Programa Oficial de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Veiga Barbazán, Maria del Carmen
Coordinadora
Becerra Fernández, Manuel
Secretario
Sanroman Braga, Maria Angeles
Vogal PDI
Gallego Veigas, Pedro Pablo
Vogal PDI
Doménech García, María Nieves
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 4
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 9
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 7
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 26
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 28,57
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 19,23
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 73,08
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 26,92
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 33,33
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 3
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 33,33
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 66,67
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.740
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 3.060
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 66,67
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 0
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 4
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 8
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 5
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 22
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 20
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 31,82
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 63,64
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 9,09
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 27,27
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 n/a
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 0
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 100
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 2.499
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 0
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 5,56
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 4
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 4
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 1
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 23
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 0
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 21,74
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 60,87
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 4,35
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 34,78
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 13,04
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 25
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 4
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 50
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 50
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 2
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 2
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.096
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 2.229
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 50
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 50
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 75
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 75
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 10,53
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 4
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 8
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 7
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 24
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 14,29
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 20,83
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 62,5
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 4,17
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 33,33
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 4,17
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 66,67
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 1
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.518
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 100
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 100
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 0

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Naveira-Pazos C, Veiga MC, Kennes C. Accumulation of lipids by the oleaginous yeast Yarrowia lipolytica grown on carboxylic acids simulating syngas and carbon dioxide fermentation. Bioresour Technol. 2022;360:127649. doi:10.1016/J.BIORTECH.2022.127649
Saavedra-Bouza, A., Escuder‑Rodríguez, J.-J., deCastro, M.-E., Becerra, M., & González-Siso, M.-I. (2023). Xylanases from thermophilic archaea: A hidden treasure. Current Research in Biotechnology5, 100116. https://doi.org/10.1016/j.crbiot.2022.11.003
Ruiz-Romero C, Fernández-Puente P, González L, Illiano A, Lourido L, Paz R, Quaranta P, Perez-Pampín E, González A, Blanco FJ, Calamia V. Association of the serological status of rheumatoid arthritis patients with two circulating protein biomarkers: A useful tool for precision medicine strategies. Front Med (Lausanne). 2022 Oct 28;9:963540. doi: 10.3389/fmed.2022.963540. PMID: 36388911; PMCID: PMC9651940.
Junquera López-Seijas, Diego Miranda-Balbuena, Alba Iglesias-Fente, Marta Sacristán-Santos, Natalia Carballo-Pedrares, María C. Arufe, Ana Rey-Rico, Juan Fafián-Labora, Development of new non-viral systems for genetic modification of senescent cells,Molecular Therapy - Nucleic Acids, Volume 32, 2023, Pages 302-317, ISSN 2162-2531, https://doi.org/10.1016/j.omtn.2023.03.010. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253123000690) Abstract: Senescence is a process characterized by a prolonged irreversible cell-cycle arrest. The accumulation of senescent cells in tissues is related to aging and to the development of age-related diseases. Recently, gene therapy has emerged as a powerful tool for treating age-associated diseases by the transference of specific genes into the target cell population. However, the high sensitivity of senescent cells significantly precludes their genetic modification via classical viral and non-viral systems. Niosomes are self-assembled non-viral nanocarriers that exhibit important advantages due to their elevated cytocompatibility, versatility, and cost-efficiency, arising as a new alternative for genetic modification of senescent cells. In this work, we explore for the first time the use of niosomes for genetic modification of senescent umbilical cord-derived mesenchymal stem cells. We report that niosome composition greatly affected transfection efficiency; those formulations prepared in medium with sucrose and containing cholesterol as helper lipid being the most suitable to transfect senescent cells. Moreover, resulting niosome formulations exhibited a superior transfection efficiency with a markedly less cytotoxicity than the commercial reagent Lipofectamine. These findings highlight the potentiality of niosomes as effective vectors for genetic modification of senescent cells, providing new tools for the prevention and/or treatment of age-related diseases. Keywords: MT: Delivery Strategies; senescence; aging; umbilical cord mesenchymal stem cells; gene therapy; non-viral vectors; niosomes
Mycena pseudoseta (Agaricales, Mycenaceae), primer registro en Europa Pendente publicacion finales do 2023 no boletín da Sociedad Micológica de Madrid
Natalia Carballo-Pedrares, Federica Ponti, Junquera Lopez-Seijas, Diego Miranda-Balbuena, Nina Bono, Gabriele Candiani, Ana Rey-Rico, Non-viral gene delivery to human mesenchymal stem cells: a practical guide towards cell engineering,Journal of Biological Engineering, Volume 17, 2023, DOI: 10.1186/s13036-023-00363-7 (https://jbioleng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13036-023-00363-7) Abstract: In recent decades, human mesenchymal stem cells (hMSCs) have gained momentum in the field of cell therapy for treating cartilage and bone injuries. Despite the tri-lineage multipotency, proliferative properties, and potent immunomodulatory effects of hMSCs, their clinical potential is hindered by donor variations, limiting their use in medical settings. To address this challenge, gene delivery technologies have emerged as a promising approach to modulate the phenotype and commitment of hMSCs towards specific cell lineages, thereby enhancing osteochondral repair strategies. This review provides a comprehensive overview of current non-viral gene delivery approaches used to engineer MSCs, highlighting key factors such as the choice of nucleic acid or delivery vector, transfection strategies, and experimental parameters. Additionally, it outlines various protocols and methods for qualitative and quantitative evaluation of their therapeutic potential as a delivery system in osteochondral regenerative applications. In summary, this technical review offers a practical guide for optimizing non-viral systems in osteochondral regenerative approaches.
Robles-Iglesias R, Naveira-Pazos C, Fernández-Blanco C, Veiga MC, Kennes C. Factors affecting the optimisation and scale-up of lipid accumulation in oleaginous yeasts for sustainable biofuels production. Renew Sustain Energy Rev 2023;171:113043. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.113043.
