Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Civil

2023/2024

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Navarrina Martínez, Fermín Luis
Coordinador
Díaz García, Jacobo Manuel
Secretario
Anta Álvarez, José
Vogal PDI
Cea Gómez, Luis
Vogal PDI
Juncosa Rivera, Ricardo Antonio
Vogal PDI
Nieto Mouronte, Félix
Vogal PDI
París López, José
Vogal PDI
Colominas Ezponda, Ignacio
Vogal PDI
González Fonteboa, María Belén
Vogal PDI
Martínez Lage, María Isabel
Vogal PDI
Orro Arcay, Alfonso
Vogal PDI
Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Pablo
Vogal PDI
Romera Rodríguez, Luis Esteban
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2022/2023 22
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2022/2023 12
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2022/2023 9
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2022/2023 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2022/2023 62
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2022/2023 55,56
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2022/2023 29,03
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2022/2023 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2022/2023 41,94
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2022/2023 16,13
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2022/2023 41,94
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2022/2023 1,61
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2022/2023 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2022/2023 1,61
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2022/2023 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2022/2023 16,67
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2022/2023 4
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2022/2023 50
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2022/2023 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2022/2023 50
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2022/2023 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2022/2023 3
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2022/2023 1
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2022/2023 1.739
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2022/2023 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2022/2023 2.513
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2022/2023 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2022/2023 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2022/2023 50
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2022/2023 7,55
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2021/2022 22
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2021/2022 15
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2021/2022 10
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2021/2022 2
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2021/2022 62
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2021/2022 40
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2021/2022 25,81
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2021/2022 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2021/2022 40,32
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2021/2022 17,74
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2021/2022 41,94
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2021/2022 3,23
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2021/2022 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2021/2022 3,23
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2021/2022 80
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2021/2022 7,14
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2021/2022 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2021/2022 60
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2021/2022 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2021/2022 40
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2021/2022 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2021/2022 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2021/2022 4
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2021/2022 1.822
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2021/2022 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2021/2022 1.646
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2021/2022 20
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2021/2022 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2021/2022 80
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2021/2022 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2021/2022 40
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2021/2022 9,26
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2020/2021 22
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2020/2021 19
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2020/2021 10
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2020/2021 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2020/2021 65
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2020/2021 70
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2020/2021 26,15
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2020/2021 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2020/2021 40
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2020/2021 3,08
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2020/2021 56,92
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2020/2021 3,08
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2020/2021 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2020/2021 3,08
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2020/2021 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2020/2021 11,11
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2020/2021 6
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2020/2021 50
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2020/2021 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2020/2021 50
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2020/2021 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2020/2021 1
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2020/2021 5
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2020/2021 1.578
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2020/2021 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2020/2021 1.965
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2020/2021 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2020/2021 16,67
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2020/2021 83,33
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2020/2021 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2020/2021 50
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2020/2021 9,09
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 22
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 17
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 11
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 0
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 66
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 54,55
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 21,21
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 40,91
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 10,61
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 48,48
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 6,06
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
Relación entre o número de estudantes matriculados que gozan dunha bolsa ou contrato predoutoral e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD11)
2019/2020 13,64
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 20
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 5
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 60
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 40
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 2
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 3
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 1.652
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 1.572
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 60
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 40
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 60
Taxa de abandono
Relación entre o número de doctorandos que causan baixa definitiva no curso X e o total de doctorandos que se poderían volver a matricular no dito programa. (IPDx21)
2019/2020 21,31

teses

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
JJDJDComo parte de los trabajos desarrollados en la tesis doctoral, durante el año 2023 se ha estado trabajando en la caracterización química de una emulsión sostenible hecha a partir de un BIOLIGANTE provenientes de resinas naturales. En este sentido, se está finalizando la redacción de un artículo denominado “Chemical Characterization of Sustainable Asphalt Emulsions from Resin-Based Biobinders”. Este artículo será enviado, próximamente, a la revista Construction and Building Materials del Journal Citation Report (JCR) de la Web of Science (WoS) para su publicación.
