Programa Oficial de Doutoramento en Neurociencias

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Cudeiro Mazaira, Francisco Javier
Coordinador
Cudeiro Mazaira, Francisco Javier
Vogal PDI
Delgado García, Jose María
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 4
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 6
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 1
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 8
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 0
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 12,5
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 62,5
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 37,5
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 12,5
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 n/a
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 n/a
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 12,5
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 4
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 6
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 0
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 8
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 0
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 37,5
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 12,5
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 50
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 n/a
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 n/a
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 0
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 4
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 3
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 2
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 10
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 50
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 0
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 70
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 10
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 20
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 n/a
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 n/a
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 11,11
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 4
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 5
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 4
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 10
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 50
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 0
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 80
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 20
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 20
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.783
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 16,67

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Martín-Pozuelo, N., Robles-García, V., Piccardi, L., Quintela del Rio, A., Cudeiro, J., & De las Cuevas-Terán, I. (2023). Adaptations of the Walking Corsi Test (WalCT) for 2-and 3-year-old preterm and term-born toddlers: A preliminary study. Frontiers in Pediatrics11, 1081042.
Martin-Pozuelo, N., De Las Cuevas-Terán, I., Piccardi, L., Quintela del Rio, A., & Robles-García, V. (2021). Adaptation of the Walking Corsi Test (WalCT) for 2-and 3-year-old preterm and term-born toddlers. Poster. Developmental medicine & Child Neurology63(S2), 44-44.
Martin-Pozuelo, N., Solis-García, M., Carballo-Costa, L., Las Cuevas-Terán, D., Piccardi, L., & Robles-García, V. (2022). Measuring spatial navigation in children and adolescents: A systematic review. Developmental Medicine and Child Neurology64(Suppl. 3), 59-60.
Artigos en revistas internacionais
Vila-Villar, A., Naya-Fernández, M., Madrid, A., Madinabeitia-Mancebo, E., Robles-García, V., Cudeiro, J., Arias, P. (2022). Exploring the role of the left DLPFC in fatigue during unresisted rhythmic movements. Psychophysiology, 00, e14078. https://doi.org/10.1111/psyp.14078
Artigos en revistas internacionais
Temporal dynamics of muscle, spinal and cortical excitability and their association with movement rate and amplitude during three minutes of maximal-rate finger tappingElena MADINABEITIA-MANCEBO,Antonio MADRID, Amalia JÁCOME, Javier CUDEIRO y Pablo ARIAS.Neuroscience and Motor Control Group (NEUROcom), Faculty of Health Sciences, INEF-Galicia, and Faculty of Physiotherapy, Universidade da Coruña and Institute of Biomedical Research of A Coruña, A Coruña, SpainSci Rep. 2020 10:3166https://doi.org/10.1038/s41598-020-60043-0
