Programa Oficial de Doutoramento en Novas Perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

González Fernández, Wenceslao José
Coordinador
Videla Rodríguez, José Juan
Secretario
Tasset Carmona, José Luís
Vogal PDI
Sanjuán Pérez, Antonio Salvador
Vogal PDI
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal PDI
Sanz Larruga, Francisco Javier
Vogal PDI
Alfaya Lamas, María Elena Francisc
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 20
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 24
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 13
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 1
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 38
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 69,23
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 13,16
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 92,31
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 44,74
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 31,58
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 23,68
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 100
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 1
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 1.126
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 100
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 18,75
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 20
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 28
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 14
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 2
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 34
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 64,29
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 14,71
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 50
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 47,06
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 20,59
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 32,35
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 2,94
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 981,5
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 100
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 9,09
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 20
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 20
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 11
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 24
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 45,45
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 4,17
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 63,64
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 37,5
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 8,33
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 54,17
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 0
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 609,4
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 100
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 0
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 20
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 24
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 15
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 2
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 19
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 73,33
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 10,53
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 73,33
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 31,58
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 15,79
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 52,63
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 n/a
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 n/a
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 25

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
https://www.researchgate.net/publication/376768672_Libro_de_Memorias_-_Encuentro_de_Divulgacion_Cientifica_LATAM_Diciembre_2023
Artigos en revistas nacionais
González-Neira, A. y Fiaño Salinas, C. (2023). La televisión más allá de la televisión: YouTube y los canales autonómicos. Doxa Comunicación, 37, pp. 401-429. https://doi.org/10.31921/doxacom.n37a1838
Dopico,J.M. ( 2023). El mar de Galicia en la ecocrítica musical. Sinfonías del Cambio. Música y arte en la transformación social.177-186Dykinson, S.L. 
Lamosa, Á, & López-Chao, V. (2024). El proceso creativo detrás de la física y mecánica del movimiento animado. Con A de animación, (18), 84-106. https://doi.org/10.4995/caa.2024.20240
Capítulo de Libro
Lamosa, Á-J-F, & López-Chao, V. (2023). Descifrando el lenguaje visual de la puesta en escena. En X. Morales, M. Tizón & R. Marfil (Eds.), Investigación y experiencias educativas centradas en la creatividad artística. Música, cultura audiovisual y artes escénicas en la sociedad de las pantallas. (pp. 760-789). Dykinson S.L. https://www.dykinson.com/libros/investigacion-y-experiencias-educativas-centradas-en-la-creatividad-artistica-musica-cultura-audiovisual-y-artes-escenicas-en-la-sociedad-de-las-pantallas/9788411228275/
Carreño, M. (2023) El impacto del COVID en los profesionales del turismo: resiliencia, aceptación de la tecnología y formación continuaEn Rodriguez Pallas, A. y Rodrigues Soares, J.R. (Ed) La Experiencia Turística desde la Perspectiva de Turistas, Comunidad Anfitriona e Industria. pp 221-237. Editorial Aranzadi Sau. ISBN 978-84-1163-940-8
Artigos en revistas internacionais
Año 2065, ¿cómo será el tráfico marítimo en el Ártico?Articulo publicado por el Instituto de Estudios Estratégicos Español en 17/10 / 2022.
