Programa Oficial de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa

2023/2024

Acceso

Poderá acceder aos estudos de doutoramento da UDC o alumnado que cumpra algún dos requisitos recollidos no artigo 15 (Acceso) do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC.

Admisión

Os estudantes que cumpren algún dos requisitos de acceso aos estudos de doutoramente poderán ser admitidos a un programa de doutoramento conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do programa. A UDC incluirá os procedementose requisitos de admisión no plan de estudos.

A Admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o programa de doutoramento.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admision.

8 prazas ofertadas no curso 2023/2024

Perfil de admisión recomendado

O mestrado que permitirá o ingreso a este programa de doutoramento sen complementos de formación será o Mestrado en Técnicas Estatísticas ofertado pola USC, UDC e UVigo. Tamén terán acceso directo no programa os estudantes con suficiencia investigadora ou co título de DEA obtidos a través dos programas anteriores de doutoramento en Estatística e Investigación Operativa nas tres universidades participantes (USC, UDC e UVigo). Perfil de ingreso con mestrado diferente ao do apartado anterior: No caso de alumnos que realizasen algún mestrado distinto do anterior, a Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD) avaliará de forma individualizada cada caso e considerará a posibilidade de pedirlles a realización de complementos de formación (ata 15 ECTS) cando na súa formación anterior non cursen polo menos 60 ECTS na área de Estatística e Investigación Operativa de nivel de mestrado segundo o xuízo da CAPD. Outros perfís: No caso de alumnos que non realizasen mestrado necesitarase unha equivalencia de formación en nivel equivalente de, polo menos, 60 ECTS preferentemente na área de estatística e investigación operativa. Esta equivalencia será determinada pola CAPD. Alumnos con titulacións estranxeiras: os estudantes con título estranxeiro sen homologar poderán solicitar a admisión nos estudos de doutoramento sempre que se acredite un nivel de formación equivalente á do título oficial español de mestrado universitario e faculte no país expedidor do título para o acceso aos estudos de doutoramento. Esta admisión non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo nin o recoñecemento para outros efectos que os de acceso a estas ensinanzas.

Procedemento xeral de solicitude de admisión

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase a través da secretaría virtual, achegando a documentación acreditativa de reunir os requisitos de acceso. A solicitude de admisión e matrícula para o alumnado externo da UDC debe facerse aquí.

Se desexas obter máis información podes consultar o Procedemento xeral de solicitude de admisión.

Procedemento de solicitude de admisión do alumnado cun título estranxeiro non homologado

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Procedemento xeral por parte da CAPD

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Requisitos de admisión específicos da CAPD

A solicitude de admisión realizarase a través da Secretaría Virtual do estudante e a documentación xustificativa entregarase na Unidade de Apoio á Docencia e Investigación (UADI) da Facultade de Informática. A CAPD publicará as listaxes provisoria e definitivas do alumnado admitido no portal de estudos da UDC. As reclamacións á listaxe provisoria dirixiranse á UADI da Facultade de Informática. A solicitude de matrícula a tempo parcial, de cambio de modalidade de matrícula e de baixa temporal no programa deberán presentarse na UADI da Facultade de Informática.

Prazos

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase de acordo cos prazos aprobados polo Consello de Goberno da UDC.

Matrícula

Consulta a información dispoñible para facer a matrícula nun estudo de doutorado da udc. 

Axudas predoutorais

Consulta as axudas predoutorais na UDC.