Effect of stimulation timing on testing voluntary muscle force generationAntonio MADRID, Elena MADINABEITIA-MANCEBO, Verónica ROBLES-GARCÍA, Marcelo CHOUZA, Javier CUDEIRO y Pablo ARIAS.Neuroscience and Motor Control Group (NEUROcom), Faculty of Health Sciences, INEF-Galicia, and Faculty of Physiotherapy, Universidade da Coruña and Institute of Biomedical Research of A Coruña, A Coruña, SpainHeliyon 6 (2020) e05179. ISSN 2405-8440https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05179
Peripheral-central interplay for fatiguing un-resisted repetitive movements: a study using muscle ischaemia and M1 neuromodulation Elena MADINABEITIA-MANCEBO,Antonio MADRID, Antonio OLIVIERO, Javier CUDEIRO y Pablo ARIAS.Neuroscience and Motor Control Group (NEUROcom), Faculty of Health Sciences, INEF-Galicia, and Faculty of Physiotherapy, Universidade da Coruña and Institute of Biomedical Research of A Coruña, A Coruña, Spainhttps://doi.org/10.1038/s41598-020-80743-x
Artigos en revistas internacionais
Effects of COVID-19 Lockdown on Chronic Drug-Resistant Pain Patients Treated Using Brain Stimulation Approaches.Angela Brocalero-Camacho 1 , Yolanda A Pérez-Borrego 1 , Vanesa Soto-León 1 , María Jesús Rodriguez-Matas 2 , Guglielmo Foffani 3 , Antonio OlivieroBrain Stimul -Jul-Aug 2020;13(4):1089-1090
Artigos en revistas nacionais
Protocolo terapético del dolor con técnicas de estimulación no invasivas. A.Brocalero Camacho, Y.A.Pérez Borrego, MJ Rodríguez Matas, V. Soto León, L.Mordillo Mateos, A.Oliviero.Medicine 2019, 12(75):4451-4
Artigos en revistas internacionais
Effects of a Finger Tapping Fatiguing Task on M1- Intracortical Inhibition and Central Drive to the MuscleAntonio MADRID, Elena MADINABEITIA-MANCEBO, Javier CUDEIRO y Pablo ARIAS.Neuroscience and Motor Control Group (NEUROcom), Faculty of Health Sciences, INEF-Galicia, and Faculty of Physiotherapy, Universidade da Coruña and Institute of Biomedical Research of A Coruña, A Coruña, SpainSci Rep. 2018 Jun 19;8(1):9326. doi: 10.1038/s41598-018-27691-9.
Arias, P; Corral-Bergantiños, Y; Robles García, V; Madrid, A; Oliviero, A; Cudeiro, J; Bilateral tDCS on primary motor cortex: effects on fast arm reaching tasks. Plos One. 2016.Robles-García, V; Corral-Bergantiños, Y; Espinosa, N; García-Sancho, C; Sanmartín, G; Flores, J; Cudeiro, J; Arias, P. Effects of movement imitation training in Parkinson ́s disease: Virtual Reality Pilot Study. Parkinsonism & Related Disorders. 2016. 26:17-23.Arias, P; Robles-García, V; Corral-Bergantiños, Y; Madrid, A; Espinosa, N; Valls-Solé, J; Grieve K. L; Oliviero, A; Cudeiro, J. Central fatigue induced by short-lasting finger tapping and isometric tasks: A study of silent periods evoked at spinal and supraspinal levels. Neuroscience. 2015, 305: 316-27.Arias, P; Madinabeitia-Mancebo, E; Santiago, M; Corral-Bergantiños, Y; Robles-García, V. Effects of early or late-evening fatiguing physical activity on sleep quality in non-professional sportsmen. J Sports Med and Phys Fitness. 2015, 56(5):597-605.Robles-García, V; Corral-Bergantiños, Y; Espinosa, N; Jácome M.A; García-Sancho, C; Cudeiro, J; Arias, P. Spatiotemporal Gait Patterns During Overt and Covert Evaluation in Patients With Parkinson´s Disease and Healthy Subjects: Is There a Hawthorne Effect?. J Appl Biomech. 2015, 31(3).Arias, P; Robles-García, V; Corral-Bergantiños, Y; Espinosa, N; Mordillo, L; Grieve K.L; Oliviero, A; Cudeiro, J. Balancing the excitability of M1 circuitry during movement observation without overt replication. Front Behav Neurosci. 2014, 8:316.Arias, P; Robles-García, V; Espinosa, N; Corral-Bergantiños, Y; Mordillo-Mateos, L; Grieve K. L; Oliviero, A; Cudeiro, J. The effects of expectancy on corticospinal excitability: passively preparing to observe a movement. J Neurophysiol 2014 Apri; 111(7):1479-86.Arias, P; Robles-García, V; Espinosa, N; Corral-Bergantiños, Y; Cudeiro, J. Validity of the finger tapping test in Parkinson’s disease, elderly and young healthy subjects: Is there a role for central fatigue? Clin Neurophysiol 2012; 123(10): 2034-41.
