Programa Oficial de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Francisco Fernández, Mario
Coordinador
García Jurado, Ignacio Miguel
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 8
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 2
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 1
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 9
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 100
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 11,11
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 33,33
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 11,11
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 50
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 50
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 2
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 2
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.306
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 100
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 0
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 8
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 5
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 2
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 13
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 50
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 15,38
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 61,54
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 38,46
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 15,38
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 66,67
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 33,33
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 3
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.628
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 1.560
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 66,67
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 33,33
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 27,27
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 8
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 6
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 5
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 17
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 100
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 17,65
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 58,82
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 41,18
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 11,11
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 33,33
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 3
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.502
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 2.009
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 33,33
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 66,67
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 9,09
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 8
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 7
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 4
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 15
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 75
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 13,33
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 66,67
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 13,33
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 20
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 20
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 33,33
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 0
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.729
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 20

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Jorge C-Rella, Ricardo Cao, Juan M. Vilar, Cost-sensitive thresholding over a two-dimensional decision region for fraud detection, Information Sciences, Volume 657, 2024, 119956, ISSN 0020-0255, https://doi.org/10.1016/j.ins.2023.119956.
Artigos en revistas internacionais
López-Oriona, Á., & Vilar, J. A. (2021). Quantile cross-spectral density: A novel and effective tool for clustering multivariate time series. Expert Systems with Applications185, 115677.
López-Oriona, Á., & Vilar, J. A. (2021). Outlier detection for multivariate time series: A functional data approach. Knowledge-Based Systems233, 107527.
López-Oriona, Á., & Vilar, J. A. (2021). F4: an all-purpose tool for multivariate time series classification. Mathematics9(23), 3051.
López-Oriona, Á., D’Urso, P., Vilar, J. A., & Lafuente-Rego, B. (2021). Spatial weighted robust clustering of multivariate time series based on quantile dependence with an application to mobility during COVID-19 pandemic. IEEE Transactions on Fuzzy Systems30(9), 3990-4004.
López-Oriona, Á., Vilar, J. A., & D'Urso, P. (2022). Quantile-based fuzzy clustering of multivariate time series in the frequency domain. Fuzzy Sets and Systems443, 115-154.
López-Oriona, Á., D'Urso, P., Vilar, J. A., & Lafuente-Rego, B. (2022). Quantile-based fuzzy C-means clustering of multivariate time series: Robust techniques. International Journal of Approximate Reasoning150, 55-82.
López-Oriona, Á., & Vilar, J. A. (2022). The bootstrap for testing the equality of two multivariate time series with an application to financial markets. Information Sciences616, 255-275.
López-Oriona, Á., Vilar, J. A., & D’Urso, P. (2023). Hard and soft clustering of categorical time series based on two novel distances with an application to biological sequences. Information Sciences624, 467-492.
López-Oriona, Á., & Vilar, J. A. (2023). Machine learning for multivariate time series with the R package mlmts. Neurocomputing537, 210-235.
López-Oriona, Á., & Vilar, J. A. (2023). Ordinal Time Series Analysis with the R Package otsfeatures. Mathematics11(11), 2565.
López-Oriona, Á., Weiß, C. H., & Vilar, J. A. (2023). Two novel distances for ordinal time series and their application to fuzzy clustering. Fuzzy Sets and Systems, 108590.
Méndez-Fernández, Isabel, Lorenzo-Freire, Silvia, & González-Rueda, Ángel Manuel. 2023. An Adaptive Large Neighbourhood Search algorithm for a real-world Home Care Scheduling Problem with time windows and dynamic breaks. Computers & Operations Research.
Diz-Rosales, N., Lombardía, M.J., and Morales, D. (2023, accepted for publication). Poverty mapping under area-level random regression coefficient Poisson models. Journal of Survey Statistics and Methodology. DOI: 10.1093/jssam/smad036.