Robles-Iglesias, R., Naveira-Pazos, C., Fernández-Blanco, C., Veiga, M. C., & Kennes, C. (2023). Factors affecting the optimisation and scale-up of lipid accumulation in oleaginous yeasts for sustainable biofuels production. Renew. Sustain. Energy Rev.171:, 113043. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.113043
Fernández-Blanco, C., Robles-Iglesias, R., Naveira-Pazos, C., Veiga, M. C., & Kennes, C. (2023). Production of biofuels from C1-gases with Clostridium and related bacteria—Recent advances. Microb. Biotechnol.16:, 726–741. https://doi.org/10.1111/1751-7915.14220
Fernández-Blanco, C., Veiga, M. C., & Kennes, C. (2022). Efficient production of n-caproate from syngas by a co-culture of Clostridium aceticum andClostridium kluyveriJ. Environ. Manage.302:, 113992. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113992
Fernández‐Blanco, C., Robles‐Iglesias, R., Naveira‐ Pazos, C., Veiga, M. C., & Kennes, C. (2023). Production of biofuels from C1‐gases with Clostridium and related bacteria— Recent advances. Microbial Biotechnology16(4), 726- 741.
Robles-Iglesias, R., Naveira-Pazos, C., Fernández-Blanco, C., Veiga, M. C., & Kennes, C. (2023). Factors affecting the optimisation and scale-up of lipid accumulation in oleaginous yeasts for sustainable biofuels production. Renewable and Sustainable Energy Reviews171, 113043. 
Natalia Carballo-Pedrares, Junquera López-Seijas, Diego Miranda-Balbuena, Ibán Lamas, Julián Yáñez, Ana Rey-Rico, Gene-activated hyaluronic acid-based cryogels for cartilage tissue engineering, Journal of Controlled Release, Volume 362, 2023, Pages 606-619, ISSN 0168-3659, https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2023.09.008. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016836592300593X Abstract: Articular cartilage injuries are very frequent lesions that if left untreated may degenerate into osteoarthritis. Gene transfer to mesenchymal stem cells (MSCs) provides a powerful approach to treat these lesions by promoting their chondrogenic differentiation into the appropriate cartilage phenotype. Non-viral vectors constitute the safest gene transfer tools, as they avoid important concerns of viral systems including immunogenicity and insertional mutagenesis. However, non-viral gene transfer usually led to lower transfection efficiencies when compared with their viral counterparts. Biomaterial-guided gene delivery has emerged as a promising alternative to increase non-viral gene transfer efficiency by achieving sustained delivery of the candidate gene into cellular microenvironment. In the present study, we designed hyaluronic acid-based gene-activated cryogels (HACGs) encapsulating a novel formulation of non-viral vectors based on niosomes (P80PX) to promote MSCs in situ transfection. The developed HACG P80PX systems showed suitable physicochemical properties to promote MSCs in situ transfection with very low cytotoxicity. Incorporation of a plasmid encoding for the transcription factor SOX9 (psox9) into HACG P80PX systems led to an effective MSCs chondrogenic differentiation with reduced expression of fibrocartilage and hypertrophic markers. The capacity of the developed systems to restore cartilage extracellular matrix was further confirmed in an ex vivo model of chondral defect. Keywords: Cartilage repair; Gene therapy; Non-viral vectors; Niosomes; P80PX; Gene activated cryogel; HACG; Mesenchymal stem cells
Capítulo de Libro
José Díaz, Raquel Núñez-Fernández, & Veloso, J. (2023). Padrón Peppers, Some Are Hot, and Some Are Not. In Orlex Baylen Yllano (Ed.), Capsicum (pp. Ch. 2). IntechOpen. 10.5772/intechopen.110435
Kennes-Veiga, D.Fernández-Blanco, C.Veiga, M.Kennes, C.2023Ethanol production from syngas (chapter 6). In: M.R. RahimpourM.A. MakaremM. Meshksar (Eds.) Advances in synthesis gas: methods, technologies and applications, Vol. 3: syngas products and usages: chemicals production from syngasAmsterdam, The Netherlands: Elsevier, pp. 147171
Kennes-Veiga David M., Villanueva-Perales Ángel L., Haro Pedro, Naveira-Pazos Cecilia, Veiga María C., Kennes Christian. (s. f.). Syngas conversion to biofuels: Recent progress. En Advances in Biofuels Production, Optimization and Applications. Elsevier.
Outras publicacións
New Thermophilic Protein with Xylanase Activity
Artigos en revistas internacionais
Escuder-Rodríguez, J.-J., Decastro, M.-E., Saavedra-Bouza, A., González-Siso, M.-I., and Becerra, M. (2022). Bioprospecting for Thermozymes and Characterization of a Novel Lipolytic Thermozyme Belonging to the SGNH / GDSL Family of Hydrolases. Int. J. Mol. Sci. 23, 5733.