Piñeiro-Otero, T., Martínez-Rolán, X., & Mihura-López, R. (2022). Audio geolocalizado. El móvil como mediador de experiencias del patrimonio inmaterial. Anuario Electrónico De Estudios En Comunicación Social "Disertaciones", 16(1). https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.11864
Mihura López, R., Seoane Nolasco, A., & Piñeiro Otero, T. (2023). The introduction of video games in the museum content: De la intención al diseño de experiencias. HUMAN REVIEW. International Humanities Review / Revista Internacional De Humanidades, 19(4), 1–14. https://doi.org/10.37467/revhuman.v19.4927
https://revistasdigitales.upec.edu.ec/index.php/sathiri/article/view/1213
Artigos en revistas nacionais
Restrepo, N. (2011). Comunicación para el cambio social y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En: revista etic@net, Universidad de Granada, España. Año IX, número 11, 12 de diciembre de 2011.ISSN: 1695-324X
Capítulo de Libro
Restrepo, N. (2018). Contenidos digitales que fortalecen las representaciones culturales.En: Rocha, C. (Dir). La cultura digital y la economía de la cultura. Universidad Federal de Goiás. Brasil. (págs. 24-27). https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/invencoes/livros/6/capitulos/c05.html ISBN: 978-85-495-0208-7
http://www.caled-ead.org/sites/default/files/files/Vinculacion-Una%20respuesta-efectiva-a-las-necesidades-de-la-sociedad.pdf
Outras publicacións
La batalla del Callao, la increíble historia del renacer de la Armada Española.Agustin R. Rodriguez González.Editorial Sekotia.
Artigos en revistas internacionais
López Fernández, C. (2021). A recompilación de música e baile de tradición oral en Galicia: as recollidas. DIGILEC: Revista Internacional de Lenguas y Culturas8, 36-52. https://doi.org/10.17979/digilec.2021.8.0.8658
Capítulo de Libro
García Armas, N. J. (2022). “Composiciones gallegas publicadas por la primera editorial musical de Galicia. Canuto Berea y compañía”, en La cultura y el humanismo del siglo XXI). Thomson Reuters-Aranzadi ISBN: 978-84-1124-297-4.
MUJERES EN LA MAR, HISTORIAS DE SUEÑOS CUMPLIDOS.JUNIO DE 2022.
Libro
Manual de presentación de proyectos de nuevos medios. Ministerio de Cultura de Colombia, British Council y Fundación Poliedro. 2021. https://conectacultura.co/sites/default/files/2021-12/Manualpresentacionproyectos.pdf 
Outras publicacións
LOS CORSARIOS ESPAÑOLLES. ESCRITO POR  AGUSTÍN R. RODRÍGEZ GONZÁLEZ.PUBLICADA EN LA REVISTA GENERAL DE MARINA.MARZO DE 2021
Recensións
López Fernández, C. (2020). RITMOS Y GÉNEROS DE LA MÚSICA DE TRADICIÓN ORAL EN GALICIA. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN. En Caldevilla, D. (Ed.) Libro de actas del Congreso CUICIID 2020. Forum XXI.
CORSARIOS ESPAÑOLES.ESCRITO POR AGUSTÍN RODRÍGEZ GONZÁLEZ.EDITORIAL EDAF 2020.PUBLICADO EN LA REVISTA GENERAL DE MARINA.MARZO 2021
URDANETA Y EL TORNAVIAJE.AGUSTÍN RODRÍGUEZ GONZALÉZ.EDITORIAL ESFERA DE LOS LIBROSPUBLICADO EN LA REVISTA GENERAL DE MARINA.AGOSTO-SEPTIEMBRE2021
Artigos en revistas internacionais
¿ Por qué Groenlandia es un factor estratégico en el Ártico ?CÁNOVAS SÁNCHEZ, Bartolomé. ¿Por qué Groenlandia es un factor estratégico en el Ártico? Documento de Opinión IEEE 148/2020. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO148_2020BARCAN_Groenlandi a.pdf y/o enlace bie.
Chao-Fernández, A., Mato-Vázquez, D. y Chao-Fernández, R. (2020). Influence of Musical Learning in the Acquisition of Mathematical Skills in Primary School. Mathematics, 8(2003), 1-13. doi:10.3390/math8112003 JCR 2020 Q1 (Publicado el 10 de noviembre).
 Chao-Fernández, A., Chao-Fernández, R. y López-Chao, C. (2020). Sexism in Lyrics of Children´s Songs in School and Family Environment. Education Sciences, 10(300), 1-13. doi:10.3390/educsci10110300 SJR 2019 Q3 (Publicado el 23 de octubre).
