Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

2023/2024 · 240 créditos

Que se aprende

O graduado en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto pode desenvolver a súa actividade profesional tanto no sector industrial, como na Administración pública e nas empresas de enxeñaría e consultoría (servizos). En calquera delas é moi probable que no seu traballo dirixa, participe ou se relacione con proxectos de diversa índole. De feito, os modelos de organización empresarial "por proxectos" son cada vez máis frecuentes. De aí que a familiarización previa cos conceptos, a complexidade, as particularidades, e as metodoloxías de resolución, dirección e xestión de proxectos faciliten a incorporación do alumno ao mundo profesional.

Competencias xenéricas

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.

Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.

Utilizar ás ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, e formular solucións baseadas no coñecemento, orientadas ao ben común.

Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.

Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Competencias específicas

Aplicar o coñecemento das diferentes áreas involucradas no plan formativo.

Capacidade de comprensión da dimensión social e histórica do deseño industrial, vehículo para a creatividade e a busca de solucións novas e efectivas.

Necesidade dunha aprendizaxe permanente e continua (Life-long learning), e especialmente orientada cara aos avances e os novos produtos do mercado.

Traballar de forma efectiva como individuo e como membro de equipos diversos e multidisciplinares.

Identificar, formular e resolver problemas de enxeñaría.

Formación ampla que posibilite a comprensión do impacto dás solucións de enxeñaría nos contextos económico, ambiental, social e global.

Capacidade para o deseño, redacción e dirección de proxectos, en todas as súas diversidades e fases.

Capacidade de usar as técnicas, habilidades e ferramentas modernas para a práctica da enxeñaría.

Capacidade para efectuar decisións técnicas tendo en conta as súas repercusións ou custos económicos, de contratación, de organización ou xestión de proxectos.

Competencias transversais

Capacidade de comunicación oral e escrita de xeito efectivo con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.

Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo para cuestionar realidade, buscar e propoñer solucións innovadoras a nivel formal, funcional e técnico.

Aprender a aprender. Capacidade para comprender e detectar as dinámicas e os mecanismos que estruturan a aparición e a dinámica de novas tendencias.

Traballar de forma colaboradora. Coñecer as dinámicas de grupo e o traballo en equipo.

Resolver problemas de forma efectiva.

Traballar de forma autónoma con iniciativa.

Capacidade de liderado e para a toma de decisións.

Traballar nun ámbito internacional con respecto das diferenzas culturais, lingüísticas, sociais e económicas.

Comunicarse de xeito efectivo nun ámbito de traballo.

Capacidade de organización e planificación.

Capacidade de análise e síntese.

Comprensión dás responsabilidades éticas e sociais derivadas da súa actividade profesional.

Saídas profesionais e académicas

Ámbitos específicos do Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto: gabinetes e departamentos de deseño en calquera tipo de empresas industriais. departamentos de proxectos, de investigación e desenvolvemento, de produción, de comercialización e mercadotecnia.

Contorno profesional no que se sitúa

As figuras profesionais en que o graduado en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto pode exercer a súa actividade son:

Deseño industrial: redacción e supervisión de proxectos de deseño industrial, estratéxicos, de desenvolvemento de produto, mercadotecnia etc., en estudos ou gabinetes de deseño, independentes ou pertencentes a departamentos en calquera tipo de empresa industrial.

Directivos, directores ou graduados en Enxeñaría en Deseño de empresas industriais ou da Administración pública, especialmente en departamentos vinculados á I+D+I.

Docentes na Administración pública (universidade, formación profesional, institutos e centros homologados) e en centros de ensino privado.

Saídas profesionais e académicas

Redacción y supervisión de proyectos de diseño industrial, estratégicos, de desarrollo de producto, márketing etc. en estudios o gabinetes de diseño. Dirección en empresas industriales o de la Administración pública. Docencia en centros públicos y privados.

Empresas e institucións colaboradoras

Desde a consolidación da EUDI como centro mantéñense regularmente contactos con profesionais de todos os ámbitos vinculados ao mundo do deseño industrial. Estes contactos, xunto cos convenios de colaboración e a organización de eventos e exposicións, son un referente fundamental nas formulacións e na orientación didáctica da EUDI.

Planificación do ensino

O plan de estudos do grao estrutura os contidos a través da organización de materias e asignaturas, con as súas correspondentes cargas ECTS. Esta estrutura vertebral establece tres grandes módulos ou eixes que comprenden outros tantos tipos de materias e materias (interdisciplinares, disciplinares e contextuais) que, de forma complementaria e unidos a un proxecto de fin de grao, conforman a titulación.

