Máster Universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial

2024/2025 · 60 créditos

Que se aprende

O Máster Universitario en Enxeñería en Deseño Industrial profundiza nos aspectos claves do Deseño Industrial, proporcionando unha formación altamente especializada en tres sectores económicos clave: o Deseño para a Movilidade, Transporte e Automoción, o Deseño de Complementos de Moda, Xoiería e Xemoloxía e o Deseño de Mobiliario e Contract, ó longo dun curso académico, cun total de 60 ECTS.

Este título complementa as ensinanzas do Título de Grado en Enxeñería de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto que se imparte na EUDI desde o curso 2009-2010.

Competencias completas do estudo

Competencias xenéricas

• C01 - Relaciona-las distintas disciplinas que converxen no deseño para colectividades (enxeñería, arquitectura, psicoloxía ambiental, ecoloxía, etc..) que lle permitirán integrarse en equipos interdisciplinares.

• C02 - Domina-las técnicas de xestión de procesos e os seus efectos sobre a optimización e axilización de tempos na concepción, produción e lanzamento de produtos.

• C03 - Identificar e comprender conceptos e nomenclaturas relativos ó mundo da Enxeñería en Deseño Industrial.

• C04 - Dominar parámetros de deseño ambiental e confort cromático.

Competencias específicas

• CMP01 - Integra-las metodoloxías propias da Enxeñería en Deseño Industrial y Desenvolvemento de Produto, propoñendo solucións apropiadas desde o punto de vista industrial, técnico e económico.

•CMP02 - Integra-los métodos de investigación de tendencias nos proxectos.

•CMP03 - Aplicar técnicas de xestión do deseño a nivel operativo e estratéxico para logra-la interlocución entre estratexia empresarial e deseño.

• CMP04 - Deseñar, innovar e xestionar novos produtos, centrándose no usuario e os estilos de vida.

• CMP05 - Deseñar, planificar e xestiona-lo deseño e a enxeñería en espacios públicos e arquitectónicos destinados ó uso colectivo: entornos e eventos urbanos, espacios expositivos, elementos de mobiliario urbano, transporte público e instalacións eventuais, a partir dos factores dimensionais xerais e os factores específicos de uso que presentan.

• CMP06 - Deseñar tendo en conta factores humanos e criterios ergonómicos, aplicando modelos mecánicos, cinemáticos e dinámicos, considerando a accesibilidade universal e a integración das persoas con diversidade funcional e necesidades particulares de adaptación.

• CMP07 - Xestiona-lo ciclo de vida do produto, PLM (Product Lifecycle Management), aplicando criterios de ecodiseño, sostenibilidade e eficiencia dentro do sistema de xestión da empresa, en liña cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

• CMP08 - Incorporarse a departamentos de enxeñería e deseño colaborativo, así como a oficinas técnicas e departamentos de I+D+I.

• CMP09 - Xestiona-lo coñecemento en deseño aplicado ó modelo empresarial e ó deseño de produtos industriais, aplicando técnicas de análise de novas demandas e de preferencias de usuario.

• CMP10 - Planificar, deseñar, xestionar e dirixir de forma eficaz equipos e proxectos complexos de enxeñería en deseño, resolvendo os aspectos conceptuais, técnicos e organizativos do proxecto.

Competencias transversais

• H01 - Utilizar aplicacións TIC, tanto para a concepción de novos produtos, como para a visualización, presentación e comunicación estratéxica do produto e proxectos de Enxeñería en Deseño.

• H02 - Aplica-la enxeñería asistida por ordenador para valora-las características, propiedades, viabilidade e rentabilidade do produto, aplicando tecnoloxías de última xeración no campo da Enxeñería en Deseño Industrial e o Desenvolvemento de Produto.

• H03 - Seleccionar materiais para o desenvolvemento de novos produtos valorando tanto os usos e necesidades, como criterios medioambientais e de sostenibilidade.

• H04 - Deseñar, xestionar e comunicar aspectos corporativos adecuando os estilos gráficos ó produto e ó mercado.

• H05 - Analizar, sintetizar, conxugar, expresar e comunicar ideas adecuadamente, tanto de forma oral como escrita e asegurar a súa integridade e viabilidade técnica e económica.

• H06 - Aplicar na actividade proxectiva variables compositivas e perceptivas.

• H07 - Intercambiar e integrar procedementos na configuración de produtos de deseño tanto a nivel analóxico como dixital.

• H08 - Xestionar e resolver problemas de carácter innovador de forma eficiente e organizada, capacidade fundamental na proposta, dirección e desenvolvemento de proxectos de Enxeñería en Deseño Industrial conducentes á conceptualización de novos produtos viables industrial e empresarialmente.

Saídas profesionais e académicas

Dada a transversalidade do Deseño Industrial, o abanico de perfís profesionais ós que poden incorporarse os egresados do Máster é do máis diverso, existindo unha crecente demanda de profesionais altamente cualificados con formación específica en Deseño Industrial.

Este Máster ten como obxectivo entre outros moitos, dar respostas apropiadas a esta demanda de capacidade creativa e de xestión nos sectores produtivos máis relevantes, moitos deles emerxentes e con gran proxección de futuro, dotando ós titulados entre outros de:

• Ferramentas para desenvolve-lo seu pensamento prospectivo, creativo e innovador.

• Un perfil de xestor de proxectos de Deseño e Deseño Industrial, como catalizador do coñecemento e impulsor de novas formas de pensamento para a creación no ámbito empresarial.

• Instrumentos para desenvolver habilidades directivas e a intelixencia emocional necesaria para liderar e coordinar equipos humanos de forma eficiente.

• Habilidades para entender e comunicarse efectivamente con profesionais de tódolos perfís empresariais e industriais, así como do Deseño en tódalas súas facetas.

• Ferramentas estratéxicas de xestión para a excelencia empresarial.

Planificación do ensino

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Tendencias. Deseño Industrial. Sociedade e Empresa Obrigatorio 6 ECTS
Xestión do Deseño Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Empresa e Competitividade Obrigatorio 6 ECTS
Produto e Mercado Obrigatorio 3 ECTS
Emprendemento. Creatividade e Deseño Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Historia dos Complementos Optativo 3 ECTS
Complementos. Materiais e Procesos Específicos Optativo 6 ECTS
Tecnoloxía Optativo 6 ECTS
Historia do Moble Optativo 3 ECTS
Mobiliario e Espacio Optativo 6 ECTS
Contract Optativo 6 ECTS
Historia da Mobilidade Optativo 3 ECTS
Automoción Optativo 6 ECTS
Transporte Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticas Externas Obrigatorio 1,5 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 7,5 ECTS

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.