Programa Oficial de Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación

2024/2025

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

González Sanmamed, Mercedes
Coordinadora
Sánchez Bello, Ana
Secretaria
García Barros, María Susana
Vogal PDI
Rodríguez López Vázquez, Alfredo
Vogal PDI
Rodicio García, María Luisa
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Fraguela Vale, Raul
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 11
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 32
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 16
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 1
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 49
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 37,5
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 8,16
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 37,5
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 42,86
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 24,49
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 32,65
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 0
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 33,33
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 66,67
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 2.724
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 2.211
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 33,33
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 66,67
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 26,19
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 11
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 33
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 11
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 52
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 36,36
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 11,54
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 27,27
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 34,62
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 23,08
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 42,31
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 80
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 13,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 40
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 20
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 40
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 1
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 4
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.899
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 1.352
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 2.309
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 60
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 20
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 5,41
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 11
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 22
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 6
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 54
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 50
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 12,96
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 33,33
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 40,74
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 1,85
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 57,41
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 5,56
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 36,36
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 6,9
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 11
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 81,82
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 18,18
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 3
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 8
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.451
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 2.040
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 27,27
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 45,45
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 27,27
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 36,36
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 13,95

teses

Posibilidades educativas del teatro
Blanco Martínez, Alfredo

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas nacionais
Vázquez Coto, Manuela. (2023). A agua e os seus enredos. Revista Galega de Educación, (85), 78-83.
Santos Caamaño, F. J., Vázquez Cancelo, M. J. ., & Rodríguez Machado, E. R. (2021). Obstáculos en el desarrollo de las ecologías de aprendizaje: un desafío a la formación expandida en los escenarios de pandemia. PUBLICACIONES51(3), 497–531. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18512
Santos-Caamaño, F.-J., Vázquez-Cancelo, M.-J., & Rodríguez-Machado, E.-R. (2021). Tecnologías digitales y ecologías de aprendizaje: desafíos y oportunidades.Educatio Siglo XXI39(2), 19–40. https://doi.org/10.6018/educatio.466091
Vázquez Cancelo, M. J., & Santos Caamaño, F. J. (2017). La motivación en el aprendizaje de las matemáticas con Pizarra Digital Interactiva. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, (13), 073-076. https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.13.2329
Santos-Caamaño, F. J., Vázquez-Cancelo, M. J., & Fuentes-Abeledo, E. J. (2022). El aprendizaje autodirigido en el marco de las ecologías de formación inicial docente. Resultados de un estudio Delphi. Educar 58(2), 357-372. https://doi.org/10.5565/rev/educar.1526
Mateo Gijón, M. A. (2018). Creatividad en la dirección musical. Creatividad y Sociedad (28) 31-49.http://creatividadysociedad.com/artículos/28/2.Creatividad en la dirección musical.pdf
Mateo Gijón, M. A. (2023). Las Unidades de Música en la Armada. Una capacidad institucional. Revista General de Marina (284) 509-521.https://armada.defensa.gob.es/archivo/rgm/2023/04/RGMAbril2023Parte08.pdf
Capítulo de Libro
Sancho-Andrés, M. (2023). Estudio de las asignaturas que incluyen técnicas corporales, emocionales, escénicas y de movimiento en las EASM establecidas en la LOE (I). En Vernia Carrasco, A. M. (Coord.). Educación, investigación y formación musical: miradas, experiencias y reflexiones desde los diferentes ámbitos y niveles educativos (pp. 12-26). Dykinson. https://www.jstor.org/stable/jj.1866717.4
Sancho-Andrés, M. (2023). Estudio de las asignaturas que incluyen técnicas corporales, emocionales, escénicas y de movimiento en las EASM establecidas en la LOE (II). En Vernia Carrasco, A. M. (Coord.). Educación, investigación y formación musical: miradas, experiencias y reflexiones desde los diferentes ámbitos y niveles educativos (pp. 56-86). Dykinson. https://www.jstor.org/stable/jj.1866717.7
Sancho-Andrés, M., Rosa-Napal, F. C. y Chao-Fernández, R. (2023). La respiración asociada al movimiento en ejercicios de iniciación de “Musicality of Movement aproach”. En Gertrúdix-Barrio, F. y Cruz Cruz, P. (Eds.). Sinfonías del cambio. música y arte en la transformación social (pp. 259-269). Dykinson. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9154559
Gisbert, V. y Mateo, M.A. (2022). Liderazgo en la Dirección Musical. La materia olvidada en los conservatorios superiores. En Chao-Fernández, Rosa-Nepal y Chao-Fernández (Eds.) Innovación e Investigación en conservatorios y escuelas de música. (pp. 139-149). Peter Lang.
Gisbert, V. y Mateo, M.A. (2021). Liderazgo Educativo. En Gisbert, Alegre (Eds.) Inclusión e Innovación Educativa. Música y Cultura como herramientas docentes. (pp. 206-216). Tirant lo Blanch. Isbn Papel:9788418534744Isbn Ebook:9788418534898
Gisbert, V. y Mateo. M.A. (2020). Evaluación en tiempos de COVID-19. Fundamentos didácticos para la inclusión educativa. Soluciones educativas al COVID-19. Pluma y Arroba. McGraw-Hill. ISBN 9788418392627.
Sancho-Andrés, M., Escalante, F., Fortuny, A. y Lorenzo de Reizabal, M. (2024). Innovación educativa en conservatorios y escuelas superiores de música en España: agentividad y dimensiones de estudio. En Vernia-Carrasco, A. M. (Coord.). Educación y formación musical. Transformación social, empleabilidad y ODS (pp. 218-233). Dykinson. https://www.jstor.org/stable/jj.13286055.18
Escalante, F., Sancho-Andrés, M., Fortuny, A. y Lorenzo de Reizabal, M. (2024). Innovación educativa en conservatorios y escuelas superiores de música en España desde la perspectiva del profesorado. En Vernia-Carrasco, A. M. (Coord.). Educación y formación musical. Transformación social, empleabilidad y ODS (pp. 199-217). Dykinson. https://www.jstor.org/stable/jj.13286055.17
Libro
AAVV. (2022). Xogos tradicionais galegos para tempos de recollida. Xogos para a casa e espazos reducidos. Lugo. Deputación de Lugo.
Artigos en revistas internacionais
Mesías-Lema, J. M., Calviño-Santos, G., Álvarez-Barrio, C., & Díaz-Seoane, Á. (2022). Videopoesía, artivismo y defensa de los derechos medioambientales en la formación docente. IJABER. International Journal of Arts-Based Educational Research, 1(2), pp.1-16. https://doi.org/10.17979/ijaber.2022.1.2.9437
Mesías-Lema, J. M., López-Ganet, T., Álvarez-Barrio, C., & Eiriz, S. (2022). Prácticas artísticas situadas: Mediación, activismo y derechos ciudadanos en los procesos participativos (también) situados. Encuentros. Revista De Ciencias Humanas, Teoría Social Y Pensamiento Crítico, (15), pp.228-249. https://doi.org/10.5281/zenodo.5980079  (SJR Q3)
Álvarez-Barrio, C., & Mesías-Lema, J. M. (2022). Visual Ethnography and Childhood: Photography and Visual Archive in Educational Research. VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review / Revista Internacional De Cultura Visual, 9(2), pp.267-287. https://doi.org/10.37467/gkarevvisual.v9.3153  (SJR Q4)
(2021). Engaging Ethnic-Diverse Students: A Research Based on Culturally Responsive Teaching for Roma-Gypsy Students. Education Sciences11(11), 739. https://doi.org/10.3390/educsci11110739
Vázquez-Sánchez, R. (2022). El papel de las cualidades del sonido en las imágenes mentales sonoras. Techno Review, International Technology, Science and Society Review, 11(5), 1-16. https://doi.org/10.37467/revtechno.v11.4467
Artigos en revistas nacionais
Co-autora del artículo en la revista AULA de Innovación Educativa: " STEAM para aprender sobre los cambios físicos y químicos de la materia." Óscar González Iglesias, Juan-Carlos Rivadulla-López, Yolanda Golías Pérez y Antonio Mato Gómez. Revista AULA de Innovación Educativa, 324 (73-74)
González Iglesias, Ó. Rivadulla-López, J.C., Golías Pérez, Y. y Mato Gómez, A. (2023). STEAM para aprender sobre los cambios físicos y químicos de la materia. Aula de Innovación Educativa, 324, 73-74.
González Iglesias, Ó. y Rivadulla-López, J.C. (2022). Las representaciones sociales sobre el concepto de la familia en el alumnado de Educación Primaria. Aula Abierta, 51(4), 357-366.
González Iglesias, Ó.; Fuentes-Silveira, Mª.J. y Rivadulla-López, J.C. (2022). Indagando con animales vivos en Educación Primaria. Ápice.Revista de Educación Científica, 6(1), 1-8.
González Iglesias, Ó.; Fuentes-Silveira, Mª.J. y Rivadulla-López, J.C. (2022). Autoevaluación y emociones del alumnado de 4º de Primaria al estudiar organismos vivos. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 9, 261-271.
Rivadulla-López, J.C., Rodríguez Correa, M.; González Iglesias, Ó. (2021). Actitudes hacia las Ciencias de la Naturaleza de los maestros en formación y en ejercicio de Educación Primaria. Revista Complutense de Educación, 32(4), 581-591.
