Programa Oficial de Doutoramento en Bioloxía Celular e Molecular

2023/2024

Que se aprende

Biomedicina • Mecanismos de degradación do tecido común • Estudo proteómico de condrocitos humanos articulares e sinoviocitos • Envellecemento • Beta-lactamases e microbioloxía clínica • Infertilidade.

Bioloxía celular • Estudo do sistema nervioso dos vertebrados.

Bioquímica e bioloxía molecular • Regulación da expresión xenética en lévedos • A caracterización estrutural de proteínas en estudos moleculares de fermento de interese en biotecnoloxía • Interaccións entre proteínas e ácidos procesamento de proteína-nucleico • Mecanismos de mRNA e transcrición.

Fisioloxía vexetal • Estudo do metabolismo dos capsicinoides en froito pementa • Peroxidases e lignificación • Estudo do metabolismo antioxidativo na interacción planta-patóxeno • Estudo da participación de fitohormonas na resposta da planta a patóxenos e dos cambios fisiolóxicos asociados á dita resposta • Interacción planta-patóxeno.

• Xenética e caracterización citoxenética molecular de organismos mariños. • Relacións evolutivas e diferenciación de especies nas familias de bivalvos • Identificación de marcadores moleculares en moluscos bivalvos • Estrutura, función e evolución de proteínas asociadas coas fibras de cromatina • Biomarcadores de toxicidade nos moluscos bivalvos • Determinación da toxicidade a nivel xenético • A xenética humana • Base xenética da esterilidade e inviabilidade de híbridos interespecíficos de Drosophila. • Análise comparativa da evolución e dinámica transposicional de elementos móbiles de tipo retroviral • Uso de marcadores moleculares para o estudo da estrutura xenética e filoxeografía de poboacións naturais • Estudar o efecto de diferentes contaminantes na sistemas acuáticos sobre a fisioloxía das microalgas.

Microbioloxía• Biotecnoloxía de microalgas • • Alteracións en microalgas e cianobacterias provocadas polo estrés en presenza de insecticidas • Mecanismos de acción tóxica e de tolerancia a metais en células de microalgas • Control da calidade microbiolóxica de augas e alimentos • Fluxo de elementos como o carbono e o nitróxeno en sistemas microbianos costeiros.

Competencias xenéricas

Na realización deste programa de doutoramento o alumno adquire habilidades e competencias xerais que lle permitiran entender os problemas da sociedade e abordalos desde unha perspectiva baseada no método científico, ben como desenvolver habilidades de relación con outros científicos e comunicación da ciencia á sociedade.

Poden consultarse as competencias xerais na Memoria de verificación do título:

href="http://www.udc.es/arquivos/sites/udc/_galeria_down/ensino/doutoramento/propostas1314/consellog/BIO_CELULAR_MOLECULAR.pdf"target="_blank"

Competencias específicas

Na realización deste programa de doutoramento desenvólvense competencias e capacidades específicas relacionadas coa comprensión e investigación dos sistemas biolóxicos a escala molecular, celular e de sistemas. Tamén sobre o seu funcionamento e interelación, así como a súa implicación en procesos patolóxicos. Considérase, ademais, a utilización de ferramentas e sistemas biolóxicos en aplicacións biotecnolóxicas.

Poden consultarse as competencias específicas na Memoria de verificación do título:

href="http://www.udc.es/arquivos/sites/udc/_galeria_down/ensino/doutoramento/propostas1314/consellog/BIO_CELULAR_MOLECULAR.pdf"target="_blank"

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Investigador no sector público ou privado.

Profesor universitario.

Promotor empresa de biotecnoloxía.

Director de investigación.

Especialista en I + D + i.

Empresas e institucións colaboradoras

Instituto de Investigacións Biomédicas da Coruña (INIBIC). Existe convenio.

