Programa Oficial de Doutoramento en Bioloxía Celular e Molecular

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Lamas Maceiras, Mónica
Coordinadora
Insua Pombo, Ana María
Secretaria
López Armada, María José
Vogal PDI
Arufe Gonda, María del Carmen
Vogal PDI
Folgueira Otero, Mónica
Vogal PDI
Rioboo Blanco, Carmen
Vogal PDI
Silvar Pereiro, Cristina
Vogal PDI
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 25
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 16
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 51
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 31,25
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 15,69
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 82,35
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 7,84
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 9,8
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 13,73
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.571
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 8,11
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 11
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 9
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 43
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 11,11
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 18,6
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 79,07
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 9,3
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 11,63
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 16,28
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 19,05
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 7
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 4
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.885
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 14,29
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 85,71
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 57,14
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 11,11
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 13
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 9
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 48
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 33,33
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 20,83
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 75
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 2,08
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 22,92
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 4,17
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 80
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 9,09
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 80
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 20
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 4
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.669
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 2.066
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 80
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 80
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 80
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 13,16
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 15
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 14
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 10
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 46
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 70
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 19,57
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 78,26
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 4,35
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 17,39
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 6,52
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 2,17
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 11,11
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 2
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.462
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 100
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 66,67
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 0

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
García P, Moscoso M, Fuentes-Valverde V, Rodicio MR, Herrera-León S, Bou G. A highly-safe live auxotrophic vaccine protecting against disease caused by non-typhoidal Salmonella Typhimurium in mice. J Microbiol Immunol Infect. 2023 Apr;56(2):324-336. doi: 10.1016/j.jmii.2022.10.002. 
Alfonsín G, Berral-González A, Rodríguez-Alonso A, Quiroga M, De Las Rivas J, Figueroa A. Stratification of Colorectal Patients Based on Survival Analysis Shows the Value of Consensus Molecular Subtypes and Reveals the CBLL1 Gene as a Biomarker of CMS2 Tumours. Int J Mol Sci. 2024 Feb 5;25(3):1919. doi: 10.3390/ijms25031919. PMID: 38339195; PMCID: PMC10856263.
Alfonsín G, Berral-González A, Rodríguez-Alonso A, Quiroga M, De Las Rivas J, Figueroa A. Stratification of Colorectal Patients Based on Survival Analysis Shows the Value of Consensus Molecular Subtypes and Reveals the CBLL1 Gene as a Biomarker of CMS2 Tumours. Int J Mol Sci. 2024 Feb 5;25(3):1919. doi: 10.3390/ijms25031919. PMID: 38339195; PMCID: PMC10856263.
Alfonsín, G. et al. (2024) ‘Stratification of colorectal patients based on survival analysis shows the value of consensus molecular subtypes and reveals the CBLL1 gene as a biomarker of CMS2 tumours’, International Journal of Molecular Sciences, 25(3), p. 1919. doi:10.3390/ijms25031919.
Outras publicacións
Poster en el Biointegra Saúde
Poster Seprot 202469 - A PROTEOMIC STUDY TO EXPLORE THE POTENTIAL OF ANTI-CYTOKINE AUTOANTIBODIES FOR PREDICTING FLARE EPISODES IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS TREATED WITH BIOLOGIC THERAPIES
Núñez-Carro C, Blanco-Blanco M, Paniagua-Barro S, Hermida-Gómez T, Goyanes N, Gaspar MG, Centeno A, Caramés B, Blanco FJ, de Andrés MC. Diet enrichment with extra virgin olive oil influences postural symmetry and epigenetic regulation in an osteoarthritis murine model. Abstract publication in the European Alliance of Associations for Rheumatology, EULAR 2024 - Annual European Congress of Rheumatology abstract book (12 – 15 June 2024. Vienna, Austria). 
Artigos en revistas internacionais
Núñez-Carro C, Blanco-Blanco M, Montoya T, et al. Histone Extraction from Human Articular Cartilage for the Study of Epigenetic Regulation in Osteoarthritis. Int J Mol Sci. 2022;23(6):3355. Published 2022 Mar 20. doi:10.3390/ijms23063355
Núñez-Carro C, Blanco-Blanco M, Villagrán-Andrade KM, Blanco FJ, de Andrés MC. Epigenetics as a Therapeutic Target in Osteoarthritis. Pharmaceuticals. 2023; 16(2):156. https://doi.org/10.3390/ph16020156
Alarcón-Veleiro C, Mato-Basalo R, Lucio-Gallego S, Vidal-Pampín A, Quindós-Varela M, Al-Qatarneh T, Berrecoso G, Vizoso-Vázquez Á, Arufe MC, Fafián-Labora J. Study of Ferroptosis Transmission by Small Extracellular Vesicles in Epithelial Ovarian Cancer Cells. Antioxidants (Basel). 2023 Jan 12;12(1):183. doi: 10.3390/antiox12010183. PMID: 36671044; PMCID: PMC9854685. 
Vallejo, J.A., Trigo-Tasende, N., Rumbo-Feal, S., Conde-Pérez, K., López-Oriona, Á., Barbeito, I., Vaamonde, M., Tarrío-Saavedra, J., Reif, R., Ladra, S., Rodiño-Janeiro, B.K., Nasser-Ali, M., Cid, Á., Veiga, M., Acevedo, A., Lamora, C., Bou, G., Cao, R., Poza, M., 2022. Modeling the number of people infected with SARS-COV-2 from wastewater viral load in Northwest Spain. Science of The Total Environment 811, 152334. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152334
Conde-Pérez, K., Vázquez-Ucha, J.C., Álvarez-Fraga, L., Ageitos, L., Rumbo-Feal, S., Martínez-Guitián, M., Trigo-Tasende, N., Rodríguez, J., Bou, G., Jiménez, C., Beceiro, A., Poza, M., 2021. In-Depth Analysis of the Role of the Acinetobactin Cluster in the Virulence of Acinetobacter baumannii. Front Microbiol 12, 752070. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.752070
López-de-Ullibarri, I., Tomás, L., Trigo-Tasende, N., Freire, B., Vaamonde, M., Gallego-García, P., Barbeito, I., Vallejo, J.A., Tarrío-Saavedra, J., Alvariño, P., Beade, E., Estévez, N., Rumbo-Feal, S., Conde-Pérez, K., Chiara, L. de, Iglesias-Corrás, I., Poza, M., Ladra, S., Posada, D., Cao, R., 2023. SARS-CoV-2 VARIANT PREVALENCE ESTIMATION USING WASTEWATER SAMPLES. PREPRINT. https://doi.org/10.1101/2023.01.13.23284507
Kelly Conde-Pérez, Elena Buetas, Pablo Aja-Macaya et al. Evidence for translocation of oral Parvimonas micra from the subgingival sulcus of the human oral cavity to the colorectal adenocarcinoma, 03 October 2022, PREPRINT (Version 1) available at Research Square https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2096158/v1
Trigo-Tasende, N., Vallejo J.A., Rumbo-Feal, S., Conde-Pérez, K., Vaamonde, M., López-Oriona, A., Barbeito, I., Nasser-Ali, M., Reif, R., Rodiño-Janeiro, B.K., Fernández-Álvarez, E., Iglesias-Corrás, I., Freire, B., Tarrío-Saavedra, J., Tomás, L., Gallego-García, P., Posada, D., Bou, G., López-de-Ullibarri, I., Cao, R., Ladra, S. and Poza, M. Wastewater early warning system for SARS-CoV-2 outbreaks and variants in A Coruña, Spain. Environ Sci and Pol Res. doi: 10.1007/s11356-023-27877-3
Parvimonas pre-print (currently submitted for review to the journal Molecular Oncology, IF: 7449):- Kelly Conde-Pérez, Elena Buetas, Pablo Aja-Macaya et al. Evidence for translocation of oral Parvimonas micra from the subgingival sulcus of the human oral cavity to the colorectal adenocarcinoma, 03 October 2022, PREPRINT (Version 1) available at Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs -2096158/v1]
Lasarte-Monterrubio C, Guijarro-Sánchez P, Vázquez-Ucha JC, et al. Antimicrobial Activity of Cefiderocol against the Carbapenemase-Producing Enterobacter cloacae Complex and Characterization of Reduced Susceptibility Associated with Metallo-β-Lactamase VIM-1. Antimicrob Agents Chemother. 2023;67(5):e0150522. doi:10.1128/aac.01505-22
Alonso-García I, Vázquez-Ucha JC, Lasarte-Monterrubio C, et al. Simultaneous and divergent evolution of resistance to cephalosporin/β-lactamase inhibitor combinations and imipenem/relebactam following ceftazidime/avibactam treatment of MDR Pseudomonas aeruginosa infections [published correction appears in J Antimicrob Chemother. 2023 May 24;:]. J Antimicrob Chemother. 2023;78(5):1195-1200. doi:10.1093/jac/dkad062
Vázquez-Ucha JC, Alonso-Garcia I, Guijarro-Sánchez P, et al. Activity of aztreonam in combination with novel β-lactamase inhibitors against metallo-β-lactamase-producing Enterobacterales from Spain. Int J Antimicrob Agents. 2023;61(4):106738. doi:10.1016/j.ijantimicag.2023.106738
Roca-Lema D, Quiroga M, Khare V, Díaz-Díaz A, Barreiro-Alonso A, Rodríguez-Alonso A, Concha Á, Romay G, Cerdán ME, Gasche C, Figueroa A. Role of the E3 ubiquitin-ligase Hakai in intestinal inflammation and cancer bowel disease. Sci Rep. 2022 Oct 20;12(1):17571. doi: 10.1038/s41598-022-22295-w. PMID: 36266428; PMCID: PMC9584894.
Salamini-Montemurri, M.; Lamas-Maceiras, M.; Lorenzo-Catoira, L.; Vizoso-Vázquez, Á.; Barreiro-Alonso, A.; Rodríguez-Belmonte, E.; Quindós-Varela, M.; Cerdán, M.E. Identification of lncRNAs Deregulated in Epithelial Ovarian Cancer Based on a Gene Expression Profiling Meta-Analysis. Int. J. Mol. Sci.202324, 10798. https://doi.org/10.3390/ijms241310798
Genetics, genomics, and diet interactions in obesity in the Latin American environment- Guevara-Ramírez, P., Cadena-Ullauri, S. Ruiz-Pozo, V.A., ...Simancas-Racines, D., Zambrano, A.K. Frontiers in Nutrition, 2022, 9, 1063286. https://doi.org/10.3389/fnut.2022.1063286
Ten simple rules for empowering women in STEM. Guevara-Ramírez, P., Ruiz-Pozo, V.A., Cadena-Ullauri, S., ...V. Vázquez, J.F., Zambrano, A.K. PLoS Computational Biology, 2022, 18(12), e101073. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1010731
Differential microRNA expression for diagnosis and prognosis of papillary thyroid cancer. Ruiz-Pozo, V.A., Cadena-Ullauri, S., Guevara-Ramírez, P., ...Tamayo-Trujillo, R., Zambrano, A.K. Frontiers in Medicine, 2023, 10, 1139362
Genomic analysis of a novel pathogenic variant in the gene LMNA associated with cardiac laminopathies found in Ecuadorian siblings: A case report, Guevara-Ramírez, P., Cadena-Ullauri, S., Ibarra-Castillo, R., ...Ibarra-Rodríguez, A.A., Zambrano, A.K.,Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2023, 10, 1141083. https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1141083
Identification of mutations on the EMD and EYA4 genes associated with Emery–Dreifuss muscular dystrophy and deafness: a case report. Zambrano, A.K., Paz-Cruz, E., Cadena-Ullauri, S., ... Ibarra-Rodríguez, A.A., Hidalgo, R. Frontiers in Neurology, 2023, 14, 1183147. https://doi.org/10.3389/fneur.2023.1183147
Identification of KIT and BRAF mutations in thyroid tissue using next-generation sequencing in an Ecuadorian patient: A case report. Cadena-Ullauri, S., Paz-Cruz, E., Tamayo-Trujillo, R., ... Lincango-Naranjo, E., Zambrano, A.K. Frontiers in Oncology, 2023, 12, 1101530. https://doi.org/10.3389/fonc.2022.1101530
Human virome: Implications in cancer. Tamayo-Trujillo, R., Guevara-Ramírez, P., Cadena-Ullauri, S., ... Ruiz-Pozo, V.A., Zambrano, A.K. Heliyon, 2023, 9(3), e14086. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14086
Avian Influenza: Strategies to Manage an Outbreak. Simancas-Racines, A., Cadena-Ullauri, S., Guevara-Ramírez, P., Zambrano, A.K.,Simancas-Racines, D. Pathogens, 2023, 12(4), 610. https://doi.org/10.3390/pathogens12040610
The Impact of a Very-Low-Calorie Ketogenic Diet in the Gut Microbiota Composition in Obesity. Zambrano, A.K.; Cadena-Ullauri, S.; Guevara-Ramírez, P.; Frias-Toral, E.; Ruiz-Pozo, V.A.; Paz-Cruz, E.; Tamayo-Trujillo R.,,,, Simancas-Racines, D. Daniel. Nutrients 2023, 15, 2728. https://doi.org/10.3390/nu15122728
Ramil-Gómez, O., López-Pardo, M., Fernández-Rodríguez, J. A., Rodríguez-Carmona, A., Pérez-López, T., Vaamonde-García, C., Pérez-Fontán, M., & López-Armada, M. J. (2022). Involvement of Mitochondrial Dysfunction in the Inflammatory Response in Human Mesothelial Cells from Peritoneal Dialysis Effluent. Antioxidants (Basel, Switzerland)11(11), 2184. https://doi.org/10.3390/antiox11112184
Scientific paper. Roca-Lema,D.; Quiroga,M.; Khare,V.; et al; Figueroa,A.; Rodriguez-Alonso,A.(5/10). 2022. Role of the E3 ubiquitin-ligase Hakai in instestinal inflammation and cancer bowel disease.Scientific Reports. 12-1, pp.17571. https://doi.org/10.1038/s41598-022-22295-w
Scientific paper. Blanco-Paniagua, E.; Álvarez-Fernandez, L.; Rodríguez-Alonso, A.; Millán-García, A.; Alvárez, AI; Merino, G.(3/6). 2023. Role of the Abcg2 Transporter in Secretion into Milk of the Anthelmintic Clorsulon: Interaction with Ivermectin. Antimicrob Agents Chemother . https://doi.org/10.1128/aac.00095-23
Salamini-Montemurri, M.; Lamas-Maceiras, M.; Lorenzo-Catoira, L.; Vizoso-Vázquez, Á.; Barreiro-Alonso, A.; Rodríguez-Belmonte, E.; Quindós-Varela, M.; Cerdán, M.E. Identification of lncRNAs Deregulated in Epithelial Ovarian Cancer Based on a Gene Expression Profiling Meta-Analysis. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 10798. https://doi.org/10.3390/ijms241310798
Paula Carpintero-Fernández; Marta Varela-Eirín; Alejandro García-Yuste; Iñaki López-Díaz; José Ramón Caeiro; María D. Mayán. 2022. Osteoarthritis: Mechanistic Insights, Senescence, and Novel Therapeutic Opportunities. Bioelectricity. 4-1, pp.39-47
Quiroga M, Rodríguez-Alonso A, Alfonsín G, Rodríguez JJE, Breijo SM, Chantada V, Figueroa A. Protein Degradation by E3 Ubiquitin Ligases in Cancer Stem Cells. Cancers (Basel). 2022 Feb 16;14(4):990. doi: 10.3390/cancers14040990. PMID: 35205738; PMCID: PMC8870109.
Varela-Eirín M, Carpintero-Fernández P, Guitián-Caamaño A, Varela-Vázquez A, García-Yuste A, Sánchez-Temprano A, Bravo-López SB, Yañez-Cabanas J, Fonseca E, Largo R, Mobasheri A, Caeiro JR, Mayán MD. Extracellular vesicles enriched in connexin 43 promote a senescent phenotype in bone and synovial cells contributing to osteoarthritis progression. Cell Death Dis. 2022 Aug 5;13(8):681. doi: 10.1038/s41419-022-05089-w. PMID: 35931686; PMCID: PMC9355945.
Carmen Alarcón-Veleiro; Rocío Mato-Basalo; Sergio Lucio-Gallego; Andrea Vidal-Panpin; Angel Vizoso-Vazquez; Maria C Arufe; Juan A. Fafian-Labora. 2023. Study of Ferroptosis Transmission by Small Extracellular Vesicles in Epithelial Ovarian Cancer Cells. Antioxidants. Antioxidants. https://doi.org/10.3390/antiox12010183
Miriam Lopez-Morente; Rocío Mato-Basalo; Sergio Lucio-Gallego; Juan A. Fafian-Labora; María C Arufe. 2022. Therapy free of cells vs human mesenchymal stem cells from umbilical cord stroma to treat the inflammation in OA. Cellular and Molecular Life Sciences. Springer. https://doi.org/10.1007/s00018-022-04580-z
RocioMato-Basalo;MiriamMorente-Lopez;OnnoJArntz;FonsA.J.Van de Loo; Juan Fafian-Labora; Maria C Arufe. 2021. Therapeutic potential for regulation of the nuclear factor kappa-B Transcription Factor p65 to prevent cellular senescence and activation of pro-inflammatory in mesenchymal stem cells.International Journal of Molecular Science. https://doi.org/10.3390/ijms22073367
RocioMato-Basalo;SergioLucio-Gallego;CarmenAlarcon-Veleiro; et al; Juan Antonio Fafián-Labora. 2022. Action Mechanisms of Small Extracellular Vesicles in Inflammaging. Life. https://doi.org/10.3390/life12040546
Fuentes-Valverde V, García P, Moscoso M, Bou G. Double Auxotrophy to Improve the Safety of a Live Anti-Pseudomonas aeruginosa Vaccine. Vaccines (Basel). 2022 Sep 27;10(10):1622. doi: 10.3390/vaccines10101622. PMID: 36298487; PMCID: PMC9610692.
Moscoso M, Vallejo JA, Cabral MP, García P, Fuentes-Valverde V, Gato E, Arca-Suárez J, Aja-Macaya P, Bou G. A New Live Auxotrophic Vaccine Induces Cross-Protection against Klebsiella pneumoniae Infections in Mice. Vaccines (Basel). 2022 Jun 16;10(6):953. doi: 10.3390/vaccines10060953. PMID: 35746561; PMCID: PMC9227041.