Chao-Fernández, A., Pérez Crego, Mª C. y Chao-Fernández, R. (2020). Las grabaciones musicales como recurso digital promotor de la creatividad. Creatividad y sociedad, 33, 179-202. ISSN: 1887-7370            (Publicado el 20 de octubre). (Latindex).
-   Chao-Fernández, A., Pérez Crego, Mª C. y Chao-Fernández, R. (2020).La grabación musical como herramienta de aprendizaje. Implicaciones educativas para el alumnadoRevista de estudios e Investigación en Psicología y Educación,7(1),71-83. ISSN: 2386-7418DOI:https://doi.org/10.17979/reipe.2020.7.1.6520 (Latindex)
 Chao-Fernández, R.; Gisbert Caudeli, V. y Chao-Fernández, A. (2020). Contribución a la conservación del patrimonio musical en educación Primaria. Estudio de caso en Galicia en 2003 y 2019. Revista electrónica de LEEME, 45,111-125. https://doi.org/10.7203/LEEME.45.16880 SJR 2019 Q3
Chao-Fernández, R.; Pérez Crego, M.C. y Chao-Fernández, A. (2019). Análisis de la percepción de las familias sobre la educación musical en la escuela. Digilec6, 75-88 ISSN:2386-6691https://doi.org/10.17979/digitlec.2019.6.0.5954          Latindex
Chao-Fernández, R.; Mato-Vázquez, D. y Chao-Fernández, A. (2019). Fractions and Pythagorean Tuning—An Interdisciplinary Study in Secondary EducationMathematics 7(12), 1-13 ISSN: 2227-7390https://doi.org/10.3390/math7121227JCR Q1
-   Mato-Vázquez, D.; Chao-Fernández, R. y Chao-Fernández, A. (2019). Efectos de enseñar matemáticas a través de actividades musicales. Relime 22(2), 163-184. ISSN:1665-2436; DOI: 10.12802/relime.19.2222 JCR y SJR 2018: Q3
LAS AUTOPISTAS DE MAR UNA SOLUCIÓN EN  LA CRISIS DEL COVID-19.REVISTA GENERAL DE MARINA. ENERO -FEFRERO. EDITORIAL NAVAL. MADRID.
Y TODAVÍA NOS QUEJAMOS DEL PAN A BORDO!Revista General de Marina, publicada en el mes de julio de 2021, en Madrid.
Capítulo de Libro
García Armas, N. J. y Chao Fernández, A. (2019). “Interpretación de partituras del archivo Canuto Berea en bandas de música. Estudio de caso: muiñeira Alfonsina”, en Marin et al. (ed.) (2019): Inclusión, tecnología y sociedad. Investigación e Innovación en educación. Madrid: Dykinson. ISBN: 978-84-1324-491-4. Pp. 585-594.
Chao Fernández, A.; Pérez Crego, María Cristina; y García Armas, N. J. (2019). Percepción del profesorado de los conservatorios de Galicia sobre las grabaciones de la compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG), en Tomás Sola et al (ed.) (2019). Innovación educativa en la sociedad actual. Madrid: Dykinson. ISBN: 978-84-1324-493-8. Pp. 2003-2014
Chao Fernández, A.; Pérez Crego, María Cristina; y García Armas, N. J. (2019). Percepción del profesorado de los conservatorios de Galicia sobre las grabaciones de la compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG), en Tomás Sola et al (ed.) (2019: Innovación educativa en la sociedad actual. Madrid: Dykinson. ISBN: 978-84-1324-493-8. Pp. 2003-2014.
García Armas, N. J. y Chao Fernández, A. (2019). “Interpretación de partituras del archivo Canuto Berea en bandas de música. Estudio de caso: muiñeira Alfonsina”, en Marin et al. (ed.) (2019): Inclusión, tecnología y sociedad. Investigación e Innovación en educación. Madrid: Dykinson. ISBN: 978-84-1324-491-4. Pp. 585-594.
