeses, E. Gómez-Bengoa and J. Pérez Sestelo.  “Indium(III)-Catalyzed Stereoselective Synthesis of Tricyclic 2 Frameworks by Cascade Cycloisomerization Reactions of Aryl 1,5- 3 Enynes”. J. Org. Chem.2021, 86, 14, 9515–952.
C. Pigliacelli, R. Sánchez-Fernández, M. D. García, C. Peinador and E. Pazos, Chem. Commun., 2020, 56, 8000-8014
P. Cortón, P. Novo, V. López-Sobrado, M. D. García, C. Peinador, E. Pazos. “Solid-Phase Zincke Reaction for the Synthesis of Peptide-4,4′‑bipyridinium Conjugates”Synthesis 52, 537-543 (2020DOI: 10.1055/s-0039-1690016
A. Blanco-Gómez, P. Cortón, L. Barravecchia, I. Neira, E. Pazos, C. Peinador, M. D. García. “Controlled binding of organic guests by stimuli-responsive macrocyclesChem. Soc. Rev. 49, 3834-3862 (2020DOI: 10.1039/d0cs00109k
Monzón Daza G., Meneses Macías C., Forero Abel M., Rodríguez J., Aragón M., Jiménez C., Ramos Freddy A., Castellanos L. J. Agric. Food Chem. 2021, 69, 9, 2919-2931
Joel Sánchez-Piñero, Jorge Moreda-Piñeiro, Carmen Moscoso-Pérez, Verónica Fernández-González, Darío Prada-Rodríguez, Purificación López-Mahía (2021). “Development and validation of a multi-pollutant method for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons, synthetic musk compounds and plasticizers in atmospheric particulate matter (PM2.5)”. Talanta Open 4, 100057. DOI: 10.1016/j.talo.2021.100057
Autores: Uzal-Varela, Rocío; Valencia, Laura; Lalli, Daniela; Maneiro, Marcelino; Esteban-Gómez, David; Platas-Iglesias, Carlos; Botta, Mauro; Rodríguez-Rodríguez, Aurora.Título:  Understanding the effect of the electron spin relaxation on the relaxivities of Mn (II) complexes with triazacyclononane derivatives.Revista: Inorganic Chemistry (2021). Aceptado.DOI: 10.1021/acs.inorgchem.1c02057
Artigos en revistas nacionais
Autores (p.o. de sinatura): Aurora Rodríguez-Rodríguez, Rocío Uzal-Varela, David Esteban-Gómez, Carlos Platas‑IglesiasTítulo: O Fascinante Grupo dos Elementos Lantanoides: Terras Raras?"Ref. Revista: Boletín das CienciasEditorial: Enciga (Ensinantes de Ciencias de Galicia)Clave: AVolume:90Páxinas, inicial: 185final: 198                  Data: 2020 Lugar de publicación: España-ISSN.: 0214-1988 
Outras publicacións
A. Blanco-Gómez, P. Cortón, L. Barravechia, I. Neira, E. Pazos, C. Peinador, M. D. García, Chem. Soc. Rev., 2020, 49, 3834-3862.
Diez-Pérez-Núñez, D., Colmán, D., García, L., Nakagoe, S., Ramírez, K., Torres, O., … Mereles, L. (2021). Optimización del método de digestión por microondas y espectrofotometría de absorción atómica con generador de hidruro para la cuantificación de arsénico en diferentes matrices. Libro de Resúmenes - V Simposio de Química Inorgánica, Analítica Y Fisicoquímica (QIAF 2020/21)1, 81–86. Retrieved from https://qui.una.py/qiaf2021/
Artigos en revistas internacionais
"The Outer Membrane Protein FstC of Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida Acts as Receptor for Amonabactin Siderophores and Displays a Wide Ligand Plasticity. Structure−Activity Relationships of Synthetic Amonabactin Analogues" Diego Rey-Varela, Javier Cisneros-Sureda, Miguel Balado, Jaime Rodríguez, Manuel L. Lemos and Carlos Jiménez.ACS Infect. Dis. 2019, 5, 1936−1951. DOI: 10.1021/acsinfecdis.9b00274
Salgado-Beceiro, J.; Castro-García, S.; Sánchez-Andújar M..; Rivadulla, F. Motional Narrowing of Electron Spin Resonance Absorption in the Plastic-Crystal Phase of [(CH34N]FeCl4The Journal of Physical Chemistry C2018122 (48), 27769-27774. DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b09367
Pech-Puch, D .; Pérez-Povedano, M .; Lenis-Rojas, OA; Rodriguez, J .; Jiménez, C. Productos Naturales Marinos de la Península de Yucatán. Mar. Drogas 2020 18 , 59.