Arslan, K., Schoch, T., Höfele, F., Herrschaft, S., Oberlies, C., Bengelsdorf, F., Veiga, M. C., Dürre, P., & Kennes, C. (2022). Engineering Acetobacterium woodii for the production of isopropanol and acetone from carbon dioxide and hydrogen. Biotechnology Journal, September 2021, 1–12. https://doi.org/10.1002/biot.202100515
Escuder-Rodríguez, J.-J., González-Suarez, M., Decastro, M.-E., Saavedra-Bouza, A., González-Siso, M.-I., & Becerra, M. (2022). Characterization of a novel thermophilic metagenomic GH5 endoglucanase heterologously expressed in Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae. Biotechnology for Biofuels and Bioproducts15(76), 1–13. https://doi.org/10.1186/s13068-022-02172-4
Mycena morenoi VILLARREAL M.1, TRABA J.M.2, COUCEIRO A.3,NAVEIRA H.4, & VILA-SANJURJO A. pendiente publicacion en Fungal Planet 2022-2023
Tres especies nuevas de Mycena sección Amparoina de la Península IbéricaTRABA J.M.2, COUCEIRO A.3,VILLARREAL M.1, NAVEIRA H.4, & VILA-SANJURJO A.5 Pendiente publicacion en revista internacional 
Artigos en revistas nacionais
Russula intermedia P-Karst primer hallazgo bajo Corylus avellana MONEDERO L.C.1, TRABA J.M.2,NAVEIRA H. 3, & VILA-SANJURJO A.4 Entregado y Pendiente de publicación en el Boletín de la Sociedad extremeña de Micología octubre 2022
Mycena fragosa Mycenaceae), a new species from the fragas in northwestern Spain VILLARREAL M.1, TRABA J.M.2, COUCEIRO A.3,NAVEIRA H.4, & VILA-SANJURJO A.5   Entregado y pendiente de publicación en la revista de la Sociedad Ibérica de Micología noviembre 2022
Artigos en revistas internacionais
Calero, R., Iglesias-Iglesias, R., Kennes, C., Veiga, M.C., 2018. Organic loading rate effect on the acidogenesis of cheese whey: a comparison between UASB and SBR reactors. Environ. Technol. (United Kingdom) 39, 3046–3054. https://doi.org/10.1080/09593330.2017.1371796
Iglesias-Iglesias, R., Campanaro, S., Treu, L., Kennes, C., Veiga, M.C., 2019. Valorization of sewage sludge for volatile fatty acids production and role of microbiome on acidogenic fermentation. Bioresour.Technol. 291, 121817. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.121817
Iglesias-Iglesias, R., Fernandez-Feal, M.M. del C., Kennes, C., Veiga, M.C., 2020. Valorization of agro-industrial wastes to produce volatile fatty acids: combined effect of substrate/inoculum ratio and initial alkalinity. Environ. Technol. 0, 1–33. https://doi.org/10.1080/09593330.2020.1743370
Iglesias-Iglesias, R., Kennes, C., Veiga, M.C., 2020. Valorisation of sewage sludge in co-digestion with cheese whey to produce volatile fatty acids. Waste Manag. 118, 541–551.https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.09.002
Lagoa-Costa, B., Kennes, C., Veiga, M.C., 2020. Cheese whey fermentation into volatile fatty acids in an anaerobic sequencing batch reactor. Bioresour. Technol. 308, 123226.
Lourido L, Balboa-Barreiro V, Ruiz-Romero C, Rego-Pérez I, Camacho-Encina M, Paz-González R, Calamia V, Oreiro N, Nilsson P, Blanco FJ. A clinical model including protein biomarkers predicts radiographic knee osteoarthritis: a prospective study using data from the Osteoarthritis Initiative. Osteoarthritis Cartilage. 2021 Aug;29(8):1147-1154. doi: 10.1016/j.joca.2021.04.011. Epub 2021 Apr 30. PMID: 33933586.
Pacheco Compaña Francisco Javier, Rodríguez Pérez Esther, Bugallo Sanz Juan Ignacio, Fernández Quinto Alejandro, González Rodriguez Alba. Factores relacionados con el riesgo de reintervención en pacientes operados de reducción cerrada de fractura de huesos propios. Cir. plást. iberolatinoam.  [Internet]. 2021  Mar [citado  2021  Ago  19] ;  47( 1 ): 81-86. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-78922021000100011&lng=es.  Epub 02-Ago-2021.  https://dx.doi.org/10.4321/s0376-78922021000100011.
Robles-Iglesias, R., Veiga, M. C., & Kennes, C. (2021). Carbon dioxide bioconversion into single cell oils (lipids) in two reactors inoculated with Acetobacterium woodii and Rhodosporidium toruloides. Journal of CO2 Utilization52, 101668.
Young-Kyoung Park, Cristina González-Fernández, Raúl Robles-Iglesias, Lea Vidal, Pierre Fontanille, Christian Kennes, Elia Tomás Pejó, Jean-Marc Nicaud, Patrick Fickers, Bioproducts generation from carboxylate platforms by the non-conventional yeast Yarrowia lipolyticaFEMS Yeast Research, 2021;, foab047, https://doi.org/10.1093/femsyr/foab047
Arslan K, Veiga MC, Kennes C. Autotrophic (C1-gas) versus heterotrophic (fructose) accumulation of acetic acid and ethanol in Clostridium aceticum. Bioresour Technol. 2021 Oct;337:125485.
Sonia Pereira-Crespo, A. Botana, M. Veiga, L. González, C. Resch, V. García-Souto, R. Lorenzana, N. Núñez-Sánchez, G. Flores-Calvete. Autenticação da origem alimentar  do leite de vaca por meio de NIRS. Pastagens e Forragens, Volumen 39/40 , 2020, páginas 49-57. ISSN 0870-6263
Artigos en revistas nacionais
A. Botana, s. Pereira-Crespo, M. Veiga, L. Gonzalez, V. Garcia-Souto, C. Resch, R. Lorenzana, G. Flores-Calvete. Sistemas de producción, calidad y composición de la leche de vaca en Galicia. Vaca Pinta, Volumen 21, Diciembre 2020, Páginas 110-121; ISBN: 978-84-09-265541-1
J. Valladares, M. Veiga, V. Souto, S.Pereira, G. Flores. Influencia del riego en el maíz forrajero. Resultados preliminares de dos ensayos en el interior de Galicia. Vaca Pinta, Volumen 23, Marzo 2021, Páginas 153-161; ISBN: 978-84-09-29159-5
M.D. Báez Bernal, M.I. García Pomar, J.F. Castro Insua, A. Louro López , C. Gilsanz Rey, V. García Souto, C. Santiago Andión. Rotación do millo con cultivos de inverno: producións dos cultivos independentes e efectos da rotación, Vaca Pinta, Volumen 23, Marzo 2021, Páginas 140-153, ISBN:978-84-09-29159-5
Capítulo de Libro
Lourido L, Paz-González R, Ruiz-Romero C, Nilsson P, Blanco FJ. Serum Proteomic Profiling in Rheumatoid Arthritis by Antibody Suspension Bead Arrays. Methods Mol Biol. 2021;2259:143-151. doi: 10.1007/978-1-0716-1178-4_8. PMID: 33687712.