Capítulo de Libro
(2021). Engaging Ethnic-Diverse Students: A Research Based on Culturally Responsive Teaching for Roma-Gypsy Students. Education Sciences11(11), 739. https://doi.org/10.3390/educsci11110739
Outras publicacións
Álvarez-Barrio, C., Boo-Rivas, C., Eiríz, S., Mesías-Lema, J.M. & Pérez-Guilarte, Y. (2022). Mapeo das Prácticas Culturais da cidade da Coruña. Solicitado por el Ayuntamiento de A Coruña, Área de Cultura. (Informe de investigación interactivo) 
Rodríguez Malmierca, M.J., & Abraham Felpeto Guerrero. (2023). EKT Advanced e-learning system for In- School placement. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8042251
Rodríguez Malmerca, M.J., & Felpeto Guerrero, A. (2023). EKT Technical Analysis Report (Output 7). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8006607
Rodríguez Malmierca, M.J., Felpeto Guerrero, A., & et al. (2023). EKT Mobile App development (output 9). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8006859
Brandão Carvalho, J.A, Fernández-Morante, C., & et al. (2023). Report on in-school placements needs and possibilities of the technologies. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7806236
Recensións
(Año académico 2021-22) Álvarez-Barrio, C. (2021). Autopsia Educativa. Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil, 8, pp.1-4. https://doi.org/10.15304/elos.8.7956
Artigos en revistas internacionais
Sarah Dodd, Serxia Lage-Arias, Karin Berglund, Sarah Jack, Ulla Hytti & Karen Verduijn (2022): Transforming enterprise education: sustainable pedagogies of hope and social justice, Entrepreneurship & Regional Development, DOI: 10.1080/08985626.2022.2071999
Ramos-Álvarez O, Arufe-Giráldez V, Cantarero-Prieto D, Ibáñez-García A. Impact of SARS-CoV-2 Lockdown on Anthropometric Parameters in Children 11/12 Years Old. Nutrients. 2021; 13(11):4174. https://doi.org/10.3390/nu13114174Ramos Álvarez O, Arufe Giráldez V, Cantarero Prieto D, Ibáñez García A. Changes in Physical Fitness, Dietary Habits and Family Habits for Spanish Children during SARS-CoV-2 Lockdown. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(24):13293. https://doi.org/10.3390/ijerph182413293Ramos-Álvarez O, Arufe-Giráldez V, Sanmiguel-Rodríguez A, Navarro-Patón R. Variations in Manual Dexterity in 11- and 12-Year-Old Children in the North of Spain in the SARS-CoV-2 Lockdown. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(12):7162. https://doi.org/10.3390/ijerph19127162Arufe Giráldez V, Sanmiguel-Rodríguez A, Ramos Álvarez O, Navarro-Patón R. Can Gamification Influence the Academic Performance of Students? Sustainability. 2022; 14(9):5115. https://doi.org/10.3390/su14095115Arufe-Giráldez V, Sanmiguel-Rodríguez A, Ramos-Álvarez O, Navarro-Patón R. Gamification in Physical Education: A Systematic Review. Education Sciences. 2022; 12(8):540. https://doi.org/10.3390/educsci12080540
Artigos en revistas nacionais
Autora principal del artículo en la revista RIFOP: Golías Pérez, Y., García Barros, S., & Rivadulla-López, J.-C. (2022). La indagación en la formación de maestros de educación infantil. El trasvase de agua como problema. Revista Interuniversitaria De Formación Del Profesorado. Continuación De La Antigua Revista De Escuelas Normales, 97(36.1)https://doi.org/10.47553/rifop.v97i36.1.92560
Capítulo de Libro
García-Cabeza, B. y García-Serna, J.A. (2022). El portafolios como estrategia colaborativa y transversal. Experiencias de uso en el Máster de Formación de Profesorado. En L. Pérez Lomas, P. Aguilar Conde y J.R. Córdova Camacho (coords.), Técnicas y Fórmulas de la Nueva Docencia (pp. 148-159). Valencia: Tirant lo Blanch. ISBN 978-84-1853-447-8; Depósito Legal V-2668-2020.
García-Serna, J.A. y García-Cabeza, B. (2022, en prensa). TIC, TAC y TEP: Perfiles Docentes Universitarios como respuesta a la COVID-19, 5 pp. [Capítulo aceptado para su publicación en el libro International Handbook for the Advancement of Science (editorial Thomson Reuters)]
Sarceda-Gorgoso, C., Felpeto, A., Rial, P. (2022): El trabajo final de estudios (TFE) como instrumento para la consolidación de competencias profesionales docentes. En Barreira-Cerqueiras, E., Sarceda-Gorgoso, C. (Coords.), Desafíos para la formación inicial del profesorado técnico de formación profesional y claves para el éxito (pp. 225-244). Dykinson
Vázquez-Sánchez, R., Felpeto-Guerrero, A. y Chao-Fernández, R. (2022). Instalaciones sonoras como recurso educativo desde la perspectiva docente. En C. Franco-Vázquez, C. Gillanders y R. Chao-Fernández (eds.), Educación artística para el cambio (163-174). Peter Lang
Cobo, C., Pérez, M. & Ramos, O. (2021). Experiencia de evaluación formativa y compartida mediante Mobile Learning y desarrollo de las competencias en Educación Física. En Aznar, I., Rodríguez, C., Ramos, M. & Gómez, G  (Eds). Desafíos de la investigación y la innovación educativa ante la sociedad inclusiva (728-743). Dykinson, SL.
Libro
Título: Educational Materials on Citizenship From an Occupational PerspectiveHetty Fransen-Jaïbi, H., Kantartzis, S., Pollard, N. and Viana-Moldes, I. (2021). Educational materials on citizenship from an occupational perspective. Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións; https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498142
Artigos en revistas internacionais
García-Martínez, J. A., González-Sanmamed, M., & Muñoz-Carril, P. C. (2020). Entornos personales de aprendizaje: un estudio comparativo entre profesores costarricenses en formación y en ejercicio. Estudios sobre Educación39, 135-157.https://doi.org/10.15581/004.39.135-157
García-Martínez, J. A., Rosa-Napal, F. C., Romero-Tabeayo, I., López-Calvo, S., & Fuentes-Abeledo, E. J. (2020). Digital Tools and Personal Learning Environments: An Analysis in Higher Education. Sustainability12(19), 8180.https://doi.org/10.3390/su12198180
García-Martínez, J.A. y González-Sanmamed, M. (2019). Cómo generan y gestionan contenidos los estudiantes de educación de Costa Rica: una contribución al estudio de su entorno personal de aprendizaje. Digital Education Review, (36), 15-35. http://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/22274
García-Martínez J-A, Rosa-Napal F-C, Romero-Tabeayo I, López-Calvo S, Fuentes-Abeledo E-J. 2020. Digital Tools and Personal Learning Environments: An Analysis in Higher Education. Sustainability, 12 (19). https://doi.org/10.3390/su12198180
Blanco-López, S.; Cerdas-Montano V. y García-Martínez, J.A. (2021). Clima organizacional en centros educativos públicos costarricenses: un análisis multifactorial. Revista Educación. 45(1). doi: 10.15517/REVEDU.V45I1.41927
García-Martínez, J.A.; Fuentes-Abeledo, E.J.; Rodríguez-Machado, E.R. (2021). Attitudes towards the Use of ICT in Costa Rican University Students: The Influence of Sex, Academic Performance, and Training in Technology. Sustainability.13, 282. https://doi.org/10.3390/su13010282
García-Martínez, J.A., y Cerdas-Montano V. (2020). Estilos de liderazgo en centros educativos de Heredia: un estudio comparativo entre el colectivo directivo y docente. Innovaciones Educativas22(33), 15-30. https://doi.org/10.22458/ie.v22i33.3081
Naya, M., Gómez, T., Rumbo, B. y Segade, E. (2021). Estudio interregional comparado de la Educación Matemática en la formación inicial del profesorado de Educación Primaria. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 24(2), 207-233, https://doi.org/10.12802/relime.21.2424
Navarro-Patón, R.;Arufe-Giráldez, V.;Sanmiguel-Rodríguez, A.;Ramos-Álvarez, O. Differences on Habitual Physical Activity Index in Primary School children according to Age and Gender. Sustainability 202113, 7806. https://doi.org/10.3390/su13147806
Rivas-Quarneti, N., Ferreira-Marante, R., Tojeiro-Ríos, A., & Viana-Moldes, I. (2020). Análisis ocupacional y de género en la infancia: Aplicación de los mapas corporales narrados desde un grupo de discusión. New Trends in Qualitative Research2, 784–793. https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.784-793
Artigos en revistas nacionais
Lema-Blanco, I. (2020). La deficiente regulación en España de los medios de comunicación comunitarios: el caso de Cuac FM ( Deficient regulation of community media in Spain: the case of Cuac FM). Quaderns del CAC, 46, vol. XXIII, julio 2020, pp 57-64. Versión en Español. Versión en Inglés. Versión en Catalán
Capítulo de Libro
Lema-Blanco, I. (2018). Community radio as a social learning instrument for social empowerment and community building. An analysis of youth participation in the Spanish Third Media Sector. En: I. Gallego, M. Fernández Sande & N. Limón (eds.), Radio Research Trends: Diversity, Innovation & Policies, (pp.15-30). Cambridge (UK): Cambridge Scholars Publishing. ISBN (13): 978-1-5275-1349-5.