Sañudo, E., Cea, L., Puertas, J., Naves, J., & Anta, J. (2024). Large-scale physical facility and experimental dataset for the validation of urban drainage models. Hydrological Processes, 38(1), e15068. https://doi.org/10.1002/hyp.15068
Vales, J. J., Méndez, E. M., Prieto, R., Granado, L., Pino, I., Sañudo, E., García-Alén Lores, G., Pello, A. M., Zabala, A., & Ortega, E. (2024). Cobertura LiDAR-Fotogramétrica, batimetría y levantamiento de infraestructuras como soporte al análisis de riesgos de inundación en la subcuenca del río Genil. Revista de Teledetección2024(63), 79–97. https://doi.org/10.4995/RAET.2024.20481
Montalvo, C., Reyes-Silva, J. D., Sañudo, E., Cea, L., & Puertas, J. (2024). Urban pluvial flood modelling in the absence of sewer drainage network data: A physics-based approach. Journal of Hydrology, 634, 131043. https://doi.org/10.1016/J.JHYDROL.2024.131043
Artigos en revistas internacionais
García-Alén, G., García-Feal, O., Cea, L., & Puertas, J. (2023). Implementación de embalses en cálculos hidrológicos con Iber. Ingeniería Del Agua27(1), 59–72. https://doi.org/10.4995/ia.2023.18750
García-Alén, G., Nnechachi, A. y Barros, R. (2022). Desembovedado de ríos en Iberoamérica. El río Gafos como posible caso de estudio. Revista Hidrolatinoamericana, vol. 6. https://www.revistahidrolatinoamericana.com/_files/ugd/d728aa_4a6415c17cbc4526a20b2b82bce4350e.pdf
Regueiro-Picallo, M.; Puertas, J.; Cea, L. y García-Alén, G. (2022). Herramienta pedagógica en hidrología mediante una instalación de realidad aumentada. Revista Hidrolatinoamericana, vol. 6. https://www.revistahidrolatinoamericana.com/_files/ugd/d728aa_8f3ee3e631be41c6a97ed9b4b758a4d0.pdf
Se ha publicado un artículo en la revista científica Construction and Building Materials indexada en el Journal Citation Report (JCR) de la Web of Science (WoS): Corraliza, S., Pasandín, A.R., Pérez, I., Delgado, C. (2023). “Laboratory evaluation of environmentally friendly alternative mineral powders for cold micro-surfacing treatments manufacture”. Construction and Building Materials 400, 132683. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.132683. ISSN: 0950- 0618. El JIF 2022 de esta revista es 7.4; estando situada en el primer decil de los valores superiores (D1) de la categoría de Civil Engineering (6/139).
Costas, R.; Carro, H.; Figuero, A.; Peña, E.; Sande, J.; 2023. A Decision-Making Tool for Port Operations Based on Downtime Risk and Met-Ocean Conditions including Infragravity Wave Forecast. Journal of Marine Science and Engineering 11, 536. doi.org/10.3390/jmse11030536.
Costas, R.; Figuero, A.; Sande, J.; Peña, E.; Guerra, A. The Influence of Infragravity Waves, Wind, and Basin Resonance on Vessel Movements and Related Downtime at the Outer Port of Punta Langosteira, Spain. Appl. Ocean Res. 2022, 129, doi:10.1016/j.apor.2022.103370.
Costas, R.; Figuero, A.; Peña, E.; Sande, J.; Rosa-santos, P.; 2022. Integrated approach to assess resonance between basin eigenmodes and moored ship motions with wavelet transform analysis and proposal of operational thresholds. Ocean Eng. 247, doi: 10.1016/j.oceaneng.2022.11067
Yaiza Montero-Lamas, Margarita Novales, Alfonso Orro, Graham Currie, "A New Big Data Approach to Understanding General Traffic Impacts on Bus Passenger Delays", Journal of Advanced Transportation, vol. 2023, Article ID 4082587, 15 pages, 2023. https://doi.org/10.1155/2023/4082587
García-Alén, G., Hostache, R., Cea, L., & Puertas, J. (2023). Joint assimilation of satellite soil moisture and streamflow data for the hydrological application of a two-dimensional shallow water model. Journal of Hydrology, 621, 129667. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129667
Goya-Heredia, A.V.; Zafra-Mejía, C.A.; Rondón-Quintana, H.A. Spatial Analysis of Heavy Metal Pollution in Road-Deposited Sediments Based on the Traffic Intensity of a Megacity. Atmosphere202314, 1033. https://doi.org/10.3390/atmos14061033
Outras publicacións
Sañudo, E., Cea, L., Puertas, J., Naves, J., & Anta, J. (2023). Experimental dataset on a large-scale urban drainage physical facility. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7941067
Artigos en revistas internacionais
"Impact of General Traffic on Bus Travel Time on Mixed Traffic" Yaiza Montero, Margarita Novales, Alfonso Orro Journal of Public Transportation (en revisión)
"Analysis of the relationship between the characteristics of the areas of influence of bus stops and the decrease in ridership during COVID-19 lockdowns" Yaiza Montero, Alfonso Orro, Margarita Novales y Francisco-Alberto Varela-García Travel Behaviour and Society (en revisión)
Orosa, P., Pérez, I., & Pasandín, A. R. (2022). Short-term resilient behaviour and its evolution with curing in cold in-place recycled asphalt mixtures. Construction and Building Materials323126559
Orosa, P., Pérez, I., & Pasandín, A. R. (2022). Evaluation of the shear and permanent deformation properties of cold in-place recycled mixtures with bitumen emulsion using triaxial tests. Construction and Building Materials328, 127054.
Orosa, P., Medina, L., Fernández-Ruiz, J., Pérez, I., & Pasandín, A. R. (2022). Numerical simulation of the stiffness evolution with curing of pavement sections rehabilitated using cold in-place recycling technology. Construction and Building Materials, 335, 127487.
Cea, L., Vila, G., García-Alén, G., Puertas, J., & Pena, L. (2022). Hydraulic Modeling of Bridges in Two-Dimensional Shallow Water Models. Journal of Hydraulic Engineering148(8), 06022006.
