Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

2023/2024 · 240 créditos

Que se aprende

Todos os graos en enxeñería comparten un sistema de formación similar que promove o sustento do coñecemento específico sobre unha sólida formación básica. Esta é quizá una das diferenzas fundamentais entre unha enxeñería e os estudos de grao medio (formación profesional). Por este motivo, entre os contidos propios hai materias básicas que ocupan os primeiros anos e específicas ou propias da titulación.

Co Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais poderás elixir áreas de especialización, sen renunciar a unha formación de carácter xeneralista.

Ao comezo da titulación estúdase a base científica e técnica común á enxeñería, a continuación, impártense os coñecementos propios da rama industrial e finalmente, cúrsanse as materias optativas que dan opción á obtención das mencións ou especializacións en Enerxía e Industria Intelixente.

Saídas profesionais e académicas

O Grado en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais é o máis xeneralista de todas as enxeñerías, que abarca todos os sectores da industria. A base multidisciplinar deste Grao permite a estes profesionais adaptarse a calquera sector da industria, atopando a solución aos diferentes problemas que se expoñen tanto de orde tecnolóxica, como económico ou de xestión.

Este título dá acceso directo ao Máster de Enxeñería Industrial, que habilita para a profesión de Enxeñeiro Industrial.

Contorno profesional no que se sitúa

A revolución científico-tecnolóxica na que estamos inmersos, supón un incremento da demanda de enxeñeiros .

As características socioeconómicas da provincia da Coruña,que conta cun importante tecido empresarial e industrial, fai que a demanda de enxeñeiros sea constante.

Isto facilita a inserción dos nosos graduados, que teñen unha empregabilidade do 100%.

Saídas profesionais e académicas

Esta titulación permite traballar en todos os sectores da industria (loxística, automoción, metalurxia, mecánica, aeroespacial, enerxía, automatización, mantemento, etc.), así como en investigación e en docencia. Entre as múltiples actividades que poderán desempeñar están:

 • Programación de computadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñería.
 • Xestión dos procesos de negocio da smart factory
 • Cálculo de canalizacións e sistemas de fluídos.
 • Analista de riscos
 • Peritaciones xudiciais.
 • Dirección/control de plantas de produción
 • Deseño de máquinas e mecanismos
 • Deseño automatismos e métodos de control
 • Deseño, control e xestión de plantas de produción de enerxía
 • Loxística, xestión e organización de empresas
 • Cálculo e deseño de estruturas e construcións industriais.
 • Modelización matemática e computación en centros tecnolóxicos e de enxeñaría
 • Participación en proxectos multidisciplinares
 • Participación en proxectos de investigación
 • Cálculo e deseño de máquinas eléctricas.

Empresas e institucións colaboradoras

A EPS dispón de mais de 200 convenios firmados con empresas de todos os sectores industriais, das cales as mais relevantes son:

 • Inditex
 • Navantia
 • Reganosa
 • Gamesa,S.A
 • Televés,S.A
 • Pérez Torres Marítima,S.L
 • Peugeot Citröen Automóviles España,S.A
 • Naturgy
 • Hijos de Rivera,S.A.U (Estrella Galicia)
 • Schneider Electric España,S.L
 • Endesa
 • Ferrovial
 • Tecnalia Research&Innovation

Planificación do ensino

O título de Graduado en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais pola Universidade da Coruña permite a especialización ou mención en Enerxía e Industria Intelixente. Estas mencións de especialización que complementan o título de graduado dos egresados, obtéñense cursando unhas determinadas materias optativas en terceiro e cuarto curso.

Para obter unha mención o alumno debe matricularse de 18 dos 30 créditos de optativas da mención correspondente. En caso de querer obter as dúas debe de matricularse en 18 de 30 créditos de optativas de cada unha das mencións.

As materias optativas que integran as mencións son as seguintes:

Mención en Enerxía

 • Planificación enerxética
 • Tecnoloxía nuclear
 • Recipientes e conducións
 • Enxeñaría del gas
 • Construción de plantas industrias e sistemas enerxéticos

Mención en Industria Intelixente

 • Materiais avanzados
 • Simulación de procesos industriais e optimización
 • Técnicas de fabricación avanzada
 • Robótica industrial
 • Industria intelixente IOT

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Cálculo Formación básica 6 ECTS
Expresión Gráfica Formación básica 6 ECTS
Física I Formación básica 6 ECTS
Informática Formación básica 6 ECTS
Química Formación básica 6 ECTS
Álxebra Formación básica 6 ECTS
Ciencia de Materiais Obrigatorio 6 ECTS
Estatística Formación básica 6 ECTS
Física II Formación básica 6 ECTS
Xestión Empresarial Formación básica 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Ecuacións Diferenciais Formación básica 6 ECTS
Fundamentos de Electricidade Obrigatorio 6 ECTS
Termodinámica Obrigatorio 6 ECTS
Enxeñaría Medioambiental Obrigatorio 6 ECTS
Campos e Ondas Obrigatorio 6 ECTS
Resistencia de Materiais Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos de Automática Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos de Electrónica Obrigatorio 6 ECTS
Mecánica de Fluídos Obrigatorio 6 ECTS
Teoría de Máquinas Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Tecnoloxías de Fabricación Obrigatorio 6 ECTS
Organización de Empresas Obrigatorio 6 ECTS
Enerxías Renovables Obrigatorio 6 ECTS
Máquinas Eléctricas Obrigatorio 6 ECTS
Tecnoloxía Química Obrigatorio 6 ECTS
Calor e Frío Industrial/Refrixeración Obrigatorio 6 ECTS
Máquinas Térmicas e Hidráulicas Obrigatorio 6 ECTS
Electrónica de Potencia Obrigatorio 6 ECTS
Centrais Enerxéticas Obrigatorio 6 ECTS
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Xestión de Proxectos Obrigatorio 6 ECTS
Enxeñaría do Gas Con restriccións Optativo 6 ECTS
Métodos Numéricos Obrigatorio 6 ECTS
Enxeñaría da Reacción Química Obrigatorio 6 ECTS
Recipientes e Conducións a Presión Con restriccións Optativo 6 ECTS
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais Con restriccións Optativo 6 ECTS
Prácticas en Empresa Optativo 6 ECTS
Recipientes e Conducións Optativo 6 ECTS
Construción de Plantas Industriais e Sistemas Enerxéticos Optativo 6 ECTS
Robótica Industrial Optativo 6 ECTS
Industria Intelixente. IIoT Optativo 6 ECTS
Proxecto Interdisciplinar I Optativo 6 ECTS
Planificación Enerxética Optativo 6 ECTS
Tecnoloxía Nuclear Optativo 6 ECTS
Tecnoloxía de Materiais Compostos Con restriccións Optativo 6 ECTS
Simulación de Procesos Industriais e Optimización Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Aplicacións Industriais do Láser Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Traballo Fin de Grao Obrigatorio 12 ECTS
Materiais Avanzados Optativo 6 ECTS
Simulación de Procesos Industriais e Optimización Optativo 6 ECTS
Técnicas de Fabricación Avanzadas Optativo 6 ECTS
Proxecto Interdisciplinar II Optativo 6 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña, Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas, Empresa, Enxeñaría Civil, Enxeñaría de Computadores, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Naval e Industrial, Física e Ciencias da Terra, Matemáticas e Química.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.