Lema-Blanco, I. (2018). El rol de los medios de comunicación comunitarios como herramientas de inclusión social. El caso de la emisora CUAC FM en A Coruña. En X. M. Cid et. al. (coord.), Educación Social e Escola, Unha análise da última década (2006-2016), (pp.693-708). Ourense (Spain):CEESG/NEG 
Meléndez-Lucecs, J., & Couto-Cantero, P. (2021). The Roma-Gypsy anthem as a pedagogical tool for inclusion within the EFL classroom. In R. Chao-Fernández, F. C. Rosa-Napal, A. Chao-Fernández, C. Gillanders, & R. M. Vicente Álvarez (Eds.), Actas del III Congreso Internacional de Música y Cultura para la Inclusión y la Innovación (A Coruña, 27-29 de mayo de 2021) (pp. 95-100). Universidade da Coruña. https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498050
Chao-Fernández, R. y Vázquez-Sánchez, R. (2020). Comparativa de la lectura alfabética y la musical a través de movimientos oculares. Posibles mejoras aplicables a la competencia lectora. En A. Díez y R. Gutiérrez (Coords.), Lectura y dificultades lectoras en el siglo XXI (pp. 642-655). Octaedro.
Vázquez-Sánchez, R., Chao-Fernández, A. y Chao-Fernández, R. (2021). La musicoterapia en la escolarización combinada. Aplicaciones y beneficios. En V. Gisbert y O.M. Alegre (Dirs.), Inclusión e innovación educativa. Música y cultura como herramientas docentes (pp. 93-109). Tirant Humanidades.
Bobadilla-Pérez, María & Pereria-Balado, Suellen (2020) "Does Bilingualism Expand the Cognitive Experience of the Students?: A Case Study in Early Childhood Education" Chapter 1, Source Title: International Perspectives on Modern Developments in Early Childhood Education
Se adjunta confirmación de mail de aprobación del capítulo que se publicará en próximas fechas.Cordial saludo profesor Oliver Ramos Álvarez, El Comité Científico del Congreso Internacional Virtual en Actividad Física y Entrenamiento Deportivo tiene el gusto de informarle que su Capítulo de Libro titulado "Trabajo específico, de fuerza y HIIT en deportistas amateur: estudio de caso" ha sido aprobado por los revisores para la publicación con la Editorial Kinesis. El único ajuste fueron las palabras clave en inglés, que habían faltado. Esperamos continuar contando con su participación.  Abrazo fraterno. Congreso Internacional Virtual en Actividad Física y Entrenamiento Deportivo
Pollard, N., Viana-Moldes I., Fransen-Jaïbi, H. & Kantartzis, S. (2020). Occupational Therapy on the move: On contextualising citizenships and epistemicide. In: Lopez, R. & Malfitano, A. (Eds.). Social Occupational Therapy: Theoretical and Practical Designers (151-163). Edinburgh, Elsevier.
Fransen-Jaïbi, H., Viana-Moldes, I. Pollard, N. & Kantartzis, S. (2020). Reflections on occupation transforming citizenship. In Bruggen, H. v., Kantartzis, S. Pollard, N. (Eds) (volume 1) 'And a seed was planted...' Occupation based approaches for social inclusion (75-90). London, Whiting and Birch.
Outras publicacións
Lema Blanco, I. & Dumitru, A. (2019). Theoretical framework for the definition of locally embedded future policy scenarios. SMARTEES – Social Innovation Modelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability. Grant agreement No 763912. Online resource. 
Naya, Segade y Soneira (2021). Una experiencia de aprendizaje y servicio para fomentar el aprendizaje de la aritmética y la colaboración docente. Oficina de Cooperación y Voluntariado (OCV), Centro Universitario de Formación e Innovación (CUFIE) (ed.). Guía de buenas prácticas de Aprendizaje y Servicio en la Universidade da Coruña. Volumen 2 Col. Contextos Universitarios Transformadores. Número 5. Universidade da Coruña. A Coruña
Naya, Segade y Soneira (2021). Una experiencia de aprendizaje y servicio para fomentar el aprendizaje de la geometría y la colaboración docente. Oficina de Cooperación y Voluntariado (OCV), Centro Universitario de Formación e Innovación (CUFIE) (ed.). Guía de buenas prácticas de Aprendizaje y Servicio en la Universidade da Coruña. Volumen 2 Col. Contextos Universitarios Transformadores. Número 5. Universidade da Coruña. A Coruña
Artigos en revistas internacionais
García-Martínez, J. A., y Cerdas-Montano, V. (2019). Estilos de liderazgo de los directivos escolares costarricenses: transformando las organizaciones educativas. Innovaciones Educativas21(31), 5-21. https://doi.org/10.22458/ie.v21i31.2690
González-Sanmamed, M., Estévez, I., Souto-Seijo, A., & Muñoz-Carril, P.C. (2020). Digital learning ecologies and professional development of university professors. Comunicar, 62(28), 9-18. doi: https://doi.org/10.3916/C62-2020-01 
Chao-Fernández, R.; Gisbert-Caudeli, V.; Vázquez-Sánchez, R. (2020). Emotional Training and Modification of Disruptive Behaviors through Computer-Game-Based Music Therapy in Secondary Education. Applied Sciences10(5), 1796. https://doi.org/10.3390/app10051796
Chao-Fernández, R., Vázquez-Sánchez, R., Felpeto-Guerrero, A. (2020). Audacity como herramienta para la creación de materiales educativos. Una aproximación a través del MOOC “Música para el siglo XXI”. Relatec 19(1), 121-137
Fernández-Rouco, N., Fallas-Vargas, M. A., & García-Martínez, J. A. (2020). Voces protagónicas para el bienestar en la escuela: análisis cualitativo de la perspectiva de los agentes implicados. Voces y silencios. Revista Latinoamericana de Educación11(2), 49-66. https://doi.org/10.18175/VyS11.2.2020.3
García-Martínez, J. A., & González-Sanmamed, M. (2020). La comunicación y la interacción como aspectos clave de los entornos personales de aprendizaje: Perspectiva de estudiantes costarricenses de educación. Revista Electrónica Educare24(3), 1-20. https://doi.org/10.15359/ree.24-3.5
Artigos en revistas nacionais
Souto-Seijo, A., Estévez, I., Iglesias, V., & González-Sanmamed, M. (2020). Entre lo formal y lo no formal: un análisis desde la formación permanente del profesorado. Educar, 56, 91-107. doi: https://doi.org/10.5565/rev/educar.1095
Chao-Fernández, R.; Felpeto-Guerrero, A. y Vázquez-Sánchez, R. (2020). Audacity como herramienta para la creación de materiales educativos. Una aproximación a través del MOOC «Música para el siglo XXI». RELATEC, 19(1), 121-137. http://dx.doi.org/10.17398/1695-288X.19.1.121
Co-autora del artículo en la revista ÁPICE. Revista de Educación Científica: “Los hábitos alimenticios del alumnado de Primaria y sus posibilidades educativas” Juan-Carlos Rivadulla-López, Susana García Barros, María-Jesús Fuentes-Silveira y Yolanda Golías Prez. Departamento de Pedagoxía e Didácticahttps://doi.org/10.17979/arec.2020.4.1.5236
Lema Blanco, I. (2020). La deficiente regulación en España de los medios de comunicación comunitarios: el caso de Cuac FM. Quaderns del CAC, 46, vol. XXIII, julio 2020, pp 57-64. https://www.cac.cat/sites/default/files/2020-07/Q46_Lema_CA_0.pdf
Segade, M. E., y Naya, M. C. (2018). Secuencia didáctica para el estudio de los triángulos en Educación Primaria con Geogebra y un primer análisis. Secuencia didáctica para el estudio de los triángulos en educación primaria con Geogebra y un primer análisis, Números, Revista de Didáctica de las Matemáticas Números, 98  (pp. 163-177).
Capítulo de Libro
Chao-Fernández, R., Vázquez-Sánchez, R. y Felpeto-Guerrero, A. (2019). Impacto de una experiencia piloto de mentoría entre iguales. En Marin et al. (ed.) (2019): Inclusión, tecnología y sociedad. Investigación e Innovación en educación (pp. 2159-2172) Madrid: Dykinson. ISBN: 978-84-1324-491-4.
Meléndez-Luces, Jennifer y Couto-Cantero, Pilar - Fostering Pluricultural and Plurilingual Competence through the roma-gypsy anthem. Competencia Pluricultural y Plurilingüe a travñes del Himno Gitano-Romaní en el aula de inglés en Educación Secundaria. Educación de las Segundas Lenguas. Libro editado por Natividad Aguayo Arrabal. UCOPress, 2020.ISBN 978-84-9927-548-2
García-Serna, J.A. y García-Cabeza, B. (en prensa). Notas sobre el diseño y el desarrollo de los Grupos de Discusión en la investigación educativa: una reflexión desde la práctica con alumnado de ESO. En Campos de Investigaciçpn de Vanguardia (14 pp.). Madird: Pirámide. ISBN: 978-84-368-4271-5.
"Análisis y comparativa de las grabaciones de la Compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG) en los años 2001/2018", dentro de la obra titulada "La comunicación como relato", que será incluída en el libro de EDICIONES PIRÁMINDE (GRUPO ANAYA), con ISBN 978-84-368-4253-1 y Depósito Legal M-37168-2019.
"Colección de Cantos Populares Gallegos", dentro de la obra tituladoa"Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas", que será incluída en el libro de EDICIONES PIRÁMIDE (GRUPO ANAYA), con ISBN 978-84-368-4265-4 y Depósito Legal M-37180-2019
Estévez, I., Souto-Seijo, A., Sande, O., y González-Sanmemed, M. (2020). Professional Teacher Learning through Self-Directed Training: a Qualitative Analysis of Learning Ecologies. En S. Oliveira e Sá, F. Freitas, P. Castro, M. González-Sanmamed, y A. P. Costa (Eds.), Qualitative Research in Education: advances and challenges (Vol. 2, pp. 437-447). Ludomedia. https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.437-447
Souto-Seijo, A., Estévez, I., Romero, P., y González-Sanmamed, M. (2020). Formal, Non-formal and Informal Learning in the Digital Age: Contributions to Teacher Professional Development. En S. Oliveira e Sá, F. Freitas, P. Castro, M. González-Sanmamed, y A. P. Costa (Eds.), Qualitative Research in Education: advances and challenges (Vol. 2, pp. 428-436). Ludomedia. https://doi.org/10.36367/ntqr.2.2020.428-436
Chao-Fernández, R., Vázquez-Sánchez, R. y Felpeto-Guerrero, A. (2019). “Impacto de una experiencia piloto de mentoría entre iguales”, en Marin et al. (ed.) (2019): Inclusión, tecnología y sociedad. Investigación e Innovación en educación. Madrid: Dykinson. Pp. 2159-2172.
