Programa Oficial de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Dorado De La Calle, Julián Alfonso
Coordinador
Álvarez Díaz, Manuel
Secretario
Arcay Varela, Bernardino
Vogal PDI
Dafonte Vázquez, José Carlos
Vogal PDI
Pazos Sierra, Alejandro Celestino
Vogal PDI
Rivero Cebrián, Daniel
Vogal PDI
Andrade Garda, Javier
Vogal PDI
Carneiro Díaz, Víctor Manuel
Vogal PDI
Cacheda Seijo, Fidel
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 20
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 14
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 11
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 64
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 81,82
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 46,88
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 53,13
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 17,19
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 29,69
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 3,13
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 1,56
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 90
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 19,23
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 10
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 60
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 40
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 5
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 5
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.618
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 2.441
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 10
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 70
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 80
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 16,36
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 20
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 29
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 20
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 69
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 70
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 49,28
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 57,97
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 18,84
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 23,19
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 5,8
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 1,45
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 9,09
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 4
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 75
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 25
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 1
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.529
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 1.740
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 25
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 25
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 50
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 3,85
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 20
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 22
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 15
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 1
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 64
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 46,67
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 48,44
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 50
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 3,13
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 46,88
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 12,5
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 1,56
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 11,76
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 7
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 57,14
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 14,29
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 28,57
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 1
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 5
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.520
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 1.163
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 1.602
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 57,14
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 14,29
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 28,57
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 18,75
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 20
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 19
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 14
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 58
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 85,71
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 44,83
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 50
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 3,45
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 46,55
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 6,9
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 5,17
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.819
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 33,33
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 66,67
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 15,56

teses

Algoritmos IFPTML: De los modelos quimioinformáticos al desarrollo de software, la creación de startups y la transferencia de innovación
Bediaga Bañeres, Harbil

Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para la detección de anomalías de tráfico en entornos IoT
Vigoya Morales, Laura Victoria

Implementación y Optimización de Algoritmos para Aprendizaje Automático con Teoría de Perturbaciones
Ortega Tenezaca, Delfín Bernabé

Mejora de la extracción de información en sistemas de soporte de decisiones clínicas
Duarte de Almeida, João Rafael

Metodología de desarrollo de sistemas de detección y seguimiento de peces mediante tecnología láser y visión artificial con Inteligencia Artificial
Rico Díaz, Ángel José

Métricas y técnicas para la detección temprana en ciberseguridad.
Fernández López-Vizcaíno, Manuel

Modelos bioinformáticos para la predicción de compuestos biológicamente activos en cáncer de colon
Carracedo Reboredo, Paula

Nuevos algoritmos neuroinspirados en Redes Neuro-Astrocíticas Artificiales.
Álvarez González, Sara

Plataforma basada en IoT y Machine Learning para la gestión de riesgos portuarios: aplicación a los movimientos de los buques y al rebase de olas
Alvarellos González, Alberto José

Técnicas de inteligencia artificial aplicadas al sector de las aeronaves pilotadas por control remoto
Puente Castro, Alejandro

Una Arquitectura para la Recopilación, Integración y Análisis de Información en el contexto de la Internet de las Cosas. Caso Estudio: Aplicaciones en el Sector Agrícola
Mazón Olivo, Bertha Eugenia

