Programa Oficial de Doutoramento en Saúde e Motricidade Humana

2021/2022

Garantía de calidade

A EIUDC dispón dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES, aplicable a todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 impartidos na UDC. Se precisas máis información, podes consultar a documentación relativa ao SGIC da EIDUDC(Normativa para a implantación e o desenvolvemento do SGIC da EIDUDC nos programas oficiais de doutoramento verificados polo RD 99/2011; Manual do SGIC da EIDUDC; e Procedementos do SGIC da EIDUDC).

Os procedementos do SGIC establecen quen e como debe realizar o seguimento e a supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son:

Comisión Académica do Programa de Doutoramento: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos programas de doutoramento. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do/a coordinador/a do título e de todas as persoas implicadas na titulación. Todos os programas de doutoramento verificados de acordo co Real Decreto 99/2011 e impartidos na UDC, incluídos os programas interuniversitarios non coordinados pola UDC, dispoñen dun coordinador do programa na UDC.

Comisión da Garantía de Calidade (CGC) da EIDUDC: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento. Esta función é asumida pola Comisión Permanente da EIUDC.

Resultados

O Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) da EIDUDC establece o modo no que as Comisións Académicas dos programas de doutoramento que se imparten na UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso, o SGIC utiliza taxas e indicadores globais que permiten avaliar cada curso académico a calidade da formación. Inclúense entre os resultado obtidos o número de teses defendidas e as que recibiron a mención internacional, e as taxas de éxito (número de teses realizadas en 3 ou 4 anos), de graduación e de abandono e duración media da tese de doutoramento.

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, crearase unha comisión de xestión académica específica do programa.

Fernández Romero, Juan José
Coordinador
Saavedra García, Miguel Ángel
Secretario
Montero Seoane, Antonio
Vogal PDI
Arriaza Loureda, Rafael
Vogal PDI
Díaz Prado, Silvia María
Vogal PDI
López López, Daniel
Vogal PDI
De Toro Santos, Francisco Javier
Vogal PDI