Chao-Farnández, R., Felpeto-Guerrero, A. y Vázquez-Sánchez, R. (2019) Diseño y puesta en funcionamiento de la ”escalera musical” como medio saludable de relacionar áreas de conocimiento, en IV Xornadas de innovación docente, Contextos universitarios transformadores: buenas prácticas en el marco de los GIDs. Cufie – Universidade da Coruña (Pendiente de publicación)
Outras publicacións
Silfa-Santa, E. (28 de octubre de 2019). Juventud, parte de la transformación social. Artículo para Aula Democrática del Consorcio de Educación Cívica de PUCMM para el periodico El Caribe. Recuperado dehttps://www.elcaribe.com.do/2019/10/28/juventud-parte-de-la-transformacion-social/
Silfa-Santa, E. (29 de abril de 2020). Una computadora para todos sí, pero...Radar 24 Periódico Digital. Recuperado de https://radar24.do/una-computadora-para-todos-si-pero/
Silfa-Santa, E. (27 de abril de 2020). Los olvidados en tiempo de COVID-19. Radar24 Periódico Digital. Recuperado de https://radar24.do/los-olvidados-en-tiempo-de-covid-19/
Silfa-Santa, E. (18 de mayo de 2020) La escuela en casa. Periódico El Caribe. https://www.elcaribe.com.do/2020/05/18/la-escuela-en-casa/
Felpeto-Guerrero, A., Chao-Fernández, R. (2019). Audacity: una herramienta de edición de audio multiplataforma. Servicio de publicacións. Universidade da Coruña. Disponible en http://hdl.handle.net/2183/22882
Ramos , O. (2019). 15º Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la Salud. Nuevas Urgencias De La Educación Física Escolar: Enfermedades hipocinéticas. (p.122–139). Pontevedra: Sportis. Pontevedra: Sportis.ISBN 978-84-948288-6-7
Recensións
Cotelo Guerra, M.D. (2019). [Revisión del libro Modernas y vanguardistas. Las mujeres-faro en la Edada de Plata, de Mercedes Gómez Blesa]. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 23, pp. 350-353.
Balsa, J.F. ySegade, M.E. (2019). Las matemáticas de la luz. Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 102, pp. 185-187
 Segade M.E. y Balsa J.F. (2019). Planilandia. Números. Revista de didáctica de las Matemáticas. 99, pp. 217 - 219.
Segade, M.E.(2018). La engañosa sencillez de los triángulos (reseña).Números, Revista de Didáctica de las Matemáticas Números, 98 . (pp. 211-212).
Artigos en revistas internacionais
Fernández-Rouco, N.; Fallas-Vargas, M.A. y García-Martínez, J.A. (2018). Conocimientos, actitudes y comportamiento sexuales de riesgo de futuros docentes costarricenses: un reto en la promoción de la educación sexual. Summa Psicológica UST. DOI: https://doi.org/10.18774/448x.2018.15.392
Redon Pantoja, S; Vallejos Silva, N. & Angulo Rasco, F. (2018). Formación Ciudadana y abandono escolar: La ciudadanía negada. Artículo publicado en la Revista Portuguesa de Educación, 31(2), pp. 5-22 doi: 10.21814/rpe.14753
Diaz-Caneiro, E. (2019).Assessing transnational higher education: positive and negative relations between institutions. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, Volume LX, 127-132
Piñeiro, I., Estévez, I., Freire, C., de Caso, A., Souto, A., & González-Sanmamed, M. (2019). The Role of Prior Achievement as an Antecedent to Student Homework Engagement. Frontiers in Psychology, 10, 1-8. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00140
González‐Sanmamed, M. , Muñoz‐Carril, P. and Santos‐Caamaño, F. (2019), Key components of learning ecologies: A Delphi assessment. Br J Educ Technol, 50: 1639-1655. doi:10.1111/bjet.12805
Haskel-Ittah, M.; Duncan, R.; Vázquez-Ben, L.; Yarden, A. (aceptado). Reasoning about genetic mechanisms: affordances and constrains for learning. Journal of Research in Science Teaching, X, XX-XX. DOI: 10.1002/tea.21595
Artigos en revistas nacionais
González-Sanmamed, M., Souto-Seijo, A., González, I., y Estévez, I. (2019). Aprendizaje informal y desarrollo profesional: análisis de las ecologías de aprendizaje del profesorado de educación infantil. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, (68), 70-81. https://doi.org/10.21556/edutec.2019.68.1305
Sangrà, A., Estévez, I., Iglesias, V., y Souto-Seijo, A. (2019). Desarrollo profesional docente a través de las ecologías de aprendizaje: Perspectivas del profesorado. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, (68), 42-53. https://doi.org/10.21556/edutec.2019.68.1307
Chao Fernández, R; Alonso-Jatín , R; Pérez Vázquez, C. El desarrollo auditivo en estudiantes de música y su aplicación al aprendizaje de otra lengua. (2019)Sociedad para la educación Musical del Estado Español. SEM-EE.nº 37.p.22 ISSN:1887-9802
Alonso- Jartín, R,Pérez Vázquez C., Chao Fernández ,R. (2019)La programación curricular en el conservatorio de música, del papel a la realidad. Sociedad para la educación Musical del Estado español.SEM EE. p23. ISSN: 1887-9802
Alonso -Jartín, R., Chao - Fernández,R. (2018) Creatividad en el aprendizaje instrumental: lenguaje metafórico,velocidad del procesamiento cognitivo y cinestesia.En creatividad y sociedad.ISSN:1887-7370
Capítulo de Libro
Chao-Fernández, R., Felpeto-Guerrero, A. y Vázquez-Sánchez, R. (2018) MOOC Música para el siglo XXI: dificultades y evaluación de la experiencia. En Valverde-Berrocoso (Ed.) Campus Digitales en Educación Superior. Experiencias e investigaciones, 507-518. Cáceres, España: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura.
Díaz-Caneiro, E. (2018) As Comunidades Discursivas aplicadas ás Políticas Educativas Actuais En Cid, X., Riveiro, S., Carrera, V., Castro, M., Rodríguez, X., Fernández-Sanmamed, A., Cid, A., Alonso, P. e candia, F. (eds.) (2018) Educación social e escola. Unha análise da última década (2006-2016)(pp. 783-805) Ourense: CEESG
Díaz-Caneiro, E., Castro-Tenreiro, R. (2018) Estrategias innovadoras para el desarrollo de la comprensión lectora en el alumnado de Educación Primaria En Lopez-Meneses, E., Cobos-Sanchiz, D., Martin-Padilla, A., Molina-Garcia, L., Jaen-Martinez, A. (eds.) (2018) Experiencias pedagógicas e innovación educativa. Aportaciones desde la praxis docente e investigadora(pp. 650-656) Barcelona: Octaedro
Díaz-Caneiro, E., Castro-Couceiro, J. (2018) Reflexion acerca de las ventajas e inconvenientes del metodo CLIL en Educacion Primaria En Lopez-Meneses, E., Cobos-Sanchiz, D., Martin-Padilla, A., Molina-Garcia, L., Jaen-Martinez, A. (eds.) (2018) Experiencias pedagógicas e innovación educativa. Aportaciones desde la praxis docente e investigadora(pp. 3751-3759) Barcelona: Octaedro
Santos-Caamaño, F. J., Gonzalez-Sanmamed, M. y Muñoz Carril, P.C. (2016). Teacher Education and Professional Development: a learning ecologies perspective. En Jackson, N. (Ed.), LifeWide Magazine, 16. Exploring Ecologies for Professional Development. Chalk Mountain. Recuperado de http://www.lifewideeducation.uk/uploads/1/3/5/4/13542890/lifewide_magazine_16.pdf
García-Cabeza, B. (2018). Feminismo(s) patchwork: los discursos de los materiales curriculares de Valores Éticos y Educación Ético-Cívica. En B. Cantalapiedra Nieto, P. Aguilar Conde y P. Requeijo Rey (Coords.), Fórmulas docentes de vanguardia (pp. 91-106). Barcelona: Gedisa. Colección Herramientas Universitarias.
Díaz-Caneiro, E. (2018) Promoting Intercultural Education Through English As A Medium Of INstruction En Gomez, E. e Johnstone, R. (eds.) (2018) Nuevas perspectivas en educación bilingüe: investigación e innovación(pp. 257-261) Granada: Editorial Universidad de Granada
Díaz-Caneiro, E. (2019) Curriculum design for intercultural and plurilingual education En Soriano, E. e Caballero, V. (coor.) (2019) El valor de la educación en una sociedad culturalmente diversa(pp. 56-64) Almeria: Editorial Universidad de Almeria
Felpeto-Guerrero, A. y Chao-Fernández, R. (2019). “El mapa sonoro como herramienta para conocer nuestro entorno. Estudio de caso de la ciudad milenaria de Lugo”, en Costa, O. y Gisbert, V. (2019): Creatividad Musical en Educación. Estudios científicos y propuestas. Valencia: ADD. ISBN: 978-84-9075-978-3. Pp 71-96.
