Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2023/2024 · 240 créditos

Que se aprende

A titulación proporciona ao alumno os coñecementos necesarios para integrarse con éxito en calquera dos distintos ámbitos relacionados co sector naval, incluíndo principalmente aqueles necesarios para o deseño, construción e reparación de buques e artefactos oceánicos de todo tipo (plataformas offshore, sistemas de xeración enerxética, instalacións de acuicultura, etc.), así como para a inspección dos mesmos.

Saídas profesionais e académicas

O ámbito en que os Graduados en Enxeñaría Naval e Oceánica terán competencias para redactar, asinar e desenvolver proxectos é o deseño de buques e artefactos oceánicos, así como dos seus sistemas de propulsión e auxiliares.

No caso dos nosos egresados do Grao de Enxeñería Naval e Oceánica, atópanse, unha gran maioría dos mesmos, empregados directamente en empresas e institucións do sector naval (estaleiros, navieras, enxeñerías, portos, sociedades de clasificación, administración, etc.), onde os graduados da Escola Politécnica Superior, agora EPEF, teñen unha gran reputación.

Contorno profesional no que se sitúa

Este grao habilita para a profesión regulada de enxeñeiro/a técnico/a naval (Orde CIN/350/2009) coas atribucións profesionais dos actuais enxeñeiros técnicos navais, tanto na especialidade de estruturas mariñas como na de propulsión e servizos do buque. Así mesmo, dá acceso ao Mestrado en Enxeñaría Naval e Oceánica, que habilita para exercer esa profesión regulada (Orde CIN/354/2009).

A situación xeográfica da EPEF na cidade de Ferrol, cidade cunha ampla tradición no sector naval, permite que as actividades profesionais e de investigación realizadas polos docentes da titulación están intimamente relacionadas co tecido industrial, favorecendo a interacción Universidade – Empresa e permitindo aos alumnos coñecer de preto a investigación aplicada ao sector marítimo de primeiro nivel internacional.

Saídas profesionais e académicas

As saídas profesionais do graduado en Enxeñería Naval e Oceánica son moi numerosas, e abarcan todos os campos do sector naval. Así, inclúen a integración en:

 • Oficinas técnicas navais
 • Estaleiros de construción e a reparación naval
 • Compañías navieras
 • Fabricantes de motores e outros equipos auxiliares
 • Consultorías
 • Portos
 • Explotación de recursos mariños (industria petroleira, de enerxías renovables ou acuicultura)
 • Sociedades de clasificación
 • Organismos públicos e privados de investigación
 • docencia, etc.
 • Así mesmo, os graduados en Enxeñería Naval e Oceánica manteñen unha formación o suficientemente ampla como para poder empregarse con facilidade noutros campos da enxeñería diferentes ao naval.

  Empresas e institucións colaboradoras

  A EPEF dispón de de mais de 200 convenios firmados con empresas de todos os sectores industriais, das cales as mais relevantes son:

 • Navantia
 • ARDAGH, SAU
 • Astilleros Armon, SA
 • Astilleros Canarios, SA
 • Astilleros Lagos
 • Atein Naval, SL
 • Balenciaga, SA
 • Celta Prix, SL
 • Construcciones Navales del Norte
 • Construcciones Navales Freire, SA
 • DETEGASA
 • Cuest Global
 • Electrorayma, SL
 • Ghenova Ingeniería, SL
 • IN-Ingeniería Naval y Oceánica
 • Intaf, SA
 • M.P. Yacht Design, SL
 • Seatech Consulting, SL
 • Talleres Mecánicos de Galicia, SL
 • CT Ingenieros
 • Planificación do ensino

  O plan de estudos do grao en Enxeñería Naval e Oceánica estrutúrase en catro cursos, con dous cuadrimestres por curso. En cada cuadrimestre cúrsanse ordinariamente cinco materias.

  Estrutura do estudo

  Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Matemáticas 1 Formación básica 6 ECTS
  Física 1 Formación básica 6 ECTS
  Química Formación básica 6 ECTS
  Construción Naval e Sistemas de Propulsión Obrigatorio 6 ECTS
  Estatística Formación básica 6 ECTS
  Expresión Gráfica Formación básica 6 ECTS
  Matemáticas 2 Formación básica 6 ECTS
  Física 2 Formación básica 6 ECTS
  Organización e Xestión da Empresa Formación básica 6 ECTS
  Métodos Informáticos Formación básica 6 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Debuxo Naval Obrigatorio 6 ECTS
  Ecuacións Diferenciais Formación básica 6 ECTS
  Electrotecnia Obrigatorio 6 ECTS
  Termodinámica Técnica Obrigatorio 6 ECTS
  Mecánica Obrigatorio 6 ECTS
  Ciencia e Enxeñaría de Materiais Obrigatorio 4,5 ECTS
  Automatismos, Control e Electrónica Obrigatorio 6 ECTS
  Elasticidade e Resistencia de Materiais Obrigatorio 6 ECTS
  Mecánica de Fluídos Obrigatorio 6 ECTS
  Hidrostática e Estabilidade Obrigatorio 7,5 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Enxeñaría da Calidade e Medioambiente Obrigatorio 4,5 ECTS
  Transmisión de Calor Obrigatorio 4,5 ECTS
  Hidrodinámica Naval Obrigatorio 7,5 ECTS
  Estruturas Mariñas 1 Obrigatorio 6 ECTS
  Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1 Obrigatorio 7,5 ECTS
  Estruturas Mariñas 2 Obrigatorio 6 ECTS
  Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1 Obrigatorio 6 ECTS
  Sistemas Auxiliares do Buque 1 Obrigatorio 6 ECTS
  Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos Obrigatorio 6 ECTS
  Procesos de Fabricación e Montaxe Obrigatorio 6 ECTS
    Guía Carácter Cuadr. créditos
  Tecnoloxía da Construción Naval Obrigatorio 7,5 ECTS
  Vibracións e Ruídos Obrigatorio 4,5 ECTS
  Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2 Obrigatorio 6 ECTS
  Sistemas Auxiliares do Buque 2 Obrigatorio 6 ECTS
  Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque Obrigatorio 6 ECTS
  Prácticas en Empresa Optativo 4,5 ECTS
  Transporte Marítimo Obrigatorio 6 ECTS
  Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2 Obrigatorio 6 ECTS
  Mantemento e Reparación de Buques Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
  Traballo Fin de Grao Obrigatorio 13,5 ECTS
  Buques de Guerra Optativo 4,5 ECTS
  Visitas Técnicas Optativo 4,5 ECTS

   BOE co plan de estudos (PDF)

  Profesorado

  O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña, Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas, Empresa, Enxeñaría Civil, Enxeñaría de Computadores, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Naval e Industrial, Física e Ciencias da Terra, Matemáticas e Química.

  Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Accións para a mobilidade do estudantado

  A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

  Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

  As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

  As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.