Chao-Fernández, A. e Iglesias Méndez, Mª E. (2019).Análisis y comparativa de las grabaciones de la Compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG) en los años 2001/2018”, enP. López-Villafranca, et al. La Comunicación como relato, pp. 65-75. Ed. Pirámide. ISBN: 978-84-368-4253-1
Chao-Fernández, R., Iglesias Méndez, Mª E. y Chao-Fernández, A. (2019). Colección de Cantos Populares Gallegos armonizados por José Antonio Moreno Fuentes. Recuperación, análisis y edición. En, Análisis innovadores para manifestaciones culturales clásicas: Ed. Pirámide. ISBN: 978-84-368-4265-4
Chao-Fernández, A., Gisbert Caudeli, V. y Chao-Fernández, R. (2019).Análisis de las grabaciones de la Compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG) en el inicio del milenio.En XXXXXX.ISBN: 978-84-368-4253-1
Chao-Fernández, A., Iglesias Méndez, Mª E. (2019). La didáctica del canto al servicio de la educación patrimonial:Um repoludo gaiteiro, de Moreno Fuentes.En XXXX AXXXXXX.ISBN: 978-84-18155-28-4
López Fernández, Carme (2020) La música de tradición oral en Galicia: propuesta para su clasificación en Vives López (dir.). Gestión de la cultura: lo que hacemos los humanos. Tirant editorial.
García Armas, N. J. (2021). “Las enseñanzas musicales en la segunda mitad del siglo XIX en A Coruña. Su implantación en la Real Academia de Bellas Artes”, en Chao Fernández et al. (ed.) (2021): Actas del III Congreso Internacional de Música y Cultura para la Inclusión y la InnovaciónA Coruña: Universidade da Coruña. Servicio de publicacións. ISBN: 978-84-9749-805-0. Pp. 199-203
García Armas, N. J. (2020). “Nuevos espacios para la música en el siglo XIX en Galicia y la creación de un nuevo género”, en Caldevilla Domínguez (2020) Libro de actas del Congreso CUICIID 2020. Madrid: Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones públicas (Fórum XXI). ISBN: 978-84-09-22948-2. P. 409, p. 2138
Outras publicacións
Muiñeira "Alfonsina" para bandaEditorial Dos AcordesISMN:979-0-801244-66-6Depósito Legal: VG 401-2019
Artigos en revistas internacionais
LOS BARCOS OCEÁNICOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI. VIDA Y MUERTE EN LA MAR.REVISTA GENERAL DE MARINA, MADRID, AGOSTO- SEPTIEMBRE 2019.
EL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL ENTRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL CORONAVIRUS.Publicado en el Instituto de Estudios Estrategicos Español, publicado el 26 de marzo de 2029.
Artículo publicado como   misceláneas de historia naval en la Revista General de Marina, correspondiente al mes de julio de 2020, cuyo título ha sido táctica naval del “bicho palo”, se encuentra entre las paginas 153 y la 154
Capítulo de Libro
Anecdotas y curiosidades marineras.Museo Naval de Ferrol.Coordinador.ISBN 978-84-9757-320-7.Primera edición 2019.Editorial " La Voz de Galicia"
Libro
Fragata "Magdalena" Gentes de Mar y Guerra,  (2019)Autor.ISBN-13  978-84-09-07732-8Editorial Bita.
Don Casto Méndez Núñez.Insine Marino Gallego.Museo Naval de Ferrol.Diputación de Pontevedra.Redacción y coordinación Bartolomé Cánovas Sánchez
Notas
Artículo publicado como   misceláneas de historia naval en la Revista General de Marina, correspondiente al mes de julio de 2020, cuyo título ha sido táctica naval del “bicho palo”, se encuentra entre las paginas 153 y la 154.

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 20