Indicadores de seguemento

Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2019/2020 12
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2019/2020 20
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2019/2020 15
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2019/2020 3
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2019/2020 24
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2019/2020 60
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2019/2020 8,33
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2019/2020 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2019/2020 29,17
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2019/2020 25
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2019/2020 45,83
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2019/2020 12,5
Total de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD na UDC (Entrantes)
Número de alumnos que fixeron estadías de investigación na universidade aprobadas pola CAPD (alumnos entrantes) (IPD09.2)
2019/2020 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2019/2020 100
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2019/2020 20
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2019/2020 4
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2019/2020 75
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2019/2020 25
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2019/2020 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2019/2020 4
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2019/2020 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2019/2020 687,3
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2019/2020 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2019/2020 686,7
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2019/2020 100
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2019/2020 0
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2019/2020 0
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2019/2020 100
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2019/2020 50
Periodo Valor
Prazas ofertadas
Número de prazas para estudantes de novo ingreso no doutoramento (IPD01)
2018/2019 12
Demanda
Número de persoas solicitantes de admisión no doutoramento (IPD02)
2018/2019 14
Matrícula de novo ingreso
Número de alumnos matriculados por primeira vez no doutoramento (IPD03)
2018/2019 10
Matrícula de novo ingreso por adaptación
Número de alumnos matriculados por primeira vez no programa e que proveñan doutros estudos de doutoramento en extinción (IPD03.1)
2018/2019 2
Matrícula total
Número total de estudantes matriculados no curso (IPD04)
2018/2019 10
Matrícula de novo ingreso procedentes de outras universidades
Relación entre o número de alumnos matriculados por primeira vez que procedan doutras universidades e o número total de alumnos matriculados por primeira vez no programa (IPD05)
2018/2019 70
Porcentaxe de estudantes estranxeiros
Relación entre o número de estudantes estranxeiros matriculados e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD06)
2018/2019 0
Porcentaxe de estudantes de novo ingreso que requiren complementos formativos
Relación entre o número de estudantes matriculados que necesitan complementos formativos e o número total de estudantes de novo ingreso matriculados no programa (IPD07)
2018/2019 0
Porcentaxe de matriculados a tempo completo
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación completa e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.1)
2018/2019 40
Porcentaxe de matriculados a tempo parcial
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación parcial e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.2)
2018/2019 40
Porcentaxe de matriculados a tempo mixto
Relación entre o número de estudantes matriculados con dedicación mixta e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD08.3)
2018/2019 20
Porcentaxe de alumnos con estadías aprobadas pola CAPD (Saíntes)
Relación entre o número de estudantes matriculados que fixeron estadías de investigación aprobadas pola CAPD (alumnos saíntes) e o número total de estudantes matriculados no programa (IPD09.1)
2018/2019 n/a
Porcentaxe de teses defendidas en réxime de codirección
Relación entre o número de teses defendidas por alumnos do programa que tiveron varios directores e o número total de tesis defendidas no programa (IPD14)
2018/2019 n/a
Porcentaxe de expertos internacionais nos tribunais de tese
Relación entre o número de membros dos tribunais das teses vencelladas ao programa provenientes dunha institución estranxeira e o número total de membros dos tribunais das teses vencelladas co programa (IPD17)
2018/2019 n/a
Número de teses defendidas
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.1)
2018/2019 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo completo
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación completa e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.1)
2018/2019 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo parcial
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación parcial e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.2)
2018/2019 0
Porcentaxe de teses realizadas a tempo mixta
Relación entre o número total de tesis defendidas por alumnos con dedicación mixta e o número total de tesis vencelladas ao programa (IPD18.2.3)
2018/2019 0
Número de teses presentadas en galego
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en galego (IPD18.3.1)
2018/2019 0
Número de teses presentadas en castelán
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas en castelán (IPD18.3.2)
2018/2019 0
Número de teses presentadas noutro idioma
Número total de teses defendidas vencelladas ao programa presentadas noutros idiomas (IPD18.3.3)
2018/2019 0
Duración media dos estudos a tempo completo
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación completa que defenderon tese (en días) (IPD18.4.1)
2018/2019 n/a
Duración media dos estudos a tempo parcial
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación parcial que defenderon tese (en días) (IPD18.4.2)
2018/2019 n/a
Duración media dos estudos a tempo mixto
Duración media dos estudos para os alumnos con dedicación mixta que defenderon tese (en días) (IPD18.4.3)
2018/2019 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese sen pedir prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.1)
2018/2019 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da primeira prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a primeira prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.2)
2018/2019 n/a
Taxa de éxito. Porcentaxe de doutorandos que defenderon a súa tese despois da segunda prórroga
Relación entre o número de doutorandos que defenderon a súa tese despois de pedir a segunda prórroga e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.5.3)
2018/2019 n/a
Porcentaxe de teses"cum laude"
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa que obtiveron a calificación "cum laude" e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.6)
2018/2019 n/a
Porcentaxe de teses con mención internacional
Relación entre o número de teses defendidas vencelladas ao programa con mención internacional e o número total de teses defendidas vencelladas ao programa (IPD18.7)
2018/2019 n/a

publicacións

Esta é unha mostra da produción científica dos estudantes do programa de doutoramento co fin de orientar a futuros estudantes interesados neste programa. En ningún caso debe considerarse unha listaxe completa e exhaustiva de toda a produción científica dos estudantes. A información é introducida polos propios doutorandos de forma relativamente desestruturada pero foi revisada e validada pola comisión académica.

