Grao en Socioloxía

2019/2020 · 240 créditos

Que se aprende

A Socioloxía e a ciencia que estuda a realidade social e describe e explica o funcionamento social dos individuos: como pensan e se comportan as persoas e que diversas poden ser as nosas identidades sociais, as nosas relacións interpersoais e as prácticas que as conforman.

Competencias completas do estudo

Competencias xenéricas

No Grao en Socioloxía aprendense os coñecementos teóricos e as ferramentas e metodoloxía básicas necesarias para o exercicio da profesión, valorando criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas aos que deben enfrentarse favorecendo unha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións basadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Competencias específicas

En concreto, esta titulación facilita o coñecemento e a identificación dos compoñentes básicos das desigualdades sociais e das diferencias culturais, das relacións entre a poboación, os recursos e o medio. Permite o manexo das técnicas e dos métodos del análise da realidade social e demográfica e das técnicas básicas e avanzadas (cuantitativas e cualitativas) da investigación social que permiten analizar os procesos socias e as transformacións e a evolución das sociedades contemporáneas. Ofrece un coñecemento riguroso das teorías sociolóxicas e un acercamiento a antropoloxía, a ciencia política e a psicoloxía social.

Competencias transversais

Ademáis este Grao fortalece as capacidades de organización e planificación, toma de decisións e de resolución de problemas, de xestión da información e recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade. Todo a través dun compromiso ético, pensamento crítico e traballo en equipo nun contexto de sensibilidade ambiental e de recoñecemento do carácter global e local dos fenómenos sociais.

Saídas profesionais e académicas

Os sociólogos son profesionais capaces de desenvolver os fundamentos teóricos e empíricos que permiten o coñecemento científico das sociedades e o seu benestar nos múltiplos e diversos niveis da realidade social. Isto implica fomentar e desenvolver a capacidade de explicación sobre o mundo social que nos rodea e contribuir á mellora do modelo social.

Así mesmo, están familiarizados coas principais teorías sobre a sociedade humana e as dinámicas sociais, e son quen de desenvolver análises sobre a evolución, o cambio e as transformacións das sociedades contemporáneas. Contan cun axeitado coñecemento sobre a poboación en xeral e a estrutura social, o funcionamento das organizacións e a dinámica dos actores sociais nos seus distintos eidos de actuación particular.

Como profesionais, poden deseñar proxectos de investigación social e realizar análises explicativas de fenómenos sociais concretos. Están capacitados para buscar e manexar fontes de datos secundarios, producción e análise de datos cuantitativos e cualitativos, uso e interpretación de indicadores sociais e instrumentos de medición social, así como para manexar programas informáticos aplicados á investigación social.

Contorno profesional no que se sitúa

A socioloxía adáptase con facilidade as moitas especializaciósn das ciencias sociais. O amplo coñecemento teórico e metodolóxico que se adquire ao longo do grao permítelle ao seu alumnado egresado continuar os seus estudos en ámbitos como a investigación de mercados, os recursos humanos, a sustentabilidade ambiental, a avaliación de políticas públicas e a planificación urbana e territorial, entre outros. Ademáis, non debemos obviar que se trata dum grao que perfectamente entronca con oposicións de alto nivel europeas e españolas.

Saídas profesionais e académicas

O oficio do sociolóxico atópase con moita frecuencia mas seguintes ocupacións:

Investigación de mercados e asesoramiento no lanzamiento de novios produtos ao mercado.

Gestión de recursos humanos e de organización empresarial.

Planificación e xestión de plans territoriais e de espazos naturais.

Xestión de bens culturais e artísticos

Programación e avaliación dos servimos socias e da protección pública do benestar.

Programación e aviación de políticas públicas comprometidas coa igualdad de género, clase social e etnia.

Xestión da diversidade multicultural e os seus desafíos.

Implementación de plans de loida contra a pobreza e a exclusión social.

Planificación do ensino

O Grao de Socioloxía dedica unha ampla parte das suas materias a comprender teóricamente as relaciona entre os individuos e as sociedades e incorpora materias dedicadas á aplicación práctica das metodoloxías e técnicas de investigación propias das ciencias sociais. Entre elas, o peso fundamental atópase na estatística, as técnicas de análise multivariabte e as técnicas etnográficas conducentes á análise do discurso e da narrativa.

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1 Obrigatorio 6 ECTS
Antropoloxía Social e Cultural Formación básica 6 ECTS
Introdución á Socioloxía Formación básica 6 ECTS
Teoría e Historia da Poboación Obrigatorio 6 ECTS
Psicoloxía Social Formación básica 6 ECTS
Economía Política Formación básica 6 ECTS
Métodos e Técnicas de Investigación Social Formación básica 6 ECTS
Introdución á Ciencia Política e da Administración Formación básica 6 ECTS
Historia Política e Social Contemporánea Formación básica 6 ECTS
Teoría Sociolóxica 1 Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 2 Obrigatorio 6 ECTS
Teoría Sociolóxica 2 Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía do Xénero Formación básica 6 ECTS
Estrutura e Cambio Social Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía do Traballo Obrigatorio 6 ECTS
Sistemas Políticos Comparados Formación básica 6 ECTS
Relacións Internacionais Formación básica 6 ECTS
Análise Multivariante de Datos Sociais Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía Económica e das Organizacións Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía da Educación Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Análise Demográfica Obrigatorio 6 ECTS
Desviación e Control Social Obrigatorio 6 ECTS
Metodoloxía da Investigación por Enquisas Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía Política Obrigatorio 6 ECTS
Política Social e Servizos Sociais Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía da Familia Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía Urbana e Ordeamento do Territorio Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía da Saúde e a Enfermidade Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía do Consumo e Investigación de Mercados Obrigatorio 6 ECTS
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública Obrigatorio 6 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Dereito Privado, Dereito Público, Economía, Empresa, Humanidades, Matemáticas, Psicoloxía e Socioloxía e Ciencias da Comunicación.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.

Accións concretas do centro

Nesta facultade promocionamos a mobilidade internacional a través de Erasmus+ (estudar alcunhas materias en universidades coas que temos convenio), do Sistema de Voluntariado Europeo+ que xestionamos directamente coa Fundación Paideia e a través do Programa de Prácticas Internacions Erasmus + que organiza a Oficina de Relacións Internacionais da UDC.