Artigos en revistas internacionais
The effects of waveform and current direction on the efficacy and test-retest reliability of transcranial magnetic stimulation. Davila-Pérez P, Jannati A, Fried PJ, Cudeiro Mazaira J, Pascual-Leone A. (2018) Neuroscience393, 97-109.
Reproducibility of intermittent theta-burst, paired-pulse, and single-pulse transcranial magnetic stimulation measures in older clinical populations. March 7, 2017 Poster by P. J. Fried, A. Jannati, P. Davila-Pérez, A. Pascual-Leone2nd International Brain Stimulation Conference 2017, Barcelona, SpainDOI: 10.1016/j.brs.2017.01.243
Transcranial magnetic stimulation as a neurophysiological biomarker in spinocerebellar ataxia. March 7, 2017 Poster by Paula Davila-Pérez*, Ali Jannati*, Seth Wakefield, Bradley Manor, Penny Greenstein, Alvaro Pascual-Leone (* Co-first authors)2nd International Brain Stimulation Conference 2017, Barcelona, SpainDOI: 10.1016/j.brs.2017.01.240
Relationships across, alpha/beta EEG power, learning and memory, and TMS-based neurophysiology measures in persons with Alzheimer’s disease, Type-2 diabetes, and controls. March 6, 2017 Poster by Chris Benwell*, Paula Davila-Pérez*, Peter J. Fried, Mouhsin Shafi, Alvaro Pascual-Leone (* Co-first authors)2nd International Brain Stimulation Conference 2017, Barcelona, SpainDOI: 10.1016/j.brs.2017.01.407
Antonio Madrid, Elena Madinabeitia-Mancebo, Javier Cudeiro, y Pablo Arias. Eff ects of a fi nger tapping fatiguing task on m1-intracortical inhibition and central drive to the muscle. Scienti c Reports, 8:9326, 2018. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-018-27691-9. URL https://www.nature.com/articles/ s41598-018-27691-9.
Capítulo de Libro
L. Macias / J. Fagoaga. Fisioterapia en Pediatría - 2ª edición – Madrid; Editorial Médica Panamericana; 2018. Rústica; 528 págs.; 17x24 cm. Depósito Legal: M-9206-2018 ISBN: 978-84-9110-212-0 (versión impresa) e ISBN: 978-84-9110-213-7 (versión electrónica).Capítulo 2. Avances en neurociencia aplicados al desarrollo y aprendizaje motor. Pág. 21. L. Macias Merlo y N. Martín Pozuelo
Artigos en revistas internacionais
EEG Microstate correlates of fluid intelligence.Emiliano Santarnecchi, Arjun Khanna, Christian Musaeus, Christopher Benwell, Paula Davila Perez, Alvaro Pascual-Leone, Moushin Shafi. (Submitted)
Repetitive transcranial magnetic stimulation in Spinocerebellar ataxia: a pilot randomized controlled trial.Brad Manor, Patricia E. Greenstein, Paula Davila Perez, Seth Wakefield, Junhong Zhou, Alvaro Pascual-Leone. (Submitted)
Reproducibility of single pulse, paired pulse, and intermittent theta-burst TMS measures in older clinical populations.Peter J. Fried, Ali Jannati, Paula Davila-Perez, Alvaro Pascual-Leone. (In preparation)
EEG Microstate Correlates of Fluid Intelligence and Response to Cognitive Training. Santarnecchi, E., Khanna, A. R., Musaeus, C. S., Benwell, C. S., Davila, P., Farzan, F., Matham, S., Pascual-Leone, A., & Shafi, M. (2017) Brain topography, 1-19
Reproducibility Of Single-Pulse, Paired-Pulse, And Intermittent Theta-Burst TMS Measures In Healthy Agging. Fried, P. J., Jannati, A., Davila Pérez, P., & Pascual-Leone, A. (2017) Frontiers in Aging Neuroscience9, 263.