Piñeiro-Lamas, B., López-Cheda, A., Cao, R. et al. A cardiotoxicity dataset for breast cancer patients. Sci Data10, 527 (2023). https://doi.org/10.1038/s41597-023-02419-1
Artigos en revistas nacionais
Rodríguez Barreiro, M; Novo Pérez, M.A., Vaamonde Rivas, M., Ginzo Villamayor, M.J., Pérez Porras, F. (2022)  Índice de riesgo de ocurrencia de incendios: una modificación del índice desarrollado por el ICONA en Galicia. Cuadernos de la Sociedad Española en Ciencias Forestales, 48(1):1-24
Capítulo de Libro
López-Oriona, Á., Montero-Manso, P., & Vilar, J. A. (2023, February). Clustering of Time Series Based on Forecasting Performance of Global Models. In Advanced Analytics and Learning on Temporal Data: 7th ECML PKDD Workshop, AALTD 2022, Grenoble, France, September 19–23, 2022, Revised Selected Papers (pp. 18-33). Cham: Springer International Publishing.
López-Oriona, Á., D'Urso, P., & Vilar, J. A. (2023). Unsupervised Classification of Categorical Time Series through Innovative Distances. 17th Conference of the International Federation of Classification Societies, IFCS 2022, Porto, Portugal, July 19–23, 2022, Revised Selected Papers, (pp-). Springer International Publishing.
Outras publicacións
López-Oriona, Á., D’Urso, P., Vilar, J. A., & Lafuente-Rego, B. (2021). Robust Methods for Soft Clustering of Multidimensional Time Series. Engineering Proceedings7(1), 60.
López-Oriona, Á., & Vilar, J. A. (2022). The Bootstrap for Testing the Equality of Two Multivariate Stochastic Processes with an Application to Financial Markets. Engineering Proceedings18(1), 38.
López-Oriona, Á., & Vilar, J. A. (2021), An effective tool for clustering multivariate time series with an application to financial markets. XV Galician Conference on Statistics and Operations Research (SGAPEIO 2021), Santiago de Compostela, Spain, 4-6 November 2021. http://xvcongreso.sgapeio.es/descargas/actas-xvSGAPEIO.pdf
López-Oriona, Á., Vilar, J. A., & D’Urso, P. (2022), Unsupervised Classification of Cate- gorical Time Series through Innovative Distances. 4th International Conference on Statis- tics: Theory and Applications (ICSTA 2022), Prague, Czech Republic, 28-30 July 2022. https://avestia.com/ICSTA2022_Proceedings/files/paper/ICSTA_111.pdf
López-Oriona, Á., D’Urso, P., Vilar J. A., & Lafuente-Rego, B. (2021), Spatial weighted robust clustering of multivariate time series based on quantile dependence with an application to mobility during COVID-19 pandemic. 13th International Workshop on Fuzzy Logic and Applications (WILF 2021), Vietri sul Mare, Italy, 20-22 December 2021. http://ceur-ws.org/Vol-3074/paper07.pdf.
López-Oriona, Á., Weiss, C., & Vilar, J. A. (2023). Fuzzy clustering of ordinal time series based on two novel distances with economic applications. April 2023. arXiv: 2304.12249.
López-Oriona, Á., & Vilar, J. A. (2023). Ordinal time series analysis with the R package otsfeatures. April 2023. arXiv: 2304.12251.
López-Oriona, Á., & Vilar, J. A. (2023). Machine learning for multivariate time series with the R package mlmts. Engineering Proceedings. 
López-Oriona, Á., Montero-Manso, P., & Vilar, J. A. (2023). Clustering of time series based on forecasting performance of global models. Engineering Proceedings.
López-Oriona, Á., & Vilar, J. A. (2022), Machine learning for multivariate time series with the R package mlmts. Joint Statistical Meetings (JSM 2022), Washington D.C., USA, 6-11 August 2022. 
López-Oriona, Á., Weiss, C., & Vilar, J. A. (2023), Fuzzy clustering of ordinal time series based on two novel distances. 5th International Conference on Statistics: Theory and Applications (ICSTA 2023), London, United Kingdom, 3-5 August 2023. 
López-Oriona, Á., Weiss, C., & Vilar, J. A. (2023), Fuzzy clustering of ordinal time series based on two novel distances with economic applications. Joint Statistical Meetings (JSM 2023), Toronto, Canada, 5-10 August 2023. 
López-Oriona, Á., & Vilar, J. A. (2023). Analyzing categorical time series with the R package ctsfeatures. April 2023. arXiv: 2304.12332. 
López-Oriona, Á, Montero-Manso, P., & Vilar, J.A. (2023). Time series clustering based on prediction accuracy of global forecasting models. April 2023. arXiv: 2305.00473.
López-Oriona, Á., Vilar, J. A., & D'Urso. P. (2023). New bootstrap tests for categorical time series. A comparative study. April 2023. arXiv: 2305.00465. 