A. Blanco-Gómez, I. Neira; J. L. Barriada, M. Melle-Franco, C. Peinador and M. D. García,Thinking outside the "blue box": from molecular to supramolecular pH-responsiveness, Chem. Sci., 2019, 10, 10680-10686.
"Major, minor and trace elements composition of Amazonian foodstuffs and its contribution to dietary intake".Jorge Moreda-Piñeiro, Joel Sánchez-Piñero, Elia Alonso-Rodríguez, Isabel Turnes-Carou, Purificación López-Mahía y Soledad Muniategui-Lorenzo (2020) Journal of Food Measurement and Characterizationhttps://doi.org/10.1007/s11694-020-00379-3
Antonino Arenaza-Corona, Raúl Villamil-Ramos, Jorge Guerrero-Álvarez, Herbert Höpfl and Victor Barba. Bis-Dithiocarbamates derived from 1,10-diaza-18-crown-6 as ligand tectons for 1D, 2D and 3D supramolecular structure arrangements.CrystEngComm. 2020. 22, 1063-1077
Sabín López, A., Paredes Ramos, M., Herrero, R. y López Vilariño, J. M. Synthesis of magnetic green nanoparticle – Molecular imprinted polymers with emerging contaminants templates. Journal of Environmental Chemical Engineering. Volume 8, Issue 4, 2020. ISSN 2213-3437. https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.103889. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343720302372)
“The occurrence and distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons, bisphenol A and organophosphate flame retardants in indoor dust and soils from public open spaces: Implications for human exposure”. Joel Sánchez-Piñero, Samantha L. Bowerbank, Jorge Moreda-Piñeiro, Purificación López-Mahía, John R. Dean (2020).Environmental Pollution 266. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.115372
“Inhalation bioaccessibility estimation of polycyclic aromatic hydrocarbons from atmospheric particulate matter (PM10): Influence of PM10 composition and health risk assessment”. Joel Sánchez-Piñero, Jorge Moreda-Piñeiro, Estefanía Concha-Graña, María Fernández-Amado, Soledad Muniategui-Lorenzo, Purificación López-Mahía (2021). Chemosphere 263. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.127847
Computational approximations of molecularly imprinted polymers with sulphur based monomers for biological purposes, Materials Today Communications 20 (2019) 100526
Computational aided acetaminophen - phthalic acid molecularly imprinted polymer design for analytical determination of known and new developed recreational drugs, Journal of Molecular Graphics and Modelling 100 (2020) 107627
Is high performance computing a requirement for novel drug discovery and how will this impact  academic efforts? Expert Opinion on Drug Discovery (2020), DOI: 10.1080/17460441.2020.1758664
Elena Pazos, Paula Novo, Carlos Peinador, Angel E. Kaifer, Marcos D. García. Cucurbit[8]uril (CB[8])-Based Supramolecular Switches. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 403-416.
Pablo Cortón, Paula Novo, Vanesa López-Sobreado, Marcos D. García, Carlos Peinador, Elena Pazos. Solid Phase Zincke Reaction for the Synthesis of Peptide-4,4'-bipyridinium Conjugates. Synthesis 2020, 52, 537-543. Invited contribution to the Bürgenstock Special Section 2019 Future Stars in Organic Chemistry.
Autores: Uzal-Varela, Rocío; Rodríguez-Rodríguez, Aurora; Martínez-Calvo, Miguel; Carniato, Fabio; Lalli, Daniela; Esteban-Gómez, David; Brandariz, Isabel; Pérez-Lourido, Paulo; Botta, Mauro; Platas-Iglesias, CarlosTítulo: Mn2+ Complexes Containing Sulfonamide Groups with pH-Responsive RelaxivityRevista: Inorganic Chemistry (2020). Aceptado y en prensa
I. Neira, A. Blanco-Gómez, J. M. Quintela, C. Peinador M. D. García, Org. Lett., 2019, 21, 8976−8980.
A. Blanco-Gómez, I. Neira, J. L. Barriada, M. Melle-Franco,C. Peinador, M. D. García, Chem. Sci., 2019, 10, 10680-10686. Cover.
I. Neira, O. Domarco, J. L. Barriada, P. Franchi, M. Lucarini, M. D. García, C. Peinador, Org. Biomol. Chem. 2020,18,5228-5233.
A. Blanco-Gómez, P. Cortón, L. Barravechia, I. Neira, E. Pazos, C. Peinador, M. D. García, Chem. Soc. Rev., 2020, 49, 3834-3862.
