Máster Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

2023/2024 · 90 créditos

Que se aprende

Fundamentalmente a planificar e xestionar novos destinos e novos produtos turísticos. Tamén se aprende a investigar sobre os distintos temas que condicionan a planificación e a xestión sustentable do turismo para o desenvolvemento integral das sociedades receptoras e para a satisfacción dos turistas.

Saídas profesionais e académicas

Os alumnos que terminan o mestrado están formados para traballar en empresas privadas, administración pública e en centros de investigación e universidades desenvolvendo tarefas relacionadas coa planificación e a xestión de destinos e novos produtos turísticos desde a perspectiva da calidade e a sustentabilidade.

Contorno profesional no que se sitúa

Existen empresas que se dedican á planificación de destinos turísticos en distintos niveis, local, rexional, nacional e internacional. Os nosos egresados están preparados para levar a cabo os distintos apartados da planificación.

Tamén se necesitan egresados que saiban xestionar destinos turísticos que queren implantar un plan novo en zonas onde non había turismo ou ben implantar un plan para realizar cambios cara a un turismo sustentable en zonas onde xa estaba desenvolvido o turismo.

Os nosos egresados son idóneos para realizar esta xestión.

É necesario converter recursos e servizos en produtos turísticos que sexan comercializables por distintos medios. Os nosos egresados teñen coñecementos para elaborar os devanditos produtos así como para a súa posterior comercialización.

Saídas profesionais e académicas

O turismo é unha actividade que estivo durante moitos anos relegado da investigación académica. Coa especialidade investigadora do noso máster formamos alumnos para que poidan investigar en centros e universidades sobre os distintos compoñentes da planificación e dos produtos turísticos así como sobre as repercusións que o consumo turístico ten para os propios turistas, os habitantes das zonas receptoras e o desenvolvemento das comunidades.

Empresas e institucións colaboradoras

As empresas dedicadas aos servizos turísticos necesitan persoas creativas que estean constantemente innovando no servizo ofertado para proporcionar aos turistas servizos que lle produzan novas emocións dentro dos estándares de calidade establecidos. Os nosos egresados teñen formación e motivación para levar a cabo as actividades innovadoras e emprendedoras que necesitan estas empresas.

Planificación do ensino

De acordo ao Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais e Real Decreto 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, os títulos universitarios oficiais mediranse en créditos europeos ECTS.

Os ensinos da titulación impártense durante 18 meses repartidos en tres semestres. O primeiro semestre será para cursar materias comúns. O segundo para cursar materias de orientación específica. O terceiro para realizar as prácticas e o Traballo de Fin de Mestrado.

O número total de créditos da titulación será de 90 ECTS onde se inclúen a formación teórica e práctica. Ao ofertar dúas especialidades ou itinerarios, os estudantes deben de elixir: 30 créditos obrigatorios comúns, 30 créditos de orientación específica (investigadora ou profesional), 12 créditos de prácticas externas e 18 créditos do Traballo de Fin de Mestrado.

Excepto no Traballo fin de mestrado e as prácticas externas, nas outras materias do Mestrado a cualificación de cada alumno farase mediante avaliación continua e, no caso de que sexa necesario, realizarase un exame final.

DOBRE MODALIDADE: PRESENCIAL E ONLINE

A MODALIDADE PRESENCIAL: É a modalidade que estamos a impartir desde que comezaron os estudos do Mestrado en Dirección e Planificación do Turismo no curso 2006-2007 e deu moi bos resultados ata a actualidade. As clases impártense na Facultade de Socioloxía desde outubro (de luns a xoves de 16:00 a 20:00 horas).

A MODALIDADE A DISTANCIA: A modalidade a distancia é unha demanda que temos desde hai varios anos, tanto por alumnos que cursaron o grao, como por alumnos doutras partes de España e do estranxeiro que desexan vir estudar á nosa universidade. Coa modalidade a distancia adquírense perfectamente as competencias expostas no título. Toda a formación realízase a distancia, mediante a plataforma de teleformación da Universidade (Moodle), excepto a materia de Prácticas externas, que ha de realizarse de forma presencial nalgunha empresa, institución ou centro de investigación relacionado co turismo, que sempre será buscado na comunidade de residencia do/a alumno/a. En todo caso permítese o recoñecemento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral ou profesional. A avaliación das diferentes materias realízase mediante diversos exercicios, traballos, actividades…