Uso compartido de datos de imágenes médicas en perfiis
Cruz Lebre, Rui Andre da

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Lemos, R.; Santos, J.A; Emilio Laíño; Reis, M. T. L. G. V.; Fortes, C. J. E. M.; Kerpen, N. B.(/10). 2020. 3D survey modelling for damage assessment in rubble-mound breakwaters under oblique wave incidence. Italian Journal of Engineering Geology and Environment. 1. ISSN 9788897181736. http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1012350
Veloso, R., Magalhães, R., Lima, A., Veloso Gomes, P., Marques, A. and Pereira, J. (2022). “Mixed Reality in Surgery - a Delphi study”. A. Leitao and L. Ramos (eds.), Kalpa Publications in Computing, vol. XXX, pp.167-169. Proceedings of V XoveTIC Conference. XoveTIC2022.
Marques, A., Veloso Gomes, P., Sá, C., Marques, A. and Pereira, J. (2022). “EEG Analysis of the Construction of Empathy Towards People with Schizophrenia, After Exposure to Virtual Reality Environments”. A. Leitao and L. Ramos (eds.), Kalpa Publications in Computing, vol. XXX, pp.164-166. Proceedings of V XoveTIC Conference. XoveTIC2022.
Curado, H., Veloso Gomes, P., Jacquinet, M., Marques, A. and Pereira, J. (2022). “Strategy for data Cybersecurity in European Health Data Ecosystem”. A. Leitao and L. Ramos (eds.), Kalpa Publications in Computing, vol. XXX, pp.21-23. Proceedings of V XoveTIC Conference. XoveTIC2022.
Correia, A., Veloso Gomes, P., Donga, J., Marques, A. and Pereira, J. (2022). “Virtual Reality Cognitive-Behavioral Therapy Biofeedback System for Glossophobia”. A. Leitao and L. Ramos (eds.), Kalpa Publications in Computing, vol. XXX, pp.18-20. Proceedings of V XoveTIC Conference. XoveTIC2022.
Vasconcelos, D., Veloso Gomes, P., Marques, A. and Pereira, J. (2022). “The use of Virtual Reality in Public Speaking Training Programs”. A. Leitao and L. Ramos (eds.), Kalpa Publications in Computing, vol. XXX, pp.164-166. Proceedings of V XoveTIC Conference. XoveTIC2022.
Manuel, G., Vítor J. Sá, V. J., Veloso Gomes, P., Marques, A. and Pereira, J. (2022). “The impact and Consequences of Deepfakes in Cyberspace on the Social Environment”. A. Leitao and L. Ramos (eds.), Kalpa Publications in Computing, vol. XXX, pp.89-91. Proceedings of V XoveTIC Conference. XoveTIC2022.
Manuel, G., Sá, V., Veloso Gomes, P., Marques, A., Pereira, J. (2022). Estudo da utilização de Deepfakes no ciberespaço, impacto e suas consequências no ambiente social. Proceedings of Conference CAPSI22 - 22ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705123000102
Harbil Bediaga, María Isabel Moreno, Sonia Arrasate, José Luis Vilas, Lucía Orbe, Elías Unzueta, Juan Pérez Mercader, Humberto González-Díaz, Multi-output chemometrics model for gasoline compounding, Fuel, Volume 310, Part A, 2022, 122274, ISSN 0016-2361, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.122274.
Synthesis, Pharmacological, and Biological Evaluation of 2-Furoyl-Based MIF-1 Peptidomimetics and the Development of a General-Purpose Model for Allosteric Modulators (ALLOPTML)Ivo E. Sampaio-Dias, José E. Rodríguez-Borges, Víctor Yáñez-Pérez, Sonia Arrasate, Javier Llorente, José M. Brea, Harbil Bediaga, Dolores Viña, María Isabel Loza, Olga Caamaño, Xerardo García-Mera, and Humberto González-Díaz ACS Chemical Neuroscience 2021 12 (1), 203-215 DOI: 10.1021/acschemneuro.0c00687
Ortega-Tenezaca B, Quevedo-Tumailli V, Bediaga H, Collados J, Arrasate S, Madariaga G, Munteanu CR, Cordeiro MNDS, González-Díaz H. PTML Multi-Label Algorithms: Models, Software, and Applications. Curr Top Med Chem. 2020;20(25):2326-2337. doi: 10.2174/1568026620666200916122616. PMID: 32938352.
Lasarte-Monterrubio C, Guijarro-Sánchez P, Vázquez-Ucha JC, Alonso-Garcia I, Alvarez-Fraga L, Outeda M, Martinez-Guitian M, Peña-Escolano A, Maceiras R, Lence E, González-Bello C, Arca-Suárez J, Bou G, Beceiro A. Antimicrobial Activity of Cefiderocol against the Carbapenemase-Producing Enterobacter cloacae Complex and Characterization of Reduced Susceptibility Associated with Metallo-β-Lactamase VIM-1. Antimicrob Agents Chemother. 2023 May 17;67(5):e0150522. doi: 10.1128/aac.01505-22. Epub 2023 Apr 13. PMID: 37195077; PMCID: PMC10190674.Vázquez-Ucha JC, Lasarte-Monterrubio C, Guijarro-Sánchez P, Oviaño M, Álvarez-Fraga L, Alonso-García I, Arca-Suárez J, Bou G, Beceiro A; GEMARA-SEIMC/REIPI Enterobacterales Study Group. Assessment of Activity and Resistance Mechanisms to Cefepime in Combination with the Novel β-Lactamase Inhibitors Zidebactam, Taniborbactam, and Enmetazobactam against a Multicenter Collection of Carbapenemase-Producing Enterobacterales. Antimicrob Agents Chemother. 2022 Feb 15;66(2):e0167621. doi: 10.1128/AAC.01676-21. Epub 2021 Nov 22. PMID: 34807754; PMCID: PMC8846464.Alonso-García I, Vázquez-Ucha JC, Martínez-Guitián M, Lasarte-Monterrubio C, Rodríguez-Pallares S, Camacho-Zamora P, Rumbo-Feal S, Aja-Macaya P, González-Pinto L, Outeda-García M, Maceiras R, Guijarro-Sánchez P, Muíño-Andrade MJ, Fernández-González A, Oviaño M, González-Bello C, Arca-Suárez J, Beceiro A, Bou G. Interplay between OXA-10 β-Lactamase Production and Low Outer-Membrane Permeability in Carbapenem Resistance in Enterobacterales. Antibiotics (Basel). 2023 Jun 1;12(6):999. doi: 10.3390/antibiotics12060999. PMID: 37370318; PMCID: PMC10295649.Alonso-García I, Vázquez-Ucha JC, Lasarte-Monterrubio C, González-Mayo E, Lada-Salvador P, Vela-Fernández R, Aja-Macaya P, Guijarro-Sánchez P, Rumbo-Feal S, Muíño-Andrade M, Fernández-González A, Martínez-Guitián M, Beceiro A, Rodríguez-Iglesias M, Oliver A, Arca-Suárez J, Galán-Sánchez F, Bou G. Simultaneous and divergent evolution of resistance to cephalosporin/β-lactamase inhibitor combinations and imipenem/relebactam following ceftazidime/avibactam treatment of MDR Pseudomonas aeruginosa infections. J Antimicrob Chemother. 2023 May 3;78(5):1195-1200. doi: 10.1093/jac/dkad062. Erratum in: J Antimicrob Chemother. 2023 May 24;: PMID: 36918743.Vázquez-Ucha JC, Alonso-Garcia I, Guijarro-Sánchez P, Lasarte-Monterrubio C, Álvarez-Fraga L, Cendón-Esteve A, Outeda M, Maceiras R, Peña-Escolano A, Martínez-Guitián M, Arca-Suárez J, Bou G, Beceiro A; GEMARA-SEIMC/REIPI Enterobacterales Study Group. Activity of aztreonam in combination with novel β-lactamase inhibitors against metallo-β-lactamase-producing Enterobacterales from Spain. Int J Antimicrob Agents. 2023 Apr;61(4):106738. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2023.106738. Epub 2023 Feb 3. PMID: 36736925.
Puente-Castro, A., Rivero, D., Pedrosa, E., Pereira, A., Lau, N., & Fernandez-Blanco, E. (2023). Q-Learning based system for path planning with unmanned aerial vehicles swarms in obstacle environments. Expert Systems with Applications, 121240.
Andres Molares-Ulloa, Daniel Rivero, Jesús Gil Ruiz, Enrique Fernandez-Blanco, Luis de-la-Fuente-Valentín, Hybrid machine learning techniques in the management of harmful algal blooms impact, Computers and Electronics in Agriculture, Volume 211, 2023, 107988, ISSN 0168-1699, https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.107988. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169923003769) Abstract: Harmful algal blooms (HABs) are episodes of high concentrations of algae that are potentially toxic for human consumption. Mollusc farming can be affected by HABs because, as filter feeders, they can accumulate high concentrations of marine biotoxins in their tissues. To avoid the risk to human consumption, harvesting is prohibited when toxicity is detected. At present, the closure of production areas is based on expert knowledge and the existence of a predictive model would help when conditions are complex and sampling is not possible. Although the concentration of toxin in meat is the method most commonly used by experts in the control of shellfish production areas, it is rarely used as a target by automatic prediction models. This is largely due to the irregularity of the data due to the established sampling programs. As an alternative, the activity status of production areas has been proposed as a target variable based on whether mollusc meat has a toxicity level below or above the legal limit. This new option is the most similar to the actual functioning of the control of shellfish production areas. For this purpose, we have made a comparison between hybrid machine learning models like Neural-Network-Adding Bootstrap (BAGNET) and Discriminative Nearest Neighbor Classification (SVM-KNN) when estimating the state of production areas. The study has been carried out in several estuaries with different levels of complexity in the episodes of algal blooms to demonstrate the generalization capacity of the models in bloom detection. As a result, we could observe that, with an average recall value of 93.41% and without dropping below 90% in any of the estuaries, BAGNET outperforms the other models both in terms of results and robustness. Keywords: Machine learning; Harmful algal blooms; Biotoxins; Aquaculture; Hybrid techniques
Andres Molares-Ulloa, Enrique Fernandez-Blanco, Alejandro Pazos, Daniel Rivero, Machine learning in management of precautionary closures caused by lipophilic biotoxins, Computers and Electronics in Agriculture, Volume 197, 2022, 106956, ISSN 0168-1699, https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.106956. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169922002733) Abstract: Mussel farming is one of the most important aquaculture industries. The main risk to mussel farming is harmful algal blooms (HABs), which pose a risk to human consumption. In Galicia, the Spanish main producer of cultivated mussels, the opening and closing of the production areas is controlled by a monitoring program. In addition to the closures resulting from the presence of toxicity exceeding the legal threshold, in the absence of a confirmatory sampling and the existence of risk factors, precautionary closures may be applied. These decisions are made by experts without the support or formalisation of the experience on which they are based. Therefore, this work proposes a predictive model capable of supporting the application of precautionary closures. Achieving sensitivity, accuracy and kappa index values of 97.34%, 91.83% and 0.75 respectively, the kNN algorithm has provided the best results. This allows the creation of a system capable of helping in complex situations where forecast errors are more common. Keywords: Machine Learning; Harmful Algal Blooms; Mussels; Aquaculture; Diarrhoeic Shellfish Poisoning
Wu Erman, Fan Xuemeng, Tang Tong, et al. Biomarkers discovery for endometrial cancer: A graph convolutional sample network method[J]. Computers in Biology and Medicine, 2022, 150: 106200.
CTRR-ncRNA: A Knowledgebase for Cancer Therapy Resistance and Recurrence Associated Non-coding RNAsT Tang, X Liu, R Wu, L Shen, S Ren, B Shen - Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 2022
Personalized Virtual Reality Environments for Intervention with People with Disabilityhttps://doi.org/10.3390/electronics11101586
Ren S, Jin Y, Chen Y, et al. CRPMKB: a knowledge base of cancer risk prediction models for systematic comparison and personalized applications[J]. Bioinformatics, 2022, 38(6): 1669-1676.
Álvarez, M.A., Dafonte, C., Manteiga, M. et al. GUASOM: an adaptive visualization tool for unsupervised clustering in spectrophotometric astronomical surveys. Neural Comput & Applic 34, 1993–2006 (2022). https://doi.org/10.1007/s00521-021-06510-9
Garabato, D., Dafonte, C., Santoveña, R. et al. AI-based user authentication reinforcement by continuous extraction of behavioral interaction features. Neural Comput & Applic 34, 11691–11705 (2022). https://doi.org/10.1007/s00521-022-07061-3
R. Lebre, E. Pinho, R. Jesus, L. Bastião, and C. Costa, “Correction to: Dicoogle Open Source: The Establishment of a New Paradigm in Medical Imaging (Journal of Medical Systems, (2022), 46, 11, (77), 10.1007/s10916-022-01867-3),” J. Med. Syst., vol. 46, no. 12, pp. 1–1, Dec. 2022. doi: 10.1007/S10916-022-01882-4/METRICS
R. Jesus et al., “Personalizable AI platform for universal access to research and diagnosis in digital pathology,” Comput. Methods Programs Biomed., p. 107787, Sep. 2023. doi: 10.1016/J.CMPB.2023.107787
Exploring target identification with K-nearest neighbors' algorithm. ICAISC 2023, LNCS, Part II 14126 proceedings.Springer Nature ESTADO: Aceptado. En proceso de publicación
Prediction of Compound-target Interaction Using Several Artificial Intelligence Algorithms and Comparison with a Consensus-based Strategy. ESTADO: Enviado a  GigaScience - GIGA-D-23-00272 Journal. En proceso de revisión.
Palacios-Cabrera, H.; Jimenes-Vargas, K.; González, M.; Flor-Unda, O.; Almeida, B. Determination of Moisture in Rice Grains Based on Visible Spectrum Analysis. Agronomy202212, 3021. https://doi.org/10.3390/agronomy1212302
Genetic Basis and Spatial Distribution of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Ecuadorian Ethnic Groups: A Malaria Perspective. Malaria Journal. ESTADO: Aceptado. En proceso de publicación.
Gaia Data Release 3. Chemical cartography of the Milky WayDOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243511
Gaia Data Release 3. Exploring and mapping the diffuse interstellar band at 862 nmDOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243283
Gaia Early Data Release 3: The celestial reference frame (GAIA-CRF3)DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243483
Gaia Data Release 3 Stellar chromospheric activity and mass accretion from Ca II IRT observed by the Radial Velocity SpectrometerDOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244156
Gaia Data Release 3. Pulsations in main-sequence OBAF-type starsDOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243767
Gaia Data Release 3: Stellar multiplicity, a teaser for the hidden treasureDOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243782
Gaia Data Release 3: Reflectance spectra of solar system small bodies.DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243791
Gaia Data Release 3. The Galaxy in your preferred colours. Synthetic photometry from Gaia low-resolution spectraDOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243709
Gaia Data Release 3. The extragalactic contentDOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243232
Gaia Data Release 3: Mapping the asymmetric disc of the Milky WayDOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243797
Gaia Data Release 3: A golden sample of astrophysical parametersDOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243800
Jimenes-Vargas, K., Perez-Castillo, Y., Tejera, E., Munteanu, C.R. (2023). Exploring Target Identification for Drug Design with K-Nearest Neighbors’ Algorithm. In: Rutkowski, L., Scherer, R., Korytkowski, M., Pedrycz, W., Tadeusiewicz, R., Zurada, J.M. (eds) Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2023. Lecture Notes in Computer Science(), vol 14126. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42508-0_20
Atarihuana, S., Gallardo-Condor, J., López-Cortés, A. et al. Genetic basis and spatial distribution of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in ecuadorian ethnic groups: a malaria perspective. Malar J22, 283 (2023). https://doi.org/10.1186/s12936-023-04716-x