Yaiza Montero-Lamas, Alfonso Orro, Margarita Novales, and Francisco-Alberto Varela-García. 2022. "Analysis of the Relationship between the Characteristics of the Areas of Influence of Bus Stops and the Decrease in Ridership during COVID-19 Lockdowns" Sustainability 14, no. 7: 4248. https://doi.org/10.3390/su14074248
García-Alén, G., González-Cao, J., Fernández-Nóvoa, D., Gómez-Gesteira, M., Cea, L., Puertas, J., Analysis of two sources of variability of basin outflow hydrographs computed with the 2d shallow water model iber: digital terrain model and unstructured mesh size, Journal of Hydrology (2022), doi: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128182
Sañudo, E.; Cea, L.; Puertas, J. Modelling Pluvial Flooding in Urban Areas Coupling the Models Iber and SWMM. Water202012, 2647. https://doi.org/10.3390/w12092647
Sañudo, E., Cea, L., & Puertas, J. (2022). Comparison of three different numerical implementations to model rainfall-runoff transformation on roofs. Hydrological Processes, 36(5), e14588. https://doi.org/10.1002/hyp.14588
Capítulo de Libro
MODELOS DE FLUJO Y TRANSPORTE DE SOLUTOS EN LAS GRAVAS DEL ALUVIAL DEL RÍO GÁLLEGO EN EL ENTORNO DEL VERTEDERO DE SARDAS (SABIÑÁNIGO, HUESCA). Estudios de la Zona no Saturada Vol XV, A Coruña, 9-11 noviembre 2021. 978-84-9749-821-0.
Libro
M. Sanz-Ramos, L. Cea, E. Bladé, D. López-Gómez, E. Sañudo, G. Corestein, G. García-Alén and J. Aragón-Hernández, Iber v3. Manual de referencia e interfaz de usuario de las nuevas implementaciones, Iber. More than 2D Hydraulic modelling (2022). 1 URL https://www.scipedia.com/public/Sanz-Ramos_et_al_2022b
Outras publicacións
M. Sanz-Ramos, L. Cea, E. Bladé, D. López-Gómez, E. Sañudo, G. Corestein, G. García-Alén and J. Aragón-Hernández, Iber v3. Manual de referencia e interfaz de usuario de las nuevas implementaciones, Iber. More than 2D Hydraulic modelling (2022). 1 URL https://www.scipedia.com/public/Sanz-Ramos_et_al_2022b
Artigos en revistas internacionais
García-Alén, G., Cea, L. and M. Bermúdez. "Modificación de series históricas de precipitación con base en escenarios climáticos futuros. El caso de estudio de la cuenca del río Con (Galicia)" Revista Hidrolatinoamericana de Jóvenes Investigadores y Profesionales, vol 4, 2020, ISSN: 2520-2960, pp. 9-11
The Impact of the Geometry of the Effective Propped Volume on the Economic Performance of Shale Gas Well Production. M.A. Soage, R. Juanes, I. Colominas and L. Cueto-Felgueroso. (Submitted March 2021)
Orosa, P., Pasandín, A. R., & Pérez, I. (2020). Assessment of two laboratory design methods for CIR mixtures with bitumen emulsion based on static and gyratory compaction. Construction and Building Materials265, 120667.
Orosa, P., Pasandín, A. R., & Pérez, I. (2021). Compaction and volumetric analysis of cold in-place recycled asphalt mixtures prepared using gyratory, static, and impact procedures. Construction and Building Materials296, 123620.
García-Alén G, García-Fonte O, Cea L, Pena L, Puertas J. Modelling Weirs in Two-Dimensional Shallow Water Models. Water. 2021; 13(16):2152. https://doi.org/10.3390/w13162152
García-Alén, G. and M. Lores. "Ecofeminismo y activismo hidrológico" Revista Hidrolatinoamericana de Jóvenes Investigadores y Profesionales, vol 5, 2021, ISSN: 2520-2960, pp. 1-4
Rodríguez-Álvaro R, González-Fonteboa B, Seara-Paz S, Hossain KMA (2020) Internally cured high performance concrete with magnesium based expansive agent using coal bottom ash particles as water reservoirs. Constr Build Mater 251:. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118977
Rodríguez-Álvaro R, Seara-Paz S, González-Fonteboa B, et al (2021) Waste-Based porous materials as water reservoirs for the internal curing of Concrete. A review. Constr Build Mater 299:. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124244
Rodríguez-Álvaro R, Seara-Paz S, González-Fonteboa B, Martínez-Abella F (2020) Use of granular coal combustion products as aggregates in structural concrete: Effects on properties and recommendations regarding mix design. Constr Build Mater 273:. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121690
Rodríguez-Álvaro R, González-Fonteboa B, Seara-Paz S, Rey-Bouzón EJ (2021) Masonry mortars, precast concrete and masonry units using coal bottom ash as a partial replacement for conventional aggregates. Constr Build Mater 283:. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122737
Outras publicacións
García-Alén, Gonzalo, García-Fonte, Olalla, Pena, Luis, Puertas, Jerónimo, & Cea, Luis. (2020). VAMONOS - Open-channel flow over weirs. Experimental data. [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3940171
Cea, Luis, Vila, Gabriela, García-Alén, Gonzalo, Puertas, Jerónimo, & Pena, Luis. (2021). VAMONOS - Flow through bridges. Experimental data. [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5040729
Artigos en revistas internacionais
Título: ‘Turf track for light rail systems’.Autores: Novales, M.; Conles, E.Revista: Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Vol. 2275(1), pp. 1-11.Año de publicación: 2012.D.O.I.: 10.3141/2275-01
Título: ‘Medium-capacity transit systems: Some reflections about making the right choice’.Autores: Novales, M.; Orro, A.; Conles, E.; Anta, J.Revista/serie: WIT Transactions on the Built Environment. Vol. 128 (Urban Transport XVIII), pp. 269-280. ISBN 978-1-84564-580-9.Año de publicación: 2012.D.O.I.: 10.2495/UT120241
Título: ‘Studio sulla meccanica del binario a scartamento ridotto per velocità fino a 160 km/h (Parte prima) / Study on narrow gauge track mechanics for speeding-up to 160 km/h (First part)’.Autores: Conles, E.; Novales, M.Revista: Ingegneria Ferroviaria. Vol. 68(1), pp. 7-44. ISSN 0020-0956.Año de publicación: 2013.