Transcranial static magnetic field stimulation of M1 reduces corticospinal excitability without distorting sensorimotor integration in humans.Arias P, Adán-Arcay L, Puerta-Catoira B, Madrid A, Cudeiro J.PMID: 28094125 DOI: 10.1016/j.brs.2017.01.002Revista: Brain Stimulation
Antonio Madrid, Josep Valls-Sole, Antonio Oliviero, Javier Cudeiro, y Pablo Arias. Di ferential responses of spinal motoneurons to fatigue induced by short-lasting repetitive and isometric tasks. Neuroscience, 339:655 { 666, 2016. ISSN 0306-4522. doi:https://doi.org/10.1016/j.neuroscience. 2016.10.038. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0306452216305784.
Pablo Arias, Yoanna Corral-Bergantiños, Veronica Robles-Garca, Antonio Madrid, Antonio Oliviero, y Javier Cudeiro. Bilateral tdcs on primary motor cortex: E ffects on fast arm reaching tasks. PLOS ONE, 11(8):1{17, 2016. doi: 10.1371/journal.pone.0160063. URL https://doi.org/10.1371/journal. pone.0160063.
Pablo Arias, Lucía Adán-Arcay, Beatriz Puerta-Catoira, Antonio Madrid y Javier Cudeiro. Transcranial static magnetic field stimulation of M1 reduces corticospinal excitability without distorting sensorimotor integration in humans. 2017. Volume 10, Issue 2, Pages 340–342. Brain stimulation
Libro
A Practical Manual for Transcranial Magnetic Stimulation.Edwards DJ, Fried PJ, Davila Pérez P, Horvath JC, Rotenberg A, Pascual-Leone A. (In preparation)
Artigos en revistas internacionais
EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE
Effects of early or late-evening fatiguing physical activity on sleep quality in non-professional sportsmenPablo ARIAS, Elena MADINABEITIA-MANCEBO, Miguel SANTIAGO, Yoanna CORRAL-BERGANTIÑOS, Verónica ROBLES-GARCÍANeuroscience and Motor Control Group (NEUROcom), Faculty of Health Sciences, INEF-Galicia, and Faculty of Physiotherapy, Universidade da Coruña and Institute of Biomedical Research of A Coruña, A Coruña, SpainISSN 0022-4707Online ISSN 1827-1928
Pablo Arias Rodríguez; Verónica Robles García; Yoanna Corral Bergantiños; Antonio Madrid López; Nelson Espinosa Vergara; Josep Valls Solé; Kennet Grieve; Antonio Oliviero; Javier Cudeiro Mazaira. Central fatigue induced by short-lasting finger tapping and isometric tasks: A study of silent periods evoked at spinal and supraspinal levels. Neuroscience. 305, pp. 316 - 327. 2015.
Pablo Arias Rodríguez; Elena Madinabeitia Mancebo; Santiago, M; Yoanna Corral Bergantiños; Verónica Robles García. : Effects of early or late-evening fatiguing physical activity on sleep quality in non-professional sportsmen.Journal of Sports Medical and Physical Fitness. 2015.
Verónica Robles García; Yoanna Corral Bergantiños; Nelson Espinosa Vergara; Carlos García Sancho; Gabriel Sanmartin; Julian Flores; Javier Cudeiro Mazaira; Pablo Arias Rodriguez. Effects of movement imitation training in Parkinson's disease: A virtual reality pilot study.Parkinsonism Related Disorders. 26, pp. 17 - 23. 2016.