Artigos en revistas nacionais
Sabín López, A., Paredes Ramos, M. y López Vilariño, J. M. El interés del xanthohumol como molécula saluble. Tecnifood: La revista de la tecnología alimentaria. Nº 130, 101-103, agosto 2020. ISSN: 1138-9028.
Artigos en revistas internacionais
Autores: Rabindra N. Pradhan, Sayed M. Hossain, Avinash Lakma, Dragana D. Stojkov, Tatjana Ž. Verbić, Goran Angelovski, Rosa Pujales–Paradela, Carlos Platas–Iglesias, Akhilesh K. Singh. Título: Water soluble Eu(III) complexes of macrocyclic triamide ligands: Structure, stability, luminescence and redox properties. Revista: Inorganica Chimica Acta, 2019, 486, pp. 252-260. DOI: 10.1016/j.ica.2018.10.050. Factor de impacto: 2.264. ISSN: 0020-1693.
Rosa Pujales-Paradela, Fabio Carniato, Rocío Uzal-Varela, Isabel Brandariz, Emilia Iglesias, Carlos Platas-Iglesias, Mauro Botta and David Esteban-Gómez, "A Pentadentate Member of the Picolinate Family for Mn(II) Complexation and an Amphiphilic Derivative", Dalton Trans., 2018, Accepted Manuscript, 10.1039/C8DT03856B
"Oral bioavailability estimation of toxic and essential trace elements in PM10" .Jorge Moreda–Piñeiro, Lucía Dans-Sánchez, Joel Sánchez-Piñero, Isabel Turnes-Carou, Soledad Muniategui-Lorenzo y Purificación López-Mahía (2019) Atmospheric Environment, 213, 104-115. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.06.001.
Thinking Outside the "blue Box": Induced Fit within a Unique Self-Assembled Polycationic CyclophaneArturo Blanco-Gómez, Ángel Fernández-Blanco, Víctor Blanco, Jaime Rodríguez, Carlos Peinador, Marcos D. GarcíaJournal of the American Chemical Society, 2019, 141, 9, 3959-3964
“Multi-element determinations in foods from Amazon region by ICP-MS after enzymatic hydrolysis assisted by pressurisation and microwave energy”. Jorge Moreda-Piñeiro, Joel Sánchez-Piñero, Adriana Mañana-López, Isabel Turnes-Carou, Elia Alonso-Rodríguez, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo. Microchemical Journal 137, 402-409 (2018). DOI: 10.1016/j.microc.2017.11.018.
“Selenium Species Determination in Foods Harvested in Seleniferous Soils by HPLC−ICP-MS after Enzymatic Hydrolysis Assisted by Pressurisation and Microwave Energy”Jorge Moreda-Piñeiro, Joel Sánchez-Piñero, Adriana Mañana-López, Isabel Turnes-Carou, Elia Alonso-Rodríguez, Purificación López-Mahía, Soledad Muniategui-Lorenzo (2018) Food Research International, Volume 111September 2018, Pages 621-630DOI: 10.1016/j.foodres.2018.06.003
Antonino Arenaza-Corona,David Morales-Morales, Iran F. Hernández-Ahuactzic and Victor Barba. CrystEngComm, 2018, 20, 6733
M. Fernández-Amado, M.C. Prieto-Blanco, P. López-Mahía, M. Piñeiro-Iglesias, S. Muniategui-Lorenzo, S. Iglesias-Samitier, C.A. Alves, D. Custódio, V. Esteves, T. Nunes,Interrelationships between major components of PM10 and sub-micron particles: Influence of Atlantic air masses, Atmospheric Research, Volume 212, 2018, Pages 64-76, ISSN 0169-8095, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2018.05.003.
E. Alonso-Blanco, F.J. Gómez-Moreno, B. Artíñano, S. Iglesias-Samitier, V. Juncal-Bello, M. Piñeiro-Iglesias, P. López-Mahía, N. Pérez, M. Brines, A. Alastuey, M.I. García, S. Rodríguez, M. Sorribas, A. del Águila, G. Titos, H. Lyamani, L. Alados-Arboledas, Temporal and spatial variability of atmospheric particle number size distributions across Spain, Atmospheric Environment, Volume 190, 2018, Pages 146-160, ISSN 1352-2310, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.06.046.
Pech-Puch, D .; Rodríguez, J .; Cautain, B .; Sandoval-Castro, CA; Jiménez, C. Furanoditerpenos citotóxicos de la esponja Esponja tubulifera recolectada en el Caribe mexicano. Mar. Drogas 201917.