Artigos en revistas internacionais
Safari, WC, López-de-Ullibarri, I., & Jácome, MA (2021e). A product-limit estimator of the conditional survival function when cure status is partially known. Biometrical Journal, 63 (5), 984–1005. doi: 10.1002 / bimj.202000173
Safari, WC, López-de-Ullibarri, I., & Jácome, MA (2021b). Nonparametric inference for mixture cure model when cure information is partially available. Engineering Proceedings, 7 (1), 17
Randera-Rees, S., Safari, WC, Gareta, D., Herbst, K., Baisley, K., & Grant, AD (2021). Can we see the missing men in clinics? clinic attendance by sex and hiv status in rural south africa. Wellcome Open Research, 6 (169), 169.
Muchene, L., & Safari, WC (2021). Two-stage topic modeling of scienti? C publications: A case study of the University of Nairobi, Kenya. Plos one, 16 (1). doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243208
Safari, WC, Urassa, M., Mtenga, B., Changalucha, J., Beard, J., Church, K., and Todd, J. (2019). Contraceptive use and discontinuation among women in rural North-West Tanzania. Contraception and reproductive medicine, 4 (1), 1–10. doi: 10.1186 / s40834-019-0100-6
Peláez, R., Cao, R. and Vilar, J.M. (2022) Bootstrap bandwidth selection and confidence regions for double smoothed default probability estimation. Mathematics, 10(9), 1523.
Peláez, R., Cao, R. and Vilar, J.M. (2022). Nonparametric estimation of the conditional survival function with double smoothing. Journal of Nonparametric Statistics. DOI:10.1080/10485252.2022.2102631
Notas
Safari, W. C., López-de-Ullibarri, I., & Jácome, M. A. (2021d). Nonparametric kernel estimation of the probability of cure in a mixture cure model when the cure status is partially observed. Under revision. Retrieved from https://dm.udc.es/preprint/NP_cure_rate_estimation_MCM_preprint.pdf
Safari, WC, López-de-Ullibarri, I., and Jácome, MA (2021). A product-limit estimator of the conditional survival function when cure status is partially known. Biometrical Journal.
Outras publicacións
Peláez, R., Cao, R. and Vilar, J.M. (2021)Bootstrap bandwidth selector for the smoothing parameter of Beran's estimator. Proceedings of IV XoveTIC at CITIC (UDC). Engineering Proceedings, 7(1), 28; doi: https://doi.org/10.3390/engproc2021007028
Peláez  R., Van Keilegom, I. Cao, R. and Vilar, J.M. (2022) Mixture cure models approach to estimating the probability of default in credit risk. In: Ana María Aguilera del Pino, Víctor Blanco, Juan Eloy Ruiz Castroy María Dolores Ruiz Medina (eds) Proceeding book of XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. ISBN: 978-84-09-41628-8
Peláez, R., Cao, R. and Vilar, J.M. (2021) Automatic selector for the smoothing parameter of Beran's estimator via bootstrap resampling. XV Congreso Galego de Estatística e Investigacióon de Operacións, Book of abstracts. Organising committee (eds) I.S.B.N.: 978-84-09-35306-4
Artigos en revistas internacionais
Nonparametric multiple regression estimation for circular response. TEST, DOI: 10.1007/s11749-020-00736-w
Nonparametric estimation of circular trend surfaces with application to wave directionsStochastic Environmental Research and Risk Assessment, DOI: 10.1007/s00477-020-01919-5
Borrajo L., and Cao R. (2021). Nonparametric Estimation for Big-But-Biased Data. TEST, to appear. https://doi.org/10.1007/s11749-020-00749-5
Borrajo L., and Cao R. (2020). Big-But-Biased Data Analytics for Air Quality. Electronics, 9(9), 1551. https://doi.org/10.3390/electronics9091551
Novo, S., Aneiros, G., and Vieu, P., (2021). A kNN procedure in semiparametric functional data analysis, Statistics & Probability Letters, 171, https://doi.org/10.1016/j.spl.2020.109028.
Artigos en revistas nacionais
Rebeca Peláez, Ricardo Cao, Juan M. Vilar (2021) Nonparametric estimation of the probability of default with double smoothing, SORT, to appear.