Moscoso, M.; Vallejo, J.A.; Cabral, M.P.; García, P.; Fuentes-Valverde, V.; Gato, E.; Arca-Suárez, J.; Aja-Macaya, P.; Bou, G. A New Live Auxotrophic Vaccine Induces Cross-Protection against Klebsiella pneumoniae Infections in Mice. Vaccines202210, 953. https://doi.org/10.3390/vaccines10060953
Artigos en revistas nacionais
Genes involved with antimicrobial resistance in Ecuadorian hospitals. Victor Rafael Tamayo Trujillo, Alexandra Patricia Guevara Ramírez, Santiago André Cadena Ullauri, Elius Andrés Paz Cruz, Viviana Alejandra Ruiz Pozo, Ana Karina Zambrano Espinosa. CAMbios (2022). https://revistahcam.iess.gob.ec/index.php/cambios/article/view/863/692
Artigos en revistas internacionais
Benmebarek H, Escuder-Rodríguez J-J, González-Siso M-I, Karroub K. Test for the Production and Assay of the Proteolytic Activities of Halophilic Bacteria and Archaea Isolated from Algerian Hypersaline Environments. Proceedings [Internet]. 2020 Dec 24;66(1):12. Available from: https://www.mdpi.com/2504-3900/66/1/12DOI: 10.3390/proceedings2020066012ISSN: 2504-3900
Armendáriz-Castillo I, Hidalgo-Fernández K, Pérez-Villa A, García-Cárdenas JM, López-Cortés A, Guerrero S. Identification of Key Proteins from the Alternative Lengthening of Telomeres-Associated Promyelocytic Leukemia Nuclear Bodies Pathway. Biology. 2022; 11(2):185. https://doi.org/10.3390/biology11020185
A. Carrazco-Montalvo, I. Armendáriz-Castillo, C.L. Tello, D. Morales, R. Armas-Gonzalez, D. Guizado-Herrera, A. León-Sosa, D. Ramos-Sarmiento, B. Fuertes, P. Cárdenas, S. Márquez, B. Prado-Vivar, J.J. Guadalupe, B. Gutiérrez, M.B. Wong, M. Grunauer, G. Trueba, P. Rojas-Silva, V. Barragán, L. Patino. First detection of SARS-CoV-2 variant B.1.1.529 (Omicron) in Ecuador, New Microbes and New Infections, Volume 45, 2022, 100951, ISSN 2052-2975, https://doi.org/10.1016/j.nmni.2022.100951.
García-Cárdenas JM, Armendáriz-Castillo I, Pérez-Villa A, Indacochea A, Jácome-Alvarado A, López-Cortés A, Guerrero S. Integrated In Silico Analyses Identify PUF60 and SF3A3 as New Spliceosome-Related Breast Cancer RNA-Binding Proteins. Biology. 2022; 11(4):481. https://doi.org/10.3390/biology11040481
Armendáriz-Castillo, I.; Hidalgo-Fernández, K.; Pérez-Villa, A.; García-Cárdenas, J.M.; López-Cortés, A.; Guerrero, S. Identification of Key Proteins from the Alternative Lengthening of Telomeres-Associated Promyelocytic Leukemia Nuclear Bodies Pathway. Biology202211, 185. https://doi.org/10.3390/biology11020185
García-Cárdenas, J.M.; Armendáriz-Castillo, I.; Pérez-Villa, A.; Indacochea, A.; Jácome-Alvarado, A.; López-Cortés, A.; Guerrero, S. Integrated In Silico Analyses Identify PUF60 and SF3A3 as New Spliceosome-Related Breast Cancer RNA-Binding Proteins. Biology202211, 481. https://doi.org/10.3390/biology11040481
López-Cortés A, Guerrero S, Ortiz-Prado E, Yumiceba V, Vera-Guapi A, León Cáceres Á, Simbaña-Rivera K, Gómez-Jaramillo AM, Echeverría-Garcés G, García-Cárdenas JM, Guevara-Ramírez P, Cabrera-Andrade A, Puig San Andrés L, Cevallos-Robalino D, Bautista J, Armendáriz-Castillo I, Pérez-Villa A, Abad-Sojos A, Ramos-Medina MJ, León-Sosa A, Abarca E, Pérez-Meza ÁA, Nieto-Jaramillo K, Jácome AV, Morillo A, Arias-Erazo F, Fuenmayor-González L, Quiñones LA, Kyriakidis NC. Pulmonary Inflammatory Response in Lethal COVID-19 Reveals Potential Therapeutic Targets and Drugs in Phases III/IV Clinical Trials. Front Pharmacol. 2022 Mar 29;13:833174. doi: 10.3389/fphar.2022.833174. PMID: 35422702; PMCID: PMC9002106.
Alba González, Anabel & Folgueira, Monica & Castro, Antonio & Anadon, Ramon & Yáñez, Julian. (2022). Distribution of Neurogranin‐like immunoreactivity in the brain and sensory organs of the adult Zebrafish. Journal of Comparative Neurology. 530. 10.1002/cne.25297. 
Quiroga M, Rodríguez-Alonso A, Alfonsín G, Rodríguez JJE, Breijo SM, Chantada V, Figueroa A. Protein Degradation by E3 Ubiquitin Ligases in Cancer Stem Cells. Cancers (Basel). 2022 Feb 16;14(4):990. doi: 10.3390/cancers14040990. PMID: 35205738; PMCID: PMC8870109.
Pech-Puch D, Forero AM, Fuentes-Monteverde JC, Lasarte-Monterrubio C, Martinez-Guitian M, González-Salas C, Guillén-Hernández S, Villegas-Hernández H, Beceiro A, Griesinger C, Rodríguez J, Jiménez C. Antimicrobial Diterpene Alkaloids from an Agelas citrina Sponge Collected in the Yucatán Peninsula. Mar Drugs. 2022 Apr 28;20(5):298. doi: 10.3390/md20050298. PMID: 35621949; PMCID: PMC9143306.
Lasarte-Monterrubio C, Guijarro-Sánchez P, Bellés A, et al. Carbapenem Resistance in Acinetobacter nosocomialis and Acinetobacter junii Conferred by Acquisition of blaOXA-24/40 and Genetic Characterization of the Transmission Mechanism between Acinetobacter Genomic Species. Microbiol Spectr. 2022;10(1):e0273421. doi:10.1128/spectrum.02734-21
Ruedas-López A, Alonso-García I, Lasarte-Monterrubio C, et al. Selection of AmpC β-Lactamase Variants and Metallo-β-Lactamases Leading to Ceftolozane/Tazobactam and Ceftazidime/Avibactam Resistance during Treatment of MDR/XDR Pseudomonas aeruginosa Infections. Antimicrob Agents Chemother. 2022;66(2):e0206721. doi:10.1128/AAC.02067-21
Vázquez-Ucha JC, Lasarte-Monterrubio C, Guijarro-Sánchez P, et al. Assessment of Activity and Resistance Mechanisms to Cefepime in Combination with the Novel β-Lactamase Inhibitors Zidebactam, Taniborbactam, and Enmetazobactam against a Multicenter Collection of Carbapenemase-Producing EnterobacteralesAntimicrob Agents Chemother. 2022;66(2):e0167621. doi:10.1128/AAC.01676-21
Hernández-Moreno, D.; Ramos, A.; Romay, C. D.; Fidalgo, L. E.; Menozzi, A. & Bertini, S. 2021. Heavy Metals Content in Great Shearwater (Ardenna gravis): Accumulation, Distribution and Biomarkers of Efect in Different Tissues. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 80 (1): 615–623. [publicado antes da baixa temporal]
Carrazco-Montalvo, A.; Herrera-Yela, A.; Alarcón-Vallejo, D.; Gutiérrez-Pallo, D.; Armendáriz-Castillo, I.; Andrade-Molina, D.; Muñoz-Mawyin, K.; Fernández-Cadena, J.C.; Morey-León, G.; USFQ-COVID-19 Consortium; CRN Influenza y OVR—INSPI; Patiño, L. Omicron Sub-Lineages (BA.1.1.529 + BA.*) Current Status in Ecuador. Viruses202214, 1177. https://doi.org/10.3390/v14061177
López-Cortés, A., Prathap, L., Ortiz-Prado, E., Kyriakidis, N. C., León Cáceres, Á., Armendáriz-Castillo, I., Vera-Guapi, A., Yumiceba, V., Simbaña-Rivera, K., Echeverría-Garcés, G., García-Cárdenas, J. M., Pérez-Villa, A., Guevara-Ramírez, P., Abad-Sojos, A., Bautista, J., Puig San Andrés, L., Varela, N., & Guerrero, S. (2022). The close interaction between hypoxia-related proteins and metastasis in pancarcinomas. Scientific Reports12(1), 11100. https://doi.org/10.1038/s41598-022-15246-y
Barreiro-Alonso, A., Lamas-Maceiras, M., Lorenzo-Catoira, L., Pardo, M., Yu, L., Choudhary, J. S., & Cerdán, M. E. (2021). HMGB1 Protein Interactions in Prostate and Ovary Cancer Models Reveal Links to RNA Processing and Ribosome Biogenesis through NuRD, THOC and Septin Complexes. Cancers, 13(18), 4686. https://doi.org/10.3390/cancers13184686
Macarena Quiroga Fernández; Andrea Rodríguez Alonso; Gloria Alfonsín Rey; Juan José Escuder; Sara M Breijo; Chantada,V.; Angélica Figueroa Conde-Valvís. Protein Degradation by E3 Ubiquitin Ligases in Cancer Stem Cells.Cancers. 14(4) - 990, 16/02/2022. DOI: 10.3390
Ramil-Gómez, O., Rodríguez-Carmona, A., Fernández-Rodríguez, J. A., Pérez-Fontán, M., Ferreiro-Hermida, T., López-Pardo, M., Pérez-López, T., & López-Armada, M. J. (2021). Mitochondrial Dysfunction Plays a Relevant Role in Pathophysiology of Peritoneal Membrane Damage Induced by Peritoneal Dialysis. Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(3), 447. https://doi.org/10.3390/antiox10030447
Carpintero-Fernández P, Borghesan M, Eleftheriadou O, Pan-Castillo B, Fafián-Labora JA, Mitchell TP, Yuste A, Ogrunc M, Nightingale TD, Mayan M, O'Loghlen A. Genome wide CRISPR/Cas9 screen identifies the coagulation factor IX (F9) as a regulator of senescence. Cell Death Dis. 2022 Feb 19;13(2):163. doi: 10.1038/s41419-022-04569-3. PMID: 35184131; PMCID: PMC8858321.
Paula Carpintero-Fernández, Marta Varela-Eirín, Alejandro García-Yuste, Iñaki López-Díaz, José Ramón Caeiro, and María D. Mayán.Osteoarthritis: Mechanistic Insights, Senescence, and Novel Therapeutic Opportunities.Bioelectricity.Mar 2022.39-47.http://doi.org/10.1089/bioe.2021.0039
Ana Quelle-Regaldie; Mónica Folgueira; Julián Yañez; Daniel Sobrido-Cameán; Anabel Alba-González; Antón Barreiro-Iglesias; María-Jesús Sobrido; Laura Sánchez. (2022). A nop56 zebrafish loss of function model exhibits a severe neurodegenerative phenotype. Biomedicines-1827780.
Cabral, MP, Correia, A., Vilanova, M., Gartner, F., Moscoso, M., García, P., . Bou, G. (2020). Una vacuna auxotrófica viva confiere inmunidad a las mucosas y protección contra la neumonía letal causada por Pseudomonas aeruginosaPLoS Pathog, 16 (2), e1008311. doi:10.1371/journal.ppat.1008311
Moscoso, M., Vallejo, J. A., Cabral, M. P., García, P., Fuentes-Valverde, V., Gato, E., . . . Bou, G. (2022). A New Live Auxotrophic Vaccine Induces Cross-Protection against Klebsiella pneumoniae Infections in Mice. Vaccines, 10(6). doi:10.3390/vaccines10060953
Tímermans A, Vázquez R, Otero F, Gosálvez J, Johnston S, Fernández JL. Antibiotic toxicity on human spermatozoa assessed using the sperm DNA fragmentation dynamic assay. Andrologia. 2022 Mar;54(2):e14328. doi: 10.1111/and.14328. Epub 2021 Nov 27PMID: 34837416. (IF: 2.775) ISSN:0303-4569
Tips and tricks for successfully culturing and adapting human induced pluripotent stem cellsRocío Castro-Viñuelas,1,2,3,4 Clara Sanjurjo-Rodríguez,1,2,4,5 María Piñeiro-Ramil,1,2,4 Silvia Rodríguez-Fernández,1,2,4 Isidoro López-Baltar,6 Isaac Fuentes-Boquete,1,2,4 Francisco J. Blanco,2,4,5,7 and Silvia Díaz-Prado1,2,4,5Molecular Therapy: Methods & Clinical Development Vol. 23 December 2021 581
Lasarte-Monterrubio C, Fraile-Ribot PA, Vázquez-Ucha JC, et al. Activity of cefiderocol, imipenem/relebactam, cefepime/taniborbactam and cefepime/zidebactam against ceftolozane/tazobactam- and ceftazidime/avibactam-resistant Pseudomonas aeruginosa [published online ahead of print, 2022 Jul 29]. J Antimicrob Chemother. 2022;dkac241. doi:10.1093/jac/dkac241
Marta Varela-Eirín*; Paula Carpintero-Fernandez*; Amanda Guitián-Caamaño; Adrián Varela-Vázquez; Alejandro García-Yuste; Agustin Sanchez-Temprano; Susana Bravo; José Yáñez Cabanas; Eduardo Fonseca; Raquel Largo; Ali Mobasheri; José Ramón Caeiro; Maria Mayan. (2/13).Extracellular vesicles enriched in connexin 43 promote a senescent phenotype in bone and synovial cells contributing to osteoarthritis progression. Cell Death & Disease. 2022 Aug 5;13(8):681
Varela-Eirín, M., Carpintero-Fernández, P., Guitián-Caamaño, A. et al. Extracellular vesicles enriched in connexin 43 promote a senescent phenotype in bone and synovial cells contributing to osteoarthritis progression. Cell Death Dis13, 681 (2022). https://doi.org/10.1038/s41419-022-05089-w
Alba-González, A., Yáñez, J., Anadón, R., & Folgueira, M. (2022). Neurogranin-like immunoreactivity in the zebrafish brain during development. Brain structure & function, 10.1007/s00429-022-02550-6. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s00429-022-02550-6
Rodríguez-Fernández CA, Iglesias MB, de Domingo B, Conde-Pérez K, Vallejo JA, Rodríguez-Martínez L, González-Barcia M, Llorenç V, Mondelo-Garcia C, Poza M, Fernández-Ferreiro A. Microbiome in Immune-Mediated Uveitis. Int J Mol Sci. 2022 Jun 24;23(13):7020. doi: 10.3390/ijms23137020. PMID: 35806031; PMCID: PMC9266430.
Conde-Pérez K, Vázquez-Ucha JC, Álvarez-Fraga L, Ageitos L, Rumbo-Feal S, Martínez-Guitián M, Trigo-Tasende N, Rodríguez J, Bou G, Jiménez C, Beceiro A, Poza M. In-Depth Analysis of the Role of the Acinetobactin Cluster in the Virulence of Acinetobacter baumannii. Front Microbiol. 2021 Oct 5;12:752070. doi: 10.3389/fmicb.2021.752070. PMID: 34675911; PMCID: PMC8524058.
Vallejo JA, Trigo-Tasende N, Rumbo-Feal S, Conde-Pérez K, López-Oriona Á, Barbeito I, Vaamonde M, Tarrío-Saavedra J, Reif R, Ladra S, Rodiño-Janeiro BK, Nasser-Ali M, Cid Á, Veiga M, Acevedo A, Lamora C, Bou G, Cao R, Poza M. Modeling the number of people infected with SARS-COV-2 from wastewater viral load in Northwest Spain. Sci Total Environ. 2022 Mar 10;811:152334. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.152334. Epub 2021 Dec 16. PMID: 34921882; PMCID: PMC8674110.
Modeling the number of people infected with SARS-COV-2 from wastewater viral load in Northwest Spain. Vallejo JA, Trigo-Tasende N, Rumbo-Feal S, Conde-Pérez K, López-Oriona Á, Barbeito I, Vaamonde M, Tarrío-Saavedra J, Reif R, Ladra S, Rodiño-Janeiro BK, Nasser-Ali M , Cid Á, Veiga M, Acevedo A, Lamora C, Bou G, Cao R, Poza M. Modeling the number of people infected with SARS-COV-2 from wastewater viral load in Northwest Spain. Sci Total Environ. 2022 Mar 10;811:152334. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.152334. Epub 2021 Dec 16. PMID: 34921882; PMCID: PMC8674110.
Making Waves: Collaboration in the time of SARS-CoV-2 - rapid development of an international co-operation and wastewater surveillance database to support public health decision-making. Lundy L, Fatta-Kassinos D, Slobodnik J, Karaolia P, Cirka L, Kreuzinger N, Castiglioni S, Bijlsma L, Dulio V, Deviller G, Lai FY, Alygizakis N, Barneo M, Baz-Lomba JA, Béen F, Cíchová M, Conde-Pérez K, Covaci A, Donner E, Ficek A, Hassard F, Hedström A, Hernandez F, Janská V, Jellison K, Hofman J, Hill K, Hong PY, Kasprzyk-Hordern B, Kolarević S, Krahulec J , Lambropoulou D, de Llanos R, Mackuľak T, Martinez-García L, Martinez F, Medema G, Micsinai A, Myrmel M , Nasser M, Niederstätter H, Nozal L, Oberacher H, Očenášková V, Ogorzaly L, Papadopoulos D, Peinado B, Pitkänen T, Poza M, Rumbo-Feal S, Sánchez MB, Székely AJ, Soltysova A, Thomaidis NS, Vallejo J, van Nuijs A, Ware V, Viklander M. Water Res2021. 
Clinical, cytogenetic, and genomic analyses of an Ecuadorian subject with Klinefelter syndrome, recessive hemophilia A, and 1;19 chromosomal translocation: a case report. Mol Cytogenet15, 40 (2022). https://doi.org/10.1186/s13039-022-00618-w
Artigos en revistas nacionais
Romay, C. D. 2022. Ciência cidadá: as plataformas de registo de aves II: eBird.org. Cerna, 86: 56-57. [publicado estando xa de alta].
Romay, C. D.; Martínez, E.; Boullón, C.; Cabana, M.; Epifanio, J. C.; González-Martínez, X. I.; Martínez, M. & Serrano, M. 2021. A cabriña, un fento singular na comarca do Salnés. Aunios, 26: 63-66. [publicado antes da baixa temporal].