I. Neira, M. D. García, C. Peinador, A. E. Kaifer, J. Org. Chem201984, 2325-2329.
I. Neira, C. Alvariño, O. Domarco, V. Blanco, M. D. García, C. Peinador, J. M. Quintela, Chem. Eur. J., 2019, Accepted
TÍTULO: Understanding the mechanism of base–assisted decomposition of (N–halo)–N–alkylalcoholaminesAUTORES: J. Andrés, X. L. Armesto, M. Canle L., M. V. García, D. R. Ramos, J. A. SantaballaREVISTA: Organic & Biomolecular Chemistry, 1 (2003) 4323–4328
TÍTULO: Taurine chlorination by myeloperoxidase/H2O2/Cl system: a kinetic steady-state studyAUTORES: D. R. Ramos, M. Canle L., M. V. García, J. A. Santaballa, C. ObingerREVISTA: Chemicke Listy, 97 (2003) 496–497
TÍTULO: A DFT study on the microscopic ionization of cysteine in waterAUTORES: M. Canle L., D. R. Ramos, J. A. SantaballaREVISTA: Chemical Physics Letters, 417 (2006) 28–33
TÍTULO: Density functional study of the Hoffmann elimination of (N–Cl),N–methylethanolamine in gas phase and in aqueous solutionAUTORES: D. R. Ramos, R. Castillo, M. Canle L., M. V. García, J. Andrés, J. A. SantaballaREVISTA: Chemical Physics Letters, 429 (2006) 425–429
TÍTULO: Myeloperoxidase–catalyzed taurine chlorination: initial versus equilibrium rateAUTORES: D. R. Ramos, M. V. García, M. Canle L., J. A. Santaballa, P. G. Furtmüller, C. ObingerREVISTA: Archives of Biochemistry and Biophysics, 466 (2007) 221–233
TÍTULO: Myeloperoxidase–catalyzed chlorination: the quest for the active speciesAUTORES: D. R. Ramos, M. V. García, M. Canle L., J. A. Santaballa, P. G. Furtmüller, C. ObingerREVISTA: Journal of Inorganic Biochemistry, 102 (2008) 1300–1311
TÍTULO: A theoretical study on the mechanism of the base–promoted decomposition of (N–Cl), N–methylethanolamineAUTORES: D. R. Ramos, R. Castillo, M. Canle L., M. V. García, J. Andrés, J. A. SantaballaREVISTA: Organic & Biomolecular Chemistry, 7 (2009) 1807–1814
Artigos en revistas nacionais
TÍTULO: Environment and roles of the active site of heme peroxidasesAUTORES: D. R. Ramos, M. V. García, J. A. SantaballaREVISTA: Díxitos – Special edition: Computational Science Monograph, (2008) 42–43
Artigos en revistas internacionais
T. Rama, A. Blanco-Gómez, I. Neira, O. Domarco, M. D. García, J. M. Quintela, C. Peinador, Chem. Eur. J., 2017, 23, 16743–16747.
A. Blanco-Gómez, T. Rama, O. Domarco, I. Neira, V. Blanco, J. M. Quintela, M. D. García, C. Peinador, Dalton Trans., 2017, 46, 15671-15675.
José M. Gil-Negrete, José Pérez Sestelo, Luis A. Sarandeses. Synthesis of Bench-Stable Solid Triorganoindium Reagents and Reactivity in Palladium-Catalyzed Cross-Coupling Reactions. Chem. Commun. 2018, 54, 1453-1456. DOI: 10.1039/c7cc09344f
Carlos-A. BernalLeonardo CastellanosDiana M. AragónDiana Martínez-MatamorosCarlos JiménezYolima BaenaFreddy A. Ramos.  Peruvioses A to F, sucrose esters from the exudate of Physalis peruviana fruit as α-amylase inhibitors.  Carbohydrate ResearchIn Press, Accepted Manuscripthttps://doi.org/10.1016/j.carres.2018.03.003
Rama, Tamara; Blanco-Gomez, Arturo; Neira, Iago; Domarco, Olaya; Garcia, Marcos D.; Quintela, Jose M.; Peinador, Carlos, Chemistry - A European Journal, 2017, 23, 16743-16747.
AHL-lactonase expression in three marine emerging pathogenic Vibrio spp. reduces virulence and mortality in brine shrimp (Artemia salina) and Manila clam (Venerupis philippinarum) Marta Torres1,2¤, Jose Carlos Reina1, Juan Carlos Fuentes-Monteverde3, Gerardo FernaÂndez4, Jaime RodrõÂguez3, Carlos JimeÂnez3, Inmaculada Llamas1,2*
Balado, M.; Lages, M. A.; Fuentes-Monteverde, J. C.; Martínez-Matamoros, D.; Rodríguez, J.; Jiménez, C.; Lemos, M. L. The Siderophore Piscibactin Is a Relevant Virulence Factor for Vibrio anguillarum Favored at Low Temperatures. Front. Microbiol.20189, 1766.