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE LA MAMA. TÉCNICAS ONCOPLASTICAS Y  RECONSTRUCTIVAS. 4º EDICIÓN, ELSEVIER40. SARCOMAS DE MAMA Y PARED TORÁCICA: ALTERNATIVAS QUIRÚRGICASISBN: 978-84-9113-112-0Depósito legal: B. 26.336-2018
Artigos en revistas internacionais
Analysis of endogenous peptides released from osteoarthritic cartilage unravels novel pathogenic markers.Mol Cell Proteomics (2019)DOI:10.1074/mcp.RA119.001554
Predictive modeling of therapeutic response to chondroitin sulfate/glucosamine hydrochloride in knee osteoarthritis.Therapeutic Advances in Chronic Disease (2019)https://doi.org/10.1177/2040622319870013
Influence of preparation procedures on the phenolic content, antioxidant and antidiabetic activities of green and black teas.Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences (2019)http://dx.doi.org/10.1590/s2175-97902019000117695
López-Senra; Estefanía, Casal-Beiroa, Paula; López-Álvarez, Miriam; Serra, Julia; González, Pío; Valcárcel, Jesús; Vázquez, José Antonio; Fernández-Burguera, Elena; Blanco, Francisco J.; Magalhaes, Joana (2020)"Impact of prevalence ratios of chondroitin sulphate (CS)-4 and 6- isomers derived from marine sources in cell proliferation and chondrogenic differenciation processes" J Mar Drugs 2020
Casal-Beiroa, P. González, P., Blanco, FJ., Magalhães, J. (2020) Molecular analysis of the destruction of articular joint tissues by Raman spectroscopy. Expert Review of Molecular DiagnosticsDOI: 10.1080/14737159.2020.1782747
Martínez Diz, M.P., Andrés-Sodupe, M., Berbegal, M., Bujanda, R., Díaz-Losada, E., Gramaje, D. 2020. Droplet Digital PCR Technology for Detection of Ilyonectria liriodendri from Grapevine Environmental Samples. Plant Dis. 104: 1144-1150. https://doi.org/10.1094/PDIS-03-19-0529-RE
Maldonado-González, M.M., Martínez-DizM.P.Andrés-Sodupe, M., Bujanda, R., Díaz-Losada, E., Gramaje, D. 2020. Quantification of Cadophora luteo-olivacea from grapevine nursery stock and vineyard soil using droplet digital PCR. Plant Dis. https://doi.org/10.1094/PDIS-09-19-2035-RE
Martínez-Diz, M.P., Eichmeier, A., Spetik, M., Bujanda, R., Díaz-Fernández, A., Díaz-Losada, E., Gramaje, D. 2020. Grapevine pruning time affects natural wound colonization by wood-invading fungi. Fungal Ecol. (accepted with minor revision). BioRxiv doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.20.050955
Martínez-Diz, M.P., Díaz-Losada, E., Andrés-Sodupe, M., Bujanda, R., Maldonado-González, M.M., Ojeda, S., Yacoub, A., Rey, P., Gramaje, D. 2020. Field evaluation of biocontrol agents against black-foot and Petri diseases of grapevine. Submitted to Pest Manag. Sci. (under revision). BioRxiv doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.19.101568
Martínez-Diz, M.P., Díaz-Losada, E., Díaz-Fernández, A., Bouzas-Cid, A., Gramaje, D. 2020. Protection of grapevine pruning wounds against Phaeomoniella chlamydospora and Diplodia seriata by biological and chemical methods. Submitted to Crop Prot. (under revision). BioRxiv doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.26.117374
Gramaje, D., Berlanas, C., Martínez-Diz, M.P., Díaz-Losada, E., Antonielli, L., Gorfer, M., Compant, S. 2020. Comparative genomic of Dactylonectria torresensis strains from grapevine, soil and weed highlights potential mechanisms in pathogenicity and endophytic lifestyle. Submitted to IMA Fungus (under revision).
Analysis of endogenous peptides released from osteoarthritic cartilage unravels novel pathogenic markers Patricia Fernández-Puente1*, Lucía González-Rodríguez1*, Valentina Calamia1, Flor Picchi1, Lucía Lourido1, María Camacho-Encina1, Natividad Oreiro1, Beatriz Rocha1, Rocío Paz1, Anabel Marina2, Carlos García2, Francisco J Blanco1,3# and Cristina Ruiz- RomeroMol Cell Proteomics Papers in Press. Published on July 27, 2019 as Manuscript RA119.001554
Gonzaga González,  S.  E., Fernández  Romay,  Y.,  Bernal  Pita  Da  Veiga,  M.  Á., & Moreno Herrera, A.  (2019).  Fitorremediación de aguas residuales porcícolas mediante el uso de semillas Moringa oleifera LAM. Revista CientíficaAgroecosistemas, 7(2), 132-139. Recuperado de https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/285/308
Ordoñez Castillo, F. M., Bernal Pita Da Veiga, M. A., Vidal Gonzalez N. P., & Moreno Herrera, A. (2019). Efectos antioxidantes de Moringa oleifera LAM en vitroplantas de banano clon Williams enraizadas en sistemas de inmersión temporal RITA. Revista Científica Agroecosistemas, 7(3), 57-63. Recuperado de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/document%20(5).pdf
García Batista, R. M., Castillo Ontaneda, A. L., & Moreno Herrera, A. (2020). Características y uso del sistema de inmersión temporal en la propagación in vitro en la familia bromeliaceae. Revista Científica Agroecosistemas, 8(1), 64-67. Recuperado de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/document%20(6).pdf
Castillo Ontaneda, A. L., Moreno Herrera, A., García Batista, R. M. (2020). Eficiencia del sistema de inmersión temporal frente al método de propagación convencional in vitro. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 3(2), 173182. Recuperado de https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/284/315
Gonzalez Porto SA, Cano Leira MA, Gonzalez Rodríguez A, Alvarez Jorge A, Capitolunate arthrodesis versus four-corner arthrodeses in scaphoid nonunionadvanced collapsed wrist. Rev Iberam Cir Mano, 2019;47:32-38
Carlos A. García-González & Cristina Silvar. (2020). Plants Phytochemical Assessment of Native Ecuadorian Peppers (Capsicum spp.) and Correlation Analysis to Fruit Phenomics. Plants 2020, 9, 986. https://doi.org/10.3390/plants9080986https://www.mdpi.com/2223-7747/9/8/986#cite
Arslan, K., Bayar, B., Abubackar, H. N., Veiga, M. C., & Kennes, C. (2019). Solventogenesis in Clostridium aceticum producing high concentrations of ethanol from syngas. Bioresource technology292, 121941.
