Máster Universitario en Computación de Altas Prestacións / High Performance Computing

2023/2024 · 60 créditos

Que se aprende

O alumnado egresado do Mestrado en Computación de Altas Prestacións será capaz de aplicar as técnicas da supercomputación en contornas tecnolóxicas e industriais para a mellora da calidade e a produtividade, e coñecerá e saberá usar as ferramentas que prové un supercomputador para resolver os problemas técnicos e científicos da súa especialidade.

Saídas profesionais e académicas

O Mestrado en Computación de Altas Prestacións ten como principal obxetivo a formación de profesionais, tecnólogos e investigadores no campo da arquitectura de computadores e a computación de altas prestacións. Isto incide na formación académica, de investigación e de transferencia tecnolóxica que permitirá ao alumnado incorporarse a centros ou departamentos de innovación, investigación e desenvolvemento, parques tecnolóxicos, parques industriais, centros de alta tecnoloxía, e/ou comezar a realización dunha tese.

Saídas profesionais e académicas

  • Incorporación a departamentos de I+D+i:
    • grupos de investigación
    • centros tecnolóxicos
    • centros de procesamento de datos
    • empresas do sector
  • Realización dunha tese de doutoramento en HPC

Empresas e institucións colaboradoras

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Arquitecturas de Altas Prestacións Obrigatorio 6 ECTS
Programación Paralela Obrigatorio 6 ECTS
Programación de Arquitecturas Heteroxéneas Obrigatorio 6 ECTS
Infraestruturas de Altas Prestacións Obrigatorio 6 ECTS
Taller de Proxectos Obrigatorio 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Ferramentas para HPC Optativo 6 ECTS
HPC na Nube Optativo 6 ECTS
Programación Paralela Avanzada Optativo 6 ECTS
Análise de Datos con HPC Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticas Profesionais Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 15 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.