[(CH32NH27Pb4X15 (X= Cl and Br) 2D-Peroskite Related Hybrids, with Dielectric Transitions and Broadband Photoluminiscent EmissionAlberto García-Fernández,*a Juan M. Bermúdez-García,a Socorro Castro-García,a Antonio L. Llamas-Saiz,b Ramón Artiaga,c Jorge López-Beceiro,c Manuel Sánchez-Andújar*a and María A. Señarís-Rodríguez,aInorganic Chemistry,2018, 57, 3215−3222, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b03217
Diimidazolium halobismuthates [Dim]2[Bi2X10] (X= Cl, Br, I): A new class of thermochromic and photoluminiscent materialsAlberto García-Fernández,*a Ismael Marcos,a Carlos Platas-Iglesias,b Socorro Castro-García,*a Digna Vázquez-García,a Alberto Fernándeza and Manuel Sánchez-Andújar aInorganic Chemistry,2018, 57, 7655−7664, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b00629
Guillén-Hernández S, González-Salas C, Pech-Puch D, Villegas-Hernández H (2018) Octopus maya parasites off the Yucatán Peninsula, Mexico. II. Salivary gland damage by cestodes. Dis Aquat Org 130:45-50. https://doi.org/10.3354/dao03252 
T. Rama, A. Blanco-Gómez, I. Neira, O. Domarco, M. D. García, J. M. Quintela, C. Peinador, Chem. Eur. J., 2017, 23, 16743–16747.
A. Blanco-Gómez, T. Rama, O. Domarco, I. Neira, V. Blanco, J. M. Quintela, M. D. García, C. Peinador, Dalton Trans., 2017, 46, 15671-15675.
Synthesis of Thelepamide via Catalyst-Controlled 1,4-Addition of Cysteine Derivatives and Structure Revision of Thelepamide. Tobias Seitz, Ramón E. Millán, Dieter Lentz, Carlos Jiménez, Jaime Rodríguez, Mathias Christmann. Organic Letters201820, 594
Rosa Pujales-Paradela, Aurora Rodríguez-Rodríguez, Antonella Gayoso-Padula, Isabel Brandariz, Valencia Laura, David Esteban-Gómez and Carlos Platas-Iglesias, "On the Consequences of the Stereochemical Activity of the Bi(III) 6s2 Lone Pair in Cyclen-based Complexes. The [Bi(DO3A)] Case", Dalton Trans., 2018, Accepted Manuscript. DOI: 10.1039/C8DT02602E
Ferreiro López-Riobóo, J.I., Crespo González, N., López Mahía, P. et al. Preparation of items for a textile proficiency testing scheme. Accred Qual Assur (2018). https://doi.org/10.1007/s00769-018-1325-9
Preparation and characterization of terdentate [C,N,N] acetophenone and acetylpyridine hydrazone platinacycles: a DFT insight into the reaction mechanism.
Capítulo de Libro
L. Helm, J. R. Morrow, C. J. Bond, F. Carniato, M. Botta, M. Braun, Z. Baranyai, R. Pujales-Paradela, M. Regueiro-Figueroa, D. Esteban-Gómez, C. Platas-Iglesias and T. J. Scholl. (2018). Contrast Agents for MRI: Experimental Methods. In The Royal Society of Chemistry Publishing (Ed.), Gadolinium-based Contrast Agents (pp. 121-242). http://dx.doi.org/10.1039/9781788010146-00121. Impreso ISBN: 978-1-78262-447-9. PDF eISBN: 978-1-78801-014-6
R. Pujales-Paradela, M. Regueiro-Figueroa, D. Esteban-Gómez and C. Platas-Iglesias. (2018). Contrast Agents for MRI: Experimental Methods. In The Royal Society of Chemistry Publishing (Ed.), Transition Metal-based T1 Contrast Agents (pp. 448-478). DOI: 10.1039/9781788010146-00448. Impreso ISBN: 978-1-78262-447-9. PDF eISBN: 978-1-78801-014-6
Libro
Juana Isabel Ferreiro López-Riobóo, Natalia Crespo González, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo and D. Prada-Rodríguez. Preparation of items for a Proficiency Testing Scheme of textiles. 2017. 9th Workshop Proficiency Testing in Analytical Chemistry, Microbiology and Laboratory Medicine. Workshop book. Eurachem.