Artigos en revistas nacionais
Martínez-Díz, M.P., Díaz-Losada, E., Gramaje. D. 2020. Manejo integrado de las enfermedades de la madera en viveros de vid. Agricultura 1035: 36-40.
Martínez-Diz, M.P., Díaz-Losada, E., Díaz-Fernández, A., Bouzas-Cid, Y., Bartolomé-Lozano, J.L., Gramaje, D. 2020. Evaluación de productos para la protección de heridas de poda contra hongos de la madera de la vid. Vida Rural junio 2020: 50-56.
González Porto SA, Silva Díaz MT, Reguera Arias A, Pombo Otero J, González Rodríguez A, Valero Gasalla J, et al. A Comparative Study of Doppler Ultrasound against Temporary Artery Biopsy in the Diagnosis of Giant Cell Arteritis. Reumatol Clin. 2018 Oct 11
Capítulo de Libro
Casal-Beiroa, P.; Blanco, F.J.; Magalhães, J. (2020) Raman spectroscopy for cartilage damage severity, degradation and repair assessment. En González, P. (Ed.) Avances en la Bioingeniería para el envejecimiento saludable, pp 43-54 Universidade de Vigo, Vigo, España
Libro
Gramaje, D., Armengol, J., Berbegal, M., Chacón, J.L., Barajas, E., Rubio Cano, J.A., Muñoz, R.M., Martínez-Diz, M.P., Díaz-Losada, E. 2020. Guía sobre las enfermedades fúngicas de la madera de la vid. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España. En prensa.
Outras publicacións
Martínez-Diz, M.P., Andrés-Sodupe, M., Bujanda, R., Díaz-Losada, E., Maldonado-González, M.M., Ojeda, S., Gramaje, D. 2020. Evaluación de agentes de control biológico (ACB) contra el Pie negro y la enfermedad de Petri en condiciones de campo. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España. En prensa.
Andrés-Sodupe, M., Martínez-Diz, M.P., Bujanda, R., Maldonado-González, M.M., Díaz-Fernández, A., Díaz-Losada, E., Ojeda, S., Gramaje, D. 2020. Evaluación de infecciones naturales por hongos de la madera en viñedos de La Rioja, Navarra y Galicia. Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, Gobierno de España. En prensa.
Artigos en revistas internacionais
Martínez-DizM.P., Eichmeier, A.,Andrés-Sodupe, M., Bujanda, R., Díaz-Losada, E., Gramaje, D. 2019. Soil-plant compartments affect fungal microbiome diversity and composition in grapevine. Fungal Ecology 41: 234-244. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2019.07.003 
Berlanas, C., Ojeda, S., López-Manzanares, B., Andrés-Sodupe, M., Bujanda, R., Martínez-Diz, M.P., Díaz-Losada, E., Gramaje, D. 2019. Occurrence and diversity of black-foot disease fungi in symptomless grapevine nursery stock in Spain. Plant Disease. DOI: 10.1094/PDIS-03-19-0484-RE 
Martínez-Diz, M.P., Díaz-Losada, E., Barajas, E., Ruano-Rosa, D., Andrés-Sodupe, M, Gramaje, D. 2019. Screening of Spanish Vitis viniferagermplasm for resistance to Phaeomoniella chlamydospora. Scientia Horticulturae, 246: 104–109. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.10.049
Martínez-Diz, M.P., Díaz-Losada, E., Armengol, J., León, M., Berlanas, C., Andrés-Sodupe, M. y Gramaje, D. 2018.First report of Ilyonectria robusta causing black foot disease of grapevine in Spain. Plant Disease 102:2381. https://doi.org/10.1094/PDIS-05-18-0730-PDN
Gálvez Ramírez, M. I., Moreno Herrera, A., & Fernández Romay, Y. (2019). Efecto biorremediador de semillas de Moringa Oleífera Lam (Mol) para mejorar la calidad del agua de consumo en granjas avícolas. Revista Científica Agroeco- sistemas, 7(1), 125-133. Recuperado de https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes
Artigos en revistas nacionais
Martínez-Díz, M.P., Díaz-Losada, E., Berbegal, M., Andrés-Sodupe, M., Gramaje. D. 2019. Variaciones espaciales en las comunidades fúngicas en suelos de viñedos y su interacción con la enfermedad del pie negro.Phytoma España 311:1-7 (Libro).
Maldonado, M.M., Andrés Sodupe, M., Berlanas, C., Bujanda, R. and Gramaje, D., Martínez Diz, M.P.y Díaz Losada, E. 2018. Enfermedades fúngicas de la madera de la vid: líneas de investigación actuales y últimos avances para su control. Cuaderno de Campo nº 61 - Junio 2018: 28-35. 
Notas
Gálvez Ramírez, M. I., Moreno Herrera, A., & Fernández Romay, Y. (2019). Efecto biorremediador de semillas de Moringa Oleífera Lam (Mol) para mejorar la calidad del agua de consumo en granjas avícolas. Revista Científica Agroecosistemas, 7(1), 125-133. Recuperado de https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes
Outras publicacións
Martínez-Diz, M.P., Andrés-Sodupe, M., Bujanda, R., Díaz-Losada, E., Maldonado-González, M.M, Ojeda, S., Rey, P., Yacoub, A., Gramaje, D. 2019. Screening of biocontrol agents against black-foot and Petri diseases under field conditions. Libro de resúmenes del congreso. 11th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases (IWGTD).
