Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2023/2024 · 328,5 créditos

Que se aprende

Grao en Enxeñaría Mecánica Os ámbitos onde o Enxeñeiro Mecánico terá competencias para redactar, asinar e desenvolver proxectos son no deseño de máquinas, os procesos de fabricación e na construción industrial.

Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica Proporciona coñecementos científicos e tecnolóxicos para deseñar, construír, reparar e inspeccionar as plataformas dos buques, artefactos oceánicos e instalacións mariñas ou industriais da súa competencia, así como todos os cálculos relacionados coa arquitectura naval, os sistemas de propulsión e o resto de sistemas auxiliares e equipos do buque.

Saídas profesionais e académicas

Contorno profesional no que se sitúa

Co programa de simultaneidade obtéñense as competencias profesionais dos dous graos.

Grao en Enxeñaría Mecánica Habilita para a profesión regulada de enxeñeiro técnico industrial (orde ministerial CIN/351/2009) coas atribucións profesionais do actual Enxeñeiro Técnico Industrial especialidade Mecánica. Este grao dá acceso ao Máster en Enxeñaría Industrial que habilita para esa profesión regulada.

Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica Habilita para a profesión regulada de enxeñeiro técnico naval (orde ministerial CIN/350/2009) coas atribucións profesionais do actual Enxeñeiro Técnico Naval, tanto na especialidade en Estruturas Mariñas coma na de Propulsión e Servizos do Buque. Este grao dá acceso ao Máster en Enxeñaría Naval e Oceánica que habilita para esa profesión regulada.

Saídas profesionais e académicas

 • Análise, deseño e ensaio de máquinas, motores e sistemas mecánicos, en xeral.
 • Sector automobilístico.
 • Estaleiros, compañías navieiras, sociedades de clasificación.
 • Desenvolvemento de sistemas robotizados.
 • Industria auxiliar de construción naval, fabricantes de motores e turbinas.
 • Sistemas de fabricación. Técnicas de fabricación e organización da produción.
 • Proxecto e construción de fábricas e plantas industriais.
 • Enxeñaría estrutural.
 • Enxeñaría de instalacións industriais e para a edificación.
 • Enxeñaría de mantemento.
 • Enxeñaría de transporte.
 • Portos, explotación de recursos mariños, industria offshore.
 • Xestión e organización de empresas.
 • Participación en proxectos multidisciplinares.
 • Participación en proxectos de investigación.

Empresas e institucións colaboradoras

A EPS dispón de mais de 200 convenios firmados con empresas de todos os sectores industriais, das cales as mais relevantes son:

 • Inditex
 • Navantia
 • Reganosa
 • Ghenova Ingeniería,S.L
 • Astilleros Armon,S.A
 • Televés,S.A
 • Pérez Torres Marítima,S.L
 • Peugeot Citröen Automóviles España,S.A
 • Naturgy
 • Hijos de Rivera,S.A.U (Estrella Galicia)
 • Schneider Electric España,S.L
 • Endesa
 • Ferrovial
 • Tecnalia Research&Innovation
 • Construcciones Navales Freire,S.A
 • Cuest Global

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Matemáticas 1 Formación básica 6 ECTS
Física 1 Formación básica 6 ECTS
Química Formación básica 6 ECTS
Construción Naval e Sistemas de Propulsión Obrigatorio 6 ECTS
Estatística Formación básica 6 ECTS
Física II Formación básica 6 ECTS
Xestión Empresarial Formación básica 6 ECTS
Expresión Gráfica Formación básica 6 ECTS
Matemáticas 2 Formación básica 6 ECTS
Métodos Informáticos Formación básica 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Ecuacións Diferenciais Formación básica 6 ECTS
Fundamentos de Electricidade Obrigatorio 6 ECTS
Termodinámica Obrigatorio 6 ECTS
Debuxo Naval Obrigatorio 6 ECTS
Mecánica Obrigatorio 6 ECTS
Ciencia de Materiais Obrigatorio 6 ECTS
Resistencia de Materiais Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos de Automática Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos de Electrónica Obrigatorio 6 ECTS
Mecánica de Fluídos Obrigatorio 6 ECTS
Hidrostática e Estabilidade Obrigatorio 7,5 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Enxeñaría Medioambiental Obrigatorio 6 ECTS
Transmisión de Calor Obrigatorio 4,5 ECTS
Hidrodinámica Naval Obrigatorio 7,5 ECTS
Estruturas Mariñas 1 Obrigatorio 6 ECTS
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1 Obrigatorio 7,5 ECTS
Teoría de Máquinas Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas Mariñas 2 Obrigatorio 6 ECTS
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1 Obrigatorio 6 ECTS
Sistemas Auxiliares do Buque 1 Obrigatorio 6 ECTS
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos Obrigatorio 6 ECTS
Procesos de Fabricación e Montaxe Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Organización de Empresas Obrigatorio 6 ECTS
Tecnoloxía de Máquinas Obrigatorio 6 ECTS
Enxeñaría de Materiais Obrigatorio 6 ECTS
Construcións Industriais I Obrigatorio 6 ECTS
Prácticas en Empresa Optativo 6 ECTS
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos Optativo 6 ECTS
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas Optativo 6 ECTS
Soldadura Optativo 6 ECTS
Elementos de Máquinas Optativo 6 ECTS
Actuadores e Sensores Optativo 6 ECTS
Hidráulica e Pneumática Optativo 6 ECTS
Proxecto Interdisciplinar I Optativo 6 ECTS
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2 Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas Obrigatorio 6 ECTS
Metroloxía e Control de Calidade Obrigatorio 6 ECTS
Deseño e Análise Asistido por Ordenador Obrigatorio 6 ECTS
Enxeñaría de Vehículos Optativo 6 ECTS
Vibracións Optativo 6 ECTS
Tipoloxías Estruturais Optativo 6 ECTS
Construcións Industriais II Optativo 6 ECTS
Mantemento Optativo 6 ECTS
Análise de Fallo en Materiais Optativo 6 ECTS
Proxecto Interdisciplinar II Optativo 6 ECTS
Transporte Marítimo Obrigatorio 6 ECTS
Visitas Técnicas Optativo 4,5 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Xestión de Proxectos Obrigatorio 6 ECTS
Tecnoloxía da Construción Naval Obrigatorio 7,5 ECTS
Vibracións e Ruídos Obrigatorio 4,5 ECTS
Sistemas Auxiliares do Buque 2 Obrigatorio 6 ECTS
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque Obrigatorio 6 ECTS
Traballo Fin de Grao Obrigatorio 12 ECTS
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2 Obrigatorio 6 ECTS
Traballo Fin de Grao Obrigatorio 13,5 ECTS

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña, Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas, Empresa, Enxeñaría Civil, Enxeñaría de Computadores, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Naval e Industrial, Física e Ciencias da Terra, Matemáticas e Química.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.