Juana Isabel Ferreiro López-Riobóo, Carmen María Moscoso Pérez, Natalia Crespo González, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, D. Prada-Rodriguez. Fast and simple extraction procedure of DEHP, DBP and BBP from a PVC matrix. ExTech2017. 19th International Symposium on Advances in Extraction Technologies. Book of Abstracts. Santiago de Compostela, España. ISBN: 978-84-946451-7-4
Artigos en revistas internacionais
López-García, M., Martínez-Cabanas, M., Vilariño, T., Lodeiro, P., Rodríguez-Barro, P., Herrero, R., Barriada, J.L. New polymeric/inorganic hybrid sorbents based on red mud and nanosized magnetite for large scale applications in As(V) removal. Chemical Engineering Journal. (In press)
Angela Pinzón, Diana Martinez-Matamoros, Leonardo Castellanos, Carmenza Duque, Carlos Jiménez, Jaime Rodríguez, and Freddy A. Ramos. Cyclic tetrapeptide from a Bacillus cereus strain isolated from the soft coral Antillogorgia elisabethae (syn. Pseudopterogorgia elisabethaeTetrahedron, 2017, 58, 634-637.
Self-assembly of dinuclear Pd(II)/Pt(II) metallacyclic receptors incorporating N-heterocyclic carbene complexes as cornersIsmael Marcos,Olaya Domarco,Carlos Peinador, Alberto Fenández, Jesús J. Fernández, Digna Vázquez-García y Marcos D. GarcíaDalton Trans., 2017, 46, 4182 
Dinuclear RuII(bipy)2 Derivatives: Structural, Biological, and in Vivo Zebrafish Toxicity Evaluation. Inorg. Chem. 2017, 56, 7127.
Self-assembled Pt2L2 boxes strongly bind G-quadruplex DNA and influence gene expression in cancer cellsOlaya Domarco1, Tamara Rama1, Iago Neira1, Arturo Blanco1, Marcos D. García1, Carlos Peinador1, J. M. Quintela1, Bernhard Keppler2,3, Walter Berger3,4, Alessio Terenzi2,3
Self-assembly of dinuclear Pd(II)/Pt(II) metallacyclic receptors incorporating N-heterocyclic carbene complexes as cornersIsmael MarcosaOlaya DomarcoaCarlos PeinadoraAlberto FenándezaJesús J. FernándezaDigna Vázquez-Garcíaa  and  Marcos D. Garcíaa
Synthesis of non-symmetric viologen-containing ditopic ligands and their Pd(II)/Pt(II)-directed self-assemblyOlaya DomarcoaIago NeiraaTamara RamaaArturo Blanco-GómezaMarcos D. GarcíaaCarlos Peinadora  and  José M. Quintelaa
Alonso-Marañón, L.; Sarandeses, L. A.; Martínez, M. M.; Pérez Sestelo, J.Org. Chem. Front. 2017, 4, 500
Attila Forgacs, Rosa Pujales-Paradela, Martín Regueiro-Figueroa, Laura Valencia, David Esteban-Gómez,Mauro Botta, Carlos Platas-Iglesias; "Developing the Family of Picolinate Ligands for Mn2+ Complexation". Dalton Trans., 46, 1546-1558. 10.1039/C6DT04442E
Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 3594. 
Secreted Citrate Serves as Iron Carrier for the Marine Pathogen Photobacterium damselae subsp damselaeMiguel Balado, Beatriz Puentes , Lucía Couceiro, Juan C. Fuentes-Monteverde, Jaime Rodríguez , Carlos R. Osorio, Carlos Jiménez  and Manuel L. Lemos Frontiers in Cellular and Infection MicrobiologyAugust 2017 | Volume 7 | Article 361
O. Domarco, I. Neira, T. Rama, A. Blanco, M. D. García, C. Peinador, J. M. Quintela, Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 3592-3602.
Arturo Blanco-Gómez, Tamara Rama, Olaya Domarco, Iago Neira, Víctor Blanco, José M. Quintela, Marcos D. García* and Carlos Peinador*, Dalton Trans., 2017, 46, 15671–15675
Domarco, Olaya; Neira, Iago; Rama, Tamara; Blanco-Gomez, Arturo; Garcia, Marcos D.; Peinador, Carlos; Quintela, Jose M.,Organic & Biomolecular Chemistry, 2017, 15, 3594-3602. 