Título: ‘Studio sulla meccanica del binario a scartamento ridotto per velocità fino a 160 km/h (Parte seconda) / Study on narrow gauge track mechanics for speeding-up to 160 km/h (Second part)’.Autores: Conles, E.; Novales, M.Revista: Ingegneria Ferroviaria. Vol. 68(2), pp. 123-150. ISSN 0020-0956.Año de publicación: 2013.
Título: ‘Buses with High Level of Service in Nantes, France. Characteristics and results of the BusWay compared with Light Rail Transit’.Autores: Conles, E.; Novales, M.; Orro, A.; Anta, J.Revista: Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Vol. 2418(1), pp. 66-73.Año de publicación: 2014.D.O.I.: 10.3141/2418-08
Título: ‘Prima esperienza tram-treno sulle linee ferroviarie spagnole convenzionali: Il tram-treno della Baia di Cadice / First tram-train experience on Spanish conventional railway lines: Cádiz Bay tram-train’.Autores: Novales, M.; Conles, E.Revista: Ingegneria Ferroviaria. Vol. 69(2), pp. 129-149. ISSN 0020-0956.Año de publicación: 2014.
C. Martínez-García, B. González-Fonteboa, D. Carro-López, F. Martínez-Abella, Effects of mussel shell aggregate on hygric behaviour of air lime mortars at different ages, Construction of Building Materials, Vol. 252, pp. 113-119 (2020). doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119113.
C. Martínez-García, B. González-Fonteboa, D. Carro-López, J.L. Pérez-Ordóñez, Mussel shells: a cannery industry by-product transformed into a bio-based insulation material, Journal of Cleanear Production (2020). doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122343
G. Rojo-López, S. Nunes, B. González-Fonteboa, and F. Martínez-Abella, ‘Quaternary blends of portland cement, metakaolin, biomass ash and granite powder for production of self-compacting concrete’, J. Clean. Prod., vol. 266, p. 121666, Sep. 2020.
C. Cid Bengoa, A. Baldomir, S. Hernández and L. Romera. Multi-model reliability-based design optimization of structures considering the intact configuration and several partial collapses. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2018; 57(3):977-994. doi: 10.1007/s00158-017-1789-y
C. Cid, A. Baldomir, S. Hernández. Optimum crossing cable system in multi-span cable- stayed bridges. Engineering Structures. 2018; 160:342-355. doi: 10.1016/j.engstruct.2018.01.019
C. Cid, A. Baldomir, S. Hernández.Probability-damage approach for fail-safe design optimization (PDFSO).Structural and Multidisciplinary Optimization. Article in press.doi: 10.1007/s00158-020-02660-x
Regueiro-Picallo, M.; Suárez, J.; Sañudo, E.; Puertas, J.; Anta, J. New insights to study the accumulation and erosion processes of fine-grained organic sediments in combined sewer systems from a laboratory scale model. Sci. Total Environ.2020716, doi:10.1016/j.scitotenv.2020.136923.
Capítulo de Libro
Título: ‘Medium-capacity transit systems: Some reflections about making the right choice’.Autores: Novales, M.; Orro, A.; Conles, E.; Anta, J.Libro: Public Mobility Systems. pp. 85-96. Editor: A. Pratelli. WIT Press. ISBN 978-1-84564-908-1.Año de publicación: 2014.https://www.witpress.com/books/978-1-84564-908-1
Artigos en revistas internacionais
Álvarez, A.J., Nieto, F., Kwok, K.C.S., Hernandez, S., 2018. Aerodynamic performance of twin-box decks: A parametric study on gap width effects based on validated 2D URANS simulations. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 182, 202-221.
