Grao en Administración e Dirección de Empresas

2023/2024 · 240 créditos

Que se aprende

O plan de estudos combina materias básicas, obrigatorias e optativas até acadar os 240 ECTS nos ámbitos das técnicas instrumentais (matemáticas, estatística, econometría, etc), formación económica (teoria micro e macroeconómica, estrutura económica, historia económica etc), formación xurídica e social (dereito, socioloxía, etc) e formación empresarial (organización, márketing, finanzas, fiscalidade, dirección e estratexia). O plan de estudos inclúe a realización de prácticas en empresas e un traballo de fin de grao.

Tamén existe para esta titulación a posibilidade de cursar polo menos o 50% dos créditos en inglés. A información sobre a docencia no grupo plurilingüe pode atoparse na seguinte ligazón:

Organización da opción plurilingüe

Saídas profesionais e académicas

Os graduados en ADE deberán manexar os conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas funcionais da empresa, así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización. Así mesmo, están capacitados/as para tomaren decisións e asumiren tarefas directivas.

Contorno profesional no que se sitúa

Os graduados en ADE deberán afrontar responsabilidades en postos de tipo medio ou alta dirección nun contexto económico e empresarial caracterizado pola súa crecente complexidade e dinamismo. Os procesos de globalización económica, coas súas repercusións no ámbito da internacionalización das empresas, determinarán o contorno de traballo destes titulados.

Saídas profesionais e académicas

Os graduados en ADE teñen preferencia para acceder aos mestrados universitarios que se imparten na Facultade de Economía e Empresa da UDC. Posteriormente, poderán acceder ao programa de doutoramento impartido neste centro.

Estes titulados están preparados para acceder a postos de traballo de responsabilidade media ou alta en calquera empresa. A súa formación polivalente permítelles coordinar, controlar, organizar, dirixir e planificar os programas de actuación e a política xeral dunha compañía.

Os titulados poderán desenvolver a súa actividade profesional nas áreas de contabilidade, marketing-comercialización, vendas, finanzas, loxística, recursos humanos, organización, estratexia, dirección, sistemas de información etc. A modo de exemplo, cítanse os seguintes perfís:

  • Directivo empresarial nivel medio
  • Alta dirección
  • Analista empresarial
  • Consultoría
  • Auditoría
  • Administración pública
  • Autoemprego e emprendedorismo
  • Analista de mercados
  • Exercicio profesional libre
  • Ensino universitario, ESO, FP e bacharelato

Empresas e institucións colaboradoras

A Facultade de Economía e Empresa ten convenios asinados con empresas de diferentes sectores de actividade para a realización de prácticas con recoñecemento académico.

O centro ofrece información detallada sobre esta cuestión en:

Prácticas académicas externas

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Principios de Microeconomía Formación básica 6 ECTS
Historia Económica Formación básica 6 ECTS
Socioloxía Formación básica 6 ECTS
Análise das Operacións Financeiras Formación básica 6 ECTS
Matemáticas I Formación básica 6 ECTS
Principios de Macroeconomía Formación básica 6 ECTS
Estatística I Formación básica 6 ECTS
Dereito da Empresa Formación básica 6 ECTS
Economía da Empresa: Dirección e Organización Formación básica 6 ECTS
Matemáticas II Formación básica 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Economía Mundial e Española Obrigatorio 6 ECTS
Microeconomía. Mercados e Competencia Obrigatorio 6 ECTS
Contabilidade Financeira I Obrigatorio 6 ECTS
Estatística e Introdución á Econometría Obrigatorio 6 ECTS
Introdución ao Márketing Obrigatorio 6 ECTS
Política Económica Obrigatorio 6 ECTS
Macroeconomía e Contorno Empresarial Obrigatorio 6 ECTS
Contabilidade Financeira II Obrigatorio 6 ECTS
Econometría Obrigatorio 6 ECTS
Teoría do Investimento Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Teoría do Financiamento Obrigatorio 6 ECTS
Contabilidade de Xestión Obrigatorio 6 ECTS
Análise Económica das Organizacións Obrigatorio 6 ECTS
Investigación de Mercados Obrigatorio 6 ECTS
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I Obrigatorio 6 ECTS
Facenda Pública. Sistema Fiscal Obrigatorio 6 ECTS
Contabilidade das Operacións Societarias Obrigatorio 6 ECTS
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa Obrigatorio 6 ECTS
Deseño Organizativo Obrigatorio 6 ECTS
Distribución Comercial Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Facenda Pública Española. Sistema Fiscal Obrigatorio 6 ECTS
Contabilidade Directiva Obrigatorio 6 ECTS
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II Obrigatorio 6 ECTS
Planificación Financeira Obrigatorio 6 ECTS
Dirección Comercial Obrigatorio 6 ECTS
Traballo Fin de Grao Obrigatorio 12 ECTS
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas Optativo 6 ECTS
Economía Sectorial Europea Optativo 6 ECTS
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada Optativo 6 ECTS
Deseño de Sistemas de Información Optativo 6 ECTS
Prácticas en Empresas Optativo 18 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Dereito Privado, Dereito Público, Economía, Empresa, Letras, Matemáticas e Socioloxía e Ciencias da Comunicación.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.

Accións concretas do centro

Existen convenios con universidades europeas (Erasmus), iberoamericanas (bilaterais) e españolas (Sicue) para cursar materias da titulación con recoñecemento académico.

A facultade ofrece o detalle sobre estas accións de mobilidade en:

Mobilidade e Intercambio Internacional

Mobilidade e Intercambio Nacional