Prediction of compound-target interaction using several artificial intelligence algorithms and comparison with a consensus-based strategy. ESTADO: Aceptado en proceso de publicación.
Artigos en revistas nacionais
GAIA-DR3: LOS 219 MILLONES DE ESPECTROS BP/RPISSN: 1575-3476
Capítulo de Libro
Veloso Gomes, P. (2022). Ensinar em Timor-Leste, uma vivência, uma aprendizagem. In Testemunhos de quatro anos de Forças Nacionais destacadas em Terras do Sol Nascente. Fronteira do Caos.
Veloso Gomes, P., Donga, J., Ferreira, S., Magalhães, R., & Sá, V. J. (2023). Autonomous Creative Learning Strategy Directed to Higher Education Students in Health Area. In R. Queirós, M. Cruz, C. Pinto, & D. Mascarenhas (Eds.), Fostering Pedagogy Through Micro and Adaptive Learning in Higher Education: Trends, Tools, and Applications (pp. 240-260). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8656-6.ch011
Tang, Tong, and Bairong Shen. "Integration of Genetic and Phenotyping Data for Sports Medicine." Translational Informatics: Sports and Exercise Medicine. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. 37-53.
Ren, S., Shen, B. (2022). 5G, Big Data, and AI for Smart City and Prevention of Virus Infection. In: Shen, B. (eds) Translational Informatics. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 1368. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8969-7_9
Ren, S., Shen, B. (2022). Participatory Exercise Medicine and Personalized Healthcare. In: Shen, B. (eds) Translational Informatics . Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9162-1_2
Libro
Kimioinformatika GidaliburuaIkasmaterial honetan azaltzen diren edukiak kimioinformatikari buruzko edozein azterketatan jarraitu beharreko pausoak dira. Izatez, hainbat jakintza arlotan aplika daiteke, hala nola kimikan, farmazian, farmako berrien diseinuan gaixotasun baten aurrean, nanoteknologian, material berrietan, hondakinetan, medikuntzan, sare metabolikoetan eta abarretan. Egia esateko, edozein gairen inguruan azterketa kimioinformatikoa egin daiteke.Ikasmaterial hau Kimikako, Ingeniaritza Kimikako, Biologiako, Biokimikako, Bioteknologiako eta Osasun Zientzietako ikasleentzat bideratuta dago batez ere. Ikasleren batek bere GrAL lana, master-bukaerako lana edo doktoretza-tesia egiteko kimioinformatikako azterketa egitea aukeratzekotan, ikasmaterial hau zeharo baliagarria izango zaiolakoan gaude.
Outras publicacións
R. Jesus, J. Frias, L. B. Silva, and C. Costa, “A Vendor Neutral Archive with MONAI for Automatic Medical Image Analysis,” Proc. - IEEE Symp. Comput. Med. Syst., vol. 2023-June, pp. 53–56, 2023. doi: 10.1109/CBMS58004.2023.00191
R. Jesus et al., “Active Learning Impact in the Annotation of Cases in a Pathology-PACS,” Proc. - IEEE Symp. Comput. Med. Syst., vol. 2023-June, pp. 501–504, 2023. doi: 10.1109/CBMS58004.2023.00269
“34th European Congress of Pathology - Abstracts,” Virchows Arch., Aug. 2022. doi: 10.1007/S00428-022-03379-4
[1] D. G. Gonzalez et al., “Evaluating Rotation Invariant Strategies for Mitosis Detection Through YOLO Algorithms,” in Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST, vol. 484 LNICST, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023, pp. 24–33. doi:10.1007/978-3-031-32029-3_3
Y. Gupta, R. E. D. Guerrero, C. Costa, R. Jesus, E. Pinho, and L. A. Bastiao Silva, “Interactive Web-based 3D Viewer for Multidimensional Microscope Imaging Modalities,” in Proceedings of the International Conference on Information Visualisation, 2022, vol. 2022-July, pp. 379–384. doi:10.1109/IV56949.2022.00069
Artigos en revistas internacionais
Godinho, T. M., Lebre, R., Almeida, J. R., & Costa, C. (2019). Etl framework for real-time business intelligence over medical imaging repositories. Journal of digital imaging, 32(5), 870-879.
Lebre, R., Silva, L. B., & Costa, C. (2020). A cloud-ready architecture for shared medical imaging repository. Journal of Digital Imaging, 33(6), 1487-1498.
Pedrosa, M., Lebre, R., & Costa, C. (2021). A Performant Protocol for Distributed Health Records Databases. IEEE Access, 9, 125930-125940.
Proceedings 2021, 7, 40;doi.org/10.3390/engproc2021007040
Arca-Suárez, J., Rodiño-Janeiro, B. K., Pérez, A., Guijarro-Sánchez, P., Vázquez-Ucha, J. C., Cruz, F., Gómez-Garrido, J., Alioto, T. S., Álvarez-Tejado, M., Gut, M., Gut, I., Oviaño, M., Beceiro, A., & Bou, G. (2021). Emergence of 16S rRNA methyltransferases among carbapenemase-producing Enterobacterales in Spain studied by WGS. International Journal of Antimicrobial Agents, 106456. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2021.106456Gato, E., Constanso, I. P., Rodiño-Janeiro, B. K., Guijarro-Sánchez, P., Alioto, T., Arroyo, M. J., Méndez, G., Mancera, L., Gut, M., Gut, I., Álvarez-Tejado, M., Bou, G., & Oviaño, M. (n.d.). Occurrence of the p019 Gene in the blaKPC-Harboring Plasmids: Adverse Clinical Impact for Direct Tracking of KPC-Producing Klebsiella pneumoniae by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry. Journal of Clinical Microbiology59(8), e00238-21. https://doi.org/10.1128/JCM.00238-21Lasarte-Monterrubio, C., Vázquez-Ucha, J. C., Maneiro, M., Arca-Suárez, J., Alonso, I., Guijarro-Sánchez, P., Buynak, J. D., Bou, G., González-Bello, C., & Beceiro, A. (2021). Activity of Imipenem, Meropenem, Cefepime, and Sulbactam in Combination with the β-Lactamase Inhibitor LN-1-255 against Acinetobacter spp. Antibiotics10(2), 210. https://doi.org/10.3390/antibiotics10020210
Vázquez-Ucha, J. C., Lasarte-Monterrubio, C., Guijarro-Sánchez, P., Oviaño, M., Álvarez-Fraga, L., Alonso-García, I., Arca-Suárez, J., Bou, G., & Beceiro, A. (n.d.). Assessment of activity and resistance mechanisms to cefepime in combination with the novel β-lactamase inhibitors zidebactam, taniborbactam and enmetazobactam against a multicenter collection of carbapenemase-producing Enterobacterales. Antimicrobial Agents and Chemotherapy0(ja), AAC.01676-21. https://doi.org/10.1128/AAC.01676-21
A&A 656, A51 (2021) https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141916
Artículo 1 - Schmidt- Lanterman Incisures (SLI) Operates As Bipolar Junction Transistor(BJT): An AppraisalPendiente publicación en revista internacional
Rodriguez-Fernandez, N.; Alvarez-Gonzalez, S.; Santos, I.; Torrente-Patiño, A.; Carballal, A.; Romero, J. Validation of an Aesthetic Assessment System for Commercial Tasks. Entropy202224, 103. https://doi.org/10.3390/e24010103
Puente-Castro, A., Rivero, D., Pazos, A., & Fernandez-Blanco, E. (2021). A review of artificial intelligence applied to path planning in UAV swarms. Neural Computing and Applications, 1-18.
Puente-Castro, A., Rivero, D., Pazos, A., & Fernandez-Blanco, E. (2022). UAV swarm path planning with reinforcement learning for field prospecting. Applied Intelligence, 1-18.
M. Luz Castro, Penousal Machado, Iria Santos, Nereida Rodriguez-Fernandez, Alvaro Torrente-Patiño, Adrian CarballalFlow Space and the Complexity of Urban Spatial Network State of the Art on Artificial Intelligence in Land-Use SimulationComplexityvol. 2022Article ID 229150819pages2022https://doi.org/10.1155/2022/2291508
Rodriguez-Fernandez, N., Alvarez-Gonzalez, S., Santos, I., Torrente-Patiño, A., Carballal, A., & Romero, J. (2022). Validation of an Aesthetic Assessment System for Commercial Tasks. Entropy24(1), 103.
Correia, J., Rodriguez-Fernandez, N., Vieira, L., Romero, J., & Machado, P. (2022). Towards Automatic Image Enhancement with Genetic Programming and Machine Learning. Applied Sciences12(4), 2212.
Castro, M. L., Machado, P., Santos, I., Rodriguez-Fernandez, N., Torrente-Patiño, A., & Carballal, A. (2022). Flow Space and the Complexity of Urban Spatial Network State of the Art on Artificial Intelligence in Land-Use Simulation. Complexity2022
Santiago, C., Ortega-Tenezaca, B., Barbolla, I., Fundora-Ortiz, B., Arrasate, S., Dea-Ayuela, M. A., González-Díaz, H., Sotomayor, N., & Lete, E. (2022). Prediction of Antileishmanial Compounds: General Model, Preparation, and Evaluation of 2-Acylpyrrole Derivatives. Journal of Chemical Information and Modeling62(16), 3928-3940. https://doi.org/10.1021/acs.jcim.2c00731
Quevedo-Tumailli, V., Ortega-Tenezaca, B., & González-Díaz, H. (2021). IFPTML Mapping of Drug Graphs with Protein and Chromosome Structural Networks vs. Pre-Clinical Assay Information for Discovery of Antimalarial Compounds. International Journal of Molecular Sciences22(23), 13066. https://doi.org/10.3390/ijms222313066
ISSN: 0004-6361URL: https://arxiv.org/abs/2206.05541
ISSN: 0004-6361URL: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243462
Rodriguez-Fernandez, N., Alvarez-Gonzalez, S., Santos, I., Torrente-Patiño, A., Carballal, A., & Romero, J. (2022). Validation of an Aesthetic Assessment System for Commercial Tasks. Entropy24(1), 103.Alvarez-Gonzalez, S., Rodriguez-Fernandez, J., Porto-Pazos, A. B., Pazos, A., & Cedron, F. (2021). First Multiplatform Application for Pharmacies in Spain, Which Guides the Prescription of Probiotics According to Pathology. Applied Sciences11(4), 1572.
Fernández-Edreira, D., Liñares-Blanco, J., & Fernandez-Lozano, C. (2021). Machine Learning analysis of the human infant gut microbiome identifies influential species in type 1 diabetes. Expert Systems with Applications185, 115648.
Fernández-Edreira, D., Blanco, J., & Lozano, C. (2021). Machine Learning-based analysis of metagenomic profiles for the stratification of patients affected by type I Diabetes.
Gaia Data Release 3. Analysis of RVS spectra by the General Stellar Parametrizer from spectroscopy Astronomy and Astrophysics (ISSN: 0004-6361)
Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties Astronomy and Astrophysics (ISSN: 0004-6361)
Gaia Data Release 3. Pulsations in main-sequence OBAF-type stars Astronomy and Astrophysics (ISSN: 0004-6361)
Gaia Data Release 3. Apsis. III. Non-stellar content and source classification Astronomy and Astrophysics (ISSN: 0004-6361)
Gaia Data Release 3. The Galaxy in your preferred colours. Synthetic photometry from Gaia low-resolution spectra Astronomy and Astrophysics (ISSN: 0004-6361)
Gaia Data Release 3: Analysis of the Gaia BP/RP spectra using the General Stellar Parameterizer from Photometry Astronomy and Astrophysics (ISSN: 0004-6361)
Gaia Data Release 3. The extragalactic content Astronomy and Astrophysics (ISSN: 0004-6361)
Gaia Data Release 3. Exploring and mapping the diffuse interstellar band at 862 nm Astronomy and Astrophysics (ISSN: 0004-6361)
Lasarte-Monterrubio Cristina, Guijarro-Sánchez Paula, Bellés Alba, Vázquez-Ucha Juan Carlos, Arca-Suárez Jorge, Fernández-Lozano Carlos, Bou German, & Beceiro Alejandro. (2022). Carbapenem Resistance in Acinetobacter nosocomialis and Acinetobacter junii Conferred by Acquisition of blaOXA-24/40 and Genetic Characterization of the Transmission Mechanism between Acinetobacter Genomic Species. Microbiology Spectrum10(1), e02734-21. https://doi.org/10.1128/spectrum.02734-21
Cristina Lasarte-Monterrubio, Pablo Arturo Fraile-Ribot, Juan Carlos Vázquez-Ucha, Gabriel Cabot, Paula Guijarro-Sánchez, Isaac Alonso-García, Soraya Rumbo-Feal, Fátima Galán-Sánchez, Alejandro Beceiro, Jorge Arca-Suárez, Antonio Oliver, Germán Bou, Activity of cefiderocol, imipenem/relebactam, cefepime/taniborbactam and cefepime/zidebactam against ceftolozane/tazobactam- and ceftazidime/avibactam-resistant Pseudomonas aeruginosaJournal of Antimicrobial Chemotherapy, 2022;, dkac241, https://doi.org/10.1093/jac/dkac241Ruedas-López Alba, Alonso-García Isaac, Lasarte-Monterrubio Cristina, Guijarro-Sánchez Paula, Gato Eva, Vázquez-Ucha Juan Carlos, Vallejo Juan Andrés, Fraile-Ribot Pablo Arturo, Fernández-Pérez Begoña, Velasco David, Gutiérrez-Urbón José María, Oviaño Marina, Beceiro Alejandro, González-Bello Concepción, Oliver Antonio, Arca-Suárez Jorge, & Bou Germán. (2022). Selection of AmpC β-Lactamase Variants and Metallo-β-Lactamases Leading to Ceftolozane/Tazobactam and Ceftazidime/Avibactam Resistance during Treatment of MDR/XDR Pseudomonas aeruginosa Infections. Antimicrobial Agents and Chemotherapy66(2), e02067-21. https://doi.org/10.1128/aac.02067-21
Marques AJ, Gomes Veloso P, Araújo M, Simões de Almeida R, Correia A, Pereira J, Queiros C, Pimenta R, Pereira AS and Silva CF (2022). Impact of a Virtual Reality-Based Simulation on Empathy and Attitudes Toward Schizophrenia. Front. Psychol. 13:814984. doi:10.3389/fpsyg.2022.814984
Costa, Rita, Gomes, Paulo Veloso, António Correia, António Marques, and Javier Pereira. 2021. "The Influence of Brain Activity on the Interactive Process through Biofeedback Mechanisms in Virtual Reality Environments" Engineering Proceedings 7, no. 1: 15. https://doi.org/10.3390/engproc2021007015
Veloso, R.; Magalhães, R.; Marques, A.; Gomes, Paulo Veloso; Pereira, J. Mixed Reality in an Operating Room Using Hololens 2—The Use of the Remote Assistance from Manufacturers Techinicians during the Surgeries. Eng. Proc.20217, 54. https://doi.org/10.3390/engproc2021007054
Cunha, J.; Gomes, Paulo Veloso; Marques, A.; Pereira, J. The Effect of Music on Brain Activity an Emotional State. Eng. Proc.20217, 19. https://doi.org/10.3390/engproc2021007019
Diego Fernandez-Edreira, Jose Liñares-Blanco, Paula Carracedo Reboredo, Patricia V. del Río and Carlos Fernandez-Lozano. Microbiota-based signature clustering for stratification of bacterial vaginosis analysis. Microniome Journal. Under review
Vallenari, A. R., A. G. A. Brown, T. Prusti, J. H. J. de Bruijne, F. Arenou, C. Babusiaux, M. Biermann, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: Summary of the Content and Survey Properties." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2208.00211
Arenou, F., C. Babusiaux, M. A. Barstow, S. Faigler, A. Jorissen, P. Kervella, T. Mazeh, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: Stellar Multiplicity, a Teaser for the Hidden Treasure." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.05595.
Galluccio, L., M. Delbo, F. De Angeli, T. Pauwels, P. Tanga, F. Mignard, A. Cellino, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: Reflectance Spectra of Solar System Small Bodies." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.12174.
Delchambre, L., C. A. L. Bailer-Jones, I. Bellas-Velidis, R. Drimmel, D. Garabato, R. Carballo, D. Hatzidimitriou, et al. 2022. "Gaia DR3: Apsis III - Non-Stellar Content and Source Classification." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.06710.
Montegriffo, P., M. Bellazzini, F. De Angeli, R. Andrae, M. A. Barstow, D. Bossini, A. Bragaglia, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: The Galaxy in Your Preferred Colours. Synthetic Photometry from Gaia Low-Resolution Spectra." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.06215.
De Ridder, J., V. Ripepi, C. Aerts, L. Palaversa, L. Eyer, B. Holl, M. Audard, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: Pulsations in Main Sequence OBAF-Type Stars." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.06075.
Babusiaux, C., C. Fabricius, S. Khanna, T. Muraveva, C. Reylé, F. Spoto, A. Vallenari, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: Catalogue Validation." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.05989.
Drimmel, R., M. Romero-Gómez, L. Chemin, P. Ramos, E. Poggio, V. Ripepi, R. Andrae, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: Mapping the Asymmetric Disc of the Milky Way." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.06207.