Cid Montoya, M., Nieto, F., Hernadez, S., Kusano, I., Alvarez, A.J., Jurado, J.A., 2018. CFD-based aeroelastic characterization of streamlined bridge deck cross-sections subject to shape modifications using surrogate models. Journal of Wind Engineeringa and Industrial Aerodynamics. 177, 405-428
Cid Montoya, M., Nieto, F., Alvarez, A.J., Hernadez, S., Jurando, J.A., Sanchez, R. 2018. Numerical simulations of the aerodynamic response of circular segments with different corner angles by means of 2D URANS. Impact of turbulence modelling approaches. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. 12(1),750-779.
C. Martínez-García, B. González-Fonteboa, F. Martínez-Abella, D. Carro- López, Performance of mussel shell as aggregate in plain concrete, Constr. Build. Mater. 139 (2017). doi:10.1016/j.conbuildmat.2016.09.091.
C. Martínez-García, B. González-Fonteboa, D. Carro-López, F. Martínez-Abella, Impact of mussel shell aggregates on air lime mortars. Pore structure and carbonation, J. Clean. Prod. 215 (2019) 650–668. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.121.
C. Martínez-García, B. González-Fonteboa, D. Carro-López, F. Martínez-Abella, Design and properties of cement coating with mussel shell fine aggregate, Constr. Build. Mater. 215 (2019) 494–507. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.04.211.
Naves, J., Anta, J., Puertas, J., Regueiro-Picallo, M., & Suárez, J. (2019). Using a 2D shallow water model to assess Large-Scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) and Structure from Motion (SfM) techniques in a street-scale urban drainage physical model. Journal of Hydrology575, 54-65.
M.Ruiz, L.Ramírez, F.Navarrina, M.Aymerich and D.López-Navarrete, "A Mathematical Model to Evaluate the Impact of the Maintenance Strategy on the Service Life of Flexible Pavements", Hindawi, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2019, Article ID 9480675, https://doi.org/10.1155/2019/9480675.
Capítulo de Libro
C. Martínez-García, B. González-Fonteboa, F. Martínez-Abella, D. Carro- López, Performance of mussel shell as aggregate in plain concrete, Constr. Build. Mater. 139 (2017). doi:10.1016/j.conbuildmat.2016.09.091
An a Posteriori Very Efficient Hybrid Method for Compressible Flows Javier Fernández-Fidalgo and Xesús Nogueira and Luis Ramírez and Ignasi Colominas.Recent Advances in CFD for Wind and Tidal Offshore TurbinesSpringer International Publishing. 2019.
Artigos en revistas internacionais
Experimental study of pollutant washoff on a full-scale street section physical modelAugust 2017Water Science & Technology 76(10):wst2017345DOI: 10.2166/wst.2017.345
Regueiro-Picallo, M., Anta, J., Suárez, J., Puertas, J., Jácome, A., Naves, J. (2017). Characterization of sediments during transport of solids in circular sewer pipes. Water Science and Technology, DOI:10.2166/wst.2018.055.
Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Sañudo, E., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J. (2018). Topografía de un modelo físico de drenaje urbano a partir de la técnica fotogramétrica Structure from Motion. Revista Hidrolatinoamericana de Jóvenes Investigadores y Profesionales2, 1-3.
Javier Fernández-Fidalgo, Xesús Nogueira, Luis Ramírez, Ignasi Colominas, An a posteriori, efficient, high-spectral resolution hybrid finite-difference method for compressible flows, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 335, 2018, Pages 91-127, ISSN 0045-7825, https://doi.org/10.1016/j.cma.2018.02.013. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782518300926) Keywords: High-order schemes; Compressible flows; Overset grids; Finite differences
Autores (p.o. de firma): Puertas, F.; González-Fonteboa, B.; González Taboada, I.; Alonso, M.; Torres-Carrasco, M.; Rojo López, G.; Martínez-Abella, F. Título: Alkali-activated slag concrete: Fresh and hardened behaviour Ref. revista/libro : CEMENT & CONCRETE COMPOSITES Clave: A Volumen: 85 Páginas, inicial: 22 final: 31 Fecha: 2018
Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Anta, J., Suárez, J., & Puertas, J. (2017). Monitoring accumulation sediment characteristics in full scale sewer physical model with urban wastewater. Water Science and Technology76(1), 115-123.
Naves, J., Jikia, Z., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J., & Regueiro-Picallo, M. (2017). Experimental study of pollutant washoff on a full-scale street section physical model. Water Science and Technology76(10), 2821-2829.
Regueiro-Picallo, M., Anta, J., Suárez, J., Puertas, J., Jácome, A., & Naves, J. (2018). Characterisation of sediments during transport of solids in circular sewer pipes. Water Science and Technology2017(1), 8-15.
Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Sañudo, E., Anta, J., Puertas, J., & Suárez, J. (2018). Topografía de un modelo físico de drenaje urbano a partir de la técnica fotogramétrica Structure from Motion Topography of a drainage physical model with the photogrammetric technique Structure from Motion. REVISTA HIDROLATINOAMERICANA, Vol. 2 (2018), pp. 1-3 
Artigos en revistas nacionais
Fermín Navarrina, Luis Ramírez, José París, Xesús Nogueira, Ignasi Colominas, Manuel Casteleiro, Manuel Ruiz, José R. Fernández de Mesa, "Un modelo integrado para el análisis a fatiga de firmes flexibles considerando los efectos dinámicos de rodadura", Revista Carreteras, Nº 214, 2018.