Vázquez-Sánchez, R. y Chao-Fernández, R. (2019). La educación emocional a través de la música en el aula de educación infantil en la CCAA de Galicia. En O. Costa y V. Gisbert (Eds.), Creatividad Musical en Educación. Estudios científicos y propuestas. (pp. 203-230) Valencia: ADD. ISBN: 978-84-9075-978-3.
Vázquez-Sánchez, R. y Chao-Fernández, R. (2019). Análisis de las consideraciones del profesorado sobre la lectura a primera vista en el sistema educativo. En López-Chao, V. (Coord.) Herramientas universitarias. Madrid: GEDISA.
"Diferencias y similitudes en la enseñanza musical en Educación Infantil en España, Francia y Portugal", dentro de la obra titulada "Aportaciones de vanguardia en la investigación actual".Colección de la seria"Ediciones Universitarias", incluída en el libro de la Editorial TECNOS (Grupo ANAYA), con ISBN: 978-84-309-7389-7
"El aprendizaje del Inglés a través de la canción popular tradicional de Galicia: una propuesta didáctica", dentro de la obra titulada "Formulación de los nuevos espacios docentes", colección de la serie "Ediciones Universitarias", incluído en el libro de la Editorial TECNO (Grupo ANAYA), con ISBN: 978-84-309-7379-8
Libro
Díaz Crespo, A. (2019) Influencia de la actividad física en ex alcohólicos. Un estudio cuantitativo sobre los beneficios. Editorial Académica Española- ISBN 978-620-0-03997-2
Outras publicacións
Vázquez-Sánchez, R., Felpeto Guerrero, A. y Chao Fernández, R. (2019) Tutoría entre iguales: Experiencia piloto entre alumnos de música de máster y doctorado en la Universidade da Coruña. Boletín de la SEM-EE, 37, 31-32.
Artigos en revistas internacionais
Estévez, I., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Souto, A. & González-Sanmamed, M. (2018). Why students of Secondary Education complete more homework? European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 8(1), 15-21. doi: 10.30552/ejihpe.v8i1.222
Artículo titulado "Formación ciudadana y abandono escolar: la ciudadanía negada", del cual soy coautora junto al Profesor Félix Angulo R. y la Profesora Silvia Redon P. espera publicarse este año en la Revista Portuguesa de Educación.(anexo mail de respaldo de aceptación)
Nick Pollard, Sarah Kantartzis, Mubarak Musa Ismail, Hetty Fransen-Jaïbi & Ines Viana-Moldes(2018)The occupation of accessing healthcare and processes of (dis)citizenship in UK Somali migrants: Sheffield case study,World Federation of Occupational Therapists Bulletin,DOI: 10.1080/14473828.2018.1434989
Cerdas-Montano. V, García-Martínez, J.A y Torres, N y Fallas-Vargas, M.A. (2017).  Análisis de la gestión administrativa de centros educativos costarricenses: percepción del colectivo docente y la dirección. Ensayos Pedagógicos. Recuperado de http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/10101
García-Martínez, J. A., Cerdas-Montano, V.,Torres-Vitoria, N. (2018). Gestión curricular en centros educativos costarricenses: Un análisis desde la percepción docente y la dirección. Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal) EISSN, 22(1), 1-28. Recuperado de http://revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/viewFile/8681/12229
Cerdas-Montano, V.; García-Martínez, J.A. y Slater, Ch. (2018). Escuelas para la justicia social: experiencias de liderazgo en dos centros educativos costarricenses. Ensayos Pedagógicos13(1), 161-183. Recuperado de https://goo.gl/P727fq
Artigos en revistas nacionais
González-Sanmamed, M.; Sangrá, A.; Souto-Seijo, A. & Estévez, I. (2018). Ecologías de Aprendizaje en la Era Digital: Desafíos para la Educación Superior. Publicaciones, 48(1), 11-38. doi: http://dx.doi.org/10.30827/publicaciones.v48i1.7329
Vázquez Ben, L. (2016). Biodiversidade e evolución no currículo español de educación primaria. AmbientalMente Sustentable, 22 (II), 21-34. https://doi.org/10.17979/ams.2016.22.0.3332
Vázquez-Ben L. y Bugallo-Rodríguez A. (2018) El modelo de evolución en el curriculum de Educación Primaria: Un análisis comparativo en distintos países. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de lasCiencias15 (3), 3101. doi: 10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2018.v15.i3.3101
Artigo relacionado coa tese.Rodríguez Carnota, M. (2018) Microespañolismos: acoso e orgullo galegofalante. Terra e Tempo. 15/07/18http://www.terraetempo.gal/artigo.php?artigo=5056&seccion=4
Díaz Caneiro, E. (2017). English as a Medium of Instruction in Galicia. Revista de Investigación Magister, 1
Diaz-Caneiro, E. & Gestal-Couso, M. (2017). Intervención educativa para el alumnado con rotacismo junto con el grupo clase. Revista de estudios e investigación en psicología y educación, Extr. 9, A9-16
Diaz-Caneiro, E. & Raña-Pazos, S. (2017). Análise da aprendizaxe e memorización do léxico en galego polo alumnado castelán-falante. Revista de estudios e investigación en psicología y educación, Extr. 1, A1-152
Alonso-Jartín, R y Chao Fernández, R. (2018). Creatividad en el aprendizaje instrumental: lenguaje metafórico, velocidad del procesamiento cognitivo y cinestesia. Creatividad y sociedad(28) 7-30.ISSN: 1887-7370
Alonso-Jartín, R y Chao Fernández, R. (2018).Creatividad en el aprendizaje instrumental: lenguaje metafórico, velocidad del procesamiento cognitivo y cinestesia. Creatividad y sociedad (28) 7-30.ISSN: 1887-7370
Capítulo de Libro
Lema-Blanco, I. (2018). El rol de los medios de comunicación comunitarios como herramientas de inclusión social. El caso de la emisora CUAC FM en A Coruña. En: Xosé Manuel Cid et al (coord.), Educación Social e Escola, unha análise da última década (2006-2016), (pp.693-708). Ourense (Spain):CEESG/NEG.  
Vázquez Sánchez, R. y Chao Fernández, R. (2017). Enfoque innovador para el desarrollo de la destreza investigadora en el aula de música de Secundaria. En: G. Padilla Castillo (ed.), Perspectivas formativas universitarias. Madrid: Ed. Tecnos (Grupo Anaya), pp.437-450.
Nieto, E. S. D., Díaz, E. S. P., Muslera, A. S., & Hernández, L. A. M. (2017). Digital Knowledge Development: A Competitive Advantage. In Competition Forum (Vol. 15, No. 1, pp. 120-134). American Society for Competitiveness. https://www.questia.com/library/journal/1P4-1960316221/digital-knowledge-development-a-competitive-advantage
Lema-Blanco, Isabel (2018). Community radio as a social learning instrument for social empowerment and community building. An analysis of youth participation in the Spanish Third Media Sector. In. En: I. Gallego, M. Fernández Sande & N. Limón (eds.), Radio Research Trends: Diversity, Innovation & Policies, (pp.15-30). Cambrige (UK): Cambridge Scholars Publishing. ISBN (13): 978-1-5275-1349-5.
And a seed was planted...' Occupation based approaches for social inclusion, Bruggen H, Kantartzis S, Pollard S, (eds.) (2018), London: Whiting and Birch.Capítulo: Reflections on occupation transforming citizenship. Hetty Fransen-Jaïbi, Inés Viana-Moldes, Nick Pollard & Sarah Kantartzis.
Chao-Fernández, R.; Alonso-Jartín, R. y Chao-Fernández, R. (2018). Importance of auditory development in conservatory students and its repercussion in the learning of another language. Case study. En García-Peñalbo. F.J. (Coord.) Sixth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality. ACM Digital Library. New York. 761-765ISBN 978-1-4503-6518-5https://doi.org/10.1145/3284179.3284302
Outras publicacións
EBook en elaboración. Nombre de la comunicación: Promoción de la inteligencia y resolución de problemas matemáticos escolares
Recensións
Fernández-Sánchez, A. (2017). [Revisión del libro La coeducación en la escuela del s.XXI, de Pandora Mirabilia]. Atlánticas. Revista Internacional de Estudos Feministas, vol. 2 (1), 316-322. 
Artigos en revistas nacionais
Díaz-Caneiro, E. (2016). Las lenguas vehiculares en las etapas obligatorias del sistema educativo gallego. Publicaciones Didácticas, 77, 415-421.
Cotelo Guerra, M. D. (2016). Una iniciativa pública de capacitación profesional femenina en el primer tercio del siglo XX: la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer de Madrid. Innovación Educativa, 26, 59-75.
Muñoz-Cantero, J.M., Losada-Puente, L. y Almeida, L.S. (2016). Quality of life, adolescence and inclusiva schools: Comparing regular and special needs students. Bordón, 69(/1), 139-154. doi: 10.13042/bordon.2016.48977
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5890221
Santos-Caamaño, F. J., & González-Sanmamed, M. (2015). Una experiencia de aprendizaje con etiquetado social|| A learning experience based on social tagging. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación2(2), 95-100. DOI: 10.17979/reipe.2015.2.2.422
Rodríguez, S.; Piñeiro, I.; Regueiro, B.; Estevez, I. y Val-Rey, C. (2017). Estrategias cognitivas, etapa educativa y rendimiento académico. Revista de Psicología y Educación, 12(1), 19-34.