Romay, C. D. 2021. Ciência cidadá: apresentando Observation.org. Cerna, 84: 40-41. [publicado antes da baixa temporal]
Carpintero-Fernández P, Sánchez Temparno A, Varela Eírin A, García-Yuste A, Yáñez Cabanas J, Díez-Ulloa A et al . Conexina 43 y senescencia celular: nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de la artrosis. Rev Osteoporos Metab Miner  [Internet]. 2020  Dic [citado  2022  Jul  22] ;  12( 4 ): 152-154. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1889-836X2020000400008&lng=es.  Epub 05-Abr-2021.  https://dx.doi.org/10.4321/s1889-836x2020000400008.
Capítulo de Libro
Escuder-Rodríguez J-J, DeCastro M-E, Rodríguez-Belmonte E, Becerra M, María-Isabel G-S. Microbiomes of Extreme Environments. In: Microbiomes of Extreme Environments: Biodiversity and Biotechnological Applications. Yadav AN, Rastegari AA, Yadav N, editors. [Internet]. 1st ed. First edition. | Boca Raton : CRC Press, 2021.: CRC Press; 2021. p. 87–105. Available from: https://www.taylorfrancis.com/books/9781000734911DOI: 10.1201/9780429328633-5 ISBN: 9780429328633
Outras publicacións
Rabadán-González, J.; Romay, C. D.; Vicente, R. & Canepa, A. (coord.) 2021. Observation.es: Boletín 2. Informe 2020. Observation España. [publicado antes da baixa temporal]
Artigos en revistas internacionais
Armendáriz-Castillo, I.; López-Cortés, A.; García-Cárdenas, J.; Guevara-Ramírez, P.; Leone, P.E.; Pérez-Villa, A.; Yumiceba, V.; Zambrano, A.K.; Guerrero, S.; Paz-y-Miño, C. TCGA Pan-Cancer Genomic Analysis of Alternative Lengthening of Telomeres (ALT) Related Genes. Genes202011, 834.
Actinobacteria isolated from Algerian hot spring waters: A potential source of important enzymes. Meissa Medjemadj, Juan-José Escuder-Rodríguez, Allaoueddine Boudemagh and María-Isabel González-Siso. Eco. Env. & Cons. 26 (3) : 2020; pp. (1145-1157) ISSN 0971–765X
Half-Sandwich Ru(p-cymene) Compounds with Diphosphanes: In Vitro and In Vivo Evaluation As Potential Anticancer MetallodrugsOscar A. Lenis-Rojas, M. Paula Robalo, Ana Isabel Tomaz, Alexandra R. Fernandes, Catarina Roma-Rodrigues, Ricardo G. Teixeira, Fernanda Marques, Mónica Folgueira, Julián Yáñez, Anabel Alba Gonzalez, Martín Salamini-Montemurri, Dawrin Pech-Puch, Digna Vázquez-García, Margarita López Torres, Alberto Fernández, and Jesús J. Fernández Inorganic Chemistry Article ASAP DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c02768
Gato, E., Constanso, I. P., Rodiño-Janeiro, B. K., Guijarro-Sánchez, P., Alioto, T., Arroyo, M. J., Méndez, G., Mancera, L., Gut, M., Gut, I., Álvarez-Tejado, M., Bou, G., & Oviaño, M. (2021). Occurrence of the p019 gene in the blaKPC-harbouring plasmids: adverse clinical impact for direct tracking of KPC-producing Klebsiella pneumoniae by MALDI-TOF MS. Journal of clinical microbiology, JCM.00238-21. Advance online publication. https://doi.org/10.1128/JCM.00238-21
Vázquez-Ucha, J. C., Rodríguez, D., Lasarte-Monterrubio, C., Lence, E., Arca-Suarez, J., Maneiro, M., Gato, E., Perez, A., Martínez-Guitián, M., Juan, C., Oliver, A., Bou, G., González-Bello, C., & Beceiro, A. (2021). 6-Halopyridylmethylidene Penicillin-Based Sulfones Efficiently Inactivate the Natural Resistance of Pseudomonas aeruginosa to β-Lactam Antibiotics. Journal of medicinal chemistry64(9), 6310–6328. https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.1c00369
Gato, E., Constanso, I. P., Candela, A., Galán, F., Rodiño-Janeiro, B. K., Arroyo, M. J., Méndez, G., Mancera, L., Alioto, T., Gut, M., Gut, I., Álvarez-Tejado, M., Rodríguez-Sánchez, B., Bou, G., & Oviaño, M. (2021). An improved MALDI-TOF MS data analysis pipeline for the identification of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniaeJournal of clinical microbiology, JCM.00800-21. Advance online publication. https://doi.org/10.1128/JCM.00800-21
Blasco L, Ambroa A, Lopez M, Fernandez-Garcia L, Bleriot I, Trastoy R, Ramos-Vivas J, Coenye T, Fernandez-Cuenca F, Vila J, Martinez-Martinez L, Rodriguez-Baño J, Pascual A, Cisneros JM, Pachon J, Bou G, Tomas M. Combined Use of the Ab105-2φΔCI Lytic Mutant Phage and Different Antibiotics in Clinical Isolates of Multi-Resistant Acinetobacter baumannii. Microorganisms. 2019 Nov 12;7(11):556. doi: 10.3390/microorganisms7110556. PMID: 31726694; PMCID: PMC6921023.
Bleriot I, Trastoy R, Blasco L, Fernández-Cuenca F, Ambroa A, Fernández-García L, Pacios O, Perez-Nadales E, Torre-Cisneros J, Oteo-Iglesias J, Navarro F, Miró E, Pascual A, Bou G, Martínez-Martínez L, Tomas M. Genomic analysis of 40 prophages located in the genomes of 16 carbapenemase-producing clinical strains of Klebsiella pneumoniae. Microb Genom. 2020 May;6(5):e000369. doi: 10.1099/mgen.0.000369. Epub 2020 Apr 29. PMID: 32375972; PMCID: PMC7371120.
Pacios O, Blasco L, Bleriot I, Fernandez-Garcia L, González Bardanca M, Ambroa A, López M, Bou G, Tomás M. Strategies to Combat Multidrug-Resistant and Persistent Infectious Diseases. Antibiotics (Basel). 2020 Feb 6;9(2):65. doi: 10.3390/antibiotics9020065. PMID: 32041137; PMCID: PMC7168131.
Blasco L, Ambroa A, Trastoy R, Bleriot I, Moscoso M, Fernández-Garcia L, Perez-Nadales E, Fernández-Cuenca F, Torre-Cisneros J, Oteo-Iglesias J, Oliver A, Canton R, Kidd T, Navarro F, Miró E, Pascual A, Bou G, Martínez-Martínez L, Tomas M. In vitro and in vivo efficacy of combinations of colistin and different endolysins against clinical strains of multi-drug resistant pathogens. Sci Rep. 2020 Apr 28;10(1):7163. doi: 10.1038/s41598-020-64145-7. PMID: 32346029; PMCID: PMC7188820.
Pacios O, Blasco L, Bleriot I, Fernandez-Garcia L, Ambroa A, López M, Bou G, Cantón R, Garcia-Contreras R, Wood TK, Tomás M. (p)ppGpp and Its Role in Bacterial Persistence: New Challenges. Antimicrob Agents Chemother. 2020 Sep 21;64(10):e01283-20. doi: 10.1128/AAC.01283-20. PMID: 32718971; PMCID: PMC7508602.
Bleriot I, Blasco L, Delgado-Valverde M, Gual de Torella A, Ambroa A, Fernandez-Garcia L, Lopez M, Oteo-Iglesias J, Wood TK, Pascual A, Bou G, Fernandez-Cuenca F, Tomas M. Mechanisms of Tolerance and Resistance to Chlorhexidine in Clinical Strains of Klebsiella pneumoniae Producers of Carbapenemase: Role of New Type II Toxin-Antitoxin System, PemIK. Toxins (Basel). 2020 Sep 2;12(9):566. doi: 10.3390/toxins12090566. PMID: 32887507; PMCID: PMC7551900.
Fernandez-Garcia L, Pacios O, González-Bardanca M, Blasco L, Bleriot I, Ambroa A, López M, Bou G, Tomás M. Viral Related Tools against SARS-CoV-2. Viruses. 2020 Oct 16;12(10):1172. doi: 10.3390/v12101172. PMID: 33081350; PMCID: PMC7589879.
Ambroa A, Blasco L, López-Causapé C, Trastoy R, Fernandez-García L, Bleriot I, Ponce-Alonso M, Pacios O, López M, Cantón R, Kidd TJ, Bou G, Oliver A, Tomás M. Temperate Bacteriophages (Prophages) in Pseudomonas aeruginosa Isolates Belonging to the International Cystic Fibrosis Clone (CC274). Front Microbiol. 2020 Sep 25;11:556706. doi: 10.3389/fmicb.2020.556706. PMID: 33101229; PMCID: PMC7546807.
Varela NM, Guevara-Ramírez P, Acevedo C, Zambrano T, Armendáriz-Castillo I, Guerrero S, Quiñones LA and López-Cortés A (2021) A New Insight for the Identification of Oncogenic Variants in Breast and Prostate Cancers in Diverse Human Populations, With a Focus on Latinos. Front. Pharmacol. 12:630658. doi: 10.3389/fphar.2021.630658
Chacón G.M., Arias-Perez A., Freire R., Martínez L. , OjeaJ., Insua A. 2021. Genetic characterization of wild, broodstock and seed samples of Polititapes rhomboides (Bivalvia: Veneridae): Implications for hatchery seed production. Aquaculture Reports 20:100658. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100658
Lian Lundy, Despo Fatta-Kassinos, Jaroslav Slobodnik, Popi Karaolia, Lubos Cirka, Norbert Kreuzinger, Sara Castiglioni, Lubertus Bijlsma, Valeria Dulio, Geneviève Deviller, Foon Yin Lai, Nikiforos Alygizakis, Manuela Barneo, Jose Antonio Baz-Lomba, Frederic Béen, Marianna Cíchová, Kelly Conde-Pérez, Adrian Covaci, Erica Donner, Andrej Ficek, Francis Hassard, Annelie Hedström, Félix Hernandez, Veronika Janská, Kristen Jellison, Jan Hofman, Kelly Hill, Pei-Ying Hong, Barbara Kasprzyk-Hordern, Stoimir Kolarević, Jan Krahulec, Dimitra Lambropoulou, Rosa de Llanos, Tomáš Mackuľak, Lorena Martinez-García, Francisco Martínez, Gertjan Medema, Adrienn Micsinai, Mette Myrmel, Mohammed Nasser, Harald Niederstätter, Leonor Nozal, Herbert Oberacher, Věra Očenášková, Leslie Ogorzaly, Dimitrios Papadopoulos, Beatriz Peinado, Tarja Pitkänen, Margarita Poza, Soraya Rumbo-Feal, Maria Blanca Sánchez, Anna J. Székely, Andrea Soltysova, Nikolaos S. Thomaidis, Juan Vallejo, Alexander van Nuijs, Vassie Ware, Maria Viklander. Making Waves: Collaboration in the time of SARS-CoV-2 - rapid development of an international co-operation and wastewater surveillance database to support public health decision-making, Water Research, Volume 199, 2021. https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117167.
Vázquez-Ucha JC, Seoane-Estévez A, Rodiño-Janeiro BK, González-Bardanca M, Conde-Pérez K, Martínez-Guitián M, Alvarez-Fraga L, Arca-Suárez J, Lasarte-Monterrubio C, Gut M, Gut I, Álvarez-Tejado M, Oviaño M, Beceiro A, Bou G; GEMARA-SEIMC/REIPI Enterobacterales Study Group. Activity of imipenem/relebactam against a Spanish nationwide collection of carbapenemase-producing Enterobacterales. J Antimicrob Chemother. 2021 May 12;76(6):1498-1510. doi: 10.1093/jac/dkab043. PMID: 33677560.
Arca-Suárez J, Lasarte-Monterrubio C, Rodiño-Janeiro BK, Cabot G, Vázquez-Ucha JC, Rodríguez-Iglesias M, Galán-Sánchez F, Beceiro A, González-Bello C, Oliver A, Bou G. Molecular mechanisms driving the in vivo development of OXA-10-mediated resistance to ceftolozane/tazobactam and ceftazidime/avibactam during treatment of XDR Pseudomonas aeruginosa infections. J Antimicrob Chemother. 2021 Jan 1;76(1):91-100. doi: 10.1093/jac/dkaa396. PMID: 33083833.
Lasarte-Monterrubio C, Vázquez-Ucha JC, Maneiro M, Arca-Suárez J, Alonso I, Guijarro-Sánchez P, Buynak JD, Bou G, González-Bello C, Beceiro A. Activity of Imipenem, Meropenem, Cefepime, and Sulbactam in Combination with the β-Lactamase Inhibitor LN-1-255 against Acinetobacter spp. Antibiotics (Basel). 2021 Feb 20;10(2):210. doi: 10.3390/antibiotics10020210. PMID: 33672671; PMCID: PMC7924334.
Vázquez-Ucha JC, Seoane-Estévez A, Rodiño-Janeiro BK, González-Bardanca M, Conde-Pérez K, Martínez-Guitián M, Alvarez-Fraga L, Arca-Suárez J, Lasarte-Monterrubio C, Gut M, Gut I, Álvarez-Tejado M, Oviaño M, Beceiro A, Bou G; GEMARA-SEIMC/REIPI Enterobacterales Study Group. Activity of imipenem/relebactam against a Spanish nationwide collection of carbapenemase-producing Enterobacterales. J Antimicrob Chemother. 2021 May 12;76(6):1498-1510. doi: 10.1093/jac/dkab043. PMID: 33677560.
Vázquez-Ucha JC, Rodríguez D, Lasarte-Monterrubio C, Lence E, Arca-Suarez J, Maneiro M, Gato E, Perez A, Martínez-Guitián M, Juan C, Oliver A, Bou G, González-Bello C, Beceiro A. 6-Halopyridylmethylidene Penicillin-Based Sulfones Efficiently Inactivate the Natural Resistance of Pseudomonas aeruginosa to β-Lactam Antibiotics. J Med Chem. 2021 May 13;64(9):6310-6328. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c00369. Epub 2021 Apr 29. PMID: 33913328.
Guillén R, Otero F, Mosquera A, Vázquez-Mosquera M, Rego-Pérez I, Blanco FJ, Fernández JL. Association of accelerated dynamics of telomere sequence loss in peripheral blood leukocytes with incident knee osteoarthritis in Osteoarthritis Initiative cohort. Sci Rep. 2021;11(1):15914. https://doi.org/10.1038/s41598-021-95326-7
Guillén Fajardo R, Otero Fariña F, Mosquera Rey A, Rego-Pérez I, Blanco FJ, Fernández García JL. Relationship between the dynamics of telomere loss in peripheral blood leukocytes from knee osteoarthritis patients and mitochondrial DNA haplogroups. J Rheumatol. 2021. https://doi.org/10.3899/jrheum.201316
Mosquera A, Guillén R, Otero F, Rego-Pérez I, Blanco FJ, Fernández JL. Design of a digital-PCR assay to quantify fragmented human mitochondrial DNA. Environ Mol Mutagen. 2021;62(6):364-373. https://doi.org/10.1002/em.22449
López I, Otero F, Guillén R, Fernández MDC, Bou G, Gosálvez J, Fernández JL. Rapid and Accurate Detection of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Susceptible/Resistant to Cotrimoxazole through Evaluation of Cell Elongation. Antibiotics (Basel). 2021;10(6):720. https://doi.org/10.3390/antibiotics10060720
Isidoro López, Fátima Otero, Rebeca Guillén, María Del Carmen Fernández, Germán Bou, Jaime Gosálvez, José Luis Fernández. Rapid and Accurate Detection of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Susceptible/Resistant to Cotrimoxazole through Evaluation of Cell Elongation. Antibiotics (Basel). 2021 Jun 15;10(6):720. doi: 10.3390/antibiotics10060720. PMID: 34203917.Impact Factor: 4.639 (2020).
Alejandro Mosquera, Rebeca Guillén, Fátima Otero, Ignacio Rego-Pérez, Francisco J Blanco, José Luis Fernández. Design of a digital-PCR assay to quantify fragmented human mitochondrial DNA. Environmental and molecular mutagenesis. 2021 Jul; 62(6):364-373. doi: 10.1002/em.22449. PMID: 34115400. Impact factor: 3.216
Rebeca Guillén Fajardo, Fátima Otero Fariña, Alejandro Mosquera Rey, Ignacio Rego-Pérez, Francisco Javier Blanco García, José Luis Fernández García. Relationship between the dynamics of telomere loss in peripheral blood leukocytes from osteoarthritis patients and mitochondrial DNA haplogroup. J Rheumatol. 2021 Mar 1;jrheum.201316. doi: 10.3899/jrheum.201316. PMID: 33649061. IF:  3.350.
Rebeca Guillén, Fátima Otero, Alejandro Mosquera, María Vázquez-Mosquera, Ignacio Rego-Pérez, Francisco J Blanco, José Luis Fernández. Association of accelerated dynamics of telomere sequence loss in peripheral blood leukocytes with incident knee osteoarthritis in Osteoarthritis Initiative cohort. Scientific reports. 2021 Aug 5;11(1):15914. doi: 10.1038/s41598-021-95326-7. PMID: 34354128.  IF: 4.379 
Isidoro López, Fátima Otero, Rebeca Guillén, María Del Carmen Fernández, Germán Bou, Jaime Gosálvez, José Luis Fernández. Rapid and Accurate Detection of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Susceptible/Resistant to Cotrimoxazole through Evaluation of Cell Elongation. Antibiotics (Basel). 2021 Jun 15;10(6):720. doi: 10.3390/antibiotics10060720. PMID: 34203917.Impact Factor: 4.639 (2020).
Rapid Determination of Resistance to Antibiotic Inhibitors of Protein Synthesis in Staphylococcus aureus Through In Situ Evaluation of DNase Activity.Otero F, Santiso R, López I, Touzón I, Gosálvez J, Bou G, Fernández JL.Microb Drug Resist. 2018 Jul/Aug;24(6):739-746. doi: 10.1089/mdr.2018.0023. Epub 2018 Apr 2.PMID: 29608387
López-Cortés, A., Ortiz-Prado, E., Yumiceba, V., Vera-Gupi, A., Cáceres, Á. L., Garcia-Cardenas, J.M., Simbaña-Rivera, K., & María Gómez-Jaramillo, A. (n.d.). Single-nucleus lung transcriptomics and inammatory responses in lethal COVID-19 reveal potential drugs in advanced-stage clinical trials. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-808746/v1
Artigos en revistas nacionais
http://revistabionatura.com/2021.06.01.17.html
Notas
Isidoro López, Fátima Otero, Rebeca Guillén, María Del Carmen Fernández, Germán Bou, Jaime Gosálvez, José Luis Fernández. Rapid and Accurate Detection of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Susceptible/Resistant to Cotrimoxazole through Evaluation of Cell Elongation. Antibiotics (Basel). 2021 Jun 15;10(6):720. doi: 10.3390/antibiotics10060720. PMID: 34203917.  Impact Factor: 4.639 (2020). 