Artigos en revistas internacionais
Arriaza, R., Cierna, D., Regueiro, P., Inman, D., Roman, F., Abarca, B.,...& Saavedra, M.A. (2017) Low Risk of concussions in top-level karate competition. British Journal of Sports Medicine 51(44) 226-230
Cierna, D., Barrientos, M., Agrasar, C. & Arriaza, R. (2018). Epidemiology of injuries in juniors participating in top-level karate competition: a prospective cohort study. 52(11), 730-734
Rana-Rocha, Roberto; Lopez-de-ullibarri, Ignacio; Movilla-Fernandez, María-Jesús y Carvajal, Carmen Coronado.Validación de un cuestionario de conocimientos y actitudes sobre el reservorio venoso subcutáneo en enfermería. Rev. Latino-Am. Enfermagem [online]. 2020, vol.28, e3250.  Epub Apr 17, 2020. ISSN 1518-8345.  https://doi.org/10.1590/1518-8345.3255.3250
Trevissón B, Becerro-de-Bengoa-Vallejo R, Sevillano D, González N, Losa-Iglesias M, López-López D, Alou L. Commercial blood separation systems vs tube centrifugation methods for the preparation of platelet-rich plasma: A preliminary cross-sectional study. Rev Med Bras.2020. Aceptado. 
Pereiro-Buceta H, Calvo-Lobo C, Becerro-de-Bengoa-Vallejo R, Losa-Iglesias ME, Romero-Morales C, López-López D, Martínez-Jiménez EM. Intra and intersession repeatability and reliability of dynamic parameters in pressure platform assessments on subjects with simulated leg length discrepancy. A cross-sectional research. Sao Paulo Med J. 2021 Jun 25:S1516-31802021005016207. doi: 10.1590/1516-3180.2020.0791.R1.110321. Epub ahead of print. PMID: 34190874.
Pereiro-Buceta, H.; Becerro-de-Bengoa-Vallejo, R.; Losa-Iglesias, M.E.; López-López, D.; Navarro-Flores, E.; Martínez-Jiménez, E.M.; Martiniano, J.; Calvo-Lobo, C. The Effect of Simulated Leg-Length Discrepancy on the Dynamic Parameters of the Feet during Gait—Cross-Sectional Research. Healthcare20219, 932. https://doi.org/10.3390/healthcare9080932
Gayoso-Rey M, Díaz-Trastoy O, Romero-Ventosa EY, García-Beloso N, González-Freire L, Lorenzo-Lorenzo K et al. Effectiveness, Safety, and Adherence to Treatment of Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 Inhibitors in Real Practice. Clin Ther. 2021; 43(4):e111-e121. DOI: 10.1016/j.clinthera.2021.02.00
GIMÉNEZ CANDELA RM, GONZÁLEZ FREIRE L, VEIGA VILLAVERDE AB, CRESPO DIZ C. Efectividad y seguridad de pirfenidona en la fibrosis pulmonar idiopática. REV. OFIL·ILAPHAR 2021 [first on line]
Artigos en revistas nacionais
González-Freire L, Giménez-Candela RM, Castro-Luaces S, Veiga-Villvaverde AB, Crespo-DIz C. Baricitinib y Tofacitinib en pacientes con artritis reumatoide: resultados de práctica clínica habitual. Farm Hosp. 2021; 45 (4): 165-9. DOI: 10.7399/fh.11586
Boullosa-Lale S, González-Freire L, Martínez-Martínez L, Crespo-Diz C. Safety and persistence of dimethyl fumarate as a treatment for relapsing-remitting multiple-sclerosis. Farm Hosp. 2020; 45(2): 73-6. DOI: 10.7399/fh.11567.
Libro
BENITO, Jesús Elías;VARELA, Mercé Barrientos. Taekwondo: Técnica-Táctica-Estrategia-Competición. Paidotribo, 2020
Outras publicacións
da-Silva, C. (2021). El papel del entorno en el deporte inclusivo: el caso del Mixed Ability Rugby. Guía para expertos/as: el Método Delphi. https://drive.google.com/file/d/1DKHJQBZZWwv6plNosIe5_HmQLZ61rZNe/view?usp=sharing