Souto-Seijo, A., Regueiro, B., y Estévez, I. (2017). Propuesta didáctica de Educación Ambiental en Educación Infantil. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 5, 1-4. doi:http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2017.0.05.2134
Capítulo de Libro
García-Cabeza, B. & García-Serna, J.A. (en prensa). School, Family and Migration: Toward an understanding of differential (de)construction of gender identities. In R. DePalma & A. Pérez-Caramés (eds.), Galician Migrations: A Case Study of Emerging Super-Diversity, Migration, Minorities and Modernity, 3 (13 pp.). Springer. DOI 10.1007/978-3-319-66305-0_14
Capítulo de libro:Mariño Barral, M.C., Espiñeira Bellón, E.M. y Mato Vázquez, D. (2016). La evaluación del profesorado que imparte matemáticas después de la implantación de un SGC.  En "Avances en ciencias de la educación y del desarrollo, 2016".
Losada-Puente, L. y Baña-Castro, M. (2016). La comunicación sincrónica y asincrónica en la intervención en personas con trastorno del espectro del autismo (pp. 594-604). En REDINED (Ed.), I Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC. Libro de actas. Madrid: REDINED.
Baña-Castro, M. y Losada-Puente, L. (2016). Un programa para el desarrollo en las personas con trastorno del espectro del autismo a través de la sociedad de la información (pp. 374-385). En REDINED (Ed.), I Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC. Libro de actas. Madrid: REDINED.
Losada-Puente, L. y Baña Castro, M. (2016). Atención a la diversidad y planificación de los apoyos a través de la evaluación de la autodeterminación personal. En Pantoja Vallejo, A., Villanueva Roa, C. y Cantero Rodríguez, N. (Coords.), Actas del III Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación: La orientación educativa en la sociedad actual (pp. 641-661). Barcelona: Fundación Universitaria Iberoamericana.
Santos Caamaño, F.J. (2015). Aprendizaje significativo con la herramienta Diigo. En Monge López, C., Gómez Hernández, P., & García Barrera, A. Recursos educativos innovadores en el contexto iberoamericano (1.). Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
García-Cabeza, B. & García-Serna, J.A. (en prensa). School, Family and Migration: Toward an understanding of differential (de)construction of gender identities. In R. DePalma & A. Pérez-Caramés (eds.), Galician Migrations: A Case Study of Emerging Super-Diversity, Migration, Minorities and Modernity, 3 (13 pp.). Springer. DOI 10.1007/978-3-319-66305-0_14
Vélez Baez, S.S, y Silva Muslera, A. (2016). La acción tutorial centrada en principios éticos en ambientes universitarios. En, La Tutoría Acádemica actual en el Región Centro Sur, Libro de Tutoría Académica 2016. (pp. 457-471). BUAP: ISBN 978-607-525-237-7 http://sifcc.cs.buap.mx/SistemaTutoriasred/Libros/Libro2016_1.pdf
Silva Muslera, A., Vélez Baez, S.S. y Camacho Mota S.A. (2016). Estudio de medición de marcas centrado en el consumidor. En, Posicionamiento y uso de marcas en mercados medios en Latinoamerica. Red Interamericana de Docentes Universitarios en Mercadotecnia, Administración, Comunicación y Turismo. (pp. 443-467). UASLP: ISBN 978-607-9453-84-8http://docs.wixstatic.com/ugd/9deb6c_91f3cdfae0a940b783832ef579e1f4ec.pdf
Libro
Orr, P., Brooks, K., Papadopoulou, L., Bonaiuto, M.,  Carrus, G., De Dominicis, S., Ariccio, S., Stancu, A., Ilin, C., Garcia Mira, R., Martínez, H., Dumitru, A., Lema-Blanco, I., Steinberga, I., Strode, I., Hrabar, M. and Kobal, J. (2015). Survey on Public Perceptions of Environmental Risks. Project code ENV.F.3/ETU/2014/0037 for the European Commission’s Environment Directorate-General. Luxembourg: European Union. ISBN 978-92-79-54020-2 doi:10.2779/419439. Publicación disponible en URL: https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/b40916e9-b378-11e5-8d3c-01aa75ed71a1
BIBLIOGRAFÍA American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council of Measurement in Education. (1999). Standards for educational and psychological testing. Washington, DC: AERA. Awodey, Steve (2006). «Isomorphisms». Category theory. Oxford University Press. p. 11. ISBN 9780198568612. Haladyna, T. M. & Shindoll, R. R. (1989). Shells: A method for writing effective multiplechoice test items. Evaluation and the Health Professions, 12, 97-104. Solano-Flores, G. (1991). Diseño lógico de exámenes. México: Trillas. Solano-Flores, G. (2014). Probabilistic Approaches to Examining Linguistic Features of Test Items and Their Effect on the Performance of English Language Learners. Applied Measurement in Education, 27(4), 236–247. http://doi.org/10.1080/08957347.2014.944308Solano-Flores, G., Jovanovic, J., Shavelson, R. J., & Bachman, M. (1999). On the development and evaluation of a shell for, 21, 293–315. Solano-Flores, G., Shavelson, R. J., & Scheneider, S. A. (2001). Expanding the Notion of Assessment Shell: From Task Development Tool to Instrument for Guiding the Process of Science Assessment Development, 3(1). Solano-Flores, G., Trumbull, E., & Nelson-Barber, S. (2002). Concurrent development of dual language assessments: An alternative to translating tests for linguistic minorities. International Journal of Testing, 2(2), 107–129. http://doi.org/10.1207/S15327574IJT0202_2
Outras publicacións
Dumitru, A., Lema-Blanco, I., Kunze, I., Kemp, R., Wittmayer, J., Haxeltine, A., García-Mira, R., Zuijderwijk, L. and Cozan, S. (2017). Social learning in social innovation initiatives : learning about systemic relations and strategies for transformative change (TRANSIT Brief#4) TRANSIT: EU SHH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. Direct link: http://www.transitsocialinnovation.eu/content/original/Book%20covers/Local%20PDFs/256%20SL%20brief%20final%20single%20pages%20version.pdf 
Haxeltine A., Jørgensen, M. S., Pel, B., Dumitru, A., Avelino, F., Bauler, T., Lema-Blanco, I., Chilvers, J., Cipolla, C., Dorland, J., Elle, M., Garido, S., Kemp, R., Kunze, I., Longhurst, N., Pataki, G., Rach, S., Renema, J., Ruijsink, S., Strasser, T., Tawakol, D., Weaver, P. and Wittmayer J. M. (2016). On the agency and dynamics of transformative social innovation, (TRANSIT working paper #7), TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. Documento disponible en URL: http://www.transitsocialinnovation.eu/resource-hub/on-the-agency-and-dynamics-of-transformative-social-innovation-transit-working-paper-7
Pel, B., Bauler, T., Avelino, F., Backhaus, J., Ruijsink, S., Rach, S., Jørgensen, M. S., Kunze, I., Voss, G., Dumitru, A., Lema Blanco, I., Afonso, R., Cipolla, C., Longhurst, N., Dorland, J. Elle, M., Balázs, B., Horváth, J., Matolay, R., Wittmayer, J., Valderrama Pineda, A., Serpa, B., Rösing Agostini, M., Lajarthe, F., Garrido, S., Picabea, F., Moreira, J., Trentini, F., Bidinost, A., Weaver, P., Heimann, R., Skropke, C., Hoffmeister, K.L., Tawakol, D., Olivotto, V., Tsatsou, A., Zahed, Y., Moet, R., Zuijderwijk, L., Renema, J. and Kemp, R. (2017) The Critical Turning Points database; concept, methodology and dataset of an international Transformative Social Innovation comparison, (TRANSIT Working Paper # 10) TRANSIT: EU SSH.2013.3.3.2-1 Grant agreement no: 613169.Documento disponible en URL: http://www.transitsocialinnovation.eu/resource-hub/the-critical-turning-points-database-concept-methodology-and-dataset-of-an-international-transformative-social-innovation-comparison-transit-working-paper-10-july-12th-2017
Currais, I. (2016). Elcarácter educativo de las medidas de medio abierto: El CIEMA de la Coruña. Revista Galega de Educación,(66), 31-33.
Artigos en revistas internacionais
Lema Blanco, I. (2015). Los medios de comunicación comunitarios como espacios de educación no formal para los/las jóvenesRevista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Extr.(14), 14-028
Lema Blanco, I; García-Mira, R. & Muñoz Cantero, J.M. (2015). Las iniciativas de consumo responsable como espacios de innovación comunitaria y aprendizaje social. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Extr.(14), 14-028.