Andrae, R., M. Fouesneau, R. Sordo, C. A. L. Bailer-Jones, T. E. Dharmawardena, J. Rybizki, F. De Angeli, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: Analysis of the Gaia BP/RP Spectra using the General Stellar Parameterizer from Photometry." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.06138.
Fouesneau, M., Y. Frémat, R. Andrae, A. J. Korn, C. Soubiran, G. Kordopatis, A. Vallenari, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: Apsis II - Stellar Parameters." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.05992.
Bailer-Jones, C. A. L., D. Teyssier, L. Delchambre, C. Ducourant, D. Garabato, D. Hatzidimitriou, S. A. Klioner, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: The Extragalactic Content." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.05681.
Lanzafame, A. C., E. Brugaletta, Y. Frémat, R. Sordo, O. L. Creevey, V. Andretta, G. Scandariato, et al. 2022. "Gaia Data Release 3. Stellar Chromospheric Activity and Mass Accretion from Ca II IRT Observed by the Radial Velocity Spectrometer." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.05766.
Creevey, O. L., L. M. Sarro, A. Lobel, E. Pancino, R. Andrae, R. L. Smart, G. Clementini, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: A Golden Sample of Astrophysical Parameters." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.05870.
Creevey, O. L., R. Sordo, F. Pailler, Y. Frémat, U. Heiter, F. Thévenin, R. Andrae, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: Astrophysical Parameters Inference System (Apsis) I - Methods and Content Overview." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.05864.
Recio-Blanco, A., G. Kordopatis, P. de Laverny, P. A. Palicio, A. Spagna, L. Spina, D. Katz, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: Chemical Cartography of the Milky Way." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.05534.
Schultheis, M., H. Zhao, T. Zwitter, D. J. Marshall, R. Drimmel, Y. Frémat, C. A. L. Bailer-Jones, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: Exploring and Mapping the Diffuse Interstellar Band at 862 Nm." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.05536.
Recio-Blanco, A., P. de Laverny, P. A. Palicio, G. Kordopatis, M. A. Álvarez, M. Schultheis, G. Contursi, et al. 2022. "Gaia Data Release 3: Analysis of RVS Spectra using the General Stellar Parametriser from Spectroscopy." ArXiv. doi:10.48550/arXiv.2206.05541.
E. Solano, A. Ulla, E. Pérez-Fernández, C. Rodrigo, R. Oreiro, A. Aller, M. Manteiga, R. Santoveña-Gómez, M. A. Álvarez, C. Dafonte, "Identification of new hot subdwarf binary systems by means of Virtual Observatory tools", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 514, Issue 3, August 2022, Pages 4239–4245, https://doi.org/10.1093/mnras/stac1597
MATEO: Molecular Amidoalkylation Theoretical Enantioselectivity Optimization Web Server. Paula Carracedo-Reboredo, Eider Aranzamendi, ShanHea, Sonia Arrasate, Cristian R. Munteanu, Carlos Fernandez-Lozano, Nuria Sotomayor Esther Lete and Humberto González-Díaz. Expert Systems with Applications Journal. Under review
Título:  Gaia Data Release 3: Summary of the content and survey propertiesRevista: Astronomy and Astrophysics URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2208.00211
Título: Gaia DR3: Apsis III -- Non-stellar content and source classificationRevista: Astronomy and AstrophysicsURL: https://arxiv.org/abs/2206.06710
Título:  Gaia Data Release 3: Apsis II -- Stellar ParametersRevista: Astronomy and AstrophysicsURL: https://arxiv.org/abs/2206.05992
Título:  Gaia Data Release 3: Astrophysical parameters inference system (Apsis) I -- methods and content overview Revista: Astronomy and AstrophysicsURL: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022arXiv220605864C/abstract
Artigos en revistas nacionais
Edreira, D. F., Blanco, J. L., Galdo, B. C., García, V. M. M., & Pazos, A. (2021). La Inteligencia Artificial como herramienta para la gestión y explotación de datos, informaciones y conocimientos biomédicos en entornos “Big Data” en la nube. I+ S: Revista de la Sociedad Española de Informática y Salud, (143), 30-39.
Capítulo de Libro
Mato-Abad, V., Pazos, A., Munteanu, C. R., Liñares-Blanco, J., Alvarez-Gonzalez, S., Vázquez-Naya, J. M., ... & Fernandez-Lozano, C. (2022). Bioinformatic tools for research in CRC. In Foundations of Colorectal Cancer (pp. 231-247). Academic Press.
Notas
MATEO: Molecular Amidoalkylation Theoretical Enantioselectivity Optimization Web Server, Paula Carracedo-Reboredo, Eider Aranzamendi, ShanHea, Sonia Arrasate, Cristian R. Munteanu, Carlos Fernandez-Lozano, Nuria Sotomayor Esther Lete and Humberto González-Díaz. Expert Systems with Applications Journal. Under review
Outras publicacións
[1] R. Jesus, L. B. Silva, and C. Costa, “Intra-Query Parallelism for a Scalable and Responsive Web-Based Digital Pathology Viewer,” May 2022, doi: 10.3233/SHTI220456.
Jesus, R., Silva, L. B., & Costa, C. (2022). Quantitative Measurements Extraction and Annotation Optimization in Whole Slide Imaging. 1–6. https://doi.org/10.1109/MEMEA54994.2022.9856575
Jesus, R., Gupta, Y., Silva, L. B., & Costa, C. (2022). Vendor Neutral Cloud Platform for 4D Digital Pathology. 1–6. IEEE ICTS4eHealth 2022 
Baptista, T., Jesus, R., Silva, L. B., & Costa, C. (2022). Scalable Digital Pathology Platform Over Standard Cloud Native Technologies. 1–6 IEEE ISCC 2022
Artigos en revistas internacionais
Godinho, T. M., Lebre, R., Almeida, J. R., & Costa, C. (2019). ETL Framework for Real-Time Business Intelligence over Medical Imaging Repositories. Journal of digital imaging32(5), 870-879.
Almeida, J. R., Gini, R., Roberto, G., Rijnbeek, P., & Oliveira, J. L. (2019). TASKA: A modular task management system to support health research studies. BMC medical informatics and decision making19(1), 121.
Pedrosa, Micael, André Zúquete, and Carlos Costa. "RAIAP: renewable authentication on isolated anonymous profiles." Peer-to-Peer Networking and Applications 13.5 (2020): 1577-1599.
Pedrosa, Micael, Andre Zuquete, and Carlos Costa. "A pseudonymisation protocol with implicit and explicit consent routes for health records in federated ledgers." IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (2020).
Pedrosa, Micael, et al. "SCREEN-DR: Collaborative platform for diabetic retinopathy." International journal of medical informatics 120 (2018): 137-146.
Almeida, J. R., Pinho, A. J., Oliveira, J. L., Fajarda, O., & Pratas, D. (2020). GTO: a toolkit to unify pipelines in genomic and proteomic research. SoftwareX, Volume 12, 2020, 100535.
Gomes, P.V.; Donga, J.; Marques, A.; Azevedo, J.; Pereira, J. Analysis and Definition of Data Flows Generated by Bio Stimuli in the Design of Interactive Immersive Environments. Proceedings 2020, 54, 26. https://doi.org/10.3390/proceedings2020054026.
Donga, J.; Gomes, P.V.; Marques, A.; Pereira, J.; Azevedo, J. Application of Adaptive Virtual Environments Through Biofeedback for the Treatment of Phobias. Proceedings 2020, 54, 42. https://doi.org/10.3390/proceedings2020054042.
Sá, C.; Gomes, P.V.; Marques, A.; Correia, A. The Use of Portable EEG Devices in Development of Immersive Virtual Reality Environments for Converting Emotional States into Specific Commands. Proceedings 2020, 54, 43. https://doi.org/10.3390/proceedings2020054043
Azevedo, J.; Gomes, P.V.; Donga, J.; Marques, A. A-Frame as a Tool to Create Artistic Collective Installations in Virtual Reality. Proceedings 2020, 54, 47. https://doi.org/10.3390/proceedings2020054047
Rico-Díaz, Á.J.; Rabuñal, J.R.; Gestal, M.; Mures, O.A.; Puertas, J. An Application of Fish Detection Based on Eye Search with Artificial Vision and Artificial Neural Networks. Water202012, 3013.
Santos, I., Castro, L., Rodriguez-Fernandez, N., Torrente-Patiño, Á., & Carballal, A. (2021). Artificial Neural Networks and Deep Learning in the Visual Arts: a review. Neural Computing and Applications, 1-37.
Carballal, A., Fernandez-Lozano, C., Rodriguez-Fernandez, N., Santos, I., & Romero, J. (2020). Comparison of outlier-tolerant models for measuring visual complexity. Entropy22(4), 488.
Romero, J., Santos, A., Carballal, A., Rodiguez-Fernandez, N., Santos, I., Torrente-Patiño, A., & Machado, J. T. (2020). A Genetic Programming-Based Low-Level Instructions Robot for Realtimebattle. Entropy22(12), 1362.
Carballal, A., Cedron, F., Santos, I., Santos, A., & Romero, J. (2021). Minimal neural network topology optimization for aesthetic classification. Neural Computing and Applications, 1-13.
Pena, M. L. C., Carballal, A., Rodríguez-Fernández, N., Santos, I., & Romero, J. (2021). Artificial intelligence applied to conceptual design. A review of its use in architecture. Automation in Construction124, 103550.
López, I. M. S., & Torrente-Patiño, Á. (2020). Monumento. H2D| Revista de Humanidades Digitais2(1).
López, I. M. S., & Torrente-Patiño, Á. (2020). Gamification in education: State of the art. H2D| Revista de Humanidades Digitais2(1).
Carballal, A., Pazos-Pérez, R. I., Rodriguez-Fernandez, N., Santos, I., García-Vidaurrázaga, M. D., & Rabuñal, J. R. (2020). A point-based redesign algorithm for designing geometrically complex surfaces. A case study: Miralles's croissant paradox. IET Image Processing, 14(12), 2948-2956.
Carballal, A., Castro, L., Rodríguez-Fernández, N., Santos, I., Santos, A., & Romero, J. (2019). Approach to minimize bias on aesthetic image datasets. In Interface Support for Creativity, Productivity, and Expression in Computer Graphics (pp. 203-219). IGI Global.
Salazar-Ruales, C., Arguello, J. V., López-Cortés, A., Cabrera-Andrade, A., García-Cárdenas, J. M., Guevara-Ramírez, P., ... & Paz-y-Miño, C. (2018). Salivary micrornas for early detection of head and neck squamous cell carcinoma: A case-control study in the high altitude mestizo ecuadorian population. BioMed research international2018
Cabrera-Andrade, A., López-Cortés, A., Jaramillo-Koupermann, G., González-Díaz, H., Pazos, A., Munteanu, C. R., ... & Tejera, E. (2020). A Multi-Objective Approach for Anti-Osteosarcoma Cancer Agents Discovery through Drug Repurposing. Pharmaceuticals13(11), 409.
Tejera, E., Munteanu, C. R., López-Cortés, A., Cabrera-Andrade, A., & Pérez-Castillo, Y. (2020). Drugs Repurposing Using QSAR, Docking and Molecular Dynamics for Possible Inhibitors of the SARS-CoV-2 Mpro Protease. Molecules25(21), 5172.
Cabrera-Andrade, A., López-Cortés, A., Jaramillo-Koupermann, G., Paz-y-Miño, C., Pérez-Castillo, Y., Munteanu, C. R., ... & Tejera, E. (2020). Gene prioritization through consensus strategy, enrichment methodologies analysis, and networking for osteosarcoma pathogenesis. International journal of molecular sciences21(3), 1053.
López-Cortés, A., Paz-y-Miño, C., Guerrero, S., Cabrera-Andrade, A., Barigye, S. J., Munteanu, C. R., ... & Tejera, E. (2020). OncoOmics approaches to reveal essential genes in breast cancer: a panoramic view from pathogenesis to precision medicine. Scientific reports10(1), 1-21.
Cabrera-Andrade, A., López-Cortés, A., Munteanu, C. R., Pazos, A., Pérez-Castillo, Y., Tejera, E., ... & González-Díaz, H. (2020). Perturbation-Theory Machine Learning (PTML) Multilabel Model of the ChEMBL Dataset of Preclinical Assays for Antisarcoma Compounds. ACS omega5(42), 27211-27220.
López-Cortés, A., Cabrera-Andrade, A., Vázquez-Naya, J. M., Pazos, A., Gonzáles-Díaz, H., Paz-y-Miño, C., ... & Munteanu, C. R. (2020). Prediction of breast cancer proteins involved in immunotherapy, metastasis, and RNA-binding using molecular descriptors and artificial neural networks. Scientific reports10(1), 1-13.
Tejera, E., Pérez-Castillo, Y., Chamorro, A., Cabrera-Andrade, A., & Sanchez, M. E. (2021). A Multi-Objective Approach for Drug Repurposing in Preeclampsia. Molecules26(4), 777.
Miranda-Duro, M.d.C.; Nieto-Riveiro, L.; Concheiro-Moscoso, P.; Groba, B.; Pousada, T.; Canosa, N.; Pereira, J. Occupational Therapy and the Use of Technology on Older Adult Fall Prevention: A Scoping Review. Int. J. Environ. Res. Public Health202118, 702. https://doi.org/10.3390/ijerph18020702
Concheiro-Moscoso, P.; Martínez-Martínez, F.J.; Miranda-Duro, M.d.C.; Pousada, T.; Nieto-Riveiro, L.; Groba, B.; Mejuto-Muiño, F.J.; Pereira, J. Study Protocol on the Validation of the Quality of Sleep Data from Xiaomi Domestic Wristbands. Int. J. Environ. Res. Public Health202118, 1106. https://doi.org/10.3390/ijerph18031106
Concheiro-Moscoso, P.; Groba, B.; Martínez-Martínez, F.J.; Miranda-Duro, M.d.C.; Nieto-Riveiro, L.; Pousada, T.; Queirós, C.; Pereira, J. Study for the Design of a Protocol to Assess the Impact of Stress in the Quality of Life of Workers. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1413. https://doi.org/10.3390/ ijerph18041413
Cárdenas, O., Armijos, J. L., Molina, J. R., y Portela, Y. (2020). Redes sociales en aplicaciones móviles: aspectos que dificultan el uso en adultos mayores. 3C TIC. Cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC, 9(2), 59-81. https://doi.org/10.17993/3ctic.2020.92.59-81
Cárdenas, O. E., Zea, M. P., Valarezo, M. R., y Ramón, R. A. (2021). Comparativa de tendencias de desarrollo de software móvil. 3C TIC. Cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC, 9(4), 123-147. https://doi. org/10.17993/3ctic.2021.101.123-147
Miranda-Duro, M. D. C., Nieto-Riveiro, L., Concheiro-Moscoso, P., Groba, B., Carracedo-Vázquez, M., Pousada, T., & Pereira, J. (2021). Mixed Study on the Impact of a Technology-Based Retirement Preparation Program: Tech-Retired. Protocol Study. International Journal of Qualitative Methods20, 16094069211003437.
Miranda-Duro, M.d.C.; Nieto-Riveiro, L.; Concheiro-Moscoso, P.; Groba, B.; Pousada, T.; Canosa, N.; Pereira, J. Analysis of Older Adults in Spanish Care Facilities, Risk of Falling and Daily Activity Using Xiaomi Mi Band 2. Sensors202121, 3341. https://doi.org/10.3390/s21103341
Groba, B.; Nieto-Riveiro, L.; Canosa, N.; Concheiro-Moscoso, P.; Miranda-Duro, M.d.C.; Pereira, J. Stakeholder Perspectives to Support Graphical User Interface Design for Children with Autism Spectrum Disorder: A Qualitative Study. Int. J. Environ. Res. Public Health202118, 4631. https://doi.org/10.3390/ijerph18094631
A&A 644, A173 (2020) https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039422
Proceedings 2020, 54, 52;https://doi:10.3390/proceedings2020054052
Veloso Gomes, P, Marques A, Donga J, Sá C, Correia A, Pereira J. (2021). Adaptive Model for Biofeedback Data Flows Management in the Design of Interactive Immersive Environments. Applied Sciences. 11(11):5067. https://doi.org/10.3390/app11115067
Early detection of cyberbullying on social media networksManuel F. López-Vizcaíno, Francisco J. Nóvoa, Victor Carneiro, Fidel Cacheda Future Generation Computer Systems, Volume 118, 2021, Pages 219-229, ISSN 0167-739X https://doi.org/10.1016/j.future.2021.01.006
Ferreira, M., Marques, A., & Gomes, P. V. (2021). Individual Resilience Interventions: A Systematic Review in Adult Population Samples over the Last Decade. International Journal of Environmental Research and Public Health18(14), 7564. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18147564
Liñares-Blanco, J., Munteanu, C.R., Pazos, A. et al.Molecular docking and machine learning analysis of Abemaciclib in colon cancerBMC Mol and Cell Biol21, 52 (2020).
Liñares-Blanco, J., Pazos, A., & Fernandez-Lozano, C. (2021). Machine learning analysis of TCGA cancer dataPeerJ Computer Science7, e584