da-Silva, C. (2021). Validación del cuestionario Q-NeMAR con el método Delphi: Informe final. https://drive.google.com/file/d/1PXT7zF1gTtdCR3_jOHD-89hnBhbSwToL/view?usp=sharing
da-Silva, C. (2021). Cuestionario Q-NeMAR para la promoción y visibilidad del Mixed Ability Rugby. https://drive.google.com/file/d/1dRcB4orP6HY1pkTaWtaNXIn0QKSaSSl8/view?usp=sharing
da-Silva, C. (2021). Cuestionario Q-NeMAR. Adaptación a Lectura Fácil. https://drive.google.com/file/d/1cqaGm6rEf3ClnM6ogufb52RasnidGaz7/view?usp=sharing
da-Silva, C. (2021). Cuestionario Q-NeMAR: Documento de información y compromiso de confidencialidad. https://drive.google.com/file/d/1XNr0Eq-Fgesq4eC2PHX7eTfAVWn2FFA7/view?usp=sharing
da-Silva, C. (2021). Cuestionario Q-NeMAR: Documento de información y compromiso de confidencialidad. Adaptación a Lectura Fácil. https://drive.google.com/file/d/1PZFCgM0jJNEt1MXYtjPa1XzmUDixb2xv/view?usp=sharing
da-Silva, C. (2021). Cuestionario Q-NeMAR: Consentimiento informado. https://drive.google.com/file/d/1HzOADaSG64w0Jov_AeSGjG4fjfO6qLd0/view?usp=sharing
da-Silva, C. (2021). Cuestionario Q-NeMAR: Consentimiento informado. Adaptación a Lectura Fácil. https://drive.google.com/file/d/1vl5e7l8GGU1wQf3SfKXdX9nExsERF1rA/view?usp=sharing
González-Freire L, Dávila-Pousa MC. Grupo de Farmacotecnia de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Fórmulas Orales Líquidas. 2021; 9(1). 
González-Freire L, Boullosa-Lale S, Dávila-Pousa Mc, Crespo-Diz. Tratamiento de la eritrodisestesia palmoplantar con una fórmula magistral de urea 20% + triamcinolona acetónido 0,2% + lidocaína 2%. REV. OFIL·ILAPHAR 2021 [first on line]
Artigos en revistas internacionais
Sanchez-Saez JM. Palomo-Lopez P. Becerro-de-Bengoa-Vallejo R. Calvo-Lobo C. Losa-Iglesias ME. Lopez-Del-Amo-Lorente A. et al. Stability of Three Different Sanitary Shoes on Healthcare Workers: A Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2019 Jun;16(12).
Calvo-Lobo, C.; Painceira-Villar, R.; López-López, D.; García-Paz, V.; Becerro-de-Bengoa-Vallejo, R.; Losa-Iglesias, M.E.; Palomo-López, P. Tarsal Tunnel Mechanosensitivity Is Increased in Patients with Asthma: A Case-Control Study. J. Clin. Med.20187, 541
Calvo-Lobo C, Painceira-Villar R, García-Paz V, Becerro-de-Bengoa-Vallejo R, Losa-Iglesias ME, Munuera-Martínez PV, López-López D. Falls rate increase and foot dorsal flexion limitations are exhibited in patients who suffer from asthma: A novel case-control study. Int J Med Sci 2019; 16(4):607-613.
López-López, D.; Painceira-Villar, R.; García-Paz, V.; Becerro-de-Bengoa-Vallejo, R.; Losa-Iglesias, M.E.; Rodríguez-Sanz, D.; Calvo-Lobo, C. Impact of the Allergic Asthma on Foot Health-Related Quality of Life and Depression: A Novel Case-Control Research. Medicina201955, 124.
Effectiveness of Leukocyte and Platelet-Rich Fibrin versus Nitrofurazone on Nail Post-Surgery Bleeding and Wound Cicatrization Period Reductions: A Randomized Single Blinded Clinical Trial.Garrido-Castells X1Becerro-de-Bengoa-Vallejo R2Calvo-Lobo C3Losa-Iglesias ME4Palomo-López P5Navarro-Flores E6López-López D7J Clin Med. 2019 Sep 27;8(10). pii: E1552. doi: 10.3390/jcm8101552.
