Programa Oficial de Doutoramento en Saúde, Discapacidade, Dependencia e Benestar

2023/2024

Acceso

Poderá acceder aos estudos de doutoramento da UDC o alumnado que cumpra algún dos requisitos recollidos no artigo 15 (Acceso) do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC.

Admisión

Os estudantes que cumpren algún dos requisitos de acceso aos estudos de doutoramente poderán ser admitidos a un programa de doutoramento conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do programa. A UDC incluirá os procedementose requisitos de admisión no plan de estudos.

A Admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o programa de doutoramento.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admision.

10 prazas ofertadas no curso 2023/2024

Perfil de admisión recomendado

De forma xeral, os estudos de Máster Universitario que permitirán o ingreso sen complementos de formación serán:
 • Máster Universitario en discapacidade e dependencia (UDC)
 • Máster Universitario en envellecemento saudable e calidade de vida (ULE).
 • Máster Universitario en Fisioterapia Neurolóxica do neno e o adulto (UM)
 • Máster Universitario en Intervención a Persoas con Enfermidade de Alzheimer (USAL)
 • Máster Universitario en Neurociencias (USAL)
 • Máster Universitario en Trastornos da Comunicación: neurociencia da audición e linguaxe (USAL)
 • Tamén terán acceso sen necesidade de complementos os estudantes co título de DEA do programa de doutoramento da UDC "Novas tendencias e aplicacións no ámbito asistencial".

  Outros perfís:

  Poderán acceder estudantes con outro tipo de perfil diferente dos anteriores, sempre que sexa considerado adecuado pola CAPD, que avaliará de forma individualizada cada caso.

  Considerarase a posibilidade de esixirlles complementos de formación (máximo ata 15 ECTS). A CAPD valorará a idoneidade da formación dos candidatos que acrediten superar polo menos 60 ECTS nalgún outro máster oficial cando tras a admisión preferente de alumnos queden prazas vacantes.

  Perfil persoal recomendado

  Que os estudantes presenten interese pola investigación no ámbito da discapacidade e dependencia desde calquera das súas vertentes (intervención psicosocial, rehabilitación funcional etc.)

Procedemento xeral de solicitude de admisión

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase a través da secretaría virtual, achegando a documentación acreditativa de reunir os requisitos de acceso. A solicitude de admisión e matrícula para o alumnado externo da UDC debe facerse aquí.

Se desexas obter máis información podes consultar o Procedemento xeral de solicitude de admisión.

Procedemento de solicitude de admisión do alumnado cun título estranxeiro non homologado

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Procedemento xeral por parte da CAPD

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Requisitos de admisión específicos da CAPD

Ademais do cumprimento dos descritos no capítulo V de Acceso e admisión nos estudos de doutoramento do Regulamento de Estudos de Doutoramento da Universidade da Coruña, a CAPD do Programa de Doutoramento en Saúde, Discapacidade, Dependencia e Benestar establece os seguintes requisitos específicos:
 • No caso de que a demanda de estudantes exceda o número de prazas ofertadas, a CAPD do programa realizará un proceso selectivo no que o currículo vitae do candidato supoñerá ata un 40% da puntuación máxima, mentres que o expediente académico representará o outro 60% desa puntuación. Valorarase especialmente aos/as candidatos/as que acompañen na súa solicitude un compromiso de proxecto de tese que inclúa consideracións acerca da súa factibilidad.
 • No caso de que o estudante careza da formación previa suficiente no ámbito da discapacidade e dependencia ou en metodoloxía da investigación, a admisión poderá quedar condicionada á superación de complementos de formación específicos.

Prazos

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase de acordo cos prazos aprobados polo Consello de Goberno da UDC.

Matrícula

Consulta a información dispoñible para facer a matrícula nun estudo de doutorado da udc. 

Axudas predoutorais

Consulta as axudas predoutorais na UDC.