Programa Oficial de Doutoramento en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2023/2024

Acceso

Poderá acceder aos estudos de doutoramento da UDC o alumnado que cumpra algún dos requisitos recollidos no artigo 15 (Acceso) do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC.

Admisión

Os estudantes que cumpren algún dos requisitos de acceso aos estudos de doutoramente poderán ser admitidos a un programa de doutoramento conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do programa. A UDC incluirá os procedementose requisitos de admisión no plan de estudos.

A Admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o programa de doutoramento.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admision.

10 prazas ofertadas no curso 2023/2024

Perfil de admisión recomendado

De forma xeral os Graduados/ Licenciados/ Diplomados en Relacións Laborais, Ciencias do Traballo e Relacións Laborais e Recursos Humanos que haxan cursado un Máster que permita o ingreso a este programa de doutoramento sen complementos de formación. Os másteres de acceso serán aqueles que estén relacionados coas diferentes disciplinas que forman parte do contido da titulación de Relacións Laborais e Recursos Humanos, especialmente Dereito, Psicoloxía do Traballo, Socioloxía e ADE. A admisión estará suxeita á aprobación da comisión académica do doutoramento unha vez analizado o contido do máster en cuestión. Graduados/ Licenciados/ Diplomados en titulacións da/s rama/s de coñecemento de Ciencias Sociais e/ou aqueles que haxan cursado un máster relacionado con algunha das disciplinas incluidas dentro do ámbito das Relacións Laborais e Recursos Humanos e que outorguen ao alumno competencias similares a xuizo da Comisión Académica do Programa de Doutoramento.

Procedemento xeral de solicitude de admisión

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase a través da secretaría virtual, achegando a documentación acreditativa de reunir os requisitos de acceso. A solicitude de admisión e matrícula para o alumnado externo da UDC debe facerse aquí.

Se desexas obter máis información podes consultar o Procedemento xeral de solicitude de admisión.

Procedemento de solicitude de admisión do alumnado cun título estranxeiro non homologado

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Procedemento xeral por parte da CAPD

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Requisitos de admisión específicos da CAPD

A selección de estudantes para a súa admisión no programa realizarase en función dos seguintes criterios: a) Calificación Promedio do Expediente académico: a. Promedio de Grao: 20% b. Promedio de Máster: 15% b) CV (titulación de procedencia, actividades de formación, publicacións, etc.): 20% c) Experiencia profesional: 5% d) Experiencia investigadora: 5% e) Nivel de Inglés B1 ou equivalente (10%) f) Entrevista persoal con membros da comisión do programa de doutoramento: (25%). Independientemente dos criterios anteriores, na entrevista valorarase fundamentalmente a motivación, as expectativas do solicitante, a súa capacidade para traballar en equipo, a súa capacidade de organización e a súa orientación e compromiso coa investigación.

Prazos

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase de acordo cos prazos aprobados polo Consello de Goberno da UDC.

Matrícula

Consulta a información dispoñible para facer a matrícula nun estudo de doutorado da udc. 

Axudas predoutorais

Consulta as axudas predoutorais na UDC.