Fernández-Edreira, D., Liñares-Blanco, J., & Fernandez-Lozano, C. (2021). Machine Learning analysis of the human infant gut microbiome identifies influential species in type 1 diabetes.Expert Systems with Applications, 115648.
Carracedo-Reboredo, P., Linares-Blanco, J., Rodriguez-Fernandez, N., Cedron, F., Novoa, F. J., Carballal, A., ... & Fernandez-Lozano, C. (2021). A review on Machine Learning approaches and trends in drug discovery. Computational and Structural Biotechnology Journal
Ortega-Tenezaca, B.; González-Díaz, H., IFPTML mapping of nanoparticle antibacterial activity vs. pathogen metabolic networks. Nanoscale 2021, 13 (2), 1318-1330.
Ortega-Tenezaca, B., Quevedo-Tumailli, V., Bediaga, H., Collados, J., Arrasate, S., Madariaga, G., Munteanu, C. R., Cordeiro, M., & González-Díaz, H. (2020). PTML Multi-Label Algorithms: Models, Software, and Applications. Current topics in medicinal chemistry20(25), 2326–2337. https://doi.org/10.2174/1568026620666200916122616
Urista, D. V., Carrué, D. B., Otero, I., Arrasate, S., Quevedo-Tumailli, V. F., Gestal, M., González-Díaz, H., & Munteanu, C. R. (2020). Prediction of Antimalarial Drug-Decorated Nanoparticle Delivery Systems with Random Forest Models. Biology9(8), 198. https://doi.org/10.3390/biology9080198
Ortega-Tenezaca, B., Quevedo-Tumailli, V., Bediaga, H., Collados, J., Arrasate, S., Madariaga, G., Munteanu, C. R., Cordeiro, M. N. D. S., & González-Díaz, H. (2020). PTML Multi-Label Algorithms: Models, Software, and Applications. Current Topics in Medicinal Chemistry20(25), 2326-2337. https://doi.org/10.2174/1568026620666200916122616
Barbolla, I., Hernández-Suárez, L., Quevedo-Tumailli, V., Nocedo-Mena, D., Arrasate, S., Dea-Ayuela, M. A., González-Díaz, H., Sotomayor, N., & Lete, E. (2021). Palladium-mediated synthesis and biological evaluation of C-10b substituted Dihydropyrrolo[1,2-b]isoquinolines as antileishmanial agents. European Journal of Medicinal Chemistry220, 113458. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2021.113458
Veiga-Seijo R, Miranda-Duro MDC, Veiga-Seijo S. Strategies and actions to enable meaningful family connections in nursing homes during the COVID-19: A Scoping Review. Clin Gerontol. 2021 Jun 25:1-11. doi: 10.1080/07317115.2021.1937424. Epub ahead of print. PMID: 34170785.
Carballal, A., Fernandez-Lozano, C., Rodriguez-Fernandez, N., Santos, I., & Romero, J. (2020). Comparison of outlier-tolerant models for measuring visual complexity. Entropy22(4), 488.
Carballal, A., Pazos-Pérez, R. I., Rodriguez-Fernandez, N., Santos, I., García-Vidaurrázaga, M. D., & Rabuñal, J. R. (2020). A point-based redesign algorithm for designing geometrically complex surfaces. A case study: Miralles's croissant paradox. IET Image Processing14(12), 2948-2956.
Romero, J., Santos, A., Carballal, A., Rodriguez-Fernandez, N., Santos, I., Torrente-Patiño, A., ... & Machado, P. (2020). A Genetic Programming-Based Low-Level Instructions Robot for Realtimebattle. Entropy22(12), 1362.
Santos, I., Castro, L., Rodriguez-Fernandez, N., Torrente-Patino, A., & Carballal, A. (2021). Artificial Neural Networks and Deep Learning in the Visual Arts: A review. Neural Computing and Applications, 1-37.
Pena, M. L. C., Carballal, A., Rodríguez-Fernández, N., Santos, I., & Romero, J. (2021). Artificial intelligence applied to conceptual design. A review of its use in architecture. Automation in Construction124, 103550.
Carracedo-Reboredo, P., Liñares-Blanco, J., Rodríguez-Fernández, N., Cedrón, F., Novoa, F. J., Carballal, A., ... & Fernandez-Lozano, C. (2021). A review on machine learning approaches and trends in drug discovery. Computational and Structural Biotechnology Journal19, 4538.
A&A 649, A9 (2021) DOI: 10.1051/0004-6361/202039734
A&A 649, A8 (2021) DOI: 10.1051/0004-6361/202039714
A&A 649, A7 (2021) DOI: 10.1051/0004-6361/202039588
A&A 649, A6 (2021) DOI: 10.1051/0004-6361/202039498
A&A 649, A1 (2021) DOI: 10.1051/0004-6361/202039657
Vilas MM, Avendaño PV, Vázquez-Naya JM. Development of an Open Source Tool and a Multi-Platform for Generation of Forensic Reports. Proceedings. 2020; 54(1):49.https://doi.org/10.3390/proceedings2020054049
Veloso Gomes, P, Marques A, Donga J, Sá C, Correia A, Pereira J. (2021). Adaptive Model for Biofeedback Data Flows Management in the Design of Interactive Immersive Environments. Applied Sciences. 11(11):5067. https://doi.org/10.3390/app11115067
Gomes, P.V.; Donga, J.; Marques, A.; Azevedo, J.; Pereira, J. Analysis and Definition of Data Flows Generated by Bio Stimuli in the Design of Interactive Immersive Environments. Proceedings 2020, 54, 26. https://doi.org/10.3390/proceedings2020054026.
Donga, J.; Gomes, P.V.; Marques, A.; Pereira, J.; Azevedo, J. Application of Adaptive Virtual Environments Through Biofeedback for the Treatment of Phobias. Proceedings 2020, 54, 42. https://doi.org/10.3390/proceedings2020054042.
Azevedo, J.; Gomes, P.V.; Donga, J.; Marques, A. A-Frame as a Tool to Create Artistic Collective Installations in Virtual Reality. Proceedings 2020, 54, 47. https://doi.org/10.3390/proceedings2020054047
Carracedo-Reboredo, P., Liñares-Blanco, J., Rodríguez-Fernández, N., Cedrón, F., Novoa, F. J., Carballal, A., ... & Fernandez-Lozano, C. (2021). A review on machine learning approaches and trends in drug discovery. Computational and Structural Biotechnology Journal, 19, 4538.doi: 10.1016/j.csbj.2021.08.011
Carracedo-Reboredo, P., Corona, R., Martinez-Nunes, M., Fernandez-Lozano, C., Tsiliki, G., Sarimveis, H., ... & González-Díaz, H. (2020). MCDCalc: Markov Chain Molecular Descriptors Calculator for Medicinal Chemistry. Current topics in medicinal chemistry20(4), 305-317.DOI:https://doi.org/10.2174/1568026620666191226092431
Brown, A. G. A., A. Vallenari, T. Prusti, J. H. J. De Bruijne, C. Babusiaux, M. Biermann, O. L. Creevey, et al. 2021. "Gaia Early Data Release 3: Summary of the Contents and Survey Properties." Astronomy and Astrophysics 649. doi:10.1051/0004-6361/202039657
Smart, R. L., L. M. Sarro, J. Rybizki, C. Reylé, A. C. Robin, N. C. Hambly, U. Abbas, et al. 2021. "Gaia Early Data Release 3: The Gaia Catalogue of Nearby Stars." Astronomy and Astrophysics 649. doi:10.1051/0004-6361/202039498
Luri, X., L. Chemin, G. Clementini, H. E. Delgado, P. J. McMillan, M. Romero-Gómez, E. Balbinot, et al. 2021. "Gaia Early Data Release 3: Structure and Properties of the Magellanic Clouds." Astronomy and Astrophysics 649. doi:10.1051/0004-6361/202039588
Klioner, S. A., F. Mignard, L. Lindegren, U. Bastian, P. J. McMillan, J. Hernández, D. Hobbs, et al. 2021. "Gaia Early Data Release 3: Acceleration of the Solar System from Gaia Astrometry." Astronomy and Astrophysics 649. doi:10.1051/0004-6361/202039734
Antoja, T., P. J. McMillan, G. Kordopatis, P. Ramos, A. Helmi, E. Balbinot, T. Cantat-Gaudin, et al. 2021. "Gaia Early Data Release 3: The Galactic Anticentre." Astronomy and Astrophysics 649. doi:10.1051/0004-6361/202039714
Carta aceptación de publicación de artículo en revista Cubana de Medicina General IntegralTema: Detección de Factores de riesgo de enfermedad renal crónica en adultos.
Carta de aceptación para publicación de artículo Salud Mental, seguridad y calidad de vida del adulto mayor en tiempos de covid-19. Revista Cubana de Medicina General Integral
Carta de aceptación del articulo "El papel de la familia en la autopercepción de calidad de vida del adulto mayor" en la Revista cubana de Medicina General Integral
Sande, J.; Figuero, A.; Tarrío-Saavedra, J.; Peña, E.; Alvarellos, A.; Rabuñal, J.R. Application of an Analytic Methodology to Estimate the Movements of Moored Vessels Based on Forecast Data. Water201911, 1841. https://doi.org/10.3390/w11091841
Alvarellos, A.; Figuero, A.; Carro, H.; Costas, R.; Sande, J.; Guerra, A.; Peña, E.; Rabuñal, J. Machine Learning Based Moored Ship Movement Prediction. J. Mar. Sci. Eng.20219, 800. https://doi.org/10.3390/jmse9080800
Sánchez Wals L, Azaín Ayala ME, Gómez Vázquez PP, Acosta Batista C,Chang Monteagudo A. Reconstrucción mamaria poscáncer en el Instituto de Oncología y Radiobiología de Cuba. Cir.Plást. Iberolatinoam. 2021;47(1):49-58 ISSN: 1989-2055
Artigos en revistas nacionais
Edreira, D. F., Blanco, J. L., Galdo, B. C., García, V. M. M., & Pazos, A. (2021). La Inteligencia Artificial como herramienta para la gestión y explotación de datos, informaciones y conocimientos biomédicos en entornos “Big Data” en la nube. I+ S: Revista de la Sociedad Española de Informática y Salud, (143), 30-39.
Capítulo de Libro
Veloso Gomes, P., Sá, V. J., Marques, A., Donga, J., Correia, A., & Pereira Loureiro, J. (2020). Creating Emotions Through Digital Media Art: Building Empathy in Immersive Environments. In Soares, C., & Simão, E. (Ed.), Multidisciplinary Perspectives on New Media Art (pp. 142-160). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-3669-8.ch007 
Veloso Gomes, P., Donga, J., & Sá, V. J. (2021). Software Requirements Definition Processes in Gamification Development for Immersive Environments. In Alexandre Peixoto de Queirós, R., & Marques, A. J. (Ed.), Handbook of Research on Solving Modern Healthcare Challenges With Gamification (pp. 68-78). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7472-0.ch005
Johnson, C. G., McCormack, J., Santos, I., & Romero, J. (2019). Understanding aesthetics and fitness measures in evolutionary art systems. Complexity2019
Veloso Gomes, P., Donga, J., & Sá, V. J. (2021). Software Requirements Definition Processes in Gamification Development for Immersive Environments. In Alexandre Peixoto de Queirós, R., & Marques, A. J. (Ed.), Handbook of Research on Solving Modern Healthcare Challenges With Gamification (pp. 68-78). IGI Global. http://doi.org/10.4018/978-1-7998-7472-0.ch005
Veloso Gomes, P., Sá, V. J., Marques, A., Donga, J., Correia, A., & Pereira Loureiro, J. (2020). Creating Emotions Through Digital Media Art: Building Empathy in Immersive Environments. In Soares, C., & Simão, E. (Ed.), Multidisciplinary Perspectives on New Media Art (pp. 142-160). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-3669-8.ch008
González, A. A., & Dopico, J. R. (2021). LPWAN in Civil Engineering: An Overtopping Detection System Application. In S. Routray, & S. Mohanty (Ed.), Principles and Applications of Narrowband Internet of Things (NBIoT) (pp. 223-244). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4775-5.ch010
Outras publicacións
References Gerhard Hessler 1 , Karl-Heinz Baringhaus 2 Molecules . 2018 Oct 2;23(10):2520. doi: 10.3390/molecules23102520.
A N Ramesh1 , C Kambhampati, J R T Monson, P J Drew Ann R Coll Surg Engl . 2004 Sep;86(5):334-8. doi: 10.1308/147870804290.
References Yoav Mintz y Ronit Brodie. Minim Invasive Ther Allied Technol, 2019
Artigos en revistas internacionais
Veloso Gomes, P., Marques, A., Pereira, J. & Donga, J. (2019).A influência de ambientes imersivos no construto da empatia acerca da Esquizofrenia.  II Congreso XoveTIC2019  integrado na 27ª Conferencia Europeia de Processamento de Sinais, EUSIPCO 2019.  A Corunha. Espanha. Proceedings 2019, 21, 3. https://doi.org/10.3390/proceedings2019021003
Donga, Marques, Pereira, & Gomes. (2019). The Sense of Presence through the Humanization Created by Virtual Environments.   II Congreso XoveTIC2019  integrado na 27ª Conferencia Europeia de Processamento de Sinais, EUSIPCO 2019.  A Corunha. Espanha.  Proceedings21(1), 7. http://doi.org/10.3390/proceedings2019021007
https://doi.org/10.3390/galaxies8020029 (Galaxies)
Berrú-Ayala J., Hernandez-Rojas D., Morocho-Díaz P., Novillo-Vicuña J., Mazon-Olivo B., Pan A. (2020) SCADA System Based on IoT for Intelligent Control of Banana Crop Irrigation. In: Botto-Tobar M., Zambrano Vizuete M., Torres-Carrión P., Montes León S., Pizarro Vásquez G., Durakovic B. (eds) Applied Technologies. ICAT 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1193. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42517-3_19
https://www.mdpi.com/1424-8220/20/8/2200
Phosphorus-rich stars with unusual abundances are challenging theoretical predictions. Nature Communications. 2020-12 | journal-article. DOI: 10.1038/s41467-020-17649-9
Outras publicacións
https://www.mdpi.com/1424-8220/20/16/4650
Artigos en revistas internacionais
VizieR Online Data Catalog: Gaia DR2. Variable stars in CMD (Gaia Collaboration+, 2019)ASTRONOMY & ASTROPHYSICSEyer, L.,  Rimoldini, L, C. Dafonte, M. Manteiga, M. A. Álvarez, D. Garabato and Gaia CollaborationBIBCODE: 2019yCat..36230110G
Gaia Data Release 2. Variable stars in the colour-absolute magnitude diagramASTRONOMY & ASTROPHYSICS (ISSN: 0004-6361)Eyer, L.,  Rimoldini, L, C. Dafonte, M. Manteiga, M. A. Álvarez, D. Garabato and Gaia CollaborationDOI: 10.1051/0004-6361/201833304
Diego Cantorna, Carlos Dafonte, Alfonso Iglesias, Bernardino Arcay,Oil spill segmentation in SAR images using convolutional neural networks. A comparative analysis with clustering and logistic regression algorithms., Applied Soft Computing, Volume 84, 2019, 105716, ISSN 1568-4946, https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105716. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494619304971) Abstract: Synthetic aperture radar (SAR) images are a valuable source of information for the detection of marine oil spills. For their effective analysis, it is important to have segmentation algorithms that can delimit possible oil spill areas. This article addresses the application of clustering, logistic regression and convolutional neural network algorithms for the detection of oil spills in Envisat and Sentinel-1 satellite images. Large oil spills do not occur frequently so that the identification of a pixel as oil is relatively uncommon. Metrics based on Precision–Recall curves have been employed because they are useful for problems with an imbalance in the number of samples from the classes. Although logistic regression and clustering algorithms can be considered useful for oil spill segmentation, the combination of convolutional techniques and neural networks achieves the best results with low computing time. A convolutional neural network has been integrated into a decision support system in order to facilitate decision-making and data analysis of possible oil spill events. Keywords: SAR; Remote sensing; Oil spill; Image segmentation; Deep learning
López-Cortés A, Leone PE, Freire-Paspuel B, Arcos-Villacís N, Guevara-Ramírez P, Rosales F, Paz-y-Miño C. Mutational analysis of oncogenic AKT1 gene associated with breast cancer risk in the high altitude Ecuadorian mestizo population. BioMed Research International. 2018. Doi: https://doi.org/10.1155/2018/7463832
López-Cortés A,Paz-y-Miño C, Cabrera-Andrade A, Barigye SJ, Munteanu CR, González-Díaz H, Pazos A, Pérez-Castillo Y, Tejera E. Gene prioritization, communality analysis, networking and metabolic integrated pathway to better understand breast cancer pathogenesis. Scientific Reports. 2018. DOI:10.1038/s41598-018-35149-1
Salazar-Ruales C, Arguello JV, López-Cortés A, Cabrera-Andrade A, García-Cárdenas J, Guevara-Ramírez P, Peralta P, Leone PE, Paz-y-Miño C. Salivary microRNAs for early detection of head and neck squamous cell carcinoma: a case-control study in the high altitude mestizo Ecuadorian population. BioMed Research International. Volume 2018. DOI:10.1155/2018/9792730