Martínez-Diz, M.P., Eichmeier, A., Andrés-Sodupe, M., Bujanda, R., Díaz-Fernández, A., Díaz-Losada, E., Maldonado-González, M.M, Ojeda, S., Gramaje, D. 2019. Natural infections of pruning wounds by fungal trunk pathogens in mature vineyards in Galicia (northwest Spain). Libro de resúmenes del congreso. 11th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases (IWGTD).
Berlanas, C., Armengol, J., Berbegal, M., Berraf, A., Carlucci, A., Eichmeier, A., Halleen, F., Martínez-Diz, M.P., Mostert, L., Reis, P., Gramaje, D. 2019. Genetic analysis of Dactylonectria torresensis populations from grapevine using microsatellite markers. Libro de resúmenes del congreso. 11th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases (IWGTD).
Andrés-Sodupe, M., Berlanas, C., Bujanda, R., Díaz-Losada, E., López-Manzanares, B., Martínez-Diz, M.P., Ojeda, S., Gramaje, D. 2019. Characterization and pathogenicity of black-foot disease pathogens isolated from symptomless grapevine nursery stock in Spain. Libro de resúmenes del congreso. 11th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases (IWGTD).
Maldonado-González, M.M., Andrés-Sodupe, M., Berbegal, M., Bujanda, R., Díaz-Losada, E, Martínez-DizM.P., Gramaje, D. 2019. Droplet digital PCR technology for detection and quantification of black-foot disease pathogens and Cadophora luteo-olivacea from grapevine nursery stock and vineyard soil. Libro de resúmenes del congreso. 11th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases (IWGTD).
Martínez-DizM.P., Andrés-Sodupe, M., Bujanda, R., Díaz-Losada, E., Gramaje, D. 2019. Grapevine belowground compartments affect fungal trunk pathogens composition. Libro de resúmenes del congreso. 11th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases (IWGTD).
Gramaje, D., Berlanas, C., Díaz-Losada, E., Martínez-Diz, M.P., Antonielli, L., Gorfer, M., Compant, S. 2019. Comparative genomics of Dactylonectria torresensis strains from grapevine, soil and weeds highlight potential mecanisms in pathogenicity and lifestyle. Libro de resúmenes del congreso. 11th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases (IWGTD).
Martínez-Diz, M.P., Ayres, M., Sosnowski, M. 2019. Grapevine cultivar variability in colonization by Phaeomoniella chlamydospora and Phaeoacremonium minimum. Libro de resúmenes del congreso. 11th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases (IWGTD). 
Martínez-Diz, M.P., Andrés-Sodupe, M., Berbegal, M., Díaz-Losada, E., Gramaje, D. 2018. Fungal community structure form soil to grapevine root and its interaction with black-foot disease. Libro de resúmenes del congreso. International Congress on Grapevine and Wine Sciences (ICGWS). 
Martínez-Diz, M.P., Díaz-Losada, E., Barajas, E., Ruano-Rosa, D., Andrés-Sodupe, M., Gramaje, D. 2018. Phenotyping assays to identify tolerant grapevine cultivars to Phaeomoniella chlamydospora infection. Libro de resúmenes del congreso. International Congress on Grapevine and Wine Sciences (ICGWS).
González-Domínguez, E., Berlanas, C., Martínez-Diz, M.P., Díaz-Losada, E., Gramaje, D, Armengol, J., Berbegal, M. 2018. Environmental factors associated with dispersal of Phaeomoniella chlamydospora, causal agent of esca disease of grapevine. Libro de resúmenes del congreso. International Congress on Grapevine and Wine Sciences (ICGWS).
Díaz-Losada, E., Díaz-Fernández, A., Martínez-Diz M.P., Cortés-Dieguez S. 2018. Identification by GC-MS of the main free and glycosidically volatile compounds in grapes from Vitis vinifera cv. Albilla over three consecutive vintages. Libro de resúmenes del congreso. International Congress on Grapevine and Wine Sciences (ICGWS).
Martínez-Diz, M.P., Berlanas, C., Gramaje, D. y Díaz-Losada, E. Estudio preliminar: Evaluación de la tolerancia de cultivares de Vitis viniferaL. a hongos asociados a las enfermedades de la madera de la vid. 2018. Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, Gobierno de España. Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología, 32ª Reunión: 97-104.
Martínez-Diz, M.P., Díaz-Losada, E., Díaz-Fernández, A. y Cortés-Diéguez, S. Perfil aromático de variedades tintas cultivadas en Galicia. 2018. Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, Gobierno de España. Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología, 32ª Reunión:115-122.
Rodríguez, R., & Moreno, A. (2018). Superoxide dismutase activity and jasmonic acid during in vitro-ex vitro transition of pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) micropropagated plantlets. African Journal of Biotechnology17(50), 1397–1402. https://doi-org.accedys.udc.es/10.5897/ajb2018.16618
Artigos en revistas internacionais
Bermúdez, N., Kennes, C., Veiga, M.C., 2017.Anaerobic digestion of tuna waste for the production of volatile fatty acids. Waste Management. 68,96-102.