Naves, J.; Anta, J.; Puertas, J.; Suárez, J.; Regueiro-Picallo, M.  (2017)  Metodología experimental para el estudio del lavado y transporte de sedimentos en una cuenca urbana de laboratorio a escala real. V Jornadas de Ingeniería del Agua. JIA 2017. 25/10/2017 - 26/10/2017 Coruña, A (España) 
Capítulo de Libro
Autores (p.o. de firma): Seara-Paz, S.; Eiras López, J.; Carro López, D.; González-Fonteboa, B.; Martínez-Abella, F.; Pérez-Ordóñez J.L.; Herrador Barrios, Manuel F.; Martínez Lage, I.; Vázquez Herrero, C.M.; Vieito Raña, I.; González Taboada, I.; Rojo López, G. Título: De la teoría a la práctica en Laboratorio de Estructuras de Hormigón. Grado en Ingeniería en Obras Públicas. Ref. revista/libro : Investigación y Práctica en la Educación Superior Clave: CL Volumen:   Páginas, inicial: 665 final: 669 Fecha: 2018 Editorial (si libro): Educación Editora Lugar de publicación: Vigo
Artigos en revistas internacionais
A. Moure, H. Gomez. Computational model for amoeboid motion: Coupling membrane and cytosol dynamics. Phys. Rev. E, 94(4), 042423 (2016)DOI:10.1103/PhysRevE.94.042423
A. Moure, H. Gomez. Phase-field model of cellular migration: Three-dimensional simulations in fibrous networks. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 320 (2017) 162-197DOI: 10.1016/j.cma.2017.03.025
Paz, J., Romera, L., Diaz, J. Crashworthiness optimization of aircraft hybrid energy absorbers enclosing honeycomb and foam structures (2017) AIAA Journal, 55 (2), pp. 652-661.
G. Lorenzo, M.A. Scott, K. Tew, T.J.R. Hughes, Y.J. Zhang, L. Liu, G. Vilanova, and H. Gomez, “Tissue-scale, personalized modeling and simulation of prostate cancer growth”, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 113 (48), E7663-E7671 (2016).
G. Lorenzo, M.A. Scott, K. Tew, T.J.R. Hughes, H. Gomez, “Hierarchically refined and coarsened splines for moving interface problems, with particular application to phase-field models of prostate tumor growth”, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 319, 515-548 (2017).
Mon, A., Samper, J., Montenegro, L., Naves, A., Fernández, J., (2017). Long-term non-isothermal reactive transport model of compacted bentonite, concrete and corrosion products in a HLW repository in clay. J. Contam. Hydrol. 197 1-16http://dx.doi.org/10.1016/j.jconhyd.2016.12.006
Título:Tools for the study of self-compacting recycled concrete fresh beahaviour: Workability and rheologyAutores:González-Taboada, I., González-Fonteboa, B., Eiras López, J., Rojo-López, G.DOI:10.1016/j.jclepro.2017.04.045Nombre revista:Journal of cleaner productionISSN:0959-6526
Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Anta, J., Puertas, J., & Suárez, J. (2016). Experimental and numerical analysis of egg-shaped sewer pipes flow performance. Water8(12), 587.
Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Anta, J., Suárez, J., & Puertas, J. (2017). Monitoring accumulation sediment characteristics in full scale sewer physical model with urban wastewater. Water Science and Technology, 76(1), 115-123.
Naves, J., Jikia, Z., Anta, J., Puertas, J., Suárez, J., & Regueiro-Picallo, M. (2017). Experimental study of pollutant washoff on a full-scale street section physical model. Water Science and Technology, in press, wst2017345.
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. Volumen 11, pág 483-495.
Revista: Journal of Hydroinformatics.Volumen 18, pág. 816-830.
Vieito, I., Martínez-Abella, F., Eiras-López, J., Herrador, M. F., & Pérez-Ordóñez, J. L. (2017). Estudio de la influencia de los principales parámetros que definen un solapo de barras. Hormigón Y Acero. http://doi.org/10.1016/j.hya.2017.05.003
Regueiro-Picallo, M., Naves, J., Anta, J., Puertas, J., & Suárez, J. (2016). Experimental and numerical analysis of egg-shaped sewer pipes flow performance. Water8(12), 587.
Artigos en revistas nacionais
G. Lorenzo, G. Vilanova, H. Gomez, “Las ecuaciones del cáncer”, Investigación y Ciencia, 487, 54-62 (2017).
Libro
ISBN 978-84-617-4664-4
Notas
Mas, B., Biggs, D., Vieito, I., Cladera, A., Shaw, J., & Martínez-Abella, F. (2017). Superelastic shape memory alloy cables for reinforced concrete applications. Construction and Building Materials148. http://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.041
Outras publicacións
Fernández J., Pfingsten W., Samper J., Montenegro L., 2016. Benchmarking of caesium migration through Opalinus clay calculated by a single-species model using a measured non linear sorption isotherm and a multi-species transport model. In: Book of Abstracts. International Workshop Subsurface Environmental Simulation Benchmarking Workshop V, A Coruña, October 2016, pp. 17-23.