Guerrero S, López-Cortés A, Armendáriz I, García-Cárdenas J, Zambrano AK, Moscoso O, Paredes J, Indacochea A, Leone PE, Saa P, Pérez-Villa A, Yumiceba V. A quick guide for using Microsoft OneNote as an electronic laboratory notebook. PLOS Computational Biology. 2019. https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1006918
Zambrano AK, Gaviria A, Cobos-Navarrete S, Gruezo C, Rodríguez-Pollit C, Armendáriz-Castillo I, García-Cárdenas J, Guerrero S, López-Cortés A, Leone PE, Pérez-Villa A, Guevara-Ramírez P, Yumiceba V, Fiallos G, Vela M, Paz-y-Miño C. Thre three-hybrid genetic composition of an Ecuadorian population using AIMs-InDels compared with autosomes, mitochondrial DNA and Y chromosome data. Scientific Reports. 2019. https://www.nature.com/articles/s41598-019-45723-w
García-Cárdenas J, Guerrero S, López-Cortés Aet al. Post-transcriptional regulation of colorectal cancer: a focus on RNA-binding proteins. Frontiers in Molecular Biosciences. 2019. DOI: 10.3389/fmolb.2019.00065 
http://www.grupocieg.org/archivos_revista/Ed.34%20(38-45)%20Oscar%20C%C3%A1rdenas%20y%20otros_articulo_id413.pdf
http://irphouse.com/ijert18/ijertv11n7_06.pdf
Gaia Data Release 2: Variable stars in the Colour-Magnitude Diagram Gaia Collaboration (L. Eyer, et al.) Astronomy & Astrophysics, 623:A110, 2019 DOI: 10.1051/0004-6361/201833304
Marston, H.R., Hadley, R., Banks, D., Duro Miranda, MDC. (2019). Mobile Self-Monitoring ECG Devices to Diagnose Arrhythmia that Coincide with Palpitations: A Scoping Review. Healthcare 7(3):96, doi:10.3390/healthcare7030096
J/A&A/2019/36162 (Astronomy & Astrophysics)
Figuero A, Sande J, Peña E, et al. Operational thresholds of moored ships at the oil terminal of inner port of A Coruña (Spain). Ocean Eng. 2019; 172: 599-613
Sande, J.; Figuero, A.; Tarrío-Saavedra, J.; Peña, E.; Alvarellos, A.; Rabuñal, J.R. Application of an Analytic Methodology to Estimate the Movements of Moored Vessels Based on Forecast Data. Water 2019, 11, 1841.
J. A. Santos et al., "3-D Scale Model Study of Wave Run-Up, Overtopping and Damage in a Rubble-Mound Breakwater Subject to Oblique Extreme Wave Conditions", Defect and Diffusion Forum, Vol. 396, pp. 32-41, 2019
Quevedo-Tumailli, V. F., Ortega-Tenezaca, B., & González-Díaz, H. (2018). Chromosome Gene Orientation Inversion Networks (GOINs) of Plasmodium Proteome. Journal of proteome research17(3), 1258–1268.
López-Cortés, A., Paz-y-Miño, C., Cabrera-Andrade, A., Barigye, S. J., Munteanu, C. R., González-Díaz, H., ... & Tejera, E. (2018). Gene prioritization, communality analysis, networking and metabolic integrated pathway to better understand breast cancer pathogenesis. Scientific reports8(1), 16679.
Quevedo-Tumailli, V. F., Ortega-Tenezaca, B., & González-Díaz, H. (2018). Chromosome Gene Orientation Inversion Networks (GOINs) of Plasmodium Proteome. Journal of proteome research17(3), 1258–1268.
Mazon-Olivo, B., Hernández-Rojas, D., Maza-Salinas, J., & Pan, A. (2018). Rules engine and complex event processor in the context of internet of things for precision agriculture. Computers and Electronics in Agriculture154, 347–360. https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.09.013
Artigos en revistas nacionais
"MONITOREO INALAMBRICO DE SEÑALES ELECTRICAS DE VOLTAJE 110/220V A TRAVES DE ARDUINO", a publicarse en Revista Alternativas, órgano oficial de difusion cientlfica de la Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, ISSN 1390 1915
"ANALISIS DE PRODUCCION AViCOLA MEDIANTE TECNICAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y MINERIA DE DATOS", a publicarse en Revista Alternativas, órgano oficial de difusion cientlfica de la Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, ISSN 1390 1915
Capítulo de Libro
Blanco, J. L., Gestal, M., Dorado, J., & Fernandez-Lozano, C. (2019). Differential Gene Expression Analysis of RNA-seq Data Using Machine Learning for Cancer Research. In Machine Learning Paradigms (pp. 27-65). Springer, Cham.
Salvador Ch, Fornasini, M, Corral, F. CÁNCER GÁSTRICO. Enfoque epidemiológico, clínico y molecular. ISBN 978-9978-389-60-7
Libro
https://www.3ciencias.com/libros/libro/arduino-y-el-internet-de-las-cosas/
https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2019/07/Del-an%C3%A1lisis-al-dise%C3%B1o.pdf
http://dx.doi.org/10.17993/IngyTec.2019.55
“ARDUINO Y EL INTERNET DE LAS COSAS” el cual es publicado en la colección Ingeniería y Tecnología tras ser aprobado en la revisión por pares de doble ciego a fecha 01 de octubre de 2018, en la web www.3ciencias.com con el siguiente acceso:http://dx.doi.org/10.17993/IngyTec.2018.45 Así pues el mismo se presenta con ISBN 978-84-949151-8-5
Notas
López-Cortés, A., Paz, C., Guerrero, S., Cabrera-Andrade, A., Barigye, S. J., Munteanu, C. R., ... & Tejera, E. (2019). OncoOmics approaches to reveal essential genes in breast cancer: a panoramic view from pathogenesis to precision medicine. bioRxiv, 638866.
Outras publicacións
VizieR Online Data Catalog: Gaia DR2. Variable stars in CMD (Gaia Collaboration+, 2019) Gaia Collaboration (L. Eyer,) VizieR Online Data Catalog, 2019 BIBCODE: 2019yCat..36230110G
Artigos en revistas internacionais
J. Andrade-Garda, A. Anguera, J. Ares-Casal, M. Hidalgo-Lorenzo, J.A. Lara, D. Lizcano, S. Suárez-Garaboa. Definition and Core Components of the Role-Partner Allocation Problem in Collaborative Networks. International Journal of Economics and Management Engineering Vol:12, No:1, PP. 96-100. 2018. Presentado en ICEB 2018: 20th International Conference on e-Business. Ámsterdam, 22 y 23 de Enero de 2018. Conferencia CORE B. Obtenido el "Best Paper Award".
Irina Ciortan, Tinsae Dulecha, Andrea GIachetti, Ruggero Pintus, Alberto Jaspe Villanueva, and Enrico Gobbetti. Artworks in the Spotlight: Characterization with a Multispectral DomeMaterials Science and Engineering Journal, 2018. To appear
Cabrera-Andrade A, López-Cortés A, Paz-y-Miño C, Barigye SJ, Pérez-Castillo Y, Munteanu C, Tejera E. Osteosarcoma gene prioritization through combined bioinformatics analysis. Mol2Net. 2017, 3. DOI: 10.3390/mol3net-03-04605. https://sciforum.net/paper/view/conference/4605
López-Cortés A, Cabrera-Andrade A, Oña-Cisneros F, Rosales F, Ortiz M, Tejera E, Paz-y-Miño C. Breast cancer risk associated with genotype polymorphisms of the Aurora Kinase A gene (AURKA): a case-control study in a high altitude Ecuadorian mestizo population. Pathology and Oncology Research. 2017. DOI 10.1007/s12253-017-0267-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28647900
López-Cortés A, Cabrera-Andrade A, Salazar-Ruales C, Zambrano A, Guerrero S, Guevara P, Leone P, Paz-y-Miño C. Genotyping the high altitude mestizo Ecuadorian population affected with prostate cancer. BioMed Research International. 2017. https://doi.org/10.1155/2017/3507671 https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/3507671/
López-Cortés A, Guerrero S, Redal ME, Alvarado AT, Quiñones LA. 2017. State of art of cancer pharmacogenomics in Latin American populations. International Journal of Molecular Sciences. 18(6), 639. DOI: 10.3390/ijms18060639 Link: http://www.mdpi.com/1422-0067/18/6/639
López-Cortés A, Echeverría-Garcés G, Burgos G, Zambrano AK, Cabrera-Andrade A, García-Cárdenas JM, Salazar C, Leone PE, Paz-y-Miño C. Molecular analysis of ancestry informative markers (AIMs-INDELs) in a high altitude Ecuadorian mestizo population affected with breast cancer. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. 2017; 6:e231-e232.https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2017.09.102
Leone PE, Cabrera-Andrade A, García-Cárdenas JM, González DA, Guevara-Ramírez P, López-Cortés A, Zambrano AK, Paz-y-Miño C. Ancestry study in Ecuadorian population with multiple myeloma. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. 2017; 6:e435-e436. http://dx.doi.org/10.1016/j.fsigss.2017.09.148
Paz-y-Miño C, García-Cárdenas JM, López-Cortés A, Cabrera-Andrade A, Guevara-Ramírez P, González DA, Zambrano AK, Leone PE. Evaluation of ancestral membership proportions and genotype distribution in the perception of umami taste in Ecuadorians. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. 2017. 6:e171-e172. https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2017.09.064
Zambrano AK, Gaviria A, Vela M, Cobos S, Leone PE, Gruezo C, Fiallo G, García-Cárdenas JM, López-Cortés A, Cabrera-Andrade A, Paz-y-Miño C. Ancestry characterization of Ecuador’s Highland mestizo population using autosomal AIM-INDELs. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. 2017; 6:e477-e478. https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2017.09.191
García-Cárdenas J, Cabrera-Andrade A, López-Cortés A, Vargas-Luna S, Porras-Borja F, Moscoso D, Ibáñez JL, Pasquel E, Salazar C, Guerrero S, Zambrano AK, Guevara-Ramírez P, Abigail González D, Leone EP, Paz-y-Miño C. Evaluation of polymorphisms in the TH, DNTBP1 and DRD2 genes in Ecuadorian Schizophrenic patients. JSM Bioinformatics, Genomics and Proteomics. 2017. https://www.jscimedcentral.com/Bioinformatics/bioinformatics-2-1025.pdf
Pastur-Romay, L.A., Porto-Pazos, A.B., Cedron, F., Pazos, A. Parallel computing for brain simulation (2017) Current Topics in Medicinal Chemistry, 17 (14), pp. 1646-1668. Cited 1 time. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85019636820&doi=10.2174%2f1568026617666161104105725&partnerID=40&md5=c531929d71c136db2fabbd4652913fcf >
Pastur-Romay, L.A., Cedrón, F., Porto-Pazos, A.B. Artificial astrocytic modulation of neuron’s output (2017) IFMBE Proceedings, 65, pp. 912-915. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85021703986&doi=10.1007%2f978-981-10-5122-7_228&partnerID=40&md5=a88e567b1652f7d6ca7174745e929208
Distributed Fast Self-Organized Maps for Massive Spectrophotometric Data Analysis Carlos Dafonte, Daniel Garabato, Marco A. Álvarez, Minia Manteiga Sensors 2018, 18(5), 1419 DOI: 10.3390/s18051419
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72727-1_2
Distributed Fast Self-Organized Maps for Massive Spectrophotometric Data AnalysisC. Dafonte, D. Garabato, M.A. Álvarez, and M. Manteiga.Sensors, vol. 18, 2018.DOI: 10.3390/s18051419
Wilmer Braulio Rivas Asanza , Ramiro Hernán Quezada Sarmiento , Edison Luis Lojan Cueva , Nancy Magaly Loja Mora , Bertha Eugenia Mazon Olivo. Administration of Sustainable Environmental Information Technologies based on COBIT5 E ISO 26000. International Journal of Applied Environmental Sciences ISSN 0973-6077 Volume 12, Number 1 (2017), pp. 57-97. Research India Publications. https://www.ripublication.com/ijaes17/ijaesv12n1_06.pdf
Wilmer Braulio Rivas Asanza, Rodrigo Fernando Morocho Roman, Edison Luis Loján Cueva, Joffre Jeorwin Cartuche Calva, Ramiro Hernán Quezada Sarmiento. Administration of Sustainable Environmental Information Technologies based on COBIT5 E SGE21. International Journal of Applied Environmental Sciences ISSN 0973-6077 Volume 12, Number 1 (2017), pp. 99-131. Research India Publications. https://www.ripublication.com/ijaes17/ijaesv12n1_07.pdf
Hernandez-Rojas, D., Mazon-olivo, B., Novillo-Vicuña, J., Escudero-Cascon, C., Pan-Bermudez, A., & Belduma-Vacacela, G. (2018). IoT Android Gateway for Monitoring and Control a WSN. In M. Botto-Tobar, N. Esparza-Cruz, J. León-Acurio, N. Crespo-Torres, & M. Beltrán-Mora (Eds.), Technology Trends. CITT 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 798. Springer, Cham. http://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-72727-1_2
Gaia Data Release 2. The Celestial reference frame (Gaia-CRF2)F. Mignard, S.A. Klioner, L. Lindegren, C. Dafonte, M. Manteiga, M. A. Álvarez, D. Garabato and Gaia CollaborationASTRONOMY & ASTROPHYSICS (ISSN: 0004-6361)DOI: 10.1051/0004-6361/201832916
Gaia Data Release 2. Kinematics of globular clusters and dwarf galaxies around the Milky WayA. Helmi, F. van Leeuwen, P. McMillan, M. Manteiga, C. Dafonte, D. Garabato, M. A. Álvarez and Gaia CollaborationASTRONOMY & ASTROPHYSICS (ISSN: 0004-6361)DOI: 10.1051/0004-6361/201832698
Gaia Data Release 2. Observational Hertzsprung-Russell diagramsC. Babusiaux, F. van Leeuwen, C. Jordi, C. Dafonte, M. Manteiga, M. A. ÁLvarez, D. Garabato and Gaia CollaborationASTRONOMY & ASTROPHYSICS (ISSN: 0004-6361)DOI: 10.1051/0004-6361/201832843
Gaia Data Release 2. Observations of solar system objectsF. Spoto, C. Dafonte, M. Manteiga, M. A. ÁLvarez, D. Garabato and Gaia Collaboration ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (ISSN: 0004-6361)DOI: 10.1051/0004-6361/201832900
Gaia Data Release 2. Mapping the Milky Way disc kinematicsD. Katz, C. Dafonte, M. Manteiga, M. A. ÁLvarez, D. Garabato and Gaia Collaboration ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (ISSN: 0004-6361)DOI: 10.1051/0004-6361/201832865
Gaia Data Release 2. Summary of the contents and survey propertiesA. G.A. Brown, A. Vallenari, T. Prusti, J. H. J. de Bruijne, C. Dafonte, M. Manteiga, M. A. ÁLvarez, D. Garabato and Gaia Collaboration ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (ISSN: 0004-6361)DOI: 10.1051/0004-6361/201833051
Gaia Data Release 2. Variable stars in the colour-absolute magnitude diagramL. Eyer, L. Rimoldini, C. Dafonte, M. Manteiga, M. A. ÁLvarez, D. Garabato and Gaia Collaboration ArXiv e-prints eprint: 1804.09382
Gaia Data Release 2. Summary of the contents and survey propertiesGaia Collaboration (A.G.A. Brown, et al.)Astronomy & Astrophysics, 616:A1, 2018.DOI: 10.1051/0004-6361/201833051
Gaia Data Release 2. The celestial reference frame (Gaia-CRF2)Gaia Collaboration (F. Mignard, et al.)Astronomy & Astrophysics, 616:A14, 2018.DOI: 10.1051/0004-6361/201832916
Gaia Data Release 2. Observations of solar system objectsGaia Collaboration (F. Spoto, et al.)Astronomy & Astrophysics, 616:A13, 2018DOI: 10.1051/0004-6361/201832900
Gaia Data Release 2. Mapping the Milky Way disc kinematicsGaia Collaboration (D. Katz, et al.)Astronomy & Astrophysics, 616:A11, 2018DOI: 10.1051/0004-6361/201832865
Gaia Data Release 2. Observational Hertzsprung-Russell diagramsGaia Collaboration (C. Babusiaux et al.)Astronomy & Astrophysics, 616:A10, 2018DOI: 10.1051/0004-6361/201832843
Gaia Data Release 2. Kinematics of globular clusters and dwarf galaxies around the Milky WayGaia Collaboration (A. Helmi, et al.)Astronomy & Astrophysics, 616:A12, 2018DOI: 10.1051/0004-6361/201832698
Mazón-Olivo, B., Jaramillo-Paredes, M., Romero-Hidalgo, O., Borja-Herrera, A., Aguirre-Benalcazar, M., & Contento-Segarra, M. (2018). Business Intelligence and Data Mining Technologies for the analysis of cocoa production and commercialization. Espacios, 39(32), 6. Retrieved from http://www.revistaespacios.com/a18v39n32/18393206.html
https://www.ripublication.com/ijaer17/ijaerv12n7_10.pdf
http://web.b.ebscohost.com/abstract?site=ehost&scope=site&jrnl=22544143&AN=126509319&h=fyuBnNl6gxISOyBxZN7DcFEcPW%2b6GpGD33T5PU2j97uD5IARJJbZ2tv%2f%2bg3%2fJpZlFIKNHlgOTB54TUT%2fWuxUiQ%3d%3d&crl=c&resultLocal=ErrCrlNoResults&resultNs=Ehost&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d22544143%26AN%3d126509319
http://arje.bc.uc.edu.ve/arj21/art16.pdf
https://www.3ciencias.com/revistas/revista/3c-tecnologia-volumen-7-numero-1-edicion-25/
http://www.grupocieg.org/archivos_revista/Ed.%2030(109-118)%20C%C3%A1rdenas%20Villavicencio%20y%20otros_articulo_id345.pdf
http://www.arje.bc.uc.edu.ve/arj21/art13.pdf
