Máster Universitario en Intelixencia Artificial

2022/2023 · 90 créditos

Que se aprende

Saídas profesionais e académicas

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Fundamentos de IA Obrigatorio 3 ECTS
Enxeñaría de Datos Obrigatorio 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Razoamento e Planificación Obrigatorio 6 ECTS
IA Explicable e Confiable Obrigatorio 3 ECTS
Sistemas Multiaxente Optativo 6 ECTS
Coñecemento e Razoamento con Incerteza Optativo 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Comprensión da Linguaxe Natural Obrigatorio 6 ECTS
Modelado da Linguaxe Optativo 3 ECTS
Intelixencia Web e Tecnoloxías Semánticas Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Aprendizaxe Automática I Obrigatorio 6 ECTS
Aprendizaxe Profunda Optativo 6 ECTS
Aprendizaxe Automática II Optativo 3 ECTS
Computación Evolutiva Optativo 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Visión por Computador I Obrigatorio 3 ECTS
Visión por Computador II Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Robótica Intelixente I Obrigatorio 3 ECTS
Robótica Intelixente II Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Xestión de Proxectos de IA Obrigatorio 3 ECTS
Minería de Procesos Optativo 3 ECTS
Sistemas Intelixentes de Tempo Real Optativo 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
  Guía Carácter Cuadr. créditos

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.