Poonoosamy J., Kosakowski G., Wanner C., Epping A. P.,  Águila F. J., Samper J., Montenegro L., Mader U., Loon V. L. R., 2016. Benchmarking of reactive transport codes for a 2D setup with mineral dissolution/precipitation reactions and feedback on transport parameters. . In: Book of Abstracts. International Workshop Subsurface Environmental Simulation Benchmarking Workshop V, A Coruña, October 2016, pp. 25-30.
Javier Samper,  Alba Mon, Luis Montenegro, Acacia Naves, Jesús Fernández, Jaime Cuevas, Raúl Fernández, María Jesús Turrero, Elena Torres, 2017. Coupled THCm numerical models of heating and hydration tests to study the interactions of compacted FEBEX bentonite with OPC concrete. Proceedings of the First Annual Workshop of the HORIZON 2020 CEBAMA Project, M. Altmaier, V. Montoya, L. Duro, A. Valls (Eds.), pp. 275-280. ISSN 1869-9669, ISBN 978-3-7315-0660-7, DOI 10.5445/KSP/1000068889
Javier Samper, Alba Mon, Jesús Fernández, Luis Montenegro, 2017. Discretization errors and porosity feedback for the long-term reactive transport model of the interactions of concrete, compacted bentonite and clay in a HLW repository in clay.Proceedings of the Second Annual Workshop of the HORIZON 2020 CEBAMA Project. 16th–19th May 2017 Finland (pendiente de peblicación)
Autores: N. Tynan, J. Suárez, J. Anta, P. Ures, M. Recarey, M. Regueiro-Picallo, A. Hryshkevich, Z. JikiaTítulo: Programa de evaluación y monitoreo de las escorrentías pluviales contaminadas de un tramo del segundo cinturón de Donostia-San Sebastián.Tipo de participación: Comunicación técnica escritaCongreso: 13º Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA2016)Lugar celebración: Madrid (España)   Fecha: 28 noviembre – 1 de diciembre 2016
Autores: J.A. Vázquez, R. Vázquez, J. Puertas, J. Anta, M. Regueiro-Picallo, J. Naves, J. SuárezTítulo: OVALPIPE: una nueva generación de tuberías ovoides para saneamiento.Tipo de participación: Comunicación oralCongreso: XXXIV edición de las Jornadas Técnicas AEASLugar celebración: Tarragona (España)   Fecha: 24 – 26 de mayo 2017
Autores: M. Regueiro-Picallo, J. Anta, J. Suárez, J. Puertas, A. Jácome, J. NavesTítulo: Técnicas de medición del transporte de sedimentos en conducciones de saneamiento unitario.Tipo de participación: Comunicación oralCongreso: X Seminario sobre las líneas Prioritarias de la Red de Laboratorios de Hidráulica de EspañaLugar celebración: Barcelona (España)   Fecha: 21 de junio 2017
Artigos en revistas internacionais
Título: Influence of temperature in the evolution of compressive strength and in its correlations with UPV in eco-concretes with recycled materialsEstado: Enviado a Construction & Building Materials (JCR - Q1)
Título: Effects of the addition of biomass ashes from the waste paper industry in the mechanical properties of concrete at early age.Estado: En proceso de envío.Revista seleccionada para envío: Journal of Cleaner Production (JCR-Q1)
Título: Mortars and concretes with waste paper industry: biomass ash and dregsEstado: Enviado a Journal of Environmental Management (JCR – Q2)
I. Couceiro, J. París, S. Martínez, I. Colominas, F. Navarrina, M. Casteleiro, Structural Optimization of Lattice Steel Transmission Towers, Engineering Structures 117:274-286, 2016
Size and shape optimization of aluminum tubes with GFRP honeycomb reinforcements for crashworthy aircraft structuresJ Paz, J Díaz, L Romera, M Costas - Composite Structures, 2015
Fernández D., Martín M. P., Vilar L., Pacheco-Labrador J. (2015): “Estimación del contenido de humedad de la vegetacion herbácea en una zona de dehesa a partir de imágenes hiperespectrales adquiridas por el sensor aeroportado CASI”, GeoFocus (Artículos), nº 16, p. 177-204. ISSN: 1578-5157
Capítulo de Libro
Capítulo 2 libro de Unidade Didáctica: "Novas tecnoloxías e sistemas aplicados á xestión do tráfico"  ISBN 978-84-16533-20-6
Notas
Durante este ejercicio y como parte del desarrollo de este trabajo de doctorado se han llevado a cabo las siguientes actividades, una vez realizada revisión bibliográfica y conocimiento del estado del arte.En el desarrollo del estudio de la influencia de la naturaleza química de distintos polvos minerales en las propiedades de los microaglomerados en frío se ha procedido a un completo estudio de los mismos en cuanto a su composición química mediante fluorescencia de rayos x.Del resultado de este estudio y del desarrollo conjunto de estudios comparativos del empleo de diferentes polvos minerales y su influencia en las propiedades de los microaglomerados tras un análisis exhaustivo de los