Artigos en revistas internacionais
Barreiro‐Ures, DFrancisco‐Fernández, MCao, R, et al. Analysis of interval‐grouped data in weed science: The binnednp Rcpp packageEcol Evol201900113https://doi.org/10.1002/ece3.5448
Barreiro-Ures D, Cao, R, Francisco-Fernández, M and Reyes, M. Kernel distribution estimation for grouped data. SORT-Statistics and Operations Research Transactions, 43 (2019).
Inés Barbeito, Ricardo Cao & Dimitris Politis(2019)Bootstrap confidence intervals for conditional density function in Markov processes,Communications in Statistics - Simulation and Computation,DOI: 10.1080/03610918.2019.1642487
Barbeito, ICao, RNonparametric curve estimation and bootstrap bandwidth selectionWIREs Comput Stat2019;e1488. https://doi.org/10.1002/wics.1488
Gonçalves-Dosantos, J. C., I. García-Jurado, and J. Costa. "Sharing delay costs in stochastic scheduling problems with delays." 4OR (2020) https://doi.org/10.1007/s10288-019-00427-9
Alonso-Meijide, J. M.,Costa, J., García-Jurado, I., and Gonçalves-Dosantos, J. C. (2020). "On egalitarian values for cooperative games with a priori unions." TOP (2020) https://doi.org/10.1007/s11750-020-00553-2
Title: A heuristic approach to the task planning problem in a home care business Journal: Health Care Management Science, (), 1-15 DOI: 10.1007/s10729-020-09509-1
Novo, S., Aneiros, G. e Vieu, P., (2020) Sparse semiparametric regression when predictors are mixture of functional and high-dimensional variables, TEST, https://doi.org/10.1007/s11749-020-00728-w.
Meilán-Vila, A., Opsomer, J.D., Francisco-Fernández, M. et al. A goodness-of-fit test for regression models with spatially correlated errors. TEST29, 728–749 (2020).
Artigos en revistas nacionais
Peláez Suárez, R., Cao Abad, R. & Vilar Fernández, J.M. Probability of default estimation in credit risk using a nonparametric approach. TEST (2020). https://doi.org/10.1007/s11749-020-00723-1
Capítulo de Libro
Título do libro: Functional and High-Dimensional Statistics and Related FieldsEditores: Germán Aneiros, Ivana Horová, Marie Hušková and Philippe VieuTítulo do capítulo: Variable Selection in Semiparametric Bi-functional Models.Autores: Silvia Novo, Germán Aneiros and Philippe VieuAno de publicación: 2020Editorial: Springer
Notas
Contraceptions
Outras publicacións
Peláez Suárez, R., Cao Abad, R. and Vilar Fernández, J.M. (2019) Nonparametric methods to estimate the probability of default. Proceedings of the 2nd Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting
Peláez Suárez, R., Cao Abad, R. and Vilar Fernández, J.M. (2019) Probability of default estimation using a nonparametric approach. In: Arregui I., García J.A., Vázquez C. (eds) Third International Conference on Computational Finance. Book of abstracts. ISBN: 978–84–9749–725–1.
Peláez Suárez, R., Cao Abad, R. and Vilar Fernández, J.M. (2019) Estimación no paramétrica de la probabilidad de mora vía análisis de supervivencia. In: Vallado E., Ruiz R. (eds) Actas del XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. ISBN: 978-84-09- 13580-6
Peláez Suárez, R., Cao Abad, R. amd Vilar Fernández, J.M. (2019) Nonparametric estimation of the probability of default in credit risk. Actas del XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. ISBN: 978-84-09-15581-1
Meilán-Vila, A., Fernández-Casal, R., & Francisco-Fernández, R. M. (2020). A computational validation for nonparametric assessment of spatial trends. arXiv preprint arXiv:2002.05489
Meilán-Vila, A., Francisco-Fernández, M., Crujeiras, R. M., & Panzera, A. (2020). Nonparametric multivariate regression estimation for circular responses. arXiv preprint arXiv:2001.10317
Meilán-Vila, A., Francisco-Fernández, M., & Crujeiras, R. M. (2020). Goodness-of-fit tests for parametric regression models with circular response. arXiv preprint arXiv:2008.13473
Artigos en revistas internacionais
Inés Barbeito & Ricardo Cao(2018)Smoothed bootstrap bandwidth selection for nonparametric hazard rate estimation,Journal of Statistical Computation and Simulation,DOI: 10.1080/00949655.2018.1532512
Novo, S., Aneiros, G., and Vieu, P. (2019), Automatic and location-adaptive estimation in functional single-index regression, Journal of Nonparametric Statistics, 31(2), 364-392
Artigos en revistas internacionais
López-Cheda, A., Jácome, M. A., Van Keilegom, I. and Cao, R. (2018). Nonparametric covariate significance tests for the incidence in cure models. Submitted to Biometrics.