Moreno Herrera, A., García Batista, R. G., García, C., & Montes de Oca Suárez, J. L. (2017). Análisis ecosistémicosustentable de una Biofábrica de vitroplantas en predios agrícolas de la UTMACH, Ecuador.Revista CientíficaAgroecosistemas, 5(1-Ext), 140-149. Recuperado de http://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/index
González Porto SA, González Rodríguez A, Palacios García P, Rodríguez Pérez E, Yebra Pimentel MTExperiencia en el desbridamiento con Nexobrid y cura húmeda con Prontosan wound gel en el paciente quemado. Cir. plást iberolatinoam. 2018 Mar; 44(1):93-111
González Porto SA, Domenech N, González Rodríguez A, Avellaneda Oviedo EM, Blanco FJ, Arufe Gonda MC, et al. The addition of albumin improves Schwann cells viability in nerve cryopreservation. Cell Tissue Bank. 2018 Apr 26
Ugarte-Barco, F., Lima Morales, K. A., Bernal Pita Da Veig, M. A., & Moreno-Herrera, A. (2018). Estudios preliminares del efecto fortificante de extractos de Moringa Oleifera Lam. en vitroplantas del clon Williams en aclimatación. Revista Científica Agroecosistemas, 6(2), 47-55. Recuperado de http://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/index
P. Casal Beiroa, E.F. Burguera, T. Hermida Gomez, N. Goyanes, N. Oreiro Villar, F.J. Blanco, P. Gonzalez, J. Magalhaes, Optical biomarkers for the early diagnosis of osteoarthritis, Osteoarthritis and Cartilage, 26, 1, 2018, S191, https://doi.org/10.1016/j.joca.2018.02.409.
Artigos en revistas nacionais
Avellaneda Oviedo EM, González Rodríguez A, González Porto SA, Palacios Garrcía P, Rodríguez Pérez E, Bugallo Sanz JI. Injertos en heridas. Heridas y cicatrización. 2018 Jun; 8(2):6-15
García-González, C.; Álvarez-Chuncho, L.; Gutiérrez-Peralta, N.; Cabrera-Gia, C.; Yanez-Jara, F.; Ajila-Solorzano, K. (2018). DETERMINACIÓN POTENCIOMÉTRICA DE VITAMINA C EN NARANJA Y MANDARINA, 2, 54–62. Retrieved from http://investigacion.utmachala.edu.ec/proceedings/index.php/utmach/article/view/272/222http://investigacion.utmachala.edu.ec/proceedings/index.php/utmach/article/view/272/222
Moreno, A., Rigoberto, G., García González, C., & Montes de Oca, J. (2017). ANÁLISIS ECOSISTÉMICO-SUSTENTABLE DE UNA BIOFÁ- BRICA DE VITROPLANTAS EN PREDIOS AGRÍCOLAS DE LA UTMACH, ECUADOR. Revista Científica Agroecosistemas, 5(1-Ext), 140–149. Retrieved fromhttps://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/151/185
García González, C.,Tene Japon, Alex, Burgos Diaz, Karina & Zambrano, C. (2017). TECNICAS Y METODOS ELECTROMECANICOS: GALVANOPLASTIA Y POTENCIOMETRIA. Revista Científica Alternativashttp://editorial.ucsg.edu.ec/ojs-alternativas/index.php/alternativas-ucsg
García González, C.,Rojas Angulo, Rosa, Neira Quezada,Celinda & Espinoza Pluas, Gerardo. (2017). "DETECCION ESPECTROFOTOMETRICA Y CUANTIFICACION DE ACIDO ACETIL SALICILICO EN FARMACOS",. Revista Científica Alternativashttp://editorial.ucsg.edu.ec/ojs-alternativas/index.php/alternativas-ucsg
M.I. García Pomar, D. Báez Bernal, C. Gilsanz Rey, V. García Souto. Mejora de la eficiencia de la fertilización nitrogenada en los cultivos forrajeros, Vaca Pinta, Volumen 2, Marzo 2018, Páginas 116-126, ISSN: 2603-8080.
Notas
Moreno Herrera, A., García Batista, R. G., García, C., & Montes de Oca Suárez, J. L. (2017). Análisis ecosistémicosustentable de una Biofábrica de vitroplantas en predios agrícolas de la UTMACH, Ecuador.Revista CientíficaAgroecosistemas, 5(1-Ext), 140-149. Recuperado de http://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/index
Outras publicacións
Jorge M. Blanco Ballón, Miguel Fernández Pardo, Ignacio García Presedo, Juan Fernando Castro Ínsua, Mª Dolores Báez Bernal, Mª Isabel García Pomar, Valentín García Souto. Manual para unha axeitada xestión dos xurros de porcino na Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Noviembre 2017.
Artigos en revistas internacionais
Silvar, C., & García-gonzález, C. A. (2017). Scientia Horticulturae Screening old peppers ( Capsicum spp .) for disease resistance and pungency-related traits. Scientia Horticulturae, 218, 249–257. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.02.037
García, C., Llanos, M., Mazón, B., Dávila, K., & Cun, J. (2016). CAPSICUM ANNUUM POR VOLTAMETRÍA DE BARRIDO LINEAL DETERMINATION OF VITAMIN C IN PEPPERS CAPSICUM. Revista de Investigación Talentos, 3(2), 1–9. Retrieved from http://www.ueb.edu.ec/app/talentos/index.php/2-uncategorised/56-determinacion-de-vitamina-c-en-pimiento-capsicum-annuum-por-voltametria-de-barrido-lineal
Fernández-Puente P, Calamia V, González-Rodríguez L, Lourido L, Camacho-Encina M, Oreiro N, Ruiz-Romero C, Blanco FJ. Multiplexed mass spectrometry monitoring of biomarker candidates for osteoarthritis. Journal of Proteomics 2016, doi: 10.1016/j.jprot.2016.11.012 
Fernández-Naveira, Á., Veiga, M.C., Kennes, C., 2017. Production of chemicals from C1 gases (CO, CO2) by Clostridium carboxidivorans. World J Microbiol Biotechnol 33:43
Fernández-Naveira, Á., Veiga, M.C., Kennes, C., 2017. H-B-E (hexanol-butanol-ethanol) fermentation for the production of higher alcohols from syngas/waste gas. J Chem Technol Biotechnol 92(4):712-731
Fernández-Naveira, Á., Veiga, M.C., Kennes, C., 2017. Effect of pH control on the anaerobic H-B-E fermentation of syngas in bioreactors. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 92:1178-1185
Lagoa-Costa, B., Abubackar, H. N., Fernández-Romasanta, M., Kennes, C., Veiga, M.C., 2017. Integrated bioconversion of syngas into bioethanol and biopolymers. Bioresource Technology 239: 244-249
González Porto SA, González Rodríguez A, Villamarín Bello N, del Pozo Losada J. Láser de dióxido de carbono fraccionado asociado a corticoide tópico para el tratamiento del prurito en las secuelas cicatriciales del paciente quemado. Cir. plást iberolatinoam. 2017 Mar; 43(1):69-75
Rojas S, Pérez Del Caz MD, Esteban Vico JR, Villaverde E, Llinas A, Martínez JR, et al. EHTIC study: Evaluation of a new hemostatic agent based on tissue factor in skin grafting procedures. Burns. 2017 Jun;43(4):780–8 
Ánxela Fernández-Naveira, María C. Veiga and Christian Kennes (2017). Glucose bioconversion profile in the syngas-metabolizing species Clostridium carboxidivorans. Bioresourc Technology 244:552-559
P. Escudero-Rivera1,*, S. Seoane-López1, Sánchez-Fernández, L.R.1, J.R. Pérez-Prado1, M.C. Fernández-Feal1, Analytical simulation of vegetable oil transformation into biodiesel as a preliminary step towards the development of a mathematical model to predict CFPP, pp. 34-39. España: 24/07/2017. ISBN 978-84-697-4339-3.