resultados estaremos en fechas próximas en disposición de elaborar una publicación con carácter de articulo técnico en el que se pondrán de manifiesto criterios para la elección del mejor polvo mineral para distintos escenarios climáticos y geográficos en función de la naturaleza de los áridos existentes y disponibles.En el desarrollo de emulsiones asfálticas con mejoras reológicas y de propiedades nuevas como una mayor resistencia a agentes ambientales y químicos, hemos desarrollado un trabajo de combinación del betún asfaltico con resinas epoxis, dando lugar a un ligante de naturaleza mixta con propiedades excepcionales en cuanto a resistencia a la agresión química por carburantes.Este nuevo ligante, sin embargo, pese a sus magníficas propiedades mecánicas será incompatible en la aplicación de microaglomerados en frio por la forma de aplicación de los mismos, la maquinaria disponible y la operativa necesaria para su obtención.Aunque no era el objeto de este trabajo, el ligante obtenido en el estudio será un magnifico producto para la obtención de riegos de protección, con una mejora de propiedades mecánicas y químicas.Por tanto, esta parte puede ser de igual forma objeto de un artículo técnico.Por lo que se refiere al estudio de aditivos controladores de rotura y emulsionantes, tras un estudio del estado del arte, se han desarrollado una formulación química por la que se ha obtenido un polímero que puede ser usado tanto como emulsionante como precursor de aditivo controlador de rotura, este producto ha sido denominado CS-17 y está siendo objeto de pruebas tanto para la fabricación de emulsiones como de aditivo.Este trabajo que se encuentra alrededor del 50%, será también objeto de elaboración de un artículo técnico.SABAS CORRALIZA TEJEDALa Coruña a 25 de septiembre de 2017.
Outras publicacións
Anta, J., Regueiro-Picallo, M. A., Cea, L., Peña, E. (2016). Combined PIV-LIF measurements and numerical modeling of stratified flows over a dune and an array of dunes. River Flow 2016, ST. Louis, USA.
Artigos en revistas internacionais
I. Colominas, J. París, R. Guizán, F. Navarrina, M. Casteleiro (2015), “Numerical modeling of grounding systems for aboveground and underground substations”, IEEE Transactions on Industry Applications, Volume: 51, Issue: 6, 5107-5115. DOI: 10.1109/TIA.2015.2412521
Capítulo de Libro
Research posters eBook according to 1st WORKSHOP with focus on experimental testing of cement-based materials (April 2015).ISBN (e-book): 978-3-85125-436-5 DOI: 10.3217/978-3-85125-436-5
Institutional posters eBook according to 1st WORKSHOP with Focus on experimental testing of cement-based materials (April, 2015).ISBN (e-book): 978-3-85125-435-8DOI: 10.3217/978-3-85125- 435-8http://lamp.tugraz.at/~karl/verlagspdf/ebook_institutional_posters_ISBN.pdf
Outras publicacións
Suárez, J., Tynan, N., Ures, P., Díaz-Gay, M., Llopis, P., Regueiro-Picallo, M. A., Hernando, I., Jácome, A. (2015). Highway runoff treatment evaluation using continuous turbidity measurements. 17th IWA International Conference on Diffuse Pollution and Eutrophication, Berlin, Germany.
Artigos en revistas internacionais
A >Effect of supercritical CO2 on the Corvio sandstone in a flow-thru triaxial experimentJacobo Canal · Jordi DelgadoVictor BarrientosRicardo JuncosaBorja Rodríguez-CedrúnIsmael FalcónRock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses, Edited by Leandro Alejano, Aúrea Perucho, Claudio Olalla, Rafael Jiménez, 05/2014: chapter 220: pages 1357-1362; Taylor & Francis Group., ISBN: 978-1-138-00149-7 pplica >Application of transient methods to the assessment ofpermeability of well cements tion of transient methods to the assessment ofpermeability of well cements
Laboratory simulation of CO2 injection in sandstones and sands for improved seismic monitoring of CO2 reservoirsI Falcón-SuarezL NorthA BestJ Sothcott · J Canal-Vila · J Delgado-MartínRock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses, Edited by Leandro Alejano, Aúrea Perucho, Claudio Olalla, Rafael Jiménez, 05/2014: chapter 210: pages 1301-1304; Taylor & Francis Group., ISBN: 978-1-138-00149-7
Application of transient methods to the assessment of permeability of well cementsIsmael Falcón-SuarezBorja Rodríguez-Cedrún · Jacobo Canal-Vila · Jordi Delgado-MartínRock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses, Edited by Leandro Alejano, Aúrea Perucho, Claudio Olalla, Rafael Jiménez, 05/2014: chapter 209: pages 1295-1299; Taylor & Francis Group., ISBN: 978-1-138-00149-7

Oferta de prazas

curso 2022/2023
Oferta xeral 22