Artigos en revistas internacionais
MARTÍNEZ-MATAMOROS D., LAITON FONSECA M., DUQUE C., RAMOS F.A., CASTELLANOS L.BÚSQUEDA DE BACTERIAS MARINAS COMO FUENTE DE INHIBIDORES DE QUORUM SENSING (IQS): PRIMER ESTUDIO QUIMICO DE Oceanobacillus profundus (RKHC-62B). VITAEVolumen 23 número 1, año 2016 Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. págs. 11-
Preparation of Imidazol-2-ylidene Carbene Palladacycles with Bi- and Tridentate Schiff Bases – Analyses of the Spectroscopic, Molecular Structure, and DFT Calculation Data Leticia Naya,Digna Vázquez-García,Alberto Fernández,Margarita López-Torres,Vicente Ojea,Ismael Marcos, José M. Vila,and Jesús J. FernándezEur. J. Inorg. Chem. 2016, 422–431 
RSC Adv. 2015, 5, 83818-83824
Inorg. Chem. 2015, 54, 11680−11687
Marta Torres,  José Carlos Reina,  Juan Carlos Fuentes-Monteverde,  Gerardo Fernández,  Jaime Rodriguez,  Esther Rubio-Portillo,  Josefa Antón,   Emilia Quesada,  Carlos Jimenez  and Inmaculada Llamas. CHARACTERIZATION  OF QUORUM SENSING SIGNAL MOLECULES AND THEIR POSSIBLE ROLE IN  THREE  PATHOGENIC  VIBRIO  SPECIES  ISOLATED  FROM  THE  CORALS  OCULINA PATAGONICA AND CLADOCORA CAESPITOSA. Marine Biotechnology
http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2015.12.027
José M. Gil-Negrete, José Pérez Sestelo, Luis A. Sarandeses. Transition-Metal-Free Cross-Coupling of Indium Organometallics with Chromene and Isochroman Acetals Mediated by BF3·OEt2. Organic Letters, 2016, Vol. 18, 4316-4319DOI: 10.1021/acs.orglett.6b02058
M. Regueiro-Figueroa, D. Esteban-Gómez, R. Pujales-Paradela, L. Caneda-Martínez, A. de Blas, C.  Platas-Iglesias. Int. J. Quantum Chem. 2016, 116, 1388–1396. DOI: 10.1002/qua.25191
J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 4889
Phys. Chem. Chem. Phys., 2016,18, 19605.
Polyhedron, 2016, 114, 249.
DOI: 10.1002/ejic.201600192
Self-assembly of Pd2L2 Metallacycles Owning Diversely Functionalized Racemic LigandsTamara Rama, Cristina Alvariño, Olaya Domarco, Carlos Platas-Iglesias, Víctor Blanco, Marcos D. García, Carlos Peinador y José M. QuintelaInorganic Chemistry 2016, 55, 2290–2298
Martínez-Cabanas, M., López-García, M., Barriada, J.L., Herrero, R., Sastre de Vicente, M.E. 2016. Green synthesis of iron oxide nanoparticles. Development of magnetic hybrid materials for efficient As(V) removal. Chemical Engineering Journal301, 83-91.
Inorg. Chem. 2016, 55, 2290-2298
RSC. Adv. 2016, 6, 80181-80192
Pembamide, a N-methylated linear peptide from a sponge Cribrochalina sp.Tetrahedron letters, Volume 57, Issue 30, 27 July 2016, Pages 3239–3242Carlos Urda, Marta Pérez, Jaime Rodríguez, Carlos Jiménez, Carmen Cuevas, Rogelio Fernández
Méndez JA, Mateos J, Beceiro A, Lopez M, Tomás M, Poza M, Bou G. Quantitative proteomic analysis of host-pathogen interactions: a study of Acinetobacter baumannii responses to host airways. BMC Genomics 2015;16:422. 10.1186/s12864-015-1608-z [PMC free articlePubMedCross Ref
Juana Isabel Ferreiro López-Riobóo. Long-term (2001–2012) study of a proficiency testing scheme for textiles. Accred Qual Assur (2015) 20: 239. doi:10.1007/s00769-015-1128-1
Rodríguez, J.; Jiménez, C.; Blanco, M.; Tarazona, G.; Fernández, R.; Cuevas, C. Org. Lett.201618, 5832–5835.
Heteroleptic mononuclear compounds of ruthenium(II): synthesis, structural analyses, in vitro antitumor activity and in vivo toxicity on zebrafish embryos Dalton trans. 2016, 45, 19127
Rega, M.; Candal, P.; Jiménez, C.; Rodríguez, J. Mycothiazole: Synthesis of the C8–C18 Subunit and Further Evidence of the (Z)‐Δ14 Double Bond Configuration. Eur. J. Org. Chem. 2006, 2007, 934-942.
Rega, M.; Jiménez, C.; Rodríguez, J. 6E-Hydroximinosteroid homodimerization by cross-metathesis processes. Steroids 2007, 72, 729-735.