Santiago-Nuño, F., Palomo-López, P., Becerro-de-Bengoa-Vallejo, R., Calvo-Lobo, C., Losa-Iglesias, M. E., Casado-Hernández, I., & López-López, D. (2019). Intra and Inter-rater Reliability between Ultrasound Imaging and Caliper Measures to determine Spring Ligament Dimensions in Cadavers. Scientific Reports, 9(1), 14808. https://doi.org/10.1038/s41598-019-51384-6
Barrigoto CLdNR, Chen YT, Suarez-Garcia P, Villén Villegas T, De la Calle-Prieto F. Lung ultrasound in the diagnosis of radio-occult pneumonia in the returned traveller: a case of measles pneumonia Med Ultrason. 2019; 21(4):500-501.
Martínez Jiménez EM, Díaz Velázquez JI, Sánchez Gómez R, Santiago-Nuño F, Casado Hernández I, Garrido Castells X. Estudios experimentales de la biomecánica de la marcha durante el embarazo: revisión sistemática de ensayos clínicos. (2000-2018). Rev Int Ciencias Podol. 2019 Jun 17;13(2):77–86. DOI:10.5209/ricp.64723
Calvo-Lobo C, Painceira-Villar R, García-Paz V, Becerro-de-Bengoa-Vallejo R, Losa-Iglesias ME, Munuera-Martínez PV, López-López D. Falls rate increase and foot dorsal flexion limitations are exhibited in patients who suffer from asthma: A novel case-control study. Int J Med Sci 2019; 16(4):607-613.
Artigos en revistas nacionais
Sánchez-Sáez JM. López del Amo A. Bañuls J. Silvestre JF. Eczema en los pies en una consulta de alergia cutánea: estudio retrospectivo de 13 años. Actas Dermosifiliográficas. Artículo en prensa. Junio 2019. https://doi.org/10.1016/j.ad.2019.04.002
Tenreiro-Gavela, F., Montero-Seone, A., & Saavedra-García, M. (2016). La autopercepción del esfuerzo y recuperación en el arbitraje profesional español: un estudio de caso. Cuadernos de Psicología del Deporte16(3), 137-144.
Capítulo de Libro
Santiago Nuño, F. Grande del Arco, J. De Benito Gonzalez, S. Mazoteras Pardo, V. Casado Hernández, I. Martínez Jimenez, EM. Calvo Lobo, C. Rodriguez Sanz, D (2019) ECOGRAFÍA EN LAS LESIONES DELTOBILLO Y PIE: REVISIÓN SISTEMÁTICA. REVISIÓN E INNOVACIÓNEN LA ACTUACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. VOLUMEN I, ASUNIVEPISBN: 978-84-09-11171-8, Depósito Legal: AL 977-2019. https://formacionasunivep.com/Vciccs/files/LIBRO_INTERVENCION_1.pdf
Calvo Lobo, C. Rodriguez Sanz, D Santiago Nuño, F. Grande del Arco, J. De Benito Gonzalez, S. Mazoteras Pardo, V. Casado Hernandez, I. Martinez Jimenez, EM. (2019) COMPARACIÓN MORFOLÓGICA MEDIANTE ECOGRAFÍA DE LA MUSCULATURA INTRÍNSECA Y FASCIA PLANTAR ENTRE PACIENTES CON HALLUX VALGUS DE GRADO LEVE Y MODERADO. INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN CONTEXTOS CLÍNICOS Y DE LA SALUD. VOLUMEN I, ASUNIVEPISBN: 978-84-09-08304-6, Depósito Legal: AL 974-2019. https://formacionasunivep.com/Vciccs/contenido/textos/descargar_libro/203
De Benito Gonzalez, S. Mazoteras Pardo, V. Casado Hernandez, I. Martinez Jimenez, EM. Calvo Lobo, C. Rodriguez Sanz, D Santiago Nuño, F. Grande del Arco, J. (2019) PREVALENCIA DE ESPECIES FÚNGICAS EN MUESTRAS NASALES DE PODÓLOGOS Y EN SUSPENSIÓN EN EL HABITÁCULO DE TRABAJO. INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN CONTEXTOS CLÍNICOS Y DE LA SALUD. VOLUMEN II, ASUNIVEPISBN: 978-84-09-08305-3, Depósito Legal: AL 975-2019. https://formacionasunivep.com/Vciccs/contenido/textos/descargar_libro/177