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Calidade e Desenvolvemento Sostible en Organizacións Turísticas. Destinos e Produtos Turísticos Obrigatorio 6 ECTS
Cambio Social. Tendencias do Consumo Turístico e Comportamento do Consumidor Obrigatorio 3 ECTS
Promoción e Comercialización de Destinos e Produtos Turísticos Obrigatorio 6 ECTS
Dirección Estratéxica das Organizacións Turísticas Obrigatorio 3 ECTS
Tecnoloxías da Información e a Comunicación para Destinos e Produtos Turísticos Obrigatorio 6 ECTS
Planificación e Xestión de Plans de Turismo. O Papel das Organizacións Públicas e Privadas Obrigatorio 6 ECTS
O Proceso de Investigación en Turismo: Tipos. Estrutura e Fases Optativo 6 ECTS
Técnicas Cualitativas Aplicadas ao Turismo Optativo 6 ECTS
Programa para Análise de Datos Cualitativos con Exemplos de Turismo Optativo 6 ECTS
Técnicas Cuantitativas Aplicadas ao Turismo Optativo 6 ECTS
Programa para Análise de Datos Cuantitativos con Exemplos de Turismo Optativo 6 ECTS
Elaboración de Plans Estratéxicos de Desenvolvemento Turístico: Estrutura. Contidos e Metodoloxía Optativo 6 ECTS
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Congresos e Convencións Optativo 3 ECTS
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos no Espazo Litoral e de Cruceiros Optativo 3 ECTS
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Saúde e Termal Optativo 3 ECTS
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Gastronómicos e Enolóxicos Optativo 3 ECTS
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de Patrimonio Cultural e Natural Optativo 3 ECTS
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Espirituais Optativo 3 ECTS
Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos Deportivos Optativo 3 ECTS
Políticas Culturais e Xestión Patrimonial Optativo 3 ECTS
Desenvolvemento de Novos Modelos de Negocio no Sector Turístico Optativo 6 ECTS
Smart Tourism: a Dixitalización Avanzada no Sector Turístico Optativo 6 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Referentes externos

A proposta do deseño do presente Mestrado está baseada en tres referentes externos a nosa Universidade pero nos que nós participamos activamente:

a) En primeiro lugar, hai que destacar o labor realizado por varias universidades españolas con estudos de turismo que, logo de diferentes reunións, acordaron a estrutura básica duns estudos de posgrao en turismo. Este deseño baseouse nas necesidades do sector e das previsibles necesidades formativas superiores en turismo. O acordo ao que chegaron estas universidades foi a establecer unhas competencias comúns que no futuro vai permitir o intercambio de estudantes polo menos entre 14 universidades españolas.

b) En segundo lugar, tomamos como referente o traballo desenvolvido pola Comisión Interuniversitaria de Galicia na que participaron representantes das tres universidades galegas. Nas diferentes reunións chegouse a un consenso sobre as especialidades propostas que se adecuan ás demandas e ás características de cada unha das tres universidades. Este é o motivo polo que a nosa universidade é a responsable do título de Mestrado en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos.

c) A nivel internacional, son varias as universidades de distintas partes de Europa e de Iberoamérica que imparten ensinos relacionados coa planificación e xestión de destinos e tamén as que se dedican aos temas de innovación e novos produtos turísticos. Isto levounos nos catro anos que levamos impartindo os estudos a entrar en contacto e asinar convenios con universidades de distintos países como Portugal, Italia, Irlanda, Arxentina, Brasil, México, EEUU, etc. que comparten noso mesmo interese e coas que se da intercambio de alumnos e profesores.

Procedementos de consulta empregados

Para elaborar o plan de estudos na nosa Universidade formouse unha comisión na que participaron especialistas das distintas áreas que tiñan relación co turismo. O turismo é unha actividade que é necesario analizala desde distintas áreas e así participaron as áreas de Socioloxía, Economía, Dereito, Xeografía, Medicamento, Informática, etc.

Esta comisión traballou coa colaboración de distintos especialistas, pero pensando sempre no referente nacional das outras universidades que participan na rede para que así se elaborase un programa cuxas competencias fosen similares en toda España. Deste xeito chegouse a un consenso sobre as materias a impartir para cubrir as competencias acordadas a nivel nacional.

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.