Rodríguez-Alonso, A., Casas-Pais, A., Roca-Lema, D., Graña, B., Romay, G and Figueroa, ARegulation of Epithelial-Mesenchymal Plasticity by the E3 Ubiquitin-Ligases in Cancer.Cancers (2020) 12:E3093. doi: 10.3390/cancers12113093 PMID: 33114139
Outras publicacións
La AECC financia en la provincia de A Coruña tres proyectos sobre el cáncer (La Voz de Galicia). https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/santiago/2021/06/30/gadis-entrega-banco-alimentos-7459-kilos-productos-8920-eurosla-aecc-financia-tres-proyectos-sobre-cancer-provincia/0003_202106S30C4993.htm
Ayudas predoctorales de la AECC destinadas a la investigación del cáncer (El Correo Gallego)https://www.elcorreogallego.es/tendencias/ayudas-predoctorales-de-la-aecc-destinadas-a-la-investigacion-del-cancer-CJ8218501
Tracing the footsteps of SARS-CoV-2 in the wastewater of A Coruña. Water management and treatment. FuturEnviro.https://futurenviro.es/en/tracking-the-footsteps-of-sars-cov-2-in-the-wastewater-of-a-coruna/
Artigos en revistas internacionais
López M, Álvarez‑Fraga L, Gato E, Blasco L, Poza M, Fernández‑García L, et al. Genome Sequence of a Clinical Strain of Acinetobacter baumannii Belonging to the ST79/PFGE‑HUI‑1 Clone Lacking the AdeABC (Resistance‑Nodulation‑Cell Division‑Type) Efflux Pump. Genome Announc. 2016;4(5)
Garnacho‑Montero J, Gutiérrez‑Pizarraya A, Díaz‑Martín A, Cisneros‑Herreros JM, Cano ME, Gato E, et al. Acinetobacter baumannii in critically ill patients: Molecular epidemiology, clinical features and predictors of mortality. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016;34(9):551–8.
López M, Rueda A, Florido JP, Blasco L, Gato E, Fernández‑García L, et al. Genomic Evolution of Two Acinetobacter baumannii Clinical Strains from ST‑2 Clones Isolated in 2000 and 2010 (ST‑2_clon_2000 and ST‑2_clon_2010).. Genome Announc. 2016;4(5).
Barbosa BG V., Fernandez‑García L, Gato E, López M, Blasco L, Leão RS, et al. Genome Sequence of Airborne Acinetobacter sp. Strain 5‑2Ac02 in the Hospital Environment, Close to the Species of Acinetobacter towneri. Genome Announc. 2016;4(6).
López M, Blasco L, Gato E, Perez A, Fernández‑Garcia L, Martínez‑Martinez L, et al. Response to Bile Salts in Clinical Strains of Acinetobacter baumannii Lacking the AdeABC Efflux Pump: Virulence Associated with Quorum Sensing. Front Cell Infect Microbiol [Internet]. 2017;7.
Gato E*, Álvarez‑Fraga L, Vallejo JA, Rumbo‑Feal S, Martínez‑Guitián M, Beceiro A, et al. Draft Genome Sequences of Two Epidemic OXA‑48‑Producing Klebsiella pneumoniae Clinical Strains Isolated during a Large Outbreak in Spain Genome Announc. 2018;6(13).
Gato E*, Pérez A, Pérez‑Llarena J, Fernández‑Cuenca F, Gude MJ, Oviaño M, et al. High incidence of MDR and XDR Pseudomonas aeruginosa isolates obtained from patients with ventilator‑associated pneumonia in Greece, Italy and Spain as part of the MagicBullet clinical trial. J Antimicrob Chemother. 2019;74(5):1244–52.
Heat Shock Protein 90 Chaperone Regulates the E3 Ubiquitin-Ligase Hakai Protein Stability.Díaz-Díaz A, Roca-Lema D, Casas-Pais A, Romay G, Colombo G, Concha Á, Graña B, Figueroa A.Cancers (Basel). 2020 Jan 15;12(1). pii: E215. doi: 10.3390/cancers12010215.
Barreiro-Alonso A, Cámara-Quílez M, Salamini-Montemurri M, et al. Characterization of HMGB1/2 interactome in prostate cancer by yeast two hybrid approach: Potential pathobiological implications. Cancers (Basel). 2019. doi:10.3390/cancers11111729
Martínez-Guitián M,  Vázquez-Ucha JC, Álvarez-Fraga L, Conde-Pérez K, Lasarte-Monterrubio C, Vallejo JA, et al. Involvement of HisF in the Persistence of Acinetobacter baumannii During a Pneumonia Infection. Front Cell Infect Microbiol. 2019 Aug; 9:310. Cited in: PubMed; PMID 31555607. DOI: 10.3389/fcimb.2019.00310.
Martínez-Guitián, M., Vázquez-Ucha, J.C., Álvarez-Fraga, L., Conde-Pérez, K., Bou, G., Poza, M., Beceiro, A., 2020. Antisense inhibition of lpxB gene expression in Acinetobacter baumannii by peptide-PNA conjugates and synergy with colistin. J. Antimicrob. Chemother. 75(1):51-59. doi: 10.1093/jac/dkz409.
Salamini-Montemurri, M.; Lamas-Maceiras, M.; Barreiro-Alonso, A.; Vizoso-Vázquez, Á.; Rodríguez-Belmonte, E.; Quindós-Varela, M.; Cerdán, M.E. The Challenges and Opportunities of LncRNAs in Ovarian Cancer Research and Clinical Use. Cancers202012, 1020. https://doi.org/10.3390/cancers12041020
• Marina Oviaño; Eva Gato; Germán Bou. Rapid Detection of KPC-Producing Enterobacterales Susceptible to Imipenem/Relebactam by Using the MALDI-TOF MS MBT STAR-Carba IVD Assay. Frontiers in Microbiology. 11, pp. 328. 28/02/2020. Disponible en Internet en: . ISSN 1664-302X
Eva Gato, Juan Carlos Vázquez-Ucha; Soraya Rumbo-Feal; Laura Álvarez-Fraga; Juan Vallejo; Marta Martínez-Guitían; Alejandro Beceiro; José RamosVivas; Pedro J. Sola Campoy; María Pérez-Vázquez; Jesús Oteo Iglesias; BrunoKotska Rodiño-Janeiro; Antonio Romero; Margarita Poza; Germán Bou; AstridPérez. Kpi, a novel chaperone-usher pili system associated with theworldwide-disseminated high-risk clone Klebsiella pneumoniae ST-15. Proc.Natl. Acad. Sci. U.S.A. 09/06/2020. In press.
González-Castellano I, Manfrin C, Pallavicini A, Martínez-Lage A (2019) De novo gonad transcriptome analysis of the common littoral shrimp Palaemon serratus: novel insights into sex-related genes. BMC Genomics 20: 757
González-Castellano I, González-López J, González-Tizón AM, Martínez-Lage A (2020) Genetic diversity and population structure of the rockpool shrimp Palaemon elegans based on microsatellites: evidence for a cryptic species and differentiation across the Atlantic–Mediterranean transition. Scientific Reports 10: 10784
Armendáriz-Castillo, I.; López-Cortés, A.; García-Cárdenas, J.; Guevara-Ramírez, P.; Leone, P.E.; Pérez-Villa, A.; Yumiceba, V.; Zambrano, A.K.; Guerrero, S.; Paz-y-Miño, C. TCGA Pan-Cancer Genomic Analysis of Alternative Lengthening of Telomeres (ALT) Related Genes. Genes202011, 834.
Paz-y-Miño, C., Zambrano AK., Ruiz-Cabezas, JC., Armendáriz-Castillo, I, García-Cárdenas, JM., Guerrero, S., López-Cortés, A., Pérez-Villa, A., Guevara-Ramírez, P., Yumiceba, V., Leone. PE. 2020. Characterization Of Ancestral Origin Of Cystic Fibrosis Of Patients With New Reported Mutations In CFTR. BioMed Research International
López-Cortés, A., Paz-y-Miño, C., Guerrero, S., Jaramillo-Koupermann, G.,  León Cáceres, A., Intriago-Baldeón, DP., García-Cárdenas, JM., Guevara-Ramírez, P., Armendáriz-Castillo, I., Leone, PE., Quiñones, LA., Cayún, JP., Soria, NW. Pharmacogenomics, biomarker network, and allele frequencies in colorectal cancer. Pharmacogenomics J 20, 136–158 (2020). https://doi.org/10.1038/s41397-019-0102-4
Armendáriz-Castillo I, Guerrero S, Vera-Guapi A, Cevallos-Vilatuña T, García-Cárdenas JM, Guevara-Ramírez P, et al. Genotoxic and Carcinogenic Potential of Compounds Associated with Electronic Cigarettes: A Systematic Review. Wilson GM, editor. Biomed Res Int [Internet]. Hindawi; 2019;2019:1386710. Available from: https://doi.org/10.1155/2019/1386710
Guerrero, S., López-Cortés, A., García-Cárdenas, JM., Armendáriz-Castillo, I., Zambrano, AK., Indacochea, A., Pérez-Villa, A.,  Yumiceba, V., Guevara-Ramírez, P., Jácome-Alvarado, A., Leone, PE., Paz-y-Miño, C. 2020. In silico analyses reveal new putative Breast Cancer RNA-binding proteins. bioRxiv
López-Cortés, A., Guevara-Ramírez, P., Guerrero, S., Ortiz-Prado, E., García-Cárdenas, JM., Zambrano, AK., Armendáriz-Castillo, I., Pérez-Villa, A., Yumiceba, V., Varela, N., Córdova-Bastidas, D., Leone, PE., Paz-y-Miño, C. 2020.  Metastatic signaling of hypoxia-related genes across TCGA Pan-Cancer types. bioRxiv
González-Castellano, I., González-López, J., González-Tizón, A.M. & Martínez-Lage, A Genetic diversity and population structure of the rockpool shrimp Palaemon elegans based on microsatellites: evidence for a cryptic species and differentiation across the Atlantic–Mediterranean transition. Scientific Reports10, 10784 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-67824-7
Martinez-Iglesias O, Casas-Pais A, Castosa R, Díaz-Díaz A, Roca-Lema D, Concha Á, Cortés Á, Gago F, Figueroa A. Hakin-1, a New Specific Small-Molecule Inhibitor for the E3 Ubiquitin-Ligase Hakai, Inhibits Carcinoma Growth and Progression. Cancers (Basel). 2020 May 23;12(5):1340. doi: 10.3390/cancers12051340. PMID: 32456234; PMCID: PMC7281109.
Díaz-Díaz A, Roca-Lema D, Casas-Pais A, Romay G, Colombo G, Concha Á, Graña B, Figueroa A. Heat Shock Protein 90 Chaperone Regulates the E3 Ubiquitin-Ligase Hakai Protein Stability. Cancers (Basel). 2020 Jan 15;12(1):215. doi: 10.3390/cancers12010215. PMID: 31952268; PMCID: PMC7017148.
Roca-Lema D, Martinez-Iglesias O, Fernández de Ana Portela C, Rodríguez-Blanco A, Valladares-Ayerbes M, Díaz-Díaz A, Casas-Pais A, Prego C, Figueroa A. In Vitro Anti-proliferative and Anti-invasive Effect of Polysaccharide-rich Extracts from Trametes Versicolor and Grifola Frondosa in Colon Cancer Cells. Int J Med Sci. 2019 Jan 1;16(2):231-240. doi: 10.7150/ijms.28811. PMID: 30745803; PMCID: PMC6367522.
J. C. Vázquez-Ucha, M. Martínez-Guitián, C. Lasarte-Monterrubio, K. Conde-Pérez, J. Arca-Suarez, L. Álvarez-Fraga, A. Pérez, J. Crecente-Campo, M. J. Alonso, M. Poza, G. Bou and A. Beceiro. Syzygium aromaticum (clove) and Thymus zygis (thyme) essential oils increase susceptibility to colistin in the nosocomial pathogens Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniae.
J. A. Vallejo*, S. Rumbo-Feal*, K. Conde-Pérez*, Á. López-Oriona*, J. Tarrío,  R. Reif, S. Ladra, B. K. Rodiño-Janeiro, M. Nasser, Á. Cid, F. Rodríguez, C. Veiga, G. Bou, C. Lamora, R. Cao and M. Poza. Highly predictive regression model of active cases of COVID-19 in a population by screening wastewater viral load.
M. Martínez-Guitián, J. C. Vázquez-Ucha, L. Álvarez-Fraga, K. Conde-Pérez, J. A. Vallejo, A. Perina, G. Bou, M. Poza and A. Beceiro. Global transcriptomic analysis during murine pneumonia infection unravels new virulence factors in Acinetobacter baumannii
Gato E, Vázquez-Ucha JC, Rumbo-Feal S, et al. Kpi, a chaperone-usher pili system associated with the worldwide-disseminated high-risk clone Klebsiella pneumoniae ST-15. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020;117(29):17249-17259. doi:10.1073/pnas.1921393117
Pérez A, Gato E, Pérez-Llarena J, et al. High incidence of MDR and XDR Pseudomonas aeruginosa isolates obtained from patients with ventilator-associated pneumonia in Greece, Italy and Spain as part of the MagicBullet clinical trial. J Antimicrob Chemother. 2019;74(5):1244-1252. doi:10.1093/jac/dkz030
Gato E, Álvarez-Fraga L, Vallejo JA, et al. Draft Genome Sequences of Two Epidemic OXA-48-Producing Klebsiella pneumoniae Clinical Strains Isolated during a Large Outbreak in Spain. Genome Announc. 2018;6(13):e00026-18. Published 2018 Mar 29. doi:10.1128/genomeA.00026-18
Barbosa BG, Fernandez-García L, Gato E, et al. Genome Sequence of Airborne Acinetobacter sp. Strain 5-2Ac02 in the Hospital Environment, Close to the Species of Acinetobacter towneri. Genome Announc. 2016;4(6):e01343-16. Published 2016 Dec 8. doi:10.1128/genomeA.01343-16
López M, Rueda A, Florido JP, et al. Genomic Evolution of Two Acinetobacter baumannii Clinical Strains from ST-2 Clones Isolated in 2000 and 2010 (ST-2_clon_2000 and ST-2_clon_2010). Genome Announc. 2016;4(5):e01182-16. Published 2016 Oct 20. doi:10.1128/genomeA.01182-16
López M, Álvarez-Fraga L, Gato E, et al. Genome Sequence of a Clinical Strain of Acinetobacter baumannii Belonging to the ST79/PFGE-HUI-1 Clone Lacking the AdeABC (Resistance-Nodulation-Cell Division-Type) Efflux Pump. Genome Announc. 2016;4(5):e00962-16. Published 2016 Sep 8. doi:10.1128/genomeA.00962-16
López M, Blasco L, Gato E, et al. Response to Bile Salts in Clinical Strains of Acinetobacter baumannii Lacking the AdeABC Efflux Pump: Virulence Associated with Quorum Sensing. Front Cell Infect Microbiol. 2017;7:143. Published 2017 May 9. doi:10.3389/fcimb.2017.00143
Oviaño M, Gato E, Bou G. Rapid Detection of KPC-Producing Enterobacterales Susceptible to Imipenem/Relebactam by Using the MALDI-TOF MS MBT STAR-Carba IVD Assay. Front Microbiol. 2020;11:328. Published 2020 Feb 28. doi:10.3389/fmicb.2020.00328
Garnacho-Montero J, Gutiérrez-Pizarraya A, Díaz-Martín A, et al. Acinetobacter baumannii in critically ill patients: Molecular epidemiology, clinical features and predictors of mortality. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016;34(9):551-558. doi:10.1016/j.eimc.2015.11.018
Pech-Puch D, Pérez-Povedano M, Martinez-Guitian M, et al. In Vitro and In Vivo Assessment of the Efficacy of Bromoageliferin, an Alkaloid Isolated from the Sponge Agelas dilatata, against Pseudomonas aeruginosaMar Drugs. 2020;18(6):326. Published 2020 Jun 23. doi:10.3390/md18060326
Pech-Puch D, Pérez-Povedano M, Gómez P, et al. Marine Organisms from the Yucatan Peninsula (Mexico) as a Potential Natural Source of Antibacterial Compounds. Mar Drugs. 2020;18(7):369. Published 2020 Jul 18. doi:10.3390/md18070369
Arca-Suárez J, Vázquez-Ucha JC, Fraile-Ribot PA, et al. Molecular and biochemical insights into the in vivo evolution of AmpC-mediated resistance to ceftolozane/tazobactam during treatment of an MDR Pseudomonas aeruginosa infection [published online ahead of print, 2020 Jul 30]. J Antimicrob Chemother. 2020;. doi:10.1093/jac/dkaa291
Vázquez-Ucha JC, Martínez-Guitián M, Lasarte-Monterrubio C, et al. Syzygium aromaticum (clove) and Thymus zygis (thyme) essential oils increase susceptibility to colistin in the nosocomial pathogens Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniae [published online ahead of print, 2020 Aug 11]. Biomed Pharmacother. 2020;130:110606. doi:10.1016/j.biopha.2020.110606
González-Castellano I, Pons J, González-Ortegón E, Martínez Lage A (2020) Mitogenome phylogenetics in the genus Palaemon (Crustacea: Decapoda) sheds light on species crypticism in the rockpool shrimp P. elegans. PLOS ONE 15: e0237037
Durgesh K. Rai, Manickam Gurusaran, Volker Urban, Kiana Aran, Lulu Ma, Pingzuo Li, Shuo Qian, Tharangattu N. Narayanan, Pulickel M. Ajayan, Dorian Liepmann, Kanagaraj Sekar, María-Efigenia Álvarez-cao, Juan-José Escuder-Rodríguez, María-Esperanza Cerdán, María-Isabel González-Siso, Sowmya Viswanathan, Ramasamy paulmurugan & Venkatesan Renugopalakrishnan. Structural determination of enzyme-graphene nanocomposite sensor material. Sci Rep 9, 15519 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-51882-7
Moussa Adjeroud, Juan-José Escuder-Rodríguez, María-Isabel González-Siso & Mouloud Kecha(2020)Metagenomic Investigation of Bacterial and Archaeal Diversity of Hammam Essalihine Hot Spring from Khenchela, Algeria,Geomicrobiology Journal,DOI: 10.1080/01490451.2020.1783035
Expression of Connexin 43 (Cx43) in Benign Cutaneous Tumors With Follicular Differentiation.Fernandez-Flores A, Varela-Vazquez A, Mayan MD, Fonseca E.Am J Dermatopathol. 2019 Nov;41(11):810-818. doi: 10.1097/DAD.0000000000001395.PMID: 30839347
Emerging functions and clinical prospects of connexins and pannexins in melanoma.Varela-Vázquez A, Guitián-Caamaño A, Carpintero-Fernandez P, Fonseca E, Sayedyahossein S, Aasen T, Penuela S, Mayán MD.Biochim Biophys Acta Rev Cancer. 2020 May 24;1874(1):188380. doi: 10.1016/j.bbcan.2020.188380. Online ahead of print.PMID: 32461135
Expression of Connexin 43 in 32 Cases of Merkel Cell Carcinoma.Fernandez-Flores A, Varela-Vazquez A, Suárez Peñaranda JM, Mayan MD, Fonseca E.Am J Dermatopathol. 2020 Mar;42(3):178-185. doi: 10.1097/DAD.0000000000001591.PMID: 31809272
Expression of Connexin 43 by atypical fibroxanthoma.Fernandez-Flores A, Varela-Vazquez A, Mayan MD, Fonseca E.J Cutan Pathol. 2020 Aug 26. doi: 10.1111/cup.13856. Online ahead of print.PMID: 32851695
Senolytic activity of small molecular polyphenols from olive restores chondrocyte redifferentiation and promotes a pro-regenerative environment in osteoarthritis.Varela-Eirín M, Carpintero-Fernández P, Sánchez-Temprano A, Varela-Vázquez A, Paíno CL, Casado-Díaz A, Continente AC, Mato V, Fonseca E, Kandouz M, Blanco A, Caeiro JR, Mayán MD.Aging (Albany NY). 2020 Aug 3;12. doi: 10.18632/aging.103801. Online ahead of print.PMID: 32745074
Tímermans A, Vázquez R, Otero F, Gosálvez J, Johnston S, Fernández JL. DNA fragmentation of human spermatozoa: Simple assessment of single- And double-strand DNA breaks and their respective dynamics behavioral response. Andrology. 2020;00:1–17. https://doi.org/10.1111/andr.12819. PMID: 32416007. IF(2018): 3.106
Tímermans A, Vázquez R, Otero F, Gosálvez J, Johnston S, Fernández JL. DNA fragmentation of human spermatozoa: Simple assessment of single- And double-strand DNA breaks and their respective dynamic behavioral response. Andrology. 2020;8:1287–1303.