Mazoteras Pardo, V. Casado Hernandez, I. Martinez Jimenez, EM. Calvo Lobo, C. Rodriguez Sanz, D Santiago Nuño, F. Grande del Arco, J. De Benito Gonzalez, S. (2019) FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS. ACTUALIZACIÓN EN SALUD PARA LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA. VOLUMEN I, ASUNIVEPISBN: 978-84-09-11170-1, Depósito Legal: AL 976-2019. https://formacionasunivep.com/Vciccs/contenido/textos/descargar_libro/167
Rodriguez Sanz, D Santiago Nuño, F. Grande del Arco, J. De Benito Gonzalez, S. Mazoteras Pardo, V. Casado Hernandez, I. Martinez Jimenez, EM. Calvo Lobo, C. (2019) ESTUDIO DE CORRELATOS EN JUGADORES CON ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD DE SEVER: UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES. INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN CONTEXTOS CLÍNICOS Y DE LA SALUD. VOLUMEN I, ASUNIVEPISBN: 978-84-09-08304-6, Depósito Legal: AL 974-2019. https://formacionasunivep.com/Vciccs/contenido/textos/descargar_libro/213
Grande del Arco, J. De Benito Gonzalez, S. Mazoteras Pardo, V. Casado Hernandez, I. Martinez Jimenez, EM. Calvo Lobo, C. Rodriguez Sanz, D Santiago Nuño, F. (2019) ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA LA ONICOMICOSIS: REVISIÓN. INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN CONTEXTOS CLÍNICOS Y DE LA SALUD. VOLUMEN I, ASUNIVEPISBN: 978-84-09-08304-6, Depósito Legal: AL 974-2019. https://formacionasunivep.com/Vciccs/contenido/textos/descargar_libro/207
Martínez Jiménez, EM. Calvo Lobo, C. Rodríguez Sanz, D Santiago Nuño, F. Grande del Arco, J. De Benito Gonzalez, S. Mazoteras Pardo, V. Casado Hernández, I. (2019) EJERCICIO TERAPÉUTICO EN LA DISFUNCIÓN DEL TIBIAL POSTERIOR: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS EXPERIMENTALES. REVISIÓN E INNOVACIÓN EN LA ACTUACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. VOLUMEN I, ASUNIVEPISBN: 978-84-09-11171-8, Depósito Legal: AL 977-2019. https://formacionasunivep.com/Vciccs/contenido/textos/descargar_libro/199
Casado Hernández, I. Martínez Jiménez, EM. Calvo Lobo, C. Rodríguez Sanz, D Santiago Nuño, F. Grande del Arco, J. De Benito Gonzalez, S. Mazoteras Pardo, V. (2019) VARIABILIDAD DE PRESIÓN PLANTAR EN EL PILOTAJE SOBRE SIMULAR DE MOTOCICLETA SUPERSPORT. INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN CONTEXTOS CLÍNICOS Y DE LA SALUD. VOLUMEN I, ASUNIVEPISBN: 978-84-09-08304-6, Depósito Legal: AL 974-2019. https://formacionasunivep.com/Vciccs/contenido/textos/descargar_libro/151
Suárez-García, P.Máster Online en Toxicología Médica en Urgencias[Online Master in Medical Toxicology in Emergencies]. 1ª ed. Tech Education Rights & Technologies; 2019. Capítulo, Sexo y Drogas; p. 1-5.
Notas
Calvo-Lobo, C.; Painceira-Villar, R.; López-López, D.; García-Paz, V.; Becerro-de-Bengoa-Vallejo, R.; Losa-Iglesias, M.E.; Palomo-López, P. Tarsal Tunnel Mechanosensitivity Is Increased in Patients with Asthma: A Case-Control Study. J. Clin. Med.20187, 541
Outras publicacións
COMUNICACIÓN ESCRITA en el “II Congreso Internacional de Innovación e Investigación en el Ámbito de la Salud”, con el título: DISFUNCIÓN POSTERIOR DEL PERONÉ SUPERIOR EN UNA CORREDORA POPULAR: CASO CLÍNICO Cuyos autores son: EVA MARIA MARTINEZ JIMENEZ; VICTORIA MAZOTERAS PARDO; XAVIER GARRIDO CASTELLS; ISRAEL CASADO HERNANDEZ; JESSICA GRANDE DEL ARCO; FERNANDO SANTIAGO NUÑO Además, dicha aportación está PUBLICADA en el libro de Actas del II Congreso Internacional de Innovación e Investigación en el Ámbito de la Salud. Volumen I Con ISBN: 978-84-09-04240-1 y Depósito Legal: AL 1837-2018