Guerrero S*, López-Cortés A*, Indacochea A*, García-Cárdenas J, Zambrano AK, Cabrera-Andrade A, Guevara-Ramírez P, Abigail D, Leone PE, Paz-y-Miño C. Analysis of racial/ethnic representation in select basic and applied cancer research studies. Scientific Reports. 2018. Doi: https://doi.org/10.1038/s41598-018-32264-x (* Co-first author).
López-Cortés A, Leone PE, Freire-Paspuel B, Arcos-Villacís N, Guevara-Ramírez P, Rosales F, Paz-y-Miño C. Mutational Analysis of Oncogenic AKT1 Gene Associated with Breast Cancer Risk in the High Altitude Ecuadorian Mestizo Population. BioMed Research International. Volume 2018, Article ID 7463832, 10 pages https://doi.org/10.1155/2018/7463832
http://www.arje.bc.uc.edu.ve/arj21/art13.pdf
http://ojs.3ciencias.com/index.php/3c-tecnologia/article/view/618
Blanco, J. L., Porto-Pazos, A. B., Pazos, A., & Fernandez-Lozano, C. (2018). Prediction of high anti-angiogenic activity peptides in silico using a generalized linear model and feature selection. Scientific Reports8(1), 15688.
Nieto-Riveiro, L., Groba, B., Miranda, M. C., Concheiro, P., Pazos, A., Pousada, T., & Pereira, J. (2018). Technologies for participatory medicine and health promotion in the elderly population. Medicine97(20). DOI10.1097/MD.0000000000010791
Artigos en revistas nacionais
http://181.198.25.162/index.php/sr/article/view/320
https://doi.org/10.26910/issn.2528-8083vol2iss8.2017pp50-53
Capítulo de Libro
Wilmer Rivas-Asanza; Javier Andrade-Garda; Jennifer Celleri-Pacheco. Captiulo V Gobierno Cloud y gobierno de tecnologías de la información. Editorial UTMACH 2018. pp.99-123. ISBN: 978-9942-24-107-8 http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12507
¿Por qué y para qué el Cloud Computing?, Cloud Computing para PYMES, Célleri-Pacheco, Andrade-Garda, Javier; Rodríguez- Yáñez, Santiago; Vega Carlos, 2017, Editorial UTMACH, Ecuador, ISSN 978-9942-24-107-8. Disponible en: http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12507
In-seguridad en Cloud Computing, Cloud Computing para PYMES, Célleri-Pacheco, Andrade-Garda, Javier; Rodríguez- Yáñez, Santiago; Ramirez Byron, 2017, Editorial UTMACH, Ecuador. ISSN 978-9942-24-107-8. Disponible en: http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12507
Gobierno Cloud y gobierno de tecnologías de la información, Cloud Computing para PYMES, Célleri-Pacheco, Andrade-Garda, Javier; Rodríguez- Yáñez, Santiago; Rivas Asanza, Wilmer, 2017, Editorial UTMACH, Ecuador. ISSN 978-9942-24-107-8. Disponible en: http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12507
Ramírez-Morales, I., Mazon-Olivo, B., & Pan, A. (2018). Capítulo 1: Ciencia de datos en el sector agropecuario. In Ramírez-Morales & Mazón-Olivo (Eds.), Análisis de Datos Agropecuarios (First Ed., pp. 12–44). Machala-Ecuador: Universidad Técnica de Machala. Retrieved from http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12540
Hernández, D., Mazon-Olivo, B., & Escudero, C. (2018). Capítulo 3: Internet de las cosas (IoT). In Ramírez-Morales & Mazón-Olivo (Eds.), Análisis de Datos Agropecuarios (First Ed., pp. 74–100). Machala-Ecuador: Universidad Técnica de Machala. Retrieved from http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12540
Mazon-Olivo, B., Pan, A., & Tinoco-Egas, R. (2018). Capítulo 7: Inteligencia de negocios en el sector agropecuario.In Ramírez-Morales & Mazón-Olivo (Eds.), Análisis de Datos Agropecuarios (First Ed., pp. 246–278). Machala-Ecuador: Universidad Técnica de Machala. Retrieved from http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12540
Rivas-Asanza, W., Mazon-Olivo, B., & Mejía-Peñafiel , E. (2018). Capítulo 1: Generalidades de las redes neuronales artificiales. In Rivas-Asanza & Mazón-Olivo (Eds.), Redes neuronales artificiales aplicadas al reconocimiento de patrones (First Ed., pp. 11–35). Machala-Ecuador: Universidad Técnica de Machala. Retrieved from http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12499
Rivas-Asanza, W., Mazon-Olivo, B., & Tusa-Jumbo, E. (2018). Capítulo 2: Tecnologías utilizadas en el reconocimiento de patrones y clasificación de imágenes. In Rivas-Asanza & Mazón-Olivo (Eds.), Redes neuronales artificiales aplicadas al reconocimiento de patrones (First Ed., pp. 36–60). Machala-Ecuador: Universidad Técnica de Machala. Retrieved from http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12499
Rivas-Asanza, W., Mazon-Olivo, B., & Tusa-Jumbo, E. (2018). Capítulo 3: Reconocimiento de patrones en imágenes. In Rivas-Asanza & Mazón-Olivo (Eds.), Redes neuronales artificiales aplicadas al reconocimiento de patrones (First Ed., pp. 61–126). Machala-Ecuador: Universidad Técnica de Machala. Retrieved from http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12499
http://www.cidepro.org/biblioteca/un-enfoque-desde-la-educacion-superior-2/
Libro
https://www.3ciencias.com/libros/libro/administracion-bases-datos-postgresql/
https://www.3ciencias.com/libros/libro/snail-una-metodologia-hibrida-para-el-desarrollo-de-aplicaciones-web/
https://www.3ciencias.com/libros/libro/utilitarios-i/
http://www.cidepro.org/biblioteca/los-dispositivos-inalambricos-de-red-en-el-desarrollo-academico/
https://www.3ciencias.com/libros/libro/snail-una-metodologia-hibrida-para-el-desarrollo-de-aplicaciones-
http://dx.doi.org/10.17993/IngyTec.2017.21
Outras publicacións
VizieR Online Data Catalog: Gaia DR1 open cluster members (Gaia Collaboration+, 2017)Gaia Collaboration (F.~van Leeuwen,~et al.)VizieR Online Data Catalog, vol. 360, 2017BIBCODE: 2017yCat..36010019G
VizieR Online Data Catalog: Gaia DR1 open cluster membersvan Leeuwen F.; Vallenari, A.; Jordi, C, C. Dafonte, M. Manteiga, M. A. Álvarez, D. Garabato and Gaia CollaborationAstronomy & AstrophysicsBIBCODE: 2017yCat..36010019G
Rivas-Wilmer. Diagnóstico y plan de acción para la implementación del marco de negocio para el gobierno y gestión de tecnologías de la información (COBIT5.0) aplicado a la Universidad Técnica de Machala. Tesis Maestría 139 p. 2017– Universidad Estatal de Cuenca. http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/28470
VizieR Online Data Catalog: 46 open clusters GaiaDR2 HR diagrams (Gaia Collaboration+, 2018) Babusiaux, C.; van Leeuwen, F.; Dafonte C.; Manteiga M.; Álvarez M. A.; Garabato D. and Gaia Collaboration Astronomy & Astrophysics BIBCODe: 2018yCat..36160010G
VizieR Online Data Catalog: Gaia DR2 sources in GC and dSph (Gaia Collaboration+, 2018) Helmi, A.; van Leeuwen, F.; Dafonte C.; Manteiga M.; Álvarez M. A.; Garabato D. and Gaia Collaboration Astronomy & Astrophysics BIBCODE: 2018yCat..36160012G
VizieR Online Data Catalog: Gaia DR2 sources in GC and dSph (Gaia Collaboration+, 2018)Gaia Collaboration (A. Helmi, et al.)VizieR Online Data Catalog, vol. 361, 2018BIBCODE: 2018yCat..36160012G
VizieR Online Data Catalog: 46 open clusters GaiaDR2 HR diagrams (Gaia Collaboration, 2018)Gaia Collaboration (C. Babusiaux, et al.)VizieR Online Data Catalog, vol. 361, 2018BIBCODE: 2018yCat..36160010G
Artigos en revistas internacionais
Iván Ramírez-Morales, Daniel Rivero, Enrique Fernández-Blanco, Alejandro Pazos, Optimization of NIR calibration models for multiple processes in the sugar industry, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Volume 159, 15 December 2016, Pages 45-57, ISSN 0169-7439, http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2016.10.003.
Gaia Data Release 1Astronomy & Astrophysics2016-11journal-articleDOI10.1051/0004-6361/201629512
The Gaia missionAstronomy & Astrophysics2016-11journal-articleDOI10.1051/0004-6361/201629272
On the estimation of stellar parameters with uncertainty prediction from Generative Artificial Neural Networks: application toGaiaRVS simulated spectraAstronomy & Astrophysics2016-10journal-articleDOI10.1051/0004-6361/201527045
On the estimation of stellar parameters with uncertainty prediction from Generative Artificial Neural Networks: application to Gaia RVS simulated spectra. C. Dafonte, D. Fustes, M. Manteiga, D. Garabato, M.A. Álvarez, A. Ulla, and C. Allende Prieto. Astronomy & Astrophysics, 594:A68, 2016. DOI:10.1051/0004-6361/201527045
Gaia Data Release 1 - Summary of the astrometric, photometric, and survey properties. Gaia Collaboration (A.G.A. Brown, et al.). Astronomy & Astrophysics, 595:A2, 2016. DOI:10.1051/0004-6361/201629512
The Gaia mission. Gaia Collaboration (T. Prusti, et al.). Astronomy & Astrophysics, 595:A1, 2016. DOI:10.1051/0004-6361/201629272
Gaia Data Release 1. Open cluster astrometry: performance, limitations, and future prospects.Gaia Collaboration (F. van Leeuwen et al.)Astronomy & Astrophysics, 601:A19, 2017DOI: 10.1051/0004-6361/201730552
Gaia Data Release 1. Open cluster astrometry: performance, limitations, and future prospectsAstronomy & Astrophysics2017-0306journal-articleDOI10.1051/0004-6361/201730552
Gaia Data Release 1. Testing parallaxes with local Cepheids and RR Lyrae starsAstronomy & Astrophysics2017-0306journal-articleDOI10.1051/0004-6361/201629925
Gaia Data Release 1. Testing the parallaxes with local Cepheids and RR Lyrae stars.Gaia Collaboration (Clementini, G. et al)Astronomy & Astrophysics, forthcoming paper.DOI: 10.1051/0004-6361/20162992
Articulo Aceptado para Publicacion. Indice JRC. ASCE's Journal of Urban Planning and Development. Predicting Vertical Urban Growth Using Genetic Evolutionary Algorithms in Tokyo’s Minato WardRafael Ivan Pazos Perez[1]; Adrian Carballal[2]; Juan R. Rabuñal[3]; Omar A. Mures[4]; and María D. García-Vidaurrázaga[5]Copia e-mail de aceptacion adjuntado. 
Articulo aceptado para publicacion, pendiente de revisiones menores. Indice JCR.Assisted surface redesign by perturbing its point cloud representationJournal: IET SoftwareCopia del e-mail de acceptacion adjuntado.
Alberto Jaspe Villanueva, Fabio Marton, and Enrico Gobbetti. Symmetry-aware Sparse Voxel DAGs (SSVDAGs) for compression-domain tracing of high-resolution geometric scenesJournal of Computer Graphics Techniques, 6(2): 1-30, 2017.
[1] January 2016. [On line]. Available: https://actualidad.rt.com/economia/197283-riesgos-economia-mundial-fmi. [2] I. ISACA: Rolling Meadows, «Sustainability – An ISACA White Paper,» 2011. [3] G. H. Brundtland, «Report of the World-wide Commission on the Environment and the Sustainable Development,» 1987. [4] I. 1. And. w. International organisation of Normalisation and S. G. d. l. C. And. European union, Evaluation of the approaches to integrate the sustainability to the community politics, Report of final summary, 2004. [5] M. D. And. K. T. J. Stefan Naumann, «The GREENSOFT Model: To reerence model for green and sustainable software,» Elsevier, 2011. [6] F. Bengtsson And P. J. Ågerfalk, «Information technology ace to change actant in sustainability innovation: Insights from Uppsala,» Elsevier, September 2010. 96 Wilmer Braulio Rivas Asanza et al. [7] M. C. Machado, F. To. Sobral And F. H. Junior, «Sustentabilidade na tecnologia gives informacao análise two appearances considered no model of cobit,» IV SINGEP, 2014. [8] J. W. Merhout And J. Or'Toole, «Sustainable IT Governance (SITG): Is COBIT 5 An Adequate Model?,» AIS Electronic Library, pp. 1-7, Julio 2015. [9] M. Bjoern, And. Koray, L. Fabian and Z. Ruediger, «How Sustainable is COBIT 5?,» Americas Conference on Information Systems:, vol. 19, pp. 15-17, August 2013. [10] To. M. Gil Lafuente and L. Barcellos Paula, «THE CHALLENGES FOR THE BUSINESS SUSTAINABILITY IN THE 21st century,» Magazine galega of economy: Publication Interdisciplinar gives Facultade of Economic Sciences and Empresariais, vol. 20, number 2, pp. 115 - 176, 2010. [11] D. Fernández of Gatta Sánchez, «The diet of environmental sustainability,» juridical Magazine of Castile and Leon, number 25, pp. 163 - 218, 2011. [12] F. Arias, «sustainable Development and his indicators,» Magazine Society and Economia, number 11, pp. 200-229, 2006. [13] C. M. Minaverry And T. To. Gally, «THE VOLUNTARY NORMS To8.000 And ISO 26.000 ON SOCIAL RESPONSIBILITY And HIS IMPORTANCE IN FRONT OF THE WEAKNESS OF THE RIGHT,» Ars Boni et Aequi, vol. 9, pp. 257-276, 2013. [14] L. Moratis, «Out of the ordinary? Appraising ISO 26000's CSR definition,» vol. 58, number 1, pp. 26 - 47, 2016. [15] R. Mattos Of Deus, B. M. Roman Pais Seles and K. R. Ogasawara Scallop, «Ace organizaçõis and to ISO 26000: revisãor two conceitos, two motivators and give barreiras of implementaçãor,» Gestãor & Produçãor, vol. 21, number 4, pp. 793-809, 2014. [16] I. L. Muñoz Periñán and G. Ulloa Villegas, «Government of YOU – State of the art,» Telematic & Systems, vol. 9, number 17, pp. 23-53, 2011. [17] ISACA, COBIT 5: A Frame of Business for the Government and the Management of the YOU of the Company, EE.UU, 2012. [18] P. Weill And R. Woodham, «Don't Just Lead, Govern: Implementing Effective IT Governance,» Social Science Research Network, vol. 3, number 326, Abril 2002. [19] ISACA, «Technical Article of Sustainability,» 2011. [20] H. Laksono And And. Supriyadi, «Design and Implementation Information Security Governance Using Analytic Network Process and COBIT 5 For Information Security To Marry Study of Unit XYZ,» SCOPUS, number 7437689, p. 6, 2015. [21] K. Youssfi, J. Boutahar And S. Elghazi, «IT GOVERNANCE IMPLEMENTATION:To TOOL DESIGN OF COBIT 5 ROADMAP,» World Congress of Chiropractic Students, number 7060965, pp. 115 - 121, 2015.
[1] J. J. S. Peña, E. F. Vicente y A. M. Ocaña, «ITIL, COBIT and EFQM: Can They Work Together?,» International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics, vol. 4, nº 1, pp. 54-64, Abril 2007. [2] S. Petros Sebhatu y B. Enquist, «ISO 14001 as a driving force for sustainable development,» The TQM Magazine, vol. 19, pp. 468-482, 2007. [3] ISACA, «Artículo Técnico de Sostenibilidad,» 2011. [4] P. Weill y R. Woodham, «Don’t Just Lead, Govern: Implementing Effective IT Governance,» Social Science Research Network, vol. 3, nº 326, Abril 2002. [5] F. Bengtsson y P. J. Ågerfalk, «Information technology as a change actant in sustainability innovation: Insights from Uppsala,» Elsevier, Septiembre 2010. [6] M. C. Machado, F. A. Sobral y F. H. Junior, «Sustentabilidade na Tecnologia da Informação: Análise dos aspectos considerados no Modelo Cobit,» IV SINGEP, vol. 0, nº 1, pp. 1 - 17, 2015. [7] J. W. Merhout y J. O’Toole, «Sustainable IT Governance (SITG): Is COBIT 5 An Adequate Model?,» AIS Electronic Library, pp. 1-7, Julio 2015. [8] M. Bjoern, E. Koray, L. Fabian y Z. Ruediger, «How Sustainable is COBIT 5?,» Americas Conference on Information Systems:, vol. 19, pp. 15-17, Agosto 2013. [9] D. Gil Pérez, A. Vilches, J. C. Toscano Grimaldi y O. Macías Alvarez, «Década de la Educación para un futuro sostenible (2005-2014): Un punto de inflexión necesario en la atención a la situación del planeta,» Iberoamericana de Educación, nº 40, pp. 125-178, 2006. [10] P. Aznar Minguet y M. P. Martínez Agut, «La perspectiva de la sostenibilidad en la sociedad del conocimiento interconetado: Gobernanza, Educación, ética,» TESI, nº 14(3), pp. 37-60, 2013. [11] ISACA, «Sostenibilidad,» ISACA, EE.UU, 2011. [12] G. Granda, «SGE 21. Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable,» 2016. [En línea]. Available: http://www.foretica.org/. [13] ADDERE, «Excelencia y Sostenibilidad,» 2010. [En línea]. Available: http://www.addere.net/es/rse-sge-21-gesti%C3%B3n-%C3%A9tica. [14] José Vicente Lluch, «Norma SGE-21 Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable,» Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2011. Administration of Sustainable Environmental Information Technologies 131 [15] E. Martínez Estébanes y J. C. García Cano, «Gobierno de TI a través de Cobit 4.1 y cambios esperados en COBIT 5.0,» ACORFAN, vol. 2, nº 5, pp. 109-131, 2011. [16] T. Clarke y M. d. Rama, «The Fundamental Dimensions and Dilemmas of Corporate Governance,» SAGE Publications, vol. 4, pp. 1-52, Junio 2008. [17] IT Governance Institute, COBIT 4.1, EE.UU: Leading the IT Governance Community. Printed in the United States of America, 2007. [18] Á. J. Peña Ibarra, «COBIT 5,» CCISA, Monterrey, 2012. [19] ISACA, COBIT 5 "Un Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa", 2012. [20] ISACA, «COBIT 5.0 "Procesos Catalizadores",» 2012.