Pacheco Compaña FJ, Midón Miguez J, Avellaneda Oviedo EM, Busto Lodeiro E.  Post-Traumatic Cutaneous Meningioma.  Arch Plast Surg. 2016 Jul;43(4):381-4. doi: 10.5999/aps.2016.43.4.381. Epub 2016 Jul 20
Pacheco Compaña FJ, Avellaneda Oviedo EM, Gonzalez Rodrıguez A, Gonzalez Porto SA, Burn patients during the Summer Solstice festivities: A retrospective analysis in a hospital burn unit from 2005 to 2015. JBUR 2015 – 4927;1-6 doi:10.1016/j.Burns.2016.04.007
Avellaneda Oviedo EM, Casteleiro Roca P, Pacheco Compaña FJ, Vázquez Bueno JA. Lipoma Arborescente, tumor poco frecuente como causa de sinovitis extensora de la mano. Revista Iberoamericana de Cirugía de la mano. Rev Iberoam Cir Mano. 2015;43(2):111-116http://dx.doi.org/10.1016/j.ricma.2015.09.006
Pablo Arias, Verónica Robles-García, Yoanna Corral-Bergantiños, Antonio Madrid, Nelson Espinosa, Josep Valls-Solé, Kenneth L. Grieve, Antonio Oliviero, y Javier Cudeiro. Central fatigue induced by short-lasting finger tapping and isometric tasks: A study of silent periods evoked at spinal and supraspinal levels. Neuroscience, 305:316 { 327, 2015. ISSN 0306-4522. doi:https://doi.org/10.1016/j.neuroscience. 2015.07.081. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0306452215007083.
Artigos en revistas nacionais
Avellaneda Oviedo EM, Fernández Gómez F, Pacheco Compaña FJ, Comellas Melero N, Gutierrez Urbon JM,  Mariñas J. Análisis de la utilización de un protocolo de profilaxis antibiótica en cirugía mamaria Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, vol. 42, núm. 3, julio-septiembre, 2016, pp. 255- 264
Avellaneda Oviedo EM, Vázquez López P, Rodríguez Perez E, Palacios García P, González Porto SA, González Rodríguez A. Manejo del paciente crítico con necrosis epidérmica tóxica en la unidad de quemados.  Heridas y Cicatrización H&C  Dic 2016 Volumen 6(4): 11 -18
Avellaneda EM. Coberturas especiales II: Colgajos. Revista Multidisciplinar de Insuficiencia Cutánea Aguda on-line Proyecto Lumbre 11 número. Febrero 2016http://www.proyectolumbre.com/index.php?norevista=11&pagina=7
Avellaneda EM. Un novedoso y rápido agente enzimático para el desbridamiento, en el manejo del paciente quemado. Revista Multidisciplinar de Insuficiencia Cutánea Aguda on-line Proyecto Lumbre 8 número.  Febrero 2015http://www.proyectolumbre.com/index.php?norevista=8&pagina=59
Avellaneda EM. Coberturas especiales I: injertos de piel. Revista Multidisciplinar de Insuficiencia Cutánea Aguda on-line Proyecto Lumbre 10 número. Octubre 2015http://proyectolumbre.com/index.php?norevista=10&pagina=7
Libro
Javier Cudeiro Mazaira; Pablo Arias Rodríguez; Verónica Robles García; Yoanna Corral Bergantiños. Fundamentos de neurociencia y neurorrehabilitación en Terapia Ocupacional.1, pp. 254. Síntesis, 2015.
Notas
Pablo Arias Rodríguez; Yoanna Corrral Bergantiños; Verónica Robles García; Antonio Madrid López; Antonio Oliviero; Javier Cudeiro Mazaira. Bilateral tDCS on Primary Motor Cortex: Effects on fast arm reaching tasks. Plos One. 2016.
Artigos en revistas internacionais
PMR. THE JOURNAL OF INJURY FUNCTION AND REHABILITATION
AGATHOS. ATENCION SOCIOSANITARIA Y BIENESTAR
Artigos en revistas nacionais
RESVISTA AGATHOS. ATENCION SOCIOSANITARIA Y BIENESTAR
Capítulo de Libro
ABORDAJE INTEGRAL DEL DOLOR EN REHABILITACION EN LA REHABILITACION DEL PACIENTE CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE LA EVIDENCIA A LA PRACTICA CLINICA

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 4