Blanco Martínez, A. (2016). Promover la lectura de obras teatrales a través del blog docente Teatro en red. Revista Investigaciones Sobre Lectura, 5, 44-51.Blanco Martínez, A. y González Sanmamed, M. (2015). La perspectiva del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria acerca de la utilización del teatro como recurso educativo. Revista Magister, 27, 59-66.Blanco Martínez, A., González Sanmamed, M. y Balado, C. (2015). El teatro radiofónico como recurso didáctico para la atención a la diversidad en la Educación Secundaria. Revista nacional e internacional de educación inclusiva, 8 (3), 30-46.Blanco Martínez, A. y Regueiro Barreiros, J. (2015). El relato corto como medio de expresión literaria en la E.S.O. DIGILEC. Revista Internacional Digital de Lenguas y Culturas, 1(2),Blanco Martínez, A. y González Sanmamed, M. (2015). Ciencia y teatro: una experiencia de teatro científico con alumnado de educación secundaria. Revista Iberoamericana de Educación, vol. 69 (3), 81-92.Blanco Martínez, A., Rodríguez López-Vázquez, A. y Balado, C. (2015). La puesta en escena de un poema de Rafael Alberti: una experiencia en 4º de ESO. Lenguaje y Textos, Revista de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 41, 77-82.Blanco Martínez, A., Rodríguez López-Vázquez, A. y Balado, C. (2015). L’adaptació d’un text narratiu al gènere dramàtic: una proposta a 4t d’ESO.  Revista Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 67, 67-72.Blanco Martínez, A., Rodríguez López-Vázquez, A. y Balado, C. (2015). Adaptar una narración al texto teatral.  Revista Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 70, 67-72.Anta, P. y Blanco, A. (2015). La Integración de las TIC. Una aproximación al trabajo colaborativo. En Ruiz-Palmero, J., Sánchez-Rodríguez, J. y Sánchez-Rivas, E. (Edit.). Innovaciones con tecnologías emergentes. Málaga: Universidad de Málaga.Blanco Martínez, A. y Anta Fernández, Mª. P. (2015). La posibilidad de llevar el teatro a las aulas: el Blog y el Facebook como recursos para la formación docente. En Ruiz-Palmero, J., Sánchez-Rodríguez, J. y Sánchez-Rivas, E. (Edit.). Innovaciones con tecnologías emergentes. Málaga: Universidad de Málaga.Blanco Martínez, A. (2015). Educar en valores a través del teatro: Un microteatro solidario. Revista de estudios e investigación en psicología y educación, vol. Extr., 4.Blanco Martínez, A. y Carro Vieites, S. (2015). Enseñar y motivar al alumnado a través del teatro-cómic. Revista de estudios e investigación en psicología y educación, vol. Extr., 4.Blanco Martínez, A. (2015). Educar en valores a través del teatro: El chico de la última fila de Juan Mayorga. En Huertas Abril, C., Serrano Rodríguez, R. y Gómez Parra, Mª E. (Edit.). Educación y Cooperación al Desarrollo. 2015 Año Europeo del Desarrollo, Córdoba: Arcibel Editores.Blanco Martínez, A. y González Sanmamed, M. (2014). Acercar el microteatro al aula. Una experiencia con alumnado de educación secundaria. Revista Internacional Digilec, 1, p. 94-114
Lema Blanco, I. & Meda González, M. (2016). Linguistic diversity and Communication rights: the role of community media in the promotion of regional or minority languages in Europe. Radio, Sound & Society Journal, 1(1), 26-41.
Lema-Blanco, I., Rodríguez-Gómez, E. & Barranquero-Carretero, A. (2016). Youth and the Third Sector Media in Spain: Communication and Social Change Training [Jóvenes y tercer sector de medios en España: Formación en comunicación y cambio social]. Comunicar, 48, 91-99. http://dx.doi.org/10.3916/C48-2016-09
Muñoz Cantero, J.M., García Mira, R. y López Chao V. (2016). Influence of Physical Learning Environment in Student’s Behavior and Social Relations. The Anthropologist, 24(3). (En pre-imprenta, esperando versión definitiva publicada).
Baña-Castro, M., Losada-Puente, L. y Muñoz-Cantero, J.M. (2015). Condicionantes personales y ambientales de la conducta autodeterminada en la adolescencia con alteraciones del desarrollo intelectual. Revista Ciencias Psicológicas, 9(2), 283-292. Recuperado de http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v9n2/v9n2a06.pdf
Vallejos Silva, N. F. (2016). Supuestos y marcos conceptuales de Formación Ciudadana que subyacen en el Currículum Ministerial de Historia, Geografía y Cs. Sociales en la enseñanza básica Chilena. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 24(45). http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/2235
Romero, I. y  Napal, F. (2015). El piano complementario en el conservatorio profesional de música: análisis y aportaciones. Revista Estudios e Investigaciones en Psicología y Educación (REIPE)2015, 26-29. DOI:10.17979/reipe.2015.0.04.364
Napal, F. y Romero, I. (2015). La expresión musical desde el desarrollo auditivo y vocal en Educación Primaria. Revista Estudios e Investigaciones en Psicología y Educación (REIPE)2015, 30-33. DOI:10.17979/reipe.2015.0.04.366
Artigos en revistas nacionais
López Pena, V., López Chao, A. y López Chao V. (2015). La evaluación en las materias Gráfico Visual de la Universidad de Santiago. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación (REIPE),(10), 40-44.
Muñoz Cantero, J.M., García Mira, R. y López Chao V. (2015). Influencia del diseño del espacio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Revisión. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación (REIPE),(13), 63-67.
Losada-Puente, L. y Baña-Castro, J.M. (2015). Factores mediadores en la adquisición y desarrollo de la autodeterminación en adolescentes con discapacidad intelectual. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Extraordinario(11). doi: 10.17979/reipe.2015.0.11.237
Muñoz-Cantero, J.M. y Losada-Puente, L. (2015). Calidad de vida y autodeterminación en centros de educación especial: Estudio de casos múltiples. Revista de Estudios eInvestigación en Psicología y Educación, Extraordinario(11). doi: 10.17979/reipe.2015.0.11.236
Muñoz-Cantero, J.M., Losada-Puente, L. y Espiñeira-Bellón, E.M. (2015). Perfil y competencias del profesional como evaluar en instituciones de atención a personas con discapacidad intelectual. Siglo Cero: Revista Española Sobre Discapacidad Intelectual, 46(4), 59-74.
Muñoz-Cantero, J.M., Losada-Puente, L. y Rebollo-Quintela, N. (2015). Autodeterminación en alumnado con discapacidad incluido en aulas ordinarias. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 2(2), 18-26. doi: 10.17979/reipe.2015.2.2.383
Fernández, A. (2015). Unha análise da interacción de aula a través do estudo de caso. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Eduación, vol. Extr. no1, 101-104.
Artigo en revista nacional:Espiñeira Bellón, E.M.; Mato Vázquez, D. y Mariño Barral, M.C. (2016): Análisis descriptivo del Impacto de Sistemas de Gestión de Calidad (EFQM e ISO) en centros de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma Gallega. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19 (3), 103-113.
Carballal M. MULLERES DIRECTORAS DE FICCIÓN NO AUDIOVISUAL GALEGO. RGT, N 82 (2015)Carballal M. INTERPRETACIÓN NO AUDIOVISUAL NA ESAD DE GALICIA. RGT, N 85(2015)Carballal M. TEMPORADAS DE IGUALDADE GRUPO PROMOTOR GALICIA. RGT N 87 (2016)
Blanco, A e Anta, P. (2016). La perspectiva de estudiantes en línea sobre los entornos virtuales deaprendizaje en la educación superior. Innoeduca. International Journal and Educational Innovation, 2 (2), 109-116.
Capítulo de Libro
Lema-Blanco, I. & Rosique, G. (2016). Procesos de educación formal e informal en los medios del tercer sector. En: Alejandro Barranquero (coord.), la juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación, pp 46-52. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.
Lema-Blanco, I.; Rodríguez, E & Bergés, L. (2016). Contenidos realizados por los jóvenes en el tercer sector de la comunicación. En: Alejandro Barranquero (coord.), la juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación, pp 39-43. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud
“El derecho a la información como herramienta educativa para la emancipación social. La experiencia de la televisión por internet: Galiza Ano Cero”. (Adjunto el texto, la publicación aun está pendiente de realizarse).
López Pena, V., López Chao, V. y López Chao, A. (2015). Análisis del empleo de la evaluación de diagnóstico en las materias gráfico visuales del sistema universitario gallego (sug), en V.V.A.A. (2015): Investigar con y para la sociedad (891-900. Cádiz: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica –AIDIPE). ISBN 978-84-686-6914-4
López Pena, V., López Chao, V. y López Chao, A. (2015). Análisis de la presencia de la presencia de las tics en las materias gráfico visuales del sistema universitario gallego (sug), en V.V.A.A. (2015): Investigar con y para la sociedad (881-890). Cádiz: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica –AIDIPE. ISBN 978-84-686-6914-4
López Chao, V., López Pena, V. y López Chao, A. (2015). Actividades interdisciplinares de educación plástico visual y matemáticas para trabajar en la ESO y Bachillerato, en Ramiro-Sánchez, T. y Ramiro- Sánchez, M.T. Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo 2015 (534-538). Asociación española de Psicología conductual. Universidad de Granada: Granada. 
Losada Puente, L. (2015). La estructura funcional de la universidad. En J.M. Muñoz Cantero (Coord.), M.C. Pérez Crego, E.M. Espiñeira Bellón, N. Rebollo Quintela y L. Losada Puente (Eds.), Curso cero: Orientación básica para alumnado de nuevo ingreso en centros de Educación Superior. Material docente (pp. 124-133). A Coruña: Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa (GIACE).
Losada-Puente, L. y Muñoz Cantero, J.M. (2016). Autodeterminación del alumnado con NEE en Galicia: Incongruencias en la praxis educativa. En Casanova, J.R., Bisinoto, C. y Almeida, L.S. (Eds.), IV Seminário Internacional Cognição, Aprendizagem e Desempenho. Livro de atas (pp. 108-123). Braga, Portugal: Centro de Investigação em Educação (CIEd).
Muñoz-Cantero, J.M., Espiñeira-Bellón, E.M. y Losada-Puente, L. (2016). Planificación del período de adaptación en la comunidad autónoma de Galicia: Revisión bibliográfica y legislativa (pp. 200-211) . En Casanova, J.R., Bisinoto, C. y Almeida, L.S. (Eds.), IV Seminário Internacional Cognição, Aprendizagem e Desempenho. Livro de atas (pp. 108-123). Braga, Portugal: Centro de Investigação em Educação (CIEd).