Liñas de investigación

Estas son as liñas de investigación principáis deste programa de doutoramento:

 • Biología evolutiva
 • Biología molecular de RNA y proteínas
 • Daño en el DNA
 • Envejecimiento e inflamación
 • Expresión génica en levaduras y aplicaciones
 • Fisiología de plantas
 • Genética de organismos marinos
 • Genética humana y toxicología genética
 • Ingeniería tisular
 • Investigación en reumatología
 • Microalgas
 • Microbiología clínica y patologías infecciosas
 • Neuroanatomía de vertebrados

Planificación do ensino

Complementos de formación específicos

No caso de que o doutorando careza da formación previa completa esixida no programa, a súa admisión no programa poderá quedar condicionada á superación de complementos de formación específicos, que poderán ser materias ou módulos de máster e grao. Os complementos asignados a un mesmo doutorando non poderán superar os 15 créditos ECTS e poderán realizarse de forma previa ou simultánea á matrícula en tutela académica no programa.

No caso de realización simultánea o alumnado deberá matricularse destes complementos no momento de formalizar a matrícula de tutela académica no programa, que deberán superarse no prazo máximo de tres cuadrimestres consecutivos. De non facelo así, o alumnado causará baixa no programa.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admisión.

Actividades formativas da EIDUDC

Actividades formativas da EIDUDC

Actividades formativas do programa

SEMINARIOS: Neles trátanse temas relativos ás liñas de investigación do programa de doutoramento e tamén os alumnos participan expoñendo o traballo que realizan. Avaliación: por folla de asistencia e participación.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS CIENTÍFICOS: Recoñeceranse como actividades formativas ata un máximo de 30 horas anuais pola asistencia con participación a congresos científicos, sempre que veñan avalados polo director e titor da tese. Avaliación: Certificado de asistencia e participación.

PROTECCIÓN RADIOLÓXICA E EMPREGO DE ISÓTOPOS NA INVESTIGACIÓN BIOLÓXICA: Actividade bianual de carácter voluntario que ten por finalidade dar a formación continuada necesaria para actualizar o persoal autorizado o emprego de radioisótopos non encapsulados na investigación biolóxica. Avaliación: Folla de sinaturas de asistencias.

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN NOUTROS CENTROS. Estadías noutros centros de investigación que permitan o acceso á modalidade internacional de doutoramento. Avaliación: O director/titor da tese é o responsable do seguimento do labor realizado polo alumno.

PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN. Trátase dunha actividade específica para cada estudante dirixida á súa participación en cursos relacionados con técnicas que precisa como apoio á súa actividade investigadora. Estes cursos, moitas veces de carácter internacional e avalados na súa organización por sociedades científicas, son altamente competitivos na admisión de estudantes e representan unha oportunidade de formación de alto nivel. O director/titor da tese será que proporá ao alumno os cursos en que debe solicitar aceptación en función da súa traxectoria. Avaliación: Certificado de asistencia e participación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. Organizadas pola Escola Internacional de Doutoramento da UDC. Avaliación: a que se determine en cada actividade.

Compromiso documental de supervisión

Especifica a relación académica entre o doutorando e a Universidade, os seus dereitos e deberes, incluídos os posibles dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial derivados da investigación, así como a aceptación do procedemento de resolución de conflitos e a súa duración. Inclúe tamén os deberes do/a titor/a do doutorando e do seu director ou directora de tese.

O devandito compromiso será asinado por unha representación específica designada pola universidade, o/a titor/a e o doutorando, nun prazo máximo dun mes que comezará a contar desde a data da matrícula, mentres que a sinatura do/a director/a se incorporará no momento da súa designación.

Este compromiso de supervisión engadirase ao documento de actividades do doutorando no momento da súa sinatura por todas as persoas implicadas.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 31: Compromiso de supervisión.

Plan de investigación

Nun prazo de seis meses logo da matrícula, o estudante elaborará un Plan de Investigación que incluirá a metodoloxía, os obxectivos, os medios e a planificación temporal. O plan presentarase avalado co informe do director e/ou titor e deberá ser aprobado pola CAPD. Este plan poderá mellorarse no proceso de avaliación anual contando co aval do director e/ou titor.

Anualmente, a CAPD avaliará o Plan de Investigación, xunto cos informes que a tal efecto deberán emitir o titor/a e/ou o director/a, e o documento de actividades. A avaliación positiva será requisito indispensable para continuar no programa. En caso de avaliación negativa, o estudante elaborará un novo Plan que será avaliado no prazo de seis meses. En caso de nova avaliación negativa, causará baixa definitiva no programa.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 30: Plan de investigación.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.