Varela-Vázquez A, Guitián-Caamaño A, et al., M.D. MayánBiochimBiophys Acta Rev Cancer. 2020 Aug; 1874(1188380
Characterization of HMGB1/2 Interactome in Prostate Cancer by Yeast Two Hybrid Approach: Potential Pathobiological Implications. Aida Barreiro-Alonso 1,† , María Cámara-Quílez 1,† , Martín Salamini-Montemurri 1 , Mónica Lamas-Maceiras 1 , Ángel Vizoso-Vázquez 1 , Esther Rodríguez-Belmonte 1 , María Quindós-Varela 2 , Olaia Martínez-Iglesias 3 , Angélica Figueroa 3 and María-Esperanza Cerdán 1,*† These authors contributed equally to this work.1 EXPRELA Group, Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA), Departamento de Bioloxía, Facultade de Ciencias, INIBIC-Universidade da Coruña, Campus de A Coruña, 15071 A Coruña, Spain; aida.barreiro@udc.es (A.B.-A.); maria.camara@udc.es (M.C.-Q.); martin.salamini.montemurri@udc.es (M.S.-M.); monica.lamas@udc.es (M.L.-M.); a.vizoso@udc.es (Á.V.-V.); esther.belmonte@udc.es (E.R.-B.)2 Translational Cancer Research Group, Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), Carretera del Pasaje s/n, 15006 A Coruña, Spain; Maria.Quindos.Varela@sergas.es3 Epithelial Plasticity and Metastasis Group, Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), Sergas, 15006 A Coruña, Spain; oami@hotmail.es (Q.M.-I.); Angelica.Figueroa.Conde-Valvis@sergas.es (A.F.)* Correspondence: esper.cerdan@udc.es† These authors contributed equally to this work.Received: 25 October 2019; Accepted: 2 November 2019; Published: 5 November 2019
The HMGB1-2 Ovarian Cancer Interactome. The Role of HMGB Proteins and Their Interacting Partners MIEN1 and NOP53 in Ovary Cancer and Drug-ResponseMaría Cámara-Quílez 1,† , Aida Barreiro-Alonso 1,† , Ángel Vizoso-Vázquez 1 , Esther Rodríguez-Belmonte 1 , María Quindós-Varela 2 , Mónica Lamas-Maceiras 1,* and María Esperanza Cerdán 1,*1Department of Biology, EXPRELA Group, Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA), Departamento de Bioloxía, Facultade de Ciencias, INIBIC- Universidade da Coruña, Campus de A Coruña, 15071 A Coruña, Spain2Department of Oncology, Translational Cancer Research Group, Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), Carretera del Pasaje s/n, 15006 A Coruña, SpainAuthors to whom correspondence should be addressed.These authors contributed equally to this work.Received: 9 July 2020 / Revised: 22 August 2020 / Accepted: 24 August 2020 / Published: 27 August 2020
Carballeira R, Romay CD, Ramos A (2020) First record of a freshwater bryozoan species in Cuba: Plumatella repens (Linnaeus, 1758) (Phylactolaemata, Bryozoa). ZooKeys 918: 151-160.
Artigos en revistas nacionais
Romay, C. D. 2019. Por que é importante a ciência cidadá. Cerna, 81: 32.
Romay, C. D.; Pérez, R.; Cabaleiro, V. X.; Calleja, D.; Gómez, J. R.; Varela, X. & Vidal, C. 2019a. Observacións de aves raras en Galicia: anos 2012 e 2013. Sociedade Galega de Ornitoloxía, Santiago de Compostela. URL: http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colabora-coa-sgo/118-comite-avifaunistico 
Romay, C. D. 2019. Situación de Caprimulgus ruficollis (Aves: Caprimulgidae) no noroeste da Península Ibérica. Chioglossa, 4: XX-XX.
Romay, C. D.; Álvarez, P. & Valella, J. 2019. Observation.org: la ferramienta definitiva pa rexistrar la fauna y flora cantábrica?. Maresía Cantábrica, 14: 4-8.
Ferreiro, R.; Rodríguez, M.; Torrijos, V.; Romay, C. D.; Sahuquillo, E.; Pimentel, M.; Gonçalves, A. & Soto, M. 2019. Monte da Fraga: Land Stewardship Project on a University Campus. Conference: Accelerating the Implementation of Sustainable Development in Campus Activities and Programmes”, A Coruña, 2-3 December 2019.
Fernández, J.; Fernández, M. & Romay, C. D. 2019. Sobre a presenza de Galemys pyrenaicus (Mammalia: Talpidae) en Aranga (A Coruña, Galicia). Chioglossa, 4: XX-XX.
Romay, C. D. 2019. Ciência cidadá: que som as ferramentas online? Cerna, 84: 41.
Piñeiro, X.; Romay, C. D.; Ferreiro, G.; Salvadores, T.; González, E.; Gaitán, O.; Peña-Rey, I.; Pita-Romero, J. & Pita, P. 2020. Importante evento de atropelos de Salamandra salamandra nos camiños da illa de Ons (Galicia) en outubro de 2019. Chioglossa, 4: XX-XX.
Romay, C. D.; Pérez, R.; Cabaleiro, V. X.; Calleja, D.; Gómez, J. R.; Piñeiro, X. Varela, X. & Vidal, C. 2019b. Observacións de aves raras en Galicia: anos 2014 e 2015. Sociedade Galega de Ornitoloxía, Santiago de Compostela. URL: http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colabora-coa-sgo/118-comite-avifaunistico
Ramos, A. & Romay, C. D. 2020. Boletín 2 da Inspección de Praias da Coruña. Grupo Naturalista Hábitat. URL: https://gnhabitat.org/inspeccion-de-praias-da-coruna-ipc/ (con acceso: 4/3/2020)
Notas
Barreiro-Alonso, A; Cámara-Quílez, M; et al. "Characterization of HMGB1/2 Interactome in Prostate Cancer by Yeast Two Hybrid Approach: Potential Pathobiological Implications". Cancers. 25 October 2019.
Outras publicacións
Romay, C. D.; Nnechachi, A. & Varela-García, F.-A. 2019. Biodiversidad y perspectivas para rehabilitar la cuenca del río de Monelos (A Coruña, Galicia). En: Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF). Actas del III Congreso Ibérico de Restauración Fluvial. Murcia, 12-14 junio (pp. 88-96). URL: https://www.restaurarios.es/es/comunicaciones (con acceso: 21/04/2020).
Rabadán-González, J.; Romay, C. D. & Vicente, R. (coord.). 2020. Observado.es: Boletín 1. Informe 2019. Observado España.
Ramos, A. & Romay, C. D. 2020. Boletín 1 da Inspección de Praias da Coruña. Grupo Naturalista Hábitat. URL: https://gnhabitat.org/inspeccion-de-praias-da-coruna-ipc/ (con acceso: 4/3/2020)
Artigos en revistas internacionais
García, T., Veloso, J., & Díaz, J. (2018). Vanillyl nonanoate induces systemic resistance and lignification in pepper plants. Journal of Plant Physiology, 231:251-260.
Chacón GM, Arias-Pérez A, Freire R, Martínez L, Nóvoa S, Naveira H, Insua A (2019). Evidence of doubly uniparental inheritance of the mitochondrial DNA in Polititapes rhomboides (Bivalvia, Veneridae): Evolutionary and population genetic analysis of F and M mitotypes. Journal ofZoological Systematics and Evolutionary Research  00:1–20. https://doi.org/10.1111/jzs.12267
González-Castellano I, Perina A, González-Tizón AM, Torrecilla Z, Martínez-Lage A. 2018. Isolation and characterization of 21 polymorphic microsatellite loci for the rockpool shrimp Palaemon elegans using Illumina MiSeq sequencing. Scientific Reports 8:17197.
Perina A, Marí-Mena N, Torrecilla Z, González-Tizón AM, González-Castellano I, González-Ortegón E, Martínez-Lage A. 2019. Assessment of genetic diversity and population structure of the common littoral shrimp Palaemon serratus (Pennant, 1777) by microsatellites: Towards a sustainable management. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29:528-536.
Juan Vázquez Ucha, Marta Martínez-Guitián, Maria Maneiro, Kelly Conde-Pérez, Laura Alvarez-Fraga, Gabriel Torrens, Antonio Oliver, John Buynak, Robert Bonomo, Germán Bou, Concepcion Gonzalez.bello, Margarita Poza, and Alejandro Beceiro. Therapeutic efficacy of LN-1-255 in combination with imipenem in severe infection caused by carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii.
Marta Martínez-GuitiánJuan C. Vázquez-UchaLaura Álvarez-Fraga, Kelly Conde-Pérez, Cristina Lasarte-MonterrubioJuan Andrés VallejoGermán BouMargarita Poza and Alejandro Beceiro. Involvement of HisF in the Persistence of Acinetobacter baumannii During a Pneumonia Infection
Cámara-Quílez M, et al. Differential characteristics of HMGB2 versus HMGB1 and their perspectives in ovary and prostate cancer. Current Medicinal Chemistry.  2019 Jan 23. 
J Vierna, J Dona, AVizcaino, D Serrano, R Jovani (2017) PCR cycles above routine numbers do not compromise high-throughput DNA barcoding results. Genome. 60:10. 868-873
 NAİME ARSLAN, TARMO TIMM, VERÓNICA ROJO, ANTÓN VIZCAÍNO, RÜDIGER M. SCHMELZ (2018) A new species of Enchytraeus (Enchytraeidae, Oligochaeta) from the profundal of Lake Van, the world's largest soda Lake (Turkey, East Anatolia). Zootaxa. 4382:2. 367-380
Rocío Esteban, Jorge Doña, Joaquín Vierna, Antón Vizcaíno, David Serrano, Roger Jovani (2018) The complete mitochondrial genome of the feather mite Trouessartia rubecula Jablonska, 1968 (Astigmata: Analgoidea: Trouessartiidae). Mitochondrial DNA Part B. 3:2. 652-654.
Silvia Matesanz, David S Pescador, Beatriz Pías, Ana M Sánchez, Julia Chacón‐Labella, Angela Illuminati, Marcelino de la Cruz, Jesús López‐Angulo, Neus Marí‐Mena, Antón Vizcaíno, Adrián Escudero (2019). Estimating belowground plant abundance with DNA metabarcoding. Molecular Ecology Resources.  https://doi.org/10.1111/1755-0998.13049
Fernández-García L, Fernandez-Cuenca F, Blasco L, López-Rojas R, Ambroa A, Lopez M, Pascual Á, Bou G, Tomás M. Relationship between Tolerance and Persistence Mechanisms in Acinetobacter baumannii Strains with AbkAB Toxin-Antitoxin System. Antimicrob Agents Chemother. 2018 Apr 26;62(5). pii: e00250-18. doi: 10.1128/AAC.00250-18. Print 2018 May.
Trastoy R, Manso T, Fernández-García L, Blasco L, Ambroa A, Pérez Del Molino ML, Bou G, García-Contreras R, Wood TK, Tomás M. Mechanisms of Bacterial Tolerance and Persistence in the Gastrointestinal and Respiratory Environments.Clin Microbiol Rev. 2018 Aug 1;31(4). pii: e00023-18. doi: 10.1128/CMR.00023-18. Print 2018 Oct.
Fernandez-Garcia L, Ambroa A, Blasco L, Bleriot I, López M, Alvarez-Marin R, Fernández-Cuenca F, Martinez-Martinez L, Vila J, Rodríguez-Baño J, Garnacho-Montero J, Cisneros JM, Pascual A, Pachón J, Bou G, Smani Y, Tomás M. Relationship Between the Quorum Network (Sensing/Quenching) and Clinical Features of Pneumonia and Bacteraemia Caused by A. baumanniiFront Microbiol. 2018 Dec 17;9:3105. doi: 10.3389/fmicb.2018.03105. eCollection 2018.
Alcaide F, Trastoy R, Moure R, González-Bardanca M, Ambroa A, López M, Bleriot I, Blasco L, Fernandez-García L, Tato M, Bou G, Tomás M; Mycobacterial and GEMARA SEIMC/REIPI Bacterial Clinical Adaptation Study Group. Multiplex Real-Time PCR-shortTUB Assay for Detection of the Mycobacterium tuberculosis Complex in Smear-Negative Clinical Samples with Low Mycobacterial Loads.J Clin Microbiol. 2019 Jul 26;57(8). pii: e00733-19. doi: 10.1128/JCM.00733-19. Print 2019 Aug.
Pena RT, Blasco L, Ambroa A, González-Pedrajo B, Fernández-García L, López M, Bleriot I, Bou G, García-Contreras R, Wood TK, Tomás M. Relationship Between Quorum Sensing and Secretion Systems.Front Microbiol. 2019 Jun 7;10:1100. doi: 10.3389/fmicb.2019.01100. eCollection 2019.
Tuttobene MR, Fernández-García L, Blasco L, Cribb P, Ambroa A, Müller GL, Fernández-Cuenca F, Bleriot I, Rodríguez RE, Barbosa BGV, Lopez-Rojas R, Trastoy R, López M, Bou G, Tomás M, Mussi MA. Quorum and Light Signals Modulate Acetoin/Butanediol Catabolism in Acinetobacter spp.Front Microbiol. 2019 Jun 20;10:1376. doi: 10.3389/fmicb.2019.01376. eCollection 2019.
Roca-Lema D, Martinez-Iglesias O, Fernández de Ana Portela C, Rodríguez-Blanco A, Valladares-Ayerbes M, Díaz-Díaz A, Casas-Pais A, Prego C, Figueroa A(2019).In Vitro Anti-proliferative and Anti-invasive Effect of Polysaccharide-rich Extracts from Trametes Versicolor and GrifolaFrondosa in Colon Cancer CellsIntJMedSci. 16(2):231-240
Rapid Determination of Resistance to Antibiotic Inhibitors of Protein Synthesis in Staphylococcus aureus Through In Situ Evaluation of DNase Activity. Otero F, Santiso R, López I, Touzón I, Gosálvez J, Bou G, Fernández JL. Microb Drug Resist 2018 Jul/Aug;24(6):739-746. Doi:10.1089/mdr.2018.0023. PMID: 29608387.(IF=2.344)
Otero F, Gosálvez J, Bou G, y Fernández JL. Simple and Fast Detection of Resistance to Antibiotic Inhibitors of Protein Synthesis in Gram-Negative Pathogens Through Evaluation of MitomycinC-Induced Cell Elongation. Microb Drug Resist. 2017 Dec;23(8):973-981. doi: 10.1089/mdr.2017.0028. Epub 2017 May 3.. DOI: 10.1089/mdr.2017.0028. PMID: 28467172. (IF:2.306)
Otero F, Tamayo M, Santiso R, Gosálvez J, Bou G, Fernández JL. Rapid Assessment of Resistance to Antibiotic Inhibitors of Protein Synthesis in the Gram-Positive Pathogens, Enterococcus faecalis and Streptococcus pneumoniae, Based on Evaluation of the Lytic Response. Microb Drug Resist.2017 Apr;23(3):267-271PMID: 27383851. DOI: 10.1089/mdr.2016.0091.(IF:2.306)
Otero F, Santiso R, Tamayo M, Fernández JL, Bou G, Lepe JA, McConnell MJ, Gosálvez J, Cisneros JM. Rapid Detection of Antibiotic Resistance in Gram-Negative Bacteria Through Assessment of Changes in Cellular Morphology. Microb Drug Resist.23(2):157-162PMID: 27259183. DOI: 10.1089/mdr.2016.0023.(IF:2.306)
Tamayo M, Santiso R, Otero F, Bou G, Lepe JA, McConnell MJ, Cisneros JM, Gosálvez J, Fernández JL. Rapid Determination of Colistin Resistance in Clinical Strains of Acinetobacter baumannii by Use of the Micromax Assay. J Clin Microbiol. 2013 Nov;51(11):3675-3682. DOI: 10.1128/JCM.01787-13. PMID: 23985913. (IF: 4.232)
Bou G, Otero F, Santiso R, Tamayo M, Fernández MC, Tomas M, Gosálvez J, Fernández JL. Fast assessment of resistance to carbapenems and ciprofloxacin of clinical strains of Acinetobacter baumannii. Journal of Clinical Microbiology 50 (11): 3609-3613 (2012). PMID: 22933604. doi: 10.1128/JCM.01675-12. (IF: 4,068)
Expression of Connexin 43 (Cx43) in Benign Cutaneous Tumors With Follicular Defferentiation. Flores-Fernández, Ángel; Varela-Vázquez, Adrián; Mayán D., María; Fonseca Capdevila, Eduardo. American Journal of Dermatopathology. February 2019.
