Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos

2023/2024 · 60 créditos

Que se aprende

O obxectivo del Master en Dirección Integrada de Proyectos por Especialidades (Edificación y desarrollo Territorial; Sistemas de Información y Ocio y deporte)é formar profesionais capaces de asesoraren empresas e promotores en proxectos e operacións diversas, co fin de xestionar os proxectos a través da dirección e coordinación dos axentes, desde a súa concepción ata a entrega do produto ou o servizo ao usuario, cumprindo coas esixencias do cliente, de xeito que a operación finalice a tempo, de acordo cos custos autorizados e respectando os niveis de calidade establecidos. Dentro deste programa de posgrao atoparemos a máis alta especialización aplicada ao deseño, a xerencia e o control de proxectos. Unha formación que desenvolva as seguintes capacidades:

• Coñecer as técnicas de análise para atopar un posicionamento axeitado e un equilibrio entre as diversas especificacións e obxectivos.

• Adquirir unha visión estratéxica e capacidade de reacción.

• Identificar e definir o plan de execución das operacións para realizar.

• Coñecer as técnicas para definir o plan de execución e facer o seu seguimento.

• Saber levar a dirección estratéxica da operación.

• Establecer un marco de actuación e unhas bases para a coordinación de todos os axentes implicados na operación.

• Comprender a importancia de crear un marco axeitado de relacións para o desenvolvemento da operación.

• Ser capaz de implementar un proceso claro de establecemento dos desexos do cliente, dos obxectivos da operación, das necesidades dos usuarios finais e das características do equipo necesario.

• Definir os elementos de información básica e a súa relación e interacción.

• Establecer os parámetros relevantes para o control do desenvolvemento da operación.

• Adquirir as competencias necesarias para definir e implementar un sistema de control.

• Concienciarse dos riscos e capacidade de xestionarlos.

• Comprender a naturaleza e o

Saídas profesionais e académicas

Contorno profesional no que se sitúa

En los últimos años se viene produciendo un creciente interés hacia la Dirección Integrada de Proyectos (Project Management) por parte de los profesionales y de los agentes sociales que desarrollan su actividad empresarial en Galicia. Salidas Profesionales:

Los egresados del Master en Dirección Integrada de Proyectos han adquirido las capacidades y conocimientos necesarios para desarrollar una carrera profesional como Gestor de Proyectos o Project Manager, implantada de forma habitual en los países de mayor desarrollo industrial, y referente de los modelos de gestión actuales, en los ámbitos de las tres especialidades.

Acceso a programas de Doctorado.

Acceso a la Investigación.

Web do mestrado

Saídas profesionais e académicas

Nos últimos anos vénse producindo un crecente interese cara á dirección integrada de proxectos (Project Management) por parte dos profesionais e dos axentes sociais que desenvolven a súa actividade empresarial en Galicia. Saídas profesionais:

O alumnado egresado do Mestrado en Dirección Integrada de Proxectos adquirirán as capacidades e coñecementos necesarios para desenvolver unha carreira profesional como xestores de proxectos ou Project Manager, implantada de xeito habitual nos países de maior desenvolvemento industrial, e referente dos modelos de xestión actuais, nos ámbitos das tres especialidades.

Acceso a programas de doutoramento.

Acceso á investigación.

Web do mestrado

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticas en Empresas Obrigatorio anual 6 ECTS
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 10 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.