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría Obrigatorio 6 ECTS
Matemáticas I Formación básica 6 ECTS
Informática Básica Formación básica 6 ECTS
Deseño Básico Obrigatorio 6 ECTS
Historia da Arte e do Deseño Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos de Física Formación básica 6 ECTS
Matemáticas II Formación básica 6 ECTS
Expresión Gráfica Formación básica 6 ECTS
Metodoloxía do Deseño Obrigatorio 6 ECTS
Expresión Artística Formación básica 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Fisica Aplicada á Enxeñaría Formación básica 6 ECTS
Estatística Obrigatorio 6 ECTS
Expresión Gráfica Aplicada Formación básica 6 ECTS
Proxectos de Deseño I Obrigatorio 6 ECTS
Técnicas da Expresión Artística Aplicada Formación básica 6 ECTS
Enxeñaría de Materiais Obrigatorio 6 ECTS
Sistemas Mecánicos Obrigatorio 6 ECTS
Deseño Asistido por Ordenador Obrigatorio 6 ECTS
Proxectos de Deseño II Obrigatorio 6 ECTS
Historia do Deseño Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Teoría de Máquinas Obrigatorio 6 ECTS
Análise Asistida por Ordenador Obrigatorio 6 ECTS
Deseño e Produto Obrigatorio 6 ECTS
Deseño Industrial Actual Optativo 6 ECTS
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais Optativo 6 ECTS
Márketing Obrigatorio 6 ECTS
Procesos Industriais Obrigatorio 6 ECTS
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación Optativo 6 ECTS
Proxectos de Deseño III Obrigatorio 6 ECTS
Ergonomía e Deseño Optativo 6 ECTS
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño Obrigatorio 6 ECTS
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I Obrigatorio 6 ECTS
Xestión da Innovación e do Deseño Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Deseño e Procesado con Polímeros Obrigatorio 6 ECTS
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto Obrigatorio 6 ECTS
Reciclaxe e Medio Ambiente Optativo 6 ECTS
Semiótica e Psicoloxía da Percepción Optativo 6 ECTS
Administración e Organización Industrial Formación básica 6 ECTS
Estética Obrigatorio 6 ECTS
Oficina Técnica Obrigatorio 6 ECTS
Traballo Fin de Grao Obrigatorio 12 ECTS
Normativa e Lexislación Obrigatorio 6 ECTS
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II Optativo 6 ECTS
Loxística Industrial Optativo 6 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Referentes externos

Este título impártese na Escola Universitaria de Deseño Industrial, único centro da universidade pública en España dedicado exclusivamente ao deseño industrial. O mesmo título é impartido por outras quince universidades públicas e catro universidades privadas, segundo o R.N. de Universidades do MEC (23/1/2002). A ANECA publicou dous libros brancos da rama industrial, un redactado polas escolas técnicas superiores de enxeñaría industrial (ano 2006), e o outro polas escolas que imparten Enxeñaría Técnica Industrial (ano 2005). Deste último, o Capítulo I é o "Título de Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos". A presente proposta ten estes documentos como principais referentes, sobre todo na definición das materias, os perfís profesionais, os obxectivos e as competencias.

Os citados libros brancos tamén inclúen a opinión dos distintos colexios profesionais, e estudos sobre referentes europeos aos que nos remitimos como aval desta proposta.

Por outra parte, o centro mantén contacto directo con diferentes axentes sociais do ámbito profesional, empresarial, cultural e institucional mediante o desenvolvemento de múltiples reunións, intercambios, convenios de investigación e contratos para o desenvolvemento de proxectos. Estes contactos históricos foron de grande utilidade para a elaboración desta proposta.

Ademais da estreita colaboración Escola-axentes sociais que implican estas relacións, e conscientes da súa grande importancia, a EUDI institucionalizou desde o primeiro momento como ferramenta de interacción e diálogo, a realización en cada unha delas de simposios específicos. Nestes simposios participan os axentes sociais, os profesores e os estudantes implicados en cada un deles, expóñense en detalle os resultados obtidos na realización destes, e recóllense as opinións, os comentarios e as recomendacións formuladas polos diferentes axentes sociais.

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Bioloxía, Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas, Dereito Privado, Dereito Público, Economía, Empresa, Enxeñaría Civil, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Naval e Industrial, Expresión Gráfica Arquitectónica, Física e Ciencias da Terra, Humanidades, Matemáticas, Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición, Química e Socioloxía e Ciencias da Comunicación.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.

Accións concretas do centro

A ordenación incremental dos contidos aplicada ao plan de estudos e a organización das materias, na que a optatividad se circunscribe a partir de terceiro curso, fan prever que será precisamente a partir dese momento do seu percorrido curricular cando os estudantes estarán en disposición de aproveitar axeitadamente as posibilidades de complementar os seus estudos que a mobilidade proporciona.

A estrutura cuatrimestral que se adoptou nesta proposta de plan de estudos debe de servir para facilitar a mobilidade dos estudantes ao darlles a posibilidade de que opten, para os seus períodos de estanza noutras universidades, por unha temporalidade anual ou cuatrimestral segundo as súas circunstancias persoais (económicas, de estudo, etc.).

A mobilidade estudantil dos alumnos da EUDI está centrada nos programas Séneca, no ámbito español, e Erasmus, no europeo, con algunha outra oferta máis puntual de intercambio con outros ámbitos xeográficos máis directamente xestionada dende a Universidade dá Coruña.