COMUNICACIÓN ESCRITA en el “II Congreso Internacional de Innovación e Investigación en el Ámbito de la Salud”, con el título: INFLUENCIA DEL LIGAMENTO DE SPRING EN EL COLAPSO DEL ARCO PLANTAR Cuyos autores son: ISRAEL CASADO HERNANDEZ; VICTORIA MAZOTERAS PARDO; FERNANDO SANTIAGO NUÑO; JESSICA GRANDE DEL ARCO; XAVIER GARRIDO CASTELLS; EVA MARIA MARTINEZ JIMENEZ Además, dicha aportación está PUBLICADA en el libro de Actas del II Congreso Internacional de Innovación e Investigación en el Ámbito de la Salud. Volumen I Con ISBN: 978-84-09-04240-1 y Depósito Legal: AL 1837-2018
PÓSTER en el “II Congreso Internacional de Innovación e Investigación en el Ámbito de la Salud”, con el título: PREVENCIÓN DE LAS LESIONES DEL LIGAMENTO LATERAL EXTERNO DEL TOBILLO EN EL FÚTBOL Cuyos autores son: XAVIER GARRIDO CASTELLS; EVA MARIA MARTINEZ JIMENEZ; JESSICA GRANDE DEL ARCO; VICTORIA MAZOTERAS PARDO; FERNANDO SANTIAGO NUÑO; ISRAEL CASADO HERNANDEZ; JAUME GIMENEZ RICO Además, dicha aportación está PUBLICADA en la European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, Volumen 8 (Suplemento). Con ISSN 2174-8144 y Depósito Legal: AL 828-2011.
PÓSTER en el “II Congreso Internacional de Innovación e Investigación en el Ámbito de la Salud”, con el título: FRACTURAS DE ESTRÉS EN DEPORTISTAS: REVISIÓN SOBRE EL MANEJO Y READAPTACIÓN AL DEPORTE Cuyos autores son: JESSICA GRANDE DEL ARCO; FERNANDO SANTIAGO NUÑO; ISRAEL CASADO HERNANDEZ; XAVIER GARRIDO CASTELLS; EVA MARIA MARTINEZ JIMENEZ; VICTORIA MAZOTERAS PARDO Además, dicha aportación está PUBLICADA en el libro de Actas del II Congreso Internacional de Innovación e Investigación en el Ámbito de la Salud. Volumen I Con ISBN: 978-84-09-04240-1 y Depósito Legal: AL 1837-2018
COMUNICACIÓN ESCRITA en el “II Congreso Internacional de Innovación e Investigación en el Ámbito de la Salud”, con el título: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA COMPARATIVA DE LAS TÉCNICAS MÁS USADAS PARA LA EXPLORACIÓN MANUAL DE LA I ARTICULACIÓN METATARSOFALÁNGICA Cuyos autores son: RUBEN SANCHEZ GOMEZ; XAVIER GARRIDO CASTELLS; EVA MARIA MARTINEZ JIMENEZ; ISRAEL CASADO HERNANDEZ; VICTORIA MAZOTERAS PARDO; JESSICA GRANDE DEL ARCO Además, dicha aportación está PUBLICADA en el libro de Actas del II Congreso Internacional de Innovación e Investigación en el Ámbito de la Salud. Volumen I Con ISBN: 978-84-09-04240-1 y Depósito Legal: AL 1837-2018
autor de contenidos de todas las ediciones celebradas hasta la fecha del  "Máster Propio en Ecografía Músculo-Esquelética en Fisioterapia". Este título opera en el marco de los programas de posgrado de la Universidad San Pablo CEU en colaboración con la empresa de elearning Tech Education al amparo de convenio firmado al efecto entre las partes
director de todas las ediciones celebradas hasta la fecha del "Máster Propio en Ecografía Músculo-Esquelética en Fisioterapia". Este título opera en el marco de los programas de posgrado que la universidad San Pablo CEU desarrolla en colaboración con la empresa de elearning Tech Education al amparo de convenio firmado al efecto entre las partes.

Oferta de prazas

curso 2020/2021
Oferta xeral 12