Artigos en revistas nacionais
Hombreiro L. (2014) La Base de Datos Nacional de Perfiles Genéticos: Regulación, funcionamiento y operatividad. Boletín Gallego de Medicina Legal y Forense nº 20 (enero 2014): 33-41.
Hombreiro L, (2015). Predicción de rasgos físicos, médicos, conductuales y de origen biogeográficoGen-T Septiembre 2015: 109-118.
Artigos en revistas internacionais
Fernández-Naveira A, Abubackar HN, Veiga MC, Kennes C (2016) Efficient butanol-ethanol (B-E) production from carbon monoxide fermentation in Clostridium carboxidivorans. Appl Microbiol Biotechnol doi: 10.1007/s00253-015-7238-1.
Fernández-Naveira, Á., Abubackar, H., Veiga, MC., Kennes, C. 2016. Carbon monoxide bioconversion to butanol-ethanol by Clostridium carboxidivorans: kinetics and toxicity of alcohols. Appl. Microbiol. and Biotechnol. 100:4231–4240 DOI 10.1007/s00253-016-7389-8
Pacheco Compaña FJ, Avellaneda Oviedo EM, González Rodríguez A, González Porto SA. Burn patients during the Summer Solstice festivities: A retrospective analysis in a hospital burn unit from 2005 to 2015. Burns J Int Soc Burn Inj. 2016 May 3
González Porto SA, González Rodríguez A, Midón Míguez J. Intraneural Venous Malformations of the Median Nerve. Arch Plast Surg. 2016 Jul;43(4):371-3
GHEP-ISFG collaborative exercise on mixture profiles of autosomal STRs (GHEP-MIX01, GHEP-MIX02 and GHEP-MIX03): Results and evaluation. Forensic Science International: Genetics 10 (2014) 64-72
Euroforgen-NoE collaborative exercise on LRmix to demonstrate standardization of the interpretation of complex DNA profiles. Forensic Science International: Genetics 9 (2014) 47–54
Ayala Armijos, H., García González, C., Sánchez Prado, R., Jirón Vélez, Y., & Espinoza Ramón, W. (2016). Efecto de la adición de ácido ascórbico en la degradación de nitratos y nitritos en mortadela. CIENCIA UNEMI, Universidad Estatal de Milagro9(20). Retrieved from http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/index
Artículo aceptado para publicaciónLa revista Cumbres, medio de divulgación académico y científico del Centro de Investigaciones de la Universidad Técnica de Máchala, certifica que el artículo titulado "Cuantificación de ácido ascórbico en pimientos comercializados en la zona 7 del Ecuador aplicando voltamperometría "; ha sido aceptado para su publicación en el volumen 3, número 2, correspondiente al año 2017.http://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/
Ayala et al., 2016. Efecto de la adición de ácido ascórbico y degradación de nitratos y nitritos en mortadela. Ciencia UNEMI 85 - 92.
Artigos en revistas nacionais
Hombreiro L, (2014) Análisis de restos biológicos depositados sobre superficies complejas. Epitelios humanos y elementos balísticos.Boletín Gallego de Medicina Legal y Forense, Vol nº 20 (enero 2014): 61-72
Hombreiro L. (2014). Recogida de restos epiteliales sobre diferentes superficies: eficiencia de la analítica de ADN en casos realesBoletín Gallego de Medicina Legal y Forense. Vol. nº 20 (enero 2014): 73-85
Hombreiro LEstudio descriptivo de los factores de contaminación en las tomas forenses de muestras de ADN. Cuadernos de Medicina Forense 2015;21(3-4)
Hombreiro L, Retrato Robot GenéticoQuadernos de Criminología, Núm. 32 (enero/marzo 2016): 3-9
Libro
El ADN de Locard. Genética Forense y Criminalística. Editorial REUS, 2013.ISBN  978-84-290-1742-7Depósito Legal    M 17291-2013
Garcia, C., Ayala, H., Martinez, O. (2016). Quimica Organica. Editorial UTMACH.
García, C., Jaramillo, C., & Campoverde, J. (2015). Control de Calidad de los Medicamentos Volumen I (1st ed.). Machala: Universidad Técnica de Machala. Retrieved from http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6656
Artigos en revistas internacionais
Silvar, C., & García-González, C. A. (2016). Deciphering Genetic Diversity in the Origins of Pepper ( spp.) and Comparison with Worldwide Variability. Crop Science, 56, 12. http://doi.org/10.2135/cropsci2016.02.0128
Libro
García González, José Ayala Armijos, O. M. M. (2015). Química Inorgánica (Primera Ed). Machala: Universidad Técnica de Machala.

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 4