Connexin-43 positive exosomes from osteoarthritic chondrocytes spread senescence and inflammatory mediators to nearby synovial and bone cells. Varela-Eirín, Marta; Varela-Vázquez, Adrián: Guitián-Caamaño, Amanda; Bravo-López, Susana B.; Paíno,Carlos; Fonseca, Eduardo; Kandouz,M; Aasen, Trond; Tabernero, Arantxa; Blanco, Alfonso; Caeiro, J. Ramón; Mayán, María D. Osteoarthritis and Cartilage. April, 2019.
Guerrero, S., López-Cortés, A., Indacochea, A., García-Cárdenas, J. M., Zambrano, A. K., Cabrera-Andrade, A., … Paz-Y-Miño, C. (2018). Analysis of Racial/Ethnic Representation in Select Basic and Applied Cancer Research Studies. Scientific Reports8(1), 13978. https://doi.org/10.1038/s41598-018-32264-x
Salazar-Ruales, C., Arguello, J.-V., López-Cortés, A., Cabrera-Andrade, A., García-Cárdenas, J. M., Guevara-Ramírez, P., … Paz-y-Miño, C. (2018). Salivary MicroRNAs for Early Detection of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: A Case-Control Study in the High Altitude Mestizo Ecuadorian Population. BioMed Research International2018, 1–9. https://doi.org/10.1155/2018/9792730
Guerrero, S., López-Cortés, A., García-Cárdenas, J. M., Saa, P., Indacochea, A., Armendáriz-Castillo, I., … Paz-y-Miño, C. (2019). A quick guide for using Microsoft OneNote as an electronic laboratory notebook. PLOS Computational Biology15(5), e1006918. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006918
Zambrano, A. K., Gaviria, A., Cobos-Navarrete, S., Gruezo, C., Rodríguez-Pollit, C., Armendáriz-Castillo, I., … Paz-y-Miño, C. (2019). The three-hybrid genetic composition of an Ecuadorian population using AIMs-InDels compared with autosomes, mitochondrial DNA and Y chromosome data. Scientific Reports9(1), 9247. https://doi.org/10.1038/s41598-019-45723-w
García-Cárdenas, J. M., Guerrero, S., López-Cortés, A., Armendáriz-Castillo, I., Guevara-Ramírez, P., Pérez-Villa, A., … Paz-y-Miño, C. (2019). Post-transcriptional Regulation of Colorectal Cancer: A Focus on RNA-Binding Proteins. Frontiers in Molecular Biosciences6, 65. https://doi.org/10.3389/fmolb.2019.00065
Artigos en revistas nacionais
Romay, C. D. & Ramos, A. en prensa. Substrato inédito de cría de Monticola saxatilis no sueste de Galiza e notas sobre a súa bioloxía reprodutiva. Chioglossa 4: XX-XX.
Romay, C. D. & Martínez, Ó. en prensa. Observacións de xeofaxia e osteofaxia en Loxia curvirostra no suroeste de Galiza. Chioglossa 4: XX-XX.
Romay, C. D.; Pérez, R.; Cabaleiro, V. X.; Calleja, D.; Gómez, J. R.; Varela, X. & Vidal, C. 2018a. Observacións de aves raras en Galicia: anos 2008 e 2009. Sociedade Galega de Ornitoloxía, Santiago de Compostela. URL: http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colabora-coa-sgo/118-comite-avifaunistico
Romay, C. D.; Pérez, R.; Cabaleiro, V. X.; Calleja, D.; Gómez, J. R.; Varela, X. & Vidal, C. 2018b. Observacións de aves raras en Galicia: anos 2010 e 2011. Sociedade Galega de Ornitoloxía, Santiago de Compostela. URL: http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colabora-coa-sgo/118-comite-avifaunistico
Romay, C. D. 2019. Ciencia cidadá contra as especies exóticas invasoras no Complexo Ons-O Grove. Aunios, 24: 9-11.
Martínez Sabarís, E.; Prieto Espiñeira, X.; Castro Gómez, J. R.; Rabuñal Patiño, J. L.; Romay Cousido, C. D.; Rodríguez Pomares, Á. & Rosende Maneiro, F. 2019. Censo de Escribenta das canaveiras Emberiza schoeniclus lusitanica en Galicia 2018. Braña, 17: 5-7.
Romay, C. D. en prensa. Caracterizaçom de quatro comunidades de aves nidificantes em mosaicos agro-silvo-pastorais da Galiza. A Carriza, 5: XX-XX.
Romay, C. D. & Taboada, J. en prensa. Resultados da contaxe coordinada de Circus pygargus en Galicia na primavera de 2008. A Carriza, 5: XX-XX.
Capítulo de Libro
Escuder-Rodríguez J.J., DeCastro M.E., Rodríguez-Belmonte E., Becerra M., González-Siso M.I. (2019) Hot Springs thermophilic microbiomes: biodiversity and biotechnological applications. Microbiomes of Extreme Environments: Biodiversity and Biotechnological Applications. CRC Press.
Rapid Detection of Bacterial Susceptibility or Resistance to Quinolones. Fátima Otero, Rebeca Santiso, María Tamayo, Germán Bou, Jaime Gosálvez, and José Luis Fernández. En: Fast Detection of DNA Damage. Methods and Protocols. Serie: Methods in Molecular Biology 1644. Editor Serie: John M. Walker. Editor :Vladimir V. Didenko. Editorial: Humana Press. ISBN 978-1-4939-7185-5. ISBN ebook: 978-1-4939-7187-9. ISSN: 1064-3745. ISSN electrónico: 1940-6029. DOI: 10.1007/978-1-4939-7187-9. Año 2017. Capítulo7. Pag: 95-104.
Carvalhais, C., Silva, M. V., Xavier, A. & Santos, J. (2019). Good practices to reduce noise in the neonatal intensive care unit. In Arezes, P. et al. (eds.) Occupational and Environmental Safety and Health. (pp. 297-302). Studies in Systems, Decision and Control, vol 202. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14730-3_32
Libro
SECIVTV, 2017 XII Congress of the spanish society of plant in vitro culture.Plants in vitro for the future.Madrid, Spain. Fundación general de la universidad de Alcalá.
González, E.; Ferreiro, G.; Piñeiro, X.; Romay, C. D. & Varela, J. 2019. Guía das aves do interior da provincia de Pontevedra. SEO/BirdLife-Deputación de Pontevedra, Pontevedra. 48 pp.
González, E.; Ferreiro, G.; Piñeiro, X.; Romay, C. D. & Varela, J. 2019. Guía das aves do litoral da provincia de Pontevedra. SEO/BirdLife-Deputación de Pontevedra, Pontevedra. 51 pp.
Outras publicacións
Xestoso, M. & Romay, C. D. 2019. An ‘eastern’ White Wagtail in Galicia, March-April 2019. Rare Birds in Spain. URL: http://www.rarebirdspain.net/arbsi050.htm (access: 5.9.2019).
Gómez, J. R.; Pérez, A. I. Romay, C.D. 2018. A probable Tree Swallow Tachycineta bicolor in Bueu (SW Galicia), October 2018: a potential 1st for Spain and 11th for WP. Retrieved from http://www.rarebirdspain.net/arbsi048.htm
Artigos en revistas internacionais
Marta Varela- Eirín, Jesús Loureiro, Eduardo Fonseca, Silvia Corrochano, José R. Caeiro, Manuel Collado and María D. Mayán. Cartilage regeneration and ageing: Targeting cellular plasticity in osteoarthritis. Ageing Research Reviews 2018; 43: 56-71.
Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Lorenzo-López, L., Maseda, A., Millán-Calenti, J.C., Bonassi, S., Pásaro, E., Laffon. L., Valdiglesias, V., 2018. Frailty syndrome and genomic instability in older adults. Suitability of the Cytome Micronucleus Assay as a diagnostic tool. Journal of Gerontology: Biological Sciences (en imprenta, doi: 10.1093/gerona/glx258).
Valdiglesias, V., Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Lorenzo-López, L., Maseda, A., Millán-Calenti, J.C.,Pásaro, E., Laffon, B. 2018. Exploring genetic outcomes as frailty biomarkers.Journal of Gerontology: Biological Sciences (en revisión).
Laffon, B., Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Valdiglesias, V., Pásaro, E. 2017. Reference ranges of lymphocyte subsets in non-frail older adults.Innovation in Aging. 1, 210.
Valdiglesias, V., Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Maseda, A., Millán-Calenti, J.C., Lorenzo-López, L., Pásaro, E., Laffon, B. 2018. Development of biomarkers for identification of frailty in the elderly. Journal of Health and Pollution8: S40-S41.
AUTORES:Fernández-Pérez J., Nantón A., Arias-Pérez A., Martínez-Patiño D., Méndez J.TÍTULO: Mitochondrial DNA analyses of Donax trunculus (Mollusca: Bivalvia) population structure in the Iberian Peninsula, a bivalve with high commercial importanceREF. REVISTA/LIBRO: Aquatic Conservation: Marine and Freshwater EcosystemsDOI: 10.1002/aqc.2929Año de publicación: 2018
AUTORES:Fernández-Pérez J., Nantón A., Méndez J.TÍTULO: An alternative method for rapid and specific authentication of four European Donax species, including D. trunculus, a commercially-important bivalveREF. REVISTA/LIBRO: European Food Research and Technology  DOI: 10.1007/s00217-018-3093-5Año de publicación: 2018
Raquel Castosa; Olaia Martinez-Iglesias; Daniel Roca Lema; Andrea Diaz Diaz; Alba Casas Pais; Pilar Iglesias; Isabel Santamarina; Begoña Graña; Lourdes Clavo; Manuel Valladares-Ayerbes; Angel Concha; Angélica Figueroa. Hakai overexpression effectively induces tumour progression and metastasis in vivo. Scientific Reports. 8 - 3466, 2018.
Torrecilla, Z., Martínez-Lage, A., Perina, A., González-Ortegón, E., & González-Tizón, A. M. (2017). Comparative cytogenetic analysis of marine Palaemon species reveals a X 1 X 1 X 2 X 2/X 1 X 2 Y sex chromosome system in Palaemon elegans. Frontiers in zoology14(1), 47.
Fernández-Bertólez, N., Costa, C., Brandão, F., Duarte, J.A., Teixeira, J.P., Pásaro, E., Valdiglesias, V., Laffon, B.,2018. Evaluation of cytotoxicity and genotoxicity induced by oleic acid-coated iron oxide nanoparticles in human astrocytes. International Journal of Pharmaceutics. En revisión.
Fernández-Bertólez, N., Costa, C., Bessa, M.J., Park, M., Carriere, M., Dussert, F., Teixeira, J.P., Pasaro, E., Laffon, B., Valdiglesias, V., 2018. Assessment of oxidative damage induced by iron oxide nanoparticles on different nervous system cells. Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. En revision.
Fernández-Bertólez, N., Costa, C., Brandão, F., Kiliç, G., Teixeira, J.P., Pásaro, E., Laffon, B., Valdiglesias, V., 2018. Neurotoxicity assessment of oleic acid-coated iron oxide nanoparticles in SH-SY5Y cells. Toxicology. 406-407, 81-91. https://doi.org/10.1016/j.tox.2018.06.003
Fernández-Bertólez, N., Costa, C., Brandão, F., Kiliç, G., Duarte, J.A., Teixeira, J.P., Pásaro, E., Valdiglesias, V., Laffon, B., 2018. Toxicological assessment of silica-coated iron oxide nanoparticles in human astrocytes. Food Chem. Toxicol. 118, 13–23. https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.04.058
Veronico P, Paciolla C, Pomar F, De Leonardis S, García-Ulloa A, Melillo MT. 2018. Changes in lignin biosynthesis and monomer composition in response to benzothiadiazole and root-knot nematode Meloidogyne incognita infection in tomato. Journal of Plant Physiology. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2018.07.013
Casanellas I, Lagunas A, Tsintzou, Vida Y, Collado D, Pérez-Inestrosa E, Rodríguez-Pereira C, Magalhães J, Gorostiza, Andrades JA, Becerra J, Samitier J. Dendrimer-based Uneven Nanopatterns to Locally Control Surface Adhesiveness: A Method to Direct Chondrogenic Differentiation. J. Vis. Exp. 2018, 131: e56347. doi:10.3791/56347
Santos, J.*, Carvalhais, C.*, Xavier, A. & Silva, M. V. (2017). Assessment and characterization of sound pressure levels in Portuguese neonatal intensive care units. Archives of Environmental and Occupational Health, 73(2), 121-127.DOI:10.1080/19338244.2017.1304883 *co-first
Marcos-Pérez, D; Sánchez-Flores, M; Maseda, A; Lorenzo-López, L; Millán-Calenti, J.C; Gostner, J.M;  Fuchs, D; Pásaro, E; Laffon, B; Valdiglesias, V. Frailty in Older Adults is Associated with Plasma Concentrations of Inflammatory Mediators but not with Lymphocyte Subpopulations. Frontiers in immunology. 9 - 1056.
Valdiglesias, V; Sánchez-Flores, M; Marcos-Pérez, D; Lorenzo-López, L; Maseda, A; Millán-Calenti, J.C; Pásaro, E; Laffon, B. Exploring genetic outcomes as frailty biomarkers. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. (En imprenta).
Sánchez-Flores, M; Marcos-Pérez, D; Lorenzo-López, L; Maseda A; Millán-Calenti, J.C; Pásaro, E; Laffon, B; Valdiglesias García, V. Frailty syndrome and genomic instability in older adults. Suitability of the Cytome Micronucleus Assay as a diagnostic tool. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 73, 7: 864-872. 
Valdiglesias, V; Marcos-Pérez, D; Lorenzi, M; Onder, G; Gostner, J.M; Strasser, B; Fuchs, D; Bonassi, S. Immunological alterations in frail older adults: A cross sectional study. Experimental Gerontology. (En imprenta)
Hakai overexpression effectively induces tumour progression and metastasis in vivoRaquel Castosa1, Olaia Martinez-Iglesias1, Daniel Roca-Lema1, Alba Casas-Pais1, Andrea Díaz-Díaz1, Pilar Iglesias1,2, Isabel Santamarina3, Begoña Graña3, Lourdes Calvo3, Manuel Valladares-Ayerbes4, Ángel Concha2 & Angélica Figueroa1Published: Scientific Reports, 22 Febrero 2018, DOI:10.1038/s41598-018-21808-w
Escuder-Rodríguez JJ, DeCastro ME, Cerdán ME, Rodríguez-Belmonte E, Becerra M, González-Siso MI. Cellulases from Thermophiles Found by Metagenomics. Microorganisms. 2018 Jul 10;6(3). pii: E66. doi: 10.3390/microorganisms6030066.
Gomri MA, Rico-Díaz A, Escuder-Rodríguez JJ, El Moulouk Khaldi T, González-Siso MI, Kharroub K. Production and Characterization of an Extracellular Acid Protease from Thermophilic Brevibacillus sp. OA30 Isolated from an Algerian Hot Spring. Microorganisms. 2018 Apr 12;6(2). pii: E31. doi: 10.3390/microorganisms6020031.
DeCastro ME, Escuder-Rodriguez JJ, Cerdan ME, Becerra M, Rodriguez-Belmonte E, Gonzalez-Siso MI. Heat-loving β-Galactosidases from Cultured and Uncultured Microorganisms. Curr Protein Pept Sci. 2018 Aug 8. doi: 10.2174/1389203719666180809111659.
DeCastro M.E., Escuder-Rodríguez J.J., Cerdán M.E., Becerra M., Rodríguez-Belmonte E., González-Siso M.I. (2018) Heat-loving β-galactosidases from cultured and uncultured microorganisms. Current Protein and Peptide Science, 19, 1-11.
Escuder-Rodríguez J.J., DeCastro M.E., Cerdán M.E., Rodríguez-Belmonte E., Becerra M., González-Siso M.I. (2018) Cellulases from thermophiles found by metagenomics. Microorganism, 6, 66.
García, T., Veloso, J., & Díaz, J. (2018). Properties of vanillyl nonanoate for protection of pepper plants against Phytophthora capsici and Botrytis cinerea. European Journal of Plant Pathology, 150: 1091-1101.
Díaz, J.; Carballeira, C.; Veloso, J.; García, T. (2013). Induction of resistance to Botrytis cinerea by ethylene is evolutionary conserved but ethylene inhibits vanillylnonanamide induced resistance. IOBC/WPRS Bulletin. 88: 113 - 117.
Veloso, J.; García, T.; Bernal, A.; Díaz, J. (2014). New bricks on the wall of induced resistance: salicylic acid receptors and transgenerational priming. European Journal of Plant Pathology, 138: 685 - 693.
García, T.; Gutiérrez, J.; Veloso, J.; Gago-Fuentes, R.; Díaz, J. (2015). Wounding induces local resistance but systemic susceptibility to Botrytis cinerea in pepper plants. Journal of Plant Physiology, 176: 202 - 209. 
Veloso, J.; Alabouvette, C.; Olivain, C.; Flors, V.; García, T.; Díaz, J. (2016). Modes of action of the protective strain Fo47 in controlling verticillium wilt of pepper. Plant Pathology, 65: 997 - 1007.
Artigos en revistas nacionais
Marta Varela-Eirín & María D. Mayán. Uniones celulares comunicantes. Investigación y Ciencia. Marzo 2018. 498:42-43.
Romay, C. D.; Fontoira, A.; Piñeiro, X.; Ferreiro, G.; González, E. & Sanmartín, P. A. 2018. Vertebrados mecos. V: aves do municipio do Grove (parte 2: especies non nidificantes). Aunios, 23: 80-84.
Capítulo de Libro
Laffon, B., Fernández-Bertólez, N., Costa, C., Brandão, F., Teixeira, J.P., Pásaro, E., Valdiglesias, V., 2018. Cellular and molecular toxicity of iron oxide nanoparticles, in: Advances in Experimental Medicine and Biology. pp. 199–213. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72041-8_12
Escuder-Rodríguez J.J., DeCastro M.E., Cerdán M.E., Becerra M., Rodríguez-Belmonte E., González-Siso M.I. (2018) Advances of functional metagenomics in harnessing thermozymes. Metagenomics. Elsevier.