Poza, J.; Rega, M.; Paz, V.; Alonso, B.; Rodríguez, J.; Salvador, N.; Fernández, A.; Jiménez, C. Synthesis and evaluation of new 6-hydroximinosteroid analogs as cytotoxic agents. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2007, 15, 4722-4740.
Libro
Juana Isabel Ferreiro López-Riobóo, Natalia Crespo González, P. López-Mahía2, S. Muniategui-Lorenzo2, D. Prada-Rodríguez. Scanning Electron Microscopy for the identification of textile fibres. Book of Abstracts of the I “Julio Palacios” International Symposium. ISBN: 978-84-617-4004-8
Outras publicacións
Juana Isabel Ferreiro López-Riobóo. Conference Proceeding. Colour fastness proficiency testing scheme for textiles. The Fifth International Proficiency Testing Conference. Rumanía. 2015. http://www.pt-conf.org/2015.php/conference-proceeding/
Juana Isabel Ferreiro López-Riobóo, Carmen María Moscoso Pérez, Natalia Crespo González, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo, D. Prada-Rodríguez. In-house method validation of a method for the determination of certain phthalates in toys, childcare and textile articles. Book of Abstracts. Validation in Analytical Science. Curent Practices and Future Challenges. Eurachem, Belab. http://www.belab-eurachem2016.com/uploads/8/8/5/1/8851691/book_of_abstracts_echmv16.pdf
Juana Isabel Ferreiro López-Riobóo, ES, Natalia Crespo Gonzalez, Purificación López Mahía, Soledad Muniategui Lorenzo, Dario Prada Rodríguez. Quantitative chemical analysis of textile binary mixtures with acrylic fibres. 6TH EuCheMS Chemistry Congress. Congress Program.
Recensións
Juana Isabel Ferreiro López-Riobóo. Conference Proceeding. Colour fastness proficiency testing scheme for textiles. The Fifth International Proficiency Testing Conference. Rumanía. 2015
Artigos en revistas internacionais
Chem. Eur. J. 2015, 21, 9482-9487DOI:10.1002/Chem .201501087
M. Martínez-Cabanas, L. Carro, M. López-García, R. Herrero, J.L. Barriada, M.E. Sastre de Vicente, Achieving sub-10 ppb arsenic levels with iron based biomass-silica gel composites, Chem. Eng. J. 279 (2015) 1-8.
A Transmissible Plasmid-Borne Pathogenicity Island Confers Piscibactin Biosynthesis in the Fish Pathogen Photobacterium damselae subsp. Piscicida.Applied and Environmental Microbiology. 2015, 81, 5867-5879
Insights into the virulence-related genes of Edwardsiella tarda isolated from turbot in Europe: genetic homogeneity and evidence for vibrioferrin production. Journal of Fish Diseases. 2015, en imprenta, doi:10.1111/jfd.12389
Artigos en revistas nacionais
O. A. Lenis, F. Marques, J. Rodriguez-Fernandez, J.Lado, D. Vázquez-García, A. Fernandez, Diseño de nuevos metalociclos de' rutenio derivados de ligandos bidentados con átomos donadores del grupo 15 con potencial aplicación biológica”. XXXV Bienal RSQE, 19-23 Julio A Coruña, España.
Artigos en revistas internacionais
Inorganica Chimica Acta, 2014, 417, 27-37DOI:10.1016/j.ica.2013.10.037
Intercomparisons of Mobility Size Spectrometers and Condensation Particle Counters in the Frame of the Spanish Atmospheric Observational Aerosol Network Francisco J. Gómez-Moreno , Elisabeth Alonso , Begoña Artíñano , Vanesa Juncal-Bello , Silvia Iglesias-Samitier , María Piñeiro Iglesias , Purificación López Mahía , Noemí Pérez , Jorge Pey , Anna Ripoll , Andrés Alastuey , Benito A. de la Morena , M. Isabel García , Sergio Rodríguez , Mar Sorribas , Gloria Titos , Hassan Lyamani , Lucas Alados-Arboledas , Enrique Latorre , Torsten Tritscher , Oliver F. Bischof  Aerosol Science and Technology Vol. 49, Iss. 92015
Journal of Organometallic Chemistry, 772-773, (2014), 192-201
RSC ADV, 2013, 44, 3, 22404-22411
L. Naya et al. Novel palladacycle N-heterocyclic carbene complexes with bidentate [CN] and terdentate [CNN] and [CNO] Schiff bases. Synthesis, characterization and crystal structure analysis. Jornal of Organometallic Chemistry 772-773 (2014) 192-201
Capítulo de Libro
ISBN 84-617-0585-8

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 15