Grao en Turismo

2023/2024 · 240 créditos

Que se aprende

No Grao en Turismo adquírese coñecementos multidisciplinares e transdisciplinares, xa que alén de ofrecer unha visión en profundidade dos fundamentos e dimensións do turismo, inclúe materias relacionadas coa dirección e xestión de empresas, destinos e servizos turísticos (intermediación, aloxamentos, comunicación e novas tecnoloxías), ademais de coa xestión do patrimonio, os recursos turísticos e os idiomas.

Unha parte fundamental desta carreira é a combinación de formación teórica e práctica, de "saber" e "saber facer", a clave para calquera profesional. Os alumnos desta carreira deben entender que a industria turística se sustenta sobre unha vocación de servizo e a capacidade dos seus profesionais de desenvolverse en ámbitos multiculturais, demostrando habilidades de comunicación e interacción.

Xa que logo, deben demostrar facilidade para a aprendizaxe de idiomas, un carácter aberto e comunicativo, facilidade para relacionarse, dotes de organización, memoria e interese pola cultura, ademais de espírito empresarial e emprendedor e iniciativa.

Competencias xenéricas

Competencias instrumentais: capacidade de análise, síntese, organización e planificación; capacidade comunicativa tanto oral como escrita na lingua nativa e en linguas estranxeiras; coñecementos de informática; xestión da información; resolución de problemas e toma de decisións.

Competencias persoais e sistémicas: traballo en equipo multidisciplinar e multicultural; habilidades de relacionamento interpersoal; compromiso e razoamento crítico, e capacidade de adaptación a novas situacións con liderado, iniciativa e creatividade.

Competencias específicas

Comprender os principios dun turismo dinámico e evolutivo para ser capaz de analizar as súas dimensións político-administrativas e económicas.

Adquirir habilidades sociais, manexar técnicas de comunicación e desenvolverse en varios idiomas para traballar en diferentes ámbitos e procedementos empresariais (aloxamento, restauración, xestión de destinos, xestión do patrimonio etc.) tanto no sector privado como no sector público.

Ser capaz de avaliar os potenciais turísticos, analizar os impactos xerados polo turismo, detectar necesidades de planificación e determinar estratexias e políticas comerciais máis axeitadas que permitan xestionar os recursos necesarios, tanto materiais como humanos, así como o territorio de acordo cos principios de sustentabilidade, e planificar o turismo en medios socioculturais diferentes.

Competencias transversais

Comprender os principios dun turismo dinámico e evolutivo para ser capaz de analizar as súas dimensións político-administrativas e económicas.

Adquirir habilidades sociais, manexar técnicas de comunicación e desenvolverse en varios idiomas para traballar en diferentes ámbitos e procedementos empresariais (aloxamento, restauración, xestión de destinos, xestión do patrimonio etc.) tanto no sector privado como no sector público.

Saídas profesionais e académicas

O turismo é un dos sectores que xeran máis emprego en España. Nos últimos anos houbo unha crecente demanda de novos servizos no turismo , tales como aquelas relacionadas con novos destinos , novas tecnoloxías ou turismo rural, o ecoturismo ou turismo de aventura. Os graduados en Turismo son cualificados para os cargos de liderado e xestión, tanto no sector privado e público. Ademais, a Licenciatura en Turismo lles permite ler e investigar os estudos a través de Máster e Doutorado en Turismo.

O sector do turismo ofrece oportunidades de emprego en diversas áreas , incluíndo a industria hoteleira , organización de conferencias e eventos, operadores turísticos e axencias de viaxes, empresas de transporte , empresas de marketing , promoción e comunicación , xestión de produtos e destinos turísticos , información Desk , ademais de órganos oficiais de turismo local, rexional, nacional e internacional.

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Socioloxía do Turismo Formación básica 6 ECTS
Introdución á Economía Formación básica 6 ECTS
Idioma Moderno: Inglés Formación básica 6 ECTS
Informática de Xestión e do Coñecemento Formación básica 6 ECTS
Introdución ao Turismo Obrigatorio 6 ECTS
Introdución ao Dereito Formación básica 6 ECTS
Xeografía do Turismo Formación básica 6 ECTS
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas Formación básica 6 ECTS
Patrimonio Cultural Formación básica 6 ECTS
Economía da Empresa Formación básica 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Contabilidade Financeira Obrigatorio 6 ECTS
Intermediación Turística e Transporte I Obrigatorio 6 ECTS
Aloxamentos e Restauración I Obrigatorio 6 ECTS
Recursos Territoriais Turísticos Obrigatorio 6 ECTS
Segundo Idioma Moderno I: Francés Obrigatorio 6 ECTS
Segundo Idioma Moderno I: Alemán Obrigatorio 6 ECTS
Estatística Formación básica 6 ECTS
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés Obrigatorio 6 ECTS
Márketing Turístico Obrigatorio 6 ECTS
Contabilidade de Custos Obrigatorio 6 ECTS
Interpretación do Patrimonio Optativo 6 ECTS
Xestión de Recursos Humanos Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Aloxamentos e Restauración II Obrigatorio 6 ECTS
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo Obrigatorio 6 ECTS
Xestión Turística do Patrimonio Obrigatorio 6 ECTS
Análise de Estados Financeiros Obrigatorio 6 ECTS
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés Obrigatorio 6 ECTS
Intermediación Turística e Transporte II Obrigatorio 6 ECTS
As TIC Aplicadas ao Turismo Obrigatorio 6 ECTS
Fiscalidade Turística Obrigatorio 6 ECTS
Segundo Idioma Moderno II: Francés Obrigatorio 6 ECTS
Galicia como Destino Turístico Optativo 6 ECTS
Creación e Xestión de Empresas Turísticas Optativo 6 ECTS
Segundo Idioma Moderno II: Alemán Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Comercialización de Produtos Turísticos Obrigatorio 6 ECTS
Xestión Pública do Turismo Obrigatorio 6 ECTS
Xestión de Calidade Obrigatorio 6 ECTS
Segundo Idioma Moderno III: Francés Obrigatorio 6 ECTS
Dirección Estratéxica de Empresas Turísticas Optativo 6 ECTS
Inglés no Contorno Profesional Optativo 6 ECTS
Segundo Idioma Moderno III: Alemán Obrigatorio 6 ECTS
Traballo Fin de Grao Obrigatorio 6 ECTS
Prácticas Externas Obrigatorio 24 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Dereito Privado, Dereito Público, Economía, Empresa, Humanidades, Letras, Matemáticas, Psicoloxía e Socioloxía e Ciencias da Comunicación.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.