DeCastro ME., Escuder-Rodríguez JJ., Becerra M., Rodríguez-Belmonte E., González-Siso MI. (2017) Archaeal Biocommunication in Hot Springs Revealed by Metagenomics. In: Witzany G. (eds) Biocommunication of Archaea. Springer, Cham.
Juan-José Escuder-Rodríguez, María-Eugenia DeCastro, Manuel Becerra, Esther Rodríguez-Belmonte, María-Isabel González-Siso. Chapter 15 - Advances of Functional Metagenomics in Harnessing Thermozymes. Metagenomics, Academic Press, 2018, Pages 289-307, ISBN 9780081022689
Díaz, J.; García, T.; Veloso, J. (2012). Enfermidades do pemento causadas por fungos e oomicetos. Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto - 3ª Xornadas Técnicas sobre do pemento do Couto. Deputación da Coruña. ISBN: 978-84-9812-194-0. 
Outras publicacións
Fernández Bertólez, N., Costa, C., Brandao, F., Fraga, S., Teixeira, J.P.,  Pásaro Méndez, E., Laffon Lage, B.,  Valdiglesias García, V. Toxicity assessment of iron oxide nanoparticles for biomedical applications. "2nd International Conference DiMoPEx working groups meeting: Pollution in living and working environments and health". pp. S71 - S72. (Italia): Pure Earth.
Rodríguez-Pereira C, Fernández-Moreno M, Guiance-Varela C, Ruiz-Romero C, Blanco FJ, Magalhães J. Molecular characterization of genes involved in cell-to-cell communication during the chondrogenic differentiation of human mesenchymal stromal cells. Osteoarthritis and Cartilage, 2018, 26:S152-153. doi: 10.1016/j.joca.2018.02.329.
Carvalhais, C., Silva, M. V., Silva, J., Xavier, A. & Santos, J. (2018). Noise in neonatal intensive care units: a short review. In Taroudakis, M. (Eds.), Proceedings of Euronoise 2018 (pp.545-550). Crete, Greece: EAA – HELINA. ISSN: 2226-5147.
Artigos en revistas internacionais
Seoane, M., Esperanza, M., Rioboo, C., Herrero, C., & Cid, Á. (2017). Flow cytometric assay to assess short-term effects of personal care products on the marine microalga Tetraselmis suecica. Chemosphere, 171, 339–347. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.12.097
Elisa Guerrero-Feijóo, Mar Nieto-Cid, Eva Sintes, Vladimir Dobal-Amador, Víctor Hernando-Morales, Marta Álvarez, Vanessa Balagué, Marta M. Varela (2017) Optical properties of dissolved organic matter relate to different depth-specific patterns of archaeal and bacterial community structure in the North Atlantic Ocean. FEMS Microbiol. Ecol. 93: fiw224. doi: 10.1093/femsec/fiw224
Raquel Gago-Fuentes, John Bechberger, Marta Varela-Eirín, Adrián Varela-Vázquez, Benigno Acea, Eduardo Fonseca, Christian Naus, María D. Mayán. The C-terminal domain of connexin43 modulates cartilage structure via chondrocyte phenotypic changes. Oncotarget. 2016 Nov 8;7(45):73055-73067. doi: 10.18632/oncotarget.12197
Varela-Eirin M, Varela-Vazquez A, Rodríguez-Candela Mateos M, Vila-Sanjurjo A, Fonseca E, Mascareñas JL, Eugenio Vázquez M, Mayan MD. Recruitment of RNA molecules by connexin RNA-binding motifs: Implication in RNA and DNA transport through microvesicles and exosomes. BBA-Molecular Cell Research. 2017 Apr;1864(4):728-736. doi: 10.1016/j.bbamcr.2017.02.001
Teira E, Hernando-Morales V, Guerrero-Feijóo E, Varela MM (2017) Leucine, starch and bicarbonate utilization by specific bacterial groups in surface shelf waters off Galicia (NW Spain). Microbiology Ecology 19: 2379-2390.
Esperanza, M., Seoane, M., Cid, Á., & Rioboo, C. (2017). Does a short-term exposure to atrazine provoke cellular senescence in Chlamydomonas reinhardtii?. Aquatic Toxicology, 189, 184-193. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2017.06.015
Giraudo, M., Cottin, G., Esperanza, M., Gagnon, P., De Silva, A. & Houde, M. (2017). Transcriptional and cellular effects of benzotriazole UV-stabilizers UV-234 and UV-328 in the freshwater invertebrates, Chlamydomonas reinhardtii and Daphnia magna. Environmental Toxicology and Chemistry. doi: 10.1002/etc.3908.
Anna Lagunas; Iro Tsintzou; Yolanda Vida; Daniel Collado; Ezequiel Pérez Inestrosa; Cristina Rodríguez Pereira; Joana Magalhaes; José A. Andrades; Josep Samitier. Tailoring RGD local surface density at the nanoscale toward adult stem cell chondrogenic commitment. Nano Research. June 2017, Volume 10, Issue 6, pp 1959–1971.
Blanca Laffon; Natalia Fernández-Bertólez; Carla Costa; Eduardo Pásaro; Vanessa Valdiglesias (2017) Comparative study of human neuronal and glial cell sensitivity for in vitro neurogenotoxicity testing. Food and Chemical Toxicology. 102, pp. 120 - 128.
Sánchez-Flores, M.; Marcos-Pérez, D.; Millán-Calenti, J.C.; Maseda, A.; Lorenzo-López, L.; Costa, S.; Teixeira, J.P.; Bonassi, S.; Pásaro, E.; Laffon, B.; Valdiglesias, V. (2017) Oxidative stress, genomic features and DNA repair in frail elderly: A systematic review. Aging Research Reviews. 37:1-15.
Marcos-Pérez, D.; Sánchez-Flores, M.; Maseda, A.; Lorenzo-López, L.; Millán-Calenti, J. C.;   Strasser, B.; Gostner, J. M.; Fuchs, D.; Pásaro, E.; Valdiglesias, V.; Laffon, B. (2017) Frailty Status in Older Adults Is Related to Alterations in Indoleamine 2,3-Dioxygenase 1 and Guanosine Triphosphate Cyclohydrolase I Enzymatic Pathways. Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA) . (En imprenta).
Valdiglesias, V.; Sánchez-Flores, M.; Maseda, A.; Lorenzo-López, L.; Marcos-Pérez, D.; López-Cortón, A.; Strasser, B.; Fuchs, D.; Laffon, B.; Millán-Calenti, J.C.; Pásaro, E.(2017) Immune biomarkers in older adults: role of physical activity. Journal of Toxicology and Environmental Health. 19:1-16
Natalia Fernández-Bertólez; Gozde Kiliç; Carla Costa; Eduardo Pasaro; Joao Paulo Teixeira; Blanca Laffon;Vanessa Valdiglesias (2017) Efectos celulares y moleculares de nanopartículas de magnetita en células neuronales humanas. Real Academia Gallega de Ciencias.
AUTORES: Fernández-Pérez J., Froufe E., Nantón A., Gaspar M.B., Méndez J.TÍTULOGenetic diversity and population genetic analysis of Donax vittatus (Mollusca: Bivalvia) and phylogeny of the genus with mitochondrial and nuclear markersREF. REVISTA/LIBRO: Estuarine, Coastal and Shelf Science.In press. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2017.08.032Año de publicación: 2017
AUTORES:Nantón A., Arias-Pérez A., Freire R., Fernández-Pérez J., Nóvoa S., Méndez J.TÍTULO: Microsatellite variation in Donax trunculus from the Iberian Peninsula, with particular attention to Galician estuaries (NW Spain)REF. REVISTA/LIBRO: Estuarine, Coastal and Shelf ScienceVolumen: 197Páginas (inicial y final): 27-34Año de publicación: 2017
Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Costa, S., Teixeira, J.P., Bonassi, S., Pásaro, E., Laffon, B., Valdiglesias, V. 2017. Oxidative stress, genomic instabily and DNA damage and repair in frail elderly: A systematic review. Ageing Res Rev. 37:1-15.
Marcos-Pérez, D., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Millán-Calenti, J.C., Strasser, B., Gostner, J., Fuchs, D., Pásaro, E., Valdiglesias, V., Laffon, B. 2017. Frailty status in older adults is related to alterations in indoleamine 2,3-dioxygenase 1 and guanosine triphosphate cyclohydrolase I enzymatic pathways. J Am Med Dir Assoc. pii: S1525-8610(17)30364-X.
Bonassi, S., Prinzi, G., Lamonaca, P., Paximadas, I., Rasoni, G., Rossi, R, Ruggi, M., Russo, P., Malandrino, S, Sánchez-Flores, M., Valdiglesias, V., Benassi, B., Pacchierotti, F., Villani, P., Panatta, M., Cordelli, E., 2017.Clinical and Genomic Safety of Treatment with Ginkgo Biloba L. leaf extract (IDN 5933) in Elderly: A Randomised placebo-controlled clinical trial. BMC Complementary and Alternative Medicine. Under review.
Strasser, B.; Marcos-Pérez, D.; Sánchez-Flores, M.; Maseda, A.; Gostner, JM.; Lorenzo-López, L.; Pásaro E.; Millán-Calenti, JC.; Fuchs, D.; Valdiglesias, V.; Laffon, B. 2017. Association between physical activity, muscle strength, and immune biomarkers in older adults. Experimental Gerontology (en revisión).
AUTORES:Fernández-Pérez J., Nantón A., Ruiz-Ruano F.J., Camacho J.P.M., Méndez J.TÍTULO: First complete female mitochondrial genome in four bivalve species genus Donax and their relationships within the Veneroida orderREF. REVISTA/LIBRO: PLoS ONE.Volumen: 12 (9)Páginas (inicial y final):  e0184464Año de publicación: 2017CLAVE: A
Lema-Suárez, I; Sahuquillo, E.; Estévez, G.; Loureiro, J.; Castro, S. & Pimentel, M. (2017). A taxonomic and evolutionary review of the South American Hierochloë section Monoecia Connor (Poaceae; Anthoxanthinae). Botanical Journal of the Linnean Society (aceptado).
Seoane, M., Esperanza, M. & Cid, Á. (2017).  Cytotoxic effects of the proton pump inhibitor omeprazole on non-target marine microalgae. Aquatic Toxicology, 191, 62-72. doi: 10.1016/j.aquatox.2017.08.001
Perina, A., González-Tizón, A. M., Meilán, I. F., & Martínez-Lage, A. (2017). De novo transcriptome assembly of shrimp Palaemon serratus. Genomics data11, 89-91.
Rumbo-Feal S, Pérez A, Ramelot TA, Álvarez-Fraga L, Vallejo JA, Beceiro A, Ohneck EJ, Arivett BA, Merino M, Fiester SE, Kennedy MA, Actis LA, Bou G and Poza M (2017) Contribution of the A. baumannii A1S_0114 Gene to the Interaction with Eukaryotic Cells and Virulence. Front. Cell. Infect. Microbiol. 7:108. doi:10.3389/fcimb.2017.00108
A. Pérez, M. Merino, S. Rumbo-Feal, L. Álvarez-Fraga, J. A. Vallejo, A. Beceiro, E. J. Ohneck, J. Mateos, P. Fernández-Puente, L. A. Actis, M. Poza & G. Bou (2016): The FhaB/FhaC two-partner secretion system is involved in adhesion of Acinetobacter baumannii AbH12O-A2 strain, Virulence, DOI: 10.1080/21505594.2016.1262313
Álvarez-Fraga L, Rumbo-Feal S, Pérez A, Gómez MJ, Gayoso C, Vallejo JA, et al. (2017) Global assessment of small RNAs reveals a non-coding transcript involved in biofilm formation and attachment in Acinetobacter baumannii ATCC 17978. PLoS ONE 12(8): e0182084. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182084
López M, Álvarez-Fraga L, Gato E, Blasco L, Poza M, Fernández-García L, Bou G, Tomás M. 2016. Genome sequence of a clinical strain of Acinetobacter baumannii belonging to the ST79/PFGE-HUI-1 clone lacking the AdeABC (resistance-nodulation-cell division-type) efflux pump. Genome Announc 4(5):e00962-16. doi:10.1128/genomeA.00962-16.
Andrea Diaz Diaz; Alba Casas Pais; Valentina Calamia; Raquel Castosa; Olaia Martinez-Iglesias; Daniel Roca Lema; Manuel Valladares-Ayerbes; Isabel Santamarina; Lourdes Clavo; Venancio Chantada; Angélica Figueroa. Proteomic Analysis of the E3 ubiquitin-ligase Hakai Highlights a Role in Plasticity of the Cytoskeleton Dynamics and in the Proteasome System. J Proteome Res. 4 - 16, pp. 2273 - 2278. 2017.
Weiss, R., Torrecilla, Z., González-Ortegón, E., González-Tizón, A. M., Martínez-Lage, A., & Schubart, C. D. (2017). Genetic differentiation between Mediterranean and Atlantic populations of the common prawn Palaemon serratus (Crustacea: Palaemonidae) reveals uncommon phylogeographic break. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 1-10.
Varela-Eirin MVarela-Vazquez ARodríguez-Candela Mateos MVila-Sanjurjo AFonseca EMascareñas JLEugenio Vázquez MMayan MD. Recruitment of RNA molecules by connexin RNA-binding motifs: Implication in RNA and DNA transport through microvesicles and exosomes. Biochim Biophys Acta. 2017;1864(4):728-36. doi: 10.1016/j.bbamcr.2017.02.001.
Proteomic Analysis of the E3 Ubiquitin-Ligase Hakai Highlights a Role in Plasticity of the Cytoskeleton Dynamics and in the Proteasome SystemAndrea Díaz-Díaz,† Alba Casas-Pais,† Valentina Calamia,‡ Raquel Castosa,† Olaia Martinez-Iglesias,† Daniel Roca-Lema,† Isabel Santamarina,† Manuel Valladares-Ayerbes,§ Lourdes Calvo,∥ Venancio Chantada,† and Angélica FigueroaPublished on: Journal of Proteome Research, 4 July 2017DOI:10.1021/acs.jproteome.7b00046
Rico-Díaz A, Álvarez-Cao ME, Escuder-Rodríguez JJ, González-Siso MI, Cerdán ME, Becerra M. Rational mutagenesis by engineering disulphide bonds improves Kluyveromyces lactis beta-galactosidase for high-temperature industrial applications. Sci Rep. 2017 Mar 31;7:45535. doi: 10.1038/srep45535.
DeCastro M.E., Rodriguez-Belmonte E., González-Siso M.I. (2016) Metagenomics of thermophiles with a focus on the discovery of novel thermozymes. Front. Microbiol. 7:1521
Artigos en revistas nacionais
Romay, C. D.; Fontoira, A.; Piñeiro, X.; Ferreiro, G.; González, E. & Sanmartín, P. A. 2017. Vertebrados mecos. IV: aves do municipio do Grove (parte 1: especies nidificantes). Aunios, 22: 35-39.
Capítulo de Libro
Kiliç, G., Fernández-Bertólez, N., Costa, C., Costa, S., Pásaro, E., Teixeira, J.P., Laffon, B. Valdiglesias, V. 2017. The application, neurotoxicity and related mechanism of iron oxide nanoparticles. In: Neurotoxicity of Nanomaterials and Nanomedicine. Ed. Elsevier. pp 127-150. doi: 10.1016/B978-0-12-804598-5.00006-4
Laffon, B., Fernández-Bertólez, N., Costa, C., Brandão, F., Teixeira, J.P., Pásaro, E., Valdiglesias, V. 2017. Cellular and Molecular Toxicity of Iron Oxide Nanoparticles. In: Cellular and Molecular Toxicology of Nanoparticles. Springer Science. Netherlands. In Press.
“HMGB proteins from yeast to human. Gene regulation, DNA repair and beyond”. Vizoso-Vázquez, A., Barreiro-Alonso, A., Rico-Díaz, A., Lamas-Maceiras, M., Rodríguez-Belmonte, E., Becerra, M., González-Siso, M.I., Cerdán M.E. "Yeast", ISBN 978-953-51-5515-7 (Publisher: InTechOpen). ACEPTADA
DeCastro M.E., Escuder-Rodríguez J.J., Becerra M., Rodríguez-Belmonte E., González-Siso M.I. (2017) Archaeal biocommunication in hot springs revealed by metagenomics. Biocommunication of Archaea. Springer 
Escuder-Rodríguez JJ, DeCastro ME, Becerra M, Rodríguez-Belmonte E, González-Siso MI (2017) Advances of functional metagenomics in harnessing thermozymes. Metagenomics. Elsevier 
Escuder-Rodríguez JJ., López-López O., Becerra M., Cerdán ME., González-Siso MI. (2017) Extremophilic Esterases for Bioprocessing of Lignocellulosic Feedstocks. In: Sani R., Krishnaraj R. (eds) Extremophilic Enzymatic Processing of Lignocellulosic Feedstocks to Bioenergy. Springer, Cham
Notas
Perina A, González-Tizón AM, Meilán IF, Martínez-Lage A. De novo transcriptome assembly of shrimp Palaemon serratusGenomics Data. 2017;11:89-91. doi:10.1016/j.gdata.2016.12.009.
Artigos en revistas internacionais
Conde J, Scotece M, Abella V, Lois A, Lopez V, García-Caballero T, Pino J, Gómez-Reino JJ, Gómez R, Lago F, Gualillo O. IL-36α: a novel cytokine involved in the catabolic and inflammatory response in chondrocytes. Scientific Reports. 2015 Nov 12. doi: 10.1038/srep16674
Abella V, Scotece M, Conde J, Gómez R, Lois A, Pino J, Gómez-Reino JJ, Lago F, Mobasheri A, Gualillo O. The potential of lipocalin-2/NGAL as biomarker for inflammatory and metabolic diseases. Biomarkers. 2015 Dec 15. doi: 10.3109/1354750X.2015.1123354
Abella V, Scotece M, Conde J, López V, Pirozzi C, Pino J, Gómez R, Lago F, González-Gay MA, Gualillo O. The novel adipokine progranulin counteracts IL-1 and TLR4-driven inflammatory response in human and murine chondrocytes via TNFR1. Scientific Reports. 2016. doi:10.1038/srep20356
Esperanza, M., Seoane, M., Rioboo, C., Herrero, C., & Cid, Á. (2016). Early alterations on photosynthesis-related parameters in Chlamydomonas reinhardtii cells exposed to atrazine: A multiple approach study. Science of Total Environment, 554-555, 237-245. doi:10.1016/j.scitotenv.2016.02.175
Rivera A, Monteagudo AB, Igartua E, Taboada A, García-Ulloa A, Pomar F, Riveiro-Leira M & Silvar C (2016). Assessing the genetic diversity in onion (Allium cepa L.) landraces from northwest Spain and comparison with the European variability New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science.http://dx.doi.org/10.1080/01140671.2016.1150308
Rivera A, Mallor C, Garcés-Claver A, García-Ulloa A, Pomar F & Silvar C (2016). Assessing genetic and phenotypic diversity in pepper (Capsicum annuum L.) landraces from North-West SpainScientia Horticulturae. DOI: 10.1016/j.scienta.2016.03.006
“High Mobility Group B Proteins, Their Partners, and Other Redox Sensors in Ovarian and Prostate Cancer”. Barreiro-Alonso A, Lamas-Maceiras M, Rodríguez-Belmonte E, Vizoso-Vázquez Á, Quindós M, Cerdán ME Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016;2016:5845061. doi:10.1155/2016/5845061.