Dr. J. FÉLIX ANGULO RASCO, catedrático del Departamento de Didáctica de la Universidad de Cádiz, como editor del libro Introducción a la Investigación Cualitativa en Educación, que será editado por Miño y Dávila (Buenos Aires) este año (2016) Informa que, Dña. Natalia Vallejos, es responsable de dos capítulos en dicho libro: La Entrevista Etnográfica (coautora junto con J. Félix Angulo) La Investigación Acción (autora única)
Capítulo de libro:Sobre a exposición: “A muller nas artes e nas ciencias”  en Tecendo Culturapáx 95-101. ISBN: 978-84-608-9928-0
Bobadilla-Pérez, M. e Díaz-Caneiro, E. (2016) Las TICs en el aula de lengua extranjera en edades tempranas: los cuentos audiovisuales como recurso En Escola, J., Raposo-Rivas, M., Florencio, A. e Martínez-Figueira, E. (eds.) (2016) Experiencias de investigación e intervención educativa con las TIC (pp. 269-275) Almería: Procompal Publicaciones
Romero, I. y  Napal, F. (2015). El acompañamiento pianístico como recurso y estímulo del desarrollo musical: aproximación a la iniciación del piano colectivo en la etapa 5-6 años. En  Monge, C. (ed), Recursos educativos innovadores en el contexto iberoamericano (pp. 395-406). Madrid. Universidad de Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones.
Napal, F. y Romero, I. (2015). Recursos para la enseñanza de la improvisación en el marco de la práctica instrumental. En Monge, C. (ed), Recursos educativos innovadores en el contexto iberoamericano (pp. 365-377). Madrid. Universidad de Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones.
Napal, F. y Romero, I. (2016). La capacidad analítico-musical en la formación del profesorado de Primaria. En Ramiro- Sánchez, T. (ed), Avances en ciencias de la educación y del desarrollo, 2016 (pp. 768-774). Granada. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
Vélez Baez, S.S., Silva Muslera, A. y Jiménez Trejo, J. (2015). Una mirada a la despensa latinoamericana: impacto social y subjetivo en San Juan del Río. En, Una mirada a la despensa Latinoamericana. Red Interamericana de Docentes Universitarios en Mercadotecnia, Administración, Comunicación y Turismo. (pp. 238-266). USLP: ISBN 978-607-9453-31-2
Libro
Barranquero, A. Bergés, L., Candón, J. García García, J., Lema Blanco, I… & Villanueva, S. (2016). La juventud española y los medios del Tercer Sector de la ComunicaciónMadrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. ISBN: 978-84-92454-87-7
Muñoz Cantero, J.M. (Coord.), Pérez Crego, M.C., Espiñeira Bellón, E.M., Rebollo Quintela, N. y Losada Puente, L. (Eds.). (2015). Curso cero: Orientación básica para alumnado de nuevo ingreso en centros de Educación Superior. Material docente. A Coruña: Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa (GIACE).
Outras publicacións
Lema Blanco, I. (2015). ¿Hacia dónde se dirige la REMC? Un proceso de reflexión compartida y análisis participado sobre el presente y futuro de la Red de Medios Comunitarios. En: Isabel Lema-Blanco (coord), conclusiones del Encuentro Europeo de Medios del Tercer Sector. El Tercer Sector de la Comunicación: creando redes para el intercambio de conocimiento y la comunicación social, pp 17-21. A Coruña: Colectivo de Universitarios Activos
Dumitru, A.; Lema-Blanco, I.; Kunze, I.; and García-Mira, R. (2016)Transformative social innovation : Slow Food Movement : a summary of the case study report on the Slow Food Movement. TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169
Dumitru, A., Lema-Blanco, I., Kunze, I. & García-Mira, R. (2016). The Slow Food Movement, WP4 case-study reportTRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169
Dumitru, A., Lema-Blanco, I., Kunze, I. & García-Mira, R. (2016). The Slow Food Movement, WP4 case-study reportTRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169
García-Mira, R., Martínez, H. Dumitru, A. & Lema-Blanco, I (2015). Survey on Public Perception of Environmental Risks: Spanish Focus Group Report. In: Collingwood Environmental Planning (coord.), survey on public perception of environmental risks European Commission’s DG Environment. Contract Nº ENV.F.3/ETU/2014/0037
Artigos en revistas internacionais
Acercar el microteatro al aula. Una experiencia con alumnado de educación secundariaAutores:Alfredo Blanco MartínezMercedes González SanmamedLocalización:Digilec: revista digital internacionalISSN-e 2386-6691, Vol. 1, Nº. 1, 2014páxs. 124-143Idioma:castelán
Losada Puente, L. y Muñoz Cantero, J.M. (2015). Calidad de vida en alumnado con discapacidad intelectual y del desarrollo: principales instrumentos de medida. Psicologia, Educaçao e Cultura, 19(1), 93-108. Recuperado de http://pec.ispgaya.pt/edicoes/2015/PEC2015N1/index.html
Artigos en revistas nacionais
Losada-Puente, L., Muñoz-Cantero, J.M. y Espiñeira-Bellón, E.M. (2015). Perfil, funciones y competencias del educador social a debate: análisis de la trayectoria de la formación de profesionales de la educación social. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa, 60, 59-76. 
Capítulo de Libro
Lema Blanco, I. & García Mira, R. (2014). Educación Ambiental, Participación Pública e procesos participativos “de abaixo-arriba”. Unha revisión da participación ambiental en España e Galicia. En: Nuno Carvalho, Edgar Lameiras, José Castro, Mário Oliveira, Olga Santos (coord), Libro de actas do I Congresso Internacional - Educação, Ambiente e Desenvolvimento(In press). Leiría (Portugal): Oikos & Instituto Politécnico de Leiría. ISBN:978-989-20-5197-0
Losada Puente, L. y Muñoz Cantero, J.M. (2015). Organiza los datos de un cuestionario. En J.M. Muñoz Cantero (Coord.), E.M. Espiñeira Bellón, M.C. Pérez Crego, N. Rebollo Quintela, L. Losada Puente y T. García Real (Eds.), Píldoras formativas de apoyo para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios (pp. 70-85). A Coruña: GIACE.
Losada Puente, L. y Muñoz Cantero, J.M. (2015). Representa tus datos mediante gráficos/tablas. En J.M. Muñoz Cantero (Coord.), E.M. Espiñeira Bellón, M.C. Pérez Crego, N. Rebollo Quintela, L. Losada Puente y T. García Real (Eds.), Píldoras formativas de apoyo para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios (pp. 105-119). A Coruña: GIACE.
Muñoz Cantero, J.M. y Losada Puente, L. (2015). Cómo hacer la presentación del TFG/TFM. En J.M. Muñoz Cantero (Coord.), E.M. Espiñeira Bellón, M.C. Pérez Crego, N. Rebollo Quintela, L. Losada Puente y T. García Real (Eds.), Píldoras formativas de apoyo para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios (pp. 151-174). A Coruña: GIACE.
Libro
Muñoz Cantero, J.M., Espiñeira Bellón, E.M., Pérez Crego, M.C., Rebollo Quintela, N., Losada Puente, L. y García Real, T. (2015). Píldoras formativas de apoyo para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios: Material docente. A Coruña: GIACE.
López Chao, V. y López Pena, V. (2015). Innovación metodológico-curricular en Expresión Gráfica. Villalba: Servicio de Publicaciones del Conservatorio Municipal. ISBN: 978-84-606-9704-6.
Artigos en revistas nacionais
Lema Blanco, Isabel & García-Mira, Ricardo (2014). Participación pública en la gestión del agua. Un análisis de los procesos participativos desarrollados sobre los planes hidrológicos de las cuencas gallegas. Administración & Cidadanía. Santiago de Compostela: Escola Galega de Administración Pública.
Lema Blanco, I. & García Mira, R. (2014). Participación pública na xestión da agua. Unha análise dos procesos participativos desenvolvidos sobre os plans hidrolóxicos das concas galegas. Administración & Cidadanía. Santiago de Compostela: Escola Galega de Administración Pública. (Version Galego).
III WORKIF  de 28 a 31 de outubro de 2014INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA MATO GROSSO - IFMTANAIS AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN 978-85-68861-00-4
Capítulo de Libro
Lema Blanco, I & García Mira, R. (2014). Public participation in water management. The implementation of the water framework directive in Galician river basins management plans. In R.García Mira & A. Dumitru (Eds): Urban Sustainability. Innovative Spaces, Vulnerabilities and Opportunities (pp 189-201). A Coruña: Deputación da Coruña & Instituto de Investigación Xoan Vicente Viqueira. 
García-Mira, R. y Lema Blanco, I. (2013). Communication and Management Strategies During the Prestige Crisis. En R. García Mira (Editor), Readings on the Prestige Disaster, Contributions from the Social Sciences (pp. 83-93). A Coruña: Instituto de Investigación Psicosocial Xoan Vicente Viqueira.
García-Mira, R. y Lema Blanco, I. (2013). Estrategias de comunicación y gestión durante la crisis. En R. García Mira (Editor), Lecturas sobre el Desastre del Prestige, Contribuciones desde las Ciencias Sociales (pp. 83-93). A Coruña: Instituto de Investigación Psicosocial Xoan Vicente Viqueira.
Outras publicacións
Proferimos palestra EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – EPCT: A EXPERIENCIA DOS INSTITUTOS FEDERAIS EM EDUCAÇÃO EM PRISÕES; no III WorkIF - Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT. Local: Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Data: de 28 a 31 de outubro de 2014.Publicação nos Anais do evento.Participação na Mesa Redonda: EJA - Educação de Jovens e Adultos.REFERENCIASBRASIL. Ministério da Educação. Programa de Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. Documento Base, 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec Acesso em 07 de outubro de 2013.BRASIL. Ministério da Educação. Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA: Formação Inicial e Continuada/Ensino Fundamental. Documento Base, 2009.BRASIL. Decreto n. 5.840/2006, de 13 de julho de 2006. Institui, no ambito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA.

Oferta de prazas

curso 2023/2024
Oferta xeral 11