Mazon-olivo, B., Pan, A., 2016. GIA-IOT : Architecture for Gathering , Integrating and Analysis of information in the context of the Internet of Things 1–35. (en revisión)
Mazon-Olivo, B., Rivas, W., Pinta, M., Mosquera, A., Astudillo, L., Gallegos, H., 2017. Dashboard para el soporte de decisiones en una empresa del sector minero. Conference Proceedings - Universidad Técnica de Machala, 1, 1218–1229. http://investigacion.utmachala.edu.ec/proceedings/index.php/utmach/article/view/219/191
Hernandez-Rojas, D., Mazon-olivo, B., Novillo-Vicuña, J., Escudero-Cascon, C., Pan-Bermudez, A., Belduma-Vacacela, G., 2017. IoT Android gateway for monitoring and controlling a Wireless Sensor Network. (en revisión).
Iván Ramírez-Morales, Enrique Fernández-Blanco, Daniel Rivero, Alejandro Pazos, Automated early detection of drops in commercial egg production using neural networks, British Poultry Science, 2017, ISSN 0007-1668 https://doi.org/10.1080/00071668.2017.1379051
Deng, Y., Liu, Y., Tang, S., Shou, C., Han, X., Xiao, W., Pastur-Romay, L.A., Vazquez-Naya, J.M., Pereira Loureiro, J., Munteanu, C.R.. (2017). General Machine Learning Model, Review, and  Experimental-Theoretic Study of Magnolol Activity in Enterotoxigenic Induced Oxidative Stress. Current Topics in Medicinal Chemistry17(26), 2977–2988. http://www.ingentaconnect.com/contentone/ben/ctmc/2017/00000017/00000026/art00008
A Pastur-Romay, L., B Porto-Pazos, A., Cedrón, F., & Pazos, A. (2017). Parallel computing for brain simulation. Current topics in medicinal chemistry17(14), 1646-1668. http://www.ingentaconnect.com/content/ben/ctmc/2017/00000017/00000014/art00009
Pastur-Romay, L. A., Cedrón, F., & Porto-Pazos, A. B. (2017). Artificial Astrocytic Modulation of Neuron’s Output. In European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC) 2017 (pp. 912-915). Springer, Singapore. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5122-7_228
Paz-y-Miño C, Burgos G, López-Cortés A, Herrera C, Gaviria A, Tejera E, Cabrera-Andrade A. A study of the molecular variants associated with lactase persistence in different Ecuadorian ethnic groups. American Journal of Human Biology. 2016. DOI: 10.1002/ajhb.22865. Online.Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27153930
Paz-y-Miño C, Robles P, Salazar C, Leone PE, García-Cárdenas J, Naranjo M, López-Cortés A. Positive association of the androgen receptor CAG repeat length polymorphism with the risk of prostate cancer. Molecular Medicine Reports. 2016; 14:1791-1798. Link: https://www.spandidos-publications.com/10.3892/mmr.2016.5414
https://www.ripublication.com/ijaer16/ijaerv11n19_14.pdf
https://www.ripublication.com/ijaer17/ijaerv12n7_10.pdf
http://revistas.unla.edu.ar/software/article/view/1149
https://pdfs.semanticscholar.org/304b/f8fa512c1aa9e887e15fb5eb68239584c25e.pdf
https://www.ripublication.com/ijaer16/ijaerv11n18_20.pdf
https://www.ripublication.com/ijaer16/ijaerv11n16_45.pdf
Capítulo de Libro
Analysis and Knowledge Discovery by Means of Self-Organizing Maps for Gaia Data ReleasesÁlvarez M.A., Dafonte C., Garabato D., Manteiga M. (2016) Analysis and Knowledge Discovery by Means of Self-Organizing Maps for Gaia Data Releases. In: Hirose A., Ozawa S., Doya K., Ikeda K., Lee M., Liu D. (eds) Neural Information Processing. ICONIP 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9950. Springer, ChamDOI: 10.1007/978-3-319-46681-1_17
Lestón Vázquez M, Martínez Pérez M, Vizoso Hermida JR, Martín Herranz MI. Herramientas de trazabilidad: nuevas tecnologías VV.AA. Monografías de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria: Trazabilidad y seguridad clínica (nº 5). Barcelona: Bayer Hispania SL, 2016. p.50‐74.
Rico-Diaz, Angel Jose, Alvaro Rodriguez, Jeronimo Puertas and Maria Bermudez. "Fish Monitoring, Sizing, and Detection Using Stereovision, Laser Technology, and Computer Vision." Multi-Core Computer Vision and Image Processing for Intelligent Applications. IGI Global, 2017. 190-210. Web. 16 Apr. 2017. doi:10.4018/978-1-5225-0889-2.ch007
Rodriguez, Alvaro, Angel Jose Rico-Diaz, Juan R. Rabuñal and Marcos Gestal. "Fish Tracking with Computer Vision Techniques: An Application to Vertical Slot Fishways." Multi-Core Computer Vision and Image Processing for Intelligent Applications. IGI Global, 2017. 74-104. Web. 16 Apr. 2017. doi:10.4018/978-1-5225-0889-2.ch003
Bailey, J. D. (2014). IT Controls and Governance in Cloud Computing.Banafa, A. (17 de Noviembre de 2014). Nube de nubes Internube. (OpenMind, Ed.) Obtenido de https://www.bbvaopenmind.com/nube-de-nubes-internube/D.Becker, J., & Bailey, E. (2014). A comparison of IT Governance & Control Frameworks in Cloud Computing. Savannah,.ECONOMICO, O. P. (2011). Directrices de la OCDE SOBRE EL GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS.Estadistica, I. N. (2016). Datos estadisticos cloud Computing. España.ESTUPIÑAN, G. R. (2014). Control Interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales. Ecoe Ediciones Cia Ltda, (pág. 2da.edicion.pag 25). Bogota-Colombia.Folgueras Marcos, A., & Santiago Ramirez, D. (2010). Análisis y Estudio sobre el gobierno y gestión de los servicios de TI en el Mercado español 2008-2010. Madrid: Repositorio Universidad Carlos III de Madrid.Gurumeta, J. F. (2013). Cloud Computing. Granada.Haris Hamidovic, C. (2011). Fundamentos del Gobierno de TI basados en ISO/IEC 38500 ISACA.Hidalgo, J. (2017). Gobierno de TI para obtener el mayor valor de las TI. GerenciaISACA. (2011). IT CONTROL OBJECTIVES FOR CLOUD COMPUTING.Llorens, A. F. (2011). Gobierno de las TI en las Universidades Españolas. Repositorio Institucional de la Universidad de AlicanteP. Weill, J. R. (2004). IT Governance How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results.Massachusetts: Harvard Business School Press.Pedrosa Ortega, C. (2009). Modelos teóricos que nos ayudan a comprender el gobierno de las sociedades cooperativas, una apuesta por el enfoque de los stakeholders. Gestión Jovén: Revista de la Agrupación Jovén Iberoamericana de Contabilidad y Administracion de Empresas (AJOICA)(4), 2-5.Ramirez, M. (2014). Comite de Supervision de Iniciativas Cloud.Rolling Meadows, I. 6. (2007). Cobit 4.1. EEUU: ISACA.Rolling Meadows, I. 6. (2013). Gobierno en la nube. ISACASalazar, L. M. (2013). Hacia la definición de un Modelo de Gobierno Cloud alineado al Negocio. Madrid: Isaca, Jornadas Técnicas.Sepúlveda, L. S. (2013). Modelo de Gobierno Cloud alineado al negocio. ISACAVictor Valle, l. d. (2013). Modelo de Gobierno Cloud Alineado al Negocio. Perú.
López-Cortés A, Guerrero S, Redal MA. Chapter 9: Cancer Pharmacogenomic Studies in Latin America. In: Quiñones L. Pharmacogenomics in Latin America: Challenges and Opportunities. Published by NOVA Science Publishers. 284 pp. (2017). New York, USA. ISBN-10: 1536110310, ISBN-13: 978-1536110319
Libro
Mazon-Olivo, B., Cartuche Calva, J.J., Chimarro Chipantiza, V.L., Rivas Asanza, W.B., 2015. Fundamentos de Programación Orientada a Objetos en Java. Universidad Técnica de Machala. http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6746
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6843
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6917
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6918
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6756
Outras publicacións
http://ijaers.com/uploads/issue_files/1469715377-18%20IJAERS-JUL-2016-26-Analysis%20of%20the%20Benefits%20of%20Management%20Hotel%20Software%20in%20the%20City%20of%20Machala.pdf
http://ijaers.com/uploads/issue_files/1469715368-19%20IJAERS-JUL-2016-25-Evaluation%20of%20_JAWS_%20software%20at%20the%20Basic%20Education%20School%20Specialized%20Blind%20and%20Deaf%20of%20Machala%20city.pdf
Artigos en revistas internacionais
Análisis regulatorio de las telecomunicaciones y comercio electrónico ecuatoriano para los servicios del Cloud ComputingRevista: Investigación, Tecnología e InnovaciónISSN 1390-5147, INDEX LAT 219252016
Iván Ramírez Morales, Daniel Rivero Cebrián, Enrique Fernández Blanco, Alejandro Pazos Sierra, Early warning in egg production curves from commercial hens: A SVM approach, Computers and Electronics in Agriculture, Volume 121, February 2016, Pages 169-179, ISSN 0168-1699, http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2015.12.009.
Pastur-Romay, L.A.; Cedrón, F.; Pazos, A.; Porto-Pazos, A.B. Deep Artificial Neural Networks and Neuromorphic Chips for Big Data Analysis: Pharmaceutical and Bioinformatics Applications. Int. J. Mol. Sci.201617, 1313.
Pastur-Romay, L.; Cedrón, F.; Pazos, A.; Porto-Pazos, A. Computational Models of the Brain. In Proceedings of the MOL2NET, 5–15 December 2015; Sciforum Electronic Conference Series, Vol. 1, 2015 , e009; doi:10.3390/MOL2NET-1-e009
J. Taibo, A. Seoane, L. Hernández. Dynamic Virtual Textures. Journal of WSCG, 17th WSCG International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision. Union Agency. 17-1, pp.25-32. ISSN 1213 – 6972. 2009.
Articulo Publicado, en el indice JCR. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaabe/13/3/13_609/_pdf‘The Tokyo Skyline: Timeline and Morphology’Journal of Asian Architecture and building engineering.Pazos Perez, Rafael Ivan (2014). Journal of Asian Architecture and building engineering. 13(3), 609-615. Tokyo, Japan.
Artigos en revistas nacionais
Rico Díaz, A., Rabuñal, J., Puertas, J., Pena, L., & Rodríguez, A. (2015). Un sistema de detección de peces para escala de hendidura vertical utilizando tecnología láser y técnicas de visión artificial. Ingeniería del agua, 19(4), 229-239. doi:http://dx.doi.org/10.4995/ia.2015.3472
L.Hernández, J. Taibo, A. Seoane, A. Jaspe. La Percepción del Espacio en la Visualización de Arquitectura mediante Realidad Virtual Inmersiva. EGA: Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica. 18, pp.252-261. 2011. DOI: http://dx.doi.org/10.4995/ega.2011.1110
Capítulo de Libro
"Handbook of Research on Visual Computing and Emerging Geometrical Design Tools (2 Volumes)." Ed Amoruso, Guiseppe. IGI Global, 2016. 1-944. Web. 14 Jan. 2016. doi:10.4018/978-1-5225-0029-2Chapter 4:" Virtual Reality and Point-based Renderingin Architecture and Heritage" Omar A. Mures, Alberto Jaspe, Emilio J. Padrón, Juan Rabuñal
Point Cloud Manager: Applications of a Middleware for Managing Huge Point Clouds Omar A. Mures, Alberto Jaspe Villanueva, Emilio J. Padrón, and Juan R. Rabuñal Chapter 13 in "Effective Big Data Management and Opportunities for Implementation" Eds. Manoj Kumar Singh and Dileep Kumar G. - IGI Global, June 2016
Libro
Chimarro Chipantiza, V. L., Mazón Olivo, B. E., & Cartuche Calva, J. J. (2014). La usabiliad en el desarrollo de software (Vol. 18). Universidad Técnica de Machala. Retrieved from http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6878
Ramírez Morales, Iván, Bismark Ruilova Reyes, and Javier Garzón Montealegre. "Innovación tecnológica en el sector agropecuario." (2015).
Artigos en revistas internacionais
Claudio Mura, Oliver Mattausch, Alberto Jaspe Villanueva Enrico Gobbetti, and Renato Pajarola. Automatic Room Detection and Reconstruction in Cluttered Indoor Environments with Complex Room LayoutsComputers & Graphics, 44: 20-32, November 2014.
Oliver Mattausch, Jiri Bittner, Alberto Jaspe Villanueva, Enrico Gobbetti, Michael Wimmer, and Renato Pajarola. CHC+RT: Coherent Hierarchical Culling for Ray TracingComputer Graphics Forum, 34(2), 2015. Proc. Eurographics 2015. To appear.
A. Rodriguez, Rico-Diaz A.J., J. Rabuñal, P. J., and P. L., "Fish monitoring and sizing using computer visión," Lecture Notes in Computer Science, vol. 9108, pp. 419-428, 2015.
Rico-Diaz, Angel J., Rodriguez A., Villares D., Rabuñal J., Puertas J., Pena L.,  "A detection system for vertical slot fishways using laser technology and computer vision techniques", Lecture Notes in Computer Science, vol. 9094, pp. 218-226, 2015
Articulo mandado a Computer Graphics. Pendiente de revision y publicacion.
SURFACE ENHANCEMENT BASED ON GENETIC MORPHOGENESIS OF GEOMETRICALLY COMPLEX POINT CLOUDSArticulo mandado a Computer Aided Geometric Design.En revision, pendiente de aceptacion.
Campoverde, Ariel, Dixys Hernández, and Bertha Mazón. 2015. “Cloud Computing Con Herramientas Open-Source Para Internet de Las Cosas.” Maskana 6: 173–82. http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23826.
Artigos en revistas nacionais
FishPath: aplicación informática de diseño de escalas de peces de hendidura vertical (María Bermúdez, Ángel Rico, Álvaro Rodríguez, Luís Pena, Juan R. Rabuñal, Jerónimo Puertas, Luis Balairón, Ángel Lara, Enrique Aramburu, Felipe Morcillo, Miriam Castillo) Ingeniería del Agua (ISSN 1134-2196), Volumen 19, Número 3, págs.179-191 (2015)
Artigos en revistas internacionais
Marco Di Benedetto, Fabio Ganovelli, Marcos Balsa Rodriguez, Alberto Jaspe Villanueva, Roberto Scopigno, and Enrico Gobbetti. ExploreMaps: Efficient Construction and Ubiquitous Exploration of Panoramic View Graphs of Complex 3D EnvironmentsComputer Graphics Forum, 33(2): 459-468, 2014. Proc. Eurographics 2014.
Fabio Marton, Marcos Balsa Rodriguez, Fabio Bettio, Marco Agus, Alberto Jaspe Villanueva, and Enrico Gobbetti. IsoCam: Interactive Visual Exploration of Massive Cultural Heritage Models on Large Projection SetupsACM Journal on Computing and Cultural Heritage, 7(2): Article 12, June 2014.
Fabio Bettio, Alberto Jaspe Villanueva, Emilio Merella, Fabio Marton, Enrico Gobbetti, and Ruggero Pintus. Mont'e Scan: Effective Shape and Color Digitization of Cluttered 3D ArtworksACM Journal on Computing and Cultural Heritage, 8(1): Article 4, 2014
Losada J., Raposo J., Pan A., Montoto P. Efficient execution of web navigation sequences. World Wide Web Journal. DOI 10.1007/s11280-013-0259-8. ISSN 1386-145X.
Artigos en revistas nacionais
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaabe/13/3/13_609/_article
Outras publicacións
Jaspe, A., Mures, O. A., Padrón, E. J., & Rabuñal, J. R. (2014). A MultiresolutionSystem for Managing Massive Point Cloud Data Sets. Technical Report.University of A Coruña.
Sistema de detección de peces para escalas de hendidura vertical utilizando tecnología escáner láser y visión artificial en Actividad experimental de I+D+i en ingeniería hidráulica en España. Seminario 2014 (ISBN: 978-84-943649-6-9)
Ensayos de detección de peces para escalas de hendidura vertical utilizando escáner láser 2D en Actividad experimental de I+D+i en ingeniería hidráulica en España. Seminario 2013 (ISBN: 978-84-943649-5-2)

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 20