Vladimir Dobal Amador, Mar Nieto-Cid, Elisa Guerrero-Feijóo, Victor Hernando-Morales, Eva Teira, Marta M. Varela Rozados (2016) Vertical stratification of bacterial communities driven by multiple environmental factors in the waters (0–5000m) off the Galician coast. Deep Sea Research Part I, 114: 1-11. 
Vanessa Valdiglesias.; María Sánchez-Flores.; Ana Maseda.; Laura Lorenzo-López.; Diego Marcos Pérez.;  Ana López-Cortón.; Barbara Strasser.; Dietmar Fuchs.; Blanca Laffon.; José C. Millán-Calenti.; Eduardo Pásaro. (2016) Immune biomarkers in older adults: role of physical activity. Journal of Toxicology and Environmental Health (En revisión)
Valdiglesias, V., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Marcos-Pérez, D., Fuchs, D., Laffon, B., Millán-Calenti, J.C., Pásaro, E. 2016. Physical activity in the elderly influences immunological biomarkers. Journal of Toxicology and Environmental Health. En revisión.
Lema-Suárez, I; Sahuquillo, E.; Marí-Mena, N. & Pimentel, M. (2016). Polymorphic microsatellite markers in Anthoxanthum (Poaceae); cross-amplification in the Eurasian complex of the genus. Applications in Plant Sciences 4.
Valdiglesias V, Fernández-Bertólez N, Kiliç G, et al (2016) Are iron oxide nanoparticles safe? Current knowledge and future perspectives. J. Trace Elem. Med. Biol. 38:53–63.
Kiliç G, Costa C, Fernández-Bertólez N, et al (2016) In vitro toxicity evaluation of silica-coated iron oxide nanoparticles in human SHSY5Y neuronal cells. Toxicol Res 5:235–247. doi: 10.1039/C5TX00206K
Costa C, Brandão F, Bessa MJ, et al (2016) In vitro cytotoxicity of superparamagnetic iron oxide nanoparticles on neuronal and glial cells. Evaluation of nanoparticle interference with viability tests. J Appl Toxicol 36:361–372. doi: 10.1002/jat.3213
Valdiglesias V, Kilic G, Costa C, et al (2015) Effects of iron oxide nanoparticles: cytotoxicity, genotoxicity, developmental toxicity, and neurotoxicity. Environ Mol Mutagen 56:125–148. doi: 10.1002/em.21909
Costa, C., Brandao, F., Kiliç, G., Fernández-Bertólez, N., Bessa, M.J., Costa, S., Valdiglesias, V., Laffon, B., Teixeira, J.P. (2015) Avaliação in vitro da neurotoxicidade de nanopartículas de magnetite revestidas por sílica. Observações. 12, 42-44.
R. Chacón, A. Árias-Pérez, J. Méndez, A Insua, R. Freire (2013). Development and multiplex PCR amplification of microsatellite markers in the commercial clam Venerupis rhomboides (Mollusca: Bivalvia) Molecular Biology Reports 40:1625-16301    
Almojil, D., Arias, M. C., Beasley, R. R., Chen, Y., Clark, R. W., Dong, Y., ... & González-Tizón, A. M. (2016). Microsatellite records for volume 8, issue 2. Conservation Genetics Resources8(2), 169-196.
Artigos en revistas nacionais
Sánchez-Flores, M.; Marcos-Pérez, D.; Millán-Calenti, J.C.; Maseda, A.; Lorenzo-López, L.; Pásaro, E. Laffon, B. Valdiglesias, V2016. Evaluación de la influencia de la actividad física en el proceso de envejecimiento mediante el empleo de biomarcadores genéticos e inmunológicosHigiene Industrial. Seguridad y Medio Ambiente (En revisión)
Sánchez-Flores, M., Marcos-Pérez, D., Millán-Calenti, J.C., Maseda, A., Lorenzo-López, L., Pásaro, E., Laffon, B., Valdiglesias, V. 2016. Evaluación de la influencia de la actividad física en el proceso de envejecimiento mediante el empleo de biomarcadores genéticos e inmunológicos.Higiene Industrial. Seguridad y Medio Ambiente. En revisión.
Natalia Fernández-Bertólez; Gozde Kiliç; Carla Costa; Eduardo Pasaro; Joao Paulo Teixeira; Blanca Laffon;Vanessa Valdiglesias (2017) Efectos celulares y moleculares de nanopartículas de magnetita en células neuronales humanas. Real Academia Gallega de Ciencias.
Romay, C. D.; Covelo, P.; López, A.; Ferreiro, G. & González, E. 2016. Vertebrados mecos. III: mamíferos e réptiles mariños da contorna do municipio do Grove. Aunios, 21: 43-45.
Romay, C. D.; Covelo, P.; López, A.; Ferreiro, G. & González, E. 2016. Vertebrados mecos. III: mamíferos e réptiles mariños da contorna do municipio do Grove. Aunios, 21: 43-45.
Capítulo de Libro
Autores (p. o. de firma): Prego-Faraldo, M.V., Méndez, J., Laffon, B. y Valdiglesias, V.Título: Cellular and Molecular Biomarkers for Assessing the Harmful Effects of Marine Toxins in Bivalve MollusksLibro: Marine Toxins: Detection Methods, Chemical and Biological Aspects and Health EffectsEditorial: Nova Science Publishers, Inc.
Fernández-Pérez J., Nantón A., Rodríguez L., Febrero F., Nóvoa S., Ojea J., Martínez-Patiño D., Méndez J., 2016. Evaluación genética de la coquina Donax trunculus en tres localidades gallegas mediante el marcador mitocondrial 16S. En: Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. Rey-Méndez M., Fernández Casal J., Lodeiros C., Guerra A. (eds.) 18: 233-241.
Elena Fernández Burguera; Lucia Gato; Cristina Rodriguez Pereira; Francisco José Blanco; Joana Cristina Magalhaes. Regenerative Medicine Approaches for Osteoarthritis. Osteoarthritis. SM Group, 2016.
Outras publicacións
Teixeira J.P., Laffon B, Kiliç G., Fernández-Bertólez N., Costa C., Costa S., Passaro E. and Valdiglesias V. (2015) Comet assay assessment of oleic acid-coated magnetite nanoparticles on human SHSY5Y neuronal cells. Front. Genet. DOI: 10.3389/conf.fgene.2015.01.00026
Kiliç, G., Costa, C., Fernández-Bertólez, N., Costa, S., Teixeira, J.P., Pásaro, E., Laffon, B., Park, M., Valdiglesias, V. (2015) Oxidative stress induced by silica coated iron oxide nanoparticles in SHSY5Y neuronal cells. Toxicol. Lett. 238S, S200.
Sánchez-Flores, M., Kiliç, G., Costa, C., Fernández-Bertólez, N., Costa, S., Teixeira, J.P., Pásaro, E., Valdiglesias, V. Laffon, B. (2015) Silica-coated iron oxide nanoparticles do not induce DNA double strand breaks or aneugenicity in SHSY5Y neuronal cells. Toxicol. Lett. 238S, S197.
Costa, C., Brandão, F., Bessa, M.J., Costa, S., Valdiglesias, V., Kilic, G., Fernández-Bertólez, N., Pásaro, E., Laffon, B., Teixeira, J.P. (2015) In vitro toxicity screening of silica-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles in glial cells. Toxicol. Lett. 238S, S265.
Artigos en revistas internacionais
Prego-Faraldo, M.V., Valdiglesias V., Laffon B., Eirín-López J.M. y Méndez J. In vitro analysis of early genotoxic and cytotoxic effects of okadaic acid in different cell types of the mussel Mytilus galloprovincialis. (Aceptado, pendiente de publicación). Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A
Scotece M, Conde J, Abella V, Lopez V, Pino J, Lago F, Smith AB 3rd, Gómez-Reino JJ, Gualillo O. New drugs from ancient natural foods. Oleocanthal, the natural occurring spicy compound of olive oil: a brief history. Drug Discovery Today. 2014 Nov 7. doi: 10.1016/j.drudis.2014.10.017
Abella V, Santoro A, Scotece M, Conde J, López-López V, Lazzaro V, Gómez-Reino JJ, Meli R, Gualillo O. Non-dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCB 101, PCB 153 and PCB 180) induce chondrocyte cell death through multiple pathways. Toxicololgy Letters. 2015 Feb 7;234(1):13-19. doi: 10.1016/j.toxlet.2015.02.001.
Sánchez-Flores, M., Pásaro, E., Bonassi., S., Laffon, B. Valdiglesias, V., 2015H2AX assay as DNA damage biomarker for biomonitoring studies: defining experimental conditions.Toxicological Sciences. 144(2):406-13.
Esperanza, M., Seoane, M., Rioboo, C., Herrero, C., & Cid, Á. (2015). Chlamydomonas reinhardtii cells adjust the metabolism to maintain viability in response to atrazine stress. Aquatic Toxicology, 165, 64-72. doi:10.1016/j.aquatox.2015.05.012
Esperanza, M., Cid, Á., Herrero, C., & Rioboo, C. (2015). Acute effects of a prooxidant herbicide on the microalga Chlamydomonas reinhardtii: Screening cytotoxicity and genotoxicity endpoints. Aquatic Toxicology, 165, 210–221. doi:10.1016/j.aquatox.2015.06.004
Valdiglesias, V., Sánchez-Flores, M., Maseda, A., Marcos Pérez, D., Millán-Calenti, J.C., Pásaro, E., Lorenzo-López, L., Laffon, B. 2015. Lymphocyte subsets in a population of non-frail elder individualsJournal of Toxicology and Environmental Health, Part A: Current Issues, 78:790-804, DOI:10.1080/15287394.2015.1051170
HMGB proteins, their partners and other redox sensors in ovarian and prostate cancer. Oxidative medicine and cellular longevity. 2015. (En revisión)
Conde J, Scotece M, Abella V, Gómez R, Lopez V, Villar R, Hermida M, Pino J, Gómez-Reino JJ, Gualillo O. Identification of novel adipokines in the joint. Differential expression in healthy and osteoarthiritis tissues. Plos ONE. 2015 Apr 8. doi: 10.1371/journal.pone.0123601
Santoro A, Conde J, Scotece M, Abella V, López V, Pino J, Gómez R, Gómez-Reino JJ, Gualillo O. Choosing the right chondrocyte cell line: Focus on nitric oxide. Journal of Orthopaedic Research. 2015 May 27.doi: 10.1002/jor.22954 
Santoro A, Conde J, Scotece M, Abella V, Lois A, López V, Pino J, Gómez R, Gómez-Reino JJ, Gualillo O. SERPINE2 Inhibits IL-1α-Induced MMP-13 Expression in Human Chondrocytes: Involvement of ERK/NF-κB/AP-1 Pathways.Plos One. 2015 Aug 25.doi: 10.1371/journal.pone.0135979 
Prego-Faraldo, M.V., Valdiglesias, V., Laffon, B., Méndez, J., Eirín-López, J.M. Early genotoxic and cytotoxic effects of the Toxic Dinoflagellate Prorocentrum lima in the Mussel Mytilus galloprovincialis. Toxins. 2016. 8, 159.
Lymphocyte Subsets in a Population of Nonfrail Elderly IndividualsVanessa Valdiglesias, María Sánchez-Flores, Ana Maseda, Diego Marcos-Péreza, José C. Millán-Calenti, Eduardo Pásaro, Laura Lorenzo-López & Blanca Laffon
PMID: 25771980 Mutat Res. 2015 Jan;771:51-5"Telomere Chromatin Condensation Assay (TCCA): anovel approach to study structural telomere integrity¨. Gonzalez-Vasconcellos I, Alonso-Rodríguez S, López Baltar I. Fernández JL
Artigos en revistas nacionais
Lema-Suárez, I.; Pimentel, M.; Perille, M. & Sahuquillo, E. (2015). Distribución de Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) en Galicia (NO de España): Análise de parámetros ambientais. Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 22: 89-98 - ISSN 1130-9717.
Capítulo de Libro
Autores (p.o. de firma): Prego-Faraldo, M.V., Eirín-López J.M. y Méndez J. Título: Expresión de genes relacionados con respuesta inmune en el mejillón Mytilus galloprovincialis tras su exposición in vivo a la toxina ácido okadaico (en prensa). Libro: XVII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas Editorial: Asocicación Cultural do Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
Sánchez-Flores, M., Laffon, B., García-Lestón, J., Méndez, J., Pásaro, E., Valdiglesias, V. 2015.Lead exposure: assessment of effects on the genetic material. En: Lead Exposure and Poisoning: Clinical Symptoms, Medical Management and Preventive Strategies. Nueva York: Nova Science Publishers, Inc.
Nantón A., Fernández-Pérez J., Arias-Pérez A., Freire R., Méndez J. Estudio de la diversidad genética y estructura poblacional de la coquina Donax trunculus de la Península Ibérica mediante marcadores de ADN mitocondrial. Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2015) 17: 211-221.
Notas
Romay, C. D.; López, F. & Copete, J. L. 2014. Unprecedented influx of Yellow-browed Warblers (Phylloscopus inornatus) in Spain during autumn 2014. Reservoir Birds. URL: http://www.reservoirbirds.com/Articles/RBAR_000017.pdf (con acceso: 28/9/2015).
Romay, C. D.; Cabana, M.; Cabrero, J. C.; Ferreiro, G.; Fontoira, A. & González, E. 2014. Vertebrados mecos. I: Peixes continentais, anfibios, réptiles e mamíferos terrestres do municipio do Grove. Aunios, 19: 43-48.
Romay, C. D. & Padín, A. 2015. Vertebrados mecos. II: Peixes mariños da contorna do municipio do Grove. Aunios, 20: 58-61.
Romay Cousido, C. D. 2014. Un zorzal patagón (Turdus falcklandii) en Galicia: un engaño fotográfico.  Rare Birds in Spain Blog. http://rarebirdspain.blogspot.com/2014/12/un-zorzal-patagon-turdus-falcklandii-en.html (con acceso: 20/10/2015).
Outras publicacións
Romay, C. D. (submited). Situación da avenoiteira papuda (Caprimulgus ruficollis) no noroeste da Península Ibérica. A Carriza X: XX-XX.
Artigos en revistas internacionais
María Verónica Prego-Faraldo; Vanessa Valdiglesias; Josefina Méndez; José M. Eirín-López. Okadaic Acid Meet and Greet: An Insight into Detection Methods, Response Strategies and Genotoxic Effects in Marine Invertebrates. Marine Drugs, 2013. 11, pp. 2829 - 2845.
Vanessa Valdiglesias; María Verónica Prego Faraldo; Eduardo Pásaro; Josefina Méndez; Blanca Laffon. Okadaic acid: more than a diarrheic toxin. Marine Drugs, 2013. 11, pp. 4328 - 4349.
Conde J, Scotece M, Lopez V, Abella V, Hermida M, Pino J, Lago F, Gomez-Reino JJ, Gualillo O. Differential expression of adipokines in infrapatellar fat pad (IPFP) and synovium of osteoarthritis patients and healthy individuals. Annals of the Rheumatic Diseases. 2014 Mar;73(3):631-3. DOI: 10.1136/annrheumdis-2013-204189
Scotece M, Conde J, Abella V, López V, Lago F, Pino J, Gómez-Reino JJ, Gualillo O. NUCB2/nesfatin-1: a new adipokine expressed in human and murine chondrocytes with pro-inflammatory properties, an in vitro study. Journal of Orthopaedic Research. 2014 May;32(5):653-60. doi: 10.1002/jor.22585.
Abella V, Scotece M, Conde J, López V, Lazzaro V, Pino J, Gómez-Reino JJ, Gualillo O. Adipokines, metabolic syndrome and rheumatic diseases. Journal of Immunology Research. 2014. doi: 10.1155/2014/343746
Scotece M, Conde J, Abella V, López V, Pino J, Lago F, Gómez-Reino JJ, Gualillo O. Bone metabolism and adipokines: are there perspectives for bone diseases drug discovery? Expert Opinion on Drug Discovery. 2014 Aug;9(8):945-57. doi: 10.1517/17460441.2014.922539.
Conde J, Scotece M, Abella V, López V, Pino J, Gómez-Reino JJ, Gualillo O. An update on leptin as immunomodulator. Expert Revision on Clinical Immunology. 2014 Sep;10(9):1165-70. doi: 10.1586/1744666X.2014.942289.
Valdiglesias, V., Sánchez-Flores, M., Cemeli, E., Anderson, D., Pásaro, E., Méndez, J., Laffon, B. 2014.Assessment of cellular and molecular toxicity by in vitro tests: the okadaic acid toxin case. Environmental Research Journal. Volume 8 Issue 1.
Romay, C. D. & Roselaar, C. S. 2013. American Hawk-Owl caught off Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, in October 1924. Dutch Birding 35: 1-6.
Capítulo de Libro
Valdiglesias, V., Sánchez-Flores, M., Cemeli, E., Anderson, D., Pásaro, E., Méndez, J., Laffon, B. 2014. Assessment of cellular and molecular toxicity by in vitro tests: the okadaic acid toxin case. En: Shellfish: Human Consumption, Health Implications and Conservation Concerns. Nueva York: Nova Science Publishers, Inc.
Libro
Sandoval, A. & Romay, C. D. 2013. Cuándo ver aves en Galicia. Tundra Ediciones, Valencia. ISBN: 978-84-940449-8-4.
Notas
Fernández, X. L. & Romay, C. D. 2014. Una cita antigua de Correlimos de Alaska (Calidris mauri) en Galicia / An old record of Western Sandpiper (Calidris mauri) in Galicia. Reservoir Birds. URL: http://www.reservoirbirds.com/Articles/RBAR_000010.pdf [con acceso: 20/10/2015].
Romay, C. D. & Martínez, E. 2013. Que futuro lle espera ao Complexo Ons-O Grove? Aunios, 18: 81-84.

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 15