M. Flores, Rubén Fernández-Casal, S. Naya, J. Tarrío-Saavedra, R. Bossano., 2018, ILS: Un paquete R para el análisis estadístico en estudios interlaboratorio, quimiometría y sistemas de laboratorio inteligentesVolumen 181, 15 de octubre de 2018, páginas 11-20.
M. Flores, Naya S., J. Tarrío-Saavedra, R. Fernández-Casal, enfoque 2.017 análisis de datos funcionales de H y K estadísticas de Mandel en estudios entre laboratorios,  quimiometría y sistemas inteligentes LaboratorioVolumen 176, 15 de mayo de 2018, páginas 134-148
G.I. Novoa Flores, L. Carpente y S. Lorenzo – Freire. Optimizing the production schedule of an agricultural cooperative: a case study. Enviado a Engineering Optimization.
Capítulo de Libro
Barbeito I., Cao R. (2017) A Review and Some New Proposals for Bandwidth Selection in Nonparametric Density Estimation for Dependent Data. In: Ferger D., González Manteiga W., Schmidt T., Wang JL. (eds) From Statistics to Mathematical Finance. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-50986-0_10
Cao R. and Borrajo L. (2018). Nonparametric Mean Estimation for Big-But-Biased Data. In: Gil E., Gil E., Gil J., Gil M. (eds) The Mathematics of the Uncertain. Studies in Systems, Decision and Control, vol 142, 55-65. Springer, Chamhttps://doi.org/10.1007/978-3-319-73848-2_5
Artigos en revistas internacionais
Barbeito, I. Zaragoza, S., Tarrío-Saavedra, J. and Naya, S. (2017). Assessing thermal comfort and energy efficiency in buildings by statistical quality control for autocorrelated data. Applied Energy. 190, 1-17.
Ana López-Cheda, M. Amalia Jácome, Ricardo Cao (2017). Nonparametric latency estimation for mixture cure models. TEST, 26, 353-376.DOI: 10.1007/s11749-016-0515-1
Capítulo de Libro
M. Flores, S. Naya, J. Tarrío-Saavedra, R. Fernández-Casal. Functional data analysis approach of Mandel’s h and k statistics in Interlaboratory Studies.  En Germán Aneiros, Enea G. Bongiorno , Ricardo Cao, y Philippe Vieu (Eds.), Functional Statistics and Related Fields (pp. 123–130). Gewerbestrasse: Springer. 2017.
Recensións
Communications in Statistics - Simulation and Computation
Artigos en revistas internacionais
Ana López-Cheda, Ricardo Cao, M. Amalia Jácome, Ingrid Van Keilegom (2017). Nonparametric incidence estimation and bootstrap bandwidth selection in mixture cure models. Computational Statistics and Data Analysis, 105, 144-165.DOI: 10.1016/j.csda.2016.08.002
Salvador Naya, Andrés Devia-Rivera, Javier Tarrío-Saavedra, y Miguel Flores (2016). Nueva propuesta de índices de capacidad robustos para el control de la calidad. DYNA Ingenieria e Industria.
Barbeito, I. and Cao, R. (2016). Smoothed stationary bootstrap bandwidth selection for density estimation with dependent data. Computational Statistics & Data Analysis. 104, 130-147.
Recensións
Advances in Data Analysis and Classification (ADAC)
Artigos en revistas internacionais
Naya, S., Tarrío-Saavedra, S. Saragoza, M., Flores, M. Oviedo.  Statistical Quality Control with Functional Data. An application to Energy Efficiency. at the 60th ISI World Statistics Congress (WSC) held from 26 - 31 July 2015 in Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Artigos en revistas internacionais
Naya, S., Tarrío-Saavedra. J., López-Beceiro, J., Francisco Fernández, M., Flores, M. y Artiaga, R. Statistical functional approach for interlaboratory studies with thermal data.